NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINEBAZAR Sola-Silver Ie roman van Robert Haftings CHE COURANT [RAAIENNEST"] 1 1 r-„.-..-«.-i'-.w-w.,75.ooEs-1 li, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ili11 l| Telefoon 1 [p qE LBURGMarkt 1 en 2; Telefoon No. 474 J'l DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'I' «00',,g.;| i|i DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS BUITENLAND IERLAND FEUILLETON "1 BINNENLAND Complete Sorteering UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN NUMMER 96 MAANDAG 14 AUGUSTUS 1933 29STB JAARGANG of):© rS tyjj'isch H|o;llandslclhe ge- dat pile mogelijke -en on- ligingen, die het aan haar •plicht -achten pm! hier of «If yeiigladering; te honden, istour der g-emieente, whap -officieel laten ontyange-n -t'Wlordt een dierbaar punt «giiapis, vooral omdat het s. In hotel -olf restaurant nemers hun gelagjes -zleUlti aidhuiz'e echter draait de e gretig genoten consumpf i I lig som'mige autoriteiten Ir 'burgerij io|mSpt'ingen lee-rtl, I geschiedenis, die dezer da vterd. 'v eeatefbe-grooting wlas een ■uitgetrokken vjoor ree'épl- na de eerste p'fïwieele omt- bedrag al -zlop. geslonken', er nog ÏÖOO bijlvroegent (hadden n.f. de -aardighleidi deelnemers aan de jaarver- Vereenigihgi van Nede|if(j leuke p.nto--tochf fl-an ta dankbaar aanvaard, uur t)ij|d had men er iruiml aagd; 'n bedrag Wiaar 'n n.b. een geiheel j-a-ar van 1 1 atuurlijh hoe- zo,a iets gia-ah logdravend gespeechtm'en p'limentjes, de eere-'wijin geestdriftige Wuitinlgen voelen de gaptheeren -zich meer te doen dan zij' ,van geweestwaarbij' de oyer- 'tentoongespreide royaliteit niet treft een de Maptaoiperij! rijlk'etïjk' bp'. in Utrecht, diajtl het ge- ter eere van -Willem' -dien oluwbUrgVaorsteilingen aan aanbhod, wlat weer 'n -be- van f1600, KoeWel ieder zulke dingen pan het parti- lefl móeten wórden o.verge- het -ajllfeen maar olm' helt' d|an heeel wat gotedkóp-Jlex pral dioioi' 't oip derglelSjlke l'loe- omSpringpn m|et geldi van hap, d-a,t de gemeenten, ,z!ijh en Binanciealen afgpond Biet Istingen -en gejammer lo'm.' tjojt gevolg, 1 r. urrKmiK. ineen. Die h-and, die de nkln,eitj, zinkt weer diejper I D'e -Molkslaigan luUaptpen luid I aan zijn gewetfen. E|en gto- (Lursterien gaat diqor h-eit blad- om'en. Gij z'ulf niet dooden I zal |UW Rechter en Wreker jlijdt h-emi langzlaam; voorbij, ringend-er roepen de, Mkukkcm. welgedaan gezicht van zijn hatelijk -gezicht melfe de kleine en den groeten, wraelden de hand ,die kat. wapen [lijft in dan zak'. E©n boivlan- I -macht houdt ze tieijulg. torgen vo-orbij is|, khe|unti de „God! Godl" -Ifuisitierb hij', fcstoohtelijk gesnik doorsiddert is reeds ver gevorderd pfe hij- ai' huis terugkeert'. Er brandt de huiskamer. Zijn vroh-w leim. Al-s 'hijl de deur opendoet, Jeil' o-p hem toe en slaa-t schrei-, pn om zijh hals. schrei je, Eilisa?" vraagt hij I Ij 1 |obard, ik be'n zoo MSjl. God helpen, j-e krijgt weer een -bö- Jireotiaur Ra.ndod'i! -h-eieifib het siddert hevig en feest snel den v'roeigeren collega, diainmid- 'recit;eiur van een anders me- is geword-en en hem nul <fe ingenieur -aanbiedt, fct dezen nacht nieib. Jlij Biehreit st-slmelt geheide®. Dan blijft hij dj'es v|an zijn slapende kinderen jïjfet nadenkend in hum omsohul-i Telkens