an en: I Baas NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND 12 cent 25 cent 25 cent 35 cent 32 cent as 32 ct. '5 cent !8 cent 25 cent 25 cent 15 cent 25 cent >uiden Pillen. UITGEVOERD DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Haftings SOME COURANT r» DONDERDAG 17 AUGUSTUS 1933 echtheid - Ier A.M. Vortelboer. Waarheen? FEUILLETON BUITENLAND IERLAND NUMMER 97 298TB JAARGANG E listen, Let hierop I ontlasting, slechte spijs- koude, influenza, luBte- •ofdpijn, enz., de an er niet. an" f2,— Zalf 75 cent. 85 cent. verkrijgbaar, dan ge- ngst van het bedrag door ekela. B53-60 ERKEN NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Telefoon Bijkantoor Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; tn'terlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprïjs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Naar aanleiding van een artikeltje in het Eindhovensdlï Dagblad vlan 3 Juni, krijgen de Baiii'erletzfers pipl 10 Augustus een waarschuwing voor heit afgodisch Rome. Om op 10 Augustus te schrijven over I iets dat 3 Juni plaats had, lijkt' ons voor een dagt&d nu juist geen beivijisi van actualiteit. Eindelijk maakt de Banier ook eens mel ding, van de verschijningen te Beuuraing. De° Banierreld|a,otia doelt het we® op ee.n i bijzondere manier, speKMaH P(pl de haar eigen mftnier. jUet redactie deed hater in het geheid' maar te zwijlgen over Beiauraing, wtamb sommige Staatkundige gereformeerden zou den wel eend sterk' onder den indruk kun nen kioimen en invito,alts van zich los ie rukken Van Roime, gellïjlk de Banier wenSeM, zou het tegenovergestelde wiel eens kunnen gebeuren. Ia plaats van al dia hete, waarin de grootste onwetendheid, steeds sterk op valt. zouden wij de Banierredaatie in hun eigen bellang den ra,ad willen geven, eens een juiste uiteenzetting te geVern vlam hua» godsdienst. Opi idle eerste plants zioluden zijl dan misschien verkrijigem, dat niemand hunner Keiu'H met het brutale Rome en verder zouden zij er iatis 'tpe bijdragen dat niet zoovel en der protestanten ziiöh losrukken van tedere Kerb. ,WSj kunnen em mogen er ons niet over Verheugen, maar de cijfers toornen ons duidelijk. dat de leer van Lulther, OaMjm en anderen, velen nieit meier voldoet. Wij1 hebben hiervan een voorbeeld, in Amsterdam. Naar den godsdienst iis de gemeente Amsterdam ajfo volgt verdeeld: 31 Dee. 1920 31 Dec. 1930 Ned. Berv. 201.511 160.913 R.-Kath. 155.330 166.525 Ned. Israel'. 63.690 60.970 Evang. Lath. 33.535 24.941 Ger, Kerken 34.997 30.260 Doopsgejzind 10.528 9.054 i Port, Israel!. 5.059 4.547 Remonstrant 4.572' 4.004 Christel'. Gerelf. 3.538 2.911 iWteal Herv. 2.853 1.865 G;een Kerk 145.520 263.990 Do Ropnrsch Katholieke Iverk jnaak't zware dagen mee, maar het blijkt da,t ze Vast Staat. 1 j Waarheen gaan zoovellen die uit do Pi'otestantische kerkgeuop|t|Schap|plen tre den?. Misschien zouden vellen, onder dezen niet den weg va,n pn,ge|I(opf opgaan, Wan neer kun vroeger Rjamte's ïeelr niet als gruwelijke aïjgjodleiuji Hv|as afgeschilderd. Wanneer wijl Katholieken. ziouidien ge- koven en vjolbreingietnl, wiait die Rapier van onS vertelt, dan moesten wijl de meepptl Van' Gom en geest verlaten idioten der Wereld geschiedenis' zïjh. Het Katholicisme staat op helt ifunda- ment dia<b Christus zelf! gelegd heeft. Het alfbrekersWerk Van eon Banietr zal! haar dus nieit het minst schaden. Gelliotoyige Protestanten en gelppvige Blopmscheini heb ben zooveel' gemeenschaipjpieiïjlke