-rtiSssX-. DINSDAG 29 AUGUSTUS 1933 PI UIT ZEELAND |~1 MIDDELBURG GOES NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT «||EUWE ZEEUW de1 grondwet gerechtigd was zelf 'dei Re* geering over te nemen. De oplvotedimg van de- aanstaande Koningin was evem veelomvaiteitnd als veelzijdig en de beste leermeesters in dien lande werden nauwe lijks goed genoieig' gejacht. ,,Vraagt men" zoo getuigde dr. G. J. van dier Fier, predikant te 's-G ravenlïagedie dei toen nog1 jeugdige Prinses van Mei 1894 text October 1896 voorbereidde voor Haar Be lijdenis „hoe in het rekkelijlk looiden tijd zooveel en velerlei behandeld kon ■worden, zonder oppervlakkigheid, dan ligt de verklaring in dei omstandigheid, clat H.M. de dubbele gave van een bijzonder gelukkig geheugen en pen groot; bevat tingsvermogen bezit, gepaard aan warme belangstelling". Koningin Emma gal bij de opvoeding van Haar Kind steeds de leiding. „Mijn kind mopt. een rationale opvoeding hebben", zoo zeide H. M. tjot deu heer Gedeking, hot hoofd der Haag- Bche School, die in Januari 1887 werd aangesteld als eerste onderwijzer van de toen zes en een half-jariga "Prinses. Heit onderricht, werd gegeven in een speciaal daartoe bestemd vertrek, hetwelk geheel aH klaslokaal wais ingericht. Daar de Prinses «enigst, kind was, oordeelden haar ouders het noodig ,da,t zij geregeld c.omtart/ met andere kinderen had, waartoe zij at en toe. de gewone' openbare, school bezocht, waar Zij dan eenige lessen volgde- Hst onderwijls der Koningin werd steeds dacsr één onderwijzer voor ieder vak gegeven. [Toen zij veertien jaar trad was, werden er twee hoogleeraren van de Leidsche en de lUtrecbtsche Hoogasphool aangesteld om H. M. te onderrichten in de Vaderlandsiöh® en Algenieene Geschiedenis. Jdiet onderwijl? der Vaderlandsche Geschiedenis was opge dragen aan prof'. P. J. Blok ui't Leiden. Bij zijji aanstelling ontving deze vam Ko ningin-Moeder, die steeds persoonlijk bij deze lessen tegenwoordig Wlais, de op dracht „een zoo onpartijdig mogelijke voor stelling van heit gebeurde te geven, voor namelijk op staatkundig en godsdienstig gebied, met eerbidiging van andere staat kundige en religieuze gevoelens dan de zijne, zonder in eonig opzicht, de waarheid, ook als deze voor de Koningin minder aan genaam zou blijken, tekort te doen Ko ningin Emma bepaalde tevens, dab bij de behandeling der onderwerpen niet, be schrijvingen van veldslagen of' betsehou- wingen over artikelen van oude vredesver dragen en dergelijke opi den voorgrond moesten 'treden, do-ch wel de ontwikkeling der gouvernementeel©' en socialia Hoedban den, met als eindpunt de grondwetherzie- ning van 1887. Het, onderricht betreffen de de milit,aire. aangelegenheden Werd op gedragen aan generaal Kool, t erwijl schout bij nacht, Sitokluiyzen de lassen aamgaamida de Zeemacht, van den Nederlandschcu Stiaait op' zich nam. Reeds jong had het, a.s. Ko,- ninginnutje een bijzouderen aanleg voor teekenen en schilderen getoornd en aan den lonueraireoteur der Academie voor Beel dend'? Kunsten te Hen Haag, werd deze artistieke zijde van Haar opvoeding toe vertrouwd. De lessen in kunstgeschiede nis van dr. C. Hofstede de Groot, als mede ha,ar talrijke bezoeken aan musea hebben Haar aandacht voor- en Haai kennis, van de schilderkunst aanmerkelijk verdiept, Zcoals men we'et, is helt schil deren ook thans nog haar liefste ontspim- niug, en menigi sahildersfak he>eft Zij tijdens haar 'talrijke reizen naar de natuur vervaardigd. Verschillende van haar wer ken heeft men nog onlangs op 'n expo sitie kunnen bewonderen. Wilhehnina, waa dus op uitnemende en veelzijdige wijze vooi hei eid yopr ha,air groote en verant woordelijke tjaak als koningin, welke Zij ,31 August,ns 1898 bij het bereiken van den 18-jiarigen leeftijd aanvaardde. Mat een proclamatie riohtite Zij zich toen tot liet volk; in deze proclamatie zeide' Zij: „Ik stel mij tot levensdoel het voorbeeld