grijlp-t hiji ook |van zïjh stjl! jlaoheinde vrouw en l - 1 1 ging in eigendom yan' zjjp 'er. Maar -die zon er zioh- niet srheugem. Bleieds eien jaar lafer, V-e-ads lang weer dn dm (bep-tp ft, Rpsa&.l hieml -ernstig -aa-n, maar gaf ird op zijn vraag. «ogenblik zei ze langzaam: |raag me af, waarom j-e eigenlijk rirouwd bent.?, ho-uidiga vraag gaf' Haft-ingb een (ij week een sltap achteruit; hij- i-uw geen antjwdord vinden. d-aifc oo-k' nielt te Verwachten; haar mantel di-ehiter om haar [iv,erende figjulux- w-ap nielt'het W-a-S niet omdat m-a-ar iets om mie gaf, zei ze. even en dan Vroeg ze o-p een itpon: Is hat wtel? :rgait nooit dezte simpele vta-ag. en Verafschuwde- zichzelf, om- J;aen oerlij-k' antwoord kon geven- rel voor haar willen neerknielen Tgifflenis v'ra-gem. D-it. .arrne klsi- l-m-eisjie; hoia ver stp-nd zij' bov'en [hij hield niet, van haar; daarin rerschill «gde- zijn giewoielens vla-n mede- zeïiVerwijlt, f e onderdrukken, toen rij zich- om en liep welg in de NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15 Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager groote waarde VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN *4* steun in natura. Twij hebben indertijd in een artikeltje L reecis op gewezen, dat het denkbeeld' L overtol-ige levensmiddelen, die, het- door moeilijkheden in het buitenland fetzij om.andere redenen, niet in vol gende mate kunn-en worden afgezet, E: wijze van steun onder de vverkloo- (e verdeelen, op het eerste gezicht -er aanlokkelijk schijnt em toen ook Xds opgemerkt, dat met belangstelling! Xt rapport zou moeten worden afgej lacht van de door de Regeering inge stelde commissie, ,pm na te gaan inj^ Tót-verre het verstrekken van s'teun in btura aan .werkloozen mogelijk en ge- Jenscht zou zijn. Dit rapport is thans verschenen mi 4et blijkt, dat feitelijk de commissie Kc ujr het vraagstuk is kunnen komen. De moeilijkheid zat in de eerste plaats in liet feit, d,at de meerderheid van 'de ■ommissie een verplichte steun in na tra, zoowel uit ethisch als uit opvoed kundig oogpunt, verkeerd achtte en ■erdev in het feit, dat de commissie, hc-'a zij dan ook deze steun in natura wilde iilvocren, in elk geval wenschte, dat fet bestaande distributieapparaat, met jme 'de bestaande winkelstand, zoo iel mogelijk intact gehouden zou. jirden. MXècii -derde kwestie was, dat by een steun in natura de administratie en de daaraan verbonden kosten zóo n om- ling 'kunnen aann-emen, dat liet ge- k>ele voordeel verloren gaat. liet spreekt Janzelf, «dat -een zoodanige regeling ook Bet 'erg aanlokkelijk zou zij;n. Alles bii -elkaar kan men dus wel Iggen, dat de commissie feitelijk tot do Jonclusie is gekomen, dat de steun in Bistura te groote bezwaren oplevert ont worden uitgevoerd. Toch heeft de jpinmissie i-ets ..willen doen en zij stelt Lui ook voor om z.g. naturabopne-n in te voeren, waarvoor een werklooze iets tev waarde van een kwartje kan koo- -Men, doch waarvoor hem slechts 24 ets. ih rekening worden gebracht. De werk- lboze heeft dus 4 pet. voordeel met d:r. gelijke bonnen. De Overheid echter tneer. Immers de winkelier krijgt voor, II deze bonnen slechts 22 ct. van de over heid terug cn zou dus 12 pet. minder ontvangen dan in normale omstandig;-, heden. Hij mag daarvan .echter 