DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1933 UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES GEMENGD NIEUWS f IN HET KRAAIENNEST 7 moties waarna d'e .eierste motte door de Voorstellers werd ingetrokken. terWijl do behandeling va® de tweede motte werd uit gesteld tot de volgende vergadering Hierna deelde de heer A. Braaf mede, Öuif, hij zich bij een em ander niett kom neerleggen en zioh genoodzaakt zagf te bedanken als lid dier partij. De heer Bra,at verliet daarop1 de ver gadering. Hierop w.erden de overige agen dapunten afgehandeld. Katli. Dein. Arbcidcrs'I'artij. Tot. partij-secretaris van de. Katholiek Democratische Arbeiders-Partij is benoemd Üe heer Koopman te Hilversum. Heit Par tij bestuur besta,at voorts uit Chr. Vocht Amsterdam voorzitter; J. van der Tas, Amsterdam; O'titen, Nijmegen; v. d. Ven, Tilburg; Felix Donders, Tilburg; miej. Hondeveld, Enschedé; G. Bik, Botter dam; Beulink, Schiedam; Lamiers, Arn hem Arlink, KlarinaveanJ. Tardy, Am- eterdam en Penningier, Maastricht. 'Nieuwe kortingen voor de rijksambtenaren. ,,De Volkskrant," meldt: Wij vernemen ,da,t thans bekend is, welk offer de regeeriug vain het rijksper soneel vraagt. Ook ditmaal zial de ge vraagde, nieuwe korting een tijdelijke zijn. De regeerimg stelt voor, hij de reeds toegepaste tijdelijke kortingen nog eenie: te voegen van 5 pat., zoowiel voor de- ge huwden als voor de ongvhjujwdejii. Bo vendien wil de regeering de reédsi be staande extra 3 piot. korting voor de onge huwde® verhoogem en wiel mlofc 1 pot. moer voor elk jaar boven dtem 25-jarlgeu leetltïjd, lot een maximum extra korting voor on gehuwde® zal zijn Verkregen yam 10 piet,, op 32-jarigen en 'hoogere® leeftijd. De regeling van den uitvoer. De „Staatscourant" bevat Kon. beslui ten tot wijziging van de besluiten tot re geling van den uitvoer naar verschillende landen. Aan de besluiten tot regeling van den uitvoer van boter naar Diuitschland, na,ar Frankrijk, naar Engeland, maar België ,etn (Luxemburg ie als nieuwe bepaling toege voegd: „Door onzlen minister wordt voor ie-deir geval afzonderlijk beisliist over de aanwen ding der ingevolge heit, eerste lid va® dit artikel ,a,an belanghebbenden in rekening gebrachte bedragen." Invoerrecht ,,opl Bnilcnlanlsrh 'fruit, i Naar wiijj vernemen is (dew binnenkort Oen besluit te wachten, wlaaitfijl de invoer ,va® fruit wordt gemonopoliseerd en in voer slechts toegestaan is aan houders ivan bewijzen, Welke verstrekt wordjeln na betaling va® een vastgesteld bedrag. Die regeling izal ig|éljij(ksaortig dijn ,a,an die welke onlangs ten aanzien van buitenland- sche granen is getroffen. Instructies van de regeering. Naar de „Tel." verneemt, heeft de minister van Justitie in cm brief allen jcomtmissarissen v,an politie en den hoofden van rijks- en gemeentepolitie instructies gegeven omtrent het optredjen tegen vreemdelingen in .uniform en op uniform gellijikende kleederdraohtjen. In dez'en brief wordt .er aan herinnerd, idat een algeheel «iniform-verbtod binnen kort Zal worden uitgevaardigd. Ten aan dien van Vreemdelingen echter beveelt dte (minister reeds nu, maatregelen aan. Be doeld worden vreemdelingen diei een zoo genaamde uniform! dragen, of op uniform gelijkende kleeding of speciale: kemteefce- nen. Diazien moeten worden aangehouden, fel kunnen zlijl niet strafrechtelijk' vervólgd Worden. t iWanneer mocht blijken, dat zij nog niet .op dc hoogte, zlijfa van dit verbod zlal hun Oen waarschutwing gegeven worden. Vol doen zïji hieraan niet ,en worden zij' ten (tweeden male aangehouden dan mloete® ziijl over de grens worden gezet. D|e politie, vtoéft wEjtiers opdracht gekregen pen kaart systeem bfjl te houden van de Vreemdelin gen, die gewaarschuwd ztjln bf die uit het land zEjjn geweaten. Handel in aardappelen. Ten aanzien van den handel