MEANEST 7 DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1933 Tb Zaandam tadft adi «en geval yoor- BSedaan van de ziekte van Wieil. Heit on- j Soek heeft «hter vrij fellig aamge- rlflit de paltaënt de ziekte mat te (Zaandam heeft opgdooipen. Wiel liele® de m au aldaar gezwommen, ma,ar met 'bomen den lijd waarop in den regel de zWkte- F verschijnselen zich openbaren. In Iti.'dvak heeft hij elders gezwommen, loeh heeft het tót, gevolgd bij' hat groot aan tal ratten, dat in de bad- «n zweminrich ting en in de omgeving daarvan is waar- Eenom,en. de autoriteiten aanleiding ge- i geven, op advies van de ge.zoudhei'dscom- aniasie maatregelen te naaten tegen ne gevaiar van bes?ne^fcinpi. van heit openoaro LUCHTVAART MARKTBERICHTEN LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND verk00pingen en verpachtingen SE GQURANT fliEUWE ZEEUWSCHE COURANT [s-napipe-n 't niet. It het aan. olie zlijldeu. In. beginnen, in te zien, ibevolgde aïbra,afc- en It Meer inslaat bjiji tie tijidsomlstamdigheden anensdhan. hunikeretn lan. 'bekwame bastuur- ltójl willen., net socialistische ge- bij,' eigen, voortreffen Jeds bij woorden la,at. bouwend, werk. Itijl in. bestendige ofpb «vachten. 'Men wendt laar uit gezonder be- |epm. en. del S|.D|.A.P|, eitandje. te 'komen, in Dit nu willen g.e- VOiOrkoimen. en in ar- redevoeiingen koint |en. naar. middelen, die om de tat despara- dingen tot geregjsld© Jerband. te viormën. [poging ,tot ffontver- tog over, de kwlaliteit fvplgde werkwijze, 19 I m de roede Arbeid-Egs, I n nog in. volle eietö- len twiijjfels k(e^ti. .Mten 1 én. gat gevjangen. Op |n vblgt pr.o(mip't-,niutloi- Ei', stetójnt geen vuil- Itoler. dat naast tegen. ldMethodes verdedigt. I)iest,atie em uithonge- It 'dlaor soC. stakers op. |lig©p. Concentratie-klampen, I Djujtsehland1 heet 'n. I maar het vermoorden, li. katholisk-en in Span- len van- de roode jour- ledigd n»t den ujtvlal,. |>litiek daar imlmer da- dekt®). boekstel cp-1 jan. katholieke politiek ren was. ter worden afgebeeld falies en, Aiziana ont bét dat bladen, dia.' vensdhingen telgen h^t, c kapitalisme in zijn, fngem navolgen. Reeds, de Manieren Va®, bsa,tie-pers, thans kou- 1 dat men, aid somMige paden, een badnuinlmter .latie op de .slechtste J publiek)! Uit louter I losheid der zeden be- Mee aan 'n kwaad, zal aan duizendje!© rouwen en arbeiders- aliteit'. 'I onwetendheid kieierep. rerderVen willen slaan het oude spreek ster toepasselijk opi do ïersplcoducten. UITKUÏK. .bjiji ZeveWbergen bjejglaï t toilet. Hjijj kroop door jO. en liet, tóch juit den' mkefooze ontvjjuidhtinjg zonder .arm' oef been- versuft en met ©enige aan het'hoofd kwam ij! lag vlak' Voor een ïstdoende bia.anwaich.ter je 'hand om den redzi- igelukt waande, hulp Ie Vraag hoe Éijl zoo trein van daan kwam, uit den Coupé te zfijta. ledeieling wekte eenig igende vfaag van den aur.om het kaartje van Maar dat had papa, wagen vjam den trein dfoontje naar Oudieu- n mtoest stoptpen. Hef beurde gaf aanleiding ;n daar vond men de die nog stejeds del het deurtje, w'aarVan hen in de overtjui- i arrestant nog ultlijti dsche R5j|wi*lpll(a,atjes. over de yalsche rij- het hoofdbureau van >ior menschen die kun' in keuren. meer falsificaties het oogenblik is tie et bezit van een Bol ler dan teven versehil- tialsifieaties eu het iziet colleiötie nog wek met 'Z|al worden uitgebreid; an Zaterdag j.l. .weizen n Pluitsohkuad gdfabri- itengewoon goed nage- it van 4® echte te on ontdekte falsificaties er exemplaren die nog 1e inspecteurs van de de. opsporing van de •jes 'beilast tójn en die toeh wel een zekere rsdheiden van de echte rkea hebben gekregen in staat op het eerste bedoelde vialsdhe exeta- je onderscheiden, ook nog eens ons ad- Koopt uw rijWiel- aan