vijanden, dat zij schouder ,aan Schouder moéten en kunnen vechten vbor hu pi heilige belangen. Meent die Banierredae;-:>u.r te moetten waarséhulwen voor heit afgodische Rémej laat het dan zijix oipi ridderlijke manier, met het wapen der wlaarheid. Die echter z'ellfP dé waarheid niet kent, kan moeilijk strijden Vopr dra waarheid. C. v. DOORN. Economisch verval in Amerika. „Amerika maakt pp ïnSjI den indruk van bjodemlopsheid. Opk het Am'erilklaapsdhei hfedrijjfsleven lïjjkt een vht zjsjnder 'bbdern. Dit laatste is dan jopte reeds zéér in ver val, djofclh. het zja,l nog dieper in het moe ras zinken, aangezien het geheel ,otp| eien 18 Rosalie lag als dppd in de armien v:an den gebochelde,; haar hoofd 'hulpeloos te gen zijn borst; het blond stroomde .over haar gelzdcht; hhar oogen waren geslo ten, haar liiplpien vaal. Over ha,ar lichaam heen keek de ge bochelde den jongen Haf'tingS aan met een uitdagende woede. Het was Robert alsof' zijn hart stil stond. Hij- kreeg ,een suisend gevoel' in zijn hoofd. Hij wou naar voren stappen, haar aanraken, maar iemand hield heim tegen. Een man in «en' lichte overjas baan de zich een weg door de menigte. Roib hoorde iemand zieggen, dat het een dokter was. Onder zijn .toezicht droeg de bochel' Rosalie na,ar den groeten kermiswagen. Da dienr werd gesloten voor helt opdringende pulbiek. De handen die den jongen Haftings vasthielden, lielten llos. Hij' k'eek oim zich' heen met verwilderde oogen en zag helt boenende geizicht van Sherny. Hij; ver gat voor oen oogiemblik' hun vijandschap khnstm'atig [opigeschroéfd! dredietstelsel be rust. Dé Amerikaanscbe pplitdeik noejinj 4k eveneens fopdetatepts. Mem moet napi(e»tüjlk niet dennen, dat de Amerikjaun zijn vader land' lief heeft o|£ dat Mjl er in het ga- heel 'n Vaderland jo|p ma zb,u hojrden. leder, eem leeft em werkt er in het verband der grpote republiek', omdat daardlooir en zooi lang d,aardpor zijin particulier bPzit be schermd wjordt. .Wat wijl, vaderland noe- tnen, is in Amerika niet veel inteer dPn een vermpigensi arzrakerimg. Die Amerikaan: kent en 'Z^eikt niets anders dan geljdj^ ideeën heeft hij', niet."' Hio:ew'el wijl gaarne toegaven, dlat dazlei pntbbtóemingen opi 'het oogehblilt geens zins yreamd, aandoen, mloeten wij' er dan leiz'er niatttemin op attent miken, dat zij 100 'jaar igeledien gedaan Werden dipor den foenmaals zteer bekenden! Oostenrïjlkfeich- flfongaarschen dichter en) geleerde Ni'ed,- laus EranM Niemlbfeich, ridder van Strehle- nau,.lialer meer bekend pmder zij'n aange nomen naam! Lenau. 'Wat is er nui in dien tiijjd niet veijanH derd! Maar hpe saijh. de grondtmek|liciQ^ Welke Lenau, (ons in zij'n brieven 'zoo meesterlijk schildert, in de .aifgeljoioipen eeujwt gelijk' gebleven. iWant staan wijl niet andermjaal viopr een ineenstorting v.ap een tjot in het gigantische opgebhulwdi be drijfsleven, dat uiterlijk geizjond is, doch in'wendig dppr en door voos, omdat het pp crediet werd ppigetrokkeu, dat t'hians geen basis meer heeft, zjoodiat het geheel, om Lenau's wporden te gebruikten, den in- h|oiud van bodemloosheid ïjaaait Ep W'elke zïjh thans de denikbteleMpnj die ons van ov'er den Otetea,an bereikten, tfflt redding van het économisch levten?, iWïjj 'huiveren bij[ de gedachte, dla,t meit inflatie de Wereld gered mioet wordleji. Arm Amerika, d,at Wellicht hopeloos door dit gevaarlijke spel in een afgnopd stort. Beseft mten niet, dat igeld slechts een mid del is io!m! 