S 'ERKEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND UITGEVOERD DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS i' Eerst® Blad D Kruiden Pillen. fSCHE COURANT ZATERDAG 19 AUGUSTUS 1933 ILLERLEI Uw ^oom«Kevela©r AFortelboer. n BUITENLAND |"1 BINNENLAND UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES pi. J. vlaai D-einse te Middel* ■te, Curator mi'. Ph. I Bioieia is' .geem-digtd1 zoudej ng astt dta ectncurran.be ötja» IBKOOPINGEW, ENZ] JHOiEK. Tengerst,aan^l Pt. te Goes, werden gisteren I ,,!®11 ^rzoebiav vam den i 1 .fleren aldaar, in het pch'fc drie Jio^fceden gteilewn 'VHtoenhoiefe1 samen groot (134 gemot) 53 rotaden), Id dia heer A. M. B,a(oP, land- f ■ttalphaarWdijlk! qq. vpor da I per ge-mtet of f 78.359,13 t7l913b :f2160~ T,0,tall9'l NUMMER 98 29stb JAARflANG NIGE-EN NIET WEiEiT. Irneer dan 700 soorten van I pnsitoieleii. Roui'einsdh-e keizer Hadria- a m 70 n. Chr. herbouwd-ei, den na.am in Aelia Capito- I jad aan red-eren Israëlieifc, in ■wonen. |e aardbeving, die ooife he-eft s was die van 1 September 1 Ibfc helweiea'd, dab mensdhen, ■btelwetqinigi .en tie VeieD vlcjedsel fen, zioh nimiraer bo-v-en he-h vlerh<e-ffen. inissert ekkert altifdl bngenl per on$ per on® - per on® per on® ien op Zoom f 5,00. ïtingen verstrekt gaarne op Zoom. ontlasting, slechte spijs- koude, influenza, luste- oofdpijn, enz., de Ian er niet. Ian" f 2,— Zalf 75 cent. 85 cent. verkrijgbaar, dan ge- Lngst van het bedrag door ^kela. 553.50 IEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager sroote waarde VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Uit nummer bestaat uit twee bladen VAN OVER DC6BEHZEH iW e e.k reivuie. Dluitschland gaat imdainks alles maan -steeds diotpr, zijn sympathieën, Voorzoo-r I-ver het die tenminste neg heeft, tei Ver spelen. Dla-u* is b.v. tlo nieuwe ra.di(0;- lede die yoor Hjabidlit gebonden Jie.eftL |D» man is leider ya® do Oiqsteni'ijk'sclhei laationyal-sociajlis'te® -oefent echter Zij® be- drift: uit van uit iDfiutscihland. Dat hem! |jw en dan alles behalve. vriendéSfijfce -wlolor- I üen aan 't adres van Dtolltfluss, den bonds- (kanselier in Wieene®, ontvallen, is duide lijk. i l De bedoeling van de aaizirbew'eging is [volgens voa Habi-dht een sieer edalinlpte^ I'dLge: de kïeanere vojlike® in E|uro-pa Ie ■bevrijden Van den druk der gnopte mor gendheden. Voor Oostenrijk bataelrlent dat i' een zich aansluiten bijDjuitsehland! lom Rjzjop een groot deel van D|uitsc(hr®pirekë®d j Europa alvast te Vereenigen. DbUftuss Lvreest blijkbaar meer de nationaal-so-ciaiüsfi litische terreur vpor zijn Oosteriiijlkers dan Üat hij behoefte heeft aan een samielnr. smelting- met Djuitsehland. Bovendien is 1 1de verdrukking tengevolge va® 't ver drag van Versailles alleen meer ,o(f uiinr der grpoter naiap gelang mem meer pl minder overgevoelig is a-a®gj5leg(d. Daarbij- komen in de laiaitste wleta» berichten binnen p,ver toestanden in de icpneentratie-kiaBiplen, dip mu juist niet voor het nazi-regime pleiten. In de met mieters! hooge, geëlectriïiceerde prikkeldraad om heiningen aï-gespanne® gebieden hebben dë (nazi's bun politieke tegenstanders bijl diui,- Etenden bijleen iopi hen invete gtelvjalfen Btraffeljoos te kunnen few-ellen ,en vooral honger te laten Ijlden. iZiuifce dingen heb- vben vele gelüjibenis met Wat in die vteeee'- lijhe communisten kampen in MjoordiBaist land' plaats vindt en ae zulllllen Üe elpen.