Registermarken •SOCIATIE luitschland rpotheekbank Marken. EIIR GOES (ZEELAND] E Zi'lk1 'wwmdft kameraden, in tm groot huis; bracht mijn avonden door bijt het i Zhte «hijtael1 van »eu peti-oJcuanlaanpi. f Teder had rijn wfeen vej#rihtm|g|; .de jj-jj wa(lbie,iid1& otliieiL.üiiïiïpi, dei ander JWSCHE COURANT 1111111 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT R! i |U RG. 21.350.000, 21.150.000,— 581.052,92 (EN tegen beurskoers afgeofs ter •or ten. itoor goes. §335 - KREUKELMARKT 7-9 .OOO fl. Wijn. p. 12 fl. fl6,r MEER LICHT (Naar M Bussiseh.) BOEK EN BLAD „Mftedersehapiszo rg." r' 16 u« I AOj^W Autotocht Den Haag—Caïro—Kaapstad ALLERLEI Biow KarbOiUwcn hun jongen beschermen. Pierre L,oii. Bicgralféniskjostcn voor 150 jaar. GEKKE GESPREKKEN I ,l,En hier, damés en heereia hebt (n een (olifant; Irijinl Wteg, stond in Afrika,!'-! f500,— en flOO,— Irectië: IE. Mr. G.W. A. DE VEER [oliedige inlichtingen, wordt toegezonden. ROODE WIJNEN deaux sup. p. 12 fl. f 12,00 p. 12 fl. f 15,00 p. 12 fl. f 16,20 p. 12 fl. f 16,20 Juliën ■geaui- ■t. Bellevué ■t. Lafitte ha d baden, maar het oolc Zijn schaduw- teen kaars, de derde de mane.scihi.fn. Toen komt er opeens efSedtrjBdb) jjpm in huis! EeM QWi de rigenaar het huis aansluiten. Hij is Hen Stille, ernstige man. kif bekijkt den aanleg Stilzwijgend, krabt rich achter tot oor .en gaat, in geicMh' ten verzonken, rijn» weegs. Dam komlfc 1 mijn waarde- hospita, JefeaWelta Ignatj-eW'- na Proehorowa, mlet, het voorste®, onze wonin? eleotrisch te verlichten. letdteram w.o,ont. thans dleotriseh, zégt zij'. „Nu, waarom' ook niet..?." IV ij lieten 010 ,(lu9 «kwtriadh. verliet* I ten... Groot® genade! Wlat zag de we- reïd''ér nu antes uit! Ovetral pm ons f heen vuil «n ongedierte.! Vroeger .ging men 's nwrigjens maar zijn werk, kwam des avond» laat thuis, dronk I zijn -thee ma-rsch, naar bed En mem teelde héél goed zoo,: ttj k'oto em .pit was niefe dergelijks te zien. Maar nu,?.,. Knijift hét Jicht maar aan, en zie: hier Mgt een uilljgeloopiein [pantoffel, daar hangt het behang in flllardlen van dein wa/nd, gmds heeft iamland zijn beimiodderdei laar zen in een hoek gegmertien iel» 'n kudde klein-vee vliedt, verschrikt, uit den licht sfeer naar een gat, in tot plafond. Het hart, doet je zeer, -als je "dat allemaal Imoet aanzien. Er Stond een o.ude eanaplé in da ka mer. Ik had altijd gedacht-, dat het. ,een 'behoorlijke canapé was len zat. er des avonds heel gemoedelijk Bp. Nu echter knipi ik bet. licht aanW|a.t 'n öama.plé! AMea hangt er in wadden aan! E|m wat ziet dat alle® ér uit Nee, dpi zóó'n canapé kan ik nieit, ziften; daar piroteis- teert geheel mijn gieMed begem En ik merk, da.t ook mijn hospitfca, Jalisaweta, treurig rondloopt,. Zijl zit den ganschen avond in de Meuken tö kinie®- lOoren. vo.or zoover zij! tenminste ha.ar gemoed niet hoorbaar ptolbeetti te koelen ■aan piotten en panine|n, schalen en borden. „Wlat sehtefc eraan?" vraia.g ik. „Wat mankeert je, waarde hoislpiiba Geen antwoord. Zuchtend wimpelt ze mij at'. „Aöh," zegt ze ten eflioltibei, „aoh, m'n goeje mensch, ik wiet niet, dat ik zóó armelijk woonde!" Ik wierp een bllifc otp do oude slante- boetiekniets dan vuiil, modder en lok- lias voor muizen en ratten, en dat allies 'feestelijk eleobrisöh belicht! Opi den volgenden eersten kocht! ik verf en plaksel en toog o|p|gewekti aan den arbeid. Trok het tosgelaiten behang selpapier van den wand, klapte de ba- woners er uit, veegde de spinnen .w'eig, knapte de canapé wat, ojp. Ijnaimde. en lijim- de|, verfde en plakte .en mijn hart kilapta weer vro,olijk in mijn lij®. Maar, broertje», wat heeft heit mij alles gebaat? Niets1! 