NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver D DIT BLAD VERSCHIJNT; DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Haftings Complete Sorteering IE COURANT DINSDAG 22 AUGUSTUS 1933 De organisatie onzer R.-K. Raadsleden. FEUILLETON fl BUITENLAND IERLAND BINNENLAND i g»- 1:e hing aan zto. noohteir- 'a 'linker. Puk droleg ;h, din- ail vol eWl' zat groad inn aanraking 'er andere jongens hup- Opgewonden en uit- Ipret in 'tj vooruitzicht, as 'n man voor zulko se. door niets te over- de jeugd, was 't ook voor hem, ar, met 'n stel jongens I Ander wandelde waar- Istigjes naar huis. Maar i kort) ooinimjandio, 2'n wandelen sturen. Neen maar liever 'n dropje Jpike maar allerhande a meester gal' maar unt ie nog altijd maar jo-jo ph ja maar 2e waren stjer. 't> Werd wel 'ns ur veel te familiair met ■omging. .Wie zei dan orbeeid die oude rijks IlaaSmark't. Zoo'n menaeh 'usfjehen gordijntjes en n uitzicht kon dat niet humeur. van Be Vries groette ar de monteurs. '11 Paar v"an 'h zaagkoorbje, dat stpnd. De werklui moes- ties kijken, 't Wlas weer Cour weer, met al „dia z'n broek. Moest je I „as onderwijzer-sijmde". re-use-fent", ma,ar dat Jn. Niks hoor. niet," durf'de de oude niet.?. Maakt dat 'n in zeil1?," zei Koning», die stond.' 1 er: „Van Tiemen iin z'n ijsblok' voor da klas. Bat neer meegemaakt. Die toplaag als 'k '111 gekend bOotf'den heen, te-gen- diem pken. Maar in onze staan buiten de- school, teellijga al ben je dan ftef«n-" nijdig n beitel n,ain cm ^dei ijzm-krui' ondeir z'n Ia meester Kpur afscheid hap. T-erwij'l-iei in z'n ia,ar den sleutel van z'n prettige vacantia, h;oor. Bank! u wal. U. even- j En tot W|oan-sdag!" Vp-ensdag, jongens!" a,tt tegen Woensdag be- II11 ze wei niat vergeten. Ijk viel, zou-ia tegen de reek ar nog Wel eentjie lar dat moest 'n verras- -r z'n. rakkers. uitstapje met da jon- i had' aan de mannen van zooieite balloo'i'd. De een- Bi vlan 't kleine koortje he nopdkerk mochten wal lOeciiia en zoo schoot er I'D Stond nog niet v-asfc oil uitstapje z|oiu maarna- zonden dat juist ztao bur zou, dadelijk' nog maar ptorie aanijooipcn. 's Kijken hit dagje niet kon aftrog- imendein. Inannen, ja, vast ein zeker, daar j;uisb nog bij: me It in 't repetitie-lokaaltje ir dezen aiviond 't uitstapje rorden geregeld. De man- ijto. dat hun Pastoor miea- NUMMER 99 29STB iAARGANG tan meester Keur te dan- r- i wel1 gloed, jreulz®-baast" Ir niet in zlj'n hooi'd krijgt poljong-ens mee te nemen, meende Koos. Om desse werd gelachen. Ze snap- 11 g. Meester Keur mtet z'n mganig niet da jeugd. '11 praatje over meester I I -Mi! I i er ieen, „d-ait moest-ia niet kinderen les en wijs zie op ia,ar ga er niet 200 flauw I I i 1 leer Pastoor, „flauw doen'?, rg-eten, 'n kinder-Vrieiid ie Ier-opvoeder t" irons van een frapaziutm', lts vlan gehooTd. -Zwaar Inietl.?, iel hemi onnoemelijk 2>wanr, Koste van alles moealt hij Bïtiwt iets vlan de, waarheid van wel, Mr. Kok. leenigia i-n zijn véTbeeldimg 'meis van het tafelkleed, men vertellen, Mr. Bob, Wlas v'an dien boebdl', dia been zwierf, op; zijn bteek gezicht' werd Dat is| oen laffe lengen, j' Wioedend. 