Inventarisatie flardappelen. Naar de Ardennen In 172 ALBERT HEIJN Geldersche Winkel N! door geheel NEDERLAND vindt U de beste kwaliteiten en de netste bediening. Maakt U het leven goedkooper! f 30.000 aan prijzen DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT |~|rechtszaken|~1 KERKELIJK LEVEÏÏ" UIT DE PERS i|| ALLERLEI H SPORT enSPELÜ Advertentiën V Ondertrouwd: SEMPRE AVANT1 Het bestuur van den Kring Zuid-Beveland der G. T. Z. zal op onderstaande plaatsen, dagen en uren zitting houden ter inventarisatie van de AARDAPPEL-OOGST 1933. Maandag 28 Augustus 1933: Dinsdag 29 Augustus 1933 Woensdag 30 Augustus 1933 op 31 Augustus en 1 September a.s. Wed. J. DE MUUNCK, MAAKT NAAR BRUSSEL Adverteeren Wie prijs stelt op KWALITEIT koopt zijit VLEESCHWAREN en KAAS in de W. JOOSSE, Lange Vorststr. 88, Goes j Ivan OVER DE SR Verduistering van 141.000 tic Schalkwijk. De U-tnaclhbsdhia rechtbank he'eïb den 39-j.arigen L. J. v. H.. smid en kassier van de' Coöperatieve Boerenleenbank te Schalkwijk 'wielgena verdniislteringt van 4141.000 tien naidieele van dez'e. 'bank, ver oordeeld tot eein gevangenisstraf! van eein jaar, waarvan zes maanden voofwlalapdelijk mat een proeftijd van drie jaar. Die eisch was een jaar en zes maanden gteVa ug enissitralf. Een merkwaardige beslissing van den UtreeMschen kantonrechter. Voor helt Utreohtsdie kantongerecht lie-eft gediend een civiele ziaiak van een Duitsehe mehaalwanenfaibriek te Wiuppler- tal-Elberiéld tegen twee inwoners van Utrecht. De .eiis-chiereissia had verzocht twe-u getuigen te Wkijplplertal-Elberileld wonend» door hielt Amibteig'eriicht aldaar tie doen hoorei. Daartegen was de heer Po-ppensl, rechtskundige adviseiur van gedaagden, in verzet gekomen, opi grond, dat de rein van daar naar II i,recht, betrekkelijk' een voudig is en de toestanden thans ia Duitschland van dien aard zijh, daib het hem niet mogelijk z'al zijn voor die belan gen van gedaagden te Wiupjpiertal-Elber- Held volkomen ruptóg te kunnen optreden. De kantonrechter te Utrecht hoeft dan ook' hot verzwek van eisoh-eresse afgewez'en opi de volgende gromden dat gedaagden daartegen terecht be zwaar maken; en dat de reis Blberfeld— Utrecht toch betrekkelijk eenvoudig terwijl gedaagden, die helt recht hebben zich te doen bijstaan door hun gemachtig de, of zich door dezlen te doen vertegen woordigen, er belang bij hebben, dat, het verhoor iler getuigen niet geschiedt in Duitschland. waar de gemachtigde van ge daagden minder rustig, kan optreden dan in Nederland, waar ras en geloof geen be- latsal zijn voor een rustige berechting, waarbij zelfs de kans opi onaangenaam heden is uitgesloten. Orthodoxe Aartsbisschop in de Kath. Kerk opgenrunen. Naar uit Washington wemoimein wordt, is de Russisch orthodoxe aartsbisschop Wfadimir Aletxandroff! te Peek'sjhiU, New- York door mgr. Bucys, bislsdipp van alle Griiek'sch-ge.uni.eerde parochietel in Elumopa in da Kaitjwliekfe Kerk otplgienomiem, I Uitvoering van de Spaansclie cougrcgatiew-cl. Naar helt Catalaans-cbe blad „El Maft" miclüt. zijn dezier dagen de zicsltersi van O. L. Vrouw Present,aitiei, diei ruim vijftig jaar te, Barcelona en in andere s)teidein van Ciatalonië op