'Heiedemaal voor niet® heb ik' dat 'dure gold vermorst dia hospita liet de aansluiting afsnijden. Zijl woonde te armelijk, zlei ze, .bij deze verlichting! Zal ik staple! zijn, zei zq. en tot apo-t der wandje® die pude half! vergane rommel elecitrisoh laten Ver lichten 1 Ik bad en smeekte haar tevergeefs. „Ik heb geeh igpld1 voor reparaties", zei zei. „Wjaamojmi dan licht.?. Als jïj! licht noo dig heb, dan moet je maar verhuizen!" Aft'. Augulstto- (Uitgaaf van Bomen Zonen.) Dr. O. A. Drietalen behandelt in heb eerste .artikel v.an detz© aflevering „I ciale Kindorhygiënel" YI een buit,eU|ge- wevn pra-atjselh onderwerp', n.l. „hst kind t Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 per 12 fl. f 18,00 per 12 fl. f 18,00 •od per 12 fl. f 18,00 liuis door gehosl Nederland. (faor kapitein G. iWfijldenes. Die sehrijiver, die een 2-jarige tocht ondernain vanuit ,D,en Hiaaig na,ar het 'Z.uidplint van ^-Afrika, igeeft in (onderstaand artikel cenige lpsse indrufelkeh weer. |i |,l, j: Dikwijls werd mij de vraag gesteld, 'pf het nu werkelijk! wel miosgediijllc is, Afrika v,an n,oprd tprt ztiid te dptorreizteln, hoe de wégen daar 'zijto, plfl tóen wel overal We gen heeït, men Wel gen,tog bénzinle kan k'rijlgen, pï! men niet vjaji Wilde vbllrs- staïnlmen wbrdt o.verv|allen, of door hen wordt opgegeten of dflor wilde dieren verscheurd -wfordt en pok, met welke imloëillijkheden men verder pp iz'ulkl een (jpoht nog "wel te kampen heeït. |J)uist ppi'- dat er den laatsten tijd yeel interesse is v[oor Aftik'a-reizen en opjkl temeer, da,ar autosport en toerisme fetich, steads meer uitbreiden, wil ik in deze ikjleine besehrijiA ving gaarne deze vragen beantw|oorden. frots alle kolonisatie is Afrilkla nag eth "ïeuw land, diat njog veel oude kracht in 2ieh heeft, d •W'.zl. pfide zeden en gebhui- «ea der verschillende M^ksstamimea veel ltea.tsen treft tó'en .opk', Waar de civilisatie ",0g veel te wenschen ovérlaat. (Hienn'edé •JWet de reiziger terdege rekening htm- Ik bedoel niet, dat dit biensclheneters *J Sell eel wilden rij nbeter zbu, anen de.zé ®6aschen als d|pmlinte, ondeugende kinde- kunnen besehiouwten, die in hun jdom- ei® PÏ' onnoojzlelheid er izieer eigenaardige meit een gewoeüigie huid". Anitpo.n Coioten vervtollgt zijn schiet® over zijh .oud'sihen jongen. „Stijlntjö". Opl- vcelding door ztelf-wnderzioeik is hat. prim ciiep. vian Gooien's zoionitjle. Zoo. gaat hij alles in zijn aard en wazen doorgronden en va,dë'rs ka-mer is iaën. prettig' vierkenninjgfs- terrein. In „Als tot riet nolg^ jO'ng is.' wijst Maria op. slpraekibiuifcen die raedisi kunn-en onteta.an in de. vroege taalperiode v|a» helt kind. De, drie storingen, die reimtmiejnid werken op die ontwikkeling vian hef Splre- lcen der kinderen, worden door haar aani- geiduid als central® storingen, organische storingen en funotiioniaele storingen. Z,eor duidelijk zet, rij. heit versiehi,!' tuisischen debie so,, rt.en storingen uiteen eni toomt .a,an dalt in teigensbelliing mét de beide eersltgeaoém- de, de maeder de funatp.eneele storingen voorkomen moet ,oifl indien dit niet gelukt, genezen moeit, wellicht -geholpen door de bawa-arsihooioiionderwijzeres en zelfs nog do-rr de o-nderwijizleres nit de eerst» klas. Dia-ar de -oorz'aak van hun ontstaan kan liggen in een verkeerd vóorbacld van de om-gevinig, is het duidelijk, daif da m,o.eders hier een z-eer groote. rol speten, want uit den a,ard der zaak' zijn zij' tot, die