'de onderlinge waardeverhou ding der goederen tot uitdrukking t'e b'rengen?, E(n! dat dit middel op zli'chzlelifl HjOjoifc doel van het ewnomische .produte'- tie- en distributitepltotejes kan ,zSjh, mjaiar dat in'en, d'oior het" geld te verklnjbeiiteluj, wèl eiken m'aatstaf v|oior de waardobèpa,- ling der goederen overbbon'd wea'pt, en daarmede tevens het klompos, Waarop in jonzte kapitialistisohe ordening het ruilver keer kjoers kan ho uden (Want kapitalistisch (in den gjoeden zin natuurlijk) ^al de wereld' bWijlèn, welkte iook haar maatschappelijke ordening ma,g zijn. Zelfs Rjo'binson Crusoë begon na enkele dagen reeds kapitalistisch te den- kén èn te handelen, tjaen hij) eenige mist de hand geyangen visstehen terzijde legd|el jom mondvoorraad te heblben Voor den tijd, welken hij' n|oodig.had omJ een hengel te maken. Rpbinson spaarde bonsum'ptie-göef- deren ipm kapitaalgoederen, wiaarmede hij in 'de tjoektemst zij'n consumptie zloiu k'un- nen verbeteren, te kunnen makle'n. Dit is in izajn eenvondigsten vbrm1 ook thans nog de gnondslag -yjan het modeme kapitalisme, ipnder welk systeem de menscjhheid' zich de technische productiemethoden ten nuttlei kan imiakten, da nik zij| de aanwezigheid van in het vérleden gevormde Consump tieve rijkd|otm!mten. 1 Maar indien Rjobinson zich eens ver- 'gist had, v'por slechts tw'ee dagten vise]i had overgespaard, teflwSjl het maken Van •zijn hengel drie dagen ytorderde?, Djan zipu hij) onliernoepelij(k zijn vastgralioolpen, zichzelf als het wjare failliet hebben moe ten verklaren. Immers z|o;u hij zich niet uit den n|ood hebben kunnen redden, door zichzelf eenige papieren b|c,nnetjles traslclhrij1- ven met de belpfte er o,p:: Gteéd V|oor vSjE visschen. Dteze bbiatfte zon g.ehejejl waar deloos gefwbest zSjh, om'dat ^ijf eiken rege len ondergrond miste. Dit voorbeeld mioge kinderaichtig schij nen, in Werkelijkheid; kjoint de praktfijjk van het miqderne crodietvcrkeer, Volgens Welke tnten steeds nieuwe ctolieiten xvil en vroeg heesich: W(at is er gebeurd 3 Is zij erg gewond? Sherny haalde zijn sichoiuiders oipi. Hij b'G'et heto een k'or'b a,nitiwoiord foei, terwiql hij de tra,pi van den wagen ofpgiu/g. Zij viiel. i Dte j,on,ge Battings stond aft* in 'eeln droomrondom helm hoorde hiji dei op gewonden stemmen van de menigte. Heit was een heteli evenement vteior höfe kleinte dorp, niemand' dacht er aan, naar huis te gaan, voordat hij alles. geho,U had wat er te, hoor,en viel. Het, kwam vaag bij Robert op Wait er gebeuren zou ;a,is hij zich een weg zten banen naar den wagen en naar binnen ging. Als hij hun zei da,t. hij. de man van het meisje, was. Als hij voor 'haar zou neerknielen en ha,ar vergif'f cd is zoiu sroeie- ken voor het te laait was. Ta laat! E,en wilde angst kwam oiver hem. Als hij haar eens nooit meer alfea zou kunnen zeggen en uifilieiggielii! Een vurig gebed kwaan hem over da lippen. D,af nieit', o God, dat' niet! Hij probeerde foch door de nieuwsgie rige menigte naar de deur van den wagen te dringen. Toen hiji dien bereikt had, werd de deur plotseling geopend en da gebochelde kwam dei trap aïloopen. Hij geven jofn! in het tekbrt a,an reëels ko|Op.