BAL-CHAMPÊTRE NaaiscM„ENSAID",Westsingel133,Goes KANTOORBEDIENDE Koopt'n huis vol licht S. W. GABRIËLSE Firma J. LUYKX, Roosendaal Sss P.M.VANUNEN Lange Vorststraat No. 74 een Huis, „HET ROODE HERT" G0EDK00PE TREIN JOOST BALJÉ WIJN IMPORTEUR GOES {ZEELAND) Schoenreparatie-fabriek Brandwaarborg-Maatschappij voor Zeeland i. c. mmm DE APPELS, EEN HOFSTEDE, NIJMEGEN EN ARNHEM O. L. VROUW VAN LOURDES. eenige nette Colporteurs. nu het vroeger donker wordt filEUWE ZEEUWSCHECOURANT ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1933 laatste berichten""" marktberichten burgerlijke stand b land- en tuinbouw^ Advertentiën houdt Dinsdags SPREEKUUR te Goes van tO tot 3 uur \n de Woensdag 30 Augustus 1933, DEN INBOEDEL, Woensdag 30 Augustus 1933, Bij inschrijving te koop Geweldige groote Eliete Afbraakveiling Vrijdag 1 September a.s., 2 volle scheeps ladingen schitterende Afbraak, Vrijdag 8 September 1933, Dinsdag 12 September 1933, 5 Bouwterreinen 2 Industrieterreinen Drie flinke Pakhuizen en industrieterrein Dinsdag 12 September 1933, Het Woonhuis, Erf en Tuin Het Pakhuis en Erf Bezoekt tijdens uwe uitstapjes PRINCENHAGE Restaurant „GERARD" Adrerteeren doet verkoopen Bij verdienste. Ad verteeren Beschaafd Meisje SEMPRE AVANTI COLPORTEURS. ZIE ETALAGE! ELECTRO-TECHNISCH BUREAU „Hotel Zoutkeet" te Goes, ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 Thans in voorraad 30.000 fi. wijn. m - Voorstad 33a GOES aantal déelneimanda vliegtuigen ia fr X vertedTa iaaï, dwrdat er Biet leen mwr stobrfctoeötelilfln maa .gi „jj een aantel miliHaire toachinea Ktoen. Van de K.L.M. gaan ieetellen mm Gistermorgen uur de deelnemende toestellen kar gestart. Achtereenvolg®»® ging SfeSUen, 9 li K L.M.-vogels de lucht w. Om haai ueu was het laafete «zwatel boven. W het vertrek hadden de deel»*, - Sterwiil zï> hun Kof®» dronken ©pi liet ter ras van h«fc K.L.M.-resta.urajnlt, zidh. onder tsrpnt.aan gejuich veiWm^d m&b een mor- Sel vian den beer O. ft. T. baron Erayenr tof, voorzitter van die oommisae, voor EiohMoerisme der K.N.V.V-.L. om een te legram van hulde te zenden aan de Ko- n^in. De sclii|.l|rerskrife. De versperring, die' de binnenschiiJpexis over de Oise hadden geworpen, juist' waar dia in de Seine valt en waardoor het1 on mogelijk was: voor. de schepen, uit liet Noordén koimend, de Seine te bereiken, is gisteren met de Sterke hand opgeruimd. Vcilingsvcrcen. Ziiid-BcvcTanil te Goes. Groentenveiling van 25 Augustus. Boon-en: S-toksnïj'boioeem f' 1024, id. lie soort 1' 68, Sfcamsnijboionen 'f 35, Sto-k- plrinoeSseboonen 'f 1013, Perfeotboonein ¥6—15, ft-entege-vers 189, Dubb. Prin- oeisseboonen ¥2G; Diversen: Blauwe druiven f2233, Tomaten f29, Uien i 0,801, Aardaplpelen f.22,40, alles per 100 Kg.; Meloenen ¥625, witte kom kommers ¥0,500,70, groene id. ,¥0,80, Auglurken 2-10 cent, Bloemkool 10 24, id. He sport ¥49, Siawoyekbol f3— ¥4,20, Boode k'opl ¥2,70—3, Andijvie f2,103,40, Kropsla, ¥0,501,50, „Knol selderij1 ¥1,102, alles pier 100 stuks; Wortelen ¥25, Kroten ¥2,803,20, Selderij f 0,70—1,30, Bloemen ¥2—3, al le pier 100 bos Bloemen. ¥4;6 per 100 pbt. Veiling te Middelburg. Fruitveiling van 24 Augustus. Peren: dirkjespteer 2 cent, juttepeier 521, ptré- cosa de trévxrox 516, bergiamotte 47, witfteibroodspienen 1, dr. Cornelis 18, Claplp's favorita 312, dr. Jules Gnyot 1-11, seigneur d'ieöp'eren 5, N.