NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINE BAZAR Sola-Silver t:«bbk586sa5|| dit blad versch des dinsdags Tvv'™1 j1 des donderdags en des zaterdabs dit blad verschijnt: des dinsdags des donderdags en des zaterdags 's t"2 ss" si'»1* clsw, «II» De roroan van Robert Haftings jSPREKKEN Complete Sorteering HE COURANT N1EUWS Chemische oorlogvoering. FEUILLETON BUITENLAND IERLAND JAPAN AFRIKA BINNENLAND oevendó arbefdielrs en en. Met de ontwikkte- sr kim Altai', naar de in-keetrselomknissijl voor e land" voor toeristen •den. Elens zal de tijd •lolbetrotter", in plaats mdj off! .Tyrol te gaan, netaen,.om hie|t hoer- wondersdhooinje na- ilden boete pier kilo. lol© op den Amfeter- j bf| Haarlem', ont- ligen t&jld1 geleüien, ©f® Imet IgesimloilfikfeldieiniaJ- leeteer 2500 E.G. pp die over dtq Dluitscha smókkeld. uffeur |J|. X. O. Bi., oor dit ttte.it v|oor den «nreóhter terecht' en fc It'5000 of 300 da- zich eiSchen. veroordeelde hem tot lt' 2500 of 10 waked I 1 en vernietigd. ag van een koe nden. vpn ©en paard of koe Worden gevonden, in onlangs in het sla-cht- I in de maag van een ang werd ontdekt, »,t opzien onder het 'tlatoir. D|e slang had ngte. Het dier was 4a,ak! in de Afrika,aa- dt aangetroffen. In een os, die eveneens werd gevoerd, 'klonk Mijl nader onderzoekt het dier een grootfa ïjjzler en spijkers liad •n eigenaardig gleluid de os een wandeling •.hij|nt niet de minste 5eer eigenaiardige ge,- jehadhet was .ten- 1 normaal. gSpartiijl in Z.-Afrika. ïjmesburg een nieuwe (opgericht met het relilte lanti-regeerings- i groot© organisatie n. Tkperkte depte ten naam draagt van lond" Efch eerst tot keving', thans laat ziijl Ka .iilla deeSjem Van het pur dezer politieke stil (zit, blijkt wel nl. 3000, kirciuliaires, vooraanstaande en nit den MrijlstaAt móeste eteun vindt [vooral vlan de pljde wier aantal in ge- jrootsU is. Dfe partiijj groep. ontevredenen Ie niet acbpord konden rcgecringjsbegr.aotinjg! >egen de groeiende. het zoo, Ldesjeji" lóvrouw, de pot met rs is omgevallen." an een beroelmd m|an legstex. lec'hts door m'ij'n pijan t door (zijn «choorie I) |l 1 li ik vwler Moor kij'n I; het móet iets 2|ij|n, heeft gehad." onzopn." •erwSjit, dat men mijn dat hijl (arbeidschuw e onverdiend. Denkt ïeeren, aan de zware het axmlelijke in- le miser,abele' vjer- wrsja en U zult huwt 'geen arbjedd 1" HUMMER 102DINSDAG 29 AUGUSTUS 1933 28ST* J' 29stb JAARGANG slappe kost en totale LaliKethe dranken heb dhreven. Bent u met sbrnari, dokterj die twintig dagen-" i -i te de leersto^nlenseh 3 r,aAingtpn." dam w]a.s de eerste ,jJ|ai, als n de bui- i tardig. iets, mia,ar als iafé kjomi, kan ik tl als ik dan later eer niet staian. liijh schilderij?, k, om er zóó in te j ben ?j Maja,r mlain, dat 1 it, dftt het spiegel-j ^IP- Ik irajoet nog! iets >pen. (Zjif is ïnjorgenl iig heblben'?, d o!Ü ^vjoor den hals. h,a|ar nu 3 [*>r heide: een stukl t I i f i PpZËËÜWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager I 6R00TE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN (Slot.) Men b«B W m icgtmgen ontwikteling van hter, de meikwaartogeo chemische ooriogvoen g t v> mi- oi o-DTTiDPn verkiest amen nGi (waarder dan 26 pond, wordeh op' de. he- SXu-els van d« kleinere inlaehmM dragen of in de bomtaenvertrekkeii dei ■oofe machines. Tot de inrichtingen v,an tezon tak van dienst behoor® oonctentia- Spen, voorraden, depots, transport- ntra, groote fabrieken voor de H*el ng- ook heeft men hiervoor jrsèneel noodig. Dit "«jij |0 ongeoeï'endhleid van de soldaten, een iactor van z'eer grooba beteöWesuA Aan het alfeooien van een handigranaall BÜto altijd «enige gevar® verbonden. W an neer een soldaat hirt loodje heeft af^ trokken, moet hli]| zoo spoedig mtoigeEjk de handgrajiaat weggboien, omdat de gia- naat na het aftrekken van het loodjo tinnen een bepaalden korten tli]|d ontplot Laat een soldaat de granaat blijj zmh op 'den grond vallen, biijlV. doordat hij to] het zwaaien van den arm ergens tegen stoot, dan kunnen de grootste ongelukken gebeuren onder de eigen troepen- .Natuur lijk geldt veel wat voor een gasbom. 