de postkantoren, O-ju de zwarte lijst. heeft ter bestrijding ruik 'een zwarte lijst •soneln, die ach aam buiten gaan. Bij' yer- ordening aatt h°ud<eIf. tóngen verboten, pemcwm fe daarop voKHr CS sterken drank fe Op initiatief van een der ^0 iPI li.st voortame.nde personen, »*u* 5® vergadering ©akouden van ler'V' om 'maaitrcgelen te beaaimen tege SE, zwaren druk d» op hen is gelegd. Wfaarschijnlijk zal geadresseerd worden aan de autoriteiten om deze lipt. at te I wM'fc®- vaB Wif;i tc Zaandam'. Als gevolg daiai-van iö besloten het bad huis te sluiten ,eu oveT te gaan tot ont- xatting daarvan. Helt ligt in de bedoeling ■wanneer het ontraitten resultaat opje.vert *n geen nieuwe gevallen zich openbaren het 'badhuis na- een dag of tien, twaali, ■weer open te stellen. Naai' de directeur van de G.O.D. me.de- Jdeelde, is dte kans' slechte 1 op 50.000. iDeze berekening .althans is gemaakt door tie Diutsche doctoren Kunen en Schüffner. He patient die in het gemeentelijk zie kenhuis wordt verpleegd, hs ïoo g,oed als heiöbelfi. Strijkijzer onder slllraonï laten staan. De brandweer tp 's-Gravenhagei heeft «en ondlerzioelk ingesteld in perceel Zee- Straat 33a alwaar mem tijdens de afwe zigheid van de béwoners. een .elaetrisich atrijkt/zier hatwielk ondier stroom Stond, op een sohrij:fb'unea,u had laitien sjtaian. In heit Iblad van bat schrijifbureajui Werd «en galt gebrand. ',H;et br,andje kon tijdig ge- hluscht worden met iciep. naitten doek en «en kleine hoeveelheid waitsr- Een nieuwe smakkelaarslisij, öp alle. mogelijke manieren trachten de .smokkelaars langs de grens de wa.akZame (tolbeambten he verschalken. Dieiaer da gen bemiei-kten de tolbeambten tiuesohai) tia Petereiboom- en Kruisstraat te Kleiq- Hinaï, een gehucht blij! de Neederlanidsdhe grens een autp 'die ni'f de richting' Z.-Vl. kwam aangereden. Toen de a-pta op het .sein dei' douanen stopte, sprong de chainif- Ifeur miit den wagen en liep in de richting ■Van de grens. Nabij; de gnenslijb liet; bij Bzoh languit op den grond vallen i0n bleef liggen. I .ue Belgische Staat' heiete ©en premie iuitgeloofd voor iedemen smokkelaar, die op heetsrdaad betrapt wordt. Dus liep,an tie douaniers 'Stuks na,ar dien m'am toe. Wie Bchafat echter bun verbazing, toen die achtergelaten auto met eeen Mink' vaartje Ide grens overreed. Wjat was toch het- ge val? Ondier aan deklzieil in den auto ha.d Eich een andere smokkelaar verborgen. Hoen de douanen zijlni kameraad achterna renden, had hij da kans waargenomen om ta'et den auto de grens te pa^seeren. D|e iwaglen kvas zwaar geladen Melt, tater. De. bestuurder, die zich .najbij de grens had lafen vajlen, Was voordat de tolbe- amWen hem hadlden kunnan arreftaeran, reeds de grens over gewipt. De R,u ssis ch- Man is j« erij - cli c onderhandelingen. De onderhandelingen tusschen vertegen woordigers van Soiwjet-Rusland en Manitls;- joekwo aangaande den Noord-Mianitsjoerij- «eken spoorweg, die Waren vastgesteld Eijn op verzoek van de Russen uitgesteld, ■tiaar zij verklaarden een tegenvoorstel te ■Wfllen doen, daif nog niöt geilieel is uifge- •«weikt Het Zionistisch congres te Praag. Dei gang van het Zionistisch comlgrela 'te Praag wordt zeer beziWaard door de •oneemgheid, welke nog s|teads heersckt mei betrekking tot d'a samenstelling van het presidium. Heit comité van actie houdt -0a,g- en nacht,zibtin,gen, die alleen het ne gatieve resultaait hebbben oplgeleverd, dat ■het geheele programma moest worden om- gagöoio en b.v. heit grooite rapport van Bokolol over den toeistband der Joden in do .geheel© wereld is uitjgestald, terwijl ook van de voorgenomen avondzitjting js af gezien om de piarfij'an gelegenheid te igjeven -Voor beraadslagmgein. Hef voorstel om ,een presidium buiten -tie