NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Eerst® DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS ÉHE COURANT ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1933 EN SPEL,1"! ijzen TEIT koopt zijn te |~1 BUITENLAND JAPAN n BINNENLAND fl UIT ZEELAND MIDDELBURG II noich zlijh (tamheid ta [;rond plaatsen. Iioette aan goeden raad', Ijw v5j|amd.... en doe pre- I gestelde Van wat hijl «i Is de sdioonmbeder van e redhter plaats is, eea i ader vreugde Is als een Inder restauratiewagen^ |>it iemand naar de snels rich Weet te verplaats Iser van de klote is even lie. l b'kt alles op; de dwé.ast leen opmerking. BEN NIET WEET. Ihieif'fien van het Spaan- ■pisi is ook tot oudsfai - ■Gewante©, die diebfer Jijote" van de Hj'sli gestreken geworden. NUMMER 101 29sth JAARGANG ■is K.N.G.V.-mnrscli fc. organise erf de Spoa-t- Wlageningen een af- 130 K.M. Da route ia Verkeerswegen zoo veel hfan, terwijl heit' traject van schitterend© boSeh- De sjtart vindt des- pla aits ba Wögeningen» ld f'0,75 bedraagt. Nat wordlem op aanvraag door het steai-eta via&tj Hgeninjgen. ien, die de beste bij onderstaande van 1 doos of ême, meubel- of (170) KAAT. aten, Schoenmagazijn 1", Lange Burg B 12, Uiddelburg. rem, Schoenhande), O 162, Middelburg. Schoenmagazijn „Het n Axel", Noordstraat lelburg. hardt, Schoenhandel, sse. Kol. waren en Manu-1 Nieuwvliet Dorpplein G 57, Magazijn „Zeelandia", Ivezand. felsen, Schoenmakerij, i—Romyuie, Oudelande Ruysstraat 71, Schoen- at adres voor Robinson Oud-Vossemeer. Ko). waren, Seroos-1 >rse, Serooskerke. Dorpstr., Serooskerke. udestraat A 191, Veere. Voorstraat 243a, Stave-1 lar, Tholen. altbommel, Hoogstr. 7, u's Schoenhandel, jk 14, Vlissingen. band, Walstraat 99, Badstr. 16, Vlissingen. len, Nieuwstr.72 njn „De Kaplaars", raat 23, Vlissingen. Betje Woifplein, imerman, Bellamy- singen. hoenmagazijn, Wal- Vlissingen. i'alstraat 5, Vlissingen. in, Oude Markt 26, del, Vlissingen. ie, Hobbenstraat 24, hoen- en Lederhandel, 35, Vlissingen. i, Schoenmagazijn „De Vlissingen. >1. Waren, Walsoorden, ise, Achterweg 237, •ke. lepelstr. A 22, Wissenk. Molenw.,Wolfaarsdijk Dorpstraat, Schoenh. e Winst", Wölfaartsdijk A 26, Wölfaartsdijk. n, Schoenh. en Maga- Wolfaartsdijk. ïoenhandei, Waarde. Bakker en Winke- de. 22 cent 14 cent. 14, 18, 22 cent 16 cent 10 cent 10 cent OVE SNIJ WORST sn. weiend, »tr. 88, Goos NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaai No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No, 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Dit nummer bestaat uit twee bladen ïht op succes. j I v*w OVER DE GRENZEN De landbouwcrisis in 1 La. 1 i.c. Mussolini beschrijft, in bijgaand artikel, hoe die- 'trek naar de groole Siteden, diie uilü een oogpunt Vara bevolkingspolitiek zoo bieltreiurens- waardig is, met, kans op suooes kan worden (tegengegaan, I i In landen, waar de industrie helt voor naamste middel van 'bestaan is, |eiti de steeds intensievere toepassing der machine als gielvolg van bet, overdreven benutten der technische middelen ©en permanente werkloosheid heeft, veroorzaakt, weer klinkt, af en 'toe dia leus„Terug naar het land!" Heit programma van eien groot aan bal politieke partijen van