19 igezegd, eveneens y'oor een gdwonie Mora granaat. Onder de in. den oorlog g^e- IbTuiktc gassen izlijln er verschillende, welke lan<' aan den grond vasthouden..; He.t «preekt vanzlelf, dat de (eigen traepep Üan na een gasaanval niet direct kunneu oprukken. Wijl wagen ons af, wat de verdedigingsmiddelen togen een gasoorlo^ «firn? Zooals gezegd, was de eerste gas- lanval een verrassing; de traipen, die ieraan waren blootgesteld, waren totaal onbeschermd en vieietn er dan ook zeer tveel slachtoffers'. Op den volgenden aan val met chloorgas was de lcger.i"idiii-, geprepareerdde inia,iisciha}p!p'eii werden toen lappen uitgedeeld, gedrrnikt. in een oplossing van thyi en soda. DeziQ lappen moesten tegen mond en neus wor den gedrukt en voldeden goed als be schermingsmiddel tegen chloor. Toen later andere gassen in den oorlog weiden ge bruikt, moesten de manschappen ook wel betere hulpmiddelen kifijgen, om zich te beschermen. Ten slotte werden dan ook gasmaskers ingevoerd. Een gasio asteer moet aan verschillende eischen vbldo,en het moet gem'akltol6.]|k zitten en 2)0.0 licht mogeffi](k ziijaihet m'oet izOowel dis oogeu als de .ademhalingsorganen beschraunfenj men moet voldoende dooi' de gasmaskers kunnen zien. Aanvankellij[k had men .Zeer veel last v|an het beslaan Van de ooggla zen. Dit kon o.a. worden verholpen door 4iet inWItijlven ervlan met glycerine.. .E|eln soldaat moet Net het gashiaker een vol doende vrijheid Van beweging houden. Het gasmasker mloet solide gebouwd zlijh, dat het op de eerste plaats bestand isl Ne igen ruw weer en verder beirek'ehd op normale behandeling van het legergoed in het algemeen. Zeer belangrijk is dat het gasmasker de normale, luoht izloo goed mo gelijk zuivert van rook, damp' en gassen •en 'de ademhaling zöo weinig mógelijk be- emmert. Ga5m,a^ikörs mjoefcen 2J00 eenvou dig mogelijk van oonstuctie <z2ijLn en ecSono- misch. in keer groote hoeveelheden tö| fa briceer en. Het publiek geraakt echter hoe langer hoe meer aan gasm'askiers gewoon4 Onder de lunch p.raaitite zij voortdurend; ze maakte een eigenaardig-onrus'tigen in druk. Er waren memschen die beweerden, II dat hun huwelijk niet gelukkig Was, maar volgens anderen was zij een vain die vrou- wen, die on der de best-denkbare ometa-nI- digheden toch het vermogen niet bezitten om volkomen gelukkig tezijn. De waar- Ibeid was, dat het feit, dat hun huwelijk kinderloos was gebleven ,een groic»te som bere schaduw over haar levensgeluk wierpi. Zij had een kindje gehad dait een moment de oogjes had geopend, om zse daarna ter" Btond weer voor eeuwig to sluiten. Nie mand wist, dat ze na vele jaren nog k'o.n zitten schreien hij de kast met- kleine kleertjes, die nooit gebruikt waren. Ze trachtte nu haar hongerig hart me.t an nere dingen to vullen. Onze gast gaat vanmiddag met me !meeIÏ?Tr B®dmund, vertelde de dokter, -j beweert dat hij. een of ander ge heim moet opgraven. Wat is het Teddy ©en vermiste erfgenaam of een gehoiim Niet alleen, diat de verschillende landen hun legermacht geregeld oefeningen mbit gasmaskers laten