in aard appelen maakt de minister van econo mische, zaken bekend, dat exporteurs', groothandelaren, beurtschippers, commis- siounairs, winkeliers en veinzers hun be drijf slechte kunnen blij'ven uitoefenen, wanneer z'e ,als zoodanig voor 1 September 1933 erkend zijn. door de voorloopige Nederlandsche aardappel centrale Aanvragen om erkenning als exporteur, grootnande-laar, beurtschipper of eommis- sionnair zijn te richten aan: 1. Voor Frieslandde heter Y C. Schuit maker, Wesfersingel 44j Leeuwarden; 2. Voor Groningen en Dreattjvedein heer E- Luthmer te Stadskanaal; 3. Voor Gelderland, Utrecht, Overijsel. reap., de h'eeren G. Kroezen te Beesd, B. Groeneboer Oude Gracht 247 Utrecht en Ji. K. Koeh, Julianasitraat 14 te Zwolle; 4. Voor Noord-Brabant, Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen detn heer ÏW A. van Heiningen te Kerkdriel e® fa. (Gte'br. van Drimmelen te KLundert 5. Voor Limburg: de heeren H. Peters, Marktstraat 10 Roermond, en F. Jansen T-iemray-. station. 6. Voor Noord- en Zuid-Holland: de heeren G. Kunst, Olympiaplein 63 Am sterdam-Zuid, P. van Locluwen Wiaena- plein 13, Rotterdam len C. J. van Zaaien Z.O. Binnensingel 53 Dein Haag; 7. Voor Zeeland: de heeren E,. Vermue hei 's-Gra,venpolder en C. D. van Wjijtek, Term-u zien, le Kerkstraat 18. Aanvragen om erkenning als winkelier of' als venter zijn te richten tolt den heer Tj. Kleit,sjma, secretaris Ned. Bond van Kleinhandelaren, Lusthoftjtragt 65b (Rotterdam. De bovenbedoelde erkenning gesahipdb kosteloos. B.-K. Jong el. Middenst.org. 26 en 27 Augustus vindt de stichting plaats van dan Bredajachan Diocesiainen Ikmd van den B.-K. Jonge Middenstand, ZSSÏÏÏSfSeSSE. 00URANT fllEUWE ZEEUWS waarvan de plechtige stiebtingsverga.de- ring op den tweeden dag zal worden bijge woond door Z. H. Exc. migr. Hopmans, bisschop, van Breda. SladliiijsbeliehtiHg en carilloutospli'Iiug. Da belangstelling voor da sltadhuisbe- lichting is gisteren. weder groot geWaast. Gedurende de vijf kwartier dat de schijn werpers hun plicht deidcn, blevein er vele vreemden mat bewondering ons mooist® gebouw, badend in. hatk licht, bezien etu Verschillenden brachten bet stadhuis op| de gevoelige pjla,a,t, 'terwijl anderen he,t gebouw dicht naderden <>tu- de bijzonderheden, diiio bij do belichtng zoo goed 'tot, hun recht komen, nader te be-kijiken- H,e't is hier wel da „pi-aaits om een moer gehoorde opmerking te maken en wel, dat del voorgevel aan, de zijde van de He,lim minder hel verlicht is ,dan vorige jaren. Dit. is juist, ma,ar is mat opzei gedaan, ten eierste omdat heit g-ebouw aan de andere zijde van de Helm, te veel belicht was, walt hat geheel minder tot, zijn recht deed komen. Maar teven® kunne®, au d'e drie lampen op den. Baoden Tore® geheel Voor da belichting van don toren worde® ge bruikt. evenals cl'a drie op de> Nieu|we Doelen en de drie aan de, lantaarnpaal. Do gevit ant.va.nglt nu zij® beschijning alleen van de 10 lampen,, die op de huize® tusschen Burg ,en Noords'traat zijn gemon teerd. Hot Moei gisteren voor de vreemdelin gen niet bij kijken,, want zij koude® ook nu we,er genieten van de mooie, klanken, dia de heer Ferwexda, vanaf' den Langen. Jan o-ser 'de stad deed weerklinken en dia dank zij dein goed dienende® wind dit maal op ite Markt teer goed te hooren ware®. Da heer Ferwexda, had voor een zoor pas- send programma gezorgd. f Jeugdherberg. Dat Walcheren al mieier on meer du jeugd trekt-, blijkt ®jt het groot aantal jongeren, die korter of langer tijd veiroli„f houden in de jeugdherberg alhier. Hui) aantal is in dit seizoen reeds 1000; gedu rende 1932 bic,droeg het, totaal aantal 639. De 1000ste imgysdhreyene, e,e® .Eingtelseb meisje. W. A. Soar uit, Ujiminster, ontving mat een toespraak ,van den voorzitter, de® heer M. Laiernaee. een groot e foto van deu Boulevard en belt, villapark in lijst. De Zondags-openstellings-enquètc. Zooals men weet, heeft wethouder Boas- son in de laatstgehouden vergadering van den 'gemeenteraad gezinspeeld op ee® enquête, welke de veraeniging „Handels belang" (w,a,arvan liijj onder-voorzatter is) onder hare leden k'ou houden inzake de wenschel'ijlklieid van het openhouden dier winkels gedurende enkele uren op de Zon dagen in hot vreemdedingenseizben. Weliswaar bestaat er naast „Handels belang" nog een B.