a 3 c I Men heett. tot nu toe bctrej De roman van Robert ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT r IN HET KRAAIENNEST |:1;V UIT DE PERS ij| UIT ZEELAND ALLERLEI GEMENGD NIEUWS GEKKE GESPREKKEN FEUILLETi D|e wala-rkaiè wou. Al gaat de lengen nog; zbo snel, K'eg-t het spreekwoord, tie waarheid achterhaalt haar wel. Uit gaat ook in dezen tij|d» van snelle verkeersmiddelen nog ten volta op.... ai heeft de waarheid soors 'n kwarteeuw noodig oin1 zich. te doen gelden. Zoo was 't het geval blij|v]oorhoeld met het misbaar rond die 'beruchte SpaunsHhe anarchist Franloesóo Ferrar, die dood veroordeeld en ter dood gébiadht werd na, het organiseeren van een Moedigen opstand te Barcelona tegen heat wettig geza. Heel Europa stond op stutten om dit vonnis, horror werd Verheerlijkt als de held der vrijie gedachte en het slachtoffer der geestelijke tyranniie. Hoewel het proces tegen hem fijp vol komen normale wlijlz© gevoerd werd vtoar 'n militaire rechtbank, schoof de kwaad willigheid „de schuld'' met haastigen spoed op de 15erk.\ 'n Reactie tegen pi wat katholiek Was, werd bet gevolg. In Brussel izette een vrijzinnig ge meentebestuur uittartend eein schoon standbeeld voor den „rabbelen iflartelaar" neer en in ons land, wa-ar toen 't toen wat minder monumentaal gewoon was en meestal op de koopjes liep, bepaalde mien riöh tot het werpen met steencm cn straat- vuil naar geestelijken en nonnetjes. Tegen alle 'feiten, ja, ook 'tegen beter weten in, hield de liberale en socialite- tisehe pers jaren lang de, onschuld van Ferrer vol, totdat men op 't laatst, ver legen met eigen figuur, er het z'wlijlgen toe deed. Tot 'n herroeping laon mien evenwel niet komen. Blaar Was flijld, veel tlijjd voor noiodig! Ule waarheid heelt het evenwel ge wonnen. Nu nieuwe heerschers de oude verjoe- Igen met vu,ur, zwaard en bai'baairsohheid, liet de eerlij|k'heid zich even ten opizicht-a van het vroegere regime gelden. [Een medewerker van het Alg. Handcls- ,hlad, dhr. Nypels, is onlangs op de Ferrer- tragedie teruggekomen en schetste zlijln 'figuur zooals de katholieke pers het al tijd deed. „Ferrer, zegt de heer.Nypels, leed niet -alleen ia,an grootheidswaanzin .maar was ook een (misdadiger v,an de ergste soort. Een anarchistisch volks- maar vooral jeugdvergiïtiger wiens medeplichtigheid taan den bomaanslag op Jtret koningspaar op den dag v,a,n hun huwellijjkl thans ook vaststaat, maar door de politie toen nog niet bewezen kon worden. Ferrer was geen „.martelaar voor de gewetensvrijheid," maar in Werkelijkheid een misdadiger, die ettelijke doodstraffen verdiend had." Baar tuimelt nu de 'hartstochtelijk ver eerde volksleider de goot inen Z'ijln standbeeld m'et hem. 'Een vroegere, Vereerder mloelt hem' hef brevet v'an koningsmoordenaar en zeden- bederver uitreiken.' Het „verlichte intellect" dat de srliefllm eertlijjds heilig verklaarde en wonderen van hem verwachtte, jzjal toch w'cl eetn eigen aardig gevoe.l ov'er zich krijgen! i UITKTJK. da,t ik op dit voorstel in a|ou gaan; ik ken u geen van beiden." „Da,t is zoo", stemde Bill toe; „enfin, even goede vrienden; denk maar niet. meer man m'n voorstel." Hij- stond opi .als om heen Ie gaan; maar .West land duwde hem o-p zijn stoel terug. „Een oogenblik, mijnheer Vergis," zei hij op een toon van pro-test; „laat me in elk geval wat meer bijzonderheden van uw voorstel hoeren. Natuurlijk is hat niet m'n bedoeling me daardoor financieel tot iets te vefbinden." „Dat spreekt vanzelf'," verklaarde Bill, „maar tochHij dacht even na en vroeg toen aan Barker „Wat dunkt je, zouden we- hem ons plan uitleggen.?," „Nu je ronduit m'n meening vraagt," ze,i Fred botweg, „zsou ik zeggen dat j-e een dwa.as bent als je het doet. Wiaiarom zouden we in zoo'n voiordeelip zaakje voor ons tweeën nog een derde halein?. Ik hoop niet, da,t