'verwonderd o.p. Mr. Eoib>! |:g. Zijn zenuWe-n iwiaren toit gespannenhij1 kneep z-ijin it nielb als oen waanzinnige |wen. elk geval nipt waar, zei bij le kalllmlfca. Het mediSjfa was maar nielt met den bochel, en wagen te Hiaten hallen- n uit -da kamer. Een (UW in Londen. (Wordt vervolgd.) NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Marktl en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentlën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Het acrstci congres. Le vra,a-g, ,of! -de democratie) zich zal handhaven bangti af vam fte wij'zei, waarop da .afgevaardigden hun haak' begrijlptaii em uitoefenen. Zijii dei aflgwaardigdem zich bewust, dait' zijl het' algemeen belang -en öaf aüéén hebben te dienen cai' handelen zij tienpwer&enkiomsti'g n;a,ar ©er «n ge weten, Werken zij hard, zijn zij deskun dig en kribben zij! elen flinke dosis idealis me. men behoeflt geen dictatuur te vre)e|- z;ener Zal geen fascistisch© oivei'he|er- sching kopien. Wjorden -da afgevaardigd-elnl daarentegen verlaagd telt', da l'atihelb'bërs van de yaköirganisaties of van weikei an dere groepen dan ppfe. dingen zij' 'na,ar da gunst' der kieizersj, hebben zijl nieit demi meed pim mede ites werken n,an imipioipiu- laire ma^teeigelen, werken zij! dte ijpricib- ting van dWett^tpaatijen in da hand -em ondersteunen zij dei Regvea-intg! niet in den sj.rij-d -tegen gielzlagiOittderanjjlnelude' «te menten, mem wepe er Vaiu overtuigd, dat del deimoicriaitie ziohz-eif end-er,graaft en dait dei dictatuur k'pmt, oimdait zijl onder die ojmstandigheiden e-envoiud-jp) kopi'on rno-et. De aantopipl dien wij! nöm-ein, scihij|nftl groo-ter dan hij i-s. Ook al wordt het fas cistisch1 gevaar voor ons land overschat waarom ziet in-en b-ijha uifeluiteud na.ar Duifschland -en ni-eit naar het klassieke! land van hejt piarl-ementeire stelsel, Einge- land, waarmeid-e wijl meer .gemeen hebban dan met onize Oosterburen er zijn toicb :ook hier onmiskenibara veTSoJiijbise- len w.a,ar te nam-ein, Welke er op wijiziemi, dat het meer dan tijd wiordlti, dat da da- mcoraitische rechtsstaat zich op! verschil lende -punten grondig herziet dait m-eedoio- genloos de fouten wpr-den -blofffagel-egd en- dat ons volk zich schrap ziet tegen de belagers deT -echte, voïlksvrijheid. Het ge vaar kan niet wiord-en aJfge!w;eind door een uniikwmVerboid of door welke andere Wel licht g-e-wenschte- hulplmiddelen dan- oo-lf.. Indien do demotcrutja' versphijnaefen- vain ((kinder)ziekkte vertoont, mbeif en k'a-n- da genezing! alleen van binnen, uit. geschieden. De gemeenteraden hebben kwaden naam gekregen en het zijn! .juist deiz© col leges. welk^i velen doen afkaerig zijn vani de -coniproimiïsen- en bclangenpoliti-ak, waardoor die fatalistische sbelmiming wlordt gekweekt, welke h-atj Duitsehe vblK z'oo noodlöit-tig iq ge-worden ,da ateimtaing vn.;k, da,t; er heetegaar nietsi meer deugt dat heit parlementaire stelsel zijn tijld' heeflt gehad ©n dat „dus" de Sberkie man ma,ar lcamen moet die de crisis kan beizWeren en ons wederom bef verloren inkomen hiertoe beperkt zich da politieke belangstoJBinjg Van de measten kan terugibeRorgieai. De gemaen-teraiden dragjeu gleiein sohuld a,an de ci-isis en waren da lasten der Werk loosheid niet zioo ondragelijk' grpo'tl er zouden geen noodlijdende gemieeinitieu zijn. Men sp-rekle daanopi niet te spoedig van iinanoiëel wanbeheer. Dit ZÜ' vO(Oropge- titeld, maar dan blijft toich nog de groote vraag od', nu -eenmaal haf ïieilli va,n da doior de crisisi gestieigien 1-adten en 'd'e| verminderdia inkbim-stren er d-e raden der gemeenten eien kraichltigl beileid vaerenl, diaf gericht is npl .aanpasisingl n,an elanl nieuw niveau, w;a,araan niat vallfcl ta omt.