kraaiennest allerlei rSCHE COURANT ^guWE tfeUWSCHE COURANT MAANDAG 14 AUGUSTUS 1933 laatste berichten burgerlijke stand I 3 Verwildering N katholiek versitoiutte :;rea tiegen de onzedige kfe» onzedelijke gedragingen ï-ebere zyde niet hoongelach fen grinnikte dan om da\ van den criticus .en sfeentf. h over de vereeniging ,,V0ur V _gd met de haren bij -M akterlooze en geestelijk ar rfnjdingswijze maakte helaas Indruk, dat pok velen onzer or waren en de maatregelen lartoe hun gevreten hen ver. enminste ïvel typieerend dat Us m gemeenten met eèn I burgemeester, coffiité's uit moesten vormen, met hetl |ste uitwassen en uitspattingen I ■lestrijde-n en te voorkomen. t Schier Iingzamerhand zool r "e kringen waar men viii. Sfigen huldigt, doch die 4i©o F, "tsoen -en zelfrespect bla. F worden en appél a,an, r in den raad van Huizen 1 J.l. de met-katholiek Staal- Iterpellatie aan over ;de on I geding pp, den opqabai |et bet vterzoek om gebruik Ivan art. 202 der Geineente- |kond£fte eeU poliliebePh- zifter wilde dit verzoek in ■titan van dei commissie voor ordeningen, doch de heer Tee ,e dat hiermede te veel Jnot'id gaan. Ih zei deze andersdenkende inietbaar wegens de onbetai' fm i ,Van - zomer&astten. Indelyke kleedij rondloopen i/uwethjik, «en beestenboel. S'pr. len leidsters van jeugdgroe. I verschrikkelijk gekleed zijn. |t strand zij men niet toe- f et 1S ej" oen zwijnerij De Hv,0<?,(. ih-' strafverordeningen lldelhjk bij elkaar komen r'e „Avondpost" is ook op. oor de feiten, die haar aan- ■erden door ooggetuigen o.m, ■standen bij de Kager-plaien, i schreef de redactie: luim 20 .jaar aan watersport lit ivaag-weken medegemaakt- «f nog van des toopee'cn van ■niet denkan, dat ik middles lug-allures, of dat ik Gver- Tlykheidsideeën heb, maar jjnt is, dat [een mensch moet ua nog iets beter te zijn dan f'ntoen ik santen met een Kens erf ik bivakkeerde. eens ■moest ik ontwaren, dat er ;j nden heersebten, die 't beosr- lUj kwamen. Ijver van bedoelden ibrktf jpnicele voorbeelden, van wat ■szion en medegemaakt, in de yfcems van het woord,..., VVïj onzen, lezers besparenwij Pt de mededeeiing, dat Üe p! abes zelfs hetgeen wij, iadden te zuilen vernemen., Toffen. Idpost wijst dan de ouders int len vervolgt: larnaast dient ook do over- Jer op te treden Het wil er 1 dat tegen bacchanalian' zen .briefschrijver die zich liereid heeft verklaaid, zoo naam te noemen zijn go- door een actieve zeden- of lie niet zou zijn op te treden. wijze, is een zaak van Üe J 'er langzamerhand tenminste •f 'ea groeit het verzet tegen ^schandaal. zoo sterk worden, dat lek*. Izagsdragers mojed en kracht Y'en om^iiun duren plicht t|ej UITKIJK. aan wiean _Atitila yerzweht had i-n zijii rijk aan hem1 af jts ■ruidisdhat voor een huwelijk1 -'ust'er Gratia, J us'ba. H©noria, "liet «en enorm leger, beisfaan- bap|pen van allerlei Sbaammem janus' rijk', waar in de nabij- I royes^ «en Moedige veldslag prd, die «venWel -eindigde in [g voor den trptech-era, sterken 'gr Mét dezen strijd, welke ia everd gingen 'honderden dam -rauwelingen heen, die hu® to-ra 0p(perhoiolf!d ga,ven. Een »n velldshjg deed Attila eer waarbij1 het echter niets hot ing k'waim, zoaals mem zici ïioimen, dooh een bijgeilAOvi.'e en koning deed hem gonanfra en se,batting. Terwijl mem én het Oosf-Romeiiisaiie rijk in had, overleed Attila in zijn irfj met Kriemhilda. Uif alle et Zuidelijk jEjntopa strotxn- •reerdersi pn geteauiteKinjgtani bij de begra-f'enis van dem «erna n f runuenkpiiin!