LEN'S ststr. 50, Goes 6,90 Registermarken Ditschland SOCIATIE Tweede Blad De roman van Robert Haftings e voor de prijzen. ursnhandel IKCORSET iP.J.Gl8IOOI D. BAKKER i lotheekbank 3 Marken. •CHE COURANT NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT sorteering daar d van staat. ebied steeds het TRAAT 50, GOES „F O C U S" ZEEUWSCH R WE BROOD. NGEVORSTSTRAAT22 J RG. 21.350.000, 21.150.000,- 581.052,92 Mr. G. W. A. DE VEER TOOR GOES. ngen wij een pracht* aan de LAAGSTE prijzen. engen wij voor tl COMMODES me' ide LEDIKANTJES. r Ledikantje een assend Bedje. Chemische oorlogvoering. m. t i Tegen liet einde -van den oorlog werden in Amerika en Engeland tegellijlkertajd ar- „„enhondende gassen uitgevonden, Welke. m ,1» ehemisJke oorlogvoering), nog, toépas- 'Zg vonden. Dit '#i stpW&ate mesVferwek- kers. [Het ziij|n tevens zéér gn'ftigfi stof- i'en Dleizte gateen worden (nis rofikl verspreid en bezitten ook een eigénaardigfii rooklucht (van femeulend hout)- Eiem der -eerstol syïn'ptenen bijt een aanval turnt dézlei gassen is een (brandend gevoel in neus fin kkiej. Blij! een Concentratie van }/i tor. gr. per liter lucht is de a-tmésfèer binnen een halve minuut ondragelijk voor een mensclh. Dfi gasmaskers, welke in den wéreldooHfilg werden gebruikt, hielden dézlft laatetfl gas sen slecht tegen. Behalve gassen, weckte' bedoeld waren als ppeciaal aanvaiiywiap-eo tegen de soldaten, werden nog, apdere, stoffen gebezigd, om! eigen bewcgingieN te ïuaskeeren. Zoo- werd algeinloc-in wittp phosphor om dikke witte nevels te maken •achter welke nevels zteer getaiiMilelfijlk troe penverplaatsingen mogelijk waren, zonder dat de vlijhnd dez'e kon opWerken. Ook werden -phoqphorb!o|mimen gebruikt om brand te stichten. In den fafltisten tiijid ziij-n er weer verschillende nioulwsj gifgassen uitgevonden. Er toestaat een gasbom, welko in staat is „alleen te doodem in een straal van 1 KM." alsmede nieuwe samenstel lingen van tarsenicjum1, die in staat tzlijjn pan een stad een a|fechuwellij|k«n doodstrijd en den dood in enkele minuten te bezlorglep. .Voorts een gas, dlat het ménschellijlk li chaam in 24 uur tot ontlbindimg -brengt en vergiften, welke door de liuid van. het lichaam 'binnendringen en 100 lmia,ai doode- Ijker zlijn dan stryöhine. Benige maanden geleden liebiben Eranaclhe vlieigkjrs in dfi jungle van Indo-China- een nieuw gas geprobeerd, het Ag. verlamlmitogsgas, dat gedurende een periode van tien tot aclit- en-veertig uur algeheelie lichamelijke ver lamming veroorzaakt. Het gas kan met behulp van ibomtoen uit vliegtuigen wor- verspreid- en s!c(hiij|nt tot nog: toe al leen maar tegen wilde dieren te - zijn ge bruikt, hetgeen niet wegtnelem!t, dat hef in geval Van oorlog evenigtoed tegen vij andelijke troepen df burgers k!an worden gebruikt. Nadat wijl een en ander htebtota medegedeeld over efkiige oorlogsgassen, .zullen wjiji vervlolgens onsje aandacht be steden aan de chemische granaten. Dit, izlijln werktuigen, gevuld' met een g'as (of een stof1, welke gemakk!el|ijik in gastoestan-d of uiterst fijlne verdeeling kan worden ge bracht) om! een gaswolk' te weeg te bren gen. 0ij| worden door de gdwtone troepten gébruikt en wel vooral in den loopgraven oorlog. ZSj| worden het meest gebruikt te gen verborgen stellingen als loopgraven «tb kuilen, om de voorbereidselen vfior eielB aanval in Ide war te sturen om1 eigen béwte- gingen te m'askeeren of kleine pwste'n, aan te vallen. Van de chemische granaten kent men op de eerste plaats de handgra naat, en |de geweergranaat. Dé fidrstten heb ben een maximum reikwlijldte van 30 M. de laatsten van 150 tot 300 Meter.i Beiden worden nog onderverdeeld in «ten ontploffend en -een ontbrandend type. V,an de handgranaten vendel-den w|ij| de chloor- aldetophenon-granja-ait. D|e vulling hierv'an bestaat uit '100 gram van een ma|engse,l vlan 27 o/o c'hlooracetophenon, 70 °/o rooklolols poeder -en de rest magnesium-oxydfi. De'zfc granaat brandt vjij|f minuten en v'orm|t een iblauwfflchtige tot kleurloze gaéwioP.k, wel ke zeer sterk traanverwekklend; Wlejiikt. Dje dhlooraeetophenon-grliUaat wordt vnoirna.