- komein. Wlelk een gehaspel in vele ra den over bijkb|mstige> Zaken, terwijl mlen de groot,e vra,ag|sltJukken uit den weg gjaat. Is het niet bedroevend, dait in de hopMsltiaid' deis lande noicli het oo-itege van burgemiees- ter en wethouders noch de Baad negeert, m-aar dat zijl worden genegieierd En sltaat Amsterdam hierin .alleen?! :Er zijn meer stelden waarin he't college niets miaar dan oiok' .absoluut' niets heeft in de me-lk tie brokkelen ©n waarin die machtschijnbaar bijl den B,aa,d be rust. Het is schoon piraten over geimeienfc- lijka zelfstandigheid ein ztop', wanneer er maicMen bniiten gemieenfen' zijini die heJÜ beleid' toejpial^n Wlanneier mieni somtijds 20 Hij nam een taxi -e,n gaf den chauffeur het adres van Pergerson op in Kilburn; hij had een gevoel .alsof hij nooit, meer on- belemto'erd zou kunnen ademhalen als liij de 'heele geschiedenis, niet oipbieohllyfce. De -tragedie van gisterenavond had hem volkomen geschokt.. Alis helt vroeger o,p den avond gebeurd was, voordat het on edel© van -zijn geding! tolt zijn bewustzijn was doorgedrongen, zfau hij1 h'et misschien gie-makkclijkier hebben kunnen dragen; maar sinds het nogenb'lik dat de- bochel hem gezegd hod, dat z'e dood was, stonden zijn harde liefdtellooze woorden als; met let ters van vuur in ziju herinnering gegrift. Alles wat hij nu weler verliezen z'au don r den ouden Fergerson de waarheid te bekennen, scheen hern vtam weinig be lang meer. H'et noodlot had zwaar zijn hand op hem gelegd en hij voelde 2i-eh jaren ouder na dien ©enetm nacht. De oude Fergerspn z-at nog aan heit ent- bijlfc. Hij nam -het leven gemakkelijk op; hij had veertig jaar hard gewerkt en nu ziet welke lapmiddelen worden aangewend 001 de gevolgen van de ensjs te be strijden, dan zou men willen lachen- rndien de zaak daarvoor niet te Er moet bezuinigd, worden. Zoo da,cht ook de- gemeente'e-Gruvenh^ru>veren daarom worden de ^adsklokton des naoKfö w des avond» met meer ver^ichte De Haa-gschc TramWeg-MaatecW heeft fG,kort van vel'0 tonnen. Daaioan wei a iu de^en tijd vian sterke prijodaliu^ oen ia- ,-iefsverh.oogiug- ^gevoerd en fj** taan geoorloofd schooitjhion4]ee_ en »adeie lieve diertjes tegen -befcaliUS m ^e tram w vervoeren 1 Het. algemeen. prnjsmVeau 1L zoveel dalen als het wil de gemeen- ten kunnen de inkomsten uit de gemeente SireHieit mfesen en- dc tarieven voor ,n'a-s waterleiding, deWtrwateit enz', bhiyeu onveranderd en leggen een met omaahzwn lijken druk o® de. gr-ootverbruikers. Het is niet) onze bedoeling alle frnen van -de gemeentelijke fWitiek op te «poie 2 de oorzaken ervan Moot te leggem zouden dan moeten uitweiden over de ve houding van kteer eu raadslid ov^ da pea-sooulijke dementen m W beleid en ove-r de vraag, te intellectueelen hun jlich-ten verzaken en hun -plolitie-ke „weil dodivheid" beperken tot smalende crit-iek'. TO wilden slechts opIrn'Mken, dat de saueering der democratie oo-k van de ger ~eÜ:aarXS«peiSirevar^t links of uiterst reehte. die de yioUtevrij- heid belagm e-n de deur wageriwijd open zetten voor willekeur, den voedingsbodem ont-nemen. De B.