3 1 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND J UWdrukwerken szakenII UKKERIJJZ.C., GOES Fermitan" DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Oe roman van Robert Haftings 1~1 buitenland binnenland courant LERLEI n echtheid FEUILLETON ierland deze verhoo-ging is ver- cbatkislt. rdt, de Iwteel-deHarfcik'elett. 0 plet., plu-si 5(£ opcenten,, n-derel artikelen gestreefd ll-eering opi basis van ,aai 12 pet. plus 50 op- - de inwerkingtreding is eld. van ecu auto- T., kpoplman te, Go-es,. Correetioneele Rechtbank) ereehf wegens heling van) asschaaf tier waarde van la Rechtbank veroordeelde aiiiden gevangenisstraf en GEEN NIET WEET. en hommels leven Van 1! terwijl helt! leven vlan eieiq. meer dap 3 jaar is. edis, die nog in het hooga 4 slaapt meer dan zij, t ©en winterslaapj-ei, dat en maanden duurt. Le Zje© is 's werelds groot1- want zij1 is 800. maaJi Mjaer van Cionstanz- emi S|' als Engeland. AATSLOTERIJ g van 21 Augustus. l's/tte lijst» 17625 3534 10448 13876 18567 6608 8034 8650 12356 18207 ■EN EN VERPACHTINGEN lder, pastorie, Oele. -eik. 'e©n huis, Beitlr. wtexreinen, pakhuizen, pp< en, bouwland, ënz., yko Jonkers. i r i hofstede, iJonkers. als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. rden met den meesten ed en tegen concur- èrenden prijs recht reeks geleverd door de etta uitvoering gegarandeerd, raagt volledig monsterboek. NUMMER 100 DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1933 29sn» JAARGANG wormpoeders drijven spoel-, made-, maag- andere ingewandswormen, owel bij volwassenen als bij nderen. 85 ct. per doos. Drie ozen f 2,40. Bij Apothekers en Drogisten. stuks 45 ct. xogisten. jedcr A.M» Let hitcopl ïlijk niets anders dan het op zaken, inplaats van te q tot men tot U zal komen ucces op zaken af!! NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2: Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregeiprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager groote waarde van publiciteit WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Chemische oorlogvoering. I. Het gebruik; van chemische middelen in de oorlogvoeringis niet zwi nieuw als men wei. Kou d-enken. Hot voorbeeld volgende van den jager, die zijn prooi met rook, door groen ho-ut te verbranden, luit zijn schuilplaats trachtte te verjagen, ge bruikten de menschen den verstikk-epden rook ooik al spoedig in den OiorrI-ojgtetijkli, lEeeds de tójpaxtanen gebruikten in den Peloponesiscihen oorlog (ongeveer 400 ja,ar v. Cht.) chemische etoften, zooals zwa vel en arseen, waarmede zijl den vijanij uit zlijm stelling rookten. Zoo vinden wij eveneens bijl Romeinsch© en middel lauw- Bohe geschiedschrijvers steedfe weer m"Vl!e- deelingen, welke doen blijken, dat dezka wijlze van oorlogvloering ook; bijl hen Werd gebruikt; meestal verwelkte amen een of anderen rook, welke verstikkend werkte. Kende men in de oudheid reeds do c'httni- eche oorlogvoering, tijklens en na den we reldoorlog heeft de oorlogvoering; met che mische middelen en alles wat ermede -zich tot 'n satanische weten- ontwikkeld. Dlit is mogelijk gewor- iden door den geweldigen vooruitgang vlan de techniek, waardoor