N Tweede Blad Ds roman van Robert Haftings ie roman van Rot SATERDAG 12 AUGUSTUS 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Het Geestelijk Gezag in de Kerk. FEUILLETON ONTSPANNINGSLECTUUR IN HET KRAAIENNEST BUITENL IERLAN FEUILLE 1 Over klit onderwerp schreef ptrof. J(. iVerhaar van Warmond een paai' artikelen in het „Schild". In een dezer artikelen (klwiain de passage v.oor: „Wanneer de bisschappen v'an 01100 'keitkrpT'Ovincie van oordeel izlijin, dat het algemeen geestelijk behang der Keiik #iu ons landi 'het b'est- bevorderd wordt, dooi' de eena E.-Ri. SftaaitspartSjj en era(st|i-g wiordt benadeeld door dissidente groepen, dan gaan zijl 8iun bevoegdheid geenszins te buiten, Wanneer zijl van hun geioovigen vragen, de R.-K. Steatspjartij, tie steunen." hi aar aanleiding hiervan ontving de redactie van het „Schild" de volgende vragen, ook v[an wet-K-atJholiek'en: 1. Zijln -de JCath(o|liek'en in geiw:e|t.dn- verplicht, aan de BissAóp'pen te gehoor zamen?, O|oik' in gemengde. -k'w-esties'? 2'. Opi grojndi .Waarvan achten de Bis schoppen die Katholieken in geweten ver plicht, de R.-K. Staatspartij te steunen? 3. Is een Katholiek, na, da uitspraah van het Doorluchtig Épisdoplaat, in ge weten verplicht, 'de R.-K. Sitaaitsp'artSjl to steunen!? 1 4. (Moet de katholiciteit van dissident» groepen in twijjt'lel worden getrokken 5. Gaan.lde: bisschoppen hun bevoegdheid niet, te buiten, Wanneer zijl dergelijke uit spraken dfoen Is dit optraden niet in strijd met s'otntadge pauselijke ,uitópna|ken 6. HJo|6 is het te verklaren, di'a.t de jiritj- sprak'en van de verschillende bisschoppen in verschillende landen niet eensluidend zijn 7. Verdient het geen aanbeveling, dat het episcopaat op- het terrein van d'a p|olitiek ztooi min mógelijk h,aar invfaed dioet gelden 8. Wat dlunkt u va,n een Kathjoliekl, dio zich aansluit blij1 een nliet-katholieke partij Tensljott© Waren er nog enkele zluiver- Pl'olitieke vragen, Wia,armed© de Sdhild- redactie zich niet wenscht in te latein. Na er zlijh vreugde- oVer te hebben lütgesprpjken, dat meerderen hun ziens wijze na het l-ezen van de Schild-artikelen hdblben dlurven Wijzigen, beantwioordt prof Verhaar de vragen als-viplgt: 1. Die eerste vraag -is duidelijk beant- Wiotord in ons tweede artikel, waarin wij; befoo-gd 'hebben, dat een Katholiek', V,olgens de katholieke leer .Verplicht is te gehoorzamen aan zijn Bisschop-, wianneel deze zjj'n leergezlag p'f best u-u rsinawht in -zluiver-gtodsdienstige of gemengde k'wes- ties uit-oéfent. Dit- wjord't .genoemd do 'plicht van religieuss gehoorzaamheid. 2. O-p de tweede vraag is het antwoord in de bovengeciteerde passage gagaVén. 'Het geestelijk belang, van de Kathóliekb Kerk in -ons land eiseht, volgens de m.'ee- ning der apostolische gezta-gsdra.gers, dat de Katholieken ook op- -st-aattk'undig gebied een hechte eenheid zullen vormen en dat Bijl dus vereenigd blijlven in één (onver deelde Staatspartij!. D|e Katholieke Kerk in ions vaderland zó-ui, 'Volgens: hun tate-e,- ning, lonnoem-elijk' groot© echada llijlden, wanneer de Katholieken hopeloos Verdeeld tonden wlorden. Ben welsprekend voor beeld is jo:p het oogeniblik Dluitsc'hland, Wlaar ld© Katholieke K-erh reeds nu de deelige gev-olgen ondervindt van de ver scheurdheid der Katholieken op .staatkun dig gebied. (Misschien ajpu iemand vragen.: „ben ik dan verplicht, ipml in alle politiek© aan gelegenheden een bepaald inzicht prij's te geven? 