kerkelijk leven gemenqp nieuws MAANDAG 14 AUGUSTUS 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT ftiEUWE ZEEUW GOES Apologetische Vragenbus VAN HIER EN DAAR r evL .1 toonde van zeer groot nut te kunnen zijn ibij de arrestatie en overbrenging [van de daders. Ten slotte heeft een gediplipnieerd'ei roode kruishoud zijn goede diensten bc- yvezen by het opsporen van ieen onge steld .geworden persoon, wiens pet hij! bij zijn baas bracht om dezen dan naar (de plek te geleiden, waar de hulpbe hoevende persoon lag. D|f kermis. Pie o]rbo u\v van de kermis is thans val - .ttojoid. De Groote Markt is toch nag pfirdig bezet geraakt. (Behalve de reeds lOpgei- nplmde vermak,ehjlkheidsi-gelegenlieclen zijn ,«r 'In luchtschommel en 'n di'aa,im|oi^?in (verschenen. Alleen aa® de iziijlde vlan het Bpstkanfaw is er ©en vak opengebleven. Morgen 'heeft de opening plaats. Het Sportterrein. Die Werkzaamheden aan lie Sportterrein adjii nu aoover gevjorderd, dat ov»r een maand .ongeveer het eerste .sjrortvleld in ge bruik kan worden genomen. Met de ander© idxie velden zal het wat langer duren v.oor eSj1 bespeelbaar zijn. Naar wij vernamen iziijn de bedralgeln Waarvoor de verschillende clubs inschre ven, tegengevallen. 'sTIeertnhuek. De (Raad dezer gemeente kwam in openbare vergadering, bijeen qp Donderdag 10 Augustus des namiddags te. 8 uur. Afwezig de leden P. Raas en J. v. Ende. De nafculen der Vorige vergadering wer den voorgelezen en zonder la.aimnerki'ng aldus met aligiem. sleanmen vastgesteld. De navolgend® ingekomen stukken wer den voorgelezen en v(qor kennisgeving aangenomen 1) Proces-verbaal van kasopname bij Üen Gemeente-ontvanger, waaruit blijkt dat allies in orde w.erd bevonden 2) besluit van Ged. Sit. Van Zeeland ter goedkeuring C'iOnversieleeniniglabe&luiit glooit 1000, 3) Brief van den Departement vlan So- SoeiaSe Zaken, waarin aan deze. gemeente ten 'behloieve vlan de werkverschaffing «en .voorschot verleend wordt van 1' 1000. 4) Circulairs van Ged. Statten van Zeeland betreffende, de instelling van een automarkt te Middelburg op iederen eer- eten marktdag der maand. Met. aïgem. St. wordt de nieuwe boiuuiw- vererdening v'aiSt.geöteïïd, met enkede uit- zendering, overeenkomende met. de con ceptverordening opgemaakt, door eene com missie uit de Viereeniging! van Burge meesters en Secretarissen .op Zuid- en ■Nioord-Bevellaifd. Op voorstel vlan B- en W, wordt ten behoeve van heit R.-K. bewaarschool-on derwijs1 ioiver 1933 ieene subsidie veil eend ,van 1 100. Ten behoeve vlan den nieuwe® .weg VHeerenhoekBorsiselen, wordt besloten 'gedurende. 50 jaren eene bijdrage van f' 130 te geven. Met. afjgem. slt. wordt besloten niet acoeord te gaan met het beaniddelingsvoor- eiteQ! ter zake. tramwegen dp Zuid-Bevd- Jand. Aangeboden wordt gemeente-rekening 1932 De rondvraag leverde niets bijzonders cp. Hierna sjhhting. De P. V. de Vriendenkring hield gisteren ieen wedvlucht vanuit Ne.uville met deelname van 140 duiv'en. De prij'z'en werden bahiaialïd als volgt: Oude duiven: 1 P. Rijk", 2, 3, 5 .en 6, J. Trommelen; 4 Wl. v. 't Wetelteinde Jonge duiven: 1, 7, 18, 20, 26 en 30, B. de Jonge; 2, 4, 6, 8 ,en 10, V. v. 't Weisteindle; 3, J. Heiligers, Nieuw- 'dorp; 5, 15. 