onderwijtegebield Werkzaam glaweest zijn, na,ar Frankrijk veWHrokhlemf. Aan het station werd, liaar uitgeleide gedaan door den Franseh.ein consul en ©en deptuflaitiei van de Franscha kolonie| ta Buroelona. Het vertrek' der zusters, houidb vea-band melk de uitvoering va,n de oongreigatieiweit. Verder verneemt bovengenoemd blad uit Manre-sa, dat aldaar dezer dagen a,a,n den hoofdingang van de kathedraal een hel- schei machine is ontploft, waardoor in de omgeving een geweldige pianiek verwekt werdl. Do in de katjiedraal aangerichte schade is wonder boven wonder slechts gering.. Retraitehuis. ..Klooster v. d. H. Geest" te 'Udeu. Van 58 Sèipit». z;al er een reltraitei ge,g|e- ven worden voor ongehuwde- dames v. d. Middenstand en van 1822 Seipitl voor ongen. dames deftigiem en gegloiedeai stain-d. Deelneemsters worden beleefd verzoohlb zich tijdig te melden. De Heilige rek te Trier. Do dusgenaamds Heilige rok te Trier welke dit. jaar geëxposeerd wordt, trekt geweldig Veiel' plelgrims. Zondag j.l. fvlerd h-et getal van 1 millioen bezoekers over schreden. Men bericht da,t verleden weiek ook Thereste Neumann, de geftiglrna.tiseiercfe van Konniersreutfo. onder de pelgrims was. Onwaarachtig. Dezter dagen Icwam in heit SoiC.-Dem. blad „De Vooruit" eiea foto v-onor van een aantal Engelsche tante. Onder deze foto stond het volgende omderslchriftj:. „Een klein gedeelte van het tank- oorpis1 van het, Engelsehe- leger tdjldeinis de zomiermanoeuvTOs ite Aldersohot. En dan te denklein, da,t onze roemruchts Neder- landisehe weermacht slechts één vecht- wagen en dan mogl wiel ©en ktemfj-e! bezit. Men heeilt hier, merklt de „Nederl." op, -eie-n typisich- biewijlsi van de wijze wa-aroipl da socialistische piers in Neideidand over onze defensie kan spreken. Zinsneden als deze hebben alleen maar ten doel helt Neiderla-ndsohe leger belache lijk maken. Dia socialisten verhinderen; eerst ©en zoo goed mogelijke wijziging van h-et deffensie-aplpiaraat. En wanneer dit deol is bereikt zietglgen Ze „laten wij onze defensie maar -afschaffen; wij' kunnen im- miers toch ni-etis". H-et is gelukkig da,t de oogem van de massa voor helt onwaarachtige van ©em dergelijke tactiek meer -en meer open gaan. Het is een der redenen waaromi het -socia lisme zijn vat op de maisisa begint te ver liezen. Iemand die doodt. Een Athener liep achter een ,anderr(, terwijl hij! steeds maar riep: Houdt hem! Houdt hem! En voorbij den filosoof Sioicrates ko mende, kwaad omdat de achtervolgde hem te vlug aif1 wa,s, Vroeg.Mj": Ik schreeuw mij! doof; hadt ge dien man niet kunnen tegenhouden?. Hij is een moordenaar!" j Een moordenaar Wiat verstaat gij daaronder !Wa,t -een vraag! Eien moor<Jeii|a|ar is iemand die doodt. Een vleeschhouwer dus- zei Sialchates. 