verrichten, ook particu lieren worden in het gebruik hiervan on derricht. Zoo is eind verlediem jaa.r op alle Russische scholen het oielfenen met gasmaskers ,als een verplicht laervkkl in gevoerd. Iedere week' moet e)r to\i 'geheide voormiddag worden besteed om' de kinde ren te Ïeeren hoe izlijl hun gasmasker moe ten gebruiken hiiji een eventiueeSe gasaan val in een toekomstigen oorlog. Thans heeft ook de Turksohe regeerinlg veror dend, dat de bewolking, mhiniieu zoofwiel als vrouwen en kinderen, vbortaan in 'het bezit moet zlij'n van gasmaskers en moet weten hoe deze te gebruiken. TurkSchia' militaire deskundigen hebben proeven ge nomen imet tien verschillende soorten, om uit te m'aken, welke de inleest geschikte voor 'het algemteen gebruik' is. H,et Tlurk'- sdhe Roode Kruis heeft voor dit doel oen bddrag va.n 600.000 Turksohe ponden uitgetrokken en Mnnenkbrt z'al mieit het onderricht in het 'gebruik van gasmaskers een aanvang worden gemaakt. Ook de fabricage van gasmaskers neemt staeda meer en meer toe. Onlangs kon men irt de Dransche bladen een advertentie lezieln, waarin reclame Werd gemaakt yooir gas maskers tegen alle soorten gas bestand fen welke verkrijgbaar wlairen Voor den prijs van h onderd francs per stutó. Men schermt natuurlijk met nut en noodzaak blij; deizle dingen. Dladli zóu het niet veiliger voor de vtalb'eren wezen, wanneer m'en al die energie aanWenddd om de schande van dergelijke strijdmidde len ongedaan te maken Thans llijjkt het wel of men de in'ensdben met dergeliijfklö misdadigheid vertrouwd probeert te mia- ken! Misschien heeft deze Oynisdh indi recte propaganda voor den gas-oorfojg ech ter het goede gevolg, dat nien zich eend in breeder kring gaa.t bezinnen of derge lijke stfijJdwijiZe niet in strijd is mot de christelijke leer en opvattingen. DUITSCHLAND Tegen on-sociale htiiscigem ireu. D:e rijk'sstadhouder yau Dessau en An- halt, kapitein Loeper, heeft de volgende instructie aan de landelijjke uutoritjeitenl gegeven Dagelijks komen klachten binnen, dat bepaalde onsociale elementen onder delhuis eigenaren op beslist onrechtvaardige wSjl- ze 'hnn woning- en winkelhuren vierhooH gen, vooral echter weigeren kindei1rij!ke famiRes in hun huiztón op te nemten. Vooral het laatste is een vergrijp tog'en de moraal van een nationaal-socialistischen sta,at. ,Het is in flagranten strijjd met de bedoelingen van de rageerinlg-HitlerJ, Daar alle tot dusver gegevten vermlauin- 'gen tot geen tastbaar resultaat geleid heb ben, stel ik' de regeeringen van Bronswijk en Anhalt voor, eenvpuidigweg een voor-, 'beeld te stelle-n en on-ooiale hniseigenaifen in hechtenis te nemen, ami hun in een1 eom- centratiekam'p de sociale begrippen, welke zlijl missen, hij' te brengen., FRANKRIJK Amerika en de Franschc veiligheidscischen. Die „Ere Nouvelle" di» goede relatijeh onderhoudt met regeei'ingskringen, waair. schuwt i n een hoofdartikel tegen overdro ven verwachtingen in verblajnd nrnt de deelH nesming van Normlan Dfeiv'is aan de ontwa. peningsbCsprekingen te Genève. Horman Dlavis, zegt het blad, heeft gó* durende de laatste jaren belangen verte genwoordigd, die niet in overeenstemming met 'de algemoene belangen der wereld gebracht kunnen worden. Norman Dtavis zal weliSwöar in opdracht van RoOseVelt verklaren, dia,t hijl een versterking van het Eellogg-pact en de instelling van een aufoi* matisohe en permanent» controle op da nuwelijk? De oude Fcrgersson lachte- Ja ro mantische 'fantasie speelt je parten; het is maar om een paar dóódsimpele informa ties be doen. Brenda mengde zich met haar