- nfeiyk gebruikt voor de Bta-iv'ering van kui len en schuilplaatsen. Zeer alfeem|o[ep wor den tegenwoordig kanën-tgrnnaten gebruikt voor de verspreiding van oorlogsigassen, In de artillerie-granaten gebruikt imen vooral chloor-fififitophenon, mosterd-gas, ohloorpik'rine en phosgeen. Elk type kanptn is hiervoor gebruikellijjk. Het -Vooirdeel van het gebruik van kanonnen is natuurlijk' het groote gebied', dat rne-n daarmede kb|n bestrijken. D» kchoo-tswijdte van het 75 mM. kanon is van' 1800 „M. tot 7 KJ.M1 die van het 125 mM. kanon! v'an 4i/2l tot 10 K'.;M. en die van 155 mM. vlam' 7 tot 15 KM. Het e'fï'ect. van het che mische middel hangt al' van de fconcén tratie ervan in de lufiht. Om een eflfocl- tieve concentratie te v'erwekken, ta'oetm'ön •een groote hoeveelheid projectielcfn vfer- Bohieten. D|a.nk 'zlijf de -groote snelheid, waiarmbdie m'en m'et de toüod-ernei artilleri8 kan vuren, 'kunnen a,an de vfereisohten van een gasa-anVal door middel van ka nonvuur worden v|olda,an. D|opr die Einge-l- ache troepen werd' het eerst blij| een gas aanval het zl.g. Stokes Mortar gebruikt dat 20 schoten pier minuut kan geven. Meestal bedroeg het aantal schoten p-cr minuut tien, ter besparing vja-n de ba-tte- dijl. H-et Stokes Mortar li-eéft een schoot®, wtijldt-e van 200 tot 1000 M. en is bylen igem!akkellij|k te 'hanteeren a-ls een machine' geweer. Hfit nadeel is de groote hoeveel, heid 'benoodigde amlmlunitie. Het totale ge wicht is '265 poind. (De lobp Imteet 4(2 inches bijl 120 meter. Lte 'kogel weeegt ongeveer 25 pond. Het mortier kan worden ge bruikt voor elk sooirt ohetaisch miateria;al. Do vulling 'Varieert mleesta|l ,v,an zeven pond phosgeen tot 10 pond phosphor. Een b'attehij! hestaatl nit' drio tot vijftien sltlufes, E-en ander Wiap-en, dat het eerst door de Engclsche troepen werd gebruikt, wias de „Livens Porjector" met een diameter v|am den mond van 8 duim'. Elke kogel weegt tien pond, waarvan de helft chemisch materia,al is. Elke machine kan 20 jot- 30 projectielen afschieten. G-ewoonlIijik tvordt een batterij v,an 100 tot 150 liviens pro jectors tegelijkertijd aifges'choten. Bij een aanval ,op Lens gebruikten de Engelseha -troepen er 2500 tegeliij|kertijid. D|e'ze wa pens werpten kleine gas-cylinders in de vijlandel'ijke gelederen, waar zlij' explodee- ren en een kware gaswolk' vormen. Dte eerste gasaanval in den wereldoorlog had plaats met behulp van cylinders.- Het „voordeel" v'an gas-oylinders besta-at hier in, dat men ermede een hooge concentra tie van het gas ov'er een Ibröed 'front kan bereiken. Die ontwikkelde gaswlolken wor den door den wind naar het v'ijandel'ijkb deel gedreven -en hullen het geh-ctei in «jen verstikkende atmoSfeer. Hiet g-as dringt in loopgraven, kuilen en lande-re schuil- p-laatsen en -dringt over een aanzienlijke diepte in het vij[and'eljk:e 'front. D;o aan- vankelijlk gebruikte gas-oylinderS waren echter izeer omvangnij(k en Zw,a,a-r. Tenslot te iZag Im'en fff van het gebruik vlah derge lijke (ziware cylinders en gebruikte liever de lichte 