1 Iemand-, die een ander mëusch dood. Ha zoo, een soldaat dla-n. Neen. Iemand die een laadier doodt in vredestij'd. - Tk b'en er. Het is een heul Oioik nietIemand die eenl lajndef dolodt in zïj-'n huis. Begrepen: een genpeshter. Toen gaf de man het opi en schold So crates uit voor al wat le-e-lijlk Was. Gulden woorden. Wie zich vrienden wil Verwierven moet noch gijn verstand noch zijn domheid te zeer op den voorgrond plaatsen. Hebt gij! behoefte aan goeden raad, wendt u dan tot uw vijjand1.... en doe pre cies het tegenovergesteld© Van wiat hiji aanbeveelt. D|e oritiek is de- sclioonmb.eder van 'de kunst. i Een woord te rechter plaats is,eea daad. 1 Een leven zonder Vreugde Is als een Verre spboiweis zonder restauratiewagen, Beoordeel noodt iemand naar de snel heid waarmede Wij! zich Weet te verplaat sen. Die kleine wijlzer van de klok is even nuttig als de groote. 1 I D|e wijze merkt, alles op; de dw!a,a3 maakt over alles een opmerking. WAT MENIGEEN NIET WEET. Mieit het opheffen van het Spaan- sch© Invali-denkorpsi is opk het oudste) li-ct daiarvau Ge-rVanteS|, die dioMfcr van -de „D-o-n Quijote" Van die -lijst -der krijjgs-invailadien gestreken gewcurdeu, Eicrste afficiftelie K.N.G.V.-marsch. 10 September ,a.s. organise eft de Sport- v-ere-en. H. B. S. te Wjaige-ningen, een :af- Standemarsch van 30 K.M. De route ia zoo gekozen, dat verkeerswelgen zoo veel mogelijk -zijn vermeden, terwijl' heit' 'traject! zal doen genieten van schèttereude bosich- en heideigezdchiten. De sitart vindt d-ea morgens -te 11 uur pdla,ait®, ta Wlaigleningen', terwijl h-et inl-eggeld fO,75 bedraagt. Na dere inlichtingen worden opi -aanvraag gaarne Vers|trelkt dlo-or het stearetariaatj Hocgistraat 50, Wiaigeninigen. JOHANNES MARTENS en MARIA ADRIANA BUTEYN. 's-Heerenhoek, Stooflaan 1. Kwadendamme, B 52. 23 Augustus 1933. Huwelijksvoltrekking 13 Sep tember a s. in de Parochiekerk van den H. Bonifatius te Kwa dendamme. VOOR UW JONGEN moet U zich zenden tot het R.-K. Instituut te Ginneken, als hij minder vlug, minder vlijtig is, of om welke reden ook SPECIALE LEIDING behoeft. Individueel onderr. Hoog stens 8 leerlingen. Dertigjarige erva ring. Billijke voorwaarden. Uitst. referent. Inlichtingen op aanvraag. Allen, die iets te vorderen hebben van, verschuldigd zijn aan of goederen onder hunne berusting hebben, behoorende tot de onder het voorreeht van boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschappen, van wijlen de echtelieden C0RNELIS DE WINTER overleden te Borsselen den 31 October 1932 en CORNELIA NIEUWKAMER, overleden te Borsselen den 31 Mei 1933, worden verzocht daarvan op gave, betaling of afgifte te doen ten kantore van den No taris M. OELE Jz. te 's-Gra- venpolder, vóór of op 10 Sep tember 1933. 31996-23 DOOR A0VERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. KRUININGEN SCHORE KAPELLE WEMELDINGE 'S-H.-ARENDSKERKE WOLFAARTSDIJK KATTENDIJKE GOES HOEDEKENSKERKE KWADENDAMME 'S-HEER-ABTSKERKE 'S-GRA VENPOLDER HEINKENSZAND LEWEDORP NIEÜWDORP 'S-HEERENHOEK BORSSELEN Café Korenbeurs 911 N.T, Café Luyk 11,30—12,30 Café De Veiling 24 Café Korstanje 57 Café Van Hoeve 910,30 Café Poley 111 Café Spruijt 23,30 Melksalon Van Liere 45 Café Uitterhoeve 910 Café Verbeek 1112 Café De Pundert 23 Café Verdonk 79 Café Hoondert 910,30 Café Van den Dries 11—12 Café De Laat 12,302 Café Verdonk 2,304 Café Wabeke 4,306 KLOETINGE Gemeenteher berg Café Wilberdink Café Otte Melksalon Café Oesterbeurs Café Jeronimus Café Verbeek Café v. d. Guchte Café v. d. Hage Café Lous Café Traas RILLAND KRABBENDIJKE WAARDE IERSEKE NISSE OVEZAND DRIEWEGEN ELLEWOUTSDIJK