KOOLEN'S Manufacturenh., L. Vorststr. 50, Goes KOOLEN'S Eerst kijken en dan koopen f 6,90 KOOLEN'S Manufactured, L Vorststr. 50, Goes KOOLEN'S Manufacturenh., L. Vorststr. 50, Goes P. M. VAN UNEN J. DE GRAAGS Goes Bij A. THROE, St. Adriaanstraat 17, Goes H. MERISON ZONEN'S Vacantiemarken - Registermarken Het nieuwste en groote sorteering. M, HOOGESTEGEA, Lange Vorststraat 84, GOES Oproep aan allen die I September a.s. wenschen rijk te worden, P.I.GIeiumj§g D.R.U. EMAILLE Reizen naarDuitschland BANK-ASSOCIATIE Tweede De roman van Ri U kunt uw kinderen bij ons goedkoop en keurig kleeden! nieuwste voor de laagste prijzen. Manufactursnhandel Schoenreparatie-fabriek Voorstad 33a - GOES BUIKCORSET Fa. D. BAKKER N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank met goedkoope Marken. Aparte Toonkamer achter den Winkel ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ZATERDAG 26 A brengen wij een sorteering daar U verbaasd van staat. Alles op dit gebied steeds het LANGE VORSTSTRAAT 50, GOES Rubber of Leder f 0,35. Bezoekt onze Afdeeling Meubels De kwaliteit en prijzen zullen U meevallen ZENUWHOOFDPIJNPOEDERS van Dr. J. B. MEENK 10 PEKELHARINGEN voor don inmaak 25 cent met een pakje Kruiden GRATIS! „FOCUS" ZEEUWSCH TARWEBROOD. D.R.U. D.R.U. WANNEER UW PORTEMONNAIE KON SPREKEN Zou zij U toefluisteren, koopt Want door zijn lange levensduur is het veel goedkooper in het gebruik. Een slechte kwaliteit emaiile brengt uw leven in gevaar. D. R. U. EMAILLE wordt ten volle ge garandeerd tegen uitspringen. Ziet onze speciale D. R. U.-ETALAGE, waar U de verschillende bijzonder heden getoond zullen worden. IJZERHANDEL N.V. D.R.U. D.R.U. MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: f 21.350.000,- PANDBRIEVEN: f 21.150.000,- RESERVE: f 581.052,92 4'/z PANDBRIEVEN tegen beurskoers KANTOOR GOES. brengen wij voorU een'groote^keuze bekleed en onbekleed, van de modernste tot de goedkoopste uitvoering Komt U eens zien, U verplicht zich tot niets. Daarin brengen wij een pracht" sorteering aan de LAAGSTE prijzen. Tevens brengen wij voor AANKLEED COMMODES bijpassende LEDIKANTJES. Bij ieder Ledikantje een bijpassend Bedje. Chemische oorU FEUILU Vanaf Heden Hij RECLAME HAMper half pond 20 cent Versche HAAGSCHE LEVERWORST per half pond 15 cent BOTERHAMWORSTper half pond 15 cent GEKOOKTE WORSTper half pond 15 cent ZURE ZULTper half pond 15 cent PRESKOPper half pond 15 cent TONGWORSTper half pond 25 cent KALFSGEHAKTper half pond 25 cent MOOI ROOKVLEESCHper ons 12 cent Zure Haring of Mosselen twee potten voor 25 cent. Tien Eieren voor 38 cent. ZijnUw hakjes ieder oogen- blik versleten'? Wij hebben een speciale leersoort voor hakken. Probeert U dat eens. Aanbevelend, KLOKSTRAAT 7 TELEFOON 475 De uitwerking' der kunt U vergelijken met een onweersbui, die de geheele natuur ver- frischt en zuivert. Prijs per poeder 5 cents, per doos van 25 stuks f 1,10. Verkrijgbaar bij Drog-isten. Portret van Dr. J. B. Meenkinde poeder, gesloten met driehoek E. M. B. In practisch zakètui v. 6 stuks f 0,28. Fabrikant E. M. BRASKAMP, Rijswijk (Z.H.) dan heeft wederom de groote trekking plaats der bekende Fransche premieloterij loten. CREDIT NATIONAL 1919. Verkoop in Nederland geoorloofd en gegarandeerd door den Franschen Staat. Hoofdprijs wederom EEN MILLIOEN FRANCS of 98.000 gulden. Verder een groot aantal prijzen van Frcs 500.000 of 49.000 gulden. 5 a Frcs. 100.000, 10 a Frcs. 50.000, enz. Tegen sorting van slechts een rijksdaalder doet U reeds mede aan deze schitterende trekking en zenden wij U ONMIDDELLIJK een deelname, welke recht geeft OP DEN GE- HEELEN PRIJS (dus geen gedeelten). Storting voor 2 stuks f 4,50, 8 stuks f 6,50, 5 stuks f 10,Iedere kooper ontvangt drie dagen na de trekking gratis de lijst, welke ook officieel staat in alle groote dagbladen. Zendt nog heden postwissel of girostorting' No 135173, aan de firma J. SANDERS, Comm. in Effecten, HOOGSTRAAT 4 DEN HAAG,TEL. 116587. Bestelt nog heden opdat U 1 Sept. a.s. den grooten prijs kunt winnen N.B. Alleen SANDERS, HOOGSTRAAT, kan bewijzen het werkelijke gelukslcantoor te zijnin den loop der jaren betaalden wij reeds DUIZENDEN EN DUIZENDEN GULDENS aan