-Holl. istul- keipieer 34, rooide siuikerij- 2, triompiue da vienne 16, marsepein 23, beiurré diu|- randeia.u 2, bejurré lebrun 4, parzikpaeï 15, duohesse william© 26, zomer ber giamotte 5—7, beurré aaianlis; 611, betur- ré méroda 26, oarbonklel 4, bloedpeeir 4 cent, alle per Kg.; Appels: the quiaen 14 cent, Lord Sufflield 2, yell-o-w -tran sparante 49, zoete sit. Jan 9, zigeunerin, 11, oodldn k'aslwick 15,. clodlin matte's 213, perzik roede zbrnieraippel 17, rooide appels 7.. jacques label 18, biisimarck' 1 5, swedenappiefa 7, zoete riibber 8. Marie Louise 57 WiarnerS king 7 cent, ,alle pier Kg.; Pruimen: rooide 910 oent, blaiujwe 216, gele 5, Wiaishington 815, /wijns 8 16. „burbank' 4—12, helle dia lo.uyain 11 16. reine Victoria, 619, plrinqe 5, reine Claude 9-25, j,e¥f|erson 8.11, -abrikoos 8, Czox 6 ceufc, alle per Kg.; Diverslen-I tpmaien 2—10 oent, witte druiven 24, franeken^aler 2835 cant, alle per Kg.; perziken 19 qent„ vijigen 35, nietae- loenen 1243, lannanas mtek»enem 316, suikerineloimen 1330 cent, alle per stuk. Aardaplpelveiling: blauwe eigenheimers 4251 cent, mithlotiaans 4852, ronde witte- 38, zequiwlsehe blaulwe 5467, po ters 19 cent, all© pex 25 Kg. 463Ë STAATSLOTERIJ •Trekking Van 23 Augusts. 3de- klasisie 3de lijst. ¥400 8949 GOE{3. Geboren: Adriana Maria, d. v. Luk,as van de Vrelede en Jannetje de Munck. Overleden: Marijs E,emijn, 65 jaar, weduwnaar van Adriaiamtje B;akkex, „te Kruiningien. Verbetering in West-Friesland. [Een aianmterkeliijlke verbetering is in den toestand op d© groote Lapgenidlijlklefr groentenveilingen gektemleji. Waren tot mj toe groio.te hoeveelhiéidlen aiardappelen omver, koopbaar, daar izjiji den mdnimtamptïjls van 75 cent per 100 kg. niet konden opbrejh- gen en öp d-e belt werden gtéwiorp-en, thans is dit niet meer heet gieval en zijfn de prij> zen aanmerkelijk1 gestegten. Verschillends koolswtcn waren tot voio-r ruim' een Week ook voor v'erreweg het grootste deel on verkoopbaar en konden de minimhim'-prSjl» van f 1 per 100 kg. v'oor roode en gel» kool en 40 oent voor witte kbol niet op- brengen, de lapfste weelk richter 'wlordt allen verkookt en zjijpi reeds pi-ijz-en Van ¥23 besteed. _Ljj verkoopen bernard benzine moto- ven 3 pk 225 gulden, 6 pk 285 gulden, 8 pk 365 gulden, 12 pk 505 gulden, arktschoone dorschmachines 520 g. „rma izak cappon hainkenszand. gevestigd te MIDDELBURG. Directeur: J. F. DE WIJS. Commissarissen geven kennis, dat n de op 24 Augustus 1933 gehouden lgemeene Vergadering de rekening ver 1932 is goedgekeurd. Gedurende 104 jaren is betaald oor brandschade en administra tiekosten