partijen om te' vormen, vond weinig 'hijval. Do linkerzijde weigert aan de be- etujursltai'el plaats te namen mat da fas- •cistisehe. reviisaoni^ten, en deze laatsfen "weer dreigen met uittreding uit de orga- ■ntsaitie. wanneer men hen uit het bestuur luitsluit. Een nienwe vruchfl. In C&nbraal-Amerika, in Mexico, in CWjeet-indië in Galiibmië en im Florida, wordt, in het groot een nieuwe vrucht ge kweekt waarvoor uu reads tamelijk vaeil redtam© wordt gamaaktt'. Bedoeld wlordt tie equate" of advöoaalfcpeeir, ook wel aligatorjleer igcheeiten.. Hiet is de vrucht van Porsea gratissdima (f'am- Lauraceeën) een ixxxm van tropisch' Amerika, rneit lang- gsscteel'de. gaafirandige, langwerpig ©llipti- 8^© aan de ondea-zij'de behaarde bladeren. Uw bruin.acih,tdge, peervormige vrucht haeïlf een vettig vruchtvleesdr d« zladen leveren feeu roode verfls(tBf. Bladen, knoppen ein' aaden worden in die geneeskunde gebruikt, ü-to vrucht hagt -zter voedSaam! te zSjh, nj in Vetstoffen ,en vitaminen, met ,e(en goeden reuk en een goadan smaak. Ze zbfu een ernstige mededinger van de ..bainaan feirnen worden.^ Ze, wordt, vooral in de dyest-Indisiche .ealandön, in salade gegelten, een.gepeperde 'siaus waarsckijnlijk orn aat advocaten en gepeperde. nog al eens samengadn. Ook' in Nederlandsöh-Indië is, de advo caat alom en gunstig bekend. Corruptie te New ¥<>rk. Een hooggeplaatst reöhterlSjk ambtenaar George MedaJie te New-York, lnad in het openbaar verklaard dat hij1 vlast op' zijn minst vier politieke leiders in New-York wist Idat izij de bevelen opvolgden, hun ge geven door leiders Van bandietenbenden. {Thans H deze heer Medalie opgeroepeL, om ten overstaan Van een Ag. groote jury zijn beweringen Wiuar te maten en die door hem bedoelde vier mannen aan te wijjzen. gijioorwegongchik in China. Uit N|antsjiang in de Chineetehe pro vincie Krangsi, wordt gemeld, dat in de nabijheid van een brug over de rivier den Sjau een ernstig treinongeluk i,s ge beurd. Eien sneltrein uit Kiangsi, die 500 leer lingen van de opleidingsschool Voor olf- ïïcieren naar Kioekiang en Njantsjang verVoerde, om! t,e dienen in de; campagne tegen de roode Ghineeschiei etfijjdtecclh-1 •ten, is .ontsploiord. I ïwee ivagons met tweehonderd leerlin gen vielen in de rivier. Totaal Werd|en zestig passjagiers gtedood en tweehonderd gewond. 1 De oorzaak van de remlp is, naar jn|en zegt, te wijlten aan 'zorgeloosheid van de Ifc'aanwerkers, die de rails gelegd hadden, doch ook {icht m!en sabotage viau den kant der roode stiijËk|r,achten mogelijk'. Die passagiers, di© ongedeerd igVbleveV waren, koelden liun Woede Opl de ba,au- werkez-s, door zich van hen meerster tie maten en op sfaahden vo-et te exiöc!utee|jjeu. Rapicrsehaarschle in Rtislaud'i Die „Times" rnteldt uit Riga, dat de pajpierindlustrie in de Bowjefunie in een critieken toestand verkeert). Da produdtie in de eerste helft van 1933 bleef 40' p'ct. beneden de produdtie in de^eMde jii.^'i:>t!je van 1932. De r,a,ad Van .arbeid en ver dediging heeft een aantal diredteuren van (pajpiertrusts ontslagen en een yerVolging' tegen hen ingesteld. Tot hen behooren pok de 'co'mimlumsteQ (Kiotowitsj en Sjlifaf. Er rfjn maatregelen genomen v,oor een Vol komen reorganisatie der papierindustrie, die vóór 1 October a.s. Voltrokken ruoet zijin. I In verhand' met de1 papierschaairslclhte zou te Leningrad (Petersburg) pelfs een Verordening i&jfn uitgeVaardigd, dat de krantenverkoopers .aldaar slechts niöuwe kranten mlogen verk'obpen Wijl inlevering van een oude. Vluchtelingen uit Rusland. Te Kuolajarvi in het noord-oosten Van Finland ^ijp de laatste diagen yijlfltfen personen aangekomen, die uit, weik'kannl- pen op het selhiereiland Kola, eh, uit RuS- siSch Karelië gevlucht zijn. Onder