23 en 27, J. Tromimejllen; 9, 11, 12, 18 en 25, P. v. Eikerien; 13, D. de. Winter, Niisise; 14, H. Baas; 16, 17, 21, •22 en 24. H. Jansen; 28, Poll'ffilelt, Kwa- dendamme. Oi o.and. De raad vergaderde Vrijdag voltallig. De rekening over 1932 werd vo.orloo.pis vastgesteld Op. I 35384.85 in ontvang en op 1 27870,03 in uitgaaf'. De gemeentabe- grooting voor 1934 werd den Raad aan geboden met f'35417,90 in ontvang en tot een gelijk bedrag in uitgaaf. Ter bestrijding van de werkloosheid werd beslaten plannen te la,te.n opmaken1 voor he;t verbreede® van het Oud-Ove zandsche wegje en het verbeteren van den wag vanaf' C. da Jongs tolt aan de® Doiornbqomdij'k'. Made werd besloten te trachten bij anderen Slooten te late®, del ven met steun vlan het Rijk en gemeente. Tot aanvulling der Commissie v'oor de steunregeling werden benoemd, de heerein A. de Jonge en J. v. d. Dries. (Een bouwverordening Werd, behoudens een paar wijzigingen, vastjgedteilld overeenkom stag he't door de vereeniginig Van Bur gemeesters en Secretarissen in Zuid-B,el- vel,and ontworpen model. Nissc. Donderdagavond j.l. vergaderde dei ra,ad dezer gemeente. De rekening der gemeent.e over 1932 werd den raad aangeboden. Da leden Iz. Jansen «n A. Slabbekoiorn werden aangawezen als oom missie, van onderzoek. De 8|o.aaalhuur vbor dei muziekvereeniging „Ons Genoegen", alhier i^fe-dit nader vasit,gesteld op ±'10. De bouwverordening wordt aangehouden tolt de eerstvolgende vergadering, waarbij dan rekening zal worden gehouden met enkele geopperd» bezwaren. Kwadeiidamme. Onze vroegere dorps genopt, de weleerw. heer B. Verbeem thans kapelaan te flRjoelofarendisivee® t- is dio,or den Bisschop van Haarlem heden tot leeraar van het „8emiu,arie Hagevfeld!"' benoemd. Sas van Geut. In vffitallige zitting be- Efliool, de ra,ad daze-r gemeente een eclhrij- ven va.n den heer J. Sohuurs, waarin hij meedeelde dat hij niet meer in aanmerking ■wen&eh'be te kamen als Directeur der Arbeidsbeurs, voor kennisgeving a,an te nemen. I Behoudens een Kleine wijziging in art, 30 werd metv allgameene stommen ingegaan ■opi 'heit. voorstel, vlan B. en W|. om de ne.uiwe 'bouwverordening vla,si te stollen Deze wijze behefeji, die hoogte van de tie bouwen Woningen in ein buitein da kom der gemeente. De geimeent.e-begr.aalting, die van het Gem. Elteotriciibeitabedrijf en van he.t Bur gerlijk Armbestuur voor 1934 wiarden al len in handen va® de Commissie va® On derzoek geHfeld. Bij de rondvraag wilde de haar De Latix weten of' j.l. Vrijdag de. werkverstdhaf- iing nieit. zou kunnen beginne®. De Voorzitter deelde mede dat dit on mogelijk wa,s ,doich aeker wel Maandag (heden); de goedkeuring van G. S. was 'binnen over den .aamkloop van den. grond en de smukken w.aren thans, bij die regigtra- tie te Hulllsit, «m den .aankoop, verder te raJ gdlen. Waarschuwing. De. Commissaris van politie te Tilburg maakt bekend, dat in den laatste® tijd door J. Söhiplp.er, wonende Valkenierslaan Nc. 105 te. Ginnefcen, eenige sohiiïdersluk- ken zijn verkocht. geW,orden, wetllk© na, v'er- koiop. bleken niet aji!kam.sttig te zijn van degenen wier signatuur .onder die stukken vo' rkwam1. Bij één dcizer .stukke® ko® dei vafflsah- heid door den nog in lieve® zijnde® schilder w-cruen Via,st.ge®lt.èld. In verband hiermede, is bij het aanknoo.- r.en van hiandeöterelaties met Schiplpier de moodig© voorzichtig|h,eid geboden. Benoemingen in het Bisdom Haarlem, Z. H. Exc. de Bisschap, van Haarlem heeft benoemd tot: W'aam. Deken van het Dekenaat Delft,deu zieereerw. heer J. J. Dankelman. Pastoor: te den Boorn-Schipluide® den weleerw. heer Th. Wl. Loomans; te Hoek-van-HoUand den weleenv. heer W. J. Warmenhoven, thans, kapetaia® te Haar kan. (O.Ii.Vr.-Ko®.-v.-d.-All.-B.azenkr.) Deer.aren .aan het Elein-Seminarie „HageveM" he Heemstede de vioiglende weleiefw. heerem: J. A. Slijkerman, t-hans kapelaan te Botterdam H. Hildegardis.) mr. A. A. W. Dieipenbroök', thans1 kap. te. Hillegom (H. Jos.); B. Verbeem, thans kap. te Roelofarendsveen; Rector: te Amsterdam (II. Aloy- sius-geatichtl) den weleerw. heer H. M. van Spanje, thans kap. te Amsterdam (HU. Ursula, en Gez.); te Leiden (St.