-' hare ineening ,a,lles behaiive gunstig stem men ten opzichte van Dluitsehland1. Vervplgens nag Dluitsehlaafds laatste maatregel betreffende den overtoehtl pea- Bohip naar andere landen. Dhitsëhers al leen .pp Dluitsdbe sohep-en, is 't parool. Maar Amerika en Engeland hebben ophel dering gevraajgd en pnmiddelïïjlk1 met te genmaatregelen gedreigd. Om' iets van sJijn vergissing goed te maken zit men 'in Berlijn verzachtende Ifprimdes te 'be denken. In Ierland ontwikkelen "de gebeurt®-1 nissen zich nn juist niojg niet ten gunste van den eersten minister, de Valera. Mi&t Eij'n hardnekkige' economische stiSjjd tegen Engeland waarmee hïji ide lopoïferings- kracht vjan. z!ij!n land heelt nitgeppb, beeft 'hij meer van zlijin invloied verspeeld, dan JhÜjl verwla'cht had. Nu de blauiwhamlden Jzi.Of}'n vat krijgen pp 't gomoiad der Ieren Eöbijnt izlij'n getij eenigszins te verlaoipeai. Hij ivil nieuwe verkiezingen in de hiporn idat zïjfu overwicht op de ppMositie thans nog gropt genoeg is. Dlan boe'ft 't ham' iviel 'een geruststelling opgeleverd, dat zlijjn heide tegenstanders C;osgrfllve en O'Djufiy nu niet zulke beste maatjes zijh- Van een' compromis om' hem gezlamjeüijjk te 'verslaan is vporloppig dus nog geen sprake. Dat een land tela,ar bur^eraoa-log woedt '^een gelukkig land is, zullen de leren on- 'Öertusschen Wel geleerd bebblen. In overig Europa zjjjn bier ien dlaiari teekenen van pnrust gegeifen. Mieit namia in Spanje 'wiapr de regeeringv,an Oata,- lonië ^met die Centrale regeeriujg in Ma drid 't pneens is gewbrden. Over :de af- idracht van gelden van Barcetepa aatu Madrid. In Engelands kntendistribt "!W|aites beeft jt stakensspiook den ikjop wieer eens op'ge- stojken. iZeventienduizend mlijiniwerkers All ien. voprteopig 't leger der wterMbolzlen komen versterken. Erankd# h«ft zijn mjppielijkfieden, taql t buiten 'Ejurppa en misschien, dlojor eigen schuld, rn'ajar 't l<oist in alle gevaS menschenlevens. In Marokko zlijjn. Berber stammen |opgest|!i(an tegen 't Eransche ge- Kag. Dj&t kan in Parijs niet geduld war den en daarom die strijjd op de kustgebie den van Afrika. Van Cuba, Weinig nieu,ws meer. 't Ge val Michiaidjo; is ten einde. Zlij|n dietatiuua' is voorbij! Enkele aanhangers' hebben hun leven er v|opr mioeten dfÉerem. Men Elit de leden van do porrarMichado's geheime Piohtie nog Wat op de bieden. E(n O'esp'edies ied8,rS S°®<üswinlg.h!qt pre.- ftAuiBD.pscjnap [aanvaard. ETij' z'al tiiaicbten 't pnvriendiedijk' vbo-r- 1aJ1.^0OTd-Amerika, om' naati" welf- gevMten -zich met Cuba's aangeiegenbefen ^LwT'61!!1 af?