4 pet. verhalen op zijn leverancier, in -diienl Bn, -dat hij bij het .betalen yan een iekening aan den groothandelaar of ■abrikant de bewijzen van inlevering %an naturabons kan overleggen en over het bedrag, dat deze vertegenwoordigen 4 pet. korting op. zijn rekening krijgt. Dit is het plan van de commissie. Jlet roept wederom den oorlogstijd met lijn bon-nenstelsel in .pnze herinniering lerug en zal alreeds daarom weinig sympathie li-ebben. Daarnaast is het de Iraag of men den winkelstand -en den fcroothandel -en den fabrikant een last bp mag leggen. Want daarop komt liet heer, om o-p deze wijze de steun aalni Be werkloozen te verruimen -en de over. heid te ontlasteh. I Afgewacht mag worden, wat de Re- keering met dit rapport zal doen. de parade dei' blauwliciuden verboden. D-e .Valera heeft deparade van de ïational-e garde nog eens .officieel en- litdrukkelijk verboden.' Zaterdagnacht >m tien min'uten! voor één heeft de r-e- f-eering bekend gemaakt, dat de parade 'erboden is volgens de wiet op dd ip-enbare veiligheid. V-errassend-er dan dit verbpd, diati sinds lang verwacht werd, w.as gencraai (Sïlordts verviolgd.). 17.— Hij keek haar slanke silhouet tegen rt gele licht na, tot zij in de scha: twen verdween, tot een donderend ap- aus in de tent haar biirnenkoimen aam >ndigde. Toen liij zich omdraaide om eg te gaan, zag hij één van- de pa- -eren rozen in den modder liggen; hij akte zich -en raapte haar op. Hij wist dat het -een minuut of tien! ju duren vpior zij- weer vrij was. Hij; enschte dat het tienmaal zoo; latog zou uren. Aan dén -.eerten kant v,an het vield was 1e afrastering gebrok-en. Rtjb gipg op jhet h-ek zitten -en stak eeft sigaret op.- M"aar jete sigaret ging uit, terwijl hij lusteloos die vuil geworden pap-iefefi; voos in znij handen draaide1, wachtend -en penkend 1 Zijn gejdachtieni waren niet bijster vroo. 'ik. Hij was zich bewust dat hij; zich 'tbarmelijk gedrag-en had; hij wist dat "j het kleine mleisje .belieedigd had,1 frwijl haar eenige fout was haar ver touwen en geloof in hem. Plotseling ander -een oolntroleerieude aanleiding O'Duffy's besluit om ;de parade af te lasten. In- plaats daarvan zullen er de volgende week Zondag in verschill-eude plaatsen herdenkingsfeeéten voor Col lins, Griffith -en, O'Higgins worden ge houden. Dfej regeering had intussche-n reeds do no-oidige maatregelen genomen otal haar verbod kracht bij te zetten. Gepant serde auto's en -extraj-p.olitie zijn ina.ar d'e hoofdstad gebracht en m-en had ook maatregelen getroffen voor d-e bezet, ling van de reg-eeringsgébouwen in den onttrek van het gedenkteeken van de stichters van de republiek. De Zondag is rustig verloo-pen. Generaal O'Duffy heeft zijn besluit tegenover den specialen correspondent van 'de Daily Telegraph als vólgt ge, m-otiveerd: „Wij wenschen bij een plechtige en waardige gelegenheid als deze niets vap, een aard, van -onlusten, welke onze roemrijke 'dooden zouden onte-eren. Dah'- om heb ik besloten dc plechtigheid van morgen af te lasten en, t-e v-erzoeken in plaats daarvan volgende week Zondag in elk district van Ierland een kerk- p'arade van de nationale garde te hou den, en zoo mogelijk ee!n plechtige'mis vanti erdenki-ng te lez'en voor de ziele- rust van onze .dooden D-e nationale garde kan door