- aanwezig te NGD A/IEUWS Ve rkeorsonge valles. Nieuwen 'a-Gravenlliandsehan :axi met zulk elen vaart te^ea ereden, dat de 20-jarige mej wt Bussuml ■dopr de ajdhter-. tM slagader werd .dAongeema- naar de MajeBlastich'ting ver keert in levensgevaar, agtaargen fe ofi diell ten vtebij dei brug te Drrai- «qp een auto ^taallde boom® fcgen de lan s d® wa^ Mi'l- dotr« chauffeur voor de ajnJa.k, meeI naap taks iren^J,1tkW Door de gladheid van uitweken- ^agexew. weg Wgon der waarsehijnilijik ...Daarflm h'®^md wai,rdaor da auto gebed Jtracbtig' 'gerein chauffeur werd «an half en.hooifd maiQb «einaoo jaim wafre mwetoi* TknSgi® bewuMelaos wjt den Wja,- ivehaaM E'« tweede fMntfw, de n dan Zee, eivlemete-ntsi uiit Leeu warden' had ernstige hopfldwlomdem en een fehtë 'herSensdliudding bekomen. mm wee vrnuwieïijke passagters Werd et oen toor ztecherven gaWiomd- f Dr. de Kuiter .uit Dr,onrijp wlap! slploiedig Iter 'Pllia^tae. D'e z'waargeiwloadie werd per ziekenauto naar het Diaoonesgen]; huis te Leeuwarden vervloeid, Waar hij j-tort na, aankomst, «tonder tot 'bewusltz'iju I te zijn ge konten, is overfedem. Auto f,o water. V«rmioie dféttij k tengievpilgie vn,n een dieifeat aan de stuurinricihtinig is Zaterdag die vrachtaultio v',an den heler Johs. Keyntjons fa Zevlenhuizen a'Jldaar in de Jonkfersvlaiai't gereden. De chauffeur Bakker, die in de cabine zat, g'iRg mee onder waiter, dooh i -wist zich zejlif 'te 'bievrijiden. Het 17-jarig knechtje G. Krajnier ,dalt mpj de auta zat, sprong vooral' te water. Zijn sipirong Was evenwel! zoo groot ,dat hij dei a,uta niot op zich kreeg- Hij wisjt zwleimlmen.de den avet- Icant der vaart te bereiken. De auito is door de kraanwagen Van de ïirma Bakker te Groninglm op dem wail Igehanffd. V,eraekeringl dekt de schade. De niiKi rd te Osfe. In verband met hielt onderzoek .anzake den moord op den 20-ja,rigem J. de B. te Oss, is Ziaiberdag helt parket uit. Den Bosch wederom ter plaatse gewieiest. Da officier van justitie, mr. Duibois Leeft versoheiideme person® aan eeto vbr- hoor .onderworp®. In twlee wionimg® is een ondierzoak in'ges|beEd, eem ,br,o|ek en1 elen jas van den zich in arrest bavin,deinden P. de B. zijn in .beÉfrig gteniolmein. Een em ander is naar den j i ojl t'X ci 0 isk nu cLij^ g glezloin- flen. Zaïterdagimioijgen is de tea'aarfabesbelï- ling van hat slachtoffer oipi de R.-K. ba- graafpiaats to O.S9 geschied. Gefingeerde inbraak te Heerlen. In den nacht van Maandag op Dinsdag is iugelbuoken ten huize van dan koopman K. ia,an de Laandersftraiat te Heerilen. D'e buit wa.s nieit gerin,g en 'hedraag f 920 ,aan contanten en i' i600 a,aini sfoftfen. Bij helt jpiollitie-onderz|oiek' kwiapien f'actioran aam hlet licht, die het viei-mioedem wietit-igd'en, dat de .inbraak gefingeerd was. HjUandscbe jongedame te Parijs flipgclieht. De Parijsche correspondent van „D? IMaasbode" ïheldt Behendige oplichters hebben hun slag kunnen slaan door de verregaande pn- rtoozelheid van een Holiandsche jonge dame, mej. E. ,de H die de onvoor zichtigheid had .te luisteren .naar onbe kenden, die haar aanspraken. Zij had haar intrek genomen in efen hotel van de Avenue de la Gr.jndej Armée en wandelde de Champs Ely- sées af. Ter hoogte van het „Rotiijd Point" werd zij door iemand aalngle- sproken, idie Rus zegde te zijn lein! haar vroeg, of ze ook Engelsch sprak? Op haar bevestigend antwoord vertelde hij haar, dat hij naar Parijs was ge komen om familie-juweelen te vérkoo- pen en werkelijk 'n kooper had ga- vonden, dejeh 4at deze geien Russisch verstond en g|een Fransch pok, Men begaf zich naar een café in |de nabijheid, waar de yreiemdeling, die Amerikaan beweerde te .zijn, inderdaad yeel lust aan jten dag legde om de juweelen te koppen, doch eerst bet advies wilde inwinnen van 'n deskundig juwelier. Ook deze was spoedig ge vonden en meende, dat de juweelen vejel méér waard waren dan de .gevraagde som, zoodat de Amerikaan dadelijk ac cepteerde ze voor 15000 francs te koo- Hen. Hij had 'echter niet meer dan; -8000 francs bij zich, zou 'de rest in itijn hotel gaan halen, doch de Rus kon niet wachten. De Amerikaan stekje daarop aan mej. De H. voor, hem laven 7000 francs voor te schieten, üaar- 'ivoor de helft der juwdelen in pand te houden en deze zeer gedienstige jonge'. Idame haalde f 700 aan Holiandsche briefjes uit haar tasch enwacht no-g steeds