- Diduina-huis) den welieerw. heer H. J. A. M. van dier Ven, thans kap. ta Leiden (H. Petrus); te Rotterdam (R.-K. Ly- ticum voor Meisjets;) den welieerw. heer P. J. Maas, thans kap. te: Rotterdam (H. Hildegardis); K a.pel a a n te Amsterdam (HH. Ur sula .en Gaz.) den weleerw. heer dr. A. 1. M. Ka.tte "Wiassenaar (H. Will.) dep weleerw. beer J. B. M, Blanbers; te Nootdorp den weieerw. heer A. N. Dui- nisveld (neoan.) te Amsterdam (H. Will, buiten de V.) den weleerw. heer K. J. H. Lauiten- schütiz'; te Poeldijk den weleerw. heer Wl. A. J. Geels, (Neam.); te Amsterdam (H. Bon.) den weleerw. lieer P. A. A. Verhoeckxte Heemskerk den weleerw. heer P. Th. A. Perquin (Neom.); te Amsterdam (H. Will, binnen de V.) den weleerw. heer J. J. J. H. Ris.wich; te, Rotterdam (H. Elis.) den weleerw. heer H. J. H. Wasiterkaimp.; te Oudorpi den welterw. he.er B. J. A. Ha,anen (neam.) Ie 's-Gravenhage .(H. Ger.. Maj.) den weleerw. heer J. C. M. Franse; te Bos koop den weleerw. heer C. M. Broers (neom.) 'te 's-Gravenhage (H. Jae.) den weleerw. heer A. J. van den OuJenhcj.je®; tie Haarlem (Kathedraal St. Bavo) den wel eerw. heer G. P. A. Alkemade.; te Naald wijk den we&emv. heer N. J. de Ruy- ter (naam.),; te Rotterdam (H. Laur.) den welieerw. heer j. S. W. Groenen; te Leimuiden den welieerw. heer O. Vlaar (neom.); ta Rotterdam (H. Jos.) den weileenv heer C. H. Oilsthoornt'e Hill,g,gom (H. Mart.) d» nweilaeriv. heer B. Schneiders; ta Rotterdam (H. Hildegardis) den wel eerw. haer Th. Wl. Kleppier; te Berkel den welaerw. heer J. van Duivenvoorde (naam.) te Rotterdam (H. Ellis.) den weleerw. hear C. de Ruijter; te Halfweg den wel eerw. heer J. M. Wijsbroek (neom.) te Rotterdam (H.H. Mart, v. Core.) den weteierw. heer W; C. Westerhaven; te Beverwijk (H. Agatha) den welieerw. heer Z. van der Klein; te Zwaag den wel eerw. he,er A. M. Abeiln (neom.); te Rotterdam (H. Laur.) den weleerw. heer A. J. A. Schuttete Pijnacker den welieerw. heer W, L. Egberts'(n(eo,m.) te Rotterdam (H. Ui'ldeg.) den weleerw. heer F. A. Bernefeldte Lutjébr.oek den weleerw. lieer N. A. Commandeur (neom.) ■te Haarlem (H. Jos.) den weleerw. lieer Th. W, M. van der Lugt; "te Haarlem (H. Joës de1 D.) den welieerw. heer P. J. de Wit; te Alkmaar (H. Laur.) den wet eerw. lieer Th. A. Nijman, die Kapeilaa® was te Dordrecht (H. Bon.); ite Haarlem (H. Joes, de D.) den wel eerw. heer C. A. van Steen; te Bevlen- wijk (O. L. Vr. v. G. R.) den weleerw. heer J. Th. van den Beek; te Wannend den weleerw'. heer H. C. A. P. va® Drune® (neom.) tei Leiden (H. Petrus) ,den weleerw. lieer A. J. Leenders; te Uitgeest dien weleerw. heer J. Vaortlwist (neom.); (,a Dordrecht (H. Ant. va.n Pa.dua) den weleerw. heer Th. J. G. Dekker; te Heer-Hngowa,ard ((H. Dion.) den wei eierw. Meer H. C. R.aozenburg (neam.); te Schiedam (H. Hart) den weieerw. lieer W. A. A. Berding; te Gouda (O. L. Vr. Hem.) den weieerw. heer Th. J. J. van Segglale®, die Kapelaan was' te Schiedam (H. Hart); te Scheveningen (O. L. Vr. v. Lour des) den waleerw'. heer J. E. van de Gent; te Vila,ar- dingen de® welieerw. heer P. J. va\n Steyn (ne,om.); te. Rijswijk' den Weleenw. heer D. B, F. Plaat; te Purmereiid den weleertv. hear II. v. d. Heijden (neam.); te Wfliddinxveen de.n weleerw. 