- kraoht te vpprzien, op hetzel'f!d|a neer. Opto d« in'flatie-ontiwlerpen. in Am'erikia lijben (ops vair weinig beter gehalte. In den grond der zla,ajk! toch. kan, mien da cïisis m'et inïlatiectedieten niet gplossen. Ei' is een ©veiiwiohtsVecrstlprinig tusstehen piioductie en ctensumlptie, als .gevolg niet alleen v,an een te sneliie uitbijeiding. Van de prpdutetie door middel van crediet,.' diddh mede van de verderfejijkte bltescihej'- mende maatregeleai, wtelk© eien ratjoneele "uitruil van goederen onmogelijk maken en waardioter de wereld ten slotte tiat bit- ïmoede vervélt, niettegenstaande do teöh- nieik der pnoduictie Welhaast volmaakt ge- ufflemd mag worden. Dlat is bet droievigo bteeldterwijl de tachnisjcihe piicteiedé's. ztelf vfjjl v!an land tolt land mügen w'ordeiï uitgewisseld, behpiudens dan de gewone patentbescherming, kimnen de met be hulp van die pipcedé's vbprtgeibraiclhte producten vankvego de hoogte tolmuren, en andere invioterbteletrnmeringen niet' inter nationaal verh;andeldl Worden. Ellk1 land past de modernste productiemethoden toe, waarejoior de productie van tal Van goe deren pnevenrtedig wbrdt uitgebreid, Zon der dat men tegeÉjkertlijld v,a.n een redelij ken afket van die pnoiductie vézekierd is, ,Wil men derhalve Verbetering in den toestand brengen', dan. zlal men niet in do eerste plaats blijl het geld, dpph blijf hei goederenverkeer zelf mioiqljen beginm (h en vóór allee mloeten strevén naar e,en zieke re mate v,an herstel ,v[an den vrijén inter- natipnalen handel. D|a la,ndein iziufflen w's- denom moeten beginnen, hun onderling ruilverkeer te vestigen pp den grondslag yan handelstractaten, welke een geregeld verkeer waarborgen. Zal men 1 oc'htör daflrtioe kunnen, overgaan, indien tegelijk kértijd de basis v,an die tradtaten dpor verknpeiing Van dei mhntstelsels wordt pnderm'ijhd Amerii-a belooft tegemcotkom'endheid in zijn tarievenpiolitiek', dioich op hetzelfde pogenblik tracht list door een roek'elooz'a binnenland'sche inf'latiopioilitiek zlijln pkij|s- peil te d|oen stijgen en zlijfn chnciurretnfie- kraoht pp de wereldm]a,rkt te vea-hoóg.en. 'Dte'z'o twee dtenkbéeldieE jlijh eic'hter geheel met clka.ar in strSjö ea het gevaar .js niet derikbéeldig, dat cjoor dit optreden de, ge heels 'wereld in een nieuw en uiterst ge vaarlijk crisis-stadium Wlordt gebracht. Het Amerikaanseh staatScrediet komt hoe langer hpe meer op een deer wlainkteiel basis te rusten en de moraliteit in het zakenleven dreigt dpor het slechte voor beeld van do regw.ring yielf tpit hQt nul'punt te dalen. Had Lenaui misslchien tiobh! geljk, toen hiji in jjfuni 1833, bjijj het aan landl stappen te Bremen, uitriep,: .,D!as sind verschWein- te, nidlit verednta Sltlaaten" DUITSCHLAND Een grapte razzia. De stiafUtisippliitie tie Koningsbergen heeft mat amhtenaren van de „Lapldieslpioliziei- inspektion Oslt" en de 18e S.S. standaard in het di's'triot Labia,u te Gross Motssbrueh a,an het Kurische Half ;een gropite raz'zia gehouden. Een gropite hoeveelfheid Vuur wapens, met muniitie, ontplofbare Stiffen, houw- en gteekWiaptens pamfléltten «n®. zijn gevonden em in beslag genopi'cln. Vier funetionarislsem van de coimtnumi'sltiscfoe piartiji zijn gaarres'beieird. Het ingetrokken interview mlct Hi%r, Dezer dia,gen heeft dte Pruisisohe pers dienst den tekst weergegeven Van! «ni in- terview diait Hitler had toegestaan iaan da te Kew-Tork' verschijnende „Slt'aatlslz'eifcung und HeroW'. Enkele uren nadat het was gepubliceerd', werd het afdrukken van het interview Verboden. Aan dit verbod werd da mededeeling toegevoegd, dat hist inter- zag er spookachtig uit in hef gele licht zijn leelij'k gezicht heelemaal vertrokken, z'ijn oogen woest melt' bloed bek»,pen. Uit; de, menigte Honken vragen