deze kan voldoen aan de eiscben, welke de invoering van het onmenschehjke -gaswppen aan baar stelde. De volgende cijfers gavten pn idee van de massa-productie der Verschillende oorlogsgassen. Frankrijk produceerde ge- durende den wereldoorlog 19.000 ton gif gas; Duitsdhlandl 30.0UI4' ton. Na den wereldoorlog is het aantal gifgassen sterk toegenomen. E;en deskundige heeft lult aantal gifgassen, hetwelk, vijlden® den we reldoorlog beleend was, geschat op onge veer duizend, terwijl men aanneemt, dat er thans ongeveer een tienduizend v,an deze gassen bestaan, in tijd Van oorlog kunnen verschillende fabrieken v[an reuk werken, kunstzijde en dergelijke binnen zeer korten tijd worden veranderd in gifgasfabrieken, z'ondler dat hiervoor ook maar het geringste aan de machines be hoeft te worden versteld. Die bekende- parfumfabrieik van Coty b.vl. kan zöo noo- dig in tijd. van 24 uur worden omgezletj in een gif gasfabriek'. O ml als oorlogs-gas bruikbaar te zijn moet een clhemlischle verbinding aan verschillende voorwaarden voldoen. Het gas moet zwaar zijn, Waar door het over de aardoppervlakte blijft hangen en in die ondergrondsche schuil plaatsen kan doordringen. Die Franschen behaalden dan ook met het overigens zleer giftige cjmanwaterstof, Weinig resultaat, omdat het gap voor dit doel te licht was. Het eerst kwamen dus in aanmerking stoffen, welkte bijl gewone temperatuur reeds gasvormig zij'n, en in de tweedia plaats, stoffen, met èen groote luchtig heid. Het bezwaar van een kleinel vluch tigheid wist men later te verhelplein door de stof te vernevelen. Het oorlogsgas moet bestendig zijh tegen lucht en water. Vier» der moet het betrekkelijk' gielm'aklkelijik op groote sbhaal te bereiden elij|n, gemakke lijk te bedienen en te transportieerdn. IMten moet kunnen beschikken over groote hoeveelheden en vkror d» Bedk(ning ervan mbet men geoefend personnel hebben. Ten slotte mloet men een beschermdnigstnid. del voor eigen troepen bezitten. Dte oor logsgassen worden op verschillende wijt zen ingedeeld. D|e meiest 'gebruikletllijlkie is wel de volgende; a. vergiftige gassen, welke rechtstreeks op een bloedbaan werken, zteoals cyaan- waterstof' en koolntonoxyde. Zij gaan een verbinding aan met het 'hoaïboglobine uit het bloed, waardoor dit zich niet meer met Zuurstof' kan verbinden. b. verstikkende gassen als phosgeen. o. prikkelende gassen, welke wbrden on derscheiden in traanverwakbeirs, niesver- wekkers, en Waarbij! men pak' kan rang schikken het „gas ïojbyrinthique", dat op 21 Hef maakt m-e gek, als iik' 'er aan denk. Ik ben het die haar in den dood! gedreven befe; God we-eit dait ik mijn leven zou willen geven om hat ongedaan te maken. Er was een lang zfwijgen. Waarom heb je mijl dat nu allemaal verteld- Rob-ent?. Rob lachte minachtend. Wjaarom Omdat u nu del zaken re gelen kunt. Heit geld komt n»ij niet wet telijk toe.