ölfffen- Amerika, d)at Zeil strubbelingen binnens- dien owf f ®^dlk6ül'en' Het. heeft hoven- er vdef lï «P^fd-Amerika Wa,ar #0 Cuba gajdesla.an en die wellens kodden bewerken dat Ziuid-Am'erilkla, Zijjn makkl" ten hoe langer hoe meer sluit voor dia Vereenigd'e Staten. Politiek dus van Uncle j3pni! Ein'fin een zteaiei zucht en alles is geleden. i 1 BELGlhi B ezciiuigi ïigs-uiaat regclqu Het iSitaatsblad maakt, naar Keuter uit Brussel meldt, -een lange reeks k|op.in!kll|ij|kle besluiten [openbaar, die genomten plij|n ter uitvjooring v;an de bHj|zon,dere do,or bet parlement a,an de rageering vjopa- het hek- stel der financiën verleende v[ojhniii,dhten. fngev(olge deze besluiteen wlordt da .ad ministratieve iarbeidl Vereenv|o'.udigdde vreemdelingen-belasting- 'w|ordt Verhoogd; da k.orting op de ambtenaren-salarissen 'wlordt over 1934 Voortgezet. D:e rechten lop de binnenlandsdh-a soheep-v|a,art war den mot 121/2, °/o verhjopgd. 1 ENGELAND Gandhi, Gandhi heeft de hem' aangeboden gun sten, die het m(ogel!ijjk ïnaalkten, dat lüj aijjn wer'k v,opr de paria's zon vloortoette-u van de hand getetafen. ;Men maakt daaruit pp', dat het bericht dia|ti hlij( zïjm vlasten heeft ppigegeven, onjuist is. iZiooals men weet, weigert Gandhi voed sel bpt Izich te nelm'en, omdat; hïj| volgens do nieuteste Bom'haysche wet thans öls ge- -wioon misdadiger wordt behandeld en, hij daardfoor'niet in staat is zlijjn -werk tea; verbetering' v;an bet loit der paria's Voo-r.t te -Zetten. Verleden wëeik Maandag bad men hem pog toegestaan den redacteur van de „Harijan" (bet blad vjopr "dq paria's) te Ontvangen om1 hem een artikel ^te diqteeren. Bazla w'e-eik was hem dit "'geweigerd. Vandaar afijn bestuit, te vasten tloit den dood als hlij niet anders .biejl 'handeld te-tordt. Hpflwel Gancthi toen ttjj weigerde de verklaring te londeojjeeklenen, dat Éijj.zich van piolitieke flictie izöu onthouden fwïst' wat de gevolgen zouden Zijin, is niettemin da Indische regeering hem jn Zoioverng tegempet geltemen, dat zlijj heanf g,unste|uj heeft toegestaan om de politiejka leiding ■van de „Hprijan" in handen te hi'o.uden. (Dieze bestaan hierin, dat de gevangene cjo.rrespondentein van dag- en Weekbladen mag (ontvangen, maar geen interview» mlajg verleenen; dat "hfij| ten hppgste, twee. be zoekers per dag m|ag ontvangen; dat hlij driemaal 's teeafcs ppdraclhten of blijdra- 'gen mag -Zend-em aan de redactie van de „Harij-an" en een' beper-kt aantal brieveu m-ag verzenden; dat hlij de beschiklking Ikhijgt pver do "boeken, dagbladen enz., die hlijj vlooi- zlijn webk noodig heeft. Het sicliiljjiieii deze gmnsten te zijin, die Gan-dhi verwprpen beeft. OOSTENRIJK Nieuwe scherpe maatregelen. Naai- Vaa Dfias uit Wieenen mteldt, heeft d© ministerraad Wjoensdagi blijlna 9 uur aaneen vergaderd ter afdoening vian .een reeks van ziaifen Van blrfdZakteljlk loiecönomiscben aard. Vervolgens zlijn. nog tw'ee verordeningen op 'politiek gebied .uitgevaardigd. D|e eerste bepaalt, dat ver lies van lapdis- resp. hondsburgierg&hap Zal vplgen vloor ben, die ia liet buitenland Mijlandig tegen Oostenrijk optreden, z'ulk tpptreden bevorderen otf zich bot dit doel zionder vergunning vtor vertrek naa-r het buitenland begeven, ingevjal ©en zpioda- nige vergunning vtereisoht is. Naar men weet is thans een dergelijke vergunning iqok voor reizen naar Diuitsöhiaad vborge- ifichreven. Verder is bepaald, dat ya-n jullie lieden ,oolc het verm'ogen