mijner Moeder na to volgen, te rageexen zooals van eon vorstjn uit hot Huis van Orinjo wordt verwacht. Aan de Grondwet getrouw, wensoh Ik' den eerbied Voor den Sederlandsjcihen naam en de Nederland- sche. vlag fa bevestigen. Ik wonsoli bij heit opperbestuur over de bezittingen en koloniën in 0,QS't. en Wnst rechtvaardig heid te, betrachten en naar mijn vermogen hij' tö d?'agen -tot verhoiogiing van uw gees telijk en stoffelijk welzijn. Ik hoop en verwacht, dat u aller s'beiun, in welken ambitêlijken of' maatsjchapipelijken werk kring binnen of buiten het Koninkrijk gij zijt geplaatst, mijl hierbij nooit ontbreken zal. Op God Vertrouwende en met da bede: dat Hij mij s/t-erke, aanvaard ik de iR'egeering," 6 September d.a..v. werd de Koningin in de Nieuwe Kerk te Amsterdam in tegen woordigheid van de I-eden der beidie Ka mers, de vooraanstaanden uit dan fainde, buitenlandsohe vorsten .en- vorstinnen., aanvoerders van l-egier en vloot, ingehul digd. De eerstel regeleringsdaad van de jeugdige Koningin was: hat verleene® van de grootkruizen der Orden van den Ned. Leeuw -en van Oranje-Nassau aan haar Moeuer, koningin Emma. Op 20 'Sep tember 1898 opende H. M. Koningin Wü- helmina vervolgens voor het, eerst pmsoon- lijk de zitting der Staten-Gemeraal en weldra kreeig Zij- gelegenheid, den lande tö toonen, dlalt de lassen, haar dqor voor aanstaande igel-eerden ingeprent, Haar had den ontwikkeld toffe een rag^eringskraoht. welke in de meest, ingewikkelde aange legenheden het hoofd boel wist te houden en den juist,en w«)g vermocht te, wijzen. Een gebeurtenis van bet grootste ge wicht voor H. M. was, haar verloving met, Z. K. H. Hertog Hendrik van Meeke- lenbuig Schwerin, welke Zij 16 October 1900 in de „Staatscourant" bekend de«d maken. 7 Februari 1901 werd het huwe lijk in de Grooite Kerk in da Residentie ingezegend door den hofprediker ds. Van dar Flier, bij wien H. M. ook ©enige j-aran tevoren haar belijdenis, als lidmaat der Ned. Herv. Gemeente had afgelegd. Ilafc huwelijk van H. M. werd alom in den lande door grootache feesten. gevierd, 5Vel heeft ongeveer een jaar later het gansche land evenzeer in droaflaais mat het Koninklijk Echtpaar medegeleefd in een niet tot werkelijkheid geworden blijde v erwaahtiug, doch 30 April 1909 taaide das Ie sterker de Ned-erlandscilie geestdrift op hij de geboorte van II. K. H, Prinses Juliana. De deelneming der natje in de persoonlijke openbare aangelegenhedte® van onze Koningin was st.eedis algemeen m demonstreert op duidelijke wijze de ge hechtheid van heit. Nederlandsche volk aan het Oranjehuis. Onder de regeiering van H.M. hebbben tjal van historische feiten plaatsgehad. Kort nadalt Zij de rege-ering ha,d aanvaard, gewerd Haar oen verzoek van den Russischen t'za,ar Nioolaais II om. in de Resident je een Vredesiconlflerentiie bijeen -te mogen roeipen. Bijna all» staten van Europa namen aan (leze pomferentje doel, als herinnering waarvan üaimégie hot, bekende Vredespaleis -te Den Haag schonk. Hel was bij deze gelegenheid, dat Ko ningin Wjlholmiiiia hulde bracht pain het vredeswerk van Paus Leo XIII, door een eigenhandig schrijve®. Een da,a,d van warme piöt,eit wlasi voorts li-Q't; verleenen van hu'lpi aan dan grijzen President Kruger van Transvaal, die. in 1899 besloten had, zijn belangen eni die zijner Stamgenoot-en in Europa te. gaan bepleiten. Ondanks de bedekte waarschu wingen van Engeland, zond «nzw Koningin haar kruiser „Gelderland" naar Zuid- Afrika, om den president, een veilige over- t/Ocht naar Europa. te verzekeren. Ook was onze Koningin de ee®i»e der Euro- pieesehe vorsten, die Kruger aan haar Hof ontving. Memoreer,en wij voiorts nog. uit de -eerste jaren van haar regeering de gro-ote. spaor- w-egstelling, in 1903 en de geweldige dijk doorbraak in Zeeland in Maart) 1906, tengevolge waarvan bijna 3000 H.A. land onderliep. Steeds wanneer rampen ons land teisterden. gaf H. M. door