1011 wlordt mijl aldus mijn vrijheid niet hntnlomen Op Idie vraag antwjpord ik beslist pnt- kennanld. Maa-r de aange-we-zón we-g is, loml 'binnen da ééne 'Katholieke S|tti|a,ts- partïj' izijn eigen politieke inizichten -te laten gelden. Zet dajÜr -meening tegen(over meening, dpch zóó, !dat We vóór allies bereid -zij'n iom( de eenheid te bCWareni, óók al touden W'e daarbij! iets van ons -persoonlijk inzicht niet gerealiseerd kun nen izden. Alleen met gemeenscha,p-plelij'k1 handelen is iets te bereiken, niet d|bor verdeeldheid; en gemeenschappelijk' han delen vraagt, v-an nature lin heel helt! m'ensChelïj, klieven (joo'-kl bijv!, iir het huis gezin) een ©joittprotoois, somtijds -een ge deeltelij Ikt-prijSgeven vlan eigen inzicht. D-at is géén verlies Van vrijheid, maar ,o-p z'n hoogst een redelijke begrenizing er van, waarbij! we het algemeen belang stel len hoven het individueel of' persoonlijk' inzicht. iWje steeds eigen inzicht wil vfal- 'gen, werkt mee aan hjojp-elooiz© verdeeld heid-; en verdeeldheid -onder de Katholie ken |ook op- -staatkundig terrein ver- «eikèrt een sn-clctes vlp-or onlz-'e te-genstandfers ig Tweemaal traehtlte Ró-sa'lie te spreken, ma-ar ge-en geluid kwam over ha-ar lippen. Ro-s|a,lie-! De jo-ngie man zócht, naar ba,ar hand' in da duisternis; die was ijskoud, -als de hand van ee.n doode- v'rou-w. .We-er kW-am een onberedeneerd gevoel v'a,n woede bij kam ,opi; hij- Wóu dat' zij- zio-ui gla-an schreien, woedend tegen hem zou -uitmilein, alles liielVer dan dit wro-kkende z wij-gen. Ik geloof'dat ernipteis tei zeggenzei zij onzeker, -alsolft het haar moeilijk viel haar gedachten te or denen; zij tra,chitlt|9 haar hand los1 te ma ken, maar hij1 hield diia stevig Vast, en zij berustte er in. Ben je boos opl mij'? vroeg hiji haar. Jij' moet besllstele-n. .Als je wilt, kun je naar Bergers,on g|aan \eto hem vertellen, dat; we getrouWd zijln; jie klimt weer -een bedelaar van mie maken, ik Haalt hei' heelómaal aan j-ou over. Maar wat ik' je j-el vraag, is niet-s «Hecht. Mijn vlader is altijd een vreemd man geweest; hiji zal niet gewiéten hebban Wat hij deed, toen hij en verzivakt da Verkregen pjo'sitie den- Klerk in hevige mlale. 1 3. Uit het bovenstaande -zlal het duide lijk izij-ii, dat de derde vraag bev'estigend mlo-et wórden beantwoord, omdat de Katho liek in geweten verplicht is te gehoor zamen aan het gatog der Bisschoppen. .Waaflom, too vroeg een der Vragenstel lers, hebben de bisschoppen ziic'h niet, wat strenger uitgedrukt, maair k(aton -zijl meer den vtorm v;an een dringenden wenec-h Beker, -zijl hadden er -oen streng b'evel vian kunnen maJk-en; izlijl dieden dit echter niet, -omdat zijl met vaderliefde huu ernstigen wil aan hun londerh-oorigen wilden kenbaar maken, in de overtuiging, dat vólgAamie kinderen even go:ed luisteren na-ar hun uitspraken in den worm v-an een ernstigen wensdh. Gelijk polk' een goede vader heel ,vaak -rijn kinderen niet z'al zeggen: „je mpet dit doen", maa-r: „het is mijn drin gend verlangen dat je -toó -zult haadelne". Bin Wtelk go-ed kind Izio-u -er dan -a-an denken, lom het .niet te doen, .alléén omda-t- vade-r niet gezegd beeft: „je im|aet"! Vopr een goed kind der Kerk dus staat een derge lijke uitspraak! gelijk met een uitdi-ukk'e- ljjlk gebod, dat echter in zalAteren yorm bot hem is gekómtenen liij' z'al niet aar zelen het gevr-aagide te volbrengen. 1. Qousequenl 19 het derhalve, om te -zeggen, dat zlij' die weigeren te gehoor zamen, zich schuldig maken aan -ongehoor zaamheid ten (opzichte van do door God gestelde Overheid, dus zjondigen te-gen bet vierde gebod. Zó» is hot objectief", al is het natuurlijk heel goed mogelijk, da,t iemand te goeder trouw1 een dwalend ge- Weten hee'ft -en du-s subjectief zfc'li niet b-e.z(ondigt. Ik wil z'el'f's verond'erstelflien, dat feitelijk verreiwleg de meesten suibjfe»- tie'i" -ziclh niet bózlondigen, omdat zij! m-eest- ,al het slaichtioff'er z'ijn van Verkeerde voor lichting, van sterke suggestie vian een -o'f aneren lei-der, enz'. O'f -dit mildere -opa-deed pók tmag golden voor die leiders, die Vol- dpende intellectueel inzicht, bezitten, om te Weten dat zlijl verkeerd handelen -en die zich vaak p-o-kj niet ontzien te misdoen tegen Id-e naastenliéfdp (ergernis en-z'.), rnpiet ik helaas ernstig betwijfelen. Hieruit vplgt -echter nog geenszins, dat daarom de