'cylinders, welke door één- man konden worden gedragen. Het grootste „nut" werpen izlijj n.f in den stellingen-oor log. Die cylinders bevatten ongeVew dertig pond chemisch materiaal. (SloS volgt.) Moeder Jansen. Pcriseoopje. Moeder Sjansen behoort tot heit etoorm getal niaiamloozen die |J|ajnseu heetten, w.aut als je |J|a,nsen heet, sta je praktisch gelijk' mét iemand Idi® geen npjajmi heeift. ,Wie kiaai ,uit het oneindigaaptal [J|ajnsens met één én Wet twee s'en nog Wlijte worden. DW dk>et echter niets aftn 't- 'feit ra-f da,ti zie ten uitstekende moeder is. Z.e heeft haar eigen inzicht in haag roeping en ze voert d'r inzichten dan otek terdege door. Ze beschikt votereea-st ovJ?t' een -groote dosis gezlond verstand, Wa,t. eie» eerste vereisldhte is Vloor egp lielfhébibénd hart. Liefdé zonder gez'ond verstand is minstens even gevaarlijk als hondsdolheid, Ze heeft ha,ar zeer geztondc principle^ over „met de kippén op stok" Voor de kleine kleuters; „op 1)ij|dl napr bed" voo-r da grooteren en met -de npodige inbrcjikten natuurlijk die 'WijjzonderQ feestelijke, ge legenheden hierop1 maken, houdt -zie zich streng aan die beginselen, w,ag,rvan epn lie'f' vleiend koplje; een smiepjldend snuitje haar in geen geval afbrengen. Ze gunt do 'kind-eren hun pretje volop,; z'e mogen lachen en spelen hoe opgeruimder ho,j heter maar van wat zie noeim't „rare" dingen, en ongleiZonde dingen mdet -zte njcjis hébben. Een bepaald soort (filmen -zijn -blij( ha,ar in de ban, een bepaald soort vrienidbfl en vriendinnen kom'en vlast en izekler nicj, blij! haar over den vloer. Jh, ke heeift hej^l wat gezlonde dinglen. Ze is b.v. Koomsdh. ,als de Paus, en is door en door „KerklSch," maar zie k'otm't niet in de klerk als ate thuis m'oet z: Evenmin loopt |zé aan allé kanten wjet haar geloof te kéop, m'aar zé kbwt fir graag voor (uit dat 'ze Kjathcliék is- En zoo komt Ze ook voor haar b'eginselen .uit. 'Zé dioet dat heel gemoedelijk, uilaar aifdoiencfe en ze leert dat hjaar kinderen, die alAjeh van hun geboorte pj£f aan een kleine, m'ooio sc,apulier-med|aille .omkitjgen. Ze heeft nog dat eenvoudige, ontroerem- de geloof, dat ze dingen doet, omdat ze er ook werkelijk in gelooft; niet omdat anderen 't ook doen. Aan de deur van de huiskamer hangt nog een wijjwia.ter-va,atje énzé gebruikt 't ook. >Wie heeft dat nog bijl hijn deur hangen, behalve geeste lijken. Ongeveer niemiand. Moeder Jlansqn wel. f| Er kan Sn /de iMeimagnd verder geblewen wat wil 'zlijj 0it met het'heele etei t ook dé gro.oton in het lMeimaianid-lo!f| fin FEUILLETON Dei oude Pergerson vroeg! niets meer. Ik begrijp h,at. kntkt-e hijl erns|t% Hij kbn zich uitstek-end! de situatie indenken; hij begreépi hoe, aantrekkelijk deizei khapfpie aristocratische jongen :g|e,weest woest zijn voor hét rarm-e -eenzame cironsm-eisije. Toen Robert weg !w|as, bleef' da ou,de advocaat bij' h«t vuur zitten en bedtu- de-erda nauwkeurig de trouWacfc-e, die Ro bert bi, hem- h,a,d achtergelaten. „Rosialie Pean, niet 't,e voren gehuwd, oud atohtti-en jaar." Er was iets oneindigs-path-eltisch in deKe Hmpele aanduiding, iets1 aondoemlijk-kin!