hen bevindt zich een Poolsdhe officier, die in 1931 bij ,een incident tusSdhen Poolsche en Russische grenswachten gewiond raakte en gevangen geinoM'dn werd. IDje Kareelsche vluchtelingen, die weken langdoor de bosschen gezworven helbhlen en uitgeput waren toen stiji .doior Finsdhe ltemlmie(2)en werden gevonden, hebben yerteld, dat zij ,uit angst voor Verbjanning naar Siibeaië besloten hadden te traichten Einland te bereiken. Velen hunner stamgenaoten wa ren reeds naar (überië gezonden, omdat zij; den gedwongen arbeid niet konden Ver richten wegens ondervoeding. Het maand- 'rantsoen voor Volwassen personen zoiu te genwoordig bestaan uit zes kilo mjeiel, een pond zout, drie ous -gort, drie ons suiker en tien gram' thee. De „endergraiidschc vulkaan" Werkt Weer. II I I De brand in de imuii'tiebergplaatseu Van Aire-sru--La-Lys bij Rijssel is volgens de „Petit Parisien" weer opgevlamd, zoodat opnieuw ,af'zejttiugislmaatr.egelen zijn geltoolf- fan. Tijdens het opruimiingwerk is eien gira,- naat ontploft waardoor een Rusis)ilsiciha .arbeider levensgevaarlijk .gewond is. We gens het groote gevaar is het toiprui- mingsw'erk voorloolpig 'gesfaakt. Wereldrecord met dnodeliji gevolg. De 19-jarige zwem'ster Ruh Litzlig, die het wereldrecord „langkwteimtaten" op ha,ax naam 'heeift gebracht door Wijina .79 uur in het water te blijlven .en die daarna volkomen .uitgeput naar een ziekenhuis moest worden gebracht, is 'Dinsdagmiddag te) 'i |u,ur overleden. Sedert haar aankomst in het ziekenhuis is izij buiten bewust zijn geweest. Het hartkon slechts doior herhaalde hamterinspuitingen in wet&ing worden gëhouden. Verwacht 'wiordt, datdeze gebeurtenis nog een naspel Zal hebben in de vedVoi ging van hen, die dit „sportieve" evene ment hebben georganiseerd. Tank-auto geëxplodeerd te Bordeeux Een groote tank-auto, die gerepareerd moest worden, is uit elkaar gesprongen', toen een .arbeider met een actetylepnvlajn1 een lek wilde soldeeren. De arbeider liep ernstige verwondin gen op. Een arm werd hem afgerukt jen zijn borstkas ingedrukt, Voodat Mjl ju ho- p'eloTzen toestand haar een 'ziekenhuis ge bracht Moest Worden. Andere arbeideps werden tegen den grond gesmakt ön even eens ernstig gewond. Stukken ijzer vlogen 60 meter Ver en een groot aantal ruiten, werd vernield. In eeu naburige woning Werd een vrouw t'e- gen den grond gesmakt en gewond. Het dak van een huis, dat 20 meter (vfejrwjijjderd kgt) werd blijlha geheel vernield. De schuld treft vermoedelijk den eige naar van de tank-auto die Vergeten had de ventielen open te draaien, waardoor tie iucht verPerscht, kon worden. Snelle procedure, Een lözler van de „N.R.Crt.deelt in dat blad een aardig staaltje mede von ac tiviteit onzer ambtenaren en vlotte over heidsbemoeiing. Hij[' sohrijtft In Italië op een autotocht werd mlij| epn tasch ontstolen, die o.m. liet natioualiteits- bewjjjls vau de auto bevatte. Aaugezien dit stuk, dat Wijl het binnelakomen van Neder land moet worden getoond, derhalve niet meer aanwezig w'as, richtte ik m|iji Woetns, dag va,n Luga.no uit tot den ontvanger, wiens kantoor het document indertlijid had 'Uitgereikt. Ik deelde hem mede, dat ik Zondag bij! gen bepaald grenskantoor liet ,land daeht binnen te komen en ysjlzMht hem, deze binnenkomst op ©enigerlei "vvhjfzle mogelijk te maken. Met eenigsz'ins bezwaard hart Wachtte ik den loop van iz|.\k;en af. Bjiji nankom'st aan het bedoelde grenskantoor echter, lag daar reeds een ministeriëele beschikking, vergezJeld vlan een dupliteiat-nationaliheitsjj bew|ijls gereed, dat na «jen korte controle werd uitgereikt. Binnen viijlf dagen w!a,s de .ambtelijke weg yan Ddgano, naar de standplaats van den ontvanger, via het 'departement, vgn 'financiën, na,ar liet grens kantoor afgelegd. Hulde voor deze buitengewoon vlotte cverheids-ser'vlioe. ■Jjaplan en Franiirijlt, In een protest-nota d.d. 19 dezer ta,an da Fransehe regeering heeift (Jjaipan de sou- vereiniteitsreichten opgeëisoht ovjer izles eilanden in de zjuid-jChineescliet wateren. 