met de waardelooze juweeltjes Idat juweel van een „Amerikaan", die bepaald den „Rus" is nagereisd. De commissaris van het bureau Rou- le' heeft haar ervaring geboekstaafd.' PjMulelijik verlteersonge'rik te Woerdea. Zpndagavond omstreeks 9 tijxr reed ter kopgte van de Blokhuislia,au te W|c»erdelnl ten lüe^ va,n auta's en miotorrSjfwiel® in de richting Brfegraven. El® autontobilist |gmg plotseling uit de file en willde jpas- eeeren. H!j raakf-e in b|otsing mfet- een luit de tegenovergestelde richting kamlende d.ute, echter tender ernstige gevolg®. Twee motorrijders, die achter de .auto aanreden kwiam1® echter door de botsing van eerstgenoemde .a.uto imiet ziijm tegfen- %mer in botsing mlet elklaaj. Die duorijd- ster van een vja-n h® mej. U). van Leeu wen, echtgen|0f>te van P. via® der Hpeve "ut de Lier kwam! djaarhïji Zoodanig |bo vallen dat h^ar borstkas Werd ingedrukt. e S?!0 gen'bdiikjk.'eiii later overfeed e5j'. Haar edhtgeniojot die verWtmding® had 'jopgeloopen wierd naar het Alg. Ziekenhui^ Overgebracht. _De tweede mjoterrijder, zekere P. O. luit Oudewater, die beenbreuken had -ou- gelioppen Werd naar het ziekenhuis Lte HJtreteht vervoerd. De ande«-e duorïjdste,? kwam in den slopt terecht. Zlij' kfee°" geen letsel. i I tJ Hevige fc'utsing tnsschen twee aubbuss®. Zondagmorgen om zes uur heeif't pp den DlelWweg pnder Overschie epn feer ernstig v e rk eer sjonge y al ila.ats gehad- Twee bussen, beide geheel gwvuld mét passagiers ziijn [Op genoemde plaats m'et elkaar in botsing gekomen, mlet het nood - lojttig gevolg dat niet minder d|an 30 passagiers min pf ernstig wérden 'gOwiond. Omtrent de toedracht v,an dit ongeluk, dat te Overschie en pprgeving cn o;ok te D'en 'Haag gropte pntstelt®is heeft ver- jporkaakt, vernemen W'ij' dat één der bussen van Luxemburg kw)am, en pp weg w,as naar 'de Hpjf'stad. Dp andere bus, wélke ppk idoor Haags'che ijjgazietenen cgeviuld was, kw,am' van den Haag en 'reed in de 'richting Kptterdanr. D|e jatSteto bus moet niet genioeg rechts hebb'em gehoudlen, het geen wtelbcht tlo|t geen «ngeiljuk -teiu heb ben geleid, wlare het niet Ja! de and'ejb Lus plotseling in een dicihte mistlbanlk te recht kwam. iZlopdöende fejon de ehanlffeiut den tegenkomer niet zie®, met het. gevolg dat zlij® 'wlagen, de .uit Do® Haag lijomende bus achter den m|oitor in de zlijüe raakte whardojor dezte bus over een lengte v|an 3V2 M. a la sardine werd ppengescheurij Cpk de andere bus 'wferd gedeeltjelSjlk' open gereten. 'n jVreeselijk' gegil steeg na die botsing, Waarvan 'het geluid, da,t vier in den lojmtreh Hoorbaar wlas, .uit heide voertuigen op. iVan de inzittenden, die dppr schok' iyia,n hun plaatsen geslingerd war®, bljpedden verscheidene lievig aan gelaat en handien. Anderen Waren er ernstiger aan Ipa en Londen niet meer opstaan. Onmiddellijk na het ongeval iwlas do politie van Overschie ter pHatse, die on- jder leiding van haar inspecteur, deja plaatselijken dienst van de 'Ktode Kruis-. transplort colonne wiiiarsc'huwde en ook de politie van Delft ter |assistentïe riejpi. Sploie- dig was er dan pok de noodige hulp aah- Wazig, waarbijl zic'h ook 'de drie doidtore® van Overschie geduicht weerden. De bur gemeester van ttezp gemjejmte jei heel •Bauiuann droeg er met assistentie van da aanwezige politiemannen zorg votor dat het verkeer hij' de hulpverleto-aing vplQé'clig Was stopgezet, hetgeen op het vroege -uur, betrekkelijk' weinig stagnatie ve-ijooriiaiakfe. Overal pip den wieg lagen gewonden ker mend bijeen; bij! het eerste pp.d|eff|z|o(3(W «hu echter göhlékén zijn dat ge® d'er slachtp'fïers in levensgevaar verkewdie, In het geheel hébben, vporz(i)iav(er wij hedenniorgen vernamen 30 personen vfeu'- Wiondingen opigeljoopen, 12 van h® de m'eesten faiet igébqolk'en Ibaenien zijln naar één der ziek®huiz® in Dpn Haag vervloerd. Van een 66-jarige vrfouw.' ware® beide heenea gebnoken, de overigen had den meer snij'- vleestewjonden. 