geen regeering onderdrukt worden Wij heb. ben geen verbod noodig Geen dwang zal ons breken De nationale gar,-lnf schrij'dt voort. Elk onzer 40.300 nren, sch-en as bereid tot \elke opoffering vo,o.r ons land. Nukkige republikeinen, noch officieuze moordenaarsb: nd^a bcezemen ons schrik in". O'Duffy yoegde er aan toe, dat hij niet iwil, dat in dit beginstadium van- de triomf yan de nationale garde, be woners van de hoofdstad in levensge vaar worden gebracht. Er zijn de laatste dag-en communisten, in grooten getallp' naar Dublin gekomen en daarin acht O'Duffy jde verklaring van het verbod gieïegen.' C i AMERIKA |D|e revolutie in C'uha. Uit Havia-na Wlordt geimeld ddt president Machjadó met een vliegtuig van de Ctr- Itaansöhe Nationale LuidhtvaartmaatSchapi- pijl naar Nassau, o|p| de Bahairua-eilapideni is gevlucht. Alle piojlitieke partiij'en, nfemede het le ger, zlij'n het er oyer eens gewOrdj&n, da-t Carlos Mjanuel Djecfespedes, voprmalig Cu- baans-eh gezlant te Wjashin'gton .d-e ge- schikste ppvolger van Machado, is, daar lfyi niet b'ijl een der pplitiek'e partijen is aangesloten; hij! is reeds 'beëedigd. -De vreugde te Havlana i°iver het eindia van het bewind-Mjaiohadioi is zeer groot. Dluiz'enden strioom-den. naar het sterk be waakte presidentpialeis en verlangden toe gelaten te Wlorden, hetgeen levenwel door de wadht en de politie geweigerd wieird. - lladiclale elementen hebhén tM bux-eaux van het regeerings|prg|uan. „Bfei'ajldloi 'da Cuba" geplunderd -en in -brand gestoken. O[ok in andere d-eelen'yan de stad heb ben vechtpartijen plaats gehad, iW'aarhij verscheidene dloo-d-en zlijin; -gevlallen. Klolonel dim'enezl, de cheïl der gevreesde geheime pjolitie van het regiem' Machado, is (loer soldaten doodgeschoten. -Volgens -de jongste b'erichten -zijfa. bij de vechtpartiijlen, die iZatetrdag hebben plaats -gehad, in totaal 21 personen- gedood en meer dan 200 göwloird. v -Zaterdagavicnd viel te Havana een bui tengewoon hevige regen, welke, yergezieid gmg van een zfwia.re electrische storm', waardloor de bevolking in d-e huizien vluchtte. Hierdoor 'was da toestand' Zater dagavond betreklkelij|k! rustig en hadden geen verdere Vechtpartijen plaats-. D(es liuzien, die het eigend|otnl wiaren vap. pre sident Madha,d|oi, -zijh door de mienigte in de as'ch gelegd. Het gerucht d-oet de ronde, dat ook do burgemeester van Hpyjanna verinjooird! kou zijh. l schoten 'hem idé woorden te binniejn; die Jiij tot den ouden F-ergersop. gespro ken had op den ;middag v,an het voor- lez-en van rij-n vadérstestament Als ik trouw, idlan hopp ik dat ik mijn vrouw betiar zal behandelen, dan. mijn vader heit de zijne -deled; en het! jemstige antwoord van den ouden Fer- gerson: ik hoop, dat je dat zult, Robert 1 Als ik trouw Hoe zelfgenoegzaam en opg-eblaxctn klonken hem deze woorden in de ooren, na h-et ond-erlroud dat hij- juist gehad hald' met het meisje, dat zijn wettiglei vrouw was. Ondragelijke schaamte kwam in hem op. Een impulsief gevoel van medet lijden bij hun -eerste ontmoeting had hem gedrev-en om haar zijn vriendschap t-e toon-en en dat was oorzaak geweest, dat zij hem met oogen vol n-ederigle; -dankbaarheid was gaan aanzien, dat zij hem (tenslotte di-enzelfdert morgen had 'gekust (Uit eigen vrijen wil, met haar! geheel-e