'Hulks is te Tokio bekend gemaakt door den minister van b'uitenlandsche' Zaken. 'Slaapziekte St. Louis in Missouri. Te St. Louis in Missouri izjijln, naar de i,,Times" meldt de laatste veertijen dagen 149 personen aangetast dlo-or de slaap ziekte. Reeds zfijln veertiem stef%ev!all|eki geconstateerd. iD.'e Oostentijlkche 'kwestie. P|e „Eidho de Paris" iwftarschuwt nog- ma,als tegen behandeling van het D|uitseli- Oostenrlijlksch oon'flidt voor den Volken bond. Het blad vra.agt tóch a|f', wiel deize zaak bij! den Volkenbond a,anlian- ,'gig moet m'aken. Bondskanselier D|ollfUss voelt 'tóch daartoe niet sterk genoeg in verband met de stemming in Oostenrijk' izteltf. Engeland heeft te slechte herinne ringen aan zijn diplomatieke stap>pen van 7 Augtustujs en Frankrijk voelt er ieVleneens Weinig voor. Het blad bepleit uogmiaals diplomatieke stappen der Fransehe re geering te Berlijn. In een door Wolff gezlouden officieus commentaar op deze- uitlating wordt ge- ^egd: Men schijnt te Parijs, Londen en Rom'e blijk!b.a,ar zeer ibehorgïl te zijn oveir het lot van Oostenrijk'. Verder wordt gewezen pp het trage verloop van de onderhandelingen over de uitgifte van een Oostenrijtoche leening te Londen en Parijis. Dje Eargelsdlie tranche, Hdus nog steeds .Wjol'flf, diehde voor dekking van c'redieten, de Fransdhe voor het omzetten Van c'redieten op kor ten in credieten op langen termijn. Oosten rijk heeft ook in 1922 en 1930 yolk'eu- bondsleenin'gen opgenomen, WUaryoor Frankrijk de garantie op tóch genoméu heeft. (.Wanneer de Fransehe regaering dus nu een nieulwte leening aan Oostenrijk tó»u verschaffen, zou dit praptisch daarop uitloiopen, dat in de toekomst Oogtenrijik den rente-dianst voor d©ze vtolkeuhoudsf leening weer z'elf draagt. Concrete midde len heeft de Oostenrijik'Sche regeering uit een dergelijke leening niet te yeh'w!adhtipn- ;Een soldaat do»r een visch opgegeten, Uit Oradaa, Maria in Z evenbergen werft aan de „Eeti Iiurir" bei-icht, dat de pldaaa- 'wonende weduwe iS|z'éll van het dommian- ';do vau het 33ste regiment te Tulcaai een telegram ontving, Waarin haar medege deeld werd, dat haar in genoemd regiment dienende zloon bij, het baden in den Dlouau door een grooten visdh gegrepen en ©eldotoid werd. Aangezien men dit 'bericht weinig 'geloofwaardig vond, informeerde de poli tie van Oradea Mara officieel bij het 33ste regimentscomimando, dat edhtei- .z'ijn telegram door een uitvoerig relaas v|au het ongeval 'bev'estigde. De soldaat, eien uitstekende 'Zwemmer, Was ver in den rivier gazWaminjen, toen zijn kaMeraiden tot hunne ontsteltenis iZagen, dat een reus achtige visch met opengespalkten bek uit do golven opdooil; en S'.z'éU bij' het Jij'f pak kend, onmiddellijk met hem' in de diepte verdween. Eerst den daaropviolgenden dag spoelde het vreeselijlk' vlerminkba lijk' van den ongeluk'kigen soldaat aan den oever. Aan de delta van den Donau z'ijh steu ren en meerwalleu va,n 100150 Kg. niet zeldzaam en het is dus waarsehijhlijlk1 dat eeu dergelijk monster den armen po-1- dant heeft gegrepen. Algeméene Katholiekendag te Ween en. Op den algemeen-en Katholiekendag te Weenen, dlie yan 7 tot '12 September zal worden gehouden, zullen vertegenW1oiordig|d zijnHongaren, Polen, Tsjechen, Sltowe- nen, Kroaten, Siowaken, Roethenenl, Ita lianen, Nederlanders en Belgen. Oosten rijk en vooral de bondshodf'dsted Wjeej- nen bereiden een hartelijke ontvangst Voor aan de katholieke broederen uit alle lan den. De