haar per soonlijke aanwezigheid blijk van mede leven met haar volk. Ook de betrekkingen met buitenland- sclie staatshoofden liet niatis te wensehesn over, hetgeen, wel blijkt uit de vele b"- zoeken, welke vreemde vorsjen -a,an mus Hof brachten. Ook bezocht H. M. meer malen vreemde hoven. Als ee,n oohtU vorstin en moeder doe Vaderlands leerde het volk Koningin Wilhelmina, kennen in da bange dagen van den wereldoorlag. In ingewijde kringen heersebte reeds lang de grootste onrust. De moord bij 'Serajewo deed deze onrust- -ten toppunt stijgen -en den 31en Juli 1914, des namiddags om half twee onderteekende de Koningin hot mobilisatiibevel. Nog dienzelfden avond was reeds 90 °/o van de 200.000 opgeroe pen mannen op- de been. In die bange dagen van Augustus 1914 verklaarde onze vorstin met nadruk': „Mijn volk zal niet deelnemen aan dezen rampzaligen strijd". En dank zij haar voorziebtjg, maar krach tig beleid is Nederland gespaard gebleven voor het oorlogsgeweld. Koningin Wil helmina mag dan ook met recht vredes koningin worden genoemd! Werkloc/.enz'rg Rijkszaak. De federatie v-an R.-K. gemeenberaadst- lcden in Nederland heeft, op haar congres te Tilburg een reisalutie aangename®, waarin wordlt uitgesproken, dat de werk- loozenzorg Rijkszaak ia. Prol', ir. J. Gaudriaan. Wij lezen in het, VolkVolgens ee,n mie- dedeeling, welke ons van welingelichte zij- dia boreik't, zou onze gewezen pahtijgenioiooit prof. ir. J. Goudiaan prasidentj-directeaae van de Koninklijke Pakat(vaart-Maaitsohaipi- pij worden. Zijn passage, naar Batavia zou reeds besproken zijn. Muzikale wandeliiig. Zooals eerder gemold, organiseert „Uit het. VolkVoor het Volk" Donderdag avond de traditioneele muzikale wandeling met licht. Die stoet zal te kMlairkiovier negen van den Euidsing-el bijl de Amibuiohtssc-hool vertrekken en gajut dan langs Heeren gracht, Kromme Weele, Vlasmarkt, Mankt (Westiz|ij|d'e), Langeviele, Poltebakkerssin. gel, Vlissingschestraa.t, Varlcensmarkt trustpiunt), Hoogstraat, Nieulwte Haven, Kaden tot Niouwsitraat-, Nieiuwsitraat, Langedelft, Burg, Groenmarkt (rustpunt). Korte Burg, Balans, Abdlijl rustpunt i, Kool-kerkhof, Reigerstn aat, gedeelte Kjorto Dell't, St. Pieterstraat, Balans, Wagenaar- etraat. Hofplein, Lange N-oordstraat, en Markt (ontbinding voor hetStadhuis). In verband met dezen dag, zlijln wtij gaarne de tolk' van hen, die willen pp- wekken tot het zooveel m.ageffij|k uitste ken van de vlaggen, mede met liet oogj op bat to verwachten drukke vreenul,,lingcn- bezoek. Laten wiij dien toonen, dal de Z*euwen dez-u dag ook nis hun nationale teostdag besdhouwen. Gsrillonbespeling ft» Stadbuisbe.icbting. - Do Verecniging VreemdeliurenvarkloG zal morgenavond da 29ste bespeling Van d»n Beiaard in den Abdijl.toren, door dan heer Th. C. Ferwerda doen plaats hebben vnu 9 tot 10 uur- Het programma luidt; 1. a. Allemande, Ooup-erinb. Gigue, Corell.i; c. Pastorale, SdaEatti; 2. Sona ta; a. Allegro Moderato; b. Largoe. Allagro, W. Mülllier; 3. Lied an 'den Ab) ind stern (Tanühhauser), JV.agnea-; 4. a. Ri- gaudon, b. Menuette na. I; c Mennlattia no. II, Rameau; 5. a. Tanantelle, b. La chevaleresque, EurgmüUer. Gedurende een uui- izlal ooit de helioh- ting van het. Stadhuis We«r branden fen wel vaaafi ruim ,9 uur. Verbetering BI aan wen I)jjijK tii Poelendal e Singel. Het. verbeteren van. den Blaauwendüjlk en den Poelendaliesingel, Wellk werk op 18 Auigust|US j.I. iis aanbeisteield, is geignnd aan den laagsten insdhrijlver jj|. D|. Janse te Colijinsplaat voor 4Q.450-, Anto-angeluk ,ajii den Vieiersclienweg. Zaterdag reed op den Veersoh-enweg, tussch-en Middelbui-g ,en Veere m-0t ta melijke snelheid ©en personenauto, kojnian- dc riolrting Middedbui'g, bestuurd dooi den heer A. P. uit Driebergen, toen pilot- Se'ling -een achterband1 Bipiropg. De bestuur der verloor daardoor de .macht over zijn stuur, waardoor dc auiba naar de linker zijde van