-K. en een Drthodoxk christelijke middenstandsvereeniging hiej ter stede en het 'zou z'eker van belang a'ijjn ook' de meeningen van derztelvter lp- den te kennen! maar „Handelsbelang" met z'ii ruim' 250 leden is toch verreweg ide grootste middenstauds-organisatie te de- »er jilaatse. E® dus is de uitkomst harer enquête in elk geval ook reeds een be langrijke aanwijzing voor de stemming' on der den handeldrijvenden middenstand ten ®anzaen van deze quaastie. iWelnu, ,die uitslag bevestigt wa,t Wij reeds meermalen, en met kleml, betoog den: Middelburg is esn vreemdelinjgen- eeizoenplaats en de winkelstand 'svenscht in groote (meerderheid, dat dit feit po kend worde, en tot uitdrukking kjoinfl in het vaststellen Van een op de K'ijlks- winkelsUiitings'wet steun nde verordening, waarbiji in seizfoentijd de winkels die dit wenscben das Zondags open mogen z5j|n. Gedateerd 22 Aug. 1933 zond „Han delsbelang" nl. ee® pidres aan den ge meenteraad, waarin de uitslag der en quête vermeld is; er blijkt uit dat ya,n de 229 winkeliers die een stem vóór of tegen uitbrachten, 195 winkeliers, d.i. ruim '85 o/o, voor facultatieve Zondag-openstel ling was! M olcn water" uit voering De hevigle regenbuien van Dinsdagmid dag deden beeiluiibem de aangekondigde Mo- lenwater-uiitvóiering van het- „Middel- burgsch Muziekkorps" uit te stiellen en is deze is nu bepiaald op Vrijdag a.s. Curies in autokennis voer pijlitiemanmen. Dinsdagmiddag had de lautelte der zes lessen plaats van dien cursus gegeven van wege de K.N.A.C. aan politiemannen uit Middelburg en van hiat, .platteland van Walcheren. De theoretische* leasen zijn gegeven in het Militair Hospitaal en daar kwamlen de leider, de heer Loeven, de cursisten ©n verschillende hoeren ook dien middag weer bijeen. Da belangstellenden waren de heere-n P. Wi. M. Ho-eigen van Hoogelanden vertegen woordiger van do K.N.A.C.; de heeren P. Dregmana, J. W. van 't Hof'f en G. Wl C. D. baron thoei Schwarbz-enberg en Hohenlans'berg, burgl meester resp. van Se- rooskerke, St. Launens en Niieaiw- en St. Joosland, A. E, van der Lelij, disitrictis- oammandamt der KijksveldwaCbt ,en B. Brons commissaris van politie, beide te Middelburg. Do leider deied nog. ©ens aan de hand van aanwezige lantaarns an va.n teekenin- ge.n, het onderscheid zien van goede en minder goede verlichting van al of niet verblindend licht, ,enz. Da,ai-hij deed hij ook speciaal uitkomen, dat de richting waarin eien lantaarn of' ee® refleator ge plaatst is. van groota betieekénis is te achten. Na, deze korte theoretische les werd nog heit woord gevoerd door de heeren Hoegen van Hoogelande. Dregmana en Van. der Lelij'. Hierna begaven zich aBicar per auto of rijwiel na,ar die garage Va®) de firma Bouten» in de Braksitraat, waar de, leiden!' en zijn assistent gelegenheid hadidetnom aa®> de hand' van geheel oft ten deiele gedemon teerde. auto's verschillende* opl de llasise® g&- l'&erde zaken nader toe te liahfcen en wok die cutokte® oenige kennis ovier de soort van auto's bij te brengen, opttat zij ook zonder dat. een nummer bekend is aa® de band va® ee® aignaleimieint k'umnen trachten een auto opl te sporen. Men groote 'belangstelling violgdem wij met de cunsiiistfce® daz© uitaentetitinig. Ten slotte reed mem na,ar den Nieuwlandscbeln weg 'waar ondar. hevige regenbui-en nog eemige pna-ofcischo