tezamen gemiddeld per jaar voor Woonhuizen 57 oent en ■voor Boerderijen 116 cent van de Duizend gulden verwaarborgde som. Het kapitaal van deelneming be teaagt f63.572.404. Commissarissen voornoemd ME. H. F. LANTSHEER Jhr. W. Z, VAN TEIJLINGEN JOH. PILAAR Jhr. H. A. VAN DOORN Mr. G. F. BARON THOE SCHWARTZENBERG EN 'HOHENLANSBERG P. ERASMUS (30) OOGARTS, De Notaris E. C. VAN DISSEL *e Goes zal op des nam. U/s uur (N.T.i te Hsin- kenszand, a/d Dorpstraat B 18, voor -de Erven van Mej. de Wed. M. VAN OAMME-MOL, a contant publiek verkoopen Les taande hoofdzakelijk uitEiken Kabinet, grenen Linnenkastje, vee- ren Bedden met toebehooren, Ka chels, Tafels, Stoelen, Spiegels, Klokken, (houten Ledikant, Kleer- kist, Handnaaimachine, Loopers, ■Cocosmatten, Glas- en Aardewerk, •enz. enz. 32011-22 De Notaris L. A. BETH te •Ovezand zal op des namiddags 2 uur (N.T.) te 's-Hearanhoek in de herberg van dhr. L. Westdorp ten ver zoeke. van de erven JACs. DE JONGE, in het openbaar verkoopen: te 's-Heerenhoek, met het erf- pachtsrecht van den grond tot 1 Januari 1959, kad. sectie A no. 439, groot 85 c.A. 31988-25 Voorzien van electrisch licht •en waterleiding. Op gebruik bij de betaling. h contant wassende in de drie boom gaarden, behoorende bij de hofstede „Plantlust", bewoond door den heer P. W. WOU- TERSEN te Hoedekenskerke. Inlichtingen te bekomen bij genoemden heer Woutersen en nsehrijvingsbiljetten in te leveren tot en met 8 Septem ber 1933, des namiddags te 5 uur (N.T.) ten kantore van Notaris M. OELE Jz. te 's-Gra- venpolder. H? boerenwagens met 10 cm breed beslag met 3500 ke- ™?5Jermo?e,lenvaUen,ie schotten voor den prijs van 325 gulden. iirmt izak cappon htinkanstand. aan de haven te Goes. P. DE WILDE te Goes, zal t.o.v. Deurw. G. HEIJB0ER, ten verzoeke van dhrn. H00RNICK Zn., op bovengenoemde plaats, op voorm. 10 our (N.T.), verkoopen afkomstig van GERZDN'S winkel panden door ons gesloopt te Rotterdam, w.o.: 500 pracht Ramen, w.o. met geslepen glas, Spiegelglas, Glas- in-lood, 500 schitterende Deuren, w.o grenen, eiken- en mahonie houten, Stolp voor waranda, pak huis en magazijn, Etalagekasten en Boorden, Toonbanken, schit terende, w.o. gekost hebbende f 500, met groote schuiven, Closetpotten, Tegels, 500 ge schaafde grenen dubbele Latten, 500 2x 3, 3x 4, 4x4, Triplex- hout, 100 groote Schotten, 200 bos Schroten, 2000 Dak-, Vloer-, Zolder-, Schot-, Kraal- en Weeg- deelen, w.o. veel geploegd en geschaafd en w.o. eiken deeltjes, prachtig groote partij Balk-, Plaat Rih- en Baddinghout, Schaafban ken met schroef, Brandhout, w.o. nog veel gerief, enz. enz,, ook veel gerief voor Uienrennen. P. S. Dit is werkelijk eliete Afbraak, al nog prachtig gaaf en ongeschonden, waarvan men be slist nieuw-bouw kan maken, nog nimmer is zulk hout te Goes verkocht. 