mijnheer Westland het me kwa lijk neemt, dat ik rondborstig voor m'n meening uitkom." „Als het hier een gewoon geval betrof" antwoordde Bill, „dan zou ik het met je eens zijn, Barker, maar je weet dat ik heel veel belang in sport stel. Het is misschien een zwak van me, maar ik vind, dat het meer dan tijd wordt dat iemand uit ons graafschap! een kampioeni^prijs be- tiaalt. en den eenigen weg om daartoe te geraken is, den man, die daarvoor in de eerste plaats in aanmerking komt, finan cieel doortoe in sta,at te stellen. Persoonlijk bezit ik daarvoor niet de1 geldelijke mid delen, maar ik zie er geen kwaad in, om onzen vriend hier een „tip", te geven, waardoor hij in het bezit dar noodige con tanten kan komen." Hij wendde zich nu tot Westland: „Ziehier m'n plan, waarde heer. Laat ik beginnen met u te zeggen, dat ik in het bezit gekomen ben van een geheim inzake trustvorming van twee groot© ooneurree- rende firma's. Vanavond om 8 ugr precies zat deze gebeurtenis, die in de handels- en financieel© wereld groot opizien zal baren, publiek worden. Tot, nu foe heibben die bride firma's al hot, mogelijke gedaan om elkaar in den grond t.ei baren, maar toch betaalden ze nog vijftig' procent dividend. U kunt dus nagaan hoeveel procent ze na hun samengaan zullen uitkceren." Westland knikte -een paar maal, fen teie- ken dat hij den spreker begreiep. „Twee honderd procent ongeveer." „Precies," hernajn) Vergis, „iedereen in de City zal 'begrijpien waf' er zlal' geschie den als iedereen aandeelen in deze vler- eenigde firma's koopt-" „Da koer3 zal geweldig ^tijgen." „Stijgen'? Ze zal naar boven vliegen. Luister nu eens' goéd. Ik ga, straks naar de City om m'n makelaar te spreken. Van middag kbopi ik voor tien duizend pond aandeelen. Geef' me een chèquie opi uw bankier van 1500 pond, dan' zal ik op uw naam voor dit bedrag aan aandeelen koopien. Om u een bewijs van m'n goede trouw te geven: wanneer heit bericht van dg trustvorming der beidei firma's van avond niet, in de (avondbladen staalt, dan kunt ra de cheque intrekken." Hij keek op z'n horloge/. „He|t| is nu tien minuten vóór drie cn te la,at om roiw cheque te verzilveren, enfin, ge,ef zie toch maar hier." Westland maakte z'n lip-pen vochtig en zei zacht: „Had ik maar den moed er' toe. Maar dan he'b ik geen rooden duit meer opi zak." „Niet Nu, dan zal ilf u eens wat zeg gen. In ruil voor uw cheque geef ik hier, opi dit oogenblik twee, honderd pond in 5 pondsbankbiljetten op rekening van uw winstaandeel, ter,ug te betalen, wan neer u uw aandeelen voor twaalf pond per stuk verkoopt." Bij' dit verleidelijk aanbod bewogen We'^tland's vingers zich krampachtig. Hij diacht, even na, aarzelde een oogenblik en fluisterde: „Neen." Bill stond op. „Het spijt me; maar hef wordt m'n tój'd." tV.esfland echter greep hem bij den arm en riep: „Vooruit, dan maar! Ik doe het. Ik zal de chèque direct uitschrijven,." Ze begaven zich naar een schrijfbureau in de hal van het. hotel. De jonge man greep -een pen cn legde zij'n chèque,-boelcje voor zich. Eenigo oogenblikken daarna ontving Wieisflaud twee honderd piond aan oointau- iien in ruil voor ©en chèque, va,n 1500 pond. die hij aan Vergis gaf'. De drie beeren schudden elkander harte lijk die hand: daarna scheidden ze. Wlesf- land ging naar z'n kamier: Bill en Fred sprongen in een -taxi, waarin ze naar We-strand's bank reden. „Wfe komen nog juist opi tijd," zei Bill, toen hij' zag, dat het Vlak voor 't slui tingsuur was. Z<a moesten echter nog drie uur wachten. Daarna overhandigde hij do chèque a,an den kassier en vroeg: „Zou ik liqt bedrag in één ponds bankbiljetten kunnen onitvainlgein.?," De man keek hem glimla,chend aan. „Helt spijt me wel, mijnheer." „Wiat wilt u daarmee zeggen?." vroeg Bill verbaasd. „Omdat bij ons niemand onder den naam Robert W.estland bekend ie," hernam de kassier, „waarschijnlijk bent, u het slacht offer van een oplichter." Met deze woorden -gaf liij' de wa.arde- looze chèque aan den „uifjgeislupien" Bill 1 ergis terug. (N.