in beslag ge- ii|omen en verbeurd! verklaart kan wbr- -den. Eien tweede veqordening behandelt de, topgeliijlkheid van een Verbeurd verkla ren. van bet venujoigen van pplitieke jpartlijjen, wier actie in Oiastearijik' is ver- bioden. (Dit zlijjn de N.S}D[A.P. -en Ide Womm-unistisebe partlijj). RUSLAND II au dcl.s;ovcre.ciiiilo,inSl D|e londerbandelingen over een handels- loyereenkomst tnsschen soVjetjKnslanÜI en de Vereenigde gitaten söhiijtnieai in jeien im- passé te ziijln geraialkt, daar de Biuesen niet alleen credieten -op langen termlijjn Wij ven vragen, dloah bovendien VftSthomdeii aan hun eis'Ch inz'alkc erkenning van sfiov - jet-Kusland door de V-er. Sitaten. AMERIKA R iiin 100 miUi-u-n vtior o-penb. uci-iiCii. Het bureau; vfior pulblieke Werken heelf't een -erediet van bijlna 60 m'illi.oen dol lars beschikbaar gesteld, pplpiat terstond! een begin -zal kunnen worden gemaakt met de uitvoering yan 29 Wei-kverschaf1- lngsplannen in 22 verschillemd© staten. hpvendien h-eel't de federale regeferiag, naar H-. N. uit New Vjork' verneemt, een bediag van 44 mhlio-en dollar beschikhaiar gesteld' voor het bouwen Van een brug, die Manhattan met- de New Tprksche stadsgedeelten Bronx en Queens Zal ver binden. Dteze brug zal, d-oprdien Zij 3 armen -teffigt, een totale lengte van ongeveer 6 K.M. hebben. Zij Zal in het vporjaar van 1935 gereedi kjamen. Dte klosten -z|ullen worden.gedelklt door de heffing van bruggeld. Men schat, 'dat dagelijks 27.000 ia.ut-p's de bru-g zulten passé eren. De uillik-it-i-ingicn uit het Gcni'ceutoftud.S:. Het bericht -oimfr-ejut de uitkeering uit het G-emee-nterfonds -aan de gamaepten, waaruit men kan opmaken, dab da regea-1 ring e-en nieuwe ko-rtiug im de® zin h-e-eift ia geschikt -Olm in tlal van geanaaniteni^chrik ta verspreiden, da,ar het, afgescheiden vlan zijn bebeekenis -opl zichzelf. pp| aan wel zeer ongelegen piogemMik' koim-t. I11 de meeista .grorte gem-eenjtie» n.l. is men -o-p dit oiogenblik mat! het oplatdl-em van de b-agrooting, vrijwel geireeid en nu komt er dotor d-en nieuwen m,a,abreigel uie, .behalve vlop-r ©nk'ello ingewijden, .vaar ieldere-en een verr-aissing w,aia eien ©le nient van grqoit© onziekarheid tnsschanihei- de-, -Hat li-et- in menige gemeente wiel nood zakelijk zal inak-en, He) oijfera notglmaialtei oim te w-erk'en, fe-rteïjl imen. poik bijv. -om- treint den rijlktelsiteua VOto-r de wea-ldooiz-ein- uitlke-ering «vier 1933, laat staan 0|Vë<j- 1934, noig st.eiefdlsl in heti omz-eikerei verkeert. De uitk-eering uit heit getm-eenteflotodis ïpurdt, volgens d-e tete'fc telkëmnale vlaor vij'fi jaren vas-tgeslbcld en loopt voor bet ©erat onder de nieuwe regeling van 1 M-ei 1931 to'tl 1 Mei 1936'. Zijl wordt vaisijgesibeM nagji grond van de ojplb-rengst v!an de gamemte- iond's-bel-astin.s' fn Va® de vSjftig. rijköo-pi- oenten 0® d'e ve-imiogenshelaStiiig, Daar bat zich laat aanzien, dat deze oiplbrengsten van de, vlolgend'e vijftjaariijik'sche.' periode, die- met 1 Mei 1936 jng,a,a!t', belangrij-b minder zullen zijn dian btef beidrag, waarop! de- uitlkeiering vopr da aerate- vfijlfl-jaarlijiki- schei p-eri-oidia is gebaseerd, zulten