- derhjks in de gekrabbelde meisj-esbnder- teekening. De oude Pergerson ziuch-ttte oen hij het stuk' dichtvouwde en 'het op- ™rg in zijn sohrijfbureaiui, waarin r-eejds rustt66' r e®n van menschelijk lijidein i "T JE moet zien -een pa,ar inlichtingen krijgen, herhaalde hlijl in zichlhl zelf, ^ernijl hij naar -den haard terug ging en om versoh-e koffie, belde. - Absoluut betrouwbare inlichtingen. HOOFDSTHK IX. Het aantal /treinen datl dagelijks van Londen na,ar Alperto-n lielp was niet bij zonder groot -en de aankomst van een trein uit de hoofdstad wais z'ulk ,een ge beurtenis in h,eib leven der dorplslbelwonérs-, -diait he,t een reiziger die dat zbu hebben gewenscUt niet ig-em-akkelijk zéu zij'n ge vallen. ono-pgeanjerk-ti -zijn émtrée in he/t dorji te miak-en. Zoo was de ha,lVe beyodk'ing van uu- veigeten oord e-enige dagen la,tér datuigé van de aankomst, van den ouden mr. Fer prson, toen dea'e, na, zijn cerate Mas a.ar -jé ito hebben afgegeven -aa,n 'eer verdroogden beambte, diet afwis- i en. unScerde -ail-a atationschef', portier, bureaulist en stafionskruier, de winderige lil' e,verstak na,ar een keurig rijtuigje dat op he,m waoh-tlte. De beide mannen schudden elkaar hand. Veertig ja-ar geleden waren zij ais schooljongens door dik en dun kameraden •geweest. Slechts eenmaal in hun leven was hun vriendschap die sedert .weer in volle ook de oiudste jongen, die öan pjotjo kan breken Ibij! (moeder, weet dat hier geteta lieve moedertje helpt de Mk-iLmuuid dient gevierd op de ouderwet sclto mani-elr zboals 't 'n M,ariafcind papt. E,n altjijld! hjatd ik schilr als ik ha,ar, bij een procéssie-avond trots 'de straat' zia.g overstéken 'zé wwont in een roodle btuurt mlet ,de Vier jongste jmeisjee als bnuidjeH. D;at" wan haar moonént om aan lieel dn bluurt te toonen dat haar huis niet rood, maar Roo-msch was. (Wat toi'e echter 't sterkst is blijlgelblevéto van Moeder «Jfinsen, is een gezlegdei ovfi!r de paroéhie wiaar zé woonde, een volks- piarochie, -di-e sterk pchteruit ging omdat dé roode propaganda, daar veel zielen af vallig hafl gemaalit. Ik ontmoette haar en van 't een pp 't ander komende belandden we tenslottov bij h-et onderwerp: haar parochie. Ze vertol- de van buren rechts en buren links, dia langzlamérhand waren aflgteztwlaaid, van al de „stelletjes" die daar izoo rondom' woon- dlen; die m'aar trouwden 'buiten de kerk;. Van kindéren die liet geloof v(a-n Vader oto moeder -er aan gegeven haddicm. fiJja", izte: „de parachie is sterk achteruitgegaan, maar dan voel je ook ané-teen de Verjj'liclh- ting om' imfet je eigen g-etzlin daarvan wa(t goed te to,akén. En ik hoop toilaar da,t{ mijn kinderen braalf' blijjven. Aan mij'- en mlijtu mlan 'ztql 't niet liggen, want fd'r is niks t/oo erg als ergernis geven aan je eig!c4i kindiel- ren. Ik pid- O. L. B. Van 'tf kruis da,t' «wé izle toch !maar goed en braaf' m'ogen groot brengen." Diat kWaW er allemaal heel1 rustig en heel nuchter uit, mfiar ta'et een grooith innerljjke overtuiginig. Van 'de eenvoudigen kunnen ,we vlefil leeren. Zelfs he,t meieic(,v(en m|et Gods Kérk. I Dé (meeste menschen malton zich nkfc blijjster druk pver den alflvjal om' hen heen, laat staan Idat izte Izlich er 'bezorgd over ma ken. Eu toch izlou 't iztoiO mbeteji zljln. Is God's Kerk niet eigen izlaak' en ons -bloed eigen belang?, tMjafli' wie keint nog da goeden niet te na gesproken de angst en -den nood om' de 'zielen? iWie tonogien or missdliien eens over praten da,t de mlen- sdh-en ,zloo verwilderen, je mag je er elfins over uit laten da,t 't „zoo 'n rare boell" wordt in de wereld, dat 't publiek 'fia,tsoen zoo geleden hoeft maar het elchtg bic- Eorgde medéleven mét de lotg/fivalton, het wel en hlet Wee Van het 'Godsrijk ,is oV-er het 'algeméén ver te ,zae[kéln. Als moeder (Janhen 'bidt Ibidt zie Wt'ijld vast .ook vloor h-et weizlijh v!a,n de parédliie en voor de btekeering der izkmda.ren. Dlat is voor haar evén natu|urllij(k als wanneer zou Ibidden voor de genezing Van ha,ar eigen 'kind bf1 de 'bekéering van haar eige(n zéon .als -die Zou z'ijln afgeweken. Misschien mag de nanmlaolzie moeder jjfinsen on's er weer aan -herinneren dlalt (wij! Gods Kerk mloeten beleven als epp eigen huisgezin. H. D'E- Cl REEVE, S, J. ONTSPANNINGSLECTUUR Groote. vreugde in héb diocees: va,n Pa rijs. 51 Nieuwe priesters waarvan 34 be stemd zijn voor de hoofdstad. E,e,u zoon anzter pia,roehie, die heden- z'ijin eerste II. Mis1 ging opdragen, had opl den da-g -dat z'ijh oudere broeder als slacht offer was gevallen van Zij'n opofferendein priester,arbeid ben dienste, van do jeugd, zijn ouders da toestemming gevraagd dien broeder te mogen vervangen aan, 's-Hie,ej reu altaar. Hij wais toén nog student in de reehtein. De parochie, bijna, in haar geheel, ver beidde eerbiedig en deelnemend dé komst van den jongen leviet. ...Eemige jaren vroeger werd in onze deftige kringen -een prieis!ter-roep|in|gl jnog als een ramp! beschouwd.... „Priester wor de.n" 'zei men, iemand met Zulke 'Mem- ten, met zulke vooruitzichten 1 Laait dat over aa,n den zoon van je bediende, of aan dén jongen, van' den melkboer.... «Gedurende een halve -eeiuw heéflt' in Frankrijk, behoudens weinige lUit'zOnfdei: ringen, het volk alleen, voornamelijk do kleine boerenstand', 2ijn zbnen aan de kerk afgestaan, om hen tot geest dijkten to doéin opleiden. In werkelijkheid is heit priestemstehaill dié hoogste v.a-n allé bedieningen', de roe ping ertoe de: verhevenste- van alle roe- pingen. Allei roepinge-n zijn schoon. Dei schepping is één groot o-rkefih waar in ieder zijn partij heeft te Spelen. Landbouwer, iwérkman, «filda,a,t, ge leerde, ge-nees/beer, kmnstonaiar, zeeman, glorie hersteld wa,s ernstig! bedreigd. Da-tj was toen zij beiden verliefd wérden op hetzelfde meisje. Dr. Meyers was mat haiar getrouwd en de oude Fergetrspn toen nog een jtonjge Fergerspn. had zich iiielt meer op da glibberige paden der liefde gewaiagd en was vrijgezel giableven. La,at de, beste mail winnen, had hij gezegd, toen zij1 hun beider geheim niet meer voor elkaar verborgen hadden kun nen houden. Maar de beste man had inderdaad niet, gewonnen ofschoon ver moedelijk geen van beiden dat, had beseft, Want in het, verra verleden had' de, waar dige' medicijnmeester wild© haren bezetten het hart dat hij, zijn jonge vrouw -aanbood, was z-a-ohit uitgedrukt, tweede kausi ge weest in tegenstelling mef d'a|t Van Fer- gerson, die misschien geen slippertjes had gemaakt, in de -dooltuinen der min. Maar dat- was allemaal jaren geleden en da beide mannen keken elkaar aapl met dc oprechte vreugde van twee goads vripn- den die -elkaar weerzien, toen het rijltuigjie het, dorp doorroe,d. Hoe kom jij hier zoo verzteild', vroeg de dokter opgiewekt. Ik h-ab! ^gehoprd, dat je de vorige week' opt het buiten van de. Haftings bent glewe-est. toen dé oude man stierf. Tusischen haakjes .is het waar, dat er oen tweede testament ia g(e- ingemieur, -mooie roe,pingen z'ijln' het, maar ontsta,an op het wankel terrein dér We- rel'dsch-e belangen, mla-ar gememgd met zooveel verschillende elementen: eigen baat, éérzucht, winst,beljag. Hoevelen dan ook a,an het eind vaiti hun leven betreuren de ntot-verwaztein-lijt king van huil illusies) gevoelen zoo, jam merlijk de ledigheid van hun beslta-an en zeggen bet in hun verbittering Koning Salomo na: IJdelheid der ij-delh-eden! Den priester, den waren piriesitar, h-eim ié dergelijke teleurslteilingl basplaiard, daar hij' niets va,n li-ét leven vraagt. Hiji onthecht zich na-n dat all-es opl dten leeftijd wanneer de wereld zoovéél aan lokkelijks1 biédit. Hij ontzegt zich- het recht opi een eigen