'Het trrein van de ramp lëvferde, Ddilt na de botsing d?»r het gezicht van )dq imet hjoed hesmiaurde menséhen de fcoioneekh van (angst en wanhoop, die er zich plflsjp'epl- den, een vreeiejijk schouwspel öp. Verregaande anverautv™ irdelijkheid. Zaterdag heeft de politie je 's-Graven- hage groote moeite gehad een grooten autobus van de .Westlandsche Stoom- trammaatschappij, welke nret snelle, vaart door de straten van "Den Haag reed en een reeks van ongelukken vjer- 'Oorzaakt heeft, tot staan te brengen. In 'dien autobus was geen publiek, slechts een chauffeur en een monteur, die bei- dein. onder drajnkinvloed verkeerden, zoo. als later gebleken js. Op 'den Parallelweg reed de bus een 14-jarigien jongen, die daar fietste, aan. Die jongen liep verscheidjene verwondin gen op van zoodanigen „aard, dat da Geneeskundige Dienst hem naar het ziekenhuis heeft gebracht. Een agent van politie, die het pnge- luk zag gebeuren, sommeerde den be stuurder om te stoppen. Deze gaf daar aan echter geen gehoor en ging er met nog grootere snelheid vandoor. In de v. d. Vennestraat, vlak voor het politie bureau. gebeurde h'et tweede ongeluk. Daar botste de bus tegen een groenten- wagen. Deze viel om en kreeg groote schade. De bestuurder kon zich nog tijdig in veiligheid brengen. Ook het' paard kon op 'het laatste oogenblik nog gegrepen worden. .Wieer reed de autobus, door de beide dronken persoinen bestuurd, zonder te stoppen, door en reed eertïge oogert blikken later een personenauto aan. De bestuurder zag het ongeluk aankomen len trachtte nog uit te wijken; dit mocht 'echter niet baten, de auto werd gegrepen en het trottoir opgedrongen. Ook deze aanrijding liep zonder per soonlijke ongelukkan af; de personen., auto werd echter £waar beschodigd. Nog is het verhaal van de wandaden van 'den autobus niet ten einde: In 'de Paul-Krugerlaan werd een groote vrachtauto het slachtoffer. Deze ward van achteren aangereden en ernstig be. schadjgd. Ook daar kon d'e chauffeur zich tijdig in veiligheid brengen. Intusschen was de motorbrigade ge. weerschuwd 'en achtervolgde zij den autobus. Enkele oogenblikken na die laatste aanrijding in de Paul-Kruger laan kwamen .eenige agenten op motor- fietsen ter plaatse en dwongen dan be stuurder van den bus, te stoppen. Na veel moeite gelukte dit. Echter bleek het nog moeilijker te zijn, de. beidei dronken mannen van hun plaatsen te halen. De chauffeur van den bus Ver zette zich zóo heftig, dat verscheidene! politi'dmannen er aan te pas moesten karnen. Hij zag nog kans om een van deze ernstig in den duim te bijten, zoodiat miedische hulp noodzakelijk was. De beide mannqn zijn naar hiet politie lbureau aan de Van-der-Vennestraat overgebracht. Eén van hen de chauffeur was de Al-jarige Duitscher F. B.,' wonende aan den Loosduinschen straatweg. Vrachtauto dom een brng gezahb Zaterdagochtend is te Nieuwenoprd bij Hoogeyaem een m'H igriaan beiladen vracht auto door de brug, lge|!le|g® ten Owst® va® de Middennaai bij' da warning van dart heer K. Kicekoek aPkWri glez'aW «n in het) water gestort. Yi«r bij den auto helhi0|0i®de arbeiderg geraakten te water. Twee wikten Hah met moeite -te redden, doah beide anderen, de arbeiders Kreéflt 'en Pat' ,'z'ij'a onder de lading geiaakit en verdronk®. Boerderiji-n afgebrand. Zaterdagmorgen is te Bndell brand .uit gebroken in de boerderij van E. Bpoediig vatle «Oik de aangnenzende boerderij' v'an den iliandihoiuwei' D. vlam. Bieide boerde rijen izijin tolt den grond toe öifig'öhrand. Heit vee en een deelll Van den ihbotedei konden word® gered. De schade wordt door verzekering gedelct. - Zaïterdagavond is tengev|ol%e van hooibnoied 'brand ontsifcaan in de 'bioierderij Van den lieer O. Van Seto te Vinkiel- ve,en. De slpiuiten vlan Vinkeveen «n Wfflj- nis iraoh'tt® tevergeeilt het Vuur te dpo- ven. De boerderij brandde Vrijwefl! gehael ah; een gnoph geldeettte van het huisraad kon