verschillend!» volkeren dier wereld bevat, deze eiseh. De landbouw neemt weer de voornaamste plaats in, niët alleen in Italië, ma.ar ook in Engeland, Duitschland en die Veree'nigde Stoten. De trek' na.ar die mteden. Niet lalleien uit de bevolUingsStatteti©- ken, maar ook uit, het levendiger opbloeien van het kapitalisme kondien de sociologen de ongelijke verdeeling tusBchen stad en platteland opmaken. Ik herinner m(ij, kW ik al minstens1 25 jaar geleden een boek van een Belgisch socioloog over dit on- derwerpi gelezen heib. Dit verschijnsel heeft zich tengevolge van den oorlog op nog ongunstiger wijze geopenbaard, aange zien daardoor de dorpien ontvolkt en de steden overstroomd werden. De mannen, die zi.ch bezorgd maken over het lot van hun volk, roepen nu, dat er aan deze beweging ©en einde moei. Worden gemaakt. Het gaait er nu om, of dit mogelijk is. In den glansfijd van bet indusltrieele kapita lisme werd de plattelandsbevolking door de stad aangetrokken, omdat daar gemak kelijk werk en een goed loon te krijgen waren. D>e Italiaansche boer krijgt niet vaak geld in handen - dat gebeurt lruim slechts m den oogsttijd. Die arbeider krijgt echter elke week zijn loon. En i toen kwam de crisis. Kunnen zijl terug daar het land?. Zullen nu, qls de industrie weer op leeft, deze geweldige massa's boeren eu gewezen dorpsbewoners de kans hebben, daarbij ondergebracht tie kunnen worden. Dez'e kans is volkomen onzeker. En zij moeten allen een min of meer langdurige periode van werkloosheid over zich heien laten gaan. Is het dan niet mogelijk, dat zij weer befugkeeren naar die dorpien, die zij verlaten hebben? Het is mogelijk, maar men mag zich in dit opzioht, giaen al te groota illusies maken. Slechts zij', die eerst de laatste jaren in de steden zijn •gekomen en door de crisis werden verrast, voordak zij eigenlijk al „vers'teeidlgicihlfc" waren, kunnen, 'nog verlangen naar het platteland gevoelen. Zij, die zich al meer dan tien jaar geleiden in de sbeideini heb ben gevestigd, kunnen niet meer terug- te eer.en, al zouden zijl het willen, aange zien zij gebonden zijn aan nieuwe be langen, kennissen en relaties, die .de oude •hebben verdrongen. Slechts hij, die nog als plattelander voelt, kan terugkeeren en altijd is het daarvoor noodig, dat, hij gedurende vele ja ren door werkloosheid en ellende gekweld en verootmoedigd is. Waardeering voor die boeren. Sinds 1926 heib ik in Italië daadwer kelijk maatregelen genomen om de groot© trek naar de steden ta verminderen. Hoe wel de resultaten bemoedigend zijn met 't oog op de discipline onder het volk en.de energie, waarmede de fascistische voor schriften worden nagekomen, is het bo vengenoemde verschijnsel nog bij; lange na niet uit den w.eg, geruimd. Natuurlijk aal ik' deze politiek voortzetten, maar de •beste resultaten verwacht ik en heb 'ik ook reeds toereikt door een ander (program, dat, ten doel hieeilt om de boeren opl het platteland tie houden. Deze ta,ak is betrekkelijk ook gemak kelijker, maar toch onmisbaar voor het bereiken van heb gestelde doel. Die boeren moeten uit ©en moreel oogpunit worden .geëerd ,en ais de beste bestanddeielen der volksgemeenschap worden beschouwd. Dit moet meermalen geschieden en