hunkerende- ziel op haar lip pen, K,Wat er óóit ook gebem-t, ik zal alfij-d iblij zijn, dat j-e me getrouwd hebtwat er ook gebeurt." Kon zij dat nog steeds zeggeh, den ken? zeker nietl Hij' had, haar dc^ Een nieuw bezuinic;ingsi>utwerp van minister Marchant. -Ingediend is de memorie van toelicli- ting van,miiiister Ma-rchant op- het dioor hem ingediende tweede bez|ujnigingsvio-or- stel. I HphMzhak is de verv'roogde inVterin-g van de nietiwo le-erlingenschaal. N(aar ïnen zich herinnert was bij' de wet van 30 DécHmlbter .19321 een p'vter- ganglstermljln v|als!tgeslt©ld Kfam 2 jprelnl. PéWei w*-ordt nu tot 1 jaar ingekort. Daardoor kullen over 1931 meer dan 2500 isandlerwijlziers minder vtoon- rekening van het rijllt w|orden g-ebljacht. fTevens st-elt d-e minister vloör de regfö- ling vppr -de bejaarde onderwlj'zers-w-aicht- gelders in dier yoege te VerbéttBcen, dat een eind'e wlordt gemaakt aan het benoo- men Van deze ou-dere W,ac!htg|el-ders in afigelegen gemeenten, wélkte) benocuningj o-p straffe v-au géheel idfl gedeeltelijlk' vhilfcs van hun wachtgeld m|o.est worden aan vaard. Dje^e sanctie Wil de minister d|o;en vervlallen v'oor hen, Wier w,a,ehtgel'd 65 pet. van de laatste geiten jaarwtedido bedraagt. Oprichting van dc stichting lijdelijke Graanccntrale. Met ingang van 11 Augustus traadifc in Werking het cïisiSgraianbesluit 1933. Dit besluit, hetwtelk steunt op- de landbbuw-, crisisw'et 1933, mlon-opoliseert den invoer van granen en de deriv'aten daaryan. Ter besploediging van de uitV-oering van dtez'en graansteun, is onder goedkeuring van den minister v|au «economische z!a- ken npgericlit de Stichting TSjdehj|k!o Graancentrale, kantoor houdende Riou'w'- straa.t 176/178, D|en Haag, directeur de heer II. M. Abraham1. Dieze steunregeling Werkt in hiopifldtrefc ken als yolgt Die invoer Van farWe, gerst, mais1, ïtijlstl, ao;gge, bakkerijbalfvall-en, mlol-en-jaflv,alI;en, haver, gjort, hayermlo-ut is slechts on-deir bemiddeling van genioetakfa stichting toe gestaan en zial sl-echts plaats hebibten joWer d» douanekantoren gevestigd te: D|elfz!ij!, Nieu'we -Sidhans-Sta-tion, Old-euzbal, Z-eve- naar, Lobith, Venlo-iS|tation, Kjerkr.ade>,l Eysden-S.tation, Va.lkehsWaard, R-oosendaal Pas va,n Gent, Haiidw'eert, Kiotterd-am1 en Amsterdiaha1. Aan de gepoiem'de douanekantoxen z'ijb 'i1o,ntroleurs t-ai'w'ewet 1931 aanwezig oiu toezicht o-p den in- en doprvoer te hou-den en beiwïjizen met kwitantie gevqn- aan den eigemia-ar p!fl vervberder der ten invper aangeboden goederen. Dlpz® belwSjl- zen wlorden door de met het toezdclhf belaste cjontroleiursl slechts verstrekt na betaling van de dipor den minister vjan pecionomisdlie Zaken ten behoeve v[ap. Wet Land'biquw-Crisddflonds vastgestelde- 'bedra gen, w'elke zizijh: I t tarwe, gerst, mjajs, rijlst en diaaruit be reide blpem, uiteel of gliuctose (met uit zondering van tarwemeel ofl tarwebloem) yoior menschelijkte donsufn^tie, w'aaxolv'er l-e-e]ijken kant vajn haar afgod laten' zi-en. Zij' moest nu wel voor hem hui. veren, hem1 haten. Robert had het gevoei, alsof hij de laatste ti-en diaigen jar-en in ervaring ouder geworden was, maar van alles1 wat .gebeurd was, liet het laatste half uur de bitterste herinnering bij; hetov achter, toen hij daar in de duisternis dat ergerlijke