heit meest- -mat het lrindije spreken. Wlanmleer in een gejzin m«der lispelt, zullen zeer waarschijnlijk' alle kin-deren in dat huis honden ga-an lispelen. Dr. J. Hio-lit, Vrouwenarts, vervlol'gt z'ij'ne. bcsóho-uwingen oov'er d-e. methode Ogino. Smulders. Dr. Bern. Zuure z'et, in „Ima-na.'» zeigen" II. zij'na beschrijving voort van de gebrui ken bij de geiboortp in het la-nd der Ba- roendi. Een beschrijving vian de verstchillende m-oio'ders, die een conaulfca-tiehur-ea-u. beizioe- ken, vormt het slot vian deze aflevering. Jonge dieren in de wildernis, apieiefllsieh. en ongehoorzia-am ,als| kinderen, eini liet gieva-ar niet kennende, sltaam- na-tunrlijk nlort -a,an den onverhoedschen! aanvlaji van een of -ander roo-fdiex tijlger, krokodil oii' slang als. zijl zidh ongemerkt, bui ten moeders bereik' 'b'elgl&'WGii. Aflis rqglel krij-gen zijl edhiter daarvoor geen kans. Bij! .o..iila,ntien- .en KarbKhwenftroepen, hetizij' zijl laopén, he.tzij1 z'iji ru-siten, bevinden de jon- g'en zich gew.op-niij'k t!a midden van de kudde. In Zuid-Oosf Borneo-, heit land mét da gr.de,te rivieren, zijn de kirok-odifllen. de gevreesde v'ijianden van den karbouw. Merkwaardig is bet hole de karbc-ulwien zich tegien die. -aanvallen v'an deze „tijgers da rivier" wieiten te beschermen. In „Ko loniale Studiën" trcffén wij daarover het volgende vlerha-al van dr. Pauillet-an te Bruijn. Bij de graizëndta kudden loopen de. jionjga dieren qtieeds' in tot' midden, terwijl) de oudere dieren in groeplje» van fw-eie tot vier daaromheen zijn opgesteld. Onderken nen de oude dieren tijdig den aainvajl v[an een krokodil op een der kalveren, dam stoim't de heele kudde ojpl het ondier alf en pWgen de w-aadende. baesiten den roioiver den buik o-pën te rijten, wa-afbij zïj' den onveriiaat 'tot in het water vervolgen. Bu at de kudde aan den waterkant, dan liggen de volwassen dieren rondom de jengen, met hun zware gehoornde kloplpiem naar buiten, te 'herkauwen. Trekt do kudde een der dieple tochten over dan duikt helt mloodierdier onder haair jong do-or. zloodait h>e!b klajif' met den buik sichrij1- dingia oph a,ar ruig komt te liglgien len zop zWemt hét moie-derdier miéfc ha.ar jong over. De karbouwen W-eiten zich du® tieg-en hun naitu.ur'lijke vijanden afdoende te be- schermen. 1 ï-erre Loitj, de, half-verma-aide, lialf- beruichite schrijver h-eet'te -eigenllijlk Via,ud, en .was officier .bijl de Eransch-e' Marine. Een veertigtal jaren geleden diende hij nils luitenant -o-nder admiraal Potter, in- da Ohineosehe wateren. Wij halten hier ver der liet tijdschrift „l'Ordre" -aan: „H-et .admiraalschip wa» ferna.uWternoio.d tel TienTsin a-a-ngelklpmen of luitenamt' kiaud vroie-g en vlerkr-eiegi velrllof .om aan Wal te ga-an. Toien hij lechter aan den valreep kwam, bemerkte hij'dat men al bezig was met de kbe- van den admi raal neder fa laten. Hij' verwijderde zich even, .doch wiellieht. niet vlug genoeg, gébruiken p;p nahouden. Zap maakte ik meermalen tóede, d,at ik genoodzlaajkt wlas de mp.to-r alf' te stellen, dapr de inboorlin gen aan b|oozle geesten denkende zich ang stig verscholen achter hun hutten, rti struiliën. In riulkle geva.llen is hulp Vfan de ztvartjes geheel uitg^sltoiten en is men gehopd/zaakt met een ossengespan verder djopr te trekken. Zeer eigenaardig is het .ook, hoe steden en dorpen door P-ortu- geezen of' Arabieren gatouwld weer gjeth|eje.I in ruïnes veranderen. Op-k pitaptages', die v.o;or eenige jaren nog in vollen bloei waren, veranderen in pngefppflljk kbj ten tïjd Weder in een