de g»- me-enten dus in heit! daarop Vo-lgende tijd vak een vermoedelijk aanm-erkelijikl lagex-e, uitkë-ering -u-it helt gemeentiefonds kunmen krijgen. De bedoeling van de regeerinlgL is nu blijkens het oom-ni-iruiq.ué, dezen over gang (men mpg w-el z^feen: v.al) e-en' 'be-etja geteid-eiijlkier -te dioien gjetsebfediein. Hier-to-e zial waarschijnlijk reedis in de 1-o-op-end-e periode een korting op- da uifckee- ringen wo-rd-en tpeg-epiaBt, die Wbrdit gere- eerv-eerd, -om uit heit -aldus te aamen ge brachte bedrag na 1 Mei 1936 hij-slagen tel geven oipi de alsdan z-o-o-Ve-el lagere uit- ke-oringen. Een maaitregel ,die dus een m-eer gelei delijke Vermindering in de uifckeerinige® zal brengen en diel, Zoo;als uit het heislud-t blijkt, re-eds met 1 Mei 1934 van kracht z-ou worden. Het bedrag, dat -op deizo wijfee -aan de gemeentelijke inkomsten wordt onttrokkfen. zo-u voorloo-pdg gebezigd worden om! de Rijfcslbe-grqoting -sluitend' te maken. Hoe is di-t mpg-elij-k, indien da-t bedrag blijkens het bovenstaande) vloor de- gemeen ten gere-serve-e-rd zo-ui woird-eh?. De regae- ring Zo-11 o-pi die- wij'z-e de, rijik'sbegro-oitiug voor 1934 en 1935 flatteéren en dia voor 1936 en volgende jaren mat de dan aan de giemecnte- uit te he-eren. maar oip[gcs)0|U|p|eetr- dte bedragen belasten. Dit Hïjfft' dus voiorknopdg: e-en duister Pint. Het ci-isisgraanljesluii. In de- Dio-n-derdagl gieho-ude® hooif'tïb'e- stuuirsVei-giadering v|an d«n Bion-d va-n KaaspH'oducenten (B,ond va® Zelf-khzieinde bo-exen) is- die volgend® motie a-angieiiionian-, dia aan den minisiter van c*ec-o®oimiisiche ziaken i-s- taegeZondicn. Het bo-ofdhestfuur -enz. kennis g-en,oimiem belbhende va® heit opi 14 fletser in Werking getreden arisisi-graiaut- b-esluit 1933 -overtuigd, Haïti het vloite bedrag der diaiaj-biji ingestelde heffing -opi divers© gra nen door den kloopter zulte® moeten worden heitaald gezien, dat de vark-ensplrijs nog slechts tien hoogste dien -pteoiduotiepirijs heeft, be- nadferd en ge-e® ibedrijftiuktamiste®! n-odli dekking voor risico's nog ©enige v-er-gjp-e- dfing vo-or d-e- geleden enorme verli-eizletii laat dait ondanks d-ei vorlee-nde hulpi door die CrisiE-Zuiv-eloenitralev h«t v-eehoiuderSb-a- drijfl ge-enszins de® ridbtp-rijis. ,o-f! piro-duoUe- -pirijs v-oor d-e melk1 heeiflt. kunnen v|eirk!rij- gen, dat; ge-en dezer twe© bedrijven bij' de tegenwoordige situatie verhopgd© .pa-oduo- tt-a-k!oiSit.en in den verko|op|pgijB' kuan-e® te rughalen. is van m-eiening: Haifa heit in strijd isi meti.recht en billijk heid een steunmaatregel vio(ox derde® ten laste te doien lfoimen va® de bedrijivieim biovenbedoiedd, die zteffi in moiedlratóhladen zfijn, da-t he-t tot ©e® pliioht moot worden gerekend, indien het, gxaainlb-eisluit gehamid- ha.afd bljft, dait maiaitreig,el-en worden ge- txoiffem waardoor ,wwdt vo-oirkiojnen, dat een nieuwe druk -opi deze bedrijteen Wordt gelegd, tenzij dit geplaard gjaat im-et diraota voorzieningen die hot aan de-Ze graepuan mogelijk maken de hoio-ge-re piroducti-ekos- he® aok' werkelijk t© dragen. doel, een be-mepl ,ojpi Uw EiXce'ltenitie dia m-a,alre:gelen ie