deelnem'ingskaarten zïjfn vei- kr'ijgbaar iu het generaalseki-etariaat van het Congres, Weenen I Sttephansjplatz nr. 6 ©n bijl de grO'ebe reiskantoren van qlle landen. Zij mjaichtigen tot deelneming aan alle zittingen en vergaderingen van het «tongres en tot visavrijie inreis in Oosten rijk en tot een verlaging vjan 50 pet. der ïeis van ide. grens u.i.ar Weeneln en terug ■naar elk' jjewenscht grensstation. Het 'programmja. eindigt, met een pontiïi- kale mis, die door een ^petója,len legaat van den Paus in den tuin van Siahönbïunm zal worden gelezen. Het program'mla, _,zial ein digen met ©en gcmleenSaiiap|pelïj|k!e( bede vaart naar Mariazell. Het p)nogralm!mla vhu het congres is .uitsluitend' godsdiehstiigf en houdt zich slechts met culfuiurkwcji- ties bezig imzaover deze tot den godsdienst iu onmiddelEjke relatie staan. J)e Seine gteMoldoeerd. Aan stakende binnenScihipipers is het Maandagavond gelukt, Wijf „Verrassing de Sieine ter hoogte van Con[fians-Sain,te|- Honorine volkomen af te sluiten. Binnen den tijd van zevfen minuten vormldeu tój', juist toen de rivierpolitie haar slehaïWtfij|d had, m'et hun schepen ©en .date in de rivier, waar geen opening meer jn wtas. - Toen de toptei <Ier rivierpolitie na derbij, voeren en door signalen - met do sirene vrijle daorvjaairt eischten, ging nog een tweede 'jjïj schepen dwars over ddn stroom liggen. 1 Die 'politie gesloot dien avond jegael) ,de verrassende lafsluiting niets meer tq ondernemen en eerst den volgenden mlor- gen handelend op te treden. In den loop van den nacht hadden de betrokken prefecten, ingenieurs van den waterbouwkundigen en 'bruggendienst en andere autoriteiten krïj'gsriaud gehouden ten -waren tweehonderd man van tie garde mbbile in de nabijheid ,samlein;g6troh!klen- B'iji het aanbreken van d'en morgen werd de ac'tie door 'den prefect van 'het 'departement Seine et Ois» m'et c{sn laif- deeiing gendarmerie iUo®keL H|ij' deefil te vens een beroep op d'e Schippers, zich over te geVen. I i i, Er werd even onderhandeld met een delegatie der stiajkers, die naar de b'ooten terugkeerden, waarvan ma korten t'ijld ©en veelstemlmiig „neen* klonk- Pas ,diaarn,a ging men tot den eersten aanval orier en 'wel van Se rivierzijde. Een poging om de voorste 'btaoiten vlan tie btootfenversptemng te enteren, WeJ-d af geslagen. Vervolgens liet teen eenige^ drij vende brandspuiten, tot dicht fbjif de bumem- sdhepien naderen en werden deZe rnlat le.evji aantal krachtige- -stralen onder „kr.uisvUuik-" genomen. Tegelijkertijd werd van de land zijde een aanv-al op de booten gedann, 'die door eenige afdeelingen gendarmerie werden bestormd. Toen de schepen alle door gendarm'exie waren bezet,, konden de schippers niets .anders doen dan zich overgevlen. D|e dche;- pien werden u,it elkaar gehaald en langis den weg gelegd, zoodat het verkeer langs de Seine voortgang kon vinden. D|insida.godhtend om' kwart voor zepen was de slag door de overheid geWiounetnl (Jalocrst-h soldaat schiet op meisje en pleegt zelfmoord. Die 21-jarige koloniale soldaat jJloseph Bo|z|zi, uit Parijs, had in deze stad waar een alfideeling van z|ij)n regiment in gar nizoen ligt, kennis aangeknoopt met d;e 17-jarige Paillette- Dluclarberon, weaktaum' in een pasteibakkerij. Die jonge man had het Meisje reeds voorgesteld aan tójjn 'ouders, ma,a;r daar Wijl 'Zeer jaJoerSch was, had izlijj toet heM .gelbroken. Rozlz'i hja,d haar toen toet den dood bedreigd. Het meisje had ondertuisachen eVehwel kennis aangeknoopt met korporaal M,alet van betiZelflde regiment. Bozlzi heeft iz|ij(n vroeger meisje taiefc haa.r liuidigen vriend Uf'gewaCht, 'savjonds voor Paulette's woning. Toen zijl ,aahkw|am met JMalet, heeift lilljf - 'zfijln revolVer ge trokken. Diaar het meisje