-K. Staatspartij doet het hare can de gemeentelijke politiek ojp het ,ge- wenschite pfen te brengen; dat wa^ o-en: zij I'tebeert) melt) de taak o-nzei ge- nMenteraadsleden over te nemen, maar zxj afelt wel met' alle- beschikbars al da-tgene ten dienste onzer r^sledem wat hun taak kan helpten vergemlaikkehl ken en zij stim-ul-eert naar veimogen- de organisatie-idee onder de raa-dsleden ten einde door samenwerking- tLafeene te_ be reiken wa.fc daor een politiek opl eagen gelegenheid nimmer beTeiht) zou worden. Sedert 'n 'fwe-eitel jaren biedt, heit Cenltraal Advieslbureau voor Gemeentepo-Miek der riarth' -zi n dienslten (kosteloos) a,an en. zeer velen reeds maken een dankbaar gebruik van de adviezen en de voorlichting,welke door het bureau worden verschallt, in 1931 werd door het initiatief van het Partijbestuur opgericht de landeUoke Fe deratie yan vereeniginge-n van B.-K. Ge meenteraadsleden. Deze organisatie omvat thans een 25-tal gewestelijke v-ereiemgiu- oeu met een aautal leden van IrfWte terwijl het totaal aantal R.-K. raadsleden in den lande ongeveer 4100 bedraagt. Vanwege de Federatie wordy het tijd schrift „De Gemeenteraaduitgegeven, voorloopig in den vorm Vam ee-n maand blad. "Voor de eerste maal zullen de georganiseerde raadsleden een ciouigpee hou den "en wel 2G en 27 Augustus iai.s. 'te Tilburg. Op dit oomgreis. waar behalve de georganiseerde ook andere B.-K. raads leden toegang hebben, terwijl voor de excursies -en da maaltijden de dames der raadsleden eveneens welkom zijn zal het Werkloosheidsvraagstuk van Verschillende zijden worden bekeken. Hope® wij, dat na afloop van heit congres Veel vaai wait besproken wordt in daden zal wordeini omgezet- Het woord iis thans aan de raadsleden. V an boven al' is allea gedaan wat gedaan kon worden, maar en dit Vergeet1 mem heel dikwijls dan is men er Mg met; integendeel dam ejaa-t! het eerst) beginnen. Nu moeiten in elke gemeente da raadsleden op| hun plash staan, dei best denkbare orga nisatie faalt, indien zijl niet op de „cellen kan reken'em. De groohst-e helft .omz'er was de beurt aan anderen, voind hij. -om vroeg op te sltaan. Hij kwam pas later «p den dag op kantoor; hij was nu enkel helt decoratief ien algemeen als autoriteit! er kende hoofd van de advocaten-firma, die hij door zijn groote bekwaamheid en jaren lange inspanimn|g ziopi'n uitstekende repu tatie had bez-orgd. Rttb werd direct in de kleine gezellige k-aimier gelaten. De oude Fergerspn was een goed man -en hij trachtte een oudere vriend te zijn voor den zlaon vam zijn ge- sterven cliënt. Zoo, Robert, zei hij vriendelijk. Hij stond op en legde zijn servet op tafel. Hij 'kwam mat uitgestrekte hand naar hem 'toe. maar bleef opeens! stlaan. IWiait scheelt eraan?, vroeg hij be zorgd. Wlait flabeelit eraan, jongen?..., Er klonk belzprgdhaid in zijn stielm. Robert belet zich op! de lippen. Hij gingi bij de tafel ziibbem en liet zijn bom- ziend hoofd op zijn handen rughon. Het spijt mij dait ik u al zoo vroeg kom sloren. Maar sedert gisterenavond lijkt helt wel oif de ge-heeie Wereld ,op zijn kop staalt, m-r. FergerspnIkik weet niet waar ik beginnen moet Je hebt nielfe geen haast, zei de oiude man rustig. Neem kalm den tijd. Kan ik raadsleden is niet