katholiciteit van d-erge.lSj!ke dis sidenten in twijfel imloet worden getrokken, leimand, die -een gebjod v-an God of v'an de Kerk -overtreedt, mó-ge aldus Izlondig©, miaa-v verliest daardoor volstrekt nog niet. z'ijn katholiciteit. Dia-t' is vrij- duidelijk. De katholiciteit, kjómlb slechts dan ter sprake, wanneer iemand de meening izloa verkon digen, dat de Bisdhopp-en niet door den IHl. Geest tóij'n ,aa,ngestdd' |om de Kerkt Gods te besturen. Wie een k'e-ttersche Ib-fï v«r- deedigt, maakt zich daardoor (niet door een -zlonde) los vau de Kerkgemeenschap. Bn -daarom' mógen Wlijl de pngc-hoorzh api'- lieid en dazte zpnde van sommige Kjaithb- lieken ernstig vepoordeel'en, doch op dien grond alleen hun kafholiciteit in twijtflelï trekken, is pi.i. niet gepprlpoifd. 5. lui mijn artikelen heb ik' juist uit-- vperig de redenen uiteengezet, Wlaarom aan de bisschoppen de bevoegdheid toekomt dergelijke uitspraken ppfc! in „gemengde" kW'astios te (geven. Ilk! behpef' derhalve niet in herhaling te treden. Men lezte deze be schouwing noig eens rustig d-oor! In elk geval zijln daarmee verschillende uitspra ken van Pausen en Bisschoppen, die in periodieken o'f bïieven ons Worden voor gelegd, niet in strïj'd. fWie deze plfï'icieele documenten in 'hun geheel bestudeert (niet los gerukt uit hun verb'and), zia-1 aien, dat déze uitspraken oïW'el leeren, dat de Kerk .ziehl niet met -zuiver pplitieke aan gelegenheden mjoet bieimoeien ofwel dat zte woor een bepaald land praktische richt- lij'nen bedoelen t,e geven in bepaalde Con crete lOjnbtandigiheden. Inderdaad hebben -0pk wïj! in on-z'e arti'klelen duidelijk aan gegeven, dat de Bissc-lijoppen qu-alitate qua zich niet mót ziuiver pplitieke kwesties bebopren in te laten. Alleen in -zóóverre het gaa,t pin! ethische beginselen en in zóóverre geestejllijk belang op bet spel staan, hebben de Bisschop-pen recht om zich uit te spreken en de Katholieken den plicht zich. er naar te gedragen. 6. Op delzó vraa-g is het ant'wloord (vrij gemakkelijk. In 'het eene land, bijv. Ne derland, kunnen de -omstandigheden heel anders z'ij'n dan bijv. in Hu-geland; Zelfs in de afzlonderl'ijke bisd-oibmen. En derb-a-lve kunnen ,ooik disciplinaire ma-atregelen ver schillen in versclhillïenldei landen en bis dommen. Zoo Wij v. draagt het socialisme in Engeland een ouder karakter dan in pns land, zoodat dus ook het EipiSc'opiaait een verschillend standpunt kan innemen. Z,o:o ook is in ons land onfezlaglijik1 veeï tot stand gebfacht tpib geesitelijk heil der Katholieken, juist, doordat de Katholieken een aaneengesloten eenheid vo-rmdlen op dat iteista-ment maakte-. Heit geld komt mij wettig -toe; wij kumniein la-ter oiflfioieeï tro-uwe-n. Ik zal je -u-it dit lieven Weghalen en zorgen d-at jie een góede q-pivoedi)n(g krijgt. I 1 f Eeu goede, opvoeding, herhaalde; zij langzaam. D-opr de duisternis, trachitltie zij cipi zijln gcziieh-t 'te leZen. De jon.gei H-aif- ting'9 -praatte maar door, te z-eeir vervuld va-n zijn eigen -g»daobtein pim iets v'am- ha-a.r gevo-elens- t.e: begrij'p-en. Wij zullen heel wa-t. gelulklu-ger zijn dan dat wij- naar Australië Iwiaren gegaan. Ik heb de p-la-atisien telegrafisch afbesteld. H-e-t, Zou eein harder leven v|oior je geweast zijn dan in het; circus, en ik zou, 'heit gehaat hebben. Er kwam eeu geluid -over haar lippen, halt eeu .zucht, dadelijk weer onderdrukt. Je- vertrouwt mij niet, Rosalie. Ron's stom w,ais heeis-ch; bij' wis-t dat zijn houding nief no-b-el was en vzijln best-e gevoelens kwamen er te-gen in opstand maar liet go-ede in een meinsohbe-e'fltJisleclhtjs -e-en -zachte -stemi, di-e zi-eh niet- z'oo- gemak kelijk verstaanbaar kan malkan legen het aanmatigende ge-luid in van de 'lagere- n-ei- ginge-n. (De jonge Haftings greefi haar hand vaster; hij deed haar pijn, maar z'ijl ,be- merkt-eh -et nauwelijks hij' ging driftig qoteiaal en staatkundig terrein (wlatl mis schien v-oór andere landen niet geldt). Isi 'liet dan wpmder, da-t de BiSSchofpiplen, dat geestelijk g-oed traiclhten te bósAer- men door die- vruchtdragend© eenheid ta beschutten? Nogmaals, -zijlzouden in hun plicht te k|ort schieten, als z'iji het niet deden en het zaaien van verdeelheid niót veroordeelden. 