32007 63 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes zal op des nam. 2 uur (N.T.) te Schor* in het café van Mej. de Wed. J. Luyk voor den heer P. TH. VERDURMEN te Schore publiek verkoopen: onder Schore op 't dorp a/d Steenweg bestaande uit Woonhuis, Schu ren en verdere Gebouwen, met Erf en Boomgaard, groot 29 A. 30 c.A. (225 R.), gunstig gelegen voor Koemelkérsbe- drijf. 32010-28 Op gebruik 1 November 1933. Voor bezichtiging zich aan te melden bij dhr. Verdunnen. Nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van Notaris v. DISSEL. De Notarissen E. C. VAN DISSEL en H. JONKERS, beiden te Goes, zullen op des avonds 8 uur, in de „Prins van Oranje" aldaar publiek verkoopen A. voor de N.V. Bouwstotfonhandel an Steenhouwerij v/h M. D. BE PUTTER in liquidatie onder Goes a/d Zaagmolenstraat en daarachter en nabij de J. A. v. d. Goeskade en de Haven, samen sroot 74 A. 60 c.A. 6 Op gebruik bij de betaling. B. Voor de firma VAN HEEL Co. in liquidatie: onder Goes nabij J. A. v. d. Goeskade en de Haven, samen groot 30 A. 65 c.A. Op gebruik bij de betaling. A1163 dagelijks te bezichtigen, de pakhuizen echter Dinsdags en Don derdags van 24 uur. Breeder omschreven bij notitiën, welke met kaart verkrijgbaar zijn ten kantoren van genoemde No tarissen. 32018-42 De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des avonds 8 uur (N.T.), in de „Prins van Oranje" te Soes, ten ver zoeke vaD den heer C. L. VAN DE VREEDE te Kloetinge publiek verkoopen te Kloetinge, Heernisseweg B 16, groot 2 Aren 75 Centiaren. Te aanvaarden na ontruiming, uiterlijk 1 Dec. 1933. te Goes, J. A. van der Goeskade no. 11, groot 1 Are 57 Centiaren. Te aanvaarden bij de betaling. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den Notaris. Be zichtiging op aanvraag bij den eigenaar. 32021-30 het van ouds bekende HOTEL-CAFÉ-REST. MARKT 26 TELEFOON 3083 Prachtige Omstreken. Centrum van: MASTB0SCH, LIESBOSCH en ULVENHOUTSCHE BOSCH. Speciaal adres voor BRABANTSCHE KOFFIETAFELS. Voor gezelschappen reductie. Aanbevelend, NI. LIPS HEDENAVOND in de schitterend verlichte tuin van „Scheidegalm" te HANSWEERT. Aanvang half acht. Entree 35 cent. DINERS vanai 40 cent. Wilt U smakelijk en goedkoop eten komt dan bij ons. Wij zijn ingericht voor groote gezelschappen. Ie klas consumptie. 3e klas prijzen. BINNENROTTE 116 HANG IS ROTTERDAM. van Vlissingen t/m Tilburg naar op ZATERDAG 2 SEPT. a.s. Strooibiljetten met alle gegevens kosteloos aan da stations De leden van de Geestelijke Bedevaart tot O. L. Vrouw van Lourdes worden verzocht, de NOVENE voor bet feest van O. L VROUW GEBOORTE te houden van Donderdag 31 Augustus tot en met Vrijdag 8 September. Lourdes water steeds verkrijgbaar bij Zelatrice Mej. CHAMULEAU, Keizersdljk 32, Goes. Het Bestuur; L. STOLK, Pastoor, President, Singel 427. A. E. J. VAN DRIEL, Penningmeester, Singel 381. 