wildernis. Dit kiomt omdat .ze door den slechten gang van zlaken niet meer in orde gehouden kunnen wlorden. Vele wilde dieren als leeuwen, buffels, luipaarden, enz', hebben zich in de laatste twintig jaren we-eu' sterk vermeerderd en in streken, waar men jarenlang veilig Was, .zlïjii weer vóel! dieren sluipend teruggekeerd. Dat dub belspel van kolonisatie en natuurkracht is dan top-k het grootste geva.ar vlwor den tiO.erist iof' aütom!o|bilist.' in het gieliöeim -j zinnig Afrika. De tocht -CoïroKaapstad werd reeds Aopr vele auto-expeditie»' (loeristen ondernomten. Zij1 is slechts lieden npg, maar driemaal volledig slaagd. D'e b'erïjld'bure wiegen «fijn verschillende gnoote afstanden met lborden O®, wtegwïjjziers aangegeven. D|e straten i»;P liever gazieigd wegen, I0ij'n doorgaans versehrildkriSjk slecht te berijden, en hpn derden, ja duizenden kitan'et 'tfot ge 10,p dppr wegenlooizie wildernissen en .onlblaw&an- iQp het Pompa|S a'fgaandtet want hij hoorde de vfoligenda oplmerking vati den eersit,en k'w-artiermieestar, die mie it de manoeuvre beilasit was: I|1 estj tont de mêma juste, que la vhche: dies'oende avknt de „viau". (Helt, spreekt vamzeilf, dat de koia vóór het kalllf naar bened-an gaat.) Pierre Lata keerde zieh om .en legd® den -ouden z'e-einan een slt.ralfl PP1- Doch een minuut later was admiraal Potter daar in perspon om de ontePhepdug van zijn klote, gade fa slaan. Ziende, hole aj de omstander» lachten, vroeg hij1 naiar dtet reden. M-en vertjalida hem het gav)a.l. En d'e waardige admiraal, dia schik in den kwinkslag van den kwartiermeester haid,. zteide fat deze: Ik kan 11 uiw Straf niab kwijtschel den, maar gij1 betoaelflf. ze niat te onder gaan." I Dit nietige ggsuhd-edenisje bevestigt tot gerucht,, dat tijdens den «or-Iog, toen Loti den ditensf hervat had, de rpu.de deqd, dat hij een hard en streng pverkte wals, door zijn volk affleSbehalv'-e op. de handen gedragen. I Eien aardige Wjaardspeliiig. Hioolfdaalmoe,zenier Npordrnkn vei-telt in A.B|.K.O. van szlijln reis met Hr. Ms.'Heelmé kerclk naar PJfelandi: „Klokke 12 wordt het anker gelicht en stpomen we zeewSiart®. Onze Noprcjzee is er, evenals den vlorigen keer, wqeir jgianf schelajlk djopr van streek', 't Is hier getopt' ik juist de verkeerde wereld: ik maak haar zeeziek in plaats van zijl mijl! Intus- schen wordt het weer een hopelooz'e gPr' söhiedenis, om de menschen er van ter-ug te brengen, dat een pastojor aan boord Rn slechte .ztee pnvermijldtelijk een jaimim(e!rlijk|a combinatie vormen. Dpor eein v|ol|blo»d! zóe- man is mlij' eens verzekerd', dat mten n,a,n deze beklemming k|o|mt door de volgfende woordspeling „Un cluré n'a jamais nine belle-mère." Graan uit zaad van 5000 jaar «uil. Die Times meldt, dat de |plpigr,a,vingen bij Mpihenjo' D|aro- in Binid, die averbliijfeelen aan tot licht hebben 'gebraicht, wlelkfe wijzen 'Op een Indische beschaving, die voor de Egyptische en Assyristehe vian on geveer 4000 tLo,t 3000] vl Chr. niet behoeft -onder te doen, nog tat iets anders merk waardigs geleid hebben. In een gr-alf; heeft uren een korenaar gevonden, zlooals mien in -pud® tijlden vaak d© dloodem leeïtoiciht' meegalf' voor tot hiern-ama-al». piezie aar is uitgezaaid pp het proeifveld vian een missiestehjopl en tot zla.adl is opigekkmnen -opk. Het leverde een graajispprt opi, die afwijkt van de thans bekende spprten, maar die heel vruchtbaar schijlnti en'zlwaaa' is van lforrel. Ook de vpedingswa-arde v.an dit graan is blijkens puderzioekingeto. van het proefstation te Puiqat .gropter dan van het