OUDELANDE BAARLAND 9—11 9-11 11,30-1 2-4 5-7 9-10 10,30—12 1,30—2,30 34 4,30—5,30 6-7 Het is dringend noodzakelijk, dat iedere aardappelteeler op een dezer zitdagen het hem thuisgezonden formulier persoon lijk inlevert. Personen wie geen formulier hebben ontvangen kunnen er op de zitdagen een bekomen. Met bezoek aan Dinant, Grot van Han en Beauraing. Prijs f 10,met inbegrip van diners, logies en ontbijt en 50 reductie op de entrée der Grot. NIEUWE REISWAGEN. Telefoon 7 - Borsselen. nog gebruik van onze welbekende tocht naar flINAAIT op 29 en 30 AUGUSTUS aanstaande UlBMei I Prijs p. persoon 110,- (met inbegrip van diners, logies en ontbijt); 50 reductie op entrée van Grot van Han. Vertrek vanaf Garage; 'smorgens 6 uur. Sap* Kaarten reeds nu verkrijgbaar. op ZONDAG 3 SEPTEMBER a.s. Prijs per persoon 13,-. Vertrek vanaf Garage; 'smorgens ti uur. Van deze tocht zijn geheel omschreven programma's bij den onder nemer verkrijgbaar. De Ondernemer: J, VAN FRAASSEN Nieuwstraat 48 Goes Telefoon 190 ALBERT HEIJN'S WINKELS VOLVETTE GOUDSCHE KAAS p. pond 25 et. n r, belegen, p. pond 32 et. u extra p. pond 38 ct. N.-H. EDAMMER KAAS, 40 vet, per heele kaas 78 et. LUNCHKAASJES, per stuk 25 et. JONGE LEIDSCHE KAAS, 2 pond voor 29 ct. NIEUWE JAM, per 2-pondsemmer MAÏZENA, 3 pakken voor SLA-OLIE, roodmerk per flesch ALLERHANDE, per pond VERSCH GEBRANDE PINDA'S p.pond LIMONADE SIROOP, per fleseh LIMONADE GAZEUSE, 2 flesschen v. HOFLEVERANCIER GOES, Lange Kerkstraat R 454 Telefoon 340 BORSSELEN is eigenlijk niets anders dan het afgaan op zaken, inplaats van te Wachten tot men tot U zal komen Met dit Blad gaat U met succes op zaken af!! looft de PAX wasfabriek uit voor degenen, die de beste oplossingen geven van de rebussen, die bij onderstaande winkeliers verkrijgbaar zijn, bij aankoop van 1 doos of busje of flescbje van PAX scboencrême, meubel- of Linoleum-Was of poetsextraet (ito) NEOERLANDSCH FABRIKAAT. A. Dekker, Dorpstraat, Koloniale waren, Aagtekerke. J. Bak, Schoeamagaz., Biggekerke. K. Jansen, Dorpstr. A 76 J. A. Hollestelle, Voorstraat A 53, Colijnsplaat. P. Koster, B 73, Colijnsplaat. J. W. Lamain, Kamperland. W. Trieller, Ooststr. C 6, Domburg. J. A. v. d. Maale, Bakkerij en Kol. waren, Driewegen. P. Verheijke, Zomerstraat B 13 Ellewoutsdijk. P. A. Goedgeburen, Voorstraat 440, Boekh. en Sigaren, St. Annaland. J. Slager, Drogisterij, Ring 567, St. Annaland. C. L. de Keijzer, Schoenmakerij en schoenhandel. Je adres voor ijzer- sterke zooien en hakken, Borsselen Joh. Louwerse, Gapinge. Magazijn „De Handzaag"' L. Snoep, Lange Vorststraat, Gees. P. M. van Unen, Voorstad 33a, Goes. Corn. v. d. Reepe, Papegaaistr. Goes G. A. J. Koch, L. Kerkstraat 47, Gees J, Goudswaard, Dorpstraat A 124, 's Gravenpolder. J. A. Clarijs, Schoenhandel en Schoenmakerij, 's-Gravenpolder. P. den Boer, Bakker en Winke lier, Hansweert. M. Remijn, Bakker en Winkelier, Lange Geer C 233, Hansweert. C. Constant, Dorpst. B 27, Heinkensz. A. v. Liere, „De Kleine Winst", Dorpstraat, Heinkenszand. Wed. B. Simons, Dorpstr. Heinkensz. G. Hoek v. Dijk, Dorpstraat, Heinkenszand. J. Meijers,Kerkstr. A4,Hoedekensk. A. Provoost, Schoenmagazijn, Hoedeken skerke. 