haard, heit- genot d'er gezellige huiselijk heid', het- bezit van e-en dierbaar gezin. Hij weerstaat -de bekoring waarmee h-et leven wenkt: kom met ons! het leven, is zoet. kostelijk -die vrijheid! „Procum.bant omnes" klinkt dé slielm des bis'sohopis. „Ter narde! allen". En -terwijl zij neerliggen met het voor hoofd telgen die kilte van den marmervlöer, ruischen over die wit-gekleede. gestalten de sonore klanken dier Litanie; vam Alle Hei ligen, hun grootsch Voofbeeld in alge- rnejene zelfverloochening. Nauwelijks met de ziel-zbrg. belast, ont waart de geesltieiijké leider, hoe doornig heb rozenpad van 's werelds gelukkigen kan wezen; wa-b leien SChijn-geluk opl aar de! hoeveel bedrog -en ontrouw en onrecht ontmoet hij. Zeis de jonge liefdé waar aan menige jeugd zi-dh- vastklampt, blijkt sle-chits een Schamel riet. Zijn -ambt brengt hem in .aanraking miet de, smart, en heit iijiden, maakt he,m d'eiel- genopt, van kommer ien leed. .Hij is de« vriend, de vertrouweling, meer dan wie te;r wereld'. In „Ie Tem'ps", -dié zeker ni-et va.n kleri- calisms verdacht, kan worden, las ik deze opmerking: „Men beliegt zijn notaris', zljin a-dvok-aat zijn dokter. led-er wordt belogen. Den priester liegt men niets voor, omdat men ap ©en gegeven oog-enblik dé behoefte gevoelt, alles 'te openbaren aan «en ver trouwbaar ,en belangeloos iemand, oimdat ook' volstrekte oprechtheid vloorwaiardo is voor de -absolutie". Door ondervinding geleerd ziet de, pries ter wederom in dat hij- he-t beste deel heéflt verkozen, het beste déél, omdat zijn werk uitjsuiten-d „het goede" tolt voorwerp heeft', het goede in de meeste verscheidenheid. Zijn dagtaak gaat van de wieg tot het graf. Hij doopt en onderwijst hij predikt, hij hooi't biecht*, hij troost de bedrukten, hij staat de stervenden bij', hij: toont ongeluk- kigen en treure-ndoni -tegenover dé zwaxt-a -stip! der -droeVenis op a,arde, het, he-mel- blauw -der oneindige gelukzaligheid'. Wanneer hij 's avon-dis vermoeid van den arbeid, het goede overdenltf dat hij! ver richt, he;elt:, acht hij zich gelukkiger dan dié hun tijd besteden in de jacht naar ijdiel'heden, en. ioo-1't hij! God, ,a,a,n Wjen- hij zijn leven heeft gewijd. Hij heeft deel ,a,an het „werk' der Voor zienigheid. i Zijn dagtaak is de redding der zielen. Velen zijn geroepen gewordfin. Voor de priesterroeping, deed G,od zöoals met liet- zfead 'langs den weg. Hij: s|rooide het uit in overvloed, wel Wetend dat vfiel ervan verloren zéu gaan. Hoejvelen hoorden in een gezég-fijnde ston de, de roepstem der hoogten! Maar dan zijn zijl weder naar beneden gedaald. Waarom O-m wie, olf' Wat,? Gelukkig diegenen, die volhard hebben. Wlant, God i-s diei onvergelijkelijke Vriend, de -Sitcun die 'hechter wordt naarmate het leven afbrokkelt, Ik besefte hef zoo innig toen ik da.t, alles overwopg, -terwijl ik' den jongen pries ter gadeslfitejg, diei mc.t trillende Stem zéng: „Gratjais agamusi Domino Dep noisitro Brengen wij God« dank en lof Het was die. blijde-ontroering van den nieuweling, dia hem1 aangreep. Als hij hef, slagveld' doorloppen heeft, z'-al hij afs oude, priester denzélfden dank en lof2-ang' aanheffen-, ma;a,r mat instem ming van zijn g(e|he«lei levenservaring. Hij zal, verzonken in ziyii dankzegging, nederig uitroepenWaarom ik', mijn God, eerder dan een ander.? i Voor hem oen mysterie fe meier, ge voegd bij ajle die, ons omringen vonden en dat zijb zo|0in toch allies er'fltl? Ik hoorde het hier vertellen, maar jé weet hoe er op 'n dorpf gekl-et'slt 'wlordt. Hqt is volkhmen waar, Rpbeft erf It a,lleis. i i I Da/t zal dan