voorstel aan zijn vrouw ge-daan had. Hij liet zich van het hek Zakken ,en slenter-dié naar het circus. Hij wachtte nu met ongeduldig verlart gen op haar, oirn .haar vergiffenis te vragen, ptn zichzelf te verned-erep E.r zat een goede kem in Robert Haf tings, Men mocht 'er hem geen viei-wijt vam ma, ken fiat i-ets van de zwakheid en hiet weifelende van zijn arme kleine moe- -der zich in hem vermengd had met -de wilskracht -en mannelijkheid van zijns vaders natuur. Hij baande zich een weg door de mé- nigte nieuwsgierigen. Midden in -een kleine groep; mannen en vrouwen stoind een man in slordige kleeding luid en sln-oevend t-e praten. In het voorbijigaan k-eek Robert toe- vallig naar hem. Het was Sherny,- de man idte Rosalie geslagen had. Hun oogen ontmoetten elkaar en Sherny brak midden in den zin af, hierpnder w'oxdt gesppoken1 per 10Q Kg.; r(ogge (gedenatureerd) !P 1 per 100 Kg.rpggp (niefc g'edenatuxeerd) Zopme-dje ii&ggebloem! eu ro.ggjelm-eel f4 per 100 Kg.in-olenalVallen, bakkieri|-.af"v'ajlcn f 1 per 100 Kg. J haver 'i'3 per 100 KlgJ; gto,rt f 3 'per 100 Kg.havermout f 8 per 100 Kg. Un het bijzonder wordt er de aandacht pp gevestigd, dat deae bedragen niet in dé plaats kernen van den best-aandeu bijl slag -op tafwtebloem B -en seim|olina., weSllre is gebaseerd -pp de T-arwewet 1931. Dle)z|ei llijèlag wordt, zbp,als tot nu toe, aflzouder- Ijjk in rekening gebracht en met f 1 per 100 Kg. verhiopigd. Evenzlqp bl'ijlft de vioor de verstehilendq artikelen b-est-aande qontingenteering van kracht. *- i .Van bevoegde zij-de meldt in'en nog: Bij de wijziging van de Landblo-jtw- Crisidw'et 1933 is gewezen pp de no|odiz'ak'e- lijkheid, den inlandsehen gnaanbniuiwi te steunen. Tegelijkertijd1 is daarbij! 'm'eeg|o- deeld, dat dit niet 'z)o,u gaan zonder dat de buitenlandscli-e .granen op leenigerloji WlijlZe werden belast. Het ligt in de be doeling deze yoprnemens tot uitv'oering te brengen diopr h-et treffen van maatrege len, als gevolg w|aarv|an Vo-ergranen niet .Zullen kunnen wprd-en ingevoerd zonder dat daarvoor wlordt betaald een bedra-g van f2 per 100 K.G., met uitzlond-erinlg van haver, Waarvoor een bedrag yan f3 per 100 K.G. is vastgesteld. Ten aanlzden van de granen, welke voor tnensdhefijke qonsumjptie zijn bestemd', is gedacht aan het brengen van de prijken O'p voioroorlo-gspteil. Met deze gelden Zullen de in Neder land verbouwde rio-edergra-nen worden ge steund. i De invoering Van diergelijke belang rijke maatregelen vordert geruitujen tijd jen het gevaar is niet d-enkjbeieldig dat in dien tusschentaj)! grppt-e voorraden' graan 'worden ingevoerd, die moeilijk', Zoo niet pnmbgelijlk te achterhalen zpnden zijn. Dft is te meer waarschijnlijk gezien de zeer lage prijlz'en, waarvoor op| het oogenpj'lilt ■bluitenlandsche tarwe, nogge, gerst en ha ver van den nieuWen oogst worden (aan gebieden. Het cadeaustelsel Dlezer dagen heeift' het ,jNiatio;naaI co mité tot beteugeling van het ejajdcaustefeel" de veelzijdige gegövéns, die het, als nesul- taat van het v|oior eenigem tij|d' terug inge-i stelde nationaal onderzoek naar het ca deaustelsel, hedft bijeen geto'r;a)oht, gtepu- bliccerd. Hierdoor kómen de gegevens, wtel/kle dit comité verZamelde ter begeleiding v|a.fl desz'elfs in Mei j.l. tflt de regeering ge richt