den weg Zwenkte en tejsjetn een' boom hatslte,. Van de. vijf inzittende personen werden mevr. B. uitj Vlisjsingen en 'mej. P. uit Driebergen, dochters vam den heer P., vrij ernsfteg gewond. Dia overige inzit tenden kwamien, behoudens enkele .schaaf wonden, met den schrik vrij. Nadat, Dr. Vc-irheijden uit Middeil-burg de eerste geneeskundige hul'p had verleend, werden de l-we-o dames per ziekenauto nnar heife. gasthuis te Middelburg vervoerd. Gemeenteraad. Vrijdagmiddag 2 uur vergadert, die-Raad. Punten v-an behandielinig: Definitievie benoeming van dhr. v. d. Hammen te R'dam tot Hoofd dier O. L. school A. Voorstel lot licit Verleenen van medewer king bij die uit voering der regeling' tioit het verkenen van credieiten aan boamkwta- Iters en liandeilaren i-n boomem. Deze medei- werking best,a,at in hat garandeer en vain 10 o/o in heit; eventueel nadeieJlig saldo der v ers-trekte eïadiatien. Voorstel toit wijziging raadsbesluit 30 Juni 1933, no. 23, tot verhuring der voor malige- directeurswoning van het gasbe- drijl „Oosi|eiind-e", in dien zin da.t heit huurconfraOt één maand latier ingaat. Wijziging b'cigrooting van lid- Burgerlijk Annb0st(uur voor 1933. Voorsifeeil telt wijziging der gemeente-bel- groobinig yiaor 1933. Vaststelling van bet Ie supptetoir-kA- hicr -der liondenb'elasitjng voor liet diemsit- jaar 1933. A oorsteil 'tet het aanbriengein van ver- k'&ersv-erbetering op dei beide hoeken van het Wlalterstr.aatje. Het destijds aange kocht e hoekhuis Vlaamarlot,Wa-terstraait zal worden afgebroken. De grond wordt voor 'n groot; dieel a,f|gest,aan aan dhr. P. J. Cardon in ruil voor diens piand op deu hoek van de Reeste-n-markt, dat eveneens wordt lafgebroik-en. Voorstel tot verkoop van een Stukje ge meentegrond cp heit Ravelijn, aan dhr. H. v. d. Veen, onderwijzer alhier, tegen den prijs van i' 6 per M-'. Het stukje is 190 M2 groot, c;n zal met een wiqomhuis be bouwd Worden. Behandeling van bet rapport der com missie a,d hoe inzake de Gastliuiskwe-stie. DE GASTHFI-KWESTIE. D;e strop voiii de gemeente. Door B. en W. is thans bliji den. Ge meenteraad inzake de. gasthuiskwestie een voorstel aanhangig gemaakt, aan de toe lichting waarvan wlijl het volgende ont kenen B. en W. herinneren ,aan het feit, dat het Gasthuisibestuui* ziek had gewend tot H. M. de Koningin met een verzoek, hier op neerkomende, dat in hoogste instantie uitspraak zou worden gedaan met betrek king tol de vraag, of de gemeente al of niet verplicht is om de tekorten van liet Gasthuis, met n.ajme die van de afdeelimg ziekenhuis, te dekken. In plaats van een dergelijke uilspraak, wlaarover bet advies van den R|aad Van State ingewonnen moet worden, uit te lokken, geeft de Minister zlijln persoonlijke meening over de aan hangige .qua.'estie m»t adivies aan Uw Vergadering om imet die meening actoord te gaan en liet aangehaalde besluit in te trekken.' .Waarom de Minister in dezen niet den legaten weg heeft bewandeld en de zaak .niet in handen heeft gegeven vjan den Raad van Stale, is ,ons niet hekend, maar opgemerkt dient o.j., dat er op deize wlijbe ge,-en bevrediging' kan plants hebben van 'het rechtsgevoel, noch van Uwe verga dering noch van het 'gasthuisbestuur. Wij, kunnen dan ook niet inzien, welk belang er voor die gemuente in gieleigUii Zou zlij'n om liet eenm'aal genomen be sluit Zonder meer in te treldten en geveji Uwen Raad mitsdien in overweging, aan de gedane uitnoodigiing niet te voldoen, maar integendeel aan Gvd. Staten te ver- Zoeken, a:an den Minister in overweging te geven om in dezen de norm'ale proce dure te doen volgen. i Wlijl willen hiermede evenwel niet zeg gen, dat wlijl van meceuing Zijln, dat do gemeente ten opzichte van het gasthuis afzlijdig moet sta,an. Deze houding ,is nimmer door ons aangenomen en wlijl zijn overtuigd, dat ook Uwte Vergadering- óp behoud van liet ziekenhuis, indien uit een financieel oogpunt mogelijk, prijk