^ De voorwaarde van het testa ment is niet vervuld en ik ben 'er blij' o-m. Ik g,a zoo spoedigl mogelijk naar het bui tenland. Het kan mei nu niets meer -Sche lm, wat er met mg gebeurt 1 Da oude -advocaat ke-ek hem oplettend aan. W iat eien mengsel van zwakheid- en- kracht dez-e jongen, m-et de vriende lijke oogen van zijn moeder en de vier kante gtedeoid-eerde kin van zijn- vader. Mr. Fergerson was niet z-eker of deze tragedie niet go-ed voor helm! was; het hem in elk geval .ernstiger, riip-er, Meer -bezonk-en maken. Wiat bedoel je -er eigenlijk' mee, dat et Seld je niet wettig toekomt? vroeg hij het gehojor- en evenwichtsorgaan wterk.t, en waarmede de Pransohen hebben geëx perimenteerd. d. blaartrekkende gassen felopfals mos terdgas. Bijl het gebruikl van gifgassen als oor logswapen is inen s-terk 'o,fhanke^^jIk, va|n -die windrichting. Zorgvuldig! moet men, ervoor waken, d|at eigen troepen niet worden btestoolkit, vooral bijl de sterk zig zag loopende loopgravenstellingen. De gastroepeu zijh dlan ooikl in secties onder verdeeld, die eliki aflzlonderlij|k geviel! kinj- gen voor een gasaanval. Het denkbeeld van de chemische oorloigsv|oering kwaml het eerst op Hij! de leiders van de Dluit-i sche kleurstoffenindustrie, welke over groote hoeveelheden y!an c'heimisclie ver bindingen beschikt; van DiuitsAe zfijfda werd dan ook' de teerste gasaanval geleid. Door de Duitsdhe tix>öpen werd in April 1915 over een front -vian -z-es k-ilo|m;e-ter een groote hoeveelheid «Woordylinders inge graven om bijl gunstige windiichtin'g dit gas opi de vij|apdelijlkte troepe-n los te la ten. Inmiddels werden de Fransche mili taire overheden via Nederland van een «n ander opi de hoogte gestel-d. Ten over: vloe-de Heten eenige gevangenen zich in dien zin uit. Men hechtte in het Fran sche kamp echter geen waarde aan d-e ontvangen beriöhten, .zoodiat do gasaanvW voor de troepen nog onverwachts kwam', waardoor de geallieerde troepen aan dit frontged/eelte helangnij|ko verlie-zlea beciön Spdert dien werd het gasw&pen geme-ki.- goed voor alle oorloigvioerende Hianden. Ver schillende chemische stoffen werden hier voor aangewend. Wij' zlullen er eenigei v!an bespreken. Phosigeen werd be;t eefst door de Diuitsche tro«pon gebruikt bijl een gas aanval op de Britsöhe tro-ep-en in Dieidem- bter 1915; ,]iet tast stedk de longen a,an. Een jaar later vond phosgeen in de gra naten ruime toepassing. Het -blijft over den grond hangen en Hoekt een w-eig in ravijnen en kuilen. Phosgeen is zteer ver giftig, daar b-lootstelUng gedurende eeni ge minuten aan- een atmtosfeer mtet eein .Conictentratie van phosgeen Van 3 Jn'.gr. per liter den dood tengevolge heeft. Dloor do gemakkoHjkte ontlée-dbaiarheid mieit water (damp) (k|an Imlen het echter niet altfjld gebruilkien. Elchter is phosgeen to'ch een gedudht oorlogswapen, omidat het in vloei baren toestand' een goed .oplosmiddel is voor andere gifgassen als mo-steirdlgaai chloorpikrine, enz'. Mosterdglas veroor zaakt plijhUjlke, hardneklcige zweren. Het tast leveneens de lomgen sterk' aam. Dit gas werd in 1917 het eerst door da Dluitschers tegen de Elngelschem. gebruikt, In 'tien dagen tijwerden een millioem granaten, met dit gas Igevuld, aïgeschotenl. Elf maanden later begonnen de geallieer den met het gehrujfc yan dit gas. 