thans te Pusja, ,verb(o(uwde graan. Een kudde van IO.OOO rendieren. ',Om de Canadees'ohe EjskimLjs voor een langzjaniten h-onigerdood te vrijwaren, hééft de Cama-deesche reg.eeringhun rendijeirjin gezpnden. Dte kudde, die door regeeriags- vertegenwpprdigers in Alaska aangekocht werd, heeft drie en een half ja-ar er pvOr gedaan, 10m van haar beginpunt, tot de m|o,nding van da Mackenzie-rivler, 3e plaats van btestemjming, te kolm'en. In 'liet geheel waren 10.000 rendieren pndecWjejg. Elk jaar, in de lente, hield dezie reusach tige kudde wieken lang hplt, t|pjt"dat d-e nieuwgeboren dieren oud genoeg Waren, |ojn mee te kunnen trelklken. D'ez'e tpcht, van Alapka tot aan do Monding van de Miapfcenzie-rivier .is de langste, die iop'it door een rendierenkudde gelnaakt is. Met den aankoop v,an rendie ren en die leiding was de D|een Pprselt He- last, die drie Laplandsche herdeffapaiilies in dienst nam'. N,a, -de aankfopist bleef jde kudde een tijd lang in Alaska, pm' üe dieren aan hun nieuwe levensomstandig heden te gewennen. D|e fo-cht btegon bij de K|otselbue:-hoöht aan de Beringstra-ati. Sneeuwsformën bemoeilijkten herhaaldelijk de reis. De rendieren warden in klleint' troepen ingedeeld, een dael wjfi'd mlet het voedsel bteladen. Dó o;udere diexién war den in de Voorhoede geplaa-tst, herders en honden marcheerden a-an den kant, eeai ■vliegtuig begeleidde den tijdepi en wees den weg. Sinds eenigen tijd had naimalijk de C;a- nadeesche regeering.alle redentein om te vreezten, dat de Elskimjo-'s in Canada bin nen aflzienblaren tijld' mloesten verhongeren, daar de Karib.u, het ajdus genaamde N.- v'olge». Er .zlijh vtee-1 'bafriné-stations, zlooi- dat men die dioiorgaans overal vórkfrijlgen kan. Toph m|oM m'en (izlo.a rij'n ingeriéht-, dat men pltjjld! pver vbldopende reserVo beschikt daaflph11 extra-tanks nood zakelijk. Over tot ulgelm'een 'rijn de in boorlingen niet lastig, integendeel zteer vriendelijk en vjoorkiomend, als men maar goed met ton Weet om te gaan en ae 'gped bdliandelt. Overvallen door wilde dieren lfomt niet veel Voor en indien het voorkomt rijn de reizigers 'mjeest zelf de s'chuldigen, v(oprnamtelij:k' door onvo-or- zichtig pf' roekeloos1 schieten of spelen met schijnwerpers. Trop'enziekten kómen veel vb-or, doch .opk daartegen ik'an men veel Voorzorgs maatregelen nemen. Een der grp.otste hier van is het kiezten vian het reisseizpen en route, .al'stfrnden, die zeer beperkt moe ten blïjlven. Om ppgz'iekten te vborkbpacn heéit men vpjornaim.elüjik' in Noord- en Midden-Egypte een goede bril noodig, om1- d;at m'en Va-ak dob-r wolken v'an stóf' en oj>- Waa-iend Zand heeft te rijden. Zwa,ar be laden kameelkbravanen, die niet uitwij1- ken, zloodat men van den kar.aanWteg nf m(oet, geven vlaak z'wlare imoeilijlk'heden. H'et stiiik' van IShiallal tjo't 'W|add U-ailjfla. door Z-uid-Elgy'pte is het iz'waarste der geheela rlonte, daar die bergen a-an den N'ij'l een eïreh 800 B.M. Wijden '.omweg door da wloestijh nood'zlaakt, die alleen Met gpedö Vioprbtereiding en hopge kjosten k'an worden gemaakt. Dlaianoim wordt dezte, ro.ut© mteest por Ndjlboo-t afgelegd. Dte dan naar het «uiden vioerende Weg van'Wpdi Haifa tot AL 11-Hammed en ook de -verdere Weg| Amerikaansoto rendier, in de laatste ja ren steeds verder Nloprdelijlk is gefrojkk'en. Het rendier is echter voor dé Eskmio's Ipiwntbeerl'ij'k', daar tot anoiwel -in hun kleeding als in hun vloéding vbórzliet. Tlen- geVplge van deiz'e vermindering y.an rem-, dieren trad Wij! de E»kimjp|'s ondea-VO'eding f>p, waardoor wéder zware 'riekten ont stonden de wéerstandskpacht tegen de Itohde verminderde sterk'. Die Canoideestehle regeering heeït er alle belang.blij', (haan' Etskim!o;'s niet te laten uitsterven'. 