o,pi, maar hij duwde de menschen rulw" opi zij. zonder te antwoorden. Dei jonge Haftingg rende hem achterna en greep hem! stevig vlaslfc. H.oe is hef met haar Om God's will,, zteg me hole hat is! Angslt kl'onk uit zijn stem. Bunch draaide langzaam zijn hoof'd ,om. Hij keek met ha,at in zijn oogem naar hef bleeke gelaat van Robert, daarna schudde hij! zich) los. Toen hij eindelijk sprak, lag er eeD kwaadaardigei tpon in zijn stem; da wóór den kwamen als een snauw over zijn ii/ppten Zij' is dood! HOFDSTUK VU!. Blunt was den heelen avomd onriisfig geweest; hij had niets anders gedaan dan, heen en w,eer ïoppiein tussichenj diet yoor^ deur .en de pa.ntry, nieit in staat oml zijta gedachten rus'tig bij' ielts te bepsfcn sinds heit oogenbiEk da|t hij, op den teruigiweg uit) helt dorpi, waar hiji heen gelwteeisit was om het tefegram. te verzenden, zijh 'jon gen meiesfier in he|t donker den weg paar view „in de laatste weken" nieit w'as ge geven. Inderdaad want hetzelfde sterk anti- jtopd&clh .giefkiLeurdiej ipjetrss^Je^jpireik' vindjt| ikisil in 'het genoemde blad in zijin, editi'a yam 20 Mei. De vraag! hoe dit interview voor del tweede maal1 in da wereld is gazleitl, meent mien 'hier aldus te mogen braamt-" woorden, dat het hier een takltisiehe zie,t van Goering en Goéb'bells bétreff, die met toenemende bezorgdheid Hitlers zwenking naar de gematigder zijde gadeslaan. Deze 'beidien zouden nu, beducht zijn, dat Hitier in den loop der tij'demi ook in z'ijin omti- jood'sc'hen wijn kvlaiter z'al' gaan doen, w|aiar- me,a ook heit l'aatete nazi-program'piunt niet meier intaot zoiu zijn. Daarom voaidep zij heit gewensteht, Hitter oipi doz'e wijtea viadt te zotten. P,ais toen heit interview vbior da tweede ma,aï in de, wer eld Was gestiuprd', kwam Frick heit cotnpl(0't op heit spoior. Helt pcir-sgesprek werd toen ingrat-rokikien waarmee men ondértusstehen niet had kuin- nen verhinderep. da,t het piubliek1 em kijkjra -aphter de naizi-stehermen kreeg. Bfijkhaar evéntoin weitend, dat hat inter view oud was heeft Oftio WfeCs v'an he,t S.B.D.-bestu,ux, zetkll! Praag, ei- op gerea geerd, m'et ©en verklaring in een amdier Amerikaansrah 'blad, welks Vertegenwoor diger dus -óók den 20en Mei vergatien heeft!. ENGELAND Nieujwe Eingelsche jevechtsvliegtui^Vn? Naar .Vaizl Ddas ontleent aan de Dallyj Herald, is de Eingelsdhe nering voor nemens dadelijk honderd nieuwe gevechts vliegtuigen te kcwiw'en in gaVal ter Ont- whpeningscjolnlférentie geen overeenstem ming over de beperking der lurihlstrijld- k'rachten zjaji wprden bereikt. In de nieu we begrooting vau het mipisterie Van luchtvaart ztuüen de credieten y^ior dezen blquW worden opgenomen. Het laatste vliegtuigtype, Wa,anne8 ppo;even zlijln genomen, hééft met vbllej belasting en machinegeweren een gemid delde uursnelheid van ruim 400 K.M,. b'ereikt. Dte honderd nienwe,vliegtuigen, die meer dan 500.000 piond zlullcn kósten, zlullen besteto'd zdj'Ji vopr de Verdediging van konden. Bovendien zfcra men vbomeimeiis jjijh een nieuW eskader vliegb.lo.ot en te bouwen, dat z'al sajn'enw'erkén met de Engelsiche vloot, In cpnservatieVe kringen sdhijht men met dez-e plannen zeer ingeniomlen tie zlijln en ppk MadDppald zlou het plan steunen,, terwijl Sir J|ohn Simlon er «enigszins ge» reserveerd tegenioyér mO|et staan. VoedscLïicigcring van Gandlii. Verledlen jia,ar is in de provincie Bom bay een wiet ingeyoerd', dia het bestuur bijzondere bevoegdheden 'tioiekénds omi te gen