'Het gajs bleek een zieer krachtig oorlogswapen te zijh. Het is vergiftigin c'oiictentraitó, welke te laa,t worden opgemerkt. !D|a ■troepen, welke een most-erd-gaS-aanval heb'- bten t© doorstaan, moeten izjoo spbedig möi- gelïjlk naar een centrale worden vervoerd, waar d-e soldaten van top tot teen afge.- wasschen m-et chloork|al!k, dat mosterdgas om'zet. Ook do kleeren an'oetcn wlorden nitgewasseben; oin'dat rnten niet altlj'd Wa ter Wijl -de hand heeft hiervoor, heeft' d-a Ameriiklaansche legerleiding bereids auto's aangeschaft mtet élömtpleta wasehgeltegien- heden, welke, indien eenigszins mogelijk', achter het front moeten heen -en weeir rijden naar de plaatsen, waar volgens in lichtingen een m»sterdgasia.anval heeft plaats gehad'. Voor de bereiding van dit gas in groote hoeveelheden had men aan vankelijk taet -eenige moeilijkheden tie. kampen, welke mloeilïjkheden in da ver schillende fabrieken op- verschillende, wij1- Zen zljn opgelost. 'Het mosterdgas vanl de geallieerden Was echter lang niet zöo zuiver als dkt Van de Dluitstóhers en het was bovendien vrij' sterk! aan bederf on langzaam, Rob staakte zijn geagiteerde wandeling door de kamer en streek! m-eit zijn vingers dom' zijn dik, bruin h-a-ar. Ik b-en immers getrouwd, z'e-i hij ongeduldig. D-ait zij'mijn vrouw dood is, maakt toch geen verschil, niet waar Mia,ar j© bent -toch- p|as na den do-od van jo vader getrouwd, Robert, klonk het rustig. Zeker, maar - orfeni-s ging in op h-et moment I®. Yü*161' stierf'legde de advocaa-t op zakehjken toon uiit. Daaraan doet het lelt ,dait het teistament p|asi later ge vonden werd, niets -af'. Je werd erfgenaam' op het oogenblik van jo vaders dood. Dat begrijp je toch zeker wel? Toen wlas je -heb1? 0ttwc'' 'a^s Sloted begr■elpen, ÜSe-en; ik trouwde pfej gisterenmid dag zei Rob een beetj-e benepen. Dan is -er geen sprak-a van dat het geld je met zbu toekiomen. Helt testament bevatte geen beplaling m-e-t betrekking tot -een later huwelijk. De jonge H-aHtdngs slfcaarde voor zi-öh uit -de weinige: kl-eur trok Wsaam' weg van zijn gezicht. - U bedoelt, dat zit... Rosalie... daaraan niets ZOu hebben af gedaan zei hij met moeite. derhevig. Een ander kwaadaardig ;gas( -dat elchter in den wereldoorlog mag htetatekl- kelijk weinig is taegep-ast, is lewisite. Dit gas is' bij^ena-amd de „dauw de-s doo(ds" en vteriziekert den dood blij' de inadieimimg van -zelfs m|a-ar een ildeine boteVeölM'id. Een ander aeer veel gelbruilkt oorlo-gsgtSis is chloorpikrine. Het ©erst werd het in 1917 gebruikt 'tegen de Italianen. Later pasten alle mogendheden dit gas in de chemische oorlogvoering toe, m'eestal gei- mengd met andere gassen. Dit gas is min der vergiftig dan phosgeen, m-aar helf blijft veel langer hiangen. Het tast de longen aan, veroorzlaalkt nielzle|n en misse lijkheid, alsmede- bmkingen, vandaar, dat het Hij' do Engelsohe troepen bekend was als het „vomiting gas". Het chloorpikrine is z'eer stabiel, wordt door water niet aan getast en evenmin door -zluren en alkaliën. Van de tiiaanverw-eikkende gassen werden broomhtenzlyl'cyanid© cni -oblooi'O'-c'ctop'benen dn het begin 1915 liet eerst door dö Dluiti- scher toegepast. Het eerstgenoemde; g1a,s was in 1881 ontdekt, oc'hter eerst in 1914 voor het eerst in iZuivteren toestand be reid. Het wordt door Water zeer weinig aangetast. (Wordt vervolgd.) DUITSCHLAND Zuivering van Brrlijas machttievem. In eien dioor -admiraal Von LeWeifiztew- den Bcrlijn-s-chpn pplitie-presddiein't, uitge geven rapport wordlen bij'zand-eirhed-ciDi ïne- diegedie-eld over het door de pblUtie- ver richtte werk om hielt Beriijns-che n-ach-tltev-ein tte ziuivepein. H,elt nappb^ v-ermieldlt, djat .