EEN KLEINE VERRASSING LINTVELT'8 BAZAR GEEN KERMIS M. VAN L00, Adverteert in dit Blad DIIMANT! Brussel en Omgeving „DRUKKERIJ N.Z.C.", GOES A. W. VERSCKOORE RUIMT OP BOS KLEEDINGMAGAZIJN Op de „Haagsche Veiling" DRIE HOFSTEDEN DE KLEINE BAZAR. TANDARTS J, BONNET Moo ping Hofsletien. Te pachten bij inschrijving DE APPELEN EN PEREN Keukenmeisje „HETROODE HERT" ZONDER KOEK! Bakkerij KLOOSTERMAN Hoeren Polo-Hemde», Jongens Polo-Blouses, Meisjes Polo-Blouses, Sliboveis Nog EEN WEEK kunt U profiteeren van onze voor- deelige prijzen, laat deze kans niet voorbijgaan. P. KASSE, 's-K.-Hendrikskinderendijk, Goes, Tel. 447 htszaken'P zeeuwsch tarwebrood. Fa. D. BAKKER KERMIS-KOEK CADEAU ONS BANKET ONZE CAKE STALLING 4. van fraassen J. VAN FRAASSEN foto maken bij Foto-Atelier Fotohandel Ook voor U J. GEENSE, Opticien, Goes Gi] behoeft niet te klagen ZATEROAS 12 AUGUSTUS 1933 EBKOOPiNGEW, EN£ AcJvertentiën Woensdag 16 Augustus 1933, openbaar te verkoopen 2 perceelen Bouwland, 3 perceelen Bouwland, Bij inschrijving te koop HH. Landbouwers. bakkerij" stV*eois ARMBANDHORLOGES T. FABERIJ DE JONGE THEETUIN „HOTEL DE L'UNION" VLISSINGEN. Nu naar de Speeltuin! Wederom nieuwe attracties. Vermaak voor Oud en Jong. Bezoekt tijdens uwe uitstapjes PRINCENHAGE Restaurant „GERARD" St. Jacobstraat 13 - GOES Rijwielen en Motoren AGNES-GARAGE Wijngaardstraat 24 - GOES PRIMA OUDE KAAS ROODBOL LEVERKAAS (fijnj PRIMA ROOKVLEESCH 60 cf. per 35 ct. per 20 ct, per ons 20 ct. per ons DUITSCHE LEVERWORST 16 cf. per ons MIDDELBURG. BELANGRIJK Nieuwstraat 48 - GOES - Telefoon 190 Onze welbekende dagreis op 22 Aug. a.s. naar bezoek aan de stad, Waterloo en Tervueren, J. VAN FRAASSEN .SPECIAAL. 'ËiNGLQICffTvoorj£EP\ I VEJW\ARDIGLNvaat TIJDSCHMFTEA5S*| .DnWWBJWiïérè Laat tijdens de Kermis uw LANGE VORSTSTRAAT - GOES Costuums, Kinderpakjes, Werk mansgoederen niet van de oprui ming, 10 procent korting. Heeren Mode-Artikelen niet van de opruiming met 15 pet. korting Lange Vorststr. 44, goes Bij verdienste. worden hooge prijzen besteedt, zendt daarom uw producten daarheen. Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen fSCHE COURANT W|EUWE „n.wSCHE COURANT ieffisaar gw^ongten is. Jjaa. lediqod ea eea laader is awnaa- «mstruïfeur van de gondel Iwjoad. Cosijbs zfelfl bleef on, a i j ohftl smokkelen per torpedo] lelen van etatiken draak aaoi pust neemt steeds Imtaer t/oie. 14 dagen hebWen de Piu- Ihten 1624 gahjons gesmolk!- 1 in bedllag g, .'noniiji. Db Idfflg der emWdktela/ars is een in den yoirml vfcia een tor- pi aloohol gevuid fcan. Morden, vi verbonden aan een motar- |ie torpedo onder water naaar te pleto' gesleept, kustiwiaeiht, dan laat men de |en en duidt met een kleine ff hij, ligt. Bij een gunstiger v|ordt de alcohol dan Sater ven gehaald. Vliegtuig-ongeluk1, pi zijn vijf jniliiljaire vlie- Vereeniojde Statiën bij: eea- |uk igfeidoiod. Een zesje is Locomobiel ontploft. uit BelgradoBij Kowin loiaoimoibiel ontploft. De brok'- [maohine kwamen in een om- Igevleer 100 meter terechti. II ddoiden bedraagt 5, dat wiewonden 9. I aantal' arbeiders werd licht ling was zoo hevig, dat zij metier kon worden gehoord. natrinmvcrliekting van de Jieldetiinncl. nneiaiui Indu^tria te Eindho- J n aansluiting op hetgeen is lent de verlichting vim da I. 