't Ierseksche Warenhuis, O. Koster, Wijngaardstraat 248, Ierseke. F. v. d. Boomgaard, Damstraat 260, Ierseke. I. Hage, Noordrandstr. B 202, Tel. 63 Ierseke. W. J. Meeuse, Kerkplein, Ierseke. Amen-Nieu wenhuizen N 264,Ierseke H. P. Schot, Biezelingestraat A 91, Kapeüe. v. Wel, Schoenhandel, Kapelle. A. C. v. Wyk, Kloetinge. B. Blaasse, Dorp, Koudekerke. J. J. Sturm, Schoenhandel, Bigge- kerkschestraat, Koudekerke. M. v. Halst, Kortgene. H. Pouwen, Kortgene. C. Rentmeester, Bakker en Winkel. L. Wegje B 280, Kwadendamme. P. Smit, Schoenh., Krabbendijke. L. B. Hofestad, Kruiningen. Ji Smit, Kruiningen. J. Alewyn, Schoenhandel, Tel. 388 Lange Viele, Middelburg. W. de Kamp, Schoenmagazijn, Vlasmarkt L 23, Middelburg. Larsens Schoenmagazijn, Lange Delft 131-132, Tel. 61, Middelburg L. B. v. Houten, Schoenmagazijn „De Arend", Lange Burg B 12, Tel. 517, Middelburg. A. Wondergem, Schoenhandel, Breestraat O 162, Middelburg. L. de Ridder, Schoenmagaziju „Het Wapen van Axel", Noordstraat C 21, Middelburg. Wed. J. Eckhardt, Schoenhandel, No. 69, Nisse. Gez. Kebse, Kol. waren en Manu facturen, Nieuwvliet W. Lampen, Dorpplein G 57, Nieuwdorp. A. Boonman, Magazijn „Zeeiandia", Ovezand. P. Goense, Ovezand. C. C. den Engelsen, Schoenmakerij, Oudelande. J. P. JansensRomynie, Oudelande M. v. Zande, Ruysstraat 71, Schoen handel. Het adres voor Robinson schoenen, Oud-Vossemeer. R. de Later, Kol. waren, Seroos- kerke. D. C. Louwerse, Serooskerke. J. Zuidweg, Dorpstr., Serooskerke. A. de Bree, Oudestraat A 191, Veere. Joh.Leune, Voorstraat 243a, Stave- nisse. Joh. Beukelaar, Tholen. L. G. van Zaltbommel, Hoog-str. 7, Tholen. N.V. Plouvier's Schoenhandel, Nieuwendijk 14, Vlissingen. Gebr. Ratelband, Walstraat 99, Vlissingen. A. J. Guinee, Badstr. 16, Vlissingen. J. J. W. Hansen, Nieuwstr. 72 Schoenmagazijn „De Kaplaars", St, Jacobstraat23, VlissingeD. W. M. Roest, Betje Wolfplein, Vlissingen. J. F. A. Timmerman, Bellamy- plein, Vlissingen. Klvberg's Schoenmagazijn, Wal straat 50, Vlissingen. M. Bollen, Walstraat 5, Vlissingen. H. v. Kampen, Oude Markt 20, Schoenhandel, Vlissingen. J. W. Theune, Hobbenstraat 24, Vlissingen. A. Roelse, Schoen- en Lederhandel, Nieuwstraat 35, Vlissingen. P. Labrujere, Schoenmagazijn „De Komeet Vlissingen. A. Maas, Kol. Waren, Walsoorden. A. Abrahamse, Achterweg 237, Wissenkerke. J. v. Liere, Lepelstr. A 22, Wissenk. A.Eggebeen, Molenw.,Wolfaarsdijk D. v. Wel, Dorpstraat, Schoenh. „De Kleine Winst", Wolfaartsdijk J. Katsman, A 26, Wolfaartsdijk. P. Meeuwzen, Schoenh. en Maga zijn A 53, Wolfaartsdijk. C. Smit, Schoenhandel, Waarde. C. de Jager, Bakker en Winke lier, Waarde. RUNDERROOKVLEESCH per ons22 cent PAARDENROOKVLEESCH per ons 14 cent. HAM per ons14, 18, 22 cent TONGWORST per ons16 cent BOTERHAM WORST per ons10 cent GEKOOKTE WORST per ons10 cent Wederom ontvangen de bekende GROVE SNIJWORST Alles in de betere soorten. Aanbevelend, Wie niet adverteert, beeft geen recht op succes. Bureaux van Redactie en Al Telefoon Interlocaal No. 2i| Bijkantoor MIDDELBUR<| ÏÏROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Oit nummer bestaat uit I De 1 a n d b o u w c r i s i MiLE-s-oliiii beschrijf artikel, hoe die. trek