zenuw- achtig-h'ooge stem in het gesprek: 'Eustace, is da;ar in Bedmund anders niet om een roman verlegen; hij' heeft ei daar zelf een! Een zielig cirousmedsje, dat de vorige week .een ongeluk- beeft gehad. Ze schijnt gr oaten indruk op hem gemaakt te bobben, schertste ze, hij stuurt 'haar druiven en port en andar lek kers. Werkelijk? Het gezicht van den ouden Fergersspn vei lied niet in helt minst bijzondere be langstelling, maar zijn vingers sloten zich iats vaster om zijn wijnglas. Je wilt. toch niet zeggen dait er in een ga-t als Bed-mund een circus is? Toch wel; tenminste eenmaal in het) jaar. Van mijlen ver uit den omtrek ko men de mensiohen er heen. Het meisljie waarvan Brenda vertelde, werkte aan het trapezium. Ze is er af gevallen. Het moeet niet toegelaten worden; die toeren die ze deed, schijnen werkelijk levens gevaarlijk te zijn. Ik was toevallig in de bewapening goedkeupt, docli Amerika .zul geen rechtstreekseh antwoord geven j de vraag v'an Fransohe dijde, naar veilig heidswaarborgen. Voor Frankrijk kamt liet er echter meer dan ooit op ©jan, veiligheids •waarborgen te krijgen. Die intern, socialistische conferentie. D|e internationale socialistische confe rentie is met haar arbeid gweed geko,- men en het resultaat is vooral vpjcxr Ue Fransidhe partijverhoudingen Wel zteea" merkwaardig. - Men kan Wel zoggen, dat volstgeklt .geen overemstemlming is bereikt tussdhdn de verschillende stroomingHn en dat, zoo ten slotte aan het ebngres een eind kom worden gedraaid, dit gieluikfc is door allo etriitdpainteii te vermeti'elieai in buitenge- woon lange,- .en buitengewotoi algeïnleiene resoluties, die, ondanks de kolamlmfcin die «Ij in d© parliji-organen iziullen beslaan, niet de pxaictiscih© panwljlzingen blavatte» voor het standpunt dat de Internationale |hee!ft te volgen in de; vlaagstukkien Waar over meeningsverschil bestaat. GanoNen be-slaiiitenr Het standpunt v.am Léon Blum en zljm aa-nliangers èn van den uitersten linkert -vleugel is niet aanv'aard. Twee resoluties werden aangenomen: eöu van den Oostenrijkstihen partijleider Otto Bauer en éen van de gemengde kommis sie, waarin ook het internationale verbond van vlakVereenigingen vertegenwoordigd iri Door het aanvaarden v'an deae beide reso, luties, wórd het voorstel van Léon Blum (om te komen tot overeensttemlmlng en eenkeid met dei D|erde Internationale!) ai- gewezen, evenals de eisldh vtm alg.giioen^ staking in geval v'an oorlog', geformuleerd door den Fransdhen vertegenwkwdige|r Pivert. i De resolutie van Otto Bauer, welke uitspreekt dat, wia.ar het fascisme de over winning heeft behaald, deZa sleöhts dooï een revolutie van het volk' te niet kan worden gedaan en dat dezia revolutie ook het kapitaal zdl moeten vernietigen, werd aangenomen niet 291 tegen ,18 stemmen en 5 stem-onthoudingen. D;e resolutie Wekt» tevens op tot n scherpere actie tegen het fascisme, door het houden van anti-fasc'istische betod- gingen in de week van 9 Novómber ter herinnei'ing aan de revolutie v'an 1918 in 'Duitschland en tot uitbreiding van de m'oreele en mkterieele boydot van Ifuitscu land, l Die resolutie van de gemengde commis sie eischt de onmiddellijke hervatting der ontwapenings-besprekingen en het verbod van de particuliere wapenfabriCage. /.lij erkónt, dat D|uitsclhland dezólfde reöhten en plichten heeft als pMte andere staten, doch daarvan geen gebruik' mag maken om zijn bewapening op' te voeren. In geval Van oorlog hebben de arbei ders ook die van het aangeteallem land, een dubbelen plicht. Ten eerste, de be scherming van de onffhank'elljlkheid tol