-Hoil. D'agbl.) Sovjet-Rusland en de emigratie. „De Fakkel", Orgaan der Onalfh. Boe. Partlij; schrijft: Op een voordrachtsja|VjMul van ,de „Vrien den van Monde" „(een links-ra,dicual week blad onder redactie van Henri Barbuss©)" deelde Daniel Guérin kort rijk indrukken uit Duiisehland mee. Hfijf vertelde o.,a. dat, een Diuitsche komlmiunist hem verontwaar digd opmlerk'zlaam had gemaakt opi de hou ding van Siov'jet-Ruslpmd, dat niet solidair is, tegenover de Dluitsche arbeiders. Men heeft menschen, die ©Imigreepe® wildpjn, passen geweigerd, j,a, in oen. geval Was zelfs een socialist, die op oen Sovjet-Rusl- sisch schip gevlucht was, (ann de Dluitsche politie uitgeleverd. Ook Wanneer dit laatste niet juist zou z'ijn, is inderdaad de houding van de Pov- jet-Unie buitengewoon teefcenend'. Dje; m|e'ip- te imp>erialistiséhe, landen geven den Duit- schen vluchtelingen asylrec'ht de U.{8. S.R. toaakt moeilijkheden; in tallooize ha vens Van burgerlijke st\a,ten vonden sta kingen van de haVenarbeiders plaats te genover schepen, die de hakenjk'ruisvüialg veerden Sovjet-Rjusland niet; in velie steden haalden de arbeiders de hakenkruis vlaggen aan de konsu,laten naar beneden in Moskou mócht de otpi 1 M-ei waaien enz, I In de „Weltbtihne" verscheen kort ge leden een artikel oveer dit thefnia ch dje „Gegen-Angriff" (comtaUnislis'cih) ant woordde verontwaardigd, teirw'ïjjl z'iji ech ter met een stroom' van frazbn op niets weZenllijks inging. .Voor ons is de houding van die Sovjet- Unie geen Verrassing. Wjijl weten, clfit sinds lang de ontajirde Sitalm-bureaucratie het vertegenwoordigen Van de belanden der wereld-revolutie heeft, prij|sgeg©vbu tien igunste van den opbouw vlan het éooialis- me in één land". Op, Schouwen. i Men schrlijjft ,uit Rienesse: Dó nood der tlijjden kan tot vreemde dingen dwingen, maar in vele génte-enten wordlt het partiuclier initiatief overscha duwd door dat, der gemeenten Zelve, die, met kleiner of grooter succes, naar mid delen zoeken, om een verruiming van de bestaansmiddelen tot stand te brengen. Wjijj laten in het midden, of een dergelijk initiatief in het algemeen al dhn hjet ge- wenseht is, maar Z'eker Izlal m'enig voor uitstrevend Zee.uw, begraVeai in een tplatteliandsobe duingemeente;, watertanden indien hlijf leest, dat het gemleientlo'btestunr van Terneiu|z:en' plannen heielflt tot den aanleg van een kunstmatig strand. fW,ant het is in vele der Heinle Zeeuw- sche b!adipla,atsen zbo gesteld, datde gei- meente toet een scheelt" oog diet 'badplaats- ontwikkeling gadeslaat, en Kioh w'einig genegen toont, die te bevorderen. Is ihet haast niet lachwekkend', ken nis te nemen van het feit, dat op het eiland Sdhauwen ttwtee gemieenteh gelen aan sluiting op het waterleidingnet wensehwn, en wel: Haamstede en Rlcnésse, d«| beide badplaatsen in wording?, In idit blad is kortgeleden medege deeld, dat te Zoutelande hie't aantal bad gasten dla,t der 'inwoners overtrof'; ook in Renesse zlal dit wel ongeveer het ga- zij'n geweest, o.a. dank zlijj de uitstekende K.IL.M.-verbinding, dio de anders lange reis tot ieen kort uitstapje vermiag te herleiden. Ook Haamstede, Burgh, en .Westen- schouwen hebben hun contingent in het vraesm'd'elingenb'eztek, dat dit ja,ar weeï grooter is dan o,oit te voren. Merkwaardig is 'het, dat een Zeer groot percentage deir gasten uit Rotterdammers bestaat. Ook het aantal Rotterdammers, dat zich in deze streek wn tomerhttis laat bouwen, neemt voortdurend toe. Groote kampen, wjo. dat van de V. C. |J1 B. en het Internationale .Vredjespadvin- dexskam'p, vonden mede te Riemesse eien onderdak. Diaiarhlijj kómt, dat, wederolni