25j| ging er dlaartotm' toe over Vanuit Alaska rendieren te .zenden. Daar zijh meer dan achthonderdduizend rendieren, die voor de vleesohinduistrie ipnontbeerlajk' 'zlijtn. Men heeft den jaa-rlijlkste'hen ppilaet van ren dieren op ongeveer 1 millioen dollar ge- sdhat. .Wpit 'd© Eiskim(o's in Alaska 'klunnen wil Clanaidla nadioen. Men igeiotolft, in het .NjoordeKjlke gedeelte van C|anada plaats voor 10 mülioen rendieren te hébjien. De invoer Van rendieren js in Alaska in 1890 'om dazélflde redenen geschied als hiji thans platos-todft jn Clanaida. Ook daar waren de Kskimip's .van hun oor spronkelijke bestaansmbgelijlkheden' versto ken, daar ie walviss'chen v'an jaar tiot jaar verder naair het Nlp)o.rden trokken, aonder dat de Elskimo's -iijl gelbre&l a-an m'oforSdhepen, hen kómden volgen. Ook de walrussen, die vitoeger Ibïjl duizéndeia daar voorkWamén, Wlaren év'enals de ztee- honden, verdwenen. D'e Elskimto's vlerloren daardlopr niet alleen hun 'Voedsel m'aar ojok hun 'Meeding. 'Zijl waren niet m'eer in staat 'Zéetondeuhuiden enz. tegen nood- Eakelijlké gereeds'dhappen, netten, enz. té ruilen. Men lachte destijds ten iop.- retehto! pm tot -plan Afaskia Van ren dieren te vtoorrien. -Wlaa-r paard noteh Ikóe vjOedsel kan vindein1, vindt -het rendier m!os genoeg oml felidh te verzadigen. H.et vleeSch van de rendieren is buitengemtecln zacht en Molmt overeen mét dto Van een lam'. Tiet w;o,rdt in de hotels van Canada en de V. Bi. ,als een delicto«ss® biestehfoluwdl Uit dé huiden Worden handschoenen ver vaardigd, tot gewei w|ordt tot m'essenhelf- ten aangewend, en de haren ter vulling van reddingsgjordels. Dé mélk geldt als Zteer Voedzaam. Er werden voorheen plechtige, begira-fle- nissen gehomdén a.te tof aanzieinlijike perso.- nen betrof. Wij' vonden Vermeld, da,t in October 1783 te Bruinisjsa overleed -de we duwe van dr. Wlitjte v'an ElSferzee, burge meester van Zierik'zee, Vrouwe Maria Sita- venisse, die a-mbaehteviroiaw was van Brui- nisse en toen den leeïltijid Vaini ruim 83 jaren had bereikt. Bcknoipit verteld, was liet geltal van de ter begrafenis genoodigl- den zeer graait, dia-ar behallve. .ï'famili-eleden in den staat' kwamen hét gemoen|t)e|be»tu.ur. de predikant, de n'eringdioenidein, 's Landé stoeproeie-rs 'en dragers, mat 11 bidders; wp hét, rouwkleed lagen de Wjapiensi van ha-a-r geslacht, Staveniissa, d® "Keyaer, SytOiuitenibiiiTg -en Bolle. In den graiftolder weird- bet lijk' bijlge'z'eifc -en onmiddellijk da vieir kWartieren der overleden® in dé Am- bachishaerenbank 'der kerk' oipgiehangen'. En nu de' klosten, dia deze „bonicxnaMle. em pompeuse"b eigra-fenii» belie|pten?, De laatste gang van deize vrixuwe kósibté niet minder dan f'1471,55, wan't dei hllak 'had zes weken lang drie-ma,al d'aiagls geiulid, tvlaar- vóor de Bruini'slsér o,plv|aedkundilge der jeugd ruim f 30 .genept; er w-as oiok ljjk- stroo, gehruikt ad f 5J10, een ouldarwetsobe gewoonte die nog sléchte voor weinig jia;ren 'bestónd in Zealand, altham» hij' uit zondering wa-arbïj1 bossen strioo aan de deur bij den overleden® werden geleigld, tosten Van kislt f 65, rou-Wma-al ^enzi. onz. Atoor zegeïs werd vermeld pj,.m. ft 130, wat nogal wlait zeggen wil, ma-ar f'frappeé- rend weinig Waren da dofkterskoslfein, wamt aan den Chirurgijh Bakker we|rd Voor vi sites enzi. uitlgeikéerd' ïl 15,90. Da-t overi gens w-erk, d'ait