stelt. Tot het rapport dier commissie terug- keerende, merken wlijl het volgende' op: Naar onze meening is er niet het min ste tegen, dat Wijl wijlze v,an proelf het aan tal leerling-verpileegoters met. één wordt verminderd, vooral wa,ar Zulks een jaaj'r- Ijlksc'he bezuiniging geeft van 501). De vraag: pf de functie van directritaë te eenigor tïjld niet met, die van hoolld- verpleegsler kan worden gecombineerd, is o. i. Zeerzeker Waard om in ide 'toet komst in geval v|a.n vacature onder da oogen te worden gezien; thans is e» nog niet aan de orde. Het rapport toont o. i. overtuigend aan, dat bezuiniging op' de uitgaven Voor voe dingsmiddelen, huishoudelijke- en verple- gingsartikelen mogelijk is. Do vraag: of de bestaande eigen inrich ting tot opwekking van elwt'risdhenl dient, te worden uitgebreid, dan wel: of de galieele slroomlevoring tpgeln -Speciaal tarief aan 'die P. TA. E- M. izal moet-en iwtor- den opgedragen, is er «en die o.J. toet bekwamen spoed zal dienen te worden onderzocht. I Een belangrijk meeniiigsverschil tus- sc'hen de commissie en het gasthuis'ba- stuur bestaat er blijkbaar met betrekking tot de samenstelling van. het bestuur pn •de positie van den administrateur. •Wlijl staan op beide punten geheel aan 'de Zijlde der ctomlmissde, In dc teerste 'plaats zijn ook wijl van m'eening, 'dat er tegen de opname van «en mfedidus in het bestuur niet alleen geen enkéj bp- zWaar kan bestaan, inlegendeel zulks zelfs ■gewcnscht is. In de fevveede plaats izüjn wijl het rniet) de comim'issi'e eens, dal het imperatieve voorschrift :dat. er in het bestuur klfflie ttames zitting zullen hebben welk' voor schrift nog dateert uit. den tlijld, teenl dc instelling uitsluitend de verjiCleging v|an ouden van ilagen ten doel had dient te worden gesclhrapt. D|at ook eien lid van den Raad. al of niet deel uitmakende van ons College, (zitting Kal hebben in het bestuur, is o.j. gezien do veranderde omstandigheden, in hooge mate gewenscht. iWat de jnositie van den administrateur betreft, zijn 'Wij het met dc cbmlmissie vol maakt een, dat deze voortaan tn'eer het economisch hoofd van het gasthuis dan klerk van het bestuur zlal (behooren te zlijln. Daarmede houdt tevens nauw vjerbland dc eiscih, dat de administrateur allle be stuursvergaderingen blij'wioont en als slecli-c- taris van liet bestuur optreedt. D|at fin do vergaderingen nu eu dan min of mfccï delicate q'ua.esties aan die orde kunnen ko men, achten wlijl geen hinderpaal voor klo tegenwoordigheid van een buiten dat be st uur staand persoon (ambtenaar), mits deze een huU'O'Uwbaar iemand is; billijkt lilijl onbetrouwbaar, dan behoort hij uit deu dienst te. worden ontslagen. Eindelijk dient nog de vraag te Wor den gesteld, of Uw Raid mag besluiten, de tekorten van liet izliiakenhuds -;il of niet verplicht voortaan te dekken. Kooals uit het rapport der commissie 'blijkt, acht z'ij het mogelijk, dat' bij het voeren van een goede en gezonde! Wediujffls- politiek, de b!ij|drage der gemeente, gel- si,eld, dat iZijf /tot. dekking der tekodbeu overgaat, in geen geval mieer behoeft Iq bedragen dun f ÏO.'OOO per jaar, ja, dat zelfs de mogellijkkeid bestaat, dat de te korten in de toekom'st nog onder dat bedrag izluilen liomen. Indien deZe. verwachting mocht uit-ko- •jaen de serieuze; wlijfZe waarop de dom'- missio. zich van haar taak heeft gekwie- ten, geeft aanleiding om Zulks te: ver- Wachten dan wil het ons voorkomen, dat liet behoud van liet ziekenhuis uan de gemeente dit offer wiel waard ja, ril kan niet worden ontkend, dat deZa be langrijke verhoogingi der uitgavVn juist in 'dezen tlijjd van economische dieipressjo 'wel zeer ougellcigen komt .'en dat in elk geval do optimistische beschouwingen, ,in de Raadsvergaderingen Van 17 Oct. en 111 December 1924 geuit, adhtleralf wel Zaer in strijld blijken te 'Zijn geweest met do Werkelijkheid. Tenslotte dient te Worden overwogen, op welke wïj|Ze dekking moet worden ge- '•izocht voor de tekorten der vhora-fgegana jaren, puze bedragen over dc jaren 1929, 1930 en 1931 respectievellijk f 14.