danlc 'zlijl de IC. L. M. het aantal buiten landers, dat onizte hadstre-ek bezóiekt, voiortc durend toeneemtj Indien mieai daz'e badplaatsontwikkeling, welke in de laatste twfee jaren oeln onge kend© vlucht hééft genomien, aanziet, dan vraagt men Zidh alt1, of d'e wonderliijjko tegenstelling vau een eaierg'iék particuliar initiatief en oen conservatief gemeetotjei- beleid, nog lang gehandhaafd izal moeten bliijlven. .Terwijl toch de jaarlijks zich vermeerderende seizoenihkomlsteh met cij|- fers overtuigend kunnen worden aange toond, plaatst het grootste deel delr be volking zidh op het standpunt, dat d©z® baten in het geheel geen .aanleiding hói- ■hoeven te zij[n, om1 een tegemloetkomiandjq houding tegenover de Vreemdelingen ,ann te nemen, en zoo worden bijna jail© ver zoeken b'&trefïendie, wegverbe'tering, rnd- dingtoatcrift,al, en wa,t aan voorzieningen biUlijlk geacht m|ag worden, tobt een krach tig neen, .afgewimtpeld'. Zfijln wijl igoedi 'ingelicht, dan bestaan er ondier vooruitstrevende inwoners ei) 'zioimerhuiz'enb'ezitters, plannen, ami dioor 'n gezamenlajlke actie voor verschillende ver beteringen op te kom'en. De ontwikkeling der Zuid'Afri" kaansche cultuur. De eerste Hollanders, die zich in Zuid- Alrika veefigden, hadden geen gelqglenheid zich met de k'unslt bezig te honden. Zij moesten voortdurend ee.n zwaren strijd voeren om niat ten onder te gamn. In liet belgin hadden zij vooral te kampen tege'n. da elementen en de wilde dieren era later hadden zij den strivd tegen de kaffers. Toch heeft Zuid-Afrik,a. een verladen, waa.ropi met trots kan worden teruggezien. Het verleden moet als ©en spoorslag die nen en dit geldt ook voor de culfuur. Do eemgste cultwunr in Zuid-Afrika, is die der boeren. Veel van de eelvtie Afrika.an- sche, volksliedjels zijn in ougebruik geraakt en verloren gegaan. Het meeat worden de Amerika,ansche negerliedjes gezongen. Verschillende vooraanstaande Afrikaners hebben nog gepoogd iets te redden, ma.av eerst nu begint Zjuid-A'frika zijn dwa ling in te zien, nu vele vain die licdjies zijn verdwenen. Onder de volksliedjes z'ijn er, welke erfgoed zijn, bijVoorheield „Hef P,adertje"; ook zijn ,er geleende, of liever geannexeerde liedjes, zoaata „Wlalking on the green grass," en liedjes, welke geheel e.igen goad zijn zlooals „W|a,tj maak Oom Kalie daar" en dergelijke. De Afrikaan- sche SUidentenbond stelt pogingen in liet werk om een liederenbundel samen te stel len, welke de, oude liedjes in ©ere za] herstellen. In de laatste jaren zijn er een paar verzamelingen en een groote weten schappelijke studie verschenen over de Airikaanscha spreekwoorden. Er zijn er verschillende, welke betrekking hebben op het typisch Afrik'aans'ch voertuig, de os senwagen, zooals „die beste touleier sit op die voorbok". Dan zijn er nog de rijmpjes en raadsels. Vooral de raadsels waren vroeger een bron van ontspanning. Tegen woordig zijn z'iji in hat gedrang gakomten door de kruiswoordraadsels, cn dergelijke. Onder het vroegere geslacht in Zuid- Afrika heerschte zóer lievig, ztoaals wel in geen enkel ander land, heit bijgeloof. Door het schrijven over hot bijgeloof' is de. Afrika,ansche letterkunde ontstaan. De dichters kan men verdoelen in drie ge slachten. De oudsten zijn de zoogenaamd Patriotters, P. C, Hoogenhout en Ds. S. J. du Toit. Na den tweeden Vrijheidsoor log kwam heit nu reeds oud© geslacht Jan Oelliers, Totius, Leiplold/t; dan zijn er nog de jongeren, die op hun. beurt weer door de jongstten zijn opgevolgd. De oude ren hebben de smart van haf volk na de® Vrijheidsoorlog uitgesnikt; maar ziji heb ben ook gezongen va® de vreugde; va® het leven, zij hebben gejubeld over de na tuur. en hoop en verwachting geuit. Zij dachten aan hef verleiden en wezen naar dei toekomst. Intuasichen kwam ook bet proza tot ontwikkeling. Ook