te(genw|o|0'rdi|g zeker meefr Zou tosten, bèta,aid' werd als bef genioiepudé klolduiden met f'3-1,80, mag wel la-aiijge- nomen wordien, Wlaint' 6 iwekem i® 42 dagen, 's morgens, 's middag» -en 's avonds tel kens een half uur, ma-akf 63 uren, zlolul voor jzioio'n pom'petuee begrafenis na zeker wel ruim-er zijn beita-ald. .WAT MENIGEEN NIET WEET. Aus men wo-llfeikliauwiza-ad ^..fl het Waiter in een Schotel strooit, eer mén de bainld er in steeik't, dia n warden de vingers uae-t nat. 1 Ken vingernagel totot gemiddeld 116 dagen nopdig -oim tolt den vinigertoipl fa in Sludan is, al is mén n|og Ep|o,'n goed chauffeur, bijhia- pnmógelij'k. Alleen men- schen, die sen ïjlzéren witókraeht en een stalen z'enuw'gtestel btezitten en geen angist hebben vopr ellende en ontberingen, kun nen deZe foiclht volbrengen. 'D|an Volgt ben stuli van Kjoisti tot de Urganda,grens, dat -onder zteer 'goéde omstandigheden kjan- wlor den 'gereden; hier -wóndt echten- ook meestal dé bjojot gebruikt. Verder biedt Urganda- gjaed berij-'dlbaré wégen, Zoodat men daar 'wteinig mk);eilijkheden toeft. Dloor Kenj-a, het vrpegere Duitsch-Oost-Afrika en Bh'o-desia loopen overal Wégen, welke echter d'e 'grjoptste vopnziclhtjigheid vér- eischen vopr btestu-urder en motor, daar alleen mjaar een langzó-aim' rijlden mjoigelij'k is. .Ziuid-AÏ'rika heeft in djoorsnee tamelijk goede straten en Wegen, zkwdat daar weer vlugger rijden mlogélijk is, Wa-ardoo»- mem ■dagelijks gnoote -afstanden k-an maken. In Kaap-k',oiomie vind' m'en .Zel'fó wegen, welko m'en van on^e w-egén niet fcian onderscheiden, ivte-lke dikwijls veel beter rijn dan in de B,alkam-laiidem. H'et gel- gewichtigste van alles is wannqer mén 'zjop'n reis onderneemt, het kSeiz'em van het jaargetijde, daar mén in het reg-enseiiz(o;en vele streken heeft, waar men onmogelijk dioor kan k-om'en, d-a-ar d-e dragers dikwijls tó.t over de borst do®r het Wlator moeten «aden. D|iar deze regentijd van tot Zui den naar het Niporden trekt, moet men jo.ok terdege rekening houden of men van het Zuiden naar het Njoordcn, dan we] omgekeerd reizen wil. Oo-k kan men in deze regenmaanden dioor de k'euIZe eiener meer oostelijke of! westeLijlké route, vejef groeien. In d-en zbmier tenminste, wiant '-S wint-ers duiurt het 132: dagen. Ook de haren groeien de® zomera sneller 'dan in den winter. 1 1 Niet alleen de Tr-aippis|tea_ zij'n M Zwijigen verpili'chit1. Op heit' kleine rotel- ejland Lerina in de Middellandsdhe Zee staalt »en Bemediotajtoerklcpsltler. welks moh- nik-en likeurstokers en böelklanlanijders hun daiglen in stillzwijjgleml talijton. De spinnen «16,eau, voor huin ontbijt, het vierVo-ud van hun -eiiglem.- igftwidhit, vopr hun middlaigimaal hep negienvoiud ear .vopr hun -a,vondsten hét dertienlv|oiud. Alq een memsoh evenvéel vKjedisel tot zich wilidia nem-en, ,da-n zou hij! vopr zijpl omitbljt 'ejein heelen -os, vopr ziyn middaigimaal een oa en zes v-atjtei sohapén en vlopr zijin-avooiid- elt.en twe» oissen, ladht flohapem gn viier varkens moeten Vierorben.em. Hagedissen -en kikvotedhan onder vinden in het minslt geien Jaisit vian bijen steken. Een musidh, da-anentegien, kam raeds a-an twee oifl drié bij'ensteiklen sterven. Ofschoon er thans jtalrij'ké kl'eima ■a,mothefcen bestaan, die.' jaarlijks dui'z'emden van inb-0|0rliu©e|n, die dopr gültsdiangen zijin gebeten, helt leven r-eddlem, zijh ini het vcrig ja-ar in Britadh-lndië toch no)gl xionid 25.