leasen, in helt bijzonrder over 'hot remme®, het nagaan van de®. ,al'- sitand waarbinniem e,e® auto- tot sltibtand' wordt gabraclrt enz, kouden worde® gege ven; dit niet alleen met dé wagens dér. heeren zelf ma,ar ook door hat aanhoudem van ©en pnaar vrachtauto's.. Passeieiiende au-tobastaiurders dachten be slist aan e,en zieea- versterkte politie- en- contróle-val. doah de personenauto's kon den allen ongehinderd passaeïie®. Woensdagmorgen iis de cursus t© Vlïs- siuge® en dc-B middags, die -te Goes op ong'eiv.eer dezelfde wijze gesloten. Bcnucind. Ge.d. Staten van, Zeeland hebbe® be noemd tot schaittar voor de. waarde, va® gronden, noodig. voor de verbetering vam ©en gedeelte van. den weg .Gocb'Kalscba Veer (Wilhêlminapolder) den lieier P. Oele alhier. Afscheid Dir. Keuringsdienst van Waren. Dinsdagmiddag nam de beier Van B,erk officieel afscheid ,als directeur van den Keuringsdienst van Wiarn® alhier. Hierbij waren tegenwoordighet Gemeentebestuur van Goes de Inspecteur van de Volksge zondheid, de directeur va.n den Keurings dienst van Waren te .Breda (die het col lege van directeuren van Keou'iagsdienisten vertegenwoordigde), de hoofdambtenaren der Gemleente en bet plersoncel va® dan Keuringsdienst;. De yele toespraken, die bij dezë géliegwi- heid gehouden werden, getuigóen van de groote waardeiering voor bet vele on be langrijke werk dat; door dien lieer Van Berk in zijn verantwoordelijke functie1 was Verricht, als,ook vo,or de humane wijlz© waarop, hij Zijn taak als chef' van heit per soneel steeds hoéft opgevalt. Als blijvende herinnering werd de® heer Van Bcrli door de hoofdambtenaren een e'ts va.n Louis Heijmans1 en namens liet personeel een liouitisnede van Gor Visser aangeboden. Auttttwhten. Liefhebbers van een mooie autoris vler- 'wïjlzeu Wij1 naar de in dit nummer voor komende advertenties van den autobus- ondernemer dhr. J, van Fra,assen. Dez» telkens 'herhaalde ruizen naai' Dinant en Brussel, geven het bewijs, dat daarvoor Veel animo bestaat- Eigenaardig. Dinsdagmiddag deed mej. J. B. uil 's-Heer Arendskerke aangifte, dat z'ij, in de schommels op de kermis haar ppr- temonnaie met pl.m. if 5 verloren hacf. Er waren eenige getuigen bij, die. ge zien hadden, dat iemand van liet per soneel de porlcmonnaie opgeraapt liazl. D© betreffende man, op het politiebureau ontboden, ontkende dit evenwel. Na vieel .gepraat bood hij aan. dan zlelf mee te gaan izoeken. De man bleek nu gelukkigjer volgens zijln .zegge® dan de eerste maal, want hij wist Belt de portemon- naie te ontdekken. Woljilia U'ts(Ijj|!i. Tijdens een kort, do.cli krachtig onweer sloeg de bliksem in de nieuwgebouwde woning van deu arbeider M. P. Hoewel vrij! belangrijke schade werd aangericht aan het gebouw dopr lie twegslaa® van een stuk Van de sclioor- steen-hoeksteenen -en e.eiiig koutweirk, Iwlerd toch geen brand veroorzaaktVei'zekering dekt de schade. Ierseke. Dinsdagmiddag is de eerste zien- ding oesters van dit seizoen naar het bui tenland (België) verzondende groei is nog maar miatig, evenals de .qualiteit der viseh. De Vraag uit het buitenland is nog ■niet groot, wat gezien den tij'd van het jaar, geen wonder is. Borstelen. De autobus-onderneming fa. £Wod. |J, de Muijnclk alhier onderneemt weder een reis naar de Ardennen op 31 Aug. en 1 Sept. a.s. mét een nieuwe reis wagen. Belangstellenden maken Wiji attent op de .advertentie in dit nummer. Waarde. Gisteren had alhier een droe vig ongeluk plaats. De "58-jarigie land- houwer W. van Weele ibegaf Zich boven in de schuur, om tarwe naar beneden te gooien. Hij) viel, kwam mét aïjln hoofd op den dorschvloer terecht en was onmiddel lijk dood ii De getroffene was in leven 1ste wet houder der gemeente; hij laat vrouw ion 1 kind na. XJtendijliiC. Dinsdagmorgen plni. half ,Vij[f sloeg tijdens eon zeer kort onweer