echter worden geréd. Verzékéring dekt de sdhade. TreiniD.verval in Mantsjoek'wo. Eé® man toet e® nniftorm van hét leger van Mantsjloiek'wlo aan, heeft langs den spoorlij1® Kirin-Hailung Chong, een trein doen stoppien door met e® roode wlag te iz)wia,aien. Nauwelijks stond de trein stil, |o|f! deze "Werd bestormd 'doqr .400 bandieten, die izieh verdekt haldden (opgesteld. Die passjagiers van den trein werden v,an ia! hun 'geld en kostbaarhe den 'berioiolfld. Die bandieten namen 30 rei zigers .als gïjizeliaars mee. Ongeluk met gr not vliegtuig Wij. Valencia. Aan de Splaansche Kust, pp 3 mijl fri sland van het strand v;a® Nazareth nabij Valencia, is Zaterdag een ernstig (ongeluk gebeurd. E'en gto°t Italia,ansdh 'wiaifarb vliegtuig, dat generaal Valte, den ehelf van. den stfilfl van de Italiaanéche luelit- toacht, die te Lissiaibon Balbo en zij® es kader verWelkjoto'd had, terugbracht na,ar Home, is in het gezicht van üe 'kust! Ver, Ongelukt. Dé badgasten aan het strand kienden zien, dat het toestel in moeilijkheden Ver keerde. Het tjoestel trachtte jiahij' hiet strand neer te dalen, ma.ar toen het den waterspiegel raakte slpeg het over dien kop en Werd ernstig 'beschadigd. Er was gelukkig een mlotorbéot Wij! de hand, die dadelijk na,ar de plaats des onheils voer, waar visschers en badgasten de .zte'vle® opvarenden v|am. het toestel redden. Zlij kregen een vporloopige. Vtaloirging! in een eerste hulpinrichting en w'erden daarna naar het Del Orau|riekenhuis te Valencia (overgebracht. Alle zéven menschen wia, ren gewpnd, maa.r genera,al Jiulia VaUie mloet er het ergst af® toe 'z'ijln pn in levensgevaar v'erkeeren. De oorzaak van het ongeluk w|as he^ weigeren van een pfemeer der drie mófco,-' renmen schijintzelfs npg een fijd op één m(otor gevlogen 1 tè hebben. Ballw thuis. Zaterdag is Balb(o met (zij'n eskader nalblij lE'ome gedaald. Onder oorverdtootend gejuich der me nigte begonnen des avonds tegen half izte- z'en de vliegtuigen Van Balbjp.'s eskader bp' het Lido di Kpma te landen. In verband' met de Vertraging in de aankomst had generaal Balhb IbasStote®, ter stond na aankomst bo.ven het Lido di Bloma neer te strijken en niet !zbo,als het vioprnemen Whs, eerst pvm Bpimle te Vlie gen. Het eerste vliegtuig, dat nejersttelek', w'as dat van genepaal Balbb, om' 18.30 ■uur. Zlopdra Balbo het toestel verlaten had, trad Mussiolini terstond op hem' toe om hem te omarmen, onder de tonen van het fascistenlied en dayeren vlan de tal rijke m|otoren. i 1 I Om '19.15 waren 'alle 23 vliegtuigjed vllot op het winter gedaald. Balbp en zïj'n metgezellen reden, be geleid dte>r duizenden, in auto's naar Eo- me. .Mussolini sprak lang talet Balbo en begroette vele Vliegers, die' hij' verslag van hun Wederv|aren deed geven. Rsport en spelH Van Bgmund wereldkampioen. Op de Zaterdag en Zpndag té Piarij's' geh(0;uden wielerwedstrijden voor het we reldkampioenschap 'wist de Nederland sche amla.teur Van lEgmond 1 beslag te leggen *>p den titel .Wereldkampioen. Nad'at hij' Zaterdag den \Èransc'he® sprinter Eam'pelberg in de kwlairtfiniales had geslagen, lag Zondag de weg naai den wereldtitel voor hem open. Hijl heeft z|ij® véle landgenoot®, die in zmuiwia'ch tige spanning de wedstrijd® volgden, niet teleurgesteld; hij'. Wist op eminentlq w'ijiZe te zegevieren, pnder davjeremd ap plaus en doldriftige toejuichingen v,an het talrijk opgekomen p'ublieK. 