de piohtiek' van lijdelijk verzet en bur gerlijke ongehoorzaamheid op ta treid'en. Krachten© dezb wet is Gandhi toil een jaar gev,ang:eni'=|Sltraf vlerooi-deetó en moj&ti hij deze sitr,a.f ook dat staat in de wet uitzitten ,ate gemleen misdadiger. Hiji ge niet dus niet mieer a|!ls vroeger de en vrijheden der pojhliek» geVapgeniep, de z.g. staa-%evan|gieiiien. Gan'dhi schijin|t ewh- te,r uit zijn gevangenis; een nieiuw,en veflid- tocht voor da Verheffing van de paria's te willen beginnen gelijk hiji ook verledetn ja,ar heeft .ondernomen. Dat is hem thana anmogc-lfij'k! <la,ar hij' geen gelegienheidkrijgti zijn artikelen in dte bladen te plaaitisieini. Men heeft hem nJL deizö weck hleti btezoiek van zijn gewonen vlerslatglge-yer igaWieigerd'. Daarom is Gandhi thans eien nieuw® voed» selwcijgiering begonnen. „Ik z'alL vaisfen tot ik sterf", heeft Gan1 dhi geBegd. tenzij' men mij! weer de rechtten van staatsig-eVaugeme toekent. „Ik b'eini Lie ver dood, dan dat ik niet in staat ben pui mij n werk voort te potten, dat mijn üevten' is", zoo luidt zijn v!o,orna,am®te argument in eon verklaring, die hij' na zijp gevan genneming aian de reigeeriing! van Bombay heeflfc gezonden. Alp.er,ton bad zien afraden. De Heinle wagen was hem voorbij ge schoten en terstond weer opgeslokt,door de duisternis. Gewoonlijk Was Blunt blij: als hij zijin nauwsluitende livrtei klom offe'ggejtt da aanstalten kom moRem om maar bed) ta ga,an, maar dezen avond vlolelide hij zich ongewoon Ha,ar w'akker. Tweemaal ging hij; in die stallen inflor- mieeren ,of Mr. Rob a|l thuis gekomen was en tódie k'eeren had hij! dan stal jongen slapend .gevoiulein in den stal, diei leieg geruimd was om plaiats te ma ken vopr Riob's autoi. Hij1 is altijd laat hegenwepridig, bromdede jongen, tpen Blun|ti hem miet' een onzlacht|9 hand wakker maakte om hem te ondervragen. Brengt den wa ge a terug tab a,an die wielen onder da modder. Lam w,erk om schoon te ma ken. Geief mij; ma,ar paarden. Blunt gaf he|m. eien draai otjn z'ijtll ooren. Die jongen haid groote onrein, duS kon hij hééft' wat Verdragen, maar hij, had een hekel aa-n Blunt, hij kroop aöhlter ■een ladder, dia naar een luik' in' de ziojl- aering voerde en tr,ok vian daar Leèlijka geziehten. Blunt ging naar heit huis terug. Da groot e klok in de hall steeg midder- Militaire rechtbanken, Efet kabinet béstopt een militaire recht bank in te stellen vppr het berechten Vja-n pjojitieke delicten. Pla rechtbank zjal de djoodstraf kunnen ppleggen. Het hpsljuit is in de eerst(e plaiaitja gericht tegen de blauWhem'den vjm O'Dluif- iy, v,an Wie Velen in het bézit yan wapens zijin. In den Viij'st^at is reeds een groot/a razzia naar Wapens begonnen. Van ieder vuurwapen, wtaarv)opr een certificaat is afgegeven, moet jvepantwloprdimg worden afgelegd. .Vervjoigens kuiKlea Vervolgingen ingedteld wprden tegen dogeden, die hun wlapens niet inleverdlan'. D|e militHre rechthiahk' dal onbegrensde vplmachten hebiben. Zijl zlal kunnen optre den tegen eiken ppjiitielkeii aanval o'p d©n slaat. I Het wprdt zeer wel mlogeKjlk' geacht, dat Die Valera het nieujwé instituut zal gebruiken om1 de politiek van de Rationale garde te pntdrukkén, die, Zotoals b'ékend, v,oor afschaffing v|an het tegenwoordige parlementaire systeem is. Men bewtart, dat de Nationale garde snel toeneemt en nu reedk meer dan 40.000 leden telt. Die gebieurteniscen gaan snel. Het is milefj Ondenkbaar, dat O'Dluffy en Zijin voor naamste