'lange nieuwe Sobeldelan- erpen door middel van 560 1 ra, wisselstroom -naitriumlam)- per worden maegiadieleM, dat thans vrijwel vblitoioid is 1& reeds heeüt proiïfgbbr.a,nd pd reisulltiaat, waaruit reeds te staan, dat meit natrium- lest rationsele oplossing van der tunnielv'eriichting jno- lie Antwerpen Iuaeft verder lie Rhijnplaat» vóór de mon- tunnel ;eein natrluimiverldeh- '-watti Phiilora. driephasa-wis- lien tie laten aanbrengen en ■rooten verkeersweg, die tioe- J tunnel geeft, de Italieilei, Ingrijk'ste boulevards in de It 100-waitit Phitora wissel- Inil'ani'pien te verlichten, te 'inwijding van de tunnel 1 verlliohten toegangsweg: zul Peptjamiber geschieden. ferkwaardige Inch(.spiegeling an de Adriatische knst. lid-Slavische stad Senj aan Ive kust beeft de bevolking ■jke 1 nchtep'iegel)ing óva,arge- ■uende slechts: korten tijd was f I zichtbaar, die g'elleigen is o-p l\ au ruim .30 K.jVI. zel'fa li-Site weer niet gezien kan I leek, .alsof deze sifcad een |het water dreef. rate maalt, dab zich zulk aian de Adriatjische kust aan en men schrijft dafc tos 'hift'e. uit fossielen van vissollen. id-Sffiavische district Dikh is porbige industrie gevlesltigd, winnen van pjie (uifc °de h vtaschiem, die meer dan I geileden gasjorvein zijn. Aan In den berg Pllesjivitz'a zijn beddingen met üossiefleai van mden, een overblijfsel' uit ■a dit gebied noig door da las. Jn geileden is «mbdakti, dat litten een olie kon worden' zich bijzonder goed foende doeleinden, zooate heit hee- en, rlw^mmatjek an andere n. Russisch-Ja,piansehieïi oorlog heit Japanscha leger groote J vian deze olile besteld an ■lien gebruikt. Ij dielze; fossielen werd vree - ■hfliand gewonnen, maar sedert; i «en fabriek opgericht; in Bihatsj en de vraag naar pe-emit gestadig toe-. Woensdagmid- l^^^'^hnis ten overstaan 1. Oete Ja te 's-Gravtinpol- |,s arts 1223 Van het Burg. |liei verkocht: 'bteadj© meifc erf en tuin te ke, «gendom van P. C. de |-r hiervan werd dhr. C de ■bouwer te Baarland voor woipi; |5 cA. botuwland aldaar. Kx»- Tfd Wnter, vbior,- 17 7 7 den hioörp!. 60 c.A. bouwland aldaar, tan werd dhr. H. de! Regi kerke vopr f1399,67 den hoop. tongerecht fe Goes. Kantonrechter te Goes zijii vegens overtreding: noodzaak links' houden: D. yoiuda, f 3 „f 3 i(J:; -yituig rijden ztmdeir! goeden 1 KaïpieMei, 5 „f 5 j ff81®, yMihén zopder vlergun- l," Middeihurg, !fl of 1 d.; 'der licht; A. K., Baarland. la*P^ Ji v; d- v- Q™*. o. Philipeland, f 10 pf 10 d Hemkensiziand, f 15 of 15 d.' MARKTBERICHTE^ sVeillngsvereen. Znid-Bevefaad U .Veiling van 10 AugluSti1'3 Gwofo veilings l^ei-en f 10 André titaolt'en 'f6, Beurre de Meroida f 9, Beiupre ■Kdh'lflS. DiajnantipBBr f7, Beprre ■Aremberg f 7, «^*1» g Dirk;-"t3WAPV f 46. Poire Madapie. 1 -9. N. «er tf 26, A ¥18—20, B fl 14—16, O f9—17, Perzik Roode Z.oaneraptpieï esira, f2124, A li117—22, B f 13—17, O f8—12, Earley. Victoria A 'f 14, B f811, O f48, Codlin Keswick extra f910, A ¥79, B ¥6—8, C ¥35, Swedenapfelell f911. Dtiiob. 