Meubelen, Grand Miniatuur Race-Baan GEBAKKRAAM Firma J. LUYKX, Roosendaal Oamesschorten de HELFT der waarde MAGAZIJN „DE HOOP" Bezoekt te Lewedorp Modernste inrichting ter plaatse Vacantiemarken - Registermarken f J. DE GRAAG Thans pote VOETBALMATCH in de Race-Baan Hallandsch Gebakkraam A. LEEMHOHST-HARMS. Nougat-Saikerkraaai F. G. VAN DER LEEUW, Gezondheids-Apotheek WED. EVERTSEN. C. J. TILROE, GOES Reizen naarDuitschland BANK-ASSOCIATIE JOOST BALJE WIJN-IMPORTEUR GOES [ZEELAND] Klokstraat 7 Goes ADRIAAN HUIJGENS aan te bieden. CAFÉ-RESTAURANT „DE GOEDE VERWACHTING" N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank met goedkoope Marken. ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1933 enz. Wederom gearriveerd op de Kermis te Goes ADRIAAN HUIJGENS ZOON Het nieuwste op de Kermis. Groote Markt, Goes Standplaats t.o. Bank voor Zeeland - Goes SUIKERKRAAM van G. VAN DER LEEUW HET LANDBOUWHUIS Kaneel- en Zuurstokken „Hdtel Zoutkeet" te Goes, AFTERNOON-TEA 37 CENT GOLDEN CUP-TEA 34 ls PANTER32 GIRAFFE30 PRISMA27 KUBUS24 DISCUS22 VRAAGT UWEN WINKELIER! Door aankoop van een groote partij zijn wij in staat deze voor meer dan GANZEPOORTSTRAAT 23. MIDDELBURG. HYPOTHEKEN: f 21.350.000, PANDBRIEVEN: f 21.150.000, RESERVE: f 581.052,92 4'/i PANDBRIEVEN tegen beurskoers KANTOOR GOES. BI BOEK E ZAAK OPGERICHT 1880 - TELEFOON 335 - KREUKELMARKT 7-9 en vestigden deze afdee- ling in de Telefoon 475 (naast het Kantoor van de Firma VAN HEEL Co.) Vraagt zonder eenige verplichting prijs en conditiën. Minzaam aanbevelend, De zaak in Goud, Zilver en Uur werken, Naaimachines, enz. blijft gevestigd Markt 2. Telef. 284 Wij namen ook op ons de verkoop van Wij hopen steeds onze cliëntèle naar ons beste weten te bedienen. De winnaar ontvangt een mooie verrassing. CRISIS-PRIJZEN. RITTENBOEKJES voor Kinderen 35 cents. Aanbevelend, Specialiteit in ROOMSOEZEN, Parijsche- en Fransche WAFELS. OLIEBOLLEN in alle prijzen. Bestellingen worden aan huis bezorgd naiflPA I DE ECHTE KERMIS NOUGAT, ZUUR- UAhflth EN KANEELSTOKKEN zijn alleen ver- WTÏI "i krijgbaar bij de van ouds bekende tegenover Twentsche Bank - Goes. De ondergeteekende, Mejuffr. H. WARNAR, is dit jaar wederom géarriveerd met haar van ouds bekend PALING KRAAM en zal zorgen voor le kwaliteit gerookte paling. Standplaats vóór het Stadhuis Goes. Onder minz. aanbev., Mejuffr. H. WARNAR. Wederom gearriveerd de van ouds bekende Staat dit jaar tegenover Melksalon Van Liere. Specialiteit in Roomsoezen, FranscheWafeien, Galette, Sucadebollen 10 cent per stuk, Krentebollen 5 cent, gewone Bollen 5 cent. Hopende gelijk andere jaren met een druk bezoek vereerd te worden. Aanbevelend. Bestellingen worden aan huis bezorgd. De van ouds bekende staat weder over Specialiteit in Bankier en Commissionair in Effecten. SAFE DEPOSIT-INRtCHTING. Houdt geregeld eiken DINSDAG gedurende de markturen zitting in bet •n beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende Bank- en Effectenzakee CONDITIËN ZEER BILLIJK. 18174-30 PER ONSPAKJE KEGEL20 Dames Jasschorten, zonder mouwen Dames Jasschorten, moderne Dames Jasschorten, prima glorialin nen Dames Jasschorten, prima pompa dour Zwarte Japonschor- ten, prima satinet Dames Jasschorten, met mouwen Dames Jasschorten, modern met mouwen Dames Jasschorten, glorialinnen met mouwen Dames Jasschorten, pompadour met mouwen De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van flOOO,f500,en flOO, De Diuectiè: Mr. M. C. VAN DER MINNE. Mr. G. W. A. DE VEER Wij zijn regelmatig afgeefster van beide soorten. Vraagt