'lieer M. H. van der Togf; te Vlisasingen dein wel eerw. heer Wi. M. C. Verscliure (neom.); ta Widi-mer den weleerw. heer A. Rueg- ten(neom.)te Sanitpaort de® weleerw. lieer J. H. M. va® Inge® (neom.); te Me- derablik den weleerw. heer P. O. G. Visser (neom.); te Biefewijk' den weleerw. beer S. J. M. Broers (neom.); te Zae- tcrwonde (H. Joës. Onth.) den weleerw. lieer A. Buis (neom.); te W,armeuhuize® den weleerw. heer J. B. Roscnliart (ne om.); te Duivendrieoht den weleerw. heer Th J. M. H. Wjanna (neom.); te Voor- liurg (O. L. Vr. Hem.) den w.eileerw. heer M. Schiplpier (ne,om.)te HoeHolf1- ■arendsveen de® weleerw. heer A. A. J. Buys (neom.)te Hillelgom (H. J.os.) den weleerw. heer J. Wl. A. M. Merles (ne om.); te Oegsltigieesit den weleerw. heer A. Martens (neom.) Assistent te Delft (H. Hipp..) den weleerw. lieer C. J. van der Knaap (neom.) Z. H. Exc. de, Bisschop van Haar lem heeft opdracht gegeven om te stu deer,en in het Kerkelijk Recht te Rome a.aa den weleerw. heer J. A. M. van der Graag, tluins Kapelaan te Oegstgee»' Mgr. J. H. G. Jansen. Morgen hoopt Mgr. J. II G. Jinsiii, aartsbisschop van Utrecht, zijn 40-jarig prkister-jubiï(c.v<mi (lie hlerdanken Ter. feestelijke herdenking va® dit priester feest heeft zich een comité gevorrnidj. hetwelk 'fde. organisatie der feestelijk heden op 15 en 16 Aug a.s. op zich heeft genoemen. Op 16 Aug. zal Mga lansen in de Kathedrale Kerk aati de Lange Nieuvvstraat te Utrecht ten pon tificale H. Mis opdragen; in den na middag gal Z H. Exc ..en receptie houden, terwijl den dag wordt besloten met een feestavond in livoli. De ter gelegenheid van dit jubileum bijeengo. brachte gaven zullen, volgens verlangen van den aartsbisschop, worden aange wend tot mettbileering ten aankleeding van de kapel in het in aanbouw zijnd klein Seminarie te Apeldoorn .Vragen worde® ingewacht bij de redactie. V raag: Is het bij mijn dankzegging na de H. Communie -uiet verstrooiend voor tne, het kruisteeken te maken, wan neer de priester den, zegen geeft na het uitreiken 'der H. Communie? Antw.: 't Is niet noodzakelijk, het kruisteeken te maken, wanneer de pries ter den zegen geeft, maar 't is toch pen algemeen gebruik om het ,wel te doen. Hoe d'it verstrooiend kan zjj-n, zie ik niet (goed in. Men is bijvoorbeeld iets aan het vragen ina de II. Communie, de overwinning van zijn fouten of een tijdelijke gunst en .men zegt dan, als dc priester den zegen geeft en terwijl men een kruis maakt Ik yraag dit in den Naam van den Vader en den Zoon en id'en H. Geest, Amen, me dunkt, we zullen dan nog des te eerder ver hoord' worden, want „al wat ge den, .Vader jn Mijn Naam zult vragen, zal Ilij ,u geven," zei Christus. Zoo'n ge dachte bevordert juist anze devo'.ie, zou ik zeggen. Vraag: Als men een vollen aflaat niet geheel verdient, verschilt hij dan' van een .gedeeltelijke? Antvv.Niet in wezen, maar wel in kracht. Als men moteite doet om den vollen aflaat te verdienen door de voor geschreven voorwaarden zoo goed mo gelijk te vervullen, maar hem niet ge heel verdient, omdat misschien Onze onthechting aan de zonde niet volkomen of onze liefde niet volmaakt genoeg, is, dan zullen we toch aan buitengewoon rijke gedeeltelijke aflaten deelachtig worden. - Vraag: Als ik vóór de H. Mis g-ecommunieerd heb, kan ik dan eigen lijk wel peggen bij het Domine, .non sum 'dignus vóór de Communie van den priester: „Heer, ik ben niet waardig"? Ik ben toch al te Communie geweest Antw.: Ofschoon de H. Kerk die woorden van den hoofdman uit het Evangelie zeer zinrijk legt in den mond van ieder, die gaat communicceren, kan men die bede van vernedering en eer bied toch ook met veel vrucht telk oogen- blik van den dag zeggen? Wat zou er tegen zijn om die bede door den dag te herhalen Elk oogenblik toch ztjlri we overtuigd, niet waardig te zijn, dat God tot ons komt. Door den dag uit. gesproken neemt die bede het karakter aan van ©en zoo .hoogst vruchtbare! g-eestelijke Communie. Vraag; De Katholieke Kerk is de