de bliksem in de groote landlbouwachuuir van den heer E,miel Haverbeke, Molentje alhier. Enkele minuten later stond de schuur, waarin Zich een groote parfijltalfwp en erwten bevonl, in vlammen. Doordat de bewoners reeds a,a® den arbeid wUren, konden izlij1 hel vee nog tijdig in veiligheid brengen, 'n Enkel varken Za,l misschien jzfi.ifn omgekomen. Bij de heerschende wind richting was geen gevaar Voor uitbreiding van den br-md te vreezen, 'Zoodat de spuit niet is uitgerukt. Verzekering (Jekt de schade. Ooslhurg. Helt bestuur van de Am bachtsschool vcor Coevorden -en om-ytre.ken heeft; op de voordracht fier benoeming van een leeraar in het timmeren geplaatst als no.»l de haer P. J. Kouwen, leeraar aan dei ambaiohtsisohool alhier. Hulst. Zaterdag.' a;s. brengt ZiExo. da- Minister van Deffansie eem bezoek aaim Zeeuwsch-Vlaanderen ter Bijwoning, v. d.. glewestielijke® Landatormdag welke alhier wordlt gehouden. Provinciale BrandwoeiHbnud. Naar wij Vernemle®, wordt de algemeene vicrgaidering va® dan- „Zeeuwsoke®. Provin cialen Brandwaprbond" Maandag 4 Sep tember ito Goes gehouden. De agenda vieirmeiMij o.m. de verkiezing vam leen bestuurslid, vertegenwoordigende de afdceiing Noord- ein Zuid-Bieveland^ en aen weigems a,ff|i-edlem ingevolge roostiex v.a® j'hr. II. A. yiau Doom. Na de vergadering die in de® voormid dag gehouden wordt, isi er etant gemeen- schapipielijke® ma,ajlt|ijrf >e® des middags zal. da lieer P. H. Kaars ,Sij'pei3t,edj® to Krom menie een film .Vertponou over bat weiven van branddanige® alsmede elan. film over de inrichting der brandweerhaKeamei ito- Schiedam. Na aüloopi' hiervan heeft elan filmver- tooning' ptlaialfcs door da N.V. Maatischaplpij „Oxygenium" lie Sehiadam over heit ge bruik Va® rookmiaakei®. Tot doze liLmVertoaninige® hebban even eens toegang eomimianidantein vam de bramd- weer; commissarissen van pblitjó; direc teuren Van gameienteSadrijivandineatelu- ren va,n gameenitewerke® eat directeuren van dlem gemie'e;aifie-rein|igingsidi'andt. Biondvlucht boven Axel. Zaterdag a.®,. zullen, bovlen, dc gomé'cntR- Axel 0e® honderdtal paipfcrem parachuiteis woi-die® ,aif'ge,Wiorp|.'n door eien. der vlieg.- tuigem van do Nlederlaudsc'hia Bondylucht-, dal, om cmge'Yiear 12 a 12,30 over die ptud zal vliegon. Aa® die para.cihiiuitj.eis; i& be vestigd ©e® laairitonne® kaartje, dat- voor zie® is vam höt sbemptel v.a® de Ko-to Ne- deQ-landsiOhe Vereeniging voor Luchtvaart on v.a® een nummer. De.Ze kaartjes moeite® door de vinders, ond'er bijvoeging van hu® naam e® adres „vóór den, laten, September gezonden worden a,a,n heit AJgemeie® Se- creilariaalt van die Kon. 5fod. Yereeuiging voor Luchtvaartt. 'Anna, PaiuLownaplei® 3, 's-Gruvenhage. Aan dfe vinders va® .de 3 laagste numimersi wor# toege|z|omde®: 1. eien klaart va® 'Nedlerlandj slehaal 1:200.000, besdhikbaar gesteld door den A.N.W.B. 2. een autokaart van Nederland beme- vciiis ioes> vulp0tlloiod ,tievenB bo-wgiaoant- t)i-oleui\ bosiehikhaai' gesteld -door do B.a- t.aafscht- Imipoit Maatislohalpjpiij 3. een vulpotlood', benievens een- insigne Va® de A.P.C., b0sclhi!kb■aal, geeljeld door de American Petq-oleum Company. De windheas boven Ouwlerklerlt. Dmsdag iis de gemieiemteraad van Qu- wea-kerk bijtien gekomo® om maatregelen tot steun te nomen Voor hen die daar de windhoos van Maandagavond aa®zie®lijke schade hebben geleden aan hun eigendom- me®. De raad besloot oen comité op -te rich ten, ten ©indie gelden bijieein te zameleiri. Ee® aantal jongemieisjies melt buisjes glewa- piéwd eolieotieiert öp de stratem hij' degenen, die, pier auto, motor of rijwiel dei getteis- tea-ue plaats komen beetoeke®. De raad besjoot tolt een opraap om hulp en steiu® aan heil gelieele Nefderlandsohe volk. Gelden ku-nram worde® gegireerd opl het gironummer van den burgemeester 87551. Dc schade wordt op eie-nige duizenden ge schat,. MedemMik 1600 jaar stad. Het oudheidkundig genootschap, Ond- West-Friesland" besloot de 10e alge meen© vergadering in 1934 t.e Medem1- blik t© houden. In d© ma;and J)uli zal dan het 1600-jarig bestaan van „Radf bond's veste worden gevierd. B.