7. Natuurlijk' verdient het a-anbeveling -Zelfs is het van groot belang d!at de Bisschop-pen -Zidb zóo w-einig mogel'ijlk mengen in politieke kwesties-. Maar dat juist hebben -onze- Bisschoppen niet, ge daan. Z'ijl trachten alleen de eenheid 'der Katholieken te. bew|aren, nogmaals: om de groote geestelijke belangen, die op het spel staan, en daarom alléén. Laat binnen die aaneengesloten eenheid verschil van -opvatting heerschen, laat een ieder z'ijn afwijkende meening 'm-otiveeren en -anderen trachten te overtuigen, ma-ar treedt als een aaneengesloten eenheid naar buiten. Zóo 'wórdt, volgens liet oordeel der Bis schoppen, liet geestelijk' belang der Kerk liet beste -bevorderd. 8. Bedjoeld schijnt met de achtste vraag iplf' het aan Katholieken geoorloofd is ziic'h Wijl socialistische, liberale of e-.g. nati-onalle part-ijén -aan te sluiten. W-ia 'het- j-ong9te (Vasteiimlandement g|oed gehoord oif ge lezen heeft, moet weten, dat dit in liet algemeen inderda-ad verb-pden of afge- wprdt. Daarmede is dus niet in overeen stemming te brengen, dat s|Oin!niige dissi denten zich aansluiten Wij! nationalistische gnoepen. Bovendien geldt de algemeenlo wet, diat neutrale verceniginlgen een gie'v|aar insluiten vpior iem'amdsi geilopif, ge-hjlk de praktijk 'helaas maar al te vaak' heeft bo- wezen, Zoo-dat ,ook o-p dezen grond het lidmaatschap- niet kan gpedgelkeurd -wór den. Met .opzet hdb'ben w'ij d-e talrijke vra gen, die veler gemoed beroeren, duidje-lij-k! en zonder animositeit tra-Chten te beant- Wioiorden, omdat wij' er diep> v-au overtuigd zlij'n, dat velen pan een dergelijk antwpord behoefte hébben voor de pust van 'hun geweten. Het is in dezen verwarrenden t'ijd dringend noodzakelijk1, dat wij, Ka tholieken, scherp onze prinléipes vastleg gen en in gesloten eenheid staan achter de door God gestelde -Herders onzer zie len. Mpchten alle dissidenten vooral zlijl, die door hun tn'aatsAapp-elijik© positie -of door hup. intellectueele gaven grooten invloed kunnen uitoefenen z-iich ernstig bezinnen ;over de ontzettende verantwó|or- delïjlkbeid, die -zij pp zi'éh laden, wlann-eer -zijl 'het pnontwiklkelde volk verkeerd Voor lichten fff het bissAop'pelijfe gezag trach ten te pndermijn-en: zijl toch banen pldus den 'weg tpt groo-te -onheilen voor de- Kerk' van Christus EN GOD BESCHIKT! door R. U. Alls ee.n laodk-aLuriigie reuzenslang -sliim- g-ert de landw-eig zich door het Woud op wiens- 'weeilld-eri|ga z-eie va,n blad-eren de daaillSil-a Bltralen d-er avondzou rust-an-, Gerai wolkj-e -siert dan donkerbia-ulw-e-n la.vlondS- he-mejl -bov-ein het. woud. S-l-e-cIhltls' een hleel klein.zwart puntje is in h-at blanhv zicht baar. Een havik trekt rus)t-i|g -en statig daarbóven zijn kringen -en loert- -op buit'. Lustig zingen en kwinkeHe-erein d© vo.- gel's. Al en toe klinkt helt geluid vau -een auto die me-t ra-zende sinietlheid over den weg snort, Dooh, daar Waar d-e w-eg in een seherpie-u bocht langs den gapenden afgrond vio-ert, wordt de vlaart stiaeida langzaam ,-e-n aarzelend, want, daar waar schuwt, een re-Uisa-oht-ig bo-rd den cha-uffielui' dei' auto- to»t voorzichtigheid. In de-z-en bocht s|taait -e-e-n man, die onaf- georo-ken d-en w-e)g: afkijkt.. Hij- hee.flt den hoed diep in de- o-o-ge-n getrokke-n en Ver bergt zich dicht aidh'ter -e-em ma-dht-ijgen eikel),oom wiens dikke- tiakk'en zi-c-h vrij vrij v-er -over den weg heensbrekkem. Hij drukt de handen diép in de j-asz'akken, da rechterhand o-mspant e-eu browninig, zijn schierpigesned-en ge-zicht tio-ou-t sprarea yam ellende -en nio-od. Onda-nlks Zij'n armoedig» kjlie-eding