(423.51, 'f24.763 en f20.270.83, totaal f59.458. Het dijfler over 1932 is nog niet bekends Aannemende, dat dit ongeveer f 20.000 Zal bedragen komt inieu tot het niet gerin ge bedrag van rond f 80,000. Hef Gasthuisbostuur heeft oenigen tlijjd terug door 't Oautraal Bureau vopr Ve rificatie en Financieel© adwezeoi der Var- eeniging van Nederl. Gemeenten doe® na gaan, of de tekorten door afschrijving op het kapitaal der stichting cjv. zonden kunnen worden gedekt «n daarop een be vestigend antwoord ontvjapgen. Het 'Zou derhalve mogelijk wezen, oni (illlle bezittin gen te gelde te maken en daaruit Je ge maakte schulden te voldoen. Het gasthuisbes tuur verzet i^ich ten sterkste tegen een dergellijka oplossing, aanvoerende, dat het kapitaal der stich ting krachtens die ArmenWet. infjajeib bei- hoort te blijven. Afgezien Van bet feit, 'dat naar onze m'eening de aa'tikHen 24 en 25 der Armen'wet een dergelijke vqrgaanl- de strekldng niet bezitten, komt de hop- ding van het ga(stliuis:bestewir in deZen ons toch niet consequent'voor. Het Wei- stuiur toch heéf't meerdere malen betoogd, dat het gasthuis een gemeenfelljjke mi stelling is en uit kracht© da,arvan de ge meente .aansprakelijk is voor de jaai"- lïjlksehe tekorten, maar d© voor d© hand liggende conclusie, dat dan ook de glaede- /"ren der stichting gemecntegloedereiu dijjn en door de gemeente .tot dekking der gemaakte schulden Zouden kunnen aange wend worden, verwerpt het; de instelling is dan plotseling Weer geheel zeïlfstandig! Ook verliest het bestuur uit het oog, dat het indertijd, ten behoeve Van den houw van het ziekenhuis, de goederen der in stelling hypothecair heeft balast', welis waar onder de Wij) de Wet vereischte goed keuring van Ged. Staten, doch zonder kennis van UWte Vergadering, Dezie quaestie ©chter verder tekzlijld|e schuivende, daar izte vk»r het vindien van een oplossing van Weinig, ljelang is, willïen wtyi wel als 'onze meening te kennen gevetn, •dat het o.'j. niet 'wcnschelhk is om Idle bezit liugen der stichting van de hand te dole® tot dekking der schulden. Zoodanige. Ver koop z'ou weliswaar momenteel vierliah ting voor de gem'eentielljjké financiën be- tcekenen, doah daartegenover staat, dat de inkomsten die het gasthuis uit de We zittingen trekt, zouden, ophouden te, vloei en, waardoor het gemeentelijke subsidie automatisch Zou stjj,'gen. Bovendien zbm de opbrengst -biijj verkoop' thans gering zlijln en bestaat todli de kans, 'dat de/ thans lage paehtapbrengst mettertlijjd weer eenige stij ging zal vertoonen. Do oplossing Zal o.i. de»& moeten zlijfn, dat de gemeente' voor dl'e dekking der terkorten van vti-oagere jaa'en oen geldleening aangaat van ongev'eeï f 801000 en deze aflost in een termSjln van 12 achtereenvolgendia jaren. Resumeerende stellen wiy| Uwen Raad voor: le. niet t© voldoen .aan de uitnoodiging j van Z.Eden Minister van Bianenl, zti- I ken bovenbedoeld, doch een uitspraak dor l.l Kroon omtrent de quaestie der al of niet 11 verplichte gansprakeljjkheid voor da ta- korten der instelling af te waoliten; 2e. Ie aanvaarden de voorstellen gedaan tl •door de commissie ,&d hod; 3e. vast te stellen, da.t de tekorten Va;, IJ het gasthuis over de jaren 1929 tot jen met i 1932 zullen 'worden gedekt 'door middel I van een aan te gane gcldlqeuing, af tu I lossen in 12 achtereenvolgende jaren; 4e. ld» commissie ad hoe le ontbinden onder dankbetuiging aan haar leden en fj den haar toegevoegde!) secretaris vbar den door hen allen verrichten anhleid. Zoo U'w R,a:wl Zich met deze voorstellen kan vereenigea, .Zal het om. nooidig .zfijln om de verordening op het gasthuis tafeili 'bekwamen spood te herzien. Oranje-Comité. Maandagavond werd in het Schuttershof 'alhier een algem|eiene Vergadaring gehou den van het Oranje-Comité, die door af gevaardigden van blijlna alle buurtveraeni- gdugen werd hlij^'ewoond. Ook de haereoj hoofden der lagere scholen Waren aan wezig. De voorzitter, dhr. Ballegolijjen (te Jlong, Bprak in het openingsWbord 'z|ij|n tevredeu- i beid over de gxoote ojikomst uit, Waarna door den secretaris (te notulen Werden voorgelezen, die zonder aanmerking goed gekeurd werden. 