lil I,/ Op de „Haagsche Veiling" Brussel en Omgeving DINAIVT! DOUWE EGBERTS KOFFIE EEN KLEINE VERRASSING UNTVELT* BAZAR RECLAME van de WEEK! Een half pond Boterhamworst 12 cent Een half pond Schouderham 25 cent Een half pond £3 Rookvleesch 25 cent Een heele Edammer Kaas 35 cent Twee pond Vette Witte Kaas 32 cent Twee pond belegen Komijne Kaas 32 ct. Heden ontvangen: Nieuwe Bokking, 6 stuks 25 cent Zure Haring, twee potjes voor 25 cent Mosselen in 't zuur, per potje 15 cent Tien groote Pekelharingen Drukkerij N.Z.G, Noord-Hollandsch Dagblad ScerrE ALLE DRUKWERKEN DE APPELEN EN PEREN Boerenboter per pond 85 cent Tien groote Eieren voor 28 cent •flat 25 cent ONS NOORDEN Noord-Holland I WORDEN DOOR ONS UITGEVOERD KEURIG VLUG én BILLIJK De roman van R BOUWIEN SMID, AFWEZIG de PASTORIE STALLING P. RASSE, 's-H.-Hendrikskinderendijk, Goes, Tel. 447 J. VAN FRAASSEN SUCCES Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. MAANDAG 14 AUGUSTUS 1933 Advertentièn op Vrijdag 25 Augustus 1933, met bijbehoorende Schuurtje, Erf en Tuin, Bij inschrijving te koop Rijwielen en Motoren AGNES-GARAGE AMeeren doet verkoopen worden hooge prijzen besteedt, zendt daarom uw producten daarheen. Bedevaart Bergen op Zoom—Kevelaer BELANGRIJK Hf 4. VAN FRAASSEN Onze welbekende dagreis op 22 Aug. a.s. naar bezoek aan de stad, Waterloo en Tervueren. J. VAIV FRAASSEN Nieuwstraat 48 - GOES - Telefoon 190 Echt, lekkere koffie..! c69 <mi de> kwaliteit f St. Adrïaanstraat 17, GOES RECLAME Zoskt U een afdoende en saccisvolli reclame In Noord-Holland bons 'f Y Plaatst uwe aanbiedingen, aamragin, bekendmakingen, enz. In kat - - - Iknt meest gelezen dagblad la Noord-1| Holland boven bet Y, met edltle's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur-1| merend en provincie - - - - Aanvragen voor advertentietarieven rlcbfe men aan dn Administratie - - Telefoon 433 en 633 - - 1 en in doosjes van 6 stuks 45 Ct* Bij de goede drogisten. Als Bewijs van echtheid - staat pp elke poeder A.M. Fa. Jacoba Maria Wortelboer. Waarher FEUILL. N§E«JW£ Z£EÜVifSeME COURANT til ju, p; •-..1 TANDARTS GOES, van 16 tot en met 28 Augustus Spoedgevallen Tandarts BONNET De Notaris M. OELE Jz. te 's-Gravenpolder, is voornemens in het openbaar te verkoopen: des nam. 5 uur (Wett. tijd) in de herberg van J. J. Verdonk te 's-Gravenpolder: aan het Schoolplein te 's-Gra venpolder, groot 7 A. en 49 c.A. Te aanvaarden bij de beta ling. Nadere inlichtingen ten kan tore van den Notaris en bij den President-Kerkvoogd dhr. J. BOSMAN, Schoolplein te 's-Gravenpolder. 31961-30 a contant van den heer B. BOONMAN c.s. te Kwadendamme 31931-22 wassende in den boomgaard te 's-Heer-Arendskerke, aan den weg naar Heinkenszand. Reserve 9 H.L. naar ver kiezing. Geen kosten. Nadere inlichtingen verkrijg baar ten kantore van L. SCHOU TEN te 's-Gravenpolder, waar inschrijvingen worden inge wacht tot op 21 Augustus a.s. Wijngaardstraat 24 - GOES Opgaaf van elke hoeveelheid wordt ingewacht bij die tevens alle inlichtingen verstrekt. 29 en 30 AUGUSTUS Prijs derde klasse van Bergen op Zoom f 5,00. Opgave voor deelname en inlichtingen verstrekt gaarne G. KOOLS-DE VISSER, Bergen op Zoom. Op 16 en 17 Augustus a.s. maken wij op veler verzoek een geheel nieuwen en prachtvollen tocht, o.a. naar Luik, door het oei*dal naar Remouchamps (beroemde grotten) Coo (waterval), Stavelot, Malmedy, de la Gileppe, Verviers, Visé, Maastricht. Tweeden dag bezoek aan Valkenburg. Prijs per persoon f 12,50 (met inbegrip van 2 diners, logies en ontbijt). Bespreekt reeds nu uw plaatsen. Vertrek vanaf Garage 's mor gens 6 uur. Kaarten verkrijgbaar bij den Onder nemer: Nieuwstraat 48, Goes, Tel. 190. Vertrek vanaf de Garage des morgens om 6 uur. Prijs per persoon f3,— Van dezen tocht zijn geheel omschreven