de vrijheid Van handelen van hun oi-galiisa- ties en ten tweede, in verbinding te Mijl- ven Net de Internationale', teneinde yeAn zóó spoedig mogelijke staking der vijan delijkheden te kumnm bereiken. Dezte resolutie werd aangenom'en met ©83 tegen 19 stemtoon en 22 stem-ontho|ri- dingen. De bJaatvhemdeiibCweging. De stad is Zondag deer rustig Igebteven.' O'Dluï'fy heeft er van afgezien zhjtn volge- buurt en ze lietten mij' roepen. Het is een wonder dat ze bat overleefd heeft, maar haar rug is leelijk bezeerd. Een van dia keviuisgöiSlbeu, die beweert dait hij naar voogd is, vertelde mei, dait bet meisijo oen soort goudmijnitj1© voor bem is, bij wilde ine, ik weeit nieit !wa>t, boitalen als ik baar kan befter maken. Z& bobben baar m heit dor pi aolitergelaiten, want beit circ^ moest natuurlijk verderop- Ib kon baar daar in heit- dorp goed onderdak brengon, bij oen vrouw, die wiel verstand h&e!ft van verï legen. En is er kans op herstel? vroeg Fer- gersson op. een toon die van niet meer be langstelling getuigd© dan van beleefd deel nemen .aan een tafelgesprek. Ik kan heit nog nidt ze;gge)n. 'Ze werk't zelf zoo weinig mee. Heit' is net of heb haar niets1 schelen kan beter te wor den. er zit nielts geen fut meer in haar. Het leek wel of ze teleurgesteld wias toen ik zei dat- ik alle hoop. had haar er door te halen. Ik denk dat ze een moeilijk leven heeft ,'dait arme kind. Je giaait er vanmiddag been, he Natuurlijk, antwoordde Brenda voor haar man. Eustace slaat' geen dag over. Ik wordit vast .nog jaloersoh, voeg de zij er lachend aan toe. lingen te BeaJnablath in het graafschap Cork te laten die'fileer^n.- Hij] verzamelde ze evtenWel buiten in de heuvels, waar zlijl konden deïïleeren zfonder lastig te worden gevallen. AMERIKA Nieuwe beroering, .Volgens een bericht uit Havanna Udgint de stakingsbeweging onder da arbeiders, die tot den val Wan de regeering 'Maohado heeft geleid, weder op te levc|n. D» bak, kers, havenarbeiders en andere organisa ties stakbn reeds. Zlij) eisohen vermindering van den werktlijld en loonsvbrhoogdngj Ook protesteeren zlijl tienen de dictatoriale maatregelen van de regeering-Cespeldfas. L espedes heeft toegezegd, dat Mj| dn eisehen der stakers in Welwillende over weging zal nemen en bereid is, met da arbeiders te, ondevh^ftdelen.^ Ook piropfa* gandisten zullen niet gestraft worden, mits zlijl z'ioh van opruiing onthouden. Te Sanfa Clara en in drie omliggend» plaatsen is het tot botsingen g-ekpuilen tusschen .aanhangers yau Maohado' en le<kn van de rëv'olutionnaire. beweging „A, B.C.". De politie wist echter die orde ta herstellen. Volgens een Associated Press-berioht zou ex-president Maohado zich met onbe kende bestemtoing irigjeseheept hëbbën op een Canadeesch stoomödiip. De bespreking tusschen Roosevelt en Norman D|avis. Het bericht dat Roosevelt Montagu Norman zhl ontvangen heeft in ofiicieele kringen op'z'ien geibaard. D© grootste geheimhouding' Wórdt be tracht, doch vermóedeJIijjk -zullen mionie- taire kwesties besproken warden. D|e secretaris van Roose.v'elt VerMaurdó, dat deze geen wijziging heeft gebracht in' z/ijjn standpunt ten aanzien van stabilisatie nu liijl niet overtuigd is, dat een redelijke 'basis voor stabilisatie is gevionden. 'Wel is mógelijk', dat. Roosevelt en Nor- man een tijdelijke vastheid wlan dollar en pond sterling tot stand brengen door mid del van een egalisatie-fonds. Maadsjock.co protesteert. De regeering van Mnndsjoekoeo heeft aan den Russisohen consul-generaal een zeer soherpe protestnota overhandigd. In de nota wordt gesproken yan „roofoiv'eo.