niet alleen tegen d!en tijd der verkiezingen'. De' boeren en de landbouw moieten weer zo,o|wel poli tiek als moreel gewaardeerd WOrden en deze waardeering zal des te meer elffeot hebben, naamate zij in zich minder heeï't van de poëtische betweterij dergenen, die heit platteland sliechts van hun reizen kennen. Zooals een soldaat, die zelf aam het Iront is geweest, den literator veracht, die den oorlog opi overdreven manier be schrijft, zoo glimlacht de1 boer, wanneer zijn leven hem in lieflijke finten wordlt ge schilderd, .alsof heb heiwerken van den grond! een idylle w.as; in werkelijkheid is neb eten werk, dab moeite en zorg vergt en Mms niet eens zijn belooning oplevert. Het is dus noodig, dat de boeren op een ernstige, mannelijke wijze Worden gewaar deerd dus zoodanig, dat heb bewerken van den grond hen met trots vervult. Hiernaar heb ik dan ook steeds gestreefd bij mijn talrijke redevoeringen tot da boe ren. Moderniseering der dorpieini In -de tweede plaats moeten de ecomio- mische omstandigheden der boeren van 'dien aard Zijiv dat iziij! aan hun voornaam ste 'levenabehoeflteai kunnen voldoen. Ik heb nui niet eens het oog opi het loon nïf! :de overige arbeidsvoorwaarden, maar in de eerste plaats opi de woningtoestanden •onder de boeren. Op het oogenlblik zlijh in Vele Eiuropeesdbe landen en oca. ook in Italië de boerenwoningen betreurenswaar dig slecht. Er is gebrek aan ruimte en aan de eenvoudigste hygiëne'. Eien jonge hloer, die t|ij|dens zijn militairen 'dienst de huizen in de stad heeft gezien, maiakt (vergelijkingen ei schikt zich niet ge makkelijk (méér in het ouderlijk' huiif •M.i. is een ruim, zindelijk huis onmisbaar om het gezin van den boer 'bijleen te hou den en niet naar de stad te laten wegtrek ken. In ide derde plaats kunnen de boeren in hun dorpen worden gehouden door dof nieuwe technische en w'etenschappallijlkle uitvindingen. In elk dorp moet m'en eleo- inisch licht, telefoons, een 'bioscoop en ra dio toestellen vinden. Vierder hebben wijl een wegennet noodig, dat den handel in landbouwproducten en het verkeer v'erge- makkeifijjkt. Als een dorp doet denken) aan een gevangenis, tracht de boer er van daan te kranten. Maatregelen tegen de landbouw- crisis. Die- tepugk'eer naar het land, b'f1 beter gezegd het verblijf op het land is echter niet denkbaar zonder een oplossing van de landbouwcrisis. Ergens anders heb ik reeds gezegd en hier herhaal ik het, dat de landbouw het eerst onder een brisis te lijkten krijgt en het laajtist er tweer boven op komt. In alle landen bereiken da schulden der landbouwers astronomische cijfers en hun nood is hoog gestegen.. Jn jsotnlmigie statiën heefft mlen ingrijjpendis maatregelen toegepast, zooals een gedwon gen verla.ginjg' vlam den rentevoet, pitste! van betaling en zelfs opheffing dier hy potheken van den kjant dér c'nediteur'em'jl Mlij|n regeering is steeds bemiddelend tus- S'chebbleide getrelden, zonder ec!hte(r grootiei omwentelingen tewieeg te "brengen, waar- fvan de gevolgen srahs niet te overzien z|ij|n. 