32009-38 Amsterdam. AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN voor Meisjes van 10—14 jaar 1-2 maal per weekMeisjes van 14—16 jaar 4 maal per week, f 5,in de 3 maanden, en verder voor eiken leeftijd 2 maal in de week Middag- of Avondcursus. Vardsr opleiding examen Costumière enz. Goes opgave Woens dag 30 Augustus van 25 uur, Westsingel 133. Kapelle opgave Maandag 28 Augustus van 5—9 uur in „Obadja". Wemeldinge opgave Donderdag 7 September van 4—6 uur in de Oude Bewaarschool. Ook gelegenheid tot het nemen van Club- of Privaatlessen voor Naaien, Knippen, Borduren en alle soort Schilderwerk. L. T. PIKKAART, Westsingel 133, GOES Aan betzelfde adres wordt alle Dames- en Kinderkleeding vervaardigd. Patronen op maat verkrijgbaar. Groote fiaancieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad- De nieuwe OPLEIDINGSCURSUS tot apotheker-assistente door M. Hom bergen, Apotheker, Coes, begint in September. Inlichtingen te hekomen Voorstad 11. „DE GOESCHE APOTHEEK". is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! gevraagd voor tijdelijk, op Kantoor te Goes. Brieven onder letter A, Bureau v. d. blad. gevraagd voor hulp in de huis houding, in gezin met kinde ren; naaien en knippen ver- eisebt. Brieven onder letter B, bureau van dit blad. wij vervaardigen wendploegen met vast voorstel, wendploegen met draai baar voorstel en wendploegen met voorstel om kanten af te ploegen, firma izak cappon heinkanszantf. VOOR UW JONGEN moet U zich wenden tot het K.-K. Instituut te Ginneken, als hij minder vlug, minder vlijtig is, of om welke reden ook SPECIALE LEIDING behoeft. Individueel onderr. Hoog stens 8 leerlingen. Dertigjarige erva ring. Billijke voorwaarden. Uitst. referent. Inlichtingen op aanvraag. Groot Geïllustreerd Weekblad zoekt voor de eilanden en Zeeuwsch-Vlaanderen Flinke verdienste. Brieven ondèr letter Z aan het Bureau van dit Blad, JACOB VALCKEPLEIN - GOES - TELEF. 396 Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-INRICHTING. Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting la bel in beveelt zich beleefd aan voer alle voorkomende Bank- en Effectenzaken CONDITIËN ZEER BILLIJK. isn-Lüo WITTE WIJNEN Bergerac (zoet) Samos supérieur Mistella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternes 12 fl. f 15,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 12 fl. f 15,60 12 fl. f 16,80 12 fl. f 19,80 ROODE WIJNEN Bordeaux sup. St. Juliën Margeaux Chat. Bellevué Chat. Lafitte Petit Bourgogne p. 12 fl. f 12,00 p. 12 fl. f 15,00 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,80 Vermouth Martini en Kossi per 12 fl. f 18,00 Cinzano per 12 fl. f 18.00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door geheel Nederland. --te Ö&te te---. te/: te ..vy Het is niet noodig dat Uw schoe nen er na de harstelling niet meer zoo mooi uitzien. Wij werken de schoenen als nieuw af. Aanbrengkantoor P. MENHEERE, Kerkdraef, Kwadandamme r* r-1 vanaf f100,— t. e.he- hCLU drag. 6 OOK voor aankoop vee. Iedereen schrijft brief port antw. „DE ONDERLIN GE", SCHIEDAM. wij vervaardigen stalen patent eggen ned. octrooy 19326, schuddend 4-, 5- en 6-haIks en niet schuddend 10-, 12-, 14-, 16- en 20-balks. firma izak cappan h*ink*aszind.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3