1 ,°P den gelukvvensch, gestuurd aan Ko ningin-Moeder ter gelegenheid van haar jaardag, wias een dankberieht ontvangen; Was aanvankelijk 't plan om de kinde ren diverse wedslrijlde® te doen houden op een weide van den heer Zandee» op ICJleiu Frankrijk, door omstandigheden was men genoodzaakt een ander terrein te kiazeh; de lieer L. Djuvekot stond tlvans alijjn 'weide lilt', gelegen in do Poel naast de R(.-Kj bej- grarifpiaats. De christelijke school zal niet aan die Wedstrijden deelnemen uit piëteit, waar dozer dagen een der onderwijzers zoo plotseling overleed. Over de cireulaire yian de .Oranje-var eeniging van Jluli w'erd door diverse af gevaardigden gesproken. Die voorzatter waarschuwde dat de weg die diversebuurt- vcreenigingen "thans inslaan, oorzaak1 is van achteruitgang. Het eerste doel is en blijft Oranje-viering 'wiaaraan iedenaen kan meedoen. Een gteianimleerde hëUpreking volg de opi deze uiteenzetting. Volgde een rondvraag met bonfee vlariatio waarna de voorzitter de vergadering sloiot met de beste wensoheu voor een gedaagd 'feest. Kinderfeest opi 31 Augustus. Om D/2 uur 's middags komen de kinde ren Daar de diverse scholen om te 2 uur gezamenlijk naar de Markt te gaan, waar enkele liederen worden geizongeh. Dan naar 't 'feestterrein. 's Avonds om 71/2 uur Weer verzamelen aan de scholen. Hier worden de lampiomH uitgereikt, dan naar de Markt. Enktele liederen worden Weer gezongen, waarna de lampionto-ht begint, welke d» volgen de route heeft: Groole Markt, Opril, Koningstraat Kade, Ooslsingel, Zonnebloem straat, Kaïn', perf'oelicstraat tot' Leliestraat, Leliestraat}, Geraniumstr(aat, Voorstad. Wilhelminastlr, Spiegelstraat, West-singel, PoeOlwteg V, Bchengestraat, Westsingel. Raveliijln, Brou iversgang, Beestenmarkt, Ni-euwstraat, 's- II. H.kindorenstraat, Kade, Keizerstraat, Magdiaienastraat. Opril. Markt, Lange Kerkstraat, Wdttepaardstiaa.t, I.ange Vorst, straat, GanZeitoortstraat, Ga,nzeportrtblrug,, 'Jlac. Viajckestraat. Jubileumlbank. Daarna ontbinding van den stoet. Bekroond. I Op de Internat. HondenjtantoiOtoSteRiaig „De. Afgerichte Hond", te Antwerpen, be haalde de heer J. Snoodijk met zéj'nl Duiteche herdershond een tweeden prijs in de Open Klasse. 1 O (lening Sportterrein, j De opening Van h-at gemeentelijke sport terrein is thans definitief vastgesteld opi Zaterdag 9 September a.s. Naar wij vernemen wias de heer L. D. Boudeling aj'hier met f'675 hoogste in schrijver bij' de verpa-Chting van de buf fetten op het sportterrein. De, verpachting werd toegelwezen. Directe belastingen. Naar wij vernemen zouden er plahneiu bestaan tot oprichting van een inspectie der directe belastingen alhier, welke in spectie enkele jaren geledien werd opa lieven. Lewedorp. De doior de P. V. „De Poafc- duit" Zondag j.I. gehouden Wedvlucht} Van Noyon (Fr.) liad de .vo,lgend© uitslag: 1. 4 en 5, J. Menheexe; 2, N. v. 't Westl- einde3, Job Koens6 en 7, J. Tim- roermans. Borssjclen. Zondagmiddag ongeveer hei'f vijf gipg' de, droev.ei mare .Moor ons, dorp, dat iemand was verdronken. Helt vermoe den bleek waarheid tg zijn. Da zoo® van hakker D. ging mefe zijn vriend J. M. zwemmen. P. I>„ die niet-, zwemmen kon, geraakte in ©en diep gedeelte, en waa in gevaar van verdrinkon. Zij®, yriefnd sprong lxcm bij en beiden verdwene® i® da diepte. E,en andere makker kon na vael moeite J. M. naar den wal halen. Een uur is men bezig geweest, met het toepassen van kunslfmaitigei ademhalig. De dokter, spoedig (er plaatse, moest gekleed over die kreek zwemmen, o,m spoedig bij den dren keling (e zijn. Deze zal in' hef laven) behouden kunnen worde®. Naar P. D. is verscheiden© malen gedoken, maar kon' niet gevonden worden. Deze is verdron ken- Bij hek aïlgaan van hat water is heift lijk omstreeks acht uur gevonden. Hrinkenszand. Vrijdagavond j.I. hield da bloemenvereenigipg „Vergeet mij niafc" een ledenvergadering, waarin ruim dertig personen aanwezig waran. Besloten werd -een *en tegen 15 «n F^erd vergaderlokaal- b© ,bloemententom.