-da rijks hoofdstad thans gezuiverd ie van hieit drek' der Marxiptislcihla periode" en dat dte tijden voorbij- zijn. wa-arrn rijjkfe vrteiepide-' lingien senaa-tiomleiel-e verhial-en1 kbnd-en doen over oi'fÜcdetejLe- tiocihiten -ter bezichtiging! van Berlijns n-achitlevlein.. Honderden nachtclubs zijn thans ga stoten en minstens even zooveel sta,an. op dte zwarte Hj's't. Met -afschuw werd v-ei'dter melding ge- maakt van da „vruchtieloozie po-gingen" van vele -eiige-naars van nia-ohteluibs oim aam! da -a-andaah-t der piolitite t-e ontsnapfe>en', door Uun lokalen in na-zi-kl-eiureto ha ver sieren ien hun kellners als S, S.-mlalnncn ta kle-edien. Be Nazi-groet. Dte volgendie bekendmaking van dein waarniememdeai leider, d& N.S.D.A.P., Ru dolf Hess, wordt gepiublici&erd. Het is in -alle landien gebruikelijk, dat bij: h-e-t zingen v-an het volkslied buitenlan ders bet land, waar zij! gastvrijheid genie ten, ©eren door met dte onderdanen van heit btebrellende land zich van hun Zetels te vterh-effien ^respectievelijk den hoed af te ueme-n. Dit is een plicht van internationale: hof felijkheid, welks vervulling evenzeer van -eiken in bat buitemland verblijh-endeij Duits-cber wordt verw,accht. als van 'eiken buitenlander, die zich in D,uitschlamd be vind!. - i V-an «en buitenlander kam echter ui-e-t verwacht worden, dat hij ©en eerbetuiging brengt, welkte in zijh vaderland niet in zWamg is zöoala d-e Duit-sche groet'. Zuik-s -evenmin, als b-.v. van ©en Pro- telsitamt zou kfunnen verwacht Wbrdein, dat hiji bij' het binnengaan in ©e|n Katholieke Kerk e-en kruisteeken maait. ENGEL-AND Gandhi weer vrijgelaten. Naiar mien meldlt isi Gan-dhi onvoorwaar delijk in vrijheid gesteld'. OOSTENRIJK Het onderhoud tnsschen Mussolini en lïollfuss. Sauerwein komt in dis „Paris Soir" tot d-e. eon-ciuisde, d-ait dte in d& Franacho pier.? Absoluut nieitis. In geidaichiten zag Rob zich ternig in h-eit laantje bij' den weg naar Alpegtbnl, W!a,ar hij -af&oheid' genomen had van Sosalie na da huwelijksvoltrekking, luislterenid- n,a,ar haar verlegen woorden, Waarin ho-ch zoo veel warmte, -en trots had gelegen: „Wlat er ooit gpb-eurfc, ilc z-al altijid blijl zijn, dat je me getrouwd hebtwlat er ook gebeurt Het drong tot zijn halfversufte hersens door hoe- volkomen noodeloos hij ha,ar pijn geda-an had. hoe zij- ateoluut geen hin derpaal zou zijn gewetesit op zijn Weg naar rijkdom en weelde. Het wlas een nieulwle bifljtere ontdekking bij' dem laat die h-em reeds -loodzwaar drukte. Robert zei da oude: Fergersion vriende lijk kwel je niet t-e) zeer met teHVerwijt, jong-en. Het klinkt missichien hard', maar wis weet of het onna kind -e-r zoo. niet hat .gelukkigst ,a,an toe is. Bekijk h-eit eems tam dien k-an-t. Robert. Zou j'edui huwelijk