deze schrij vers moesten «enstl het leed' van den Tweeden Vrijheidsoorlog overwinnen. Toen gingen z'ij terug naar bat heldentijdperk van de Voortrekkers, do-ch 'dei Eerst© Vri.lieidsoorlog en de Hu.gcnot.en werden niet vergaten. Andere kunstenaars begon nen aan het gewone, alledaagsiche leven aandacht te schenken en daaruit ontstond de novella en de roma®. In dein laatste® tijd laat ook de vrouw zich meer openlijk gelden. Er wordt, over vrouwenstemirecht gesproken. Dc, vroiuw heetlti baar krachten met den man geimeite® en zijl beeft ge sproken in kwestiep, 'welke baar op dn eerste plantls betroffen. Een ander ken merk van de roman is, dat bet plaatselijk leven daarin meer en meier wordt uitge beeld. Het drama in Afrika is nog in zijn I.©gin-stadium. Ditt is een moeilijke vorm van kunst, maar het is een soort ku|uist, welke verbazend veel kan doen om bet volk voor te lichten. Opi gebied van schil der- en beeldhouwktanst wórdt in den laatsten tijd oo:k iels gepresteerd. H,et vrouwenmonument te Bloemfontein van Anton van Wouw is 'Wereldbekend. Ten toonstellingen van tecliilderijcin zijn thans geen zeldzaamheid meer in da groote centra en wat meer betoèk'ent: da doeken worden spoedig verkocht. Dit Wta in vroeger lijd geheel anders; de soliildeBs hadden e,eu harden strijd om te bestaan. Ook de Afrikaans'cihe pers' gaat gestadig vooruit,er zijn thans een viertal Afrikaan scha dagbladen, waar ,een tw|a0l'flt'al jiaran geleden er nog xnlaar twee,1 Waren. Zuid- Afrika is een jonge natie, welke ook op cultureel gebied' een groote belofte in houdt voor dei it|oieklotost. Merkwaardige gebaar ten. Lady Mount Edgelumbe, wier zoon, sir Richard, in 1748 tot baron werd verheven, leefde vreedzlaam -te Outteel, maar haalde zich een ernstige ziekte opi den halte; cd nadait d© geneesbeeren den dood haddlen vastgesteld, werd zij in het familiegraf, dait zich in helli kasteel bevond, bijlgez'et. Den niaribt zietó vian haar begrafenis' drong «en dief in den grafkelder, omdat hij' wist dal de, lady mot haar kostelijk© ringen be graven was. Toen hijl ,©en der ringen wilde afrukken, ondervond hijl tegenstand. Hij trok ui/t volle kracht, maar hevig yas zijn ontsteltenis, toen ltijl het lijk' ho,orde zuóh- ten, de hand Welgftrakken en zich in de kist oprichten. Men bieigrijpt, dimt. lvij vol schrik da vlucht nam. Lady Bdgetutmhe wierp een verbaasden blik om zich heen en mieit de lantaarn, dia de dief in zij'n haast vergeten had, keerde zij naar helt kasteel terug, wa,ar haar vckwianten haar vol schrik en toch vol vreugd© heikenden. Vijf' ja,ar latpr werd sir Richard geboren. De moeder van den beroemden glemeraal Lee werd ook levend begraven en gered door de nieuwsgierigheid v,an een grafdel ver, die in de kisk zuiéhlten gehoord heb bende, haar bevrijdde', en voor haar over brenging naar huis zorg diraag. Die gene raal Lee werd tiw'ee jaar nadien geboren. De vrouw van een pair van Engeland werd. «enige jaren geleden, na officieel overleden verklaard ie zijn, op een praal bed tentoongesteld. Alvorens zij in dei kist zon worden gesloten, verzócht haar echt genoot «enige ooigenblikken mét het lijk alleen te worden gelaitem. Wlaenemd© druk- ta hij een ku9 opi helt voorhoofd van zijn «chtgenooltie, en -een traan viel op haar wang. D;e doodgeWiaand© schudda zich, opende de oogen, slaakte eien kretit en omhelsde haar «chtgenooit. Zij had alles gehoord wat gebeurd Was, geweten welke akelige toebereidselen gemaakt werden, maar die kracht niet gahad om ha/ar verdooving al te schudden. De traan had haar zoodanig ontroerd, dat zij, door een uiterste inspanning, haar onigevociUgheid had! overwonnen ien tof het levem terugge keerd was. Een ja,ar na ha,ar veirrijzenis schonk zij bet leven taan een zóón. Ook Eibenersec Erskine, de stichter van dei vrije Sc'hotlsteh© kerk, werd