treffen, die aan de uiitv-ole- ring van gennem-df graanhesluit dei gjooiolte -onbillijkheid ontnemen- en ia,a® hoveuge-; no-omde rodhifim,aiti'ge verlangiens1 tegemoiet- Itom'e®. i I' i D|c ringnijjdefijl. iZoioals reeds -eerdei- belk-eud is ge!m|aaktj -z'al die j,aarl)ij|ksche Bingrijlderij, uitgaand-a van Vreemdolingiehvledkieer, (Opfc dit jaa-r in die Abdfijl plaats hebben ea evenals ai- tiijjd pip. d'en laatsten D|o®d-erdag va® Aug, die dit jaar toevallig*,o-pi den jaardag der Koningin 31 Au-giustus valt. Naar wlijj vernemon heb'bten iz-ioh 46 deel nemers aangemeldi en zal ditm|a,al -op- tw'e-e banen te|orden gereden. Gemeenteraad. in -de Vrijdiaigimiddaig. gehoiudie® raads- ve-rg-adering was e-en me-dedeeling vla®-Old. S'talten in-gekbimien, -dal z-ij' d-e; b'aslislsintg over -do bielgroioting! 1933 tot; 1 October helbben vierda-agd. D-o ra,ad St-e-Me d-a otótwerpHbo.uwVea-oircliel- ningt ongewijzigd vast madalt1 m-et 16 telgje® 2- stemmen -een voiorsitel-Wle-sselin-g om de Het br eedte v-a® wetg-e® -miefe oplen hehouwii-nio! -opi 4, in iptlaaifas van 5 M., te b-epialle® was verwo-rpien. Bij' de vaststelling v|an »e® wijiziginig in- li-eifa reglieg-ent vo-or d'e ambtenaren v'an politie, meende d'e h-eier v-an H-al (S.D'.). dat de eoanimiasaris der Koningin doior verschillend© wijzigingen opi te dring-e®, zich rechte® -aanmatigit, die- beun niet toe- bomen. De vier ;a„ r. laden verklaaxd-e® zioh- tegen e-en vioio-rs|bel itot v-erbpiuw van eani plerceél -t(o|t huislv-eeltingi -der weez&n, q|pl -grond, dait; dit' geschiedt -omdat- he-t hui dig© bij een s'(4iioolgielho®w zlal Wioxden getroikke®, e-n zij! heit d-asbafcreffen-d r-a,ads-' besluit betreiure®. Gemeenteraad. Dfc raad dezer -gemeente k'wlam D[o,nd-er- dagmid-dag drie ,u,ur in ipp-enhai® vea-gAder ring: bijeen (opid'er voonzitterschapii v|a® de® burgemeester, -d©n heer G. A. Hiaje.niluis,.l Ple ih-eeren GJo^ld'bloed, Adriaans© ea De Klop- 'zij® -alte'ezig. |D|e Vo-lgenda ingeklomeni stulkkjen wor den yopr kennisgp'v|Lng[ a3®®®®;0!1116®; 1. Bericht van dhr A. ,W|, uvlan der Hammen, -d)a,t liijl zij® hen|oie®iing to-tl hjop'fd der op-enfaara lagere school A aa®,- vaandt. 2. Bericht van p-ntvjanlgst van Ged. S|tl. der .Ver-ordening opl de -Mjonument&n, vast gesteld- hij! raadsbesluit van 30 djuni Li'. 3. Gpedk-euring van het raadsbesluit van 30 IJjuni 1.1., n;oi. 5, tot -telijlftging der gem-eenteï-egropting vopr het jaar 1932. 4. Goedkeuring van de .r,aads|besluite®l van 30 (Jjuni 1.1., nj°:s- lay® 'b, tot wdjizl- -ging der ibegrppting-j vopr het Gemeente-- Gasb'edrijf vdor het dienstbar 1932. 5. Goedkeuring van h-et raadsbesluit van 30 'J|uni 1933, njo,- 8, tot tefijlziging der 'begro/ïting van het Gnondbedi-ijf vloot' het -dienstjaar 1932. 6. Goedkeuring van het raadshlesluit van 30 Juni 1.1., njq. 9, tot ,-wij!zi-ging der begrooting van de® Keuring|sdienst vla® Vee en Vleesoh vppr het dienstjaar 1932. 7. 