niet op een debacle zijn uifigeloopem Maar dei jonge Haftings zat! iaeemlge- zakt op een s|taei èn snik-te wanhopoig mlet liet hooiü in zijn Wamden. Fergerson pox),beerde niet verdter, om hem te troosten; de oude m-enisoheaifeninjer wist, wel hoe leeg Woorden blikken bij zulk een smart. Hij- liep met de handen op den ru-g en met een bezorgden fflik aan het onderhoud 'tta RicakMiie Vast-ge- knoopba besoho-uwi-ngie-ii iomjiuis!t! zijln of op diet feitten vteorudtloppem. ïtialië denkt er nidi) -a,an zieh- in tte late.n' melts da plamm-cin, diifl het tb-agie-daich't -zijn in-ziake da politieke neiorgania'atae van Midden-,Eluropa, Dia eerste stappen Van Muisisolimi zijlni veel voorzichtiger. Eien feilt is allephtlS, dat Oostenrijk in ied)er jgleival mlodb worden gesterkt.' Daarom hiepllt MujslsioiHni Vo,or- gteetelé. Oositlemrijk faieiliitei'ten voor zij.n uitvo.e-r t-e Verleieinem. Die flaicilibeitian moeten beS|t(a,an in goedte handelsverdragen an in die inrichtjing vam vrijla zom-ee. in de uityoerhavens. Hieit is ohbeitwistlbaar, dat Triest daarvoor het «rat in aanmerking komt,. Helt v-erzlcleik om verkoolging v,a.n de wcermteteM m,'elf 8000 man h-e-elit Mussolini in overleg mlet Lond-en ein Barijte welwil-. lend opjgenomien. Besluiten kfulmncm echter eerst wordfem genomen, wlainmeier dte Oois-- tianrijksch-e negeering vaste pilanmein Eelelflt imgedfend. Hie<t kan niet aimders! of Mnsisoi- lini heeft bepaalde- -plannein aiamlgaande d-e •tpckbmslCig© fbiim-aitis- van Mi-dden-Europla. Dia plannen hie-b-bein ecihit,er mieltl dlem Vorm van e-en diplo-matjlek initiatief aamgeinomem. HONGARIJE Bc bcspirckingcn te Rjccione. Da „Pester Lloyd" ptublieeert onder den -titel„De internationale toestand ©m Hon garije." een verklaring van den Hoingaax- schen miniisiter van bHiitenlandsioha zaken, Hetoman von Kanya. waaM'D! deze zijn overtuiging luit-druk't, dat de b-eeptrekingen ta Riccione ongetwijfeld ook betrekking h-ebbben gehad opi del verhouding tuislschea W-eenen en Berlijn. De hoop is gerecht vaardigd dat de leider der I'taliaanscihe ré- ge,erin,g .erin z-al slagen normale betrekkin gen tussohen Diui-tisohl-anid .ern 'Oo-s-telnrijik! toti s-tand te brengen en eein .aJigemte-em barevdigende oplossing te vinden. Hongarij© wepschte vurig dat deate be moeiingen resultaat zouden heb'bb'en., want dlel Hongaa-rsche buiteinlandiscbe' politiek! streefde voortdurend naar harmraniactho samenwerking m-e-t Italië en Oostenrijk; doek ook met Duitslchland waarbij-' men niet minder p-rij's dfcelde o-p de vriendschap- pleHjke. relaties met d-e beide andere groote Enropieesohfi mogendheden en een goede Verstandhouding ,meit dei Kleine Ehtemte. Helt vier-mogendheiden-pacit h-eieft in de -eerste pl-aatS ten doel, h-e-t gevaar van een ptreventieven oorlog v-an Fran'klrijik tegjeln Duitschland luit tie sohake-len. O-fi en hoe licit zijn piraictisiehe waarde zal belwijben, is -een vraag van da toskomlsit. Tien -aanzien van de k'weisltie- van -da herziening der verdragen bevat die tek^- V-an het vier-mbgee-dhed-en-paiot, doch hle-t bevat ook de vei'wijzing naar artikel 19, waarin herziening der verdragen to-elaate