'Koe dikwijls heb' Ik niet gezegd, dat de chirurgie in den landbouw niet plt|ij|d op haar plaats is, hoewel riji dit in de politiek 'wel is. De landbouw, heeft mieidicjjjn nopidig en die kan zelfs Zeer krachtig z|ij|u. Die Italia.ansche landhhuw heeft een schulden last, die varieert tussc'hen dei zes en uc'ht milliard lire, inclilusieifi hy:piotlie.ca|ire- ien helastingschulden. D|e Ïjaiscistislche E|ageo- ring hedft velerlei maatregelen ireCPOiihn om het lot van den Italiaainschem landbpiuw die in somlmige streken van Zuid-ltialiq blijlzonder zwaar getroffen is, te verzach ten. Onder deze maatregelen moeieln voor namelijk genoeimld worden: 1. Billijke beschermende hechten voor somlmdge producten van den Italiaanschen landbouw, zonder echter te verv|a,llen in het verkeerde systeem: der ciontingemtleej ring 2. Speciale yaorzorgsmautragelem ten gunste van bepaalde, bijzonder zwaar ge troffen provincies, welke daarin bestaan, (dat de staat een subsidie verleent op kle rentebetaling der mleest drukkende schul den 3. Een subsidie van zes miillioen per jaar gedurende dertig jamein ten behoeve van den bond v'an landbouw-vakjv'ereenii- gingen, welke bbnd landbouwmachines, meststoffen en zaad aan 'de landbouwers verschaft 4. Uitkëeringeu a 'fonds perdu aan ver dienstelijke landbhuwers ten bedrage van j46 millioen lire per jaar gedurende 25 jaren.' Door deze maatregelen Zal de totale schuldenlast, die opi het Itailiaansche voillks vermiogen drukt, in den loop der jaren aangroeien tot 1740 millioen lire, walk bedrag voor het huidige fijjdstip. verdis conteerd, een waarde van ongeveer 900 millioen vertegenwoordigt., Deze en andere maatregelen, wellkfe op het oogenblik nog in bewerking zlijln, heb ben de landbouwcrisis weliswaar niet op geheven, maar haar toch ongetwijfeld ver zacht. Die oplossing dezer crisis ligt in een matige en logischs piiijlsstfijlgdn'g, wél ke niet het resultaat van financieel maak werk kan ^ij|n, maar alleen van een vler- boogd consum'ptievermhgen. T.enlgelv'olge daarvan zal er een algsmleiene toestand ontstaan, welke de hervatting vlan bet za kenleven mogelijk maakt temidden van ,een ^feer van politieke sapienwerking eln wereldvrede. Nadruk verbkjden. VOLKENBOND Die. "fiuanctecte plasitic. Het VolkenbomdsSecreltariaa.t publiceer de gisteren de inleiding tot het rapport aan de veertiende Volkeinbon;dsivergaderiin|oj over bet werk van den 'bond gedurende, bat afgeioojnen jaar. Ilierin wordlt de aa.ndacbi gevestigd opl den iinancicelcn toestand van. den Volkenbond. Nia, d'e herhaalde waar schuwingen va,n de Volk'eniboin'dsivergade- ring tot ibezninjglug', is die oommissiiei van oqnlröle er dit jaar in geslaagd dei Voi- kënoondsvergad!ering een omltwerp-bagrcua- ting voor 1934 voor te lcggem, waaropi vergeleken me,t vorig, jaar ruim 21/2 mil lioen goiuidfnancs isi bezuinigd- Het vioior- gasteldie. hudgielt voor bet Volkenboindancc- raforiaait, bet Internationaal Arbeidsibu- reian -en bat] Haagsoliei Internaitioniale Gc- reobt^hof voor 1934 bedraagt 30,639,277 francsi. Op de salarissen voor bat Vo-lte'en- bondsseicretpriafli oll'eien is 200.000 ïkancs bezuinigd- Hoewel mep dusl zooveel mo gelijk tnach't bezuinigingen tot Stand te brengen, ziat da conlti'óle-ooimmissie zich Ipcb voor grooite mmeilijkhcidep gepliiaaitslt als e-en gevolg van hatv feilt', dat de staten leden van den Volkenbond de geheeld offi gödeelt.edijke