medewerkers zich vpor het eindes dér wéék in arrest zlullen bevinden. O'Duffy verandert de 'kérltjiiaradcs in gicwojie bijlcienikoiMstcn. Generaal O'D'ulff'y heeft meeigedieeld, dat do geestelijke overheid! hem er op ha,d gewez'tn. daf da voiorgeniomien kerkparadeS in strij'd zouden zijn xuiei de lejtter en den geest v,an die voorschriften van May- vvw,tb (de opleidingsschool Voor da Ier- «leha B.jooroöohe priesters), en dat hij daarom besiloitien heeft ze af te gelasten, Er zal nu in eik' district ©en gerwone pa rade gehouden worden, Waarvan de dis- trilcittdeider ,-den tijd zal vastisltel'len. Men »al twee minuten stilte in adhit naman ter herdenking yan Maohael Collins, Ar- fliur Grif'fïfch en Kevin 0''Higgius en daarna zal da aanvoerder een boodschap van O'Duffy vlöorl'elzlen. Althans! alls dia regoering nieit! tuSslchembeid,® koimit en de bijieank.omsten verbiedt. Me» weet nog al'tfl'd! niet oif dié r,ageering yoioradmeind is oen ollgameen verbod uit te vlaai-digen voor de jgdhéelé N,art.ionale Garde dan wd plaatselijke verboden vjoor de befopiginigen vau Zondag. E|eu der vloiornaaimstp jjij- eeukomlsten van de bfliauwhemden moet die: te B,andan (Gou-k), worden, op den| weg 'waarop Michael Gollina ed.fi jaar geileden vermoord is. "WieSt Cork is ®en bhrchl yan helt Iersdbe repiuibïikeinslclhe léger (de I.R.A.) en er zij'n daar al bot singen tadstibeh de I.R.A. en de Naitioiualle Garde yoo'rgavlallen. Men verwacht dan pok dait deze bijleenkom'sit in ieder geval verboden zat worden. Voor heit overige wijfe|t de' coiTeislppndenf van de „Times" tp Dublin er opi, dat De Valera met de Nationale Giard© te ver bidden haar Vermoedelijk! zou vfersterken dapv onwéftilge oajganisatieisi iop| Jpnge Ieren altijd een gr,optie iaantrekkin!g,sjbrachti uitoefenen. Stellig dreigt O'Duiffy's or ganisatie gevaarlijk te worden v-oor de re geering m,a,ar met een verbod' neiamit zij! dat gevaar niet wieg. RUSLAND Dé Oekraïne iu Opstandi? Onder de koppen: „Oproer in Rusland"' „Oekraine en de zluidellijlké dealen haar den van pnrust", meldt ;'t ZWee,ds'e(h!el '„AftO'fWa.det", d%t de igfeheimlzihnige maat regelen ten 'opzichte van de b"iten!ia,ndsclife( dagblad-dom espondentieln te Moskbu, wien verbo|den wferd, zi'ch in de Rjussische hoofd stad |opi te houden, ,tha-ns opigehelderdi w|orden. In de Oekraine en in de ziuidelïjfke de^n sacht; de andere bedienden waren alle maal' naar beid; keti. grimmige pohffet van Rub's Vaidier stiaarde van boven aan de trap mét harde opgen naar de (léege haal. Blunt, k'reieg de vage beHeimtoing Van' ieits huayeringwékkenids. Hiji pookte in het. smeulend© vuur zioiodait de vlammen hoog 'OjPlaaiden en lielpl dra eetkamer bin nen ,om door de gordijnen naar buiteh te zien. Nu dé hoomien bladerloos waren, kon men den weg maar hef dorpl eem heel eind afzien, m,a,ar hij' kon nog! niets ont dekken van da felle lichten yam Rob's walgen; maar juist toen hij' zich wMa omkeeren, hoorde hijeen harden ktop. Blunt schrok. Bezoekers midden in den nacht Mr. R;ob had imaners een feteuteH Blunt haastte zich naar de woord'e|ur en .o'pienid'a de|ze voorzichtig ojpl.een kier. Wie is; daar? vroieg hij. Zonder te kunnen z'eggen waarom:, moest hij' den ken aan den boichfelll, die den hieelein ,dag om het hui© gezworv'en had. Het Was échter da s)fceau van den jongen Haftimgs die, hem antwoordde. Ik ben heij, BB'uat: doe open! Mr. Rob! (Wordt vervólgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1