onze brochure met volledige inlichtingen, die op aanvraag GRATIS wordt toegezonden. «mztandighélen zekeren dag, dat» d ongel'ulc ven vreeseiïjfc^ had MEER L (Naiar heit, I TWnwop.rd.ift bij cL bet üi ik spreidk im jhiwondenen~d^ govjeirusland in I baden, maar bet ite" ®j!lkn'wonndet kap»™ W bracht mijn schijnsel van ,e Ieder had Aj'n lengen T had een wafmlende d een kaars1, de derde de Toen komt er Oiptaei in huis! Eerst laait de aansluiten. Hij is eien *1 Hij bekijkt den aahlleig zich achter het oor en ten verzonken, zijns _V mijn waard® hospita, Je na Prochorowa, mtek I woning lettectrisch te v woont thans etootaad Ku, waarom aok n Wij 'lieten ons -dus tem... Groot® genade! reltdi er nu. andiers unt,| heen vuil .en omge Vroeger igimg m,en werk, kwam des avomcB zijn thee marsch, nj leefde héél goed zool was niets dergelijks 'te I Knipb het JSehfc maar ligt een luitjgeloop'ein (p|a heit behang in fttardJei gmdisi heieffih iamiand zij zen in een boek ges® Jolein-vete vliedt, verse! sl'eier naar een gart\ in hart doet je aeiex, al moert, aanzien. Er stond een oude m<er. Ik had altijd gn 'Whoiorlijke oana.pé w avonds li e dl g.emoiedel knip ik heit, licht aai Alles hangt er in vc ziet dart allies ,er ui canapé kan ik nieit, teert geheel mijn gi En ik merk, dart .Tjjiliaaweta, treurig ro ga nschen avond in d öoren. voor zoover gemoed niet hoorbaar aau potten en paün.ep, „Wat scheelt eraan mankeert je, waarde Geen antwoord. Zv| mij at'. „Ach," zegt m'n g'oeje rnenschikl zóó armelijk woonde Ik wierp een bllik boetieknieits dan v\ na,a voor muizen en feestelijk eledtrisiöb 1 Opi den volgenden verf en plaksel en den arbeid. Trok het selpM'pier van den w( weners er uit, veegc knapite de canapé wat de|, verfde en plakt klapte weer vroolijk Maar, broertjes, wa| gebaart. Niets! 'Helete ik dart 'dure geld ver, liet de aansluiting 'Zijl woonde te a: deze verlichting! zei ze, en toit slppt tl half vergane rommel lichten Ik bad en smeekt* „Ik heb geen g|eild zei. „Waarom dan iliel dig heb, dan moet je Thans in voorraad 30.000 fl. wijn. WITTE WIJNEN ROODE WIJNEN Bergerac (zoet) p. 12 fl. f 15,00 Bordeaux sup. p. 12 fl. f 12,00 12 fl. f 12,00 St. Juliën p. 12 fl. f 15,00 12 fl. f 12,00 Margeaux p. 12 fl. f 16,20 12 fl. f 15,60 Chat. Bellevué p. 12 fl. f 16,20 12 fl. f 16,80 Chat. Lafitte p. 12 fl. f 16,29 12 fl. f 19,80 Petit Bourgogne p. 12 fl. f 16,80 Martini en Eossi per 12 fl. f 18,00 Cinzano per 12 fl. f 18,00 Origineele Douro Port, wit of rood per 12 fl. f 18,00 Een keur van fijne Wijnen. Franco huis door gehssl Nederland. Samos supérieur Mi8tella (zoet) Graves supérieur St. Croix du Mont Hout Souternea P- P- P- P- P- Vermouth „Moeder, Afl. Avj (Uitgaaf v Dr. O. A. Driers fierst» artikel van d ciaite Kindeihylgiënei" w«\n ptracrtjiscik ond'erl Auto! Den HaagCa dlOior kapitein D]e schfij!' tploht pn'd Haag na.a iZt-Afrika, artikel ee: weer. Dikwijls werd mlij1 het nu werkelijk wel van nflord tort ^uid t wogen daar 'zlijto, pf gen heeft, pfl men kan k'fijigen, ,oi men startnlmen 'wiordt o.ve ivvordt opgegeten verscheurd wiordt e| imjo'eiliijikheden men jt'picbt nog wel te kaï 'dat er den kaatsten vjoor Afrika-reiaen autosport en toeris uitbreiden, wil ik ir ving gaarne deze Tnprts alle kblpnistat nieuw land, dart mpj| zich heeft, d.W.'zi. f ken der verschillen l'laaisen tre!ft m'en hog veel te wenscfh uijoet de reiziger den. 1b bedoel niet, ',Jf geheel wilden menschen ,als djqmlr ren kunnen b'esc'hoi beid pit onnoiqzélhei

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4