-, vallen der G.P.Oe-qaValerie DVer de gren zen Wanneer de „strooptochtej^ niet onmiddellijk zullen ophouden, ziullen d« gevolgen z'eer_ ernstig elijln, aldus de nota. Naar verluidt, ziijju in het protest 17 verschillende gevallen v,aa grenspversohatij!- dingen in het gebied ten Noord-Wpstieaj "van Tiabeiho vermeld. werkloosheid, De Zuid-Ai'rikaansche minister van ar beid, Fourie, heeft een beroep geflaan óp particuliere ondernemers ,en p-la,atsedlij|ke autoriteiten om de regeering te steunejn ■om den nood der werkloosheid bei lenigen. Dó minister legt er dien nadruk op, (dat de grondoorzaak' van Znid-Afrikla's werk loosheidsvraagstuk de concurrentie is yan de inlanders op; de ongeschoold» arbeids markt en den werkgevers Wórdt v'erwefeen, geen geschikte werdeelingi Van Eiuropea- sohe en inlandisehe werkkrachten te heb ben aanvaard en gehandhaafd. Dó regeering waarsohulwt dierhalve de uidustrie, dat, wil zlij de voordeelen v)an de proteetionnistiswhe pólitdek' Mijlven ge nieten, er verbetering moet kotaien in do gebruikmaking Van blanke arbeiders. De minister doet vervólgens verschil lende voorstellen aan dei hand, olm' te traldh- ten tot een oplossing van deze kwestie tn komen. Hijl betoogt, dat geen onretehtv,aar dige behandeling van den inlander bedoeld is, die evenvóel recht op werk' hedft nis de Europeaan, doch Hij een goede verdea- Meyers keek zijn vrouw met een blik vol liefde aan. -Dat kun je anders wel laten ,hoor. Heit i-s nog een kind; bovem- dien geloof ik waarachtig ook nog dait ze al getrouwd is, Getrouwd? riep Brenda een en al verbazing. Ik dacht dat ze .pias zestien was. i W.elneenachttien. Maar ze had een ring a.an een lint om haar hals. Ik' zag het toen ik haar het ©ersit onderzocht en het was het eerste waar ze naar vroeg toen ze weer bij kennis kwtan. Mrs. Meyers was' hoogelijk geïnteres seerd. Ook zij' hoorde dit voor het eerst. Waarom heb jij- me diat nieit .eerder verteld, Eiusithce'? Ik denk dat ik het' vergeten heb. Ik' het nog meer patiënten! Hij zocht in zijtn zak. Zij vroeg me of ik den ring voor haar wilde befw'arenze scheien vreeslelijk bang voor Sherny, dait is de jnan waar ik h'et daarnet over had, heim in handen zou krijgen. Daar heb je h-eim. Hij haalde een b'lauw-zijd-en lint uit zijn portefeuilleaan het einde zat een kleine gouden ring. Hij liet zijn bezit in Fer- gersóns hand glij'den. Dj'zf!in lange jaren van tegenover moeilijke situaties staan, gewoon geraakt ling van Eiuropcesohe en inlandsfche werk krachten acht de minister het niet naodig 50.000 inlanders te im'porteercn voor da Hiertegenover heeft de gemeenschappe lijke raad van Europeanen en inlanders te JJohannesburg een verklaring gepubliceerd waarin te kennen wórdt gegeven, dat de regeeringspölitiek, zóoals door den minis ter van .arbeid uiteengezet, vól van 'ge varen is Voor de welvaart vgn het land. D© raad is van meaning, dat de tern der kwestie gelegen is in een godd Bn volledig gebruik maken v|an de m'ensohe- lijke en materieele hulpbronnen des lands. Die raaid dringt er derhalve bijl da Werk gevers op agn, aicb tweemaal te bedenken, alvorens gevlolg ta geven gan d.'en oproep van den minister oml Ziolivjan inla.ndSohe arbeidskrachten te ontdoen.. Bij' het 35-jarig regecringsjubiltum van H. M. Koningin Wjlhelmina. 