'Goedkeuring van het raadebieisluit van 30 Juni 1.1., no. 10, -tot -wijlzigingt der; begr.ooting van, het Openhaar C,entr,a;aJ Slachthuis vppr het dienstjaar 1932. B. en ,W1. stellen v]0f>x, ovter Le gaan tot opheffing der onbewlooabaa-rverklai-ing van de p-ercieelen Oiost-wial 17 e® 19. Aldus wlordt .besloten. B p ui wl v e 01 i"d' -q n i n |g, B. en iW. biedien de® Raad ter vast stelling aa® aem nieuwe b.ouwver-ordeming, De directeur van Geüneentatele-rken, dba- Rpthuizen, k-omt ter vergadering om e.v|. nadere inlichtingen ta verschaffen. Die Vpor-zliter -deelt mede, dat B. en ,Wl. in de porsprjonikie'lijlke verordening eenige wij-zigingen aa-ngebraclbt bebbfen. Die heer Van Rpelgeast brengt dia samenstellers van d-eze Verordening hukte vo-or hun jarenlangen anbeid. Zij® eenige principieel© bezfwlaar is, het verzwaren der -bepalingen die eventuuel bet hoiuWen du-urder maken. D|a 'R|aad stelde inder tijd een degeffijke verordening sam-e-n en spr. kan -zich mi&rkm, dat de heer -R(oit- huiz-en deze nieuwe niet al te enthpusiast lontving. Sipr. Verklaart Vemdeir, vooral odk -als lid der gezjondheidsclommissie, de -be palingen, -die de 'hygiëne Ibewegen, te w,uar- deeren, dpdh hier en daar treedt m'em in de verordening Wel ee® weinig despo-tisch lop. Spr. noemt als voorbeeld ,art. 35, waarin toep-a^ld wlordt, hoe een gleuf tot bet iüWerpeu van poststukken ia,a®gebraidbt mjo.et worden, hetgeen weinig met de hygiëne te malven heeft. Verder vtoielt spr., als raadslid, b.v. niets vfoor de ver., plidhte aansluiting ,aan de Waterleiding. Dhor kan men immers de bewloners niet mee verplichten er pok gebruik van le maken. Eu pimdft de Waterleiding ven plicht is, kan men den beiwfouers weer niet verplichten een behjjprlijlka negenblay te hebben. Die vo-o-rz'itte-r zet uiteen, dat da brievenbus m-ede pp aandrang -vjam d«u -minister van wla.terstaati in de blo;uwvleif px-dening opgenomen w-erd, omidat de pos|-f terijen, bijl het niet ap-uWezig zfijln Va® Ibriei venbussen, Veel last hebben m-et hiat toe-, -zjorgen der pioststuk'kten. Die heer v. P-io-el geest iziegt, dat dit helm -alles bekend- is, dpch dit doet aan bet feit van despotism© nfetls- af'. Met da v-olksgezbndheid beeft het nieits te ma-, ken. N|U mpeb ieder zbrgen een briiaveu-i bus in lojÉ nabij' izlij®. deur te hebben. M-eul heefft ,d«z'e bepaling er zo.nder naieer Wijl under g-ebradbt. Die heer C'ruuöq meent, dat deze ver,-, (ordening aiet aoov-eel zwaarder is da®, dei (oiude. .Versdbillende bep-alinge® efiju juister lomsohreven. Het brievenbus beizIWaar ueht spr. ,P|VerdxeVen. Die'heer R;o-tli|ui,2 e n deelt hierna mie,-, de, dat, in het algemeen de bepalingen hoe gebpulwü mio-et warden, niet verzjwiaardi heeilt. D|az-e verordening is alleteu heelt anders geregeld. D|it is een gemornteliseer-djal verprdeuing. Zlijl is uitstekenld tadhniseh iir elkaar geziet. In het ,algemteen is pfük uieta duurder gewprden. Alleen zlal, ter na-1 leving, m-eer tij-et aa® tojezieht besteed mloeten Worden. Hierna gaft men ^.hoofpstjuklsgewijizel j (Oiver. heer v. P,jO|-el geest vindt, onder b!ooi(dstuk 1, een verbetering, dat meer aan B. en IWj. tejo-rdt overgielatea. Dlezelf^a 'spr. vestigt, (onder hotofidstfuk IV, er ide aandacht pp-, dat, w,a,ar elk gebouw be,, i-eikbaar m-oiet zlij-n met de 'b-eschikbarq brandblnsciimiddelen. H,et k|a® vporkomeu, dat