prijzen uit. een prachtig uitstekende pasvorm en extra steunband bij Firma A. R. DE MUYNCK Lange Kerkstraat 9, Goes Telefoon 473 VRAAGT ZICHTZENDING! Speciale Bandage-Afdeeling mat apart. Paskamer en eigen Ateliers. PRIMA OUDE KAAS GO Cf. per pi R00DB0L 35 ct. per pont LEVERKAAS (fijn) 20 cf. per ons PRIMA ROOKVLEESCH 20 ct. per ons DUITSCHE LEVERWORST 16 Ct. per PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ - GOES LANGE VORSTSTRAAT 37 - GOES - TELEFOON 230 Wie niet adverteert, heeft geen recht op succes. De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f1000,f500,en f100, De Directie: Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER Wij zijn regelmatig afgeefster van beide soorten. Vraagt onze brochure met volledige inlichtingen, die op aanvraag GRATIS wordt toegezonden. m. Tegen het einde -van de in Amerika en Engeland geenhouidende gassen |uitg!_ 4e ic'hemisChic oorlogvoer!] aing vonden. Dit 'zlij(n sp kers. 'Het #1 tevens Kt pen. Dlffzta gassen worden, [al eu bezitten ook een eigena (van temeulend hout). E ^yim'ptonen bij) -een a,anval is'een foirandend gevoel in J een clonoentratia van 1/2' luiciht is de atmosfeer bi minuiut ondragelijk' voor gasmaskers, welke in werden gebruikt, hielden sen «lacht tegen. Behah bedoeld waren iala ppech tegen de soldaten, wer stoffen gebieiz'igd', om! ei te Imaskeeren. Zoo werdj phosphor om dikke witte 'achter welke nevels zleer j penveipiaatsingen mogelij dat de vfijland daze könj werden ipihios|pflno rbMafimie; brand te stichten. 'In den -er weer verschillende t! uitgevonden. Br bestaat in staat is „alleen te dioo| van 1 K.'M." alsmede lingen van iarsenic|um, die een stad een ai&chuwellij|| den dood in enkele mini .Voorts een gas, dat he c'haam in 24 u,ur tot lOnt/t I vergiften, welke door d lichaam 'binnendringen en llijjk'er izlij'n dan stryic'hine. geleden hebben Eranschil jungle van Indo-China geprobeerd, het .zLg. ver] gedurende een periode v en-veer tig uur algeheele I lamkning veroorzaaktHI behulp van ibom'men pit I verspreid en sdhiijjnt tol leen maar tegen wilde dl bruikt, hetgeen niet wl in geval vlan oorlog ©vel andeïïjke troepen a( burl gebruikt. Nadat wij' ©en I medegedeeld over lejethin iziullen wjiji vervolgens on I steden aan de chemises! izlijln werktuigen, gevuld I een stof, welke gemakkeljJ of uiterst fjijne verdeelin; I bracht) om' een gaswolk' gen. iZ|ij worden door da gebruikt en wel vooral ifl oorlog. Zïj| worden het ij gen verborgen stellingen kuilen, ,om de voorbei' «apval in 1de w,ar te sturj gingen te m'askeeren aan te vallen. Va® de kent men op die eerste naat en |de geweergranai ben een maximum reik' .de laatsten van 160 Beiden worden nog ondl .ontploffend en een ontbr de handgranaten verïnleli a'c'etophenon-granapt. D(e bestaat uit '100 gram van 27 0/0 c'hlooracetpphenoi poeder en de rest ma.gn« grapa.at b'randt viij|i! mini 'blauwachtige tot kleurlc ke 'z'eer sterk traanverw1 rlhlooraoetophenon-grana mel|ij|k gebruikt voor de len en schuilplaatsen. Z den tegenwoordig kanon I voor de Verspreiding 1 In de artillerie-gpanat' vooral chloor-|i)cietophen. I chloorp'ik'rine eu tpjhoögee; is hiervoor gebruikellijjk'. het gébruik van kruionnel groote gebied, dat mJ Westfiijken. D;e schoot sifl mM. kanon is vnn' 180'J die van het 125 mM. hl 10 K.'M. en die van I tot 35 KJM. Het e'fïJ mische middel hangt n tratie ervan in de luiclil tieve concentratie te v'ei ©en groote hoeveelheid I schieten. D|ankl ■zlijf de waarm'ede m'en m'et de' kan vuren, 'kiuimen van eau gagaahvial do< non vuur worden' v|olda£ sche troepen werd' het 22 Dei oude Fergerson Ik begrijp het. knikte 1. zich uitstekend da situ begreep hoe aantrekks aristocratisch© jongen voor bet arme eenzaam Toen Robert wag !w advocaat bij' heit vuur deerde nauwkeurig de 'berh 'bi., hem had adht Daan, niet te voren jaar." Er was iets oneindigJ simpele aanduiding1,, ie Eerlijks in de gekrabl tokening. Da oude toen hij het- stuk' dicht h°rg' in zijn sohrijlfW zooveel relikwieën var rustten. Ik moet, zien ©e:i te krijgen, herhaalde. I terwijl hij niaiar den li om versche koffie b, betrouwbare inlichting

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4