na, de begrafenis van. zijn moeder geboren. Zij werd in nagenoeg gelijke omstandigheden als lady Edgaumhe begraven en bestolen, ma.ar hier had de dief, om de ringen vlug ger te bemachtigen, al een vinger a'fjge; sneden. De, pijn deed ha,ar uit den dood slaap ontwaken. Geils tuin. Toen na den v,al v'an bet Russische keizerrijk en na het einde van d'en bur geroorlog, de nieuwe machthebbers in het onbetwiste bezit yan het Rlussisc'ho Rijk. kwamen, stonden zijl voor de .gewéldige taak, de verschillende, door o®teJbla.r«, deels half geeiviliceerde Vollfesstamlmle®, bé- woonde doelen der Sovjet-Unie in politiek opzicht tot een geheel te maken qn döpr het benutten van hun rjj'ke natuurschat- ten, economisch vooruit te breUgen, waar door het bestaan der Sovjets bon worden bewerkstelligd. .Voor afcs vormde en vormt Siberië een der gewichtigste poli- tiek-edonomische problemen der Sovjef-rct geering. Talrijke wetenschappelijke' com missies werden gevofmld om de cultureete ontwikkeling van 'het Aziatische Riusland te 'bevorderen. Dlat dit reuaaiehtige land nog zoo, goed als niet is pnderzloieht, kan het beste (blijken uit het feit, dat de bek kende Russische aardrijkskundige prof. 'Obrutschoïï een gebergte heeft kunnien ontdekken, dat uitgestrekter is dan de Kaukiasus. Eien der kostbaarste provin cies van Siberië, waarvóór de Sovjetreigee.- ring zeer groote belangstelling neelft, is het, gebeid van Altai, dat zich ov'er b'ijtaa '500.000 K.M.2 uitstrekt, maar niet nteer dan 700.000 inwohers telt. 't OverW(egcnde 'deel der bevolking bestaat uit "boeren, afstamlm'elingen van de Koza.ldien, die in de zestiende eeuw Siberië hehhon vle(r- overd en uit halfwilde nomadische vlolk'te- staminen. Het Oosten van het Altaïgebied is bergachtig en met bossiehen bedekt. Dit gebied is wellicht hot rijjk'ste ertsgeibied v,an Rusland. Er z'ijh djuiztenden ertslagen en bevatten 'zlilvter, koper, goud, lood enl ïjjzcr. Reeds Peter de Groote1 zond exep|et- dities naar Altaï oml igoud te winnen.- Onderzoe'ldngen heibben bewezen, dat het land geweldige rijkdomlmen herbergt, welke slechts op exploitatie 'Wachten. Het westelijke .gedeelte v,an hielt Altaï-glebergte wordt gevonnd door oen vlakte door vela hoogten onderbroken en waarin zich klei nere rivieren en metren befvindien. Dit ge-, bied bestaat uit rijke, vruchtbare a,arda. Het is om' zïj;n 'z'aiclit kli-miaat zeer ge schikt voor de Veeteelt. Die plantengroei is in het Westelijk .gedjeelta z'-'fer ver scheiden. Siberisch woud Wisselt af met Alpen'flora. In de wouden van Altaï vindt men het hab'eldier, hermëlÜjh ©n ahdera pejlsdieren, vossen, beeren, wolVen enz. Dje naar de Siberische steppen gerichte vlakte is me!! hoog gras begroeid. Die sichóone, in bonte lileuren stralende weiden Worden dooir de bevolking Van Altaï „Gods Tuin" ge noemd. In verband mlot het zachte kli maat én de versterkende lujeht der Al- taïsche bergien wordt de lapdstreek vaak bezocht door de bewoners van Sibórië, die daar in zelflgetimtoerde hutten hun verlóf dioorbrenglen. Die sovjetregeering houdt zich bezig met het denkbeeld in Altaï sanatoria voor rust- en herstelb'chocvendei afblefders en beambten in to richten. Met dc ontwikke ling van het Verkeer k'an Altaï, naar de verzekering der vej-kéiepsclomlmissiel voor Siberië, het „beloofde land" voor toeristen 'van Vele landen worden. Eletns zal de tijd aanbreken, dat d© „globetrotter", in plaats van niaar jZfwitserlaad of Tyrol te gaan, een vliegm'achjne zal netaen, onr hie|t hc(6r- lijke Altaï met zijn wonderschoopie na,- tulur te bezoeken. Een gulden boete per kila. Blij een autocontrole op den Amteter- damschen .Straatweg biijj Haarlem', ont dekte de politie ©enigen tjijti geleden |e(sn vraelitw,agen gevjuld met gesmtoikkeldei mar garine. In totaal bleek -er 2500 K.G. op den wagen