verz|oek tot het jnstellen v'a-n ee-n wettelijke regeling van het ciadeausfelscill, ter beschikking van alle gijaep-en! Van belanghebbenden, hun instellingen en or ganisaties, van w'elke laatste er reeds een 115-lal z'ijh aangesllotenJ bijl het comité. Het onderzóek ojnVatte wa;. een 9000- lal organisaties', insteHLingen en firma's, terwijl de gegevens werden ontleend atan de 1870 ingekipjmen ingevulde Vragenjijo-. ten, waaruit p|.a. bleek d'at 95 pot. van de- belanghebbenden', die hun antwioord inzjonden, tegen het cadea-ustelscll is en van d-eze Categorie zich 'bovendien 9Q °Jo vóór wettelijke regeling van dit vers koopsysteem! verklaart. D-e z'eer vele gegev'ens 'zïjh ipyerzich- telijk en gro-epsgewijlze in het rapport verwerkt, terwijl de cijfers der v'ele groe pen weer zijh samen'geyat in een algemebn Ojverzi-cht. Dit rapport en het schema van W|et, aanbtevplen dloor denl Middenstandsraad wlorden thans door de belrukken instanties nader bestudeerd, waarna de minister van Elcionomische Zak'en t.-z'.t. zfijh standip'unt in dez'e aangelegenheid Zal bepialen. zijn gezicht vertrok tot een leelijk-e grijns,- toen hij' eten hautai-nen blik van Haf- tings opving. Rob liep kalm door; hij trok zich niets van Sherny en zijn woedend, ge meen gezicht aan. Als Rosalie op dat moment bij hem geweest was, zou hij haar -openlijk als zijn vro.uw behaïw 'deld h-eb-ben. Er had een volkomen innerlijke om keer jn Rorie plaats gehad. Hij was nu v.erlang-emd paar de waarheid omtrent zijn huwelijk te vertellen, aap' den o-uden Fergerson en d-e heiela wereld, als hij een kwartier geleden angstvallig ge tracht had- het feit te .verbergen. H'et plotseling ppgeko'men zelfverwijt had al les jn h-eim veranderdde stem van. zijn beter ik had' zich in hem! eindelijk la ten hoor-en en Rob was gereed' om zij-n vrouw in de armen te nemen ten tej trachten i-ets goeds te maken va'n d'en warboel, die door zijn eigen toedoie-ij ontstaan was. Toen hij' die tent .'naderde,- zag hij ben wild doo-reengeloo-p van menschen, hoor. 'de hij een geroezemoes ven z'eiauwachtige stemmen -een map gaf op heeschen toon aanwijzingen. Hij versneld x zijn pas; d-e gedachte kwam bij hem opy dat misschien een van de hongerig uit ziende leeuwen losgebroken was Hij Rekening G emt entewerken Het eindcijfer van de rekening der gp'j m!eenteKv:er]:en (oyer 'het jaar 1932 l^dlraagfi 111^8.822,12, w.aar(ondcr in uitgaven een: vkwrdeólig sal-dio' v|aji f 19,67. Burg. en Wéth., daarbij' gtesteund dioor da Commissi c van finan'óiën, sbe-llen den Raad v|0|or, dteizle rekening vbiorloioipig op dat bedrag vast te stallen. Tegen t onimimiistisc'lie e'eintentcn. Het „Verbjond! voior Nationaal Herstel"' heeft zich (oók to-t d'en Getne;ent|er|a!a:d! alhier gewend] inpt een verztoteik om na te gaap) hf er ook cöim!m!unisten onder da p,nderwiij[z'ers d-e-r op-enblajre scholen vaar- komen die deze daarvan te vterwijfdeneri; en stok, om bij| voorziening in eVentueeüja vaclatur-es -zulke -elementen te wl&rön. ,D|e Abdijj-uitv-ocring. Niettegenstaande liet mjqoie zomerwtöer, dat gisteren velen na,ar buiten lioikte, mag van een druk beaqek aan de uitvoering van liet „Middelbiurgsóh Muziekcorps'- in de Abdij! 