laobterstialligiC contributie nog betalen moeten- Het waren voornamelijk •da ldeine sifolten, vooral de Zuid-Amerl- kiaanscJie, die bun financdeele verplich tingen niet nakW.ametn, doch thans begin nen ook de grocfere, onder andere Jnpain en Duiitschland (Duitschland betaalde een vierde van- zijn contributie, terwijl Japan tpt nu to.ei nog niets betaalde), niet ta betgiten. Begrijpelijkerwijze nniaakt dit vteel meer indruk dan wanneer kleine statiën, hun contributieverpiiohtingen niet 1131110- men. Men verwacht een vrij' scherp de bat over deze 'k'weiS|tie in de vierde oom missie der Volkenbondsvergadering. DUITSCHLAND Procés lilii'JItsdaggflboiiiw. Db president van den vierden etriaillse- naat hoeft thans den aanvang van liet eigenl|ij|ke proces wegens brandstichting in het nijlksdaggebouw vastgesteld op 21 (September .a.s. '«mitogens 9 pur. 'Het -eigenljke procés zal, zlooals aan- jgékondigd, te Leipzig plaats vinden, ter- Mijli het verhoor yan de getuigen, dia voor het meerendöel in BerLijlm wonen, to Berl|ij|n iz!al gosdhiecten. Z11 ak'-v. d. LkWIiC. Do president van de Vierde st^la:fkamëj• van het Beiehsgericiht, vtoor wellqe kamler het prods-van der Lujblbe (tp. zal plaats heblhon, heeft, zooals bekend, bevolen', |da|t de igereclitellijkiei plaattsopneming in het rijksdaggebouw zal geschieden. Het pijksdagbestuiur zal, naar thans verluidt, ionvierwiij|ld daartoe de noodigo maatregelen treffen. Voor de te houden zittingen «al de grootste clomtaifosiezlafll, waar vroeger dei bëgnooting'sctommissiie vergaderde, ter beschikking worden ge steld. Ook vele andere vertrekken zijta disponibel voor de leden Van bet gerecht, de vertegenwoordigers Van bet openbaar ministerie en de verdediging. Een gerechtelijjké plaatsopneming in de uitgebrande zittingszaal Ibiedt geetuerlei ge vaar meer, daar de .ruïnen z5j|n opigeirninid en ©en instorting niet behoeft te worden gevreesd. Bovendien is do koepel rejeds weder met glas overdekt. De definitieve beslissing ovfer alle maat regelen in het rijjksdagglebauw berust na tuurlijk bijl den rijksdagpresident. RUSLAND Luchlv.a artmanoiC|ii|Vre,s:. Dinsdag zijn boven Leningrad (P.eitens- burg) manociuvres gehonden van de lucht vloot, welke de autoriteiten als geslaagd beschouwen. De Werkzaamheden op de kantoren en fo dia fabrieken konden vol gens heit communiqué opi geiwone iwijlze vooriigang vinden tijdens de luchtaanvallen. Nieuw massa-proces te Moskou. Van dlei zijde der justitie wordt mede gedeeld, dat zij, de beschikking, heeft' over materiaal inzake onvoldoende levering Vain maichin-eis voor den graanoojsjslt. Eieinige l!abrieken badden d« voor bet transport nopidigiei vracbtanliOi's in. onvol doenden staalt afgeleiverd. Sommige waren afgeleverd zonder banden, andere «oinder lichitl-iiisitlalla'tiel. In verband hiermiede zijn 18 personen, die hiervoor in de betrokken bedrijven verantwoordelijk wanen, gfiarreslbeietrd en zullen tbans wegens saibotagB 1. tereobt slaan. Als openbare aanklager treedt de ad vocaat-generaal Wfeijinski op. IERLAND Gmftraal' O'Luf!v rujscert het cerbnd van zijn nalienale garde. Generaal O'Duify beieift ondanks da door de regeering aangekondigde verboden besloten, zijn propaganda-actie