tóch schreeuwend op'deu grond liet v,allen, dadht Bo2|zli dat, hij haar igedood had, waarop hijl het Wlapen op zidh zelf richtte eu tóch met leen! dn 't hoofd, doodschoot. Het l|ij|k werd naar het Vuilkmin- taal overgébraicht. Twee avontuurlijke dames. Kort na het yertrek' Van de „Laöonia" van de Qunard Line uit Liverpool naar New (York ontdekte „een hotfteleester ju een hut twee damies, die niet op tiq passa gierslijst vermeld 'stonden. Het bleken te .tój'n een ztekbre tors. Sullivan uit Chiclago en miss Alice Smjith, een 29-jarige vrouw »it Liverptoiol. Da AmerikaansChe werd te QueeustöWn, de .eerst© haven -die mén lapndeed, aan l.and .geziet, terwjijll miss Sjm'ith tóet de „Georgto" van de .White Star Line onmiddeïllijlk nagr Liverpool terug werd gestu|urd. Z|ijl (deelde mede, iu Liverpool m(et mrs, Sullivan kennis te heblben ..gemaakt, dio ha,ar 'z'aoveel v|an Chicago vertelde, dat izliji een onbedwingbaren lust kreeeg Ame rika te tóen. De Amerik(ajansiche steldh liaar toen voor, als stowa,Way met de „La- Conia" mee te- g-aan. Zlij! izou daartoe pro- beeren .ann iboord te ktom'en olm' afscheid van mrs. (Sialliv|a,n te uemlen. Toen tójl daar voor- een kaart bjiji de reederij' aanVfeieg, bleek ook mrs. Sullivan niet opi de paissa- giersljijist te staan. Zijl vroeg toen tweo kaarten om lafadheid te nemen yan iemand, Wiens na,am z|ij| toevallig op de lijst gezien had. Buj! het vertrek van de boot blev'en die twee damies tusschen de passagiete1 op het bovendek staan, er aorg vhor dragend de 'Controleurs te verm|ij|den. Later haldden tójj tóch naar een lees- sal.on hegeven en tijdens' het diner hadden a'ijj in een hoekje stil een p-aar pasteitjes, -die iz|ij| bij; tóch hadden, opgegeten, want •tójl beschikten samten slechte over een be drag van 2 shilling. Toen 'des .aVond» de meeste pasgagiea-is tóch ter ruste hadden begeven, Vonld'en de dames in een 'bergruimte een paar la kens eu dekens. DaaUmbe liiapien zlijl peto -der huttengaugen door, tot ziij qen loelgd 'hut vonden, waar' zjijl tóch m'et d« lakens ton dekens een bed maakten. Korten tjij|d later werden tójl door den holfmleiostleier, die in deke hut geen passugieiers verwacht had, ontdekt en kVajM m een eindei aan haar reis. I D|ipJiterhis-epidMnii*. Naar -het afgelegen stadje -Santa. Isalb'el ,0'p1 het Spaansohe ailamdi Fei-nando Ptilo in de GoM van Guinea is per vliegtuig vaccin tegen idiphteritis ge.zlomden. Onder de 2000 iZjelen tellende bevolllking heeift deZe riekte ©een groot aantal Haohfoflflers De naastbiijlrijhdie dokter bevindt tóch op 130 injijllen afstand van 't plaatsije, dat niet per spoor te bereiken is. (Spr i nidi a n Mi Zwc rm in Nata). Uit Urban wordt gemeld, dat een reus achtige zwerm sprinkhanen, drie mijlen lang en twee mijlen breed, vanuit Zoejioe- •land over de rivier Tugela Natall is binnengedrongen aldus de „D|aily Te legraph". De sprinkhanen bevinden tóch op het oogenblik in het centrum' van de suiker plantages, op vijftig mijlen Van Urban, doch hebben tot dpsver nqg sleAts ge ringe schade laiangericht. Die regeering hee'ft beambten uitge stuurd naar de bedreigde gebieden om de plaag te 'bbstijijlden. I Lindbergh opi dc Far Oi-r. Lindbergh, die Dinsdagmorgen om 11.20 uur met onbekende bestemming is' gestart, heelt zich naiar Elsk'ifljord! aan de Oost kust, vau IJsland begeven. Vandaar te hij, naar Rejuiler pilt Reyk javik1 meldt» gisterochtend om 11.40 weer vertrokken, om naar de Far Oer-eiiandcn te. vliegen. I Groote vlucht door Djuitschland. Voor den grapten vlucht dpor D|uits'öh-- land, welkiei heden begint, tój|n meer dan honderd deelnemers pp het vliegveld Tempelhof (met hun toestellen gearriveerd. Twee kleine Geaner sptortvliegtuigen, die van Fr.ankfu.rt |ajm) 'Main