alleenzaligmakende kerk. Toch kan..eon heiden zalig worden. Hoe kan dat dan Wat is te goeder trouw dwalen? A n t w.'Christus heeft maar óén Kerk gesticht, namelijk de Katholieke. Aan haar alleen gaf Hij de opdracht, de geloovigen zalig te maken door de middelen aan haar alleen geschonken. Maar heidenen en zoovtesl anderen kun nen te goeder trouw dwalen. Wanneer ze dan de natuurwet onderhouden, dia God in ieders hart gegrift heeft, als ze •dus volgens die natuurwet niet stelen, niet dooden zonder reden, .geen zede loosheid doen, althans dat alles niet in .erge mate, dan kunnen wie zeggen, dat ze door het onderhouden van die na tuurvvet indirect den hun onbekenden. Maker van die natuurwet dienten -en be- trülnueln. En Christus Zelf zei: „Zoo, iemand Mij bemint,- zullen de Vader .en Ik tot hem komen en.Ons verblijf bij hum houden". Als de Vader en dc Zoon Hun verblijf ergens houden, is daar ook de H. Geest, want deze Drie zij-a Eén. Door de inwoning der H. Drie vuldigheid in die heidenziel verdwijlnt' onmiddellijk de erfzonde. Als die man weten zou, dat de Katholieke Kerk de ware is en dat zij als voorwaarde tot haar lidmaatschap het H Doopsel stelt, zou hij onmiddellijk begeeren, gedoopt te worden. Dat is dus in zijn ge'hcelen, samenhang het Doopsel van begeerte. Al behoort zoo iemand, omdat hij het Doopsel des waters niet heeft ontvangen niet tot ljpt lichaam der Katholieke Kerk, hij behoort door zijn goede le venswijze wel tot de ziel der Kerk. En daartoe behooren alle njet-gedaop'r tien, die goed leven -egt te goeder trouw dwalen. Allen zijn dus, ofschoon on bewust, leden van de alleenzaligmakende Kerk, wier genade-sfeer zich tlus veel verder dan iot de eigenlijke Kathoi- lieken uitstrekt. Het «raf van Attila ontdekt? Aan do MoOida® in do nabijheid van Budweis is onlangs een ijz-eren .doodskist Cipigelgmven, waarin zich ©e® geraa.ml e. be vond. waar Va nheit. lio,o,f'd naar (hot O.osite® was gekeerd. Uit ©en nader omderzloiek is gebleken, dait de kist nweit dateere® uil( de 5e .eeiiw na. Chr. Zij wias otaigeivein door een h®eve.ellh«iid wa.piemrnsitjiiigiein, nuuite®, sabillden, goiu.de® plate® e® siera den. lallen va® Byzaintiijmsch maaksel. Sommige der gavonde® Hukken wijzen .er op, dal' zlij1 door da Hunne.® zij® vervaar digd. Delz'e kastibare vondst wordt thans vermoed hetfc graf' Van Atifcilla, det in de 5e eeuw reigeerendie vorst dleir Hunnen tie zijn. Verschillende argumenten zijin aan wezig om deze befwering te st-aVe®. De vindplaats komt precies orviereen met de beschrijving va® een oude kerkelijke Kro niek. waarin over heit, graf vlan Attila.. de® Hunnenkoning, wordij gerept. Verder ver meldt deze kroniek, dai de vorst vfermooird zo® zijn in zijin huweilïjksnaclit met Kriem- hil'dei na «enige krijggtaehten in G.alië. Deze 'laatste bewering -stemt overeie® met de b'ekende Nibelungenisiajge, waarin Kriemhiilde voor de tweede, maal, na den wreeden dood v.a.n haar ©eiste, gemaal1, •Siegfried, in het huwelijk traid met Etael, wa,arnre.de dan AtJtilla Wiord't bedoeld. Attila, zou zijn gesneuveld in een ge Vecht na bet noodlottige feestmaal, hetwelk dooi de Bourgondiërs was aangericht en waar op zij doof del Hunnen, aangespoord door Kriemhilde werden overvhlle®. Tal van kronieken bestaan er, waarin wordt be weerd, dat bet stoffelijk overschot van den Hunnenkoning in een ijzeren kist werd gelegd e® begraven in den bodem va® de. Mötdau. Mét .de kist werden vele schaften van groo.te waarde in de diepte geworpen om dien geliefden koning de laatste eer te bewijzen. Vóór da begra fenis van, Attila. werd de laopi der Mol- da® gewijzigd om vervolgens, na de ter