is hot -duidelijk -te zien d-a-t hij betere d-a-g-en -gekend h-eieft. Hét 1-ev-en heeft heim- nie.t met) Zachte ha-ndlscho-anen aan-geVa-t-, -helt -o-mkincjlde h-eln mét( koude ïfaerem -vuisten -en schudde helm heen en weer. NauWelijks getrouwd, m.oies|t iiij in den oorlo-g. Bij-na, 4 jaar Stond hij 'tegenover den vijand -o-f l'ag ge wond in het la-z-aret. Na den 'o-oA-g kwam zóker -e-en s-ehopne, Vreedzame tjj-d, -een tijd volf nu-ttiig'eui -arbeid .en weldo-ende rust,. D-e- miebaiailsmlelterij' waarin hij voor den .o-orl-oig -als inigenieur werkzaam wlas, n-aun hem weier in zijn bedrij-ven o-p. Snefl' voort. Je bent mijn vro-uw ilc ben j-e man. Vertrouw mij, en je z-ult er nooit spijt v-an hebben; maar ik kan armoelde niet verdragen, Rosalie. Ik dacht dat ik he'll konmaar nu nu dit gebeurd is hij hield stamelend o-p. Ii-n wat. de-nk je van mij, als je vrouw, nu. j-ei rijk bent) Zijl vroeg het met een stroevla gitem. Robert, liet verontwaardigd haar hand los-. Wiaar denk' j-e aan? dat ik ,e.r spijt, va-n heb, da-t je inijn Vro-uw bent? Ik wist, dat j-e- d-at zou zegg-e-n, het is zioio eAitl vrouwelijk. Ik z-ei je. al, dat ik alles voor je zou d-oen. Da-t het alleen af wach ten bet-eeként. Wiac-hten totdat ik -oplgevo-ed ben Zij vroeg het -opi een bitteren toon. Zo stond te rillen in haar dunne kleeren en keek treurig over he|t drasBi-ge land, naar de flikkerend© lichten, da nieuws gierige menigte voor de tent. Zij' st-a-pte opl zij, alsóf ziy z'ijn tegenwoordigheid vergeten wia®. Rosalia! Zijn steun klonk he-esch. I-ets in ba,ar droevige figuur trof hem. Hij' logde zijn handen o-p- haar schóuders. Je bent bons opi mij, Rosali". Wiees niet botes; hét is in jouw belang zóo goed wénd-de die solïdaa-t iwleer aan bef Snorren dier machines, hielt slaan van dein hamer, heit. ratelen -der kranen. Hij hield van zijn werk noig meer e'ohter van zijn mooie vrouwdi-eh em v'iler miotoie, gezonde kin deren schonk'. Tuien kw-a-men da crisistijden. De prijiz-en v-a-n ijzer en Staal daalden ,da afzat ver minderde jslfend still. Men li-eit' de hoiog- ovens koud wiorden -en bracht de m-aehines tot zwijgen. Hij kreeg pijn onitsö-aig. Langen tijd zocht hij' naar een nieuwe betrekking. Tevergeefs. Hij bep'ro-efde 't m,eit v'ei'tieg-euwoiordiiging'en. Allies jnisllukte. De no-od -driong hem in de macht va-n een inan, dien d-ei oailloig' -en. da -na-iOiOirlog4 tfjld rij'k gemaiaM had die helt gjeld met hoepen Verdiend-ei, terwijl anderen ali-e.9 verf-oren. Zij-n koud, berekende, hebzuch tige -Zwaigier hielp heim', leende, bean geld togen boogie rente. Telken® weer moest hij naar helm tpe. D-ei eene- hypotheek na da andere, laadde zich op zij'n kleine, Lan-de- lij'lfci bezitfing, want de blo-e-dverwlanted ga-win niet|9 uit zonder zekerheid. Spoe dig kon hij dé renten niét meer -olplbremgiein. De zwager wlach'ttie -ean jaar, toen begon hij te maaien -eerst nog beleefd, t-o-en echt-er dreigend en grol'. Wla.nt de b-ro-etr van zijn Vrouw iwia® een man zonder hart, die in geldzaken geen med-élijden- keinidte. Hij vernederde zi-dh- voor hem, ba,d, san-eeik- té, maar de zwager bleef' koud, zijn hart was niet te vermurwen. Miissdhi-en wild-e bij z'ieh wreken voor de- Verachting, die nij liem voélen liet, -toen hiji zich ge-durende den oorflog m-eh -groote Sluwheid -a-an den dienst a,a nhët l'ron-t wist te onttrekken. De-Ze man z-ei heim de hyp-oifh-eek o-p, of schoon zij'n zuster hém o-p da knieën om medelijden en erb-arming ém-éetófe,. Da man a.Alter den boom perste de lip pen opi elkander ,de browning werd dui- aellijkei doior den jaszak zichtbaar. Hef zat nu niet lan-g meer duren of' zij'n zwa ger zatl in zijn elegante- aultói deze plaats passeer,en, want hij1 -gebruikt dozen weg dagelijks, waneenr hiji na bureautijd na-ar zijn particuliere woning rijdlt. Hij! be stuurt zij'n wagen zie'lif! In de-ziern .bocht ie mij -gedwongen fllamglzlaam