-K. jonge Middenslandsvereenigingen. Maandag is te Deventer de jaarlijkse he -vergadering gehouden vp® den Bond van B.-K. jonge middenstandsvereenigingén, nadat tevoren ©en H. Mis in de St. Lehtoi- kerk was op'gedr,agen. (Het jaarverslag vb® den algemieenm secretaris d!hr. C. Kloptpenburg, vei-meldde 'n toeneming v. d. bond met 10 afdeelin- g-en, het aantal aif'deelingen bedraagt 23, met totaal 666 leden. D|e Obineezen (erng in Botteerdain. Met 'den laatsten trein tij® .Maandag avond de jChineeze®, die bij de Utla tel Ber- liijit voo ren Ifilm izJi.jn opigetrfcden, in Kiotterdam teruggekeerd. Die ontvangst was heel Wat hartelijker dan destijds 't uitgeleide dat, zooals be kend, met een e'otm(plet©n veldslag 'aan het Maasstation gepaard ging. De Chineezen ware® uiterst tevredela over hun tocht vol tof oyer de behan deling, die tzlij ondervonden hadden. Kampcervvi'taJ. Met 8 tegen J1 stemlmen heejft de raad van Bergen besloten een kalmlpetervietebo'd in te stellen, behalve vloor militairen. Aan B. en W. werd onder nader© voolrw-;a(a,rdcn het reclit verleend' tot kampeeren huni toestemtoing te verleepe®. Die voorzitter (deelde mede, dat her haaldelijk klachten waren ingekomen over de verschillende kampetm'entem. Het groobel kamp 'aan den Buurweg van ruim- 700 kinderen onder communistische* leiding, ■waarvan Veel overlast Was ondervtonide®. had B. en iWi. er toe gebracht om' dit voorstel, dat reeds lang pVerw,»gen Was, in te 'dienen. De ziekte van Welt. Te ZiUid-Beij'erland »a.n het Zwartsluisje is een ernstig geval v|a® de ziekte van Well geconstateerd! biijj een 24-jaxigen vis- scher. Vijf jaar geleden is de varde-r van den zieke, eveneens visseher, aan de zelfde iziekte overleden. (Een gevaarWj.e ontsnipp'.ngspOglng- Diezer dagen brachten twee marelchaus- sees p'er trein een Belg naar de grens om als ongewenschte vreemldeling te wor- Z-C' snapp-en 't niet. In de S.DiA.P. gist iiet aa® alle dijden. Tientallon kopstukken, beginne® in te zie®, dat de tot nu toe gevolgde ölbra,aik- en haafziaai jiiolitiek niet mJeer inslaat bïj[ Üe mass», De ernstige tijidaoimstaudig'hedeni brengen mee, dat de mensche® hunker-Sa 'naar de vaste liand Van bekwame bestuur ders, die wete® Wlat z'ij' willen. - Men is beu van het socialistische ge daas, dat wel zWeert bij eigen voortreffe lijkheid, doch het steeds bij woorden laat. Men wil daden en.opbouwend, weiflr. Dit is van 'n partij'! i® bestendige op positie, niet te ver-wachten. Men wendt de blikken daarom naar uit gezonder be ginselen levende gpoepe® en del ScD|.A,P|, beloopt de kans o.pl 'n eilandje te komen in a'fzlonderingspositie. Djt nu willen ge noemde kopstukken voorkomen, en in ar tikelen, brochures en redevoeringen komt te voorschijn een tasten naar. middelen, die geschikt zouden zijn om de tot despera do's opgevoede volgelingen tot gexaglddq ■strijders in breeder verband, te Vormen. Die begrijpelijke poging ,tot frontver andering, die weifeling over de kwlaliteit van tot nn toe., gevólgde werkwijze, nog (geheel VreelmJd aan de ropde Arbeidcps. pers. D|aax loeft men nog in. volle Beïf- verzekerdheid die geen twijjfels Ip^it. .M'en zit daar niet voor één gat gev|angen. Op 'de moeilijkste vragen vlolgf .prompt-auto matisch 'n antwoord. Er sidhïjnt geen vuil tje aan de luöht. In ihetzel'fdfe nuimlmler. dat raast tegen, -de nat. sap., geweldmethodes verdedigt, men 'z;alvend de molestatie em uithonge- ringstactielk. toegepast dooi' soc'. stakers op* christelijk© werkwillige». Het opsluiten in cb®dentr.atie-k|ampen, ■.van