iemiand (óp een bepaalde -plaats in da P-o,el b.v. niet hou-wten mag. Die heer Rjojt huiden geeift toe, dat dit bij ïioo-ge uitzlondering het geval kan izlij-n. Dit is te vervangen, 4o0r te bepalem, dat B. en ,W1. in bijzondere gevallen, Van dez'e bepaling jontheïfing kunnen ver. leen-en. D|e raad gaat met deze aanvulliug| ac'öoord. D'e heer 'V.erm'.aire wil onder -alrfc, 82 bepalen, dft drie w(oniugen kuunem lojoizen op één sep-tieftank inplaats va® twie-e, 'omidat -zoo va-ak drie woningen tegCf. Ijk gebfluiwd w-orden. Die heer Oru-öq geeft dit ho-e, do-chl later Zij® er vaak drie Verschillende bey -zlwiaren -en dah geéfit dat wel eens mjo|eir, Ijlkheden. 1 1 Die heer v. Ppelg-ejast ziet in du nieuiwe bep-alng^ weer een verwarring Va® 'de bp-uiw-hosten.J 1 - Die 'heer 'R- a t li u i ia e n merkt -op-, dat men eerst van zes ;op vier wtouingen ga< k'otn'en is, doch aok /dit -geelt no-g narigji heid. Eien septie.-tank voior drie woningein is gauwer verstopt dja,n één vjoior twee. D|a hosten -zij" daarbfij blij|na evenredig aa® de meerdere klosten van liet Vajker fedige®.. |S]pr. had izteüfls liefst vjoior elke woning eenl septie-tanlc vioprgeschreiVen. D|e heer v. P,|qe 1-geest Vestigt er bij art. 119 d-e nandaioht (Op-, dat dit art. aoio, -uitgelegd kan -wjorden, dajt de eigenaaaj -.van een wjoning Verplicht js Voor wa(ter! te z|°,rgen. 1 1 Die vionr-zitt-er zegt, dit anders op| te vatten. Die lieer v. Po elge e. s t jvindt hefi dan in prde. f - Over eenige -an-dere p-unten w'prdt nog -disclnsme gev,o-erd terwijl de Voorzlite ter toezegt, na een opmerking va® den heer v. P|Oe-Ige©st, diat B. en (Wj. bezien zullen, -of de 1-egesgélldieln eveaw ÏU-eel verlaagd knnnie® w|p,rden. Die verordening 'wlordt llema z. K. iet Het s-p!iOi;t)paifik, D-e vpo-rziitter teelt nog mtede, dat het Sportpark W'a-arsehij:nlij|k- 15 Saplterny ber reeds in gebruik' lean wiarfen geIW^^ m-en. In verband da,arm'ete Wil-en B. e® tWi. een bepalng uit de belasting o(p ver-, makeljikbeden sehraippen, zjopdat nekl. op de tpegangsprijze-n bekaden 25 etent deiza belasting k,a,n verhaald wiorden. Dé xaa,d gaat hiermede Z.h.s. actolpprdl, Die voorizitter dee-lt' vterder medfe, -dat het niet m[og©Ijik is 24 Augustius Iw-eter te vergaderen, doch dait dit 1' Steph izal' wjorden. Verder beaamt spir., dat B. en iWi. wharsdliijinljlk inizlake de Gnsthnislkwes-- tie met een verstel -Zullen komen. D;e heer v. d. ,Wi,art vraagt aan Bt, en :W|. de ingediende -be-gijoptingein van- het Gasthuis ta behandelen. Die heer Cruiclq wijst er op, dat hlj| in d-e vorige Vergadering ,a,angadro|nlgjEtu! heeft ipp -een steunregeling. Die v ,0- o r -z,-die hebben wie toch -Sjpm -zal er in de volgende vergaiderin-g knheir inver m'ededeele®. Dje heer C; r u- e' q ihfjogmeort wanneielr! 'het niau-we wppnw-agenkjajm'p in gebruiki kan worden genomen. Dh heer Rlgthw-iiZen zat uiteen dat het mog iets opigehoiogd mbet wiorden mtot grond van het sportterrein. Die heer V.erm'a ir -a zegt da-t de bten 'wfmers van de Korte NiauWstnaat last hebben v-an bet leven -dja,t in de Usflabiielbl

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1