'd'O'ldenbjurg f 912, ffihe Qneen '£6—8, Ecldeville Seeding if! 7, Bisjmorck f 6. Zotmeraagfc fl 6, Gansehoult f46, Lord SutfffieM 15—6, zoelte Kandij f' 78, Af val- en Kroeitappels1 £14, adla pter 100 Kg.; Pruimen: Wiashingtons A £1823, B ¥1519, WSitibe- Wijnprukn A f22. B ¥1217, C f! 1013, Dubbele Boerewitite A f'20—25. B f 18—20, C f 10—18, Czar- pruiinien extra £1819, A f1415, B 'f 811, AbrikWpruimKn f 914, Belle dei Lo-uvain fl 10—22, Bieine Victoria ¥14 16. Ditrioh Uhlhorn 'f' 8, Purplei P|ui4wrs ¥8, Burhank £9, BlauWe W]ijhpruimi f10 3, Trageldie ¥8, Okfcelanen £57, Prin ce Pruimen ¥35, Mymholiaan ¥26. Sierpruim ¥5, Engelsobe Krozen ¥25. Elidensche Blauwe; f 47, Kotulweüjnen f 2 4, UitsobobpTuinren f 28, :alle per 100 Kg.; Diversen: Blauwe druiven ¥3544, Bloede bessen ¥5, Witte bessen f5, Toma ten 'f 3—10, alle per 100 Kg.Mepienenl ¥418, Perziken fl.,405,50, Kipeieren f'2,50, :alle per 100 stuks; Honing .f 0,34 0,36 per flia Veiling vian 11 Augustus 1933. BioonenStioksnijtaonen f 39, Bjlilei- niscihe Spekboioiniein ¥2, SitpiktroslplriniceBsein' f 59, Riolelm va.n Hoflland 35, P.er- fleotibiooïien 'f 59, Duibblefei Princessiem f 2 4, Pruimten: Diulbhelle Bóerewiititfei ¥14 18, Wlaisihingtipine ¥816, Wjtitiei Wjijh- pruimien f914, BleÉei^de Lioiuviain ¥13, Prince Pruimfen ¥3 druiven 'f 3233, ¥0,80—1,60, 3bg per 100 Kg.; RioMdtokooll! ¥1,902, SiavoyeMioi fl,30 2,10. Andijlvila f 2,60—3,10, Kroplsla, 0,50 3J0, MeHoieniein ¥620, witte Komkom mers ¥0,501, groenie id. ¥0,501, Au gurken ¥0,040,14, Kniolïaelderij! ¥1,20 2,40, laOte pier 100 abukis; Bdemen ¥2, Wortelen 4, Rladïjfe 1,50 per 100 blos!.. HiVersettif jdik. ¥213, Uien f 1,202,30, aL :hoï ¥4,90—12, Veiling' te Middelburg, Op de veiling, v|an 10 Augjusfaus' deden: Peren: otonnskinderen 422 ceanj, preOosa de trevoux 517, haneelpeer 13, claplpi's favorite 514, N.-H. suik'erpieeT 14, roede! suikerij 14, vij'gelpeer 5, bruine Weerepeer 69, koningspaei- 25, beurwë mérode 4; appels: doiminiiska. 17, klaas- :app!els 45, duchesise d'oldenbhrg 110, early victoria, 7, ecklevüle saeidling 37, yellow transparante 613, öohioonei wan: Bath' 2. St. Jan, zoete 38 en'zura 26, zomerparadijs: 37, cfellini 14, obarlea 'rose 1. eodlin keswick 14, clodlin maai&'s 6, the queen 817, charl'em|o»islky 3, hicndsimuil 58, jaiequieö ïebei 15, perzik rood® ztolmiempplel 114, itrans|p|araii)ti de congel 48, meesappels 3, kroeta|p|piels 1 4; pruimenprinae 67, oranje 56', enge!sehf: kroizen 6, waisihinigtom1 225, wittö wijn 9—25, oogst 56, bllauiwo 716, reine victoria .1018, dzkar 11' 15, belle de louvain 916, witte krielen 1. gele 4 cent, alles! per Eg.; diversen: lioinaitien 211 cent, tt'rankewthal'er 47 54, wtite driuiven 18, roods bessen 712, witte kruisbessen 2 cent gallas per Kg. neitineloenen 631 cemlfc'. alnainaslin'el<*efiieln 1724, suik'ermclo.enen 26, abrikp.zexL 4 6 cent: alLes per sltiuk; :aarda(pielpienbliam!' We eigenbeionera 2841 cent, homkemi 201 22', witte poters 19, mithibitiiajmia 20 3D. ,'piöters 19 cent, alle per 2 5Kg. Op diei veiling v|an 11 Au|guHl}U|$ deJ den: rentegeyers' 39 cent, aaptateïitaers 10 spanaaie 34, postelein 24, auigurkein' 1—8. suikerboonen 2—5, 210, stomBnijboon'ein 28 se-nboonen 39, 6, doperwten 6', Boeim) wan Hjcll'and 25, peën 4, uien 24, zfflverui'en 19 oeint, allea .