baar wordt Verklaard. Dat m-en met dezei herzianinglsiklweisitie voorzichtig moeit zijn, heielff onlangta da. Tsijecho-Stowaa-ksohe president Masarijk nog yterklaard. Ook Hongarije wasi zioh hiie-rvan echter bewust. De hoop dat da •fcijdi opi den duiur het gewemsehte resul-taat z-al uitwerken zou: miem eohiter niet op geven. B© Blaxiwlieimlfii verboden. De executieve ra,ad) heeft de organisatie de-r Iersche Bl-auwhemden btuitem da wtet gesteld -en a.anggkondigd dat krachtens) de wat op de openbare veiligheid -een militair gerechtshof' z-al worden ingesteld in ver band m'eit da taepiaslsing van deizbin maat regel. Toen ganeraial O'Duiïy Heit) be sluit van den exiaduitieiven raad vernam:, stelde hij zich tevreden met de verkla ring. dat de Bl-auwhemden de uitspraak van het Ierseke. volk zullen aïWachten. AMERIKA Relaties mlet de misdadigcrswerehl. Bijl ©en proces voor bgt( hooge ge© 1-eiclitshoi' heeft dé jjroioui'eiulr-geinieiiiaial era- stigei 'beschuldigin-gen junitgebraichf tegen door -da kamer. De jonge Haftings stond op; bij' ging me-t ©en vgrlegen gezicht voor d-en ha.ard staan m-e|t zijn ruig naar den- advocaat toe. U. zult wel vinden, da|t ik mie vei© sohrikkelijlk dwaas aanstel, zei hij hor tend, Maai' u heibf er geen idee van hoe het mij geschokt he-elft. Ik kom er nooit over heen. Ik kan heit gevoel niet kwijt raken dat ik haar vermoord heib. Nielts is moeilijker te dragen dan verwijt. Robert. Ik hte-b dat zelf in mijn leven ondervonden-, maar als het j« een les geleerd heciflti, iisi heit niet voor niate geweest. Ik kom er nooit overheen, zei hij m-et jeugdig, pessimisme. Ik zia.l het mijzelf nooit vergeven. Ze, was zoo, clapper, zloio lief Hij brak plotseling afl -en teelt! zich zenuwachtig, op de lippen. Mr. Fergerson begon de- kamer wear o-p en neer ,te loopen. Je hebt haar natuurlijk na haar dood nog gezien?, J» bent overtuigd dat zij dood is!? J j I J-a, zeker, Maar ik zag haar niet' meer. Shierny, da man die haar sloeig, Stribbelde tegen, toen ik het vroeg. Hij vroeg wat ik er mee te maken had, het leek m© zoo afschuwelijk om ruzie te vijf democratische ©n vijf nepuiblikeinsicho afgevaardigden, wiem hij ve-rw'eellt dalt zdjl nieit de misdadigenSwe-reld 'te N,eW-York in verbinding stonden). JAPAN Gieieii toegang iu Japan, Die Jaipian-sohe auitoriteitiein Iiabbbeii Lord Ma.rley, die ,alS Eu-gteisich gedel-eigeerda doelneiemt aiap. 'ib attti-oortotgsoomgires' 'ta Sjanghai,, bijl ,aankbms|t ya-n helb schip, waarm-e© hij de reis' maakte te Kob-e ver gunning geweigerd om in Ja,p|ain aan land te gaan. Verlichting van den aïWluitdijk. Do weg ovier den 30 Km. langen afsluit dijk v-an Wiie-rin-gen naar Friesland is no-g niet) verlicht. W|e veru-emem, dat het in! d-a bodoieiing van do rejgaeri-ng ligjlj, om ©en niaitrium-verlichting -te, doem aamleggen; -een opdracht aan Philips tot het ontwer pen v-an sen ptam z'ou reeds door hef Bu reau van Wiegemve-rbetering te 's-Graveu- hagei zijn versitrtekt. Be landbouw-crisisjwW. D©i minister Va,n ae-comomislche' zaken heeft, bepaald, dat met het oplstporen van overtredingen va,n voo-rschriftem bij- of krachtens de landbouw-cri-siislwief 