te- rijdeu. Da-n treilt hem de ko-gel. W-at kan helt hem siA-eften óf men het alll dan nie-t onifdék't, Misschien meldt: hij ziA zettif wel bij de pooiljle aian. W-at tomt helt er voor hem op- a-an? Deze daad zalï vrouw en kinderen Vo-or honger on een ellendig leven redden. Wjamt de Zwa ger is niet getrouwd', de- uiniverseellle erf gename van zijn kolossaal Vermogen is de eienige zuster, z'ijn vro-uiw. Zijne vrouwPlotseling aAief-ein hem- de tranen in de -oioigein. Hij' deinkt er jneeins om hoe zij ziioh a-an liem vast-klelmde, -tio-en hij enk'clé uren. geledein het ihrpisi Vei-liét. Wlunt haar tcodere en gevóeliige Vronwen- ziej1 voelde instindttmaitig dati de wanho-o-p zijn versljand aVerhecrsAte «n da,t hij' op- hét .punt stond een vreeselijk'e sta-p te do-en, „Richard, om Godswil do© niet, Wat wak" Hij kon niet; spreken. Het was hem afsoit zijn keel -di-chtg-is-cbr0© fld werd. „Denk -om d-e kinderen, RiA-ard! Gij m-oogt, hen ni-e-ts aando-en!" Zij gelóófde -dat, hij; de hand aan ziA z'ellf wilde slaan, zij' vermoedde niét. da't hij -aan den do-od van een ander da-At- En toen hij no-g altijd' zWeieg, verv|o-lgde zijl: ..Richard, er zujlcn tneli wiel .eens ooit andere tijden kómen. God kan on® tloA nie:tj heeilemaal veriaten h'Aben. Hij z'al ons helpen." Hoe v-aak' had zij datzelfde reeds ge zegd. Dat waren ook steeds haar Wjo-orden wanneer hij -e-em he-e&n dag aan tiallooziei deuren gakfop't, ba-d -e-n ge-hee-l tle-rnelerg©- druk't doior tellleurs-telüïig e-n moedeloosheid naar huis terugkeerde-. Hij was aan het. einde van zijn krach ten. Zop kon hij- ni-éti vierder lev-en. Er moést i-ëts bieBlissends gebeuren! - Zoo bleef hij- bij' hietj afscheid hard, duwde zijn vronlw' z|wijigend van zich af en ging heien. Het zoemien van een motor rukf hem uit z'ij'n gepeins. D-atl zaïl zijn zwa-ger zijn. Hi, wrijft, zich dei -oogen -uit-. Nui nief me-er geaarzeld. Rustiigi gemikt. Het eerste -schot m-o-et treffen. Langzaam glaait iieh wapen in dien. zak' -oimhop'g. Zacht brommend komt d-e wagen dich terbij'. Het i-s werkelijk de auto van zij-n zwager, hij ziet-, héb direot. Ook zieit hij reeds aebf-r de voorruit zij'n ha-rdv(oAitig gézioht. Vast drukt bij -den wijsvinger op oen haan van het- pistool. Toen... daar klinkt, plotselin-g h-eit ge lui van een klok in da stilte-. WaarsAur wend -en plechtig rui-sAt heit -over heit woud. Ergens in de vierte- ïjui-dh de a-vondkilibk. I als het mijne. Ik zial' in staat zijn j-e. veel mo-oie dingen te -geven, japonnen -en juw-ee- len en ,en allies waar vroiuW'en- Van hc-ui- dcn. Je zult hleel -gelukkig z'ijn. Héb ,be- teek-en't lall-een een pioosij-e wacht-en-een p-aar wéken misgAien. Zij antwoordled niet; -hlet. 1-eèk wiel olf' z'ijl hem niet -evrstiaan had. Wat' lwb je gedaan m-ét mijn trouwante zei zlo op-eens-, Die i-s hier, in mijin aak'. 'Hij wa-Atltie in «planning o'f' zij hem zou vragen o.m hem t-e- zii-ein. Lij' keek langs haar heem naa.r de temt en de menigte en terwijl hiji keek ziag hij da misvormde, fï-guur v'a-n dan bochel zich teeken-en te-gen het -gele licht-; hij' kwam hun kant uit. Ro-salie zag hem ook; zij maakte haar hand los uit die van R-o!b. D-a.ar is Bunéh; hij' zóiektj mij:. Ik heb een -extra, beiurt van avóu-d. Madame Re nte is ziek Madamte R-eni-e was de sAo-onrijdsiOer, dia elk-en avond binnlelnre-e-d -o-p- den breedieln rug vlan hét. roomkleurige paard. Wla-dht even. R|olb greep haar hand, t-oien zij' weg wóu gaan. Wil je terugkomen, als j-e klaar bent? Ik za 1 hier waoh-benp toe, doe -het ,als Klaplwopertj' en nog W,a,t. ;H-et gaa-t' een typasc-h H|ollandslclhe ge- W(oonte worden dat pile mogelijke en on mogelijke vereenigdngen, die het aan ha-ar Waardigheid verplicht achten pm hier of daar een ©tongres olf' vergadering te houden, iziéh d-oor het bestuur der gemeente, wbiap zijl neerstrijken, officieel laten ontv-angen en bef'uiven. Het wio-rdt een