naar BetrUfij!' onderweg Wlaren, izjijjn b|ij( .Goldla.utern in Thüringen verongelukt, nl. de Dl 2330 en 'de D'2625, respi. toebehoorend a. d. Fxank- ïlurters Troll en Bisohoff. iTli'-oll's machina gleed plotseling af en sm|a|kte tegiejn een boom. Ofschoon 'de miachin© ernstig werd beschadigd, liepen de inzittenden slechts lichte vcerwondingen op. Bisohoff-wilde tójln kameraad ter kulpe komen, maar biijl tój(n landingspoging sloeg Sdijn maphme over den (khp en werd eveneens beschadigd. .Veiliugsvcrceu. Zuid-Bcvefaud tc Goes. Groentenveiling van 23 Augjuiatuisi. Boonen: Sitoksnij'boonen f'1118, i-d. Ha soort 'f39. S'tolip'rincelasen 'f12—20, Roem van Holland' i'79, Dubbele Prin- ceissen f 311, Rentegevers f131-8, Per- ïaot f 1314; Diversen: Blauwe druh van f' 2435 Tomaten 'f25, Aardaplpe- lem f' 12 50, id. poters 'f 1,40, alias, per 100 Kg.Wprtale-n 1' 36 Bloemen f 2 3, -bedden per 100 bos; Bloemkool f 917, id. lie soort i'49, Ronde kpol f1,60 2.30, Savoyekool f33,90, Kropsla f'0,50 -1.20, Andijyi© S3, Meloienen (05—22, witte Komkommers f0 500,80, groen© Komkommers S0 500,60, Augurken 7 13 cent, alles pier 100 stuks. MIDDELBURGAanvoer opi da graan markt matig. KroonerWten f 10,5012,75 Schokkers f 1212,75, Maanzaad f20 21,50. Aangevoerd door Wjalehersicihe) boerin nen: (tater f'0,85, kjptóer&n f3,75, eend- eiienen f 3,75, kialkbeneieren f 5aangevlöer'd door handelaren: bqter fO,89, ldjpieiereiD 'f' 3,75, eendeaeren '03,50, particuliere prija ■b'oter 'f' 0,95, k'ipleieren 04,50, poeljieeiieneat- 04. pendeleren 04,50. Meit de provinciate boot' Breskens Vliasingen zijn heden 2650 passagiers ent 118 .auto's oyergeziat. De windhoos te Öjnlwterlferk. De Commis|gaa-is der Koningin braichtfl Woensdag eien beEioek aan de dopr da windhoos va.n Maandag .gfltieisiierde! ge meente Ouwerk'erk. Onder leiding von den burgemeester en de heida wefrhouidera werd een rondga,ug gemaakt lapgS de Wo ningen en hoï!s|bade|n>, waar de hopts hel ergst had huisgehouden en oflaohoion hef herstel raadls een laanyang had genomen, kon men er zich 'toeh van oventuigejn, idat de eersjtei 'b-prichife-n omltoemt de rarnjpi nipt overdreven waren -ern dat talrijke, vooral pok weinig draagkrachtige, inWja* ners min of' meer aanzienlijke schade heb ben geleden. Door da reelds vlan den aanvang of werkzame (plaatselijke 'commissie zal Wor den nagegaan, in hoever eln op welta wïjfca aan die schadelij'd'emden, die daarvtoor ini aanmerking komen, Vergpeiding kam war-' den verleend, waiafbijl met) d:en Commis saris der Koningin overleg plal' worden gepleegd. 1 1 1 463E STAATSLOTERIJ Trekking van 22 Angnstm. 25000 18423 1 I f 1500 15615 I 'fl 1000 4602 16211 18182 -fl 400 3763 18158 f 200 4749 f 100 2815 3198 3842 6395 7374 11798 17008 20204 f GO,ES. Ondertrouwd: J. BtLoh jm. 21j jr. -en J. Verburg, jd. 27 j.; Jacob Dek ker, 27 j. jm. te Kloeltings eu EJizlabeifjhj Maria van Hui-sisitelde, 23 j. jd. Gehuwd: Guiljiam B'ruel, 31 j. jm. |ta Gorinc'bem ,eu Anna Margareltha Hemmin.- ga, 27 j. jd. Oe|b|orenWjlleim', z-.v. Willem van Klaveren en J,acuba Anna Oerwig; Maaitjjfl Lena, d.v. Jan Hoüeis(tel3i© 'en HMjhkJ! Oiaitharina Jozin,a Steinz; Oatharmia Jo hanna Susjanna, id.v. He,nric(U|sl C&piello -en Maatje van Dalem. 1 MIDDELBURG. Bevallen: J. E. M. Van Halst geb. Bosidïjlk, d. Gehuwd: S. Blok .30 j. en C. M. M- Brakiman, 28 jr. Augustus 25 's-Gravenp-older, pastorie, OelÉ. i 30 's-Hetei-enhoek een huis, Bieith. 30 Heinltenslzland', inboedel, v. Dissel. Goes, bouwterreinen, pakhuizen, Op- tóagtemednen, bouwland, ©nr., (VaB Disisel en Jonkers. Septem|ber: I 1 Goes, aïfeaak, Die Wjlde. 8 'Stehore, een hofete-de, Van DjisseL OvezUnd, hofstede, (Jonkers. f

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3