2000 nVzen mor een drappél rozenolie/. (Het 'bereiden van rojZmolie in Bulgarïjfe is reeds Ongeveer 300 jaar oud en iwardf •door de Turken uit Azië ingevoerd. Vi'ojs- "ger béheersbhtie rozenolie uit Perzië en .en Klein-Azië de Eurapeesohe en Am-erii- kaansche markten, thans Wordt de olie in e®ige streken van Ana,tolië (oinge(vjeler 200 Kg.) en ®pk, doch slechts in feer 'kleine hoeveelheid, in Griekenland gewlon nen. In Bulgarije Worden gemiddeld on 'geveer 2000 Hg. rozenolie gefabriceerd wtelke 'Oto haar bij|Zondere kwaliteit ten 'Zeerste Wordt gewaardeerd in Frankrijk' Amerika en Engeland, In Ide laatste jaren 'heeft de lalb^'i tie van -olie in Bulgarijfe Zich zeer pheï 'gembderniseerd. D'e 6Juweno,ud|e,Zeer pri- Imitieve manier der destillatie d-oor den roizenkwéelker zelf, 'die in loodsen op zïj'n erf in èenige ketels langzaam mjomi^aarnl de k'ostbiare olie te voorsdlrijta bracht, is thans door moderne fabrieken ondervangen wiaarvan de gpoptste wel die van Gutsiche Bagarioffs in Soppt is. De fabriek bezit i22 gi-pote destillati-ekétels1, die in den tïj'd van de poizenopgst 500 Kg. rozenolie en •m'eer kunnen fahrie'eieren. ledete. k|etel tok- 'wterkt in pngeveer 2 liuur iJijld 450 Kjg. 'jjokenknoppen, dus in 20-'uur- ongeveer 4500 Kg. 'welke pngeveer 1 Kg. olie pp-- Ibrengen. Dhargewjqonlijk 400 roz'en gemid deld 1 Kg. Wegen, iz|oj° moeten voor helt verkrijgen vlan 1 Kg. ijo|Z®olie 1.800.000 ®o|zenbloesetos Worden bewerkt, d.w.z'. dat yopr een enkele gr,ami rolZenolie het destil latieproduct v,an opgévieer 1800 rozen is, Vioior het verviaarfigen dus van jaar-lijkis gemiddeld 2000 Kg. rMZ®olie in Bul garije 'zijn 4 milliard rpzenWoesem's nopdig Die r.oizenolielb'ereiding op maderne wïjlze is een eenvioiuidige, m'aar uiterst subtiele destillatiemetb|Otde. In groote, luchtdicht gesloten koperen 'ketels, Welke '400 tof 600 Klg. nok'6® kunnen bevatten, 'wlord® de uoizén gekiopjklt. Die damp wlordt doior wp- pijpien in een met kioiuid' wlater geviul'den Iclylin'dervormigen ketel gevloerd, waarin het izgn. rpz'en'water neerslaat. D|at wa ter wlordt weer opgevangen i® twee klei nere koperen vaten, wlaaropi -zich. aan d'e loppervlakte de olie aïtz'elt en weer op haar bteurfc in glazen fleschjes wprdt ge- jgeschept, terwijl het watier in een grea ter vat afvloeit, waarop zich, nadat heit langen t'ij'd heelt gesfuan, Wfler iblie af- 'alet. Nad|a,t het afkoken der raZ® is ge ëindigd, wlorden de kebeils heel spoedig geleegd, want va® de ro|Z® is slechts eon iona,a®|z'ienl'ij|ké steifk'-rièklenlde massa lovergeble'vien. Het Bulgaarsche po'ptendal van Ivas- anlik fat Eiaphmanlare, tussldh® den Bal kan en het Sirenldia-Gforagabdhgte, een loppiervlakte vja® 70 kim'., gelegen, is een para'dïj'saichtig hipek'je en maakt in den ■liqld dat de rioizenstruik'en vol rozleklTa'- rige bloemen staan dien indruk' Van ep® h|oyena,ardsch sprookje. D(e luidht is zlacht .en met toztengeur vtervjuld. Vnoeg in Ide® jo;chtend, om' vïj'fl uur, Wanneer de zpn net is (opgegaan, rijk de tuin® vol levfen en vertier. Honderden bberenmeisjles, gnjgt 'witte hiop'fdidnekten en razen in het haar, plukken snel de bloemen in de m|aada®. Lachen en geizlajng klinken die opgaande iz|o® tegemioet. Shel Worf® de mhnde® in 'ziakken 'geleegtdl ÜaidelSjlk' wjorde® de 'zakken m'et pajard en w]age® na,aj) de nabijgelegen tfla|brLek'® vervfoerd. Dlaar iwlorden ze afgewogen, de bonnen voor de aflevering kfigegetvfen het kjostlbiare goed komt in de kietels dm' later pjls ro]zen-olie de 'geheele wereld te verbCRjidejn. Gedurende de „eampagnie" hedrsdht löntzettende drukte i® heb 'dal. Hier is 'de pogst te laat, daa£- wprdt nict[ iop tijd 'geleverd. Het is een izenuwiac'htige tijd, gedurende de böê Weken va® de bereiding. Met den laatst geplukten rozen knop Wtordt 'het weer stil in het' dal der rbzen tot 'het (Volgendie jaar. I® «het geheel houden ongeveer 10.000 b|o|erc(n Izich met de teelt vah rpzten bezig. Van alle lande® knopt. Frankrijk' het meest en Wel 1570 kg.; Amferïka kiompt, naay verhouding, Weinig, namelijk ,^28 kg. De ptofumerie-inidjustrie va,n Diuitsdh- land bewerkt ongeveef- 200 kjg., da® vplgt E'ngeland met 175, Eiwitseria|njd met 150 kg. Palenibiing. De stad Palembang ligt in het kno ip'- punt van een net groote rivieren, welke het gewest Palembang doorstroomen en tot ver in het binnenland bevaarbaar zijn voor ondiepe rivierschepe® (vpelal z.g. „hekwielers"). D;e hoofdstroom