1933 ge geven, belast zijh, behalve de aangewe zen ambteannan, da controleurs tarwe- w-ef. crisis-varkenskvtet en crisis-zUiv&lWeb, ■alsmlede de controleurs lamdbo|uw-crisisw-et 1931. di-e ;ab zoodanig door den mieit dqi aakem Pan den landböuw belaebein) minister zij-n laangeBteld. Bezuiniging. N-a.ar wij vernemen wordlf in flegeeaings- kringen eim nieuwe ein tamelijk omgeWania beziuini'gingsmia,aitr e|gei oPerwolgen Het zOu n.l. de badoeling zijn, ver vroegd onitjsl-aig meit recht op pensioen naar diensttijd, -te vierleenein a,an personem in overheidsdienst wier leeftijd vermeerderd) met het -aantal dienstjaren,, 90 bedraagt, Iemand die 60 jaar oud is lem 30 dienst jaren heeft zon duis voor vervroegde pen- stoeinmeering in aanlmërküng komen. Dl«z-e teztainiging zo;u vooral daarom; doeltreffend gelaohlt worden, omdat ze bij ni-eit-vervulling va,n de vacatur© onmiddel lijk voordeel o-plevert en bij handhaving v-an d'e betr.eikkin'g de werkloosheid zouj verminderen. Dciz-er Arbei-i H«t z-es,de lid w-et 1919 luidt: „J,i slag van dte weri m het verslag der 1932.. -t. 77 dar Arbei-ds- wordt eien ver der arbeids inspectie 'a,an de Staten-Genteraal overge legd". Dit verslag is -een uittreksel ,uit de ver sla,gen door de distri-Otehoiofden aan den mini-ster uitgebracht en wordt door dezen bewindsman gepiublicieierd. E-Venals mef alles belioort hierbij- dte noodige zuinigheid ta worden beitraicht. Diaar ook voor dit verslag door de belastingbetaler-s moet worden bij-gedragen, rijst dus d-e Vraa-g, of dif uit 472 bladzijden bestaand© boekdeel in dit opzicht nief de greuzien overschrijdt, De heer Braat verlaat zijjln partij. Tte U,trecht is ondier voarzitferischap van mr. C. V-ervoorn ©en ,aj(g|em©eme verga dering gehouden v-an de Nationale boeren-, tuinders- en middenstands-partij. Eiein groot aantal leden was aanwezig. Ouder de in gekomen stukken w-as een motie, W'aarim mi'. Vervoorn werd verzocht als Kamie-rlid te bedanken en ato voorzitter ai! t© tr-edesn en een, wa,arin het geheele btesltuur Werd verzocht en bloc zijn mandaat meer te leg gen. De afgevaardigden der noordelijk© ptro- vincieis ,en van. Gelderland alsmede .eemf aantal leden maakten, bezwaar tegein .deze maken op dat oogenblik. D-enk je dat hij! niets van hef huwe lijk vermoedde? Neen, dat kan niet'. Rosalie zal het niet verteld' hebben -en ik heb de trouwaicfe, Ik zal zien een piaar betrouwbare informaties te krijigen. Helt heeft geen zin- om de zaak nu publiek te maken. Hf ben blij dat je liet mij verteld hebt. Hij keek Ro-bert een beeftje Verlegen ■aan. i Ik zou je graag nog iets willen vra gen. Hfet is een bcetja delicaatDafl meisjeRosali-e er w,as toch geen kwestie van van Werkelijke genegen heid in -dit huwelijk: vermoed ikztao- wel van jou als van ha,ar kanti? Een pijnlijke blos kwam op Ro-bert'a gezicht], Hetwq Eierlijk gezegd' hebben wei het daar -eigenlijk nooiib over gehad; maar zij Hij izweieg. Hijl herinnerde zich plot-: seKng ho,o zij' gisterenmorgen wa® hef werkelijk zoo kort geleden? haar ge zichtje spontaan naar hem hiaid opgeheven en hem gekuist had. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1