aardebestelling, baar ouden lo.otpi te her nemen. Deze wijziging moest dienen oim te veiaifkcimen, dat in 'later jarem helt ga-af1 wellicht zöu kunnen worden ©intdekt e® de de, schatten eruit zouden worde® genomen. Da slaven, dia aan het graf' hadden gear beid, werden allen ter dood gebracht om zoodoende het geheim te bewaren. Attila, in de „Nibellungen" Btzel in de Sknndinavische legenden Atli genaamd, werd in het .begin der 5e eeuw afe zoo® van Mundzuk gieiboren. Omstreeks 433 volgde bij zlijn oom Rua op al's vbrst. On geveer twintig jaar heeft Atitila gere geerd, -eert'S in samenwerking met Zij'n broeder Bleda. In dege 20 j,a,ar onderwieirp. de machtige Hunnenkoning vele Skyithi- sohe stammen, zooals de Ak'aitziri, welke zich in Zuid-Rusland bevond, Turksohe stammen, .onder meer de Sorasgi, «veineienls in genoemde, streek verblij-viendie» dia Ger maansdia stammen iu het Dquaugabied, da Slavische stammen in heit boven Wleidh- nek- en Donaugelbied, de Aianjem, e®z. Al daze stammen zagen zich meesitai na een hevigen strijd genoodzaakt aa® de macht van den Hunnenkoning 'e® dien; onderda nen te onderwerpen. Oip hun reizen door -de Zuidelijke Ëurapeiesche landen onder namen de Hunne® tal va® plundertochten, welk© de bevolking angst, en schrik aan joegen. Vooral d'e streken v.a,n Azië wer den door d© sluwe H.unnen onveilig ge maakt. Vóór da kramst' van Attila., ate ko ning dezer zoozeer gevreesde stam waren d© Hunnen niet. meer da® ee® wopisitb hci-da. roovend 'en pSunderend, trekkend Van stad tot. stad, vrouw en kinderen meit zich nemend en brandstichtend daar, waar de bevolking niet ko® geve® hetgeen zij wenstehten. Aktffiia, heeit zijn geheete léven getiiapht vlan zijn mannen betrouw bare, solidaire onderdanen te make®, doch het kwaad, hetjweGk reieds. zoo, langa jtaren in de bijna, wilïde mensohen stak, was te diep- ingevreten, dan dat ééu ma® hierin de gewensoliite ommekeer kon brengen. De grondHag van Attila'® idee was vla® da woeste 'elementen, welke de Hunnanstani vormden, oennationale, eenheid tie slcheip- pien. Door zij® ijzeren wil' en vastberaden heid s3laag.de hij hierin vaar eeu_.gr.aaf deel. Onder he.t beheer van Abtfe" werd de Hunnenstam steeds maobtjiger. De tegen werking wan zijn .broeder Bleda,. welke Atitila in de eerste jaren van zijn bewind ondervond, was norzaak. dat Hm deze® doadde. N,a. den wreeden daad van zij® broiader toog Attil'a, naar Rome en klopte aan bij de® oud-Romeingohe® keizer Thea- doisius. die ziolt .genoodzaakt zag den vrede mét den Humienhaniinjg te. kaapen tegen betaling van een schatting, weilk© laing niet gering' Wa,®. Met het WieSte|lïjk: Ro.- meinsche rijk', waarover Aëtiuisi oipjper- manh+ig was, leefde Attila in vrede en vriendschap, ziopdaib deze zelïfls ee® Hun- nisch lmlipcarps zond «ter bestrijding van dé Bourgondiërs, in wefika st,am Attila zijn graatsten -vijand za|g|. Deze stami is eveneens bekend uit, de Nibedu.nglenigagfe. Als gevolg v'a® ©e® wedgerinjg' va® den keizer van het, Wiest-Romeinsche rijk, V»- ...to hbime114® 'u •ffUTVi (Gi6D- vCTPto^ - -rellluk -^geu «ebflbat Ver wild ering. Wie zich ate katholiek varsltoiuitta. te protesteeren tiegen de onzedige któ ding en de onzedelijke gedragingen werd van zekere zijde niet hoonge!a<j begroet. Men grinnikte dan om d? krachtig Het .ong' pijnlik, J .aderende .gtacmltralgöoi: d ine nitwnkan. - - .aercmidi .iden weg begon Haar olm preutschheid van den criticus en slt-eptl maar links ,Pr 'n oran.v. .