iu bet laind op de oude wij'zie vöiort lüe «etben. Donderdagmiddaig 'begaf' hij1 zich niaiar Cootshill, wa,ar zteh opl ©eu geheim bevel een groot aantal gardistiem, gekleed in bet bLa.uw© lunilormbemd der Ijersbhe ïlasoiati- scbe bewiegdug, verzameld bad. Bij! aan komst (tie Cootshill hield O'Duify ©en rede. waarin hij verklaarde, dat zijn Nationale Garde thans 45.000 leden in Herland tel de, waarvan ongeveer vier vijfde gedeielte afkomstig was nib bet graafschap Mun- •ster. Hét minst vorderde de beweging in bet graafschap Cork. Tot groot© verrassing der aanwezigen kondigde O'Duify daarop aan, dat Zondag a.s. t© Cork een groote1 piarade der blauw- hemden zal worden gehouden, waaraan 40.00Q man- zullen deelnomen. Algemeen verwaickt men, dat De Valera del Blauwhemide.n-organisatie een termijn va,n eenige dagen zial geven om zich zelf te ontbinden. Mocht dit nieit geschieden, dan Zal hij waarschijnlijk direct daarna tof larreisltaities. overgaan. O'Duffy beeft bij1 enkele gelegenheden reeds over z'ijp te verwachten arrestatie gesproken. Blijkbaar verwacht hij' daarvan een grooite propagan distische werking voor z'ij'n zaak. Te Dublin is oen sterke troepienmaeht geconcentreerd'. In -somimige kringen# ge looft men, dat deze bestemd is voor bewa king van een oomaanitratieikam'pi, dat De Valera zou willen inrichten als liet aantal gearresteerde blauwbemden té groot mocht worden. Vloctschouw van 161 oorlogsschepen. Die Keizér van (J]a,p>ian 'heeft gisteren, als besluit vau die vliaotmjanpeuvres, di© 3 maanden geduurd hebben, ©en armlada van 161 oorlogsschepen geschouwd', die in 7 rlij|en voorbijvloerein. Öazte 161 sche pen zlijln 'bijina 0,Ue na dein portag gebouwd en hebben een totale wiaiterverplaiafsing van 848.000 ton. 'Een ander bericht meldt nog, dat do vloot zich uitstrekte o!vle,r ee,n gébiedl van meer dan II1/2 K.|M. lengte ©n: 41/2 KlMf breedte.. Gedurende de parade klruisficin 180 vliegtiuigen bavien de vloot. Arbeid in Broodblabkerlijlrn opi Koninginnedag. I11 verband met de viering van. dein verjaardag v'an Hare Mkjesteit d'ei Konin gin is 't vergund, in.brooidfblakkerlijlen in alle gemeenten dies Eiijlks door hodf'dem of bestuurders en door bakkersgezellen op Dlonderdag 31 Augustus, om1 3 uu|r des voormiddags mét den b|akkéréa.rbeid aan te vangen. Bov'eadien mlag voor Zoo ver bctrelft broodbakkeilijlen, uan welke eene vergunning, als bedoeld in artikel 37 eerste lid, der Arbeddswiet 1919 is ver leend op dien dag reeds te 1 uur den voormiddags mlet prBedd bestaande in bet bet gereodmakieai van deeg en ovieus, wor den aangevangen. Een en ander onder da gewone voorwaarden. Aan hoofden of bestuurders van br-ood- bakfc'erijén in alle gemleienten des E|ij|k!s fo vergund, dat, op Dlonderd|ag 31 'Aug. deeg of! brood, dat n,a 8 pur des namiddags van den vorigen dag g0b|ajkkten olfl opgewarmld is: van 7.30 uur des Voormiddags alf luit bet gebéuw met aanlMoiigheclien, w'aarin zich d© broodtekkferijl bevindt, wordt vler- voerdVan 8 uur des voormiddag» af wordt verkocht p!f afgeleVerd. Een limdcMjj1 RteK. StormCKinitó'. Bijina op hetzelfde tijdstip d|att do K|.i K. Staatsparty te Amersfoort haai' kadieir- •dag hield, kon men in den TilburgSche P,ost l©z©n, dajt tp Tilburg jn oprichting was een LandeJ|ij(k' SltormicO|mité ,inz|aik;e katholieke erisispoiita#1., Die uetjie van dit stormlclolmité, dat over het gelieele land alf- deelingen hoopt ta stichten, «al, naast de actie tegen bet uitheemisch f|a«cisimle, een -campagne voeren oim1, door de R|.