georganiseerd. Toch kunnen ook onze raadsleden/ geen poli tiek op eigen gelegenheid, jzooihfe dat vroeger on-dm- eenvoudiger oroslandiigh-edem mogelijk was, meer blijlven voeren. In dem loop1- der jaren beeft de invloedssfeer der gemeenteraden velei onderwerpen van prlitieken aard' aan zich getrokkein, tem aanzien waarvan positieve beginselen vam onz0 geloiolfls- en zedenleer het Inwomm van een bepaald' oimlijnd sitandpuininb vor deren. M'e'er dam lot nu. toe het geval i-s,' moet in de N'ederlandsehe gemeenitiem d? invloed vam onze staatkundige beginselen zich doen gelden. In aantal zijn wij sterk genoeg maar taf gelbeurt wel een-s, dat anderen, jnindei- sterk' hu aantal dam wij', zich- meer doen gel-den dan wij. Mr. O. OH. A. VAN HAREN- Secretaris van de Federatie van Benden en Centrales- van- R. K. Gem.raadsleden in Nederland. Dr. Schaepmanhuis Mauritókade 25 's-G ra.venhage. DUITSCHLAND Dr. Rrüning zal antwaordem. In verband met) de met gropiten op maak door del „Völkisicta Beöltachter" ge- fhbliceerde. „omthulling", gelplut -uit -een in verschillende Nederl. Katholieke dagbla den versahemen berioht, volgens hetwelk oud-k-amselier -dr. Brüning eern briefl a,an het Vaticaan zou hebben geizlo-nden pief de waarschuwing, bij heit sluiten Van een concordaat mot D-uifstbland d® noodiga voorziehtdglieid in adht' te nemen, ver neemt de „Kölnis-chei Volksz-eifung", dat dr. Brüning ten d-eza noch aan het Vati caan, noch aan eenigei amdera instantie een brief geschreven heeft. In -de opilgevingi van den- oud-kanselier v-erluidlt. dat hij' nog persoonlijk den „Vöflas&ben Beobachter" ten deze van antwoord zal dienen. ENGELAND Gandlii zich. Hte gezondüieidstoestand v,an Gamdhi- is zioo verergerd', dat hïjl uit de Yei',ada ge vangenis nlaar liet ziekenliuis te Poo-na is overgebracht. Men gelooft, dat hüjl aam eieu nierontsteking lij'dt. Gandhi blijft bard- ,ne|kikig weigeren do voorwaarden: die de Indische regeering. stelt, te aanvaarden) en wil zïjh voedseloiltliouding in het be lang van de zaak der paria's v'oortzettem Rustig verloop in Ierland. In heit algemeen is; de Eomdag in Ier land rutiiig verloopen. To Dublin deed zich ecu incident voor toen re'plublikeinien hef gebouw der BJaulwhemden-iorganisaitia binnendromgen ein 'n vaandel bemachtigden. Er ODtsfond een worsteling met de blauw- hemden, waarbijl tot vaandel in stukken werd' gescheurd. De republikein-en ver brandden het door ben veroverde stuk' van tot vaandel. Overigens hieerscbte te Dublin ruist, G-eneraa-1 0,'Duflfy had bevolen, dat de blauwfaemden hun bijleenkomsten buiten de stad en vier van de drukke verkeers wegen zoudten ho,u|den. De regeering! had de voornaamste pun ten -door politie laten bezetten, terwijl in de kazernes de militairen in. gereedheid werden gehouden. In den loop van den middag jhiieldem- ja iels aanbieden?, Neien, dia,nb u. Hat isheit is Ik heb u gisteren v-oprgelogen, toen u mij de voorwaarde meedeelde van mijn vaide-r's testament. Br kwam eien belangstellende trek op tot gezicht van den ouden jurist, maar toioh- fronste: hiji onwillekeurig, de wenk brauwen. U. vertel de dait da conditie van de erfenis Was dat ik' ongetrouwd zöu zijn M-a.au dat ben ik- juist niat Misis Fane vroeg hij. Rob zuchtte diep. Neen De ouide Fergeraon schoof een stoel bij en