te elijla, die over de| Dluitsöho grens was binnengesmiokkeld. D|e 22-jarige chaulïéur J|. .V. O. lit., ,uit Aalten, stond voor dit Heit v|aor den .Haaxleimschen kantonreiohter terieoht en hoorde verleden wqe|k If 5000 of 800 da gen hechtenis tegen Kich. eisichen. P|e kantonrechter veroordeelde hem' tot een geldboete van If 2500 of 10 wekeil hechtenis. Dó aut° zjal worden vernietigd. Slang in de maag ran een koe gevonden. Dat er in de hjaag va® een paard of koe wel eens rariteiten Worden gevonden, ia bekend, doch dat er onlangs in het slacht huis te Eountaintjale in. de maag van een koe een levendlq slang werd ontdekt, baarde toéh wel groot o|pz'ien onder het personeel v,an het abbatoir. D|e slang had een middelmatige lengte. Het dier was van de soort, welke vjaak' in do Afrikaan- sche weilanden Wórdt nangetroffen. In de ingewanden vpn een os, di© eveneens naar het ab'b|atoir werd gevoerd, klonk iets ramlmielends en bij nader onderzóek) bemerkte omen, dat het dier een groots, hoeveelheid stukjes Sjjzler en spijkers had ingeslikt, hetgeen oen eigenaardig gieüuid voorbracht, wanneer de os een wandeling maakte. Het dier schlj|nt niet de minste last v.an deze wel zeer eigenaardige ge rechten te hebben gehad; het was den- minste verder geheel normaal. Nieuwe anli-regceringsparliij in Z.-Afrika, Onlangs is te jjjobannesburg een nieuwe politieke organisatie opigertoht met het doel alle partijtjes, welke lanti-regeeringte- gazind izlijn, tot één groote organisatie te doen samcnslroelten. 'Beperkte defzfe nieuwe partij, welke den naam draagt van „Zuid-Afrikaapsclh© Bond" jzfeh eerst tot Jlohannesburg en omgeving', thans laat zijl 'zich gelden tot in b!ij|na alle deeljein Van. het land. D|at het bestuur dezer politieke partlijj intusschen niet stil jz-it, b'lijjkt wel uit het enorm'e, a|an,tal, tal. 3000, circulaires, welke aan da meest vooraanstaande en invloedrijke personen uit den .V-rij'staat worden gezonden. D|e mleeste steun vindt de partij in N,atal, vooi'3.1 Van de ^'ijde der Revolusionisten, wier aantal in ge noemde streek het grootst is. D|ei piartlj is geboren uit een groep ontevredenen van 'Jloh|arnesburg, die niet acböord konden 'gaan m'et de- laatste regeeringsbegrootiiig! en de maatregelen tegen de groeiende, werkloosheid aldaiar. Mevrouw.: „Hagelt het zoo, Liesje.?," Djenstm.„Nee, mtevrouw', de ipot met de gekookte eapudijners is ontgeviallen." „U. zult de vrouw van een beroelm'd in|an worden", zei de kaartlegster. „Maar ik wil niet slechts 'door in'ij'n mlata bekend /tjn.'1 „Uw toan zal juist door izijh «choonë vrouw bekend worden." l „Wist ik .maar, wat ik vtader Voo-r zijn verjaardag kon gev'en; het móet iets z|ij|n, dat Hij nog nimlmer heeft gehad." „Gééf hem' een sc'hoonzo|on." Verdediger'. „Het verwijt, dat men mijn cliënt gemaakt hoéft, da.t' Hij! .arbeidschuw zou zijn, is ten volle onverdiend. Denkt slechts Edelachtbare heeren, aan dc zware .stalen bra.ndkastdeur, het armelijke in- brekersgereedtechap', de misetrtabele1 vidr- lichting een vetkaarsje en U zult .zeggen: dezó man schuwt g*een arbeid!" „Eien maand heele slappe kost en totale; onthouding van laicoholisdhe dranken heb ik u onlangs voorgeschreven. Bent u met dat diëet al begonnen?," „Ik wacht tot Februari, dokterj die heeft maar acht en twintig dngenr" 1 i Onderw.„Hoe heette de ieerstoJo|ensch Leerl.: „George .Washington." Onderw.