wel inosSbers ei champiagne en aanvlerwante artikelein' b'e legd worden, hè? Daar ben ik lang niet zieker Vain, integendeel. Er zit een uitstékends kern in Robert. Hij- is verwiend, slecht oplge voed, maar ik heb- toch wiel vertrouwen in hem. Hij heiePb 'teveel eigenschaplpfin met zijn moeder gemeen, zier de dokter. Maar hiv heeft ook' heel veel van do geestkracht /en den ijzeren wil v.a,n nüjn vader, antwoordde Eiergerspn. Ma.ar je zult wel nieuwsgierig zijn 'w!a,f ik' hier kom doen. Ik heb 'n zaakje in een dorp hier in -de buurt Biedmund. Je, ben-t ei natuurlijk bekend. siteii r,a,ng. Uiterlijk m'a,akten zé mét hun openhartig gelaat', hün glajdlgesclroren kin ,em wangen, hun lteveinidiige oogep, «en gunst-igeu indijuk. Ze zagen er uit als welgestelde he-eren uiit -de City, vierbonden aan meer dan één grootte onderneming. Dit was dan ^ok 'h-et geval. Ze hadden nog ni-et lang geleden in een grootte onderne ming van den Staalt gfeigeten-, in de ge- va ngenis. Da een w-as gtekleed in een modern bruin eostuum. Hij heietta Bill Vergis ,cn was buitengewoon sd|u|w! ,en vindingrijk. HijiWas e-en man, dia overal' munt uit wist te slaan. 1 li,.. Da .andere, zeer correct' in 't grijld gekleed, antwoordde op den naam van Fred Barker. Hij' was een bruikbaar man on-dtr Voorwaarde, dat hij' stipt! de' aanwij zingen van Bill volgde. Wlanmeier hij (.eltrtan-dig te werk ging dan W'as ,er veel kans, dat hij binnen a'fziiembarejn tijd in banden van Scotland-Yard zéu vallen. Bill stale oen cigarelt opl en keek den foyer rond. Daar was meer dun één per soon, dien hij kende, maar geen hunner toe hoorde tot de mannen, van Scotland-Yard. Hij slaakte een zucht van verlichting. Heit had allen sehij'n, alsof' zie, den slag, dien ze op 't oog hadden, zouden k|uinnen slaan, zonder door de politie te worden lastig gevallen. „WteLL wat voor nieulwls?" vroeg Rill. „Goed nieuws" yerzéberde Fred. „Ik heb een onnoozeleu hals opgespoord, di*e 't. plukken in-eer dan waard ia." „Die vogel van no. 32 Heib je, al voor- looiplige miaaitrege-len getroffen?" „Ja, hij zal ons hier ouii half drie ont moeten." Fred Barker keiek op z'n arm bandhorloge. „Nog twee minuten. Als vóór drie uur z'n cheque ni-et in je bezit is, Bill, dan beo j-e ndlat de' mia,n-, voor wien ik je altijd gehoudle-n héb." „Laat mij' dat zaakje maar opknap pen, Fred," mompfild-e Bill, met 'n lachje van z'ed'fveffroiUWien. Een oogenblik lialler zag Jhij een- man opl zich afkomen. Rfibert W|eis!tland zag er -lang zoo onbebolplen, zéo „onmoiozel" met uit al® de twle-e geiztwére-n vrienden wel meenden. Hij' had ee/n gelzénd en krach tig voorkomen,z''n i0|0giop|3jlaig wais vrij! en om z'n lippen speelde «en zlalf'btewusite glimlach. Barker was de «e-rsite die opstond ien sprak: 1 „U bent. een mia,n va;n ït-a klok, mijn heer Wiesltkind. Mja-g ik u .mijnheer Bill Vergis voorsitellen over-wien ik' u ge|S|p|ro- ken heb." i i Westland ein Vergis schudden elkaar de hand. De eersite kehtte, een beetje jongens achtig. „Ik zou zoo zeggen, mijnheer W,est- land," sprak Bill, 'terwijl hijl de herculische gestalte Van z-'n nieuwen kennis van het hoofd tot dei vioelten opnam, „dat u eén sportman van den -eersten rang neut". „Dan spreekt, u geen onwaarheid," klonk het b'escibeiden. Bill zUchtfei oens. „Da,n bent ui een ge-lukkig m,an. Het zo,u me. veel waard zijn als ik' de City kon i verlaten, en evenals u ieen jonge man was, die geld in overvloed be edit -en zich ongestoord a in de! sport kon wijden." W'eHtJand'e gelaa-t betrok. „Denkt n 2éo over me?" vroeg hij. „Maar dat zal wel m'n eigen .schuld zijn. Ik' zon den hemel danken, wanneer ik zoo rijk w'as| a]s u meent. Ik verzeker n, dat ik! dan als kampioen uit. de tienniswe-dsltrijdeinite Wlem- btedon zou te voorschijn treden." „Ein waarom doet u dat dan niet.?," „Omdat ilf ge.en geld heb." Bill stond versteld, toen hiji dit Knorde en wierp- -een ontevreden blik op z'n com pagnon. i „Geen geld, zegt ui? -En n logeert in '-t Urania-hotel?" „Och,diat is dei laatste tro-af', die ik uitspeel," klonk 't verdrietig uit den moild v-an Westland. „Ik heb' nog pirecie® 1500 pond op de bank staan, en a-ls die op zijn hier haalde hijl zijn söhoud-era opi. „Als ik maar kansi z'agpnet dit' kapitaaltje een duizend of' tien pond té verdienen." Bill boog zich v.oiorover tot den jongen man en vroeg op zuchten toon„Meant u, wat u daar zei, mijnbeer Wtest'land?," „Natuurlijk meen ik datl" „Hebt u wel eens- gespeculeerd.?" „Hoe- bedoelt u dat.?,"- „Dait zal ik' u zeggen. Zonl u genegen zij'n e-en plaar dagen mat m'nl vriend ein mij1 -een deelgenooitstehaipl in zak'em ,aau ta gaan met da kans om van uw -1500 pond 8000 pond tel mn-ken'.?," Voor één daigenblik straalden Wles-t- land's oog'en van begeerlijkheid. Direct daarna echter maakte zich wantrouwen van hem meester. „Neen," sprak hij; „ik gebof niet, Het. is ook niet die moeite waard; ik moet alleen maar voor een cliënt -eem paar dingen zien gewaar te worden. Het rijtuig wais de keurige oprijlaan van bét doktershuis ingereden. Meyers opende het portier en st-aipte uit. Det dokterswoning 'was «ein aardig huis van roode bak-sjt-e,en met een groot over stekend dak ien eien gebeeldhouwde poort. Fergerson volgdle zijn vriend in hu ia. Hij was -er niet, zoo heel Vaak gCWeest en had z-el'den meer de vrouw ontmoet, die nooit had! opgehouden da hoiofdpersoiou te- zijn van de schaars-oho, droomarijlan, waar- te» zijn -drukke praktijk. be!m! den -tijd h'ad ge-laten. Eustace Meyer® riep z'ijin vronwp Bremdal I j Zij kwam langzaam dl» trap af, een slanke;, nog jn-ng-uófziamdle vrouiw, veel jon ger dan^ de biedde mannen. Zij1 wa® een vriendelijke, ari-stoerati-s-cli-ei versohij-ning -an koslbaar ein ®maakVol gekleed. Zei kleurde eiv-en teen ze Fergterqon dei hand reikte; na. zboveiel j-arein was er toch nog-een gevoelig plekje in haar hart voor h-em geinleven. ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1933 een prachtig ;ende pasvorm en extra steunband bij ia A. R. DE MUYNCK e Kerkstraat 9, Goes Telefoon 473 AGT ZICHTZENDING e Bandage-Afdeeling mat aparts askamer en eigen Ateliers. OUDE KAAS 60 ct. per pond L 35 ct. per pond AAS (fijn] 20 ct, per ons ROOKVLEESCH 20 ct. per ons HE LEVERWORST 16 ct. per ons PRIMA 1KERIJ - GOES 4 tegen beurskoers >00,en f 100, ectie: afgeefster irten. lledige inlichtingen, wordt toegezonden. 22 i MvelWriUifin b;ahoJorde a!ln Eust-ace Myem het heeia dorp wist da.t deze geneesheer zat in eigen pcreoo,a m heit, behagahjke interieur van h-et rij/tuio- op zijn vriend' te wachten. Eerste H. Mis. PIERRE L'ERMfTE. Het kapitaaltje van Robert Wostland. Twee onberispelijk gekleede mannen z'a- fen in den foyer Van helt „Urainia-hêtel" elen modern ingericht holtel van demi eer- Ik moet -er vanmiddag juist naar toe, nogal eon infterassauf geval. -Je, k'un-t met me meierijden als je zin h-etot. hef ia elen mjjl of' ze© hier vandaan. Dat Valt me niet mee> Wiat is het voor -een soort, dorp? Een nest eigenlijk meer een gehucht. Ean handjevol huizteu en eeu kerk. Hoe een advocaat als jiji da,ar aan ieeu zaak komt snap ik niet, (Wordt vervlolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5