31 Augustus a.s. viert H, M. Koningin Wilheltaina. ha.ar 53sten verjaardag, ter- wi]l zij dien dag tevens gedurende 35 jaar aan heit hooïd der regeering sitaait. H. M. zal dezen dag tjeimidden van haar familie kring te Soestdijk herdenken. Vpar de geschiedenis van ons land was de datum va,n 31 Augusitji® 1880 .een zeer belang rijke. Reiedis lanig immensl was de troons- ojivolging. in ons land in gevaar. Sterfge vallen hadden elkaar aohtereen in ons Vorstenhuis opgevolgd en hadden hen, diel voor .een eventueel kóningsloha.p in aanmerking kwamen, Weggerukt. Slechts i rins Alexander, die jongste zoon vau Koning WUleni! LH, uif zijn huwelijk met Koningin Sophia van Wurfemburg, was nog m leven. Dooli. deze was zeer zjwak van gezondheid >en de mogelijkheid, dait hif eens zijn Vaider op den troon der Neder landen zou opvolgen, was vrij'wlel uitge sloten. Met .bezorgdheid z-ag men de toe komst tegemoielt. Gpoot wais dan ook do vreugde in den lande, toen op 31 Augus tus 1880 bekend wlerd, dait er uit het' tweede huwlehjk van Z. M. Koning Wü- leim III meit Koningin Emma van Wialdack 1 yrrnont, ,een dochter wa^ geboren. De Koning was buiten ziohzelVe van v reu-de en persoonlijk ging bij zijn dochter, die°de namen Wilhelmina Helena Paulina Maria kreeg, bij den Burgerlijken Stand aan geven. Op Prinses Wilhelmina, nu was de hoop van hel Nederlandstehe volk geves tigd, da,ar Prins Alexander enkele jareu later overleed. En de troonopvolging werd voorzien den 31en Augustus 1884, dus toen de Kroonpnnces nog geen vier jaar Olio was. Bij deze wet werd aan Haar de Regeermg opgedragen, ingeval Haar Va- dev sm komen te overlijden. .Prinses .\V ilhelimina, kreeg een uiterst zorgvuldige en degelijke opvoeding, welke grootendeels bij Haar Moeder, Koningin Emma, be rustte. Immers, in .alles lielt Koning Wil lem III zich betreffende d© opvoeding van zijn dochter leiden door de wensehen en wenken van zijn Gemalin, daar hij er wel van overtuigd was, dat deze taak beter aan een vrouw was toevertrouwd. Terwijl j' wisisJeleaid te den Haapr en dan weer op Het Loo, verblijf! hield,' gro,eide de kleme I rinses ouder de beltwanre leiding van haar moeder opi, tot een flinke vrouw en tot een waar Vorsitin voor Haar volk. e' Jeuö^- van onze Kooiinj^in is er een geewest van kindervreugde en moederlief- d«i van den ernst, des levems, ook .omdari Zi] moest worden opgeleid tot een vroeve aanvaarding van de meest Verantwoorde lijke] taak. Op het eind der tachtiger jare was1 heit immers duideHjk, dat Koning Wil lem III geen lang) laven meer besehoim was. In November 1890 overleed de Ko ning op heit Loo en werd dus volgens de grondwett Prinses Wilhelmina Koningin. JJaar zij echter nóg minderjarig was, trad Koningin Epoama, als Regentes op boft aam het tijdsitip, waarop Haar doohlter volgens om zich te beheerschen, liet niets bRjkën van de emotie waarmee hij hat ringetje aannam Hij bekeek heit glimlachend. Mrs. Meyers stond op en kwaim bij hem. Zij w.a.s opgeiwöndlen en bombardeer de ha,ar man mat allerlei vragen. Da dokter schelen zich van hpt' geval heel weinig aan te trekken en luinchte verder; Inj had_ al zooveel vreemde en roman tische, dingen in zijn praotijk meegemaakt, wa.s al zoo vaak da vertrouwde geweest van patiënten van allerlei stapid em leef tijd. Hij zei tegen zijn vrouw dat Mji nieit meer wist dam hij' al verteld had, dat hei meisje hem aielte gezegd' had, dat hij' dok ter was en geen rechter van instructie em dus ook niet verder gevraagd had. Mrs. Meyers liet den kleinen ring aan tilto °Kjd€u- m> was z°° klem dat hy bïji haar niet verder kwam ciaii Jieir. eerslfcei vingerlid. Misschien is heit heelemaal geen trouwring of misschien is het die van vroegte 3'e nie,t' Eergerssfon, Dat. is best mogelijk, zei de advo caat onverschillig. I (Wordt vervólgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1