is de Moesi, welke ter plaatse 300 M. breed ('bij Pladjoe zelfs 700 M.) en 20 M. -diep is. Tot Palembang js de Moesi bevaarbaar voor zeeschepen van rwdi- 'delbare afmetingen. Het behoeft ,dus geen Verwondering te baren, dat reeds in de 5de eeuw pa Chr. op deze plaats een stad van be- teekenis bestond en wel een voornapm centrum van Boeddhistische iMaleiers, dat een deel uitmaakte van hét machtige rük van Crivijaya. Zelfs moet er in di-eip tijd ©en vermaarde Universiteit in deze stad zijn.gewieest. Later is de stad blijk baar aan interlocale beteektenis achteruit gegaan. In het laatste decennium nam de ontwikkeling echter weer met .groote schreden toe, tengevolg© van het stij gende belang van de rubber ,en van het aanboren van rijke aardolieveldlan in het achterland. Palembang is een rivierstad door haar ligging aan de Moesi. Zij vertoont er dan ook het kenmerkende beeld van, n.l. een platte ellips langs de rivier op beide oevers. Maar bovendien worden do beide oevers doorsneden door tal van, kleine en groote kreken, waardoor ©en laigunenstad is ontstaan (er zijn 6' bruggen in de stad). De kreken trokken vroeger de dichtste bebouwing, vanwiegie het gemakkelijke watertransport. Hlet „waterfront" had zooveel beteekenis, dat langs de oevers van de Moesi zelfs Bén heele reeks van vlothuizen gemeerd! ligt; houten lage gebouwtjes drijvende) op bamboe- of bouten vlotten (veelal tobotjes). Deze -en .de véle kreken ga ven aan de Stad den schoonen bijnaam van „Indisch Venetië". Wlijshcid en dwaasheid van hof narren nit de 17de eeuw. Hal. instituut „hofnar" is aan de meeiste 'Wiesterséhe ,en Oiostensdhe hoven reeds king afgeschaftmen oriënteert zich zelfs ©pi de Middeleeuwen bij' het hoeren van dit woord. Toch is heb emplooi van den hofnar of van haar, die onder de „zwakke setkse" daarvoor werd® aangezocht,, ook in den Nieuw-® tijd, niet ondankbaar, dik wijls vendianstolijik, sojm's zejlfe aanbeve lenswaardig gelwieeisit, want menig vorst had minder versland ien esprit da® zijn hoif'nar en werd door hem of haar somis op! zijn pilioht, gewezen oil ©pi zijn nummer gezet. Rake zetten zijn van han bekend, geestige ge;zeig!d'en en gevoelige kl'a,p|p|® ltehben ze uitgedeeld. De hnidjge gebeur tenissen geven no|g wel' dikwijls 'aanleiding zich hun woorden -en daden te herin®®®. Is het met het leleursitelfendfe resul taat van de Londensche conferentie voor. ©ogen bijV. niet o'fi we Nellen 'hofnar van Keizer Matthias, hoeren redeneeirieai met weinige woorden, sober gebaar en veeUz-eggende symboliek. De Rijksdag te Regensburg was bijna, aflgeloiopem. Mes zwierige piassen «fajpite Nel-Ie heen en weery uiterlijk gewiehfig doende met eien b©iekjp' ©nder den arm. Dp de vraag v'an den kei zer, wa.t daarin stond antwiaordde d« ®aa-, dat bet de anten van den Rijksdag beVat- tei. „Laat dan erna zien", inviteerde de monarch en hij' zage® cahier met witte, ©ubeschr,even Maden. Op zij® yier- wiondierde vraag, w'at die gekheid heduiddla zei Neïle: „Jullie heR. ook niets uitge voerd, althans nietsi tpt Stand gebracht dan wat prat® bezWaren miaken en elkaar togenspréken Jotzef Pröhlieh aan het BeierSdhe hof en Roquelaiure aan het Fransehe, tijdena dé regeering van den Zonnekoning, ztoehifen fret meer in daden en geschriften, terwijl! de hofnar Killigren kamerdienaar van dem Engel'schen koning Karei II, dez'emi nieiti op al te gemoedelijke wïjlze lOjpl Zijn num mer 'zette, doior den vorst te wiaarscbulw'en, Cromwell uit. de h-éfl' te z'ullen roepen als dei koning zijnplichten j'ejgansi de natia nieilj heter vervhlklc. Hn toe® dlezlelfdia nar incognito te- Parij's Koninjg Loldewijk XIV ontmoette, di-®s -beeft®is en die van den Paus aan weerskante®' via® .de Christusfiguur zia,g hangen, .an'fcwoiorfde hïj zoo langs zijn neus weg, na eexsltj doof den vorst onderrioht te zij'n welke p'®- sonen daar de beeltenissen werd® voor- igestel'd: „Hf wist Wiel dat dei Heiland