-K|. Staatspartij onmiddellijk: in de K^mer ,aain .de orde te doen stellen:! a. vermindering van bet aantal Kamer leden, intensiever werk! in de Kamer commissies en geen algetaeeme beschou wingen mieer in de fflwfeiede Kamer; b. verbod aan alle bezoldigde ïuncL tionarissen van riijlk, proVjincie en gemiqen- te, om lid te iz|ij|n van eeniga, om| bet even welke veraenïging, op sociaal of ■politiek gebied, voorts oon' meer dan een openbaar .ambt te verVullen bf naast hun ambt, in bet particuliere leven, nog anderq dan onbezoldigde fupoties te hebben; c. Bevordering vian een national© oeqano- mische politiek; d. H'ulpverleening aan den noodlijden den middenstand, toe te pas9en oip den zelfden grondslag; 'als de regeermgs'bulllp- verleening aan den landböiuwstand; e. .Vaststelling v,au een rijks-indexdijfe]; voor de pr|ij|zlen der levensmiddelen en pe riodieke vaststelling der lopnen naar dat officieel index'cjijjfer 'f. Invoering Van een rijksregeling! in zake die bevoegdheid vfap semi-almlbteual- ren, waaronder te rekénen alle functiona rissen van Vakgroepen en vereenigingen op oeconomisoh en soöiaal gebied; b. Instelling van een onpartijdig onder-. zloek naar bet algemeen beheer delr giel- den van de wettelijk® sociale verzekerin gen en re-organisatie van dein dieslbetrefl- ïénden dienst, in dier voege, dat niet meer ih.et grootst percentage yan de op brengst der bedoelde wettelijke verziek©, ringen aan de administratie dei' raden van arbeid e.d. wordt verspild; k. Uitbreiding der werkverschaffing met Arbeidsverp'lichting Voor alle steuntrek- kenden i. Buitenlanders iztallen in Nederland slechts dan werkzaam mogen [zjijjn, als bun af béid niet. door Nederlanders kan wor den verricht; j. Afschaffing van Vrouwenarbéid bij de openbare ambten en in de industrieels bédijijlven.. Ambtenaren kunnen niet tot dit stormln comité toetreden. Evenmin kunnen leden .van b et r.-k. stormiooandté, die in 'de Open bare besturen zitting hebben, tevens ©e(n bestuursfunctie in dat comité of in da r.-k'. kicsvereenigingen Vervullen. Djetzer dagen izlal de voortaopiga Leiding van het landelijk etormcoimité «icli met een manifest tot do Nleiderlandscbe katho lieken richten. De Middciiburgsche vacaiiticschool. Gisteren beeft idle laa-tste, de achtste, uittocht der MiddelburgSclie vadantie- school in dit seizoen plaats geliad en pok nu weer door heerlijk Weder begunstigd. B|ij| terugkomst te Middelburg stond 'bet mluziehgazelschap Eixteélsior d© kindereu en geleiders iopi te wadhten en trok Ide Stoeit door een gedeelte der stad naar de jMairktj (Hier nam d© voorz. v[an de commissie voor cle M. V. Sb, de heer Ph. Paul hef woord en bracht dank in de eerste plaatsl aan Excelsior en dan aan hen, die dial commissie financieel steunen of! verver- sdbingen aanboden, .aan de leidsters *en leiders, die steeds op 'liun .post waren, aan de laden van de transportoolionn© vlan 'het Roode