„vnstisie wonden X)'6-' ier n grapje over de vereeniging ourj eer en deugd" miet de haren bij. Deze karakterlooze en geestelijk at. moedige bestrijdingswijze maakte helaas] nog zoo'n indruk, dat pok velen onze; er bang voor waren en de maatregelen! nalieten, waartoe hun gevreten hen vet.' plichtten. Het is tenminste wel typtoerend er zich .zelfs in gemeienten met eeql katholieken burgemeester, comité's uit de burgerij moesten vormen, met het doel de ergste uitwassen en uitspattingen] althans te .bestrijden en te voorkomen. Het wordt echter langzamerhand zo<j| .erg, dat ook de kringen waar men vtij. ere opvattingen huldigt, doch die Jtqg een greintje fatsoen en zelfrespect ba zitten, verontrust worden en appél aan. teekenen. Zoo vroeg in den raad vairi Huizen Donderdag j.l. de niet-katholiek Staal man een interpellatie aan over ,de on. welvoegelijke kleeding pp. den opgnba» rem weg met het verzoek om gebruik te maken van art. 202 der Gemeente wet om ten spoedigste een poliliebepaj ling af te kondigen. ■D(e voorzitter wilde dit. verzofek jut bande® steilten van de c-ammiisisie vaor •de strafverordeningen, doch de heer, Staalman meende dat hiermede te veel tijd zou gemoeid gaan. Het Gooi, zei deze andersdenkende, wordt ongenietbaar wegens de onbeta, melijke gedragingen van zomergasten, die in schandelijke klcedij jrondloopen. Het. is .afschuwelijk, ee® beestenboel. Spr. zag leiders en leidsters van jeugdgroe. pen. die zelf verschrikkelijk gekleed zijn. Ook op het strand zij men niet toe geef el ijkhet is er .oen zwijnerij De commissie voor de strafverordeningten moet onmiddellijk bij elkaar komen. De liberale „Avondpost" is ook op. geschrikt door de feiten, die haar aan gebracht werden door ooggetuigen o.m, over de toestanden bij de Kager-plassen. Iven lezer schreef de redactie: Ik doe ruim 20 jaar aan watersport, heb heel wat Kaag-weken medegemaakt, maar ik walg nog van de. toonee'en van de laatste. U moet niet denken, dat ik mid der- nacht zendeling-allures, of dat ik over dreven zedelijkheidsideeen heb, maar mijn standpunt is, dat ieen menscli moet trachten altijd nog iets beter tie zijn dan .een beest. Entoen ik samen met een boer, op wiens erf ik bivakkeerde^ eens rondkeek, moest ik ontwaren, dat er idaar toestanden heersclitcu, die 't beest achtige nabij kwamen. De schrijver van bedoelden ifcriff geeft 'dan enkele voorbeelden, van wat hij heeft gezien en medegemaakt, in <ie goede beteekenis van' het woord.... Vvij zullen het onzen lezers besparen; oyij. volstaan met de mededeeling, dat de helft van dit alles zelfs hetgeen wij, verwacht hadden te zullen .vernemen^ heeft overlroffen. De Avondpost wijst dan de ouders op htm placht len vervolgt: „Maar daarnaast dient ook dc over- hleid strenger op te treden Het wil er I bij -ons niet in, dat tegen bacchanalian, j als door onzen briefschrijver die zich I overigens bereid heeft verklaaid, zoo I noodig zijn naam te noemen zijn go- I constateerd, door een actieve zeden- of I andere politie niet zou zijn op te treden. I Op welke wijze, is -eien zaak van de, I autoriteiten. Zoo komt er langzamerhand tenminste I .eenig inzicht en groeit het verzet tegen R bet publiek-schandaal. (Moge het zoo sterk worden, dat eit«. I jgiü kneuznv twecc :Keer G. van Ji.oo.1 huis te Leeuwarden vei hart na aaukomf, tondel te zip geltoPen, is .overiej V,ermoëdit€jk_ tengeyoH. aan de sUurinricibtinig vrachtauto van de® höer te Zevtenhuize® a^ar H' gered'en. De chauffeur I caibin» zat, ™e'" -wist zich ze(H he tevnjid knechtje G. Krtumer ,da sprong vooraf te evenwél .zoo gmoit ,da|t li zich kreeg. Hij wisf zwle kant der vaart te bierei D-e auto is doior de ki tfirma Bakker te Grom g-e-haaffd. Y-erziekering di If'i ■nsriigii jtwe-e ,0101 dielijk de gezagsdragers jnojed en kracht genojeg krijgen om hun duren plicht tei doen jn