ging naast hem zi-tben. Een oogefmb-lilr li-et hij zi.n hand op die van Robert ruSteon. Is tot niet beter, dat je me alles maar vertelt? En daarop kwam bet verhaal, gejaagd, hortend en onsamenhangend. Hef was een klein meisje uit een cir cusz© werkte aan hef trapietiuim' Den dag dat mijn vader stierf was er een voorstelling in het dorp. Om afleiding te hebben, liep ik de tent' binnen' en ik z'a,g dat zij door een bruut van leem vent gtela- gen werd. Ik kwam tusscbembieidei en sprak later met' haar. Ze was 'pas achttien republikeinien een o|p|t,o,ohit door det stad en leigden kr,a.nsien otp) het graf! van de Ier- sche vrijheidshelden Gollimsi, Griffins en O'Hiiggjns. 5fS ^5 Van andere zijde vername-ni wij echter het1 vlolgende,: Den gebeelen daegl is de- toestand in de s/ta.dl gespannen geweest en de p|oilitia heeft slpteciale miaatragelen getiiolflten. De „Blauwhemden" van generaal O'DuS fy hebben twee parities gelnouiden in de omstreken vlan Dublin en- eenl ta C.ork. Naar Reiufer verneemt, was de politie opdracht geg.even hen alle mogelijke be scherming te verstrakken. Er i® nog niet hakend' -of! ongeregeld heden hebben plaats gehad. OOSTENRIJK D'r. Dollfuss en Mussoiiiii. Die besprekingen van bondskanselier dr. Dlolïfuss mbt Mussolini worden door de bladen over Ijet algemeen beschouwd als een voortzetting vjam hetl onderhoud over de Oostenrijfk' en Italië betreffend© ecbno- miSche vraagstukken en vierder, in. verband met het jongste bedoek! van de Hpnlgaar- sche staatslieden a>an 'R'ome, oiok! als han- vulling v'an de besp-reikingen over de Oostenrijlf, Hongarije e-u Ifalië interesi seerende Midden-Eluropeejsth© kWefeties. Dlaarbijl wordt er op'gelwiezen, dat .Mus solini streeft napr het tot stand b-irengen van een n|a(uwere economische eatnfenwfer- king tusstelhen Oio:st-emij|k en Hiongarij'e, op dat deze taide staten naalsh d-e Kjleinb Entente zich telfstandig izlouden khinnein han-dhaiven. D-o bladen noemen het verder vfanzfel'f- sprekënd, dat ook de verhouding tusste'hen Oostenrijk en D(uitsc-hland' bfesprokeu wordt. tTALIE Do weermlaehiL Toen in het laatst van Juli generaal Ga®iera a'iltrad' als minister van oorlog en Mussolini zelf' w-eer dëz'e pjortefeualle op zich nam. verz'ekerde men van vele kan ten, dat dit do inleiding Was toit een ver- e-emging van dei drie ministerie® v.an Oor log, marine en lu-chtvlaart tot eein enkel ministerie van landtSverdediginig. Thans beivhtten d-e Reigime Fa-soiista, Tribuna en Giornal-e d'Italia een .artikel, dait de noiodzai-elijkh-eid bertiuiig-f van een heid in de organisatie der verschillende on-Uerd-eelen van d-e weermacht, Waarbij «fan de üasciatisch-e miliiti-a wordt inb-eigre-i pen. D-ez'e moet nog nauwer dan tot dus ver met da bestaande vormen van weer macht verbonden worden. Del ge-heele mi litaire organisatie dient onder één minister van weermacht) ta komen en dat kan alleen de D-uce zijn, die „alla draden kent van de binnen- eini buiterdainds-ohe politiek waarvan hij de; 'wever is". Hijl is do man, die de nationale politiek' richt ojp het doei dat alleen den spe.verein en hem1 be kend is. Dit artikel zial wel beschouwd mogen worden als een aankondiging, dafj de verwachte wijziging thans spoedig haar beslag z,al krijgen. RUSLAND Dia kolonisatie. Om cl-e volledige