tusschen twee booitorioh-ten iwiais gekriiisigd, m'aar k'on mij niet dadelijk herinner®, hoe zij heetten!" i Peter de groote, in alles even zonder ling, had er som® wel honderd narren era dwergen tegelijk a,an zijn hof: de e®, omdat hij vreeseliijk mismaakt wa®, de ara- der omdat hü' buitengewoon geestig Wa®, weer anderen die tot straf twegeinö hum 'domheid tof dezen piost waren verlaagd. Da gewezen officier Aschako® bijV. Werd' door d® Oz:a,ar naar alle Wiestersehe ho ven gezonde®, moest, zonder «enige reis- df teerpenning 'mee te krijgen .oinderwag zijn kostje opscharrelen, gloed' de tal® leer en en söherp tfoeluiéüaren, waiarVaor ds keizer -aller Russ® in het Wle®ten wm-d uitgeisehoiM®. Thuisgekomen moeislt da toerist, .die nog niet 2000 thaler ©p jsaH zich bij dien keizer .aanmeldde, «en haekl ■schrijven, ztao mogeftjlk in zeiven talen, waarvan -wij' nieh wéten, rif! het. ooit ver schenen is. De nar, die mast den Oziaar aanzat, en bijl herhaling dioior dien vorSt mét «ho-el en ial omver gesmeten werf ook een hobby v'an Keizer Pieter! was officieel tot batriare|k van Ru'sland en koning va® Siberië Verhieven. EVenzoo dé ahnormial'e, gewleze.n hakker Teiohmann. hui®- -en ho'firar bij! den bislschbip vam Bresla-u omstrelekls helt midden der 18de eeuw. die heifj gebracht had tot mandarijn van China, placha vlan Turkije en in di» W-aardigheden Duitsohi'and door trék! Ar me dwazen, maar iwteerziniwekkerad'e mees ters. die mlet da beklagenslwaardigen sol den! Toch- wa® het onder Richelieu da nar Eran^od® lei Motjel de Boi-sroheri, didh- (er, abt, aajUmioezlenier, staatsraad, enz. zoomede zïj'n cofcgai en dwerg Anton Oodeau, 00K dichter zlelWs nog al® bis schop van Veiuee glesltiorven in 1672, die de Fra-nsehe Academie hiejlipen stdchf®. GOES. Door -die! Haradboiogsiociëteit „Jia- eoha van Beieren" zial a.s. Zaterdag (ker mis) op het terrein aan den Polderschera weg «en groot cpndaurs Wtordera gehoudein'. B-eha-lve de wi«®elbek'ere, zullen viel© -extra, prijken worden uitigelpofd. MIDDELBURG. Zaterdagmiddag had- in de Korte Detlllt «en aanrijding plaats tuftsdhen Ifwee wdejl'rijde.r®, waartójl een dérmate hevig melt zijn achterhloioid ©p da straartfaitsenera terecht kwam!, dat hij ©pi m-adisch' advie® .pier brancard huiis- waa'rts mioeSt wlorden gebracht. 'Zafejrdiag en ©tak gis|ber® was eir waar brand in d'e P.uanipflaats aami deM' Nieuwllandaöhen Weg mioest; de b'raind- weieir handietttenid optreden. GOES. GeborenEdtnond Rudo®4, z. V. Johan Mari Püantedjdt «n Margarabha Ja- oomij'ntje DorrepaaïOorneli®, z.v. Oe- rardus van der Ven an Bertha- Elïisabefilh' Memtjzij' te Roosendaal. Huw.-aifk1.: Dianiel Gerard Kftwsifjep- m'ara, 28 j. jm. te' Goes' en Ma-aitjei Laurinia van Willegen, 25 j. jd. te 's-Grav!erahage Wiillem Sinke, 27 j. jm. te Goias! en Ja,n- nefje Smiafl'legiang-e^ 24 j. jd. de Driawe- ge-n.; Fran-eois Vigser, 43 j., wedr. vah Pieternefla Sinke, te .Goes en WEhelmiha -de Moor, 39 j. te Wisiaeukbrke. MIDDELBURG. Ondertrouwd: L'. Pat'- tenier, 25 j. ien El. Schuilwerve, 25 j.l O. P. Olijslager, 32 j. en C. O. v. Stljiiu 23 j.; W, de Wojlifl, 2'3 j. en M. J. Pol derman. 22 j.; J. H. Anderiasse, 25 j. en M. F. Pol'dermlap, 23 j.; C. J. v. Moolen- broe'k, 25 j. en E. Mielkei, 24 j.; P. v, E-a-an, 24 j. era D« A. Volkers, 24 j. Gehuwd: J. Wl B. vara H-eumten, 26 j. en A. C. A. de Vries, 20 j. Bevallen: O. H. DekkerLouws, J. F. v. Sahijnd#—Kuijls, z'.; P. Faaas® —Van M'Odlenhriaek', z.P. J. E'. Jeras— Boffdermlara, iz>. I Overi-edienM. II. H'uijge, 72 j., gehi. me( J. M. Wlaterman; J. Loriier, 78 j., werln. v. L. P. Job's©. VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEN Augustus: i I j I ,1 16 's-'Heerenhoek, drie Hofsteden, Verbist. 25 's-Gravenpolder, pastorie, Oele. Goes, bouwterreinen, pakhuizen, ©p- Blagtexiteinen, bouwland, ènz., Vaat Dissel en Jonkers.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3