deze. f - UITKIJK. lentinianus, aan wie® Atitila yerz®cht had da hefffit van zijn rijk ,a,an hem' af ita staan afe bruidischat voor een huwelijk mat diens zuster Graitia, Juiste Honoria, trok Atfffllai nuet- ©en enorm leger, bestaan- d» uit, mansichaplpie® van alllerlei Stammen raar Vailemtianus' rijk, waar iu de nabij heid va® Tray.es ©en bloedige veldsLag werd geleverd, die ©fvenWel eindigde in ee® nederlaag vaor den trpbsëhe®, sterke® I Htmnenkoninjg. Mét dezen strijd, welke in 451 werd geleverd gingen honderden va® I Attila's vertrauwelinge® heen, die hu® I leven vbpr hun .oplperhoiofid ga.ven. Een jaar na deze® veldslag deed Attila ©se inval in Italië, waarbij1 het echter niet tot I een plundering kwant, zoaals mem zich had voor,genomen, doolt een bijigeOjoovi's vrees- vlan den koning deed ham gonoqgta nemen miet een sohabting. Terwijl me® dei tocht »a,ar het Oost.-Romeinsalie rijk ir voorbereiding had, overleed Attila in zijn huweilijksnachfj met Kriemlihde. Uit alle dfeïen va® het Zuidelijk Fu™tPa stroom den zijn vereerders pa geftrauwielinglea tezamen om bij de begrafenis van de® eens zoo. machtigen Hunnenkoning aanwezig te zijn. V erkeorsonge rallen. Op, .de® Nieuwen '.s'-Grawenfliandsche® we10' is een zu,',^ öen vaart tqgen eieiT óooni gterede®, dat de 20-jarig© mej. t'P franken uit Bussum' door de achter- rMt sJoeg. Een s4aig,a.der werd daongeena- den; z'ij is naar de Maj.eillasitichtimg ver voerd en verkeert in levensgevaar. r 'Zarterdagmorgen is opi de® Rijks straatweg. eve® vtaorbij da brug te Dron- In verband met helt den moord op den 20-ja Oss. is Zaterdag belt par wederom ter pteatse gew Da officier v.a® jus Heeft, verscheidene perse ho,or .onderworpen. In een onderzoek ingesteCid, jas van de® zich in anti de B- zijn in be-|-.ag _:l ander is naar den piofitia den. Zaferdagmopgcn is Jing va® helt slaohtioilfel graaf,fiaats te Oss gesc Geliugeerde ii In den naioliit- va® Md is ingebroken t,en huize K. .a,an de Laanderqtra buit wa,s niet gering .e® oonitanten en i 1600 a,a jp.o3itie-o®derziack kwam licht, die het vermoede! .inbraak gefingeerd was Hollands (lie j opgelicht. De Parijsche corre Maasbode" ïheldt Behendige oplichter kunnen slaan door d moozelheid van een 1 •dame, mej. E. ,de _H 'zichtigheid had te iu kenden, die haar aa Zij had haar intrel hotel van de Aven' Armée en wandelde sées af. Ter hoogt: Point" werd zij d< sproken, die Rus haar vroeg, of ze o. Op haar bevestigend! hij haar, dat hij nal komen om familie-jil pen en werkelijk 'li vondien, dpch ibit cl verstond en geen Frl Men begaf zich I |de nabijheid, waar <1 Amerikaan beweerd: I veel lust aan ;len I juweelen te kopp'eil advies wilde inwmn« juwelier. Ook deze' vonden en meende, c méér waard waren som, zoodat de Arm oepteerde ze voor 1. pen. (Hij bad echt -8000 francs bij zie zijn hotel gaan ha kon niet wachten. E Idaarop aan mej. j teven 7000 francs vo, 'voor de helft der j houden en deze zee |dame haalde f 700 briefjes uit haar tas steeds met de wa Idiat juweel van ee ibepaald den „Rus' De commissaris le" heeft haar er Dm «del ijk ve rkee rs iZp®dagavond oms lnopgte va® de Hlo] een 'file van auto's id© richting Rodegrf ging plotseling uit eeeren. Hij raakte "luit de tegemovergesl auto, echter .zbnidei Twee ïmotorrljiders aanreden kwante® e van eerstgenoemde kamer i® botsing m eter van een v(a® h' •wen, echtgenlopte v: luit de Lier hwa®^ vallen da,t haat- bk>i iEnkele 'qogenbliklke Haar echtgenioot ■fopgeloopen wterd ®a. jqvergehracht. D© tweede moto luit 'Otidéwater, die ]geloopen Werd na Utrecht vervloerd. kwam in den slapt letsel.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2