pro gramma's bij den Ondernemer verkrijgbaar. Kaarten ver krijgbaar bij den Ondernemer: Nieuwstraat 46 - Goes - Telefoon 190 Wegens het enorme succes zetten wij onze Twee-daagsche ritten naar DINANT voort, en wel op 19 en 20 Aug. a.s. Prijs per persoon f 10,(met inbegrip van diners, logies en ontbijt). Vertrek vanaf de Garage 's morgens om 6 uur. Bespreekt reeds nu uw plaatsten. Kaarten verkrijgbaar bij den Onder nemer: DE maar hef is dan ook Koffie van D*E.! Wanneer U D*E Koffie nog niet hebt geproefd kunt U zich niet voorstellen hoe geurig en smakelijk ze is! Inderdaad iets héél bijzonders! Neemt ze in huis! Van 25 tot 60 cent per half pond; voor iedere lOe kooper, die minstens éen kwartje besteedt. A. TILROE ZaKENMENSOHEN DIB db Katholieke be volking VAN HET Noorden wensohen TB BEREIKEN MOFTEN EENIG R.-K. DAGBLAD VOOR DE NOORDE LIJKE PROVINCIËN VOOR DIT DOEL GE BRUIKEN EN HEBBEN Advertentie-tarieven te vra gen, Administratie, Groningen De is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! HOFPLEIN 0 ALKMAAR verdrijft men spoedig met Let hierop I tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" I 2,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie t 2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-50 VAN PUBLICITEIT Naar aanleiding vian heit Eindhoven®* DiaigPl krijsen de Banieite'ers een waarschuwing vopi Om PP 10 Augustus iets dat 3 Juni plaats hal een dagblad nu juist aobuaEttert. Eindelijk' miaaM de Ban ding van de verschijning 0e°Banierrelcl|a,otd'ei doeitl^ bijzondere manier, ep'eicii eigen manier. ilel redactie deed beit< maar te zwijgen ,over sommige, Sfcaialtkundige ge) den wel eemS sterk' onder Ben komen en implllaate' rukken Van Home, g wensc'li.t, zou het teger eens kunnen gebeuren. In pleats van al die, groats,te onwetendheid vallf. zouden wij de Ban: eigen bellang den raad r een juiste uiteenzetting godsdienst. Opl de> eerste, plaats' misschien verkrijgen, dat heu'lt met het brutale zouden zij er ie,te toe b zoovel en der protestante van iedere, Kerk. Wij' kunnen en; mogen Verheugen, maar da ei duidelijk, dat do leier va en anderen, velen niet n Wijl hebben hiervan Amsterdam. Naar den geïheente Amsterdam ad 31 Deo. 1920 Neid,. Hierv. 201.51 R.-K.ath. 155.33 Ned. Israel. 63.69 Eva rig. Lutli. 33.5 G'er. Kerken 34.9 Doopsgezind 10.5 Port. Israël. 5.0c Remonsjtrant 4-5 Christel. Gerelf1, 3.5 iWlaial Herv. 2.8 Geen Kerk 145.5 De Roi'Jim.-dr Eaithpl' zware, dagen mee, maai vlast sltiaat. Waarheen gaan zoc Proiteistjantisicbe berkge den?. Misschien zouden niet den we;g van ping), ne,er hun vroeger R|o« gruwelijke afgoderij, 'w Wanneer wijl Kiatihoi koven en vjolbrengeto, onsl vertelt. dan moesten Goia en geelst verlaten geschiedenis, zijn. Het KaltWi,cdiS|m.e etn ment da,t ClhriistuBl z-elif! aitlbrekersWerk Van een dus nielfc het minst Pnotels'tlanten en gefpiovij beta ztoiorveelL' gelmeensohj dat zij schouder ,aan kunnen vechten vlaor hu Meent die Banierreic waarschulw'en voor liet laat helt dan zijn ofpl met he't wapen der wla. Die echter zelf' de f kan moeilijk strijden V Economisch Amerika. „Amerika maakt pp bodemloosheid. Ook h hiedrïjlfsleven llijikt een Dit laatste is dan pph val, dp* het zlal nog ras zinken, (aangezien 18 Rosalie lag als d<» den gebocheldehaar gen zijn borsthet haar gelzichthaar ten, haar liplpen vaal Over haar lichaam bochelide den jongen een uitdagende woede Het was Robert a stond. Hij, kreeg eei zijn hoofd. Hij wou haar aanraken, maaii tegen. Een man in een da zich een weg, do hoorde iemand zleglge: was. Onder zijn ,toe: Rosalie naar den gro,< dieur werd gesloten piu'lbiek. De handen die vasthielden, lietten lo heen met verwilder, boenende gezicht v: gat voor een ooglen

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4