«teWng7 gehouden wordt 1 v, (R-aweldingc, ©1 z w, autobussen beschikbaar t t' 0,50 per m lid nog ©en (to, edelen hcei jjl0,en Dien PId nt enziektAundig interessante J©2 - rpien ^loitj toii bloeimbo semch Kften tan bloembollen jfjet concert, 'dat dooi i m M M van Ki-uminge® te ÏeS ooUte bijvak ^•a,s een succesvol le® avond degalm"- D© P.V. „De Blauwe leuu wedvlucht vanaf Pont tx 258 K.M. 'De volgt' t. K. 0-^: 2.1' Bmalteang-e; o, 4, 10 len; 5 en 12 Theenaa.it; 6 «wn 7 P. bon-lve, 8 •K1 erk 10, GebT. Kok1 Irombeen: 17 en 23, C Sch F. Modde. Los 7.25. ËctóH laatste duif 12.42.58. terseke. Den 16 Seqjt^ d» ver,eeniging „Florali.i h',a.arlijk'sche, tentoonstelling achterzaal van hotel Nd grooit.e zaal zal die heer ■wederom e-en buiten'tlum a,at I voor hij reeds een heel mooo jhijibehoóren heeft, .ontworpe l dingen zullen die van hot overtreffen. De inspectie dier diree i alhier wordt opgeheven en v Goes; a-ccijnzen enz. gaat I ig"en- Rilland-Bath. In de'Wies Mf Sdliaafdingen is Wijl het Idronkën, de 23-jarige A. V. Ï3 e® van Belgtóclhe nation Domburg. Het wa,s Maa gemeente een dag van gew I waterleiding, voor M bi onmisbaar, officieel g.eiopen I en wel door den Comm. der Hulst. Naar „Helt dagbl I verneemt ligl het in liet f door de Z.V.T.M. aangek sen. "vtoor lijn Huilisit, W I ingang van dc aanstaand© 'geliug in gebruik te nemei Het veier Haedekeuskerke De. nieuwe brug en pont, I dag goplaatpt. Bijzondere deden zieb daarbij niet, vooi uieit bekend wanneer do nier gebruik kan worden genam I va^t, da.t hier een grootei a i, .atelnd wordit jgebracht, m" bat auto-verkeer. Dc .Zceuwsche lu Na,ar de „Midd'&lb. Crt. ibron verneemt, is thans ba i. IZeienwsc'he luchtlijn na, 18 niet zal worden stilgelegd, .slechts een punt van over I ma dien datum driemaal per ■alken dag zal worden gevlo Dat de' Z. L. L. ook na. dei gestelden termijn zal door I .reeds vast. Haag bf-'/.aek. De- Commissaris der Koi Dinsdag 5 September (lei g zande. Baarland, Kapclle., A Wtelphaa r tgdijk Breed© Watering Bewies Maandagmiddag we.rd in Oranje" een .algemeen© ver- den van liet waterschap tering bewesten Iersak'e". ,1de dijkgraaf de heer C. D Na een ltort begroeting® ©voorzitter mede, dat 7 4 per zijn, uitbrengende 120 sta zegt verder dat de administ bijgewerkt. Het onderhoud sluizen vindt, normaal pi: (graafwerken vorderen regeli veeA slooten met rij'kiaslteun s Een ding wordt- echter ona,: nieuwe woningen worde® tine-tank voorzien die lo.: fergangen, wat niet voor d Wan deze bevorderlijk is. De plannen voor een be sake ondervond stagnatie, van de Visseherij: op de Z men maakt bezwaar tegen water uit) de watergang©11, iteriën mee zou voeren die flen zijn voor de oe/st&rb selp-eroeelen. D© Ipwestie dterzoek bij Ged. Stat-en, zullen dienen. Hierna, wordt de rekenin, 1933 .aangeboden. Deze g vangsten f 313.180,20 en uit. De heer P. Gele brengt missie tot nazien der 'rek uit. Spreker heeft met w zien dat de dijkgraaf rigi 'f 500 van zijn salaris heef Dc commissie spreekt echte waardiging uit over het drag, n.l. f 892, dait d© h te Middelburg voor ziju rekening gebracht heeft. J van andere zijde nog een f 50 voor typwerk. De sieert verder, de rekening orde is, goed -te keuren. Aldus wordflbaakyten. Verder is aan de orde verkoop aan het Rijk v; van den Vlaakscben Zan 11,65. Aldusl wordt Hek bestuur atelt verdei oecl grond iu er'fpaoht

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2