dierbaar punt van -de leestpro-giiams, vooral om'dat het izlop goedlao-op- is. In hotel -olf restaurant miqeten de deelnemers hun gelagjes zlelLT betalen; ten st-afdhuiz'a echter draait de gemeente viool- -de gretig genoten consump tie op. i Hoe vrijmoedig sommige autoriteiten niet (het 'geld der burgerij -olmsplringen leert de UtreehtsAe geschiedenis, die dezer da gen verhaald werd. f Op ide gemceute-Jbegrooting was een post van 'f'2000 uitgetrokken vóór rec'ep- tiekjosten, doéh na de e-erste of'ï'iiclieele ont« vangst 'w|a|s dit bedrag al zlojo, geslonken-, dat B. en 'W|. er nog f'öüO bijlvroegen). B-. en -W|. hadden n-.l. de -aardiglijeiid- géhad -om' de deelnemers aan de jaarver gadering der Vereenigin-gi .van ,Nede|t'?(j gemeenten een leuke putioi-todht a-an ta bieden; vanizielf' dankbaar aanvaard. In 'n paa-r uur tijd had men er gujml f 1400 (doorgejaagd'u bedrag waar 'n arbeidersgezin n.b. een geheel jaar v-an leven kan. I 1 M-en voelt natuurlijk hoe sao,o iets ga;at. Ea' 'wlordt hoogdravend gespeecht; meu smijt taet cojmlplimentj-es, de eere-'wijln b'rengt nieuwe geestdriftige lofdit!in(g''en -en tenslotte voelen de gastheeren zle'h gedrongen om' meer te doen dan zij1 ,v-an p-lan 'wlaren geweestwaarbij! de over^ Weging, dat de 'tentoongespreide royaliteit toclh ejgen -Jak niet treft een ma-AWge prikkel is. Zloo bloeit -de klapHooiperij! nijketïjtk! op. Het was' -ook in -Utrecht, diat het ge meentebestuur, ter eere van -Wjllem' -d-en Zwijlger, sdhioiuwburgvoiorstelling-en a-an schioo-lkinicleren aanbóo-d, Wat weer 'n be- -drag eis'At-e v.an ff' 1600, hioeWel ieder begrijlpt, -dat -zulke dingen 3,an het parti- éulier initiatief móeten wórden overge laten, al Was het ajllleen maar om hel tfeit, dat men dan heeel waf goedkóppór Werkt. Het is 'vloforal -dio-or 't o-p dergelijke to-e- kelooizle w'ijlzé omspringeu miet geld van de gemeenschap, d,a,t de gemeenten .rijn gegleden in een financleelen a-fgijand met nïj'pende belastingen -en gejammer -om' 's R'ijks hulp tot gevolg i' UITKUK. Bureaux van Redactie en Telefoon Interlocaa No. Bijkantoor t/IIDDELBU GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Hij krimpt ineen. De band, die- de bro-uwning omknelt), zinkt Woer dieper in den za,k. Dó -klokslagen klo-pjpen luid en bevriend aan zij'n ge-wetfan. E|ein gte- heimzdimig llui'st-eren gaat d'opr h-eit blad werk -der bo-omen. Gij zult niet dooden' God alleen zal uw Reob-ter en Wreker z'ijn. - - Dc- -auto glijdt hem langzlaam vp-orbij. Luider en dringend-er roepen d© kló-klkjen. Hij ziet het waligedaan gezicht van zijn zwager, dat hatelijk ge-zicht mét de. kleine sl-uwe -ooigen e-n den grooten, Wre-édem mond. Maar de- hand ,dio heit wapen viasthiondt blijft in den zak. Ejen boivlén- natjiurlijke maAt houdt ze feuulg. Nu de morgen vo-orbij i©, kbqunt. da man diep „God! God!" iluisiterb hij, en ©en bartstoohtolïjk gesnik do-orsiddert zijn 'liA-aam- De n-aAt is r©ed'S ver gevlordea-d als- hij eindelijk na-ar huis terugkeert'. Er brandt nog liAt in ds huiskamer. Zij'n vroiu-w w-aAt- -o-p hem. Al-s 'hiji do de-ui' opendoet, koimt zij- sneil' op hem toe e-n sla-a-t schrei-r end de armen om zijh hals-. „Wiaarom sArei je, E-lse?" vraagt- hij zO-Cth-t. (li 1 ,,0-ch, RiAard, ik bén zoo blij'. God heeft, -ons gAolp-e-n, j-e krijgt weer e-en -bo- ifrekking. Direotenx Randól'f hee-flt het geschreven!" Da man siddert hevig en leesb snri den brielf van een v'ro-eigeren ooHeiga, die- inmid dels 'b'edrij'ilsidircctoieir van ©en .ander© me- -tea-l'giqherij is gieword-en en ham nu Je jJolriti-a v-an ingonieur laanbiadt. Hij- slaapt dezen nacht, nieib. Jlij' schreit telkens ,en st-am-el-t géb-eide-n. Dan- blijft- hij vóór de bedj-es v-an zijn slapend© kinderen staan en kijkt nadenkend in hun onsohuili digei g-eziehtjeis. Telkens grijpt hiji ook dei handen van zij'n stjl Jaeheind© vrouw en kust die. t - 1 Zijn huis ging in