socialisten in D®itschland' heet 'n, gruwelijkie misdaad, m'aar liet vermoorden, en brandschatten van. katholieken in Span je, door partijgenoot en van de roode jour nalisten, wordt verdedigd met den njtVal,. dat de katiiolieke politiek daar itamer da gruwelijkste reactie dekte,, hoévfel «p nooit een glimpje van ktiholieke politiek in Spanje te bespeuren was. Mussolini en Hitier worde® afgebeeld met 'bloedhondenGalles en A'zia®a ont vangen eerbetoon. Even ergerlijk is het dat bladen, die.' overvloeien van Verwc»schinge.n telgen h«jt, kapitalisme, ditzelfde kapitalisme in rijn, ineest verworden uitingen navolgen. Reeds, lang verviel men in. de manieren Va® ■de boulevard- en sensatie-pers, thans kon digde m!en reeds aa.n dat men, alsi sommige- beruichte móndaine 'bladen, een badnutnlmler ging uitgeven. Speculatie op de .slechtste instincten van het pulbliekUit louter baatzucht, wordt de losheid der zeden 'be vorderd. Djoet men mee aa® 'n kwaad, dat zich ook wreken zal aan duizendje!® arbeiders, arbeidersvrouwen en arbeiders meisjes. i Bah! w|a,t 'n mentaliteit! 'I In de rust. der onwetendheid lijkje® deZe wezens te verkjeerep. Wden 'de goden verdervlen willen slaan zé faiet blindheid, zegt het oude spreek woord. Dat is Wel izeer toepasseïijJk op da redacties dier socl perspiroducten. UITKLJ1K. den uitgewezen. N,aWij Zevembergen behalf de mjau zijdh n|a|ar het, toilet. Hjj[ (kroop door dfeu trelehter v. d, WkC. en liet Blch Uit den trein vallen. De voekelopze ontvjïuchting liep voor den Belg zonder arm' of been breuken af. W:a,t versuft en met eenige lichte oritvelilingeh aia» het' hóófd kwam hiiji èr af. Maar hij' lag vlak Voor een wachtpost. De (dienstdoende baanwachter w,as aanstonds bijl 4© 'hand om den reizi ger, dien hij' verongelukt waande, hulp le verloenen. Op de Vraag hoe hij zo® plotseling onder den trein van daan kwam, gaf de Belg voor, uit den boupé te rijin gevaHen. Déze mededeehng wekte eenig wantrouwen. De volgende vbaag van den baanwachter gold (daarom het kaartje van den „verongelukte". Maar dat had papa, die in den voorsten wagen vjan den trein zat. G,auw een telefoontje naar Oudien- bosch, waar de trein mioest stoppen. Hef verslag v|an het gebeurde gaf' aanleiding tot een onderzoek en daar vond mén de twee (m'areehapssaes, die nog steeds diet wacht hielden voor het deurtje, w'aarvhn het opschrift „bezet" hen in de overtui ging hield, dat hun arrestant nog altlijld binnen was. De valsche BSjjwielplaatjes. Na de publicaties over de valsche rij(- wielplaatjes wórdt het hoofdbureau v.an politie bestormd door menschen die hun plaatjes komen laten keuren. 1 Daarbij komen steeds meer falsificaties aan het licht. Op het oogenblik is tie ■recherche al in het bezit va® ee® col lectie van niet mi® Ier dan zéven Verschil lende soorten van falsificaties en het riet er naar uit dat deze collectie nog we® miet eenige exemplaren -zial worden uitgebreid. In ons bericht van Zaterdag j.l. weaen we er op dat de in Diuitschland gefabri- eeerde plaatjes buitengewoon goed nage maakt en blijjna niet va® 4e echte te on derscheiden waren. Onder de njeuw ontdekte falsificaties bevinden rich echter exemplaren die nog beter rijln. Zelfs de inspecteurs van de recherche die mét de- opsporing van de valsche rijwielpla,atjes hellast rijn en die iZoo langzlam'ei-ha®d 'toch wel een zekere routine in het- onderscheiden vam de eohte en .die valsche merken hebben gekfége® i^jjln dikwijls niet in staat op het eerste gericht de boven bedoelde valsche. exem plaren van de eohte te onderscheiden. .Wjijl herhalen dan ook nog eens ons ad vies vil® Zaterdag: Koopt uw rijtwiel- belastingmerk alleen aa® de postkantoren. Op de zwarte lijst. De gemeente Epe heelt ter bestrijding van het drankmisbruik een zwarte lijst aangelegd van persone®, die zich aa® alcoholmisbruik' te buiten gaan. Bij yer- oraening h het »a® houden ntege® verbodéfe persomen d korf®, sterken drank 'te ve Op initiatief van oen de lijist-. voorkomende peraon-eai, vergadering gelhouden va® iter's" om maaitregelén f' üe® zware® druk dia op Waarschijnlijk zal gendr* aa® de autoriteiten om de Bohaï'fe®. 