-000 imienschen temgieiyoJ(ge Vain slanigiem- cqten gestorven. I Een Engeilscihman, die lamigiein tijd o-p reis was, trof na zijn tihnidklamist in zijn wloning e-en stoel .aan, -wP.WPid.er eep zwerm wéspien een rausaohtig n'edt gie- biouwd hadden. D-e ganschla wónipgziwenm- d» van wespen. i De Hondsdagen hébben hun. naam gekregen naar da hondsster detr Oudén: (Syring), die opga.at als de zon ondergaat* Die technici böwieren, dat het huis der toiekiomtet bijha ggheel nit etaal tol toe staan. Klaarblijkelijk lom'dat het dan biater den last der hypothek'en iz)al Wannen dra gen- .1 1 1 1 ,,'Ho.e mlaiajki Mwl .Zoontje het op tié schojoL?" I „Ot"h, ik' khn er niet pver nojepen'. Hijl maakt steeds fepp-'n slapenden indnukLf' „Diat tol hét talent irijta, dat in' hem sluimert.'?- 1 1 1 Hiuiskheteht„In jifwi afwezigheid is hier een blokskiaïnpiaen geWeest, die w tegen den grond Wón slaam." Baron: „Ejn Kvjat hebt ge hetó geZegid.?"- Hiuiskneo'ht„Diat het me speet, dla-t ge niet thuis Wlaart."- J 1„Het is i(o)cjh wonderlijk hoe buiten gewoon die tweelingzusters Berger op el; kaar lïjlklenlV- 1 1 I 1 „Ja, vjopral die eene..,.." I l „Ik hdbl Ferdinand in tien jaar niet gelzien. Spheidt hij'- Zijn haar nog altijd in het midden ,jJia, !m|a(ar het midden is nu fieni cen timeter bregdier g«|wlon"den.'ó „Tjonge, dat mloet me 'n k'ast gó'-i -w'eest izSjhlV- „Waar is de parapluie, die iM je ge leend heb.?," 1 - ).,Die hebi ik' vanmlorgen a-ani iem-a|ncl anders geleend. Mipet je ha.ar terug heb- btenl". 1 „O'ch nee, diat is 't ?m! niet, maa-r de man waarvan ik haar geleend' heb, alegt dat de eigenaar er naar gevraagd hee'ft.'i 1 JjWat k{ost -die ButoensjS" „Hpnderd 'gulden.'A „Wiaariqm! zoo goedkoop'.?, d,Omdat hijl nioig niet ontdekt is." ii „Natuurlijk tori tot kkfffiedik' wlaaraeggen." I 1 1„Geloof j'ijl ook aan dien onzin óN-atun rlijk niet', men '.klari er |udt vaststellén ip|ft de Itoftlie met' of' |zónder 'cichorei getof W'asl'i f» j 1 J i i; En wlat hebben de inbrekers al «|po meegenomen.?, i Hét naehtslpt, de voetklemjmén en de lw^aakih(ond,. 1 i winnen. Dit alles is izéer mpieilSjk' uit te toeken, zloodat men béter in dez'e regen tijden geen A'f'rika-tochten hp11 onderne men. pjoor mijn lang© verblijf! in Afrika, en pok -door vele tochten, die ikl da,a,r heb Ondernomen, kan ik daarover Wél -eenige inlichtingen geven en Wel deiz©: dat het "Zw'are 'gedeelte en da,t is he-t mfperasge. deelte, in ZiuidiSnidan alleen in de maan-, den Dtecember en Januari doorreisd kan, wprden; Zuid-Afrika in September en' iOct0|ber. Déze indeeling heeft ook nog een biijlzjonder voordeel ,en wel dit, dat men in -dez'e m'aand-en in -Blhlojdesia minder' wilde dieren aantreft en men in de wjpeste streken van het Noorden minder.-. te lijden heeït jpnder de hitte, Waf het. reizen veel wergemakikélïjlkt. Dé hoofdzaak van -alles is -echter, een expeditie góed ,v|opr 'te bereiden, izlopdat men tfij) het pa,sseeren. van de 'gremZem all'es in prde hééft, daar het is Voorgekomen, dat dopr lang opont houd, door wachten opi vergumninlgen, sjoto's wéken word-en verspeeld, wa-ardoprt' het móóiste van het ja-argetij! Verloren ging en -z|podoen]de de voorgenomen todht geheel mislukte. In de wjoesfijn mag nooit een au-to alleen rijideh, topd-at mén aan sluiting mjoet toeklen. Behalve Voor jacht wapens, (zlijjn bijlzjoniderte. vergunningen noo- dig veor autain(aitisclhe .pistolen en revbl- vers. D|e sultans en sheik's, .alkmede Üa Europeesclhc b'eheerderS, aïjh. Zööt bje- hu-lpzaam'; 'zïjl yerl-angen echter, dat men rich naar de voorschriften en zieden van het land val gedragen.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5