ingebruikneming van weiiü"bevolkte vrucht,bare rayons .te be vorderen len téigemoot1 ta Komen ,a,an -de wenscheu van Kolchozy jen KiloWozIniki uit) verschillende streken v,an Rusland, -om daarheen te verhuizen, is; bij1 den raad van volkscommissarissen van de sowjptunie een landverhuizingscoimité ingestleld, onder voorzitterschap van -Moeralofl, Dit comita moet eien plan van lan-dverh-uiziii'g -olp|s;tel- len, de rayons aanwijlzien, waaruit ge organiseerde giioepen verhuizende landbou wers gekoizien Worden en de rayons, waar zij zich kunnen vestigen. AMERIKA RiOiOsevelt's program in gevaar Haö programma van jptresidienti Rhosevelt is in oen -critiiek' stadium: gekomen. en liet w,as si en honden-laven dat z'e had. Ik beloofde om haar nog eiems te komen oipizoekenik vond dat ik haar moest hfflpien. Toen ik thuis kwam, wja® vader overleden. Het circus trok den volgenden üag verder en ik ziag haar niet weer. Ten minste' niet voordak h-eti testament, het eerste bedoel ik. bekend wa®. Ik1 :sohreief! aan mis» Fane-schreef dat ik nu straatarm was. Ze gaf| mij! den bons. Ik raakte volkomen uit mijn evenwicht, niemand opi de wereld scheen ietjs voor mij: ta voelen nu ik geen geld meer had. ik informeerde waar h-et circus heenge gaan was en ging Rosali-e oplztoatain. lk nia;d' behoefte aan een aanspraak, ik voelde mja getrokken naar iemand die er ook' be roerd aan toe was. En ik'-denk dat' het uiif b'aloo-i'igheid, uit ellende, uit senti mentaliteit, uit eenzaamheid ik weet heit) z'elf' niet precies kwam dat ik haar vroeg om met me fce troumem en met mij naar het buitenland te gaan ojn een nieuw bestaan te ztaeken. Zij- had1 driemaal zooveel durf' aj's ik ik sdhaamde ma dfeij ik zep; kinder.aidhtig en laf' was, zloo weinig levensdurf! ha,d. Z.opi zijn we ge- tooiuwd; ni-emland w'eetf er van. Het Waa mijn bedoieliiung om u dat direiot te ver tellen. maar u sneed mij de gelegenheid ai Da president en J< niet met dia gersj dei- De steen! niet aan de koiuden hat vertegenwoordi- n eens worden^ venischten zich' te onderwerpen), J-ohnspn hoioipt tlhana de negiön-ein-twin- tig voprstellen van den steenikhleinoo-d-e on der ie brengen in één vlqorstel, -dat hij Roosevelt tier goedkeuring z'al voorleg gen. Naiar verluidt, zouden de piqgingen om de stiaa-l-. peitiiolieum.- en steenklolenin-dul- strieën mqt geiweld tot aanvaarding van Roosevelt's program tei dwingen, aanlei ding geven tof ieen pawes voor het hoogic Ame,rika,ans'aha gereidhitslhiolf! «ver da vraag of! da watten inizlaik'a h-et naitianaal herstel al dan niet in strijid z'ij'n met do grondwet» Dei strijjd tegen de malaise. De nieuwe beplatingen voor dfe staal industrie, die doior Rtasevelt zijn goed gekeurd zullen gedurende drie maanden van kracht zijn. Na diein termijn z'al Roo sevelt die bestendiging of) de, wijziging d-er regeling bevelen zulks in overieg meit drie ver-teglei^aordigers van de leiders der organisatie voior heit herstel, die he't recht zullen hebben inzUigs te neunjeinl vam ds bciekim der nijverheid'sondernle(inin(ge'n. Na den laten NoWeimiber, «f! anders zoio- dra, da productie zial zijn geisjtegem tot_ 60. -pat. van de capaciteit zal de werkdag van ten hoioigsfe 8 uren worden ingevoerd v-oior alla emipiLoyé'ien. Da ,C:Veneenk!oimis't m-aalrt gewag van da