i steden, diie; uit; ©en bevolkingspolitiek zt -w-aardig i-s, m-elt, kans wordën teglengieig&am In landen, waar de indu aaameite middel van bieisiba ate-eds intensievere, to-eipiaissir als gievolg van het omerdi <ier technisichje middelen e1 werkloosheid hieiefit. ycto-oB klinkt, -af (en toe dia leus: „TN land!" Hat p-rogramma van -| fja-1 politieke partijen van volk-eren dier wereld beva De landbouw neemt weer d flaa-ts in, niet all-eien in Itali, Engeland, Duitschland -en S.tiat-en. De teek na Niet -all-eien uit de- b-evo! ken, ma.ar ook uit; het Leveni van heit kapditalkm-e konden de ongelijk© verdeeling tusl Ipia.bteland opimak-en. Ik hieril ik al minsit.eins 25 ja-ar gel( van ©en Bielgiscli socioloog iderwerp gielezen lieib. Dij E-e-efb. zich tengevolge van nog ongiunisitigeT wijze geiope zien daardoor de dorplen o steden ovier-gtrco-ind werden, die ziek bezorgd makien van hun volk, ro-epieu nu d 'beweging ©en einde moet; wo Het gaat -er nu om, of dit den glanstijd van het indus lis-m© werd de plattelands!: de stad aangetrokken, o-md; keilijk werk ©n -een goed b waren. D© I-taliaansche te: vaak geld in handen da^ el-echts m d-en oogsttijd. Die echter elke week zijn lo, kwam de crisis. Kunnen zij terug dtj Zullen nu, als de indus leeft, de-ze geweldige ma, gewezen dorpisb-eiwoners de daarbij ondergebracht tie k Deiz'e kans is volkomen on moeten -allen een min of m jperiod-e van werkloosheid i laten gaan. Is het dan mie 'zij weer terugkeer en naar zij verlaten hebben? Het is men mag zich in dit opzit groots illusies makten. S ©erst de laatste jaren in gekomen -en door de crisis voordat, zij eigenlijk al I waren, kunnen -nog- verlat! [platteland gevoelen. Zij, dl dan tien jaar' geleiden in 1 Ibe-n gevestigd, kunnen nie keer.en, al zouden zij'- het zien zij gebonden zijn a,a langen, kenni-seom an relat-if hebben, verdrongen. Slechts liij, di-e nog al voelt, kan -terugkeeren en daarvoor n-o-odig, dat, hij geid ren door werkloosheid en e on verootmoedigd is. Wa-ardeering v Sinds 1926 heb ik in I kelijk maatregelen genomen trek naar de steden te vern wel d-e resultaten bemoe-di 'i oog -op de discipline onder, energie, waarmede de- fas «chriften worden nagekomt vengenoiemde verschijnsel iia niet uit den w,eg geruin aal ik' daze politiek vooirtzt beste resultaten verwacht 'ik ook reeds biereikt d program, dat. -ten doel beril opi het platteland t© houder Deze taak is bietreikke 1 ij keiijker, maai' toch onmis! bereiken v.an het gestelde d-| moeten uit ©en moreel oio geëerd ieu ,als de beste bes volksgemeenschap worden t moet meermalen geschieden ite'gen d'en tijd der v-erkieziu en de landbouw moeten we tiek als mo-reel gewaardee| deze waardieering zal des hebben, na,amate zij in zicl| van de poëtische be-tweteri het platteland slechts v: kennen. Zooals ieen soldaa het front is gewieest, den li die den oorlog opi o.verdre schrijft, zöo glimlacht de' zijn leven hieni in lieflijke 1 echilderd, alsof het blew grond een idylle was; in hefc eien werk, dat moeite ej soms niet eiens zijn belo Het is dus noodig, dat dej ernstige, mannelijke wi,ze deerd dus zoodanig, dat

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4