„Neen, Adam- w|a.s de eerst© ménsch." Leerl. f (veradhtelïjk) ,jJ(a:, als u de bhi- tenlanders meerekent." Het is een eigenaardig iets, maar als ik voorbij een gezellig éa'f'é kjom, kan ik dat niet weerstaan en als ik dan later huiten kom', kjan ik weer niet staan. Hoe vindt ra inijln schilderij'?, Zeer appetitelïjk, om er zóó in te 'bijten! I Om er in te bijten?. Maar man, dat is een zonsondergang! O! Ein ik jdiacht, da,t het spiegel-i eieren met ham was it. t Loop even mtee op. Ik lm|oet nog iets voor m'ij'n 'Vrouw koopen. Zij is m;o.rgenl jarig. Wat wil ze graag hebben'?, Iets voor de hand óf yjoor den hals. En wat gééf j© haar nu?, Ik denk iets voor beide: een stuk! zeeKl i I i >U ■- I Bureaux van Reda=tieNe0" 207 I Telefoon ln'er,°^|LBURG, Bijkantoor GROOTEWAARDE VAN PUBLICITEIT Chemische oorlog^ (Slot.) Kg; waarde gehecht aan de bet ^Vliegtuigen in de chemisch© oo. Echter, de merkwaardige outv ie chemische oorlogvoering en Ëiensten wijzen erop, dat dc on toekbmstjgen oorlog «en dien spelen. De chemische o® Ben worden medegevoerd m e va® het half-pond-type tot lie' ^ferpe van de (zwaarste Ibomilw-dc Bjgen. In het algemeen verkit sleinere tyjie, waarmede men, groote hoeveelheid, welke men ■Bedevoeren, een groot geboe ietrijken. De bomtoen bevind': eeii groeten houder, waaruit itisoli kunnen worden losgelate zfwaarder dan 25 pond, wordcij nedenvl'eugels van dei kleiner „gedragen of in de bommenver groote machines. Tot de inrlc" jideizen tak van dienst behoorei tiekampen, voorraden, depots fcentra, groote tabrieken voo Jdingook heeft men hiervoc -^personeel noodig. Dit laats' dc ongeoefendheid van de een factor van zeer groot» Aan het pfgooien van een t rijn altijid eetoge gevaren vïerbd neer een soldaat hét loodje j trokken, moet h!i]j zoo spoed de handgranaat weggooien, oe naa.t na het aftrekken van 1 i binnen een bepaalden korten Laat een soldaat de granaat 'den grond vallen, blijlv'. dioor het zwaaien van den arm et stoot, dan kunnen de grootste gebeuren onder de eigen troep' lijk geldt veel wat voor een j gezegd, eveneens Voor een g Of granaat. Onder de in den rf; Ibruikte gassen zÜjjn er verschil] lang aan den grond vastho spreekt vanzelf, dat de 'eig dan na een gasaanval niet di |E> oprukkOn. Wijf vragen ons vercledigingsmiddelen tegen e rijn? Zooals gezegd, wa.s de aanval een verrassing; de ti -hieraan waren blootgesteld, v onbeschermd en vielen er da weel slachtoffers. Op den volj val met chloorgas was de til geprepareerd aan de werden toen lappen uitgeideel in een oplossing van thyi enl lappen moesten tegen mond el den gedrukt en voldeden gl schermingsmiddel tegen chloor! andere gassen in den oorlog bruikt, moesten de mansoha.pp t betere hulpmiddelten krijgen, S beschermen. Ten slotte werd> gasmaskers ingevoerd. Een moet aan verschillende eisoht het moet geim'akkellijpc zitten B mogelijk zajn; het snoet izloow als de ademhalingsorganen B men mbet voldoende door die- I kunnen zien. AanvankelSjjk h: veel last vian het beslaan vai I zén. Dit kon o.a. worden veil Mhet inwrijlven ervlan met gij t soldaat moet tnlet het gasUial I doende vrijheid Van bewegu Het gasm'aslker mbet solide g dat het op de eerste plaats b E gen ruw wteer en verder bare normale behandeling van het het algemeen. Zieer belangrijl gasmasker de normiale lucht gelijk zuivert van rook, daml •en de ademhaling zóo weinig I lemlmert. Gasma,skers mtóeten dig mogelijk van eonstuctie -zl' misch in zeer groote hoeveel brioeeren. Het publiek geraakl langer hoe meer aan gasmasll 23 Onder de lunch praatte, zij ze maakte een eigenaardig-oul druk. Er waren menschen dia dat hun huwelijk niet gelukkif volgens andereu was zij een wen, die onder de hest-denklj digheden toch het vermogen om volkomen gelukkig tezij-ij Leid was, dat het feit, dat kinderloos was gebleven ,een| - tere schaduw over haar levenl Zij had een kindje gehad dat] I oogjes had geopend, om stond weer voor eeuwig te 1 mand wist, dat ze na vele ja zitten schreien bij de kastl kleertjes, die nooit gebruik trachtte nu haar hongerig «ere dingen ie vullcn.° Onze gast gaat vanmiJ mee naar Bedmund, verteld] Hij beweert dat hij een heim moet opgraven. Wiat een vermiste erfgenaam 0f| 4

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6