elgend-om .van zjj|n zwager -over. Maar -dia zou er zich nie-t lang in verheugen. R'eeds -eien- jaar latpr, to-en hij reed® 1-a.ng we-er dn dot 'feite 't j-e blieft, Rpisnliie.I Zij ke-ek hem ern-sitjig n-an, maar ga-t' geen -antw-oprd op zijn vraag. Na -eien ooigen'bli-k zei z© langzaam: Ik vraa-g me af, wa-a-rojn j-e -eigenlijk met mij getrouwd bent? De eenvoudige vraag, gaf' Haftings een schok. Hij week een sltjaip .achteruit; hij kóu z-o-o gauw geen ankwóio-rd vinden. Zij -scheien dait oók nie|t te- verwacht-en zij slo-elg ha,ar mantel' diAter om ha-ar ldeine huiverende- figuur. Het w,a,s niéthet wa« ni-at omdat jeook ma-ar iets- ojn ma gaf, z-ed ze. Zij' zweeg even en dan v'ro-ag z© op een dro-evigen itpou: Is hielt Wel? Rob vergalt nooit- dezte simpele v'raag. Hij haa-ftie en verafschuwde- ziAzelf, om- da-t| li 1. geien -eerlijk antwoord kon geven. Hij had wel voor haar willen neerknielen en óm vergiffenis v'ra-gen. Dit arme klei ne circu-s-mei-sjiehoe- ver stpnd zij bav-en hem! M-aar hij hield niet, van haia.r; daarin lag hét versohfl!. Hij- plaagde- z'ijn gevolelens vlan mede lijden en zellVerwij.it, te onderdrukken, toen draaid© zij ziA om en liep weg in de duisternis. j (.Wlordt vervólgd.) Steun in natura LWij hebben indertijd ii ei reeds op gewezen, dat om overtol ig-e levensmid- zij door moeilijkheden in hetzij om and-ere reden-S Boende mate kunnen w bi' wijze van steun ondc jen te verdeelen, oj) het ■eer aanlokkelijk schijnt leeds opgemerkt, dat me' bei rapport zou moeten Eacht van de door d-e F stelde commissie, pm n ho -. erre het verstrekker1 ïatnra aan .yverkloozen I V'Cnsclit zou zijn. Dit rapport is thans he- blijkt, -clat feitelijk niet uit het vraagstuk is De moeilijkheid zat in K het feit, dat de meert éommissie -een verplicht) ■ir.i zoowel uit ethisch kundig oogpunt, verkef vertier in het feit, dat de zjj clan ook deze steun invoeren, in elk geval bet bestaande distributie name de bestaande wi «bel mogelijk intact gc worden. Een derde kwestie w sieun in -natura de admi ïiaraan verbond-en kos yang kunnen aannemer ht-ele voordeel verloien g lanzelf, -dat -een zoodanig jet erg aanlokkelijk zo' Alles bij. -elkaar kan ggen, dat de commissie jnclusie is gekomen, d natura te groote bezwarl te worden uitgevoerd. Kommissie j-ets willen da dan -ook voor om z.g. n' te voeren, waarvoor een ter waarde van een kvv pen, doch waarvoor hem in rekening worden gebi loo/e heeft dus 4 pet. vo< gelijke bonnen. Ue Ové -ineer. Immers de winke ideze bonnen slechts 22 heid terug en zo-u dus ontvangen dan in norii heden. Hij mag daarvai| verhalen op zijn levert iin, -dat hij bij het j>e rekening aan den gro ïabrikant de bewijzen Van nalurabo-ns kan ove het bedrag, dat deze vei 4 pet. korting op zijn Dit is het plan van _et roept wederom den :ijn hon-nenstelsel in lerug en zal alreeds pympathie beb-ben. Daar raag of men den wi-nb „Toothandel -en den fah >p mag leggen. Want d- .eer, om pp deze .wijze .e werkloozen te verruin -eid te ontlasten. Afgewacht mag word leering met dit rapport Ie farad© dier blauwkc D-e Valera heeft de nationale garde 'nog ec uitdrukkelijk verboden, bm ti-en minuten! voor peering bekend gemaaki verboden is volgens c openbare veiligheid. Verrassend-er dan di sinds lang verwacht wcl b :rl 17—1 Hij keek haar slank et g-ele licht na, tol twen verdween, tot e« aus in de tent haar b >ndigde. To-en hij zi- ■tg te gaan, zag hij ■eren rozen in d-en 111 akte zich en raapte h Hij wist dat het eei ju duren voor zij we T©en9chte dat het tienm (duren. Aan dén -eeïven kant (de afrastering gebrokc het h-ek zitten -en stak Maar jcle sigaret git lusteloos -de vuil ge* roos in zmij haniden dra denkend Zijn igediachtien warei 'ijk. -Flij Was zich bei Tbarm-eïijk gedrag-en 'bj Jiet kleine meisje erwijl -ham* -eenige fo 'touwen en geloof in 'onder -een cototrolee

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6