'w(qrden gewaagd. Het aaptaj b'eizlo.ekérs, en ook' van hen die 'n zitplaats |op| de b'aiiken kadden genomen, Was grote- ter dan top 23 J|uli j.l. Met -gijopte aandacht en stilte is ga- luist-erd naar de uitvoering dea- Verschil-i lende nummers, z|ooW'el die vóór het VoD ledige korp-s als naar d-e soli. Als wijl gjqed zij'n ingeliclit, kwam het drukkere bte)z|oe|k ook tot uiting in da iopbtrengst der c'ell-eicite, m'aar tocli is dez'a nbgl steeds niet Zoo, dat het bestuur zon der meer fqok voer het Volgend jaar heli voortbestaan dezter uitVlocringem kan vei'- ziekeren. i Riijlksp-ostspaarbank. O'plgave beitreiffendiei helt pés'bkanleor ta Middelburg, over da maand Juli 1933. Aan taveugenio-elmid kantoor werd im den loop der ma,and- pip| spaarbankboekjes ingelegd f 71.607,71, -eu terugbétaald 1'68.604,91. Derhalve m-eer ingelegd dan terugbetaald f' 3002,80. Het -a-amtlal' nieuw uitgegeven spaar bankboekjes beldiuegi 30. Door tnsSóhenkomst van dit kantoor werd ter Ddrewtia «pi staaltsSchulld'boekjies aflgesebrev-en f650. Eien' bandendresuiiur-dcuKUistrabe. Het was zeker een goed idee van die afdeeling 'Zeeland yan de Koninklijk-a Nederlandsche Politithondgnvereeniglng om jv-eder eens door pen demoinstratie, te toonen.'wat met zachtheid de hopd-en kan worden aaingeleerd om hen op ta leiden tot goede hulp voor den politie-, man ien ook tot,verdediging vap. andere personen, (die daaraan behoiefl-e hebben.. Keien toondein b) langstelling voor dezej demonstratie, die op het voetbalterrein aun ;den Koudekerksche-nweg te Vfjis- singen plaats vond. Nadat getoond was hoe een goed afgerichte hond zijn baas trouw volgt e-n daarbij ook er vOjo.n wa.akt het. verkeer in gevaar te gevaat; t-e brengen, hebben de honden go-ed-a springproeven over schutting of liaagt afgelegd, heb-ben zij, getoond drie mi nuten te blijven liggen op commandoj lerwijl (de baas zich verwijderde -en wei gerden zij- voedsel van vreemden aan te nemen. Speurfalen-t toonden zij! bijt in het gras verborgen voorwerpen en, bij het ver liezen van een port-emonnaie met geld. Zy toonden goede bewakers van eigen dommen van hun baas, doch ook van een kind, dat men trachtte te onfvo,i..i ren,- terwijl vervolgens bij yerschille-ndg in ,scène gezette misdadie,h de. politehond voelde zich als gedreven Rosalie. Zii was zijn vrouw .-. hjj- ,was haar natuurlijken beschermer. Hij baande zich -een weg door de op dringende menigte, waarbij zijn lichaamsj kracht hem goed; te p.as kwam. Een van de bedienden, in schamele livrei,- klampte hem ademloos aan'. Is u dokter,- mijnheer? Er is een' ongeluk gebeurd. jlet gezicht van den man was bl-eek e|n verwrongen. Rob schudde het hoofd. Neen, 't spijt m-e van niet. I-ets -ernstigs Maar het was overbodig veor den man om te antwoorden; op dat oogen blik week de menigte o-p, zij, ten Rob! zag den bochel, zijn leelijk gezicht vfer- wrongen door hartstochtelijke smart en; een soort van -dolle woede,iin- zijn langej gespierde armen iets dragend i-ets. was het egn kind? Was liet een meisj-e', Met verbijsterende ontsteltenis drong dq waarheid op-eens tot hem door. Rosalie! De jonge Haf tings schreeuwde den naam uit. Hij droinig zich heftig door de menigte, naar den; bochel toe. Hij wou hem 'den last uit de armen trekken, maar hij- werd daarini verhinderd. (Wordt vervólgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1