7iMe van Wlfi Te Zaandam heeft zich e Keda.au van de ziekte van derzbek heeft echter vrij' loond. dait de; paitienl, de IZa.andam toeft opgedooipcn man aldaar gezwommen, m« ide® tijd waarop i® den rel Verschijnselen zich openbaJ li.dvak heeft hij elders gézl heeft tot feit. gevolgd bij |l tal ratte®, dat in de b'ad- 1 ting en in de omgeving da^ genomen, de autoriteiten geven, op advies van de g missie maat regelen te nen gevaar van besmetting vai •water. Als gevolg daarvan is be huis te sluiten .en over te xai'ting daarvan. Helt ligt i wanneer hef ontraften res ie® geen nieuwe .gevallen z het 'badhuis na een dag o -weer op-en te stellen. Naar de directeur van dt| (deelde, is di'e kans slechte Deze berekening althans isl tie D ui'tsche doctoren Kunei De patient, -die in het g<J kenhuis wordt verpleegd, jals hersteld. Strijkijzer onder stir wi- De* brandweer tp 's-Gri een onderzoek ingesteld i atraat- 33a alwaar m-en ti riglieid van de bewoners strijk'i/zier hatwielk onder st een solirijfburen® had laitpn (blad van het, schrijifburea® gebrand. Het brandje 1 Ibluscht, worden mét we® i een kleine lioev-eelheid wate E©n nieuwe f Op allo mogelijke, manie: smokkelaars lung's de gjren (tolbeambten tie viersohalkt| gen bemerkten de tolben, de Petereiboom- en Kruisst Bdnaï, een gehucht blij1 de grens' een auto die iud't' de kwam aangereden. Toem sein der douanen stopte, spl Itéur .uit den wage® en liejiL Van de grens. Nabij die gl rich languit op den grond (liggen. .ue Belgische Staalt he© uitgeloofd Voor i-ederen si op toetea-daaid betrapt wori ids douaniers flute naar dietn schettat echter hun verba Bohtergelaten auto met eeei Ide grens overreed. Wat w,a Val? Ondier ee® dekzeil in rich een andere -smokkelE, Toe® de douanen zij® kam. renden, had hij de. kans wa, m'et dén auto de grens te wagen (was zwaar geladen Dei beftuiurder, -die zich had late® vallen, was voo' ambten hem hadden kun® reeds de grens- over gewiptj De Russisch onderhandeling I)e onderhandelingen tuss woordigers van Sowjet-Bus! joakwo aangaande den Non -aoh*en spoorweg, di-e war- zijn op. verzoek van de Rui daar zij verklaarden een ti ■willen doen, daif nog niét g -werkt Het Zionistisch ion; De gong van het Zion Ite Praag wordt zeer baziv| oneenigh-eid, welke nog s met( betrekking tot de sa® hot presidium. Hat comité flag- e® naeht.zittingen, die gatievo r-esulitaait bebbben het geheele programma moi gegooid en b.v. hef groot Bokolot over den tpeelband c gehecle wereld is uitgeste! van de voorgenomen a,von* gezien om de partije® gdegi Voor beraadslagingen. Het voorstel om een pr de partijen om te vormen ■bijval. Do linkerzijde weig etu®rëtai'el plaats te neme •cistische revisionrite®, -en -weer dreigen met uittredinl nisa-tie. wanneer men hen i| mitoLuit. Een In Cenbraal-Amerika, [WéBt-in-dië in Galifbraië wordt in helt grooit een niei kweekt waarvoor nu reed reclame wordt gemaakt', da ,®aua.te" of advocaat, aligatorpieier gejheaten. Ke-i van Porsea gratissaima (fap e-e® ooom van "tropisch Ame (gasteelde, gaaifrandige, la®; Rche aan de onderzijde beh D© bruinach-tige, pservormi &en vettig vrudhjtvl-eesch di hen roode verfttiof. Blade Eladlem worden in dé géneesJ I>e vrucht hee|t zteer voe rijk in véitstotfen .e® viita goeden reuk' en een goeden een ernstige med'edrnger kunnen worden. Ze word (West-Indische -elilandein, in mek een gepeperde s|aus we idait advocaten en gepieiperd ®og nl eens samengaan. ■mt

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2