Kruis, wier hulp voor kleide verwondingen tallooZe malen is ingeroepen en wier hulpl men niet meier zou kunineu: missen, al i® hef eejn geluk, dat groote ongelukken uithieven. Verder niet min der aan de leden van "de Middielburgteha Reddingsbrigade, die ook' steeds mede gin- gen. I&pr. wees er op, dat men 8 talaal mieit «eer goed weer er op uit heeft lamneW trekkéu en stelde een. driewerf hoera in op allen, die medewerkten, w|a,t door da Mnidereu krachtig werd ondersteund. Commissie en allen, die hielpen kun nen wftdei' op oen viertal wek'en Van succes terug lüen. Ooilecle uitgesteld? Dé speldjiesverkoiOip, die Uit het .Volk1 Voor het Volk heden izou hebben gehou den ten bate van: de restauratie Van (did k'erlt te Dielft, is om1 verschillende rede nen ©enigen tiijd uitgesteld en zal nu in den loop van Septembér plaats habhtenj. Concert. De belangstelling voor het 'gisteren!- avond gegeven concert van bet Middel- burgsob imuiriekkorpe, was groot en mien geeft Mlijk zidh te Wennen aan den nieu wen toestand, 'die op bet MoLenWIater ge schapen is. |H;et k'orps, dat ditmlaial onder leiding -v.an 'den onder-directeur, den heer A. CalaM stond heeft een populair program ma op zeer verdienstejijjke. wij(ze uitge voerd en had daarvoor dankbaar applaud in ontvangst te nemen.i AbdijLuitvocriug. Met eien .einkel woord herinaerein wij ©W a,an, dat, hét MiddelburgScih "Muziekkorps Zondag van 12 ijplfc 1 weder ©en uitVoerLug in de Abdij1 zal geven ©n wekken wij foif een druk bezoek en ©en milde gave. in da huSsien op, opdat, de«e uitvioeringen niet van het programma van bet korps vend- dwijnen. Koninginnedag. Zooiab bekend, beeft op 31 Augustus, op den 53sten verjaardag der Koningin, da jaarlijbsebe ringrijderij van Vireemdelin- genverkeer in ide Abdij' pjlaafs. Maar tof nu toe bleef' onvermeld, dat pok „Uiib' heit VolleVoor beif Volk" als altijd paraat is. en des avonds na een kort ©oneerb vami bat „Middeltourgsjöh MiuiziakkorpS" den dag met ©en optoicbt bij' kunstlicht zal beslui ten. Op eien en ander komen wij' nog na der terug, Brandwcerwefeniug. Terwijl bijl de vorige maiandelijkscbe br.andweeroefening de kerk te Klevtej-a- k'erke als doel w.as gekozen, is Donder dagavond weder eens in da Stad eten groota oefening gehouden en wel in de omjgievingl van den watertoren. Da burgerij sp|uit was geplaatst op ,den Penninghoeksingel ein kreeg belt water uit de Gracht. Miet' vier slangen kon volop water worden gegeven, terwijl aan die overzijde op de Heerengrachf een vijfde slang qp de waterleiding! jwlas geplaatst. Op de Korte Hieerengraiebt sitond da Mjaigirussjluit, die bet water kreeg uit twee. opi behoorlijken afstand van elkaar geplaatste Standpijpen op: de waterleiding, en wel van beide door twee aanvoerslan- gen. Dit stelde; daz'e spiuit in staat ook door vier slangen volop water ifce geven. Ten slotte is ook de ladderwagen aange komen en is ook miaf da daar langs fop pende slang water gegeven. Hei geheel gaf weer een rustig ideO over de zoo grpofc mogelijke veiligheid op dit gebied. Heit gebruik van de slangen der oud© .brandweer bij oefeningen, was ook nu goieid' zichtbaar, want d© slangeu vertoonden!

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1