vexhoioiging -der salarisisicn melt naar schat ting 15 ptat. sinds den ls-ten- Juli. len even eens van de oiplvaitting der staal'fla,brikan ten, -dait onder da nieuwe arheidsoodie da minimumsalarissen in de staalindustrie ge middeld hooger zullen zijn dan 40 (dollar) cent per uur. .W,at betreft da vakvereeniigiiiglen wordt in de overeenkomst enkel de paragraaf) geciteerd, _we-lke aian de (werknemers haf rec-ht waiarblo-ngt zich zonder beperking te vereenigen volgens hun eigen wil. Het progi-ani der R."IÏ. Sitaatsp'ai-'ijl voor aanvulling in aanmerking gcbraiht. ,,-D!e Ma,ashdde" van 15 deiz'er bevhttc ,een hoaf'dartikiel, getiteld „D|e taak van de R.-K. Sjtaatspartiiji", waarvan de „Liml- bjurger Koerier" aanneemt, dat het nietl zonder overleg met den R.-K. partijlead-eir prof. Aalterse, die tot de vaste medien werkers van Die Maasbode behoort, is geschreven. Dat artikel stelde een aan» vulling vk»r van het verkiezingsproigiramt LWjijl ontleenen er het volgendla aan: „Onz'e partljl aal dus het hare er toe hebben -Wijl te dragen, daf liet parlem'ein taire stelsel ten onz'ent naar behojoreiQ, zïjh taak veryult en vervullen kan. ZSjjl z'al daarom' op de eerste plaats heb ben te z'orgen, dat de volksVertegleiiwpor- diging de uitvoerende macht in staat stelle om een krachtig gezag' uit te oefe nen; het parlement bÈLemm|ere da uit voerende macht niet in ha,ar taak doon een onoOrdeelllilukdig gebruik van zijjn ei'gjem bevoegdheden, als het recht vjan interpel latie, 't vragenrecht, door het al te Veel vuldig gemanoeuvreer met moties enz'. Du volksvertegenwoordiging vervfdle liaan taak op wetgevend gebied wij laten thans in het midden of! op den duur da grondslag vam ha,ar samenstelling niet zal moeten worden gewSj'zigd en lcwijta zich op verstandige wtij'ze vlan haar plicht van Controle. ,WfL d-e volksvertegenwoordiging- de haan toekomende taak, waartoe zij' zich dient ta beperken, naar behooreni vervullen, dan 'dient alles voorkomen, wat haai- prestigq of! arbéidsva,ardigjieid kan schaden en allea verricht, wat dez© Verhoogen -k|an. Vol strekt onmogelijk' moet worden .gemaakt dat een belacheïijto aantal partijtjes bij' de stembjus -elkaar tracht te verdringen o) door te: aprekén over dait) niefuw-e, testa ment. Diait deed de deur dicht. Ik liet u( heengaan in heit geloof' d!at alles' in orde was. Het dlwage idee, Kwlam bij mij- op om de heele z-a,ak te verzwijgenen Rosatilu af te- Koop en; ik b-aseïte nu dat ik ma maar had ingepraat dat ik armoede aoul kunnen verdragen. Ik zloclht haar op vertelde haarik w-eiet z-ejft niet goed moer waf ik zeiik Weef all-een dat ik mij als een ellendigen lafaard gadragani heb. Zij1oi, ik kan hef ,u haast niet vertellen. Z© ging van me 'we|g «jmdat ze nog- een extna-voiorsteJlinig moest ga ven zie zbu later tei-u:gklomen en Rob's atom klonk beesch -en stamelend', Er gebeurde ©en ongeluk'. Ze viel van dat vervloekte -trapwium. Tenminste ze z'ei-dea daf h-et een ongeluk' was. Wanhopiig hield! hij' pp en bleef1 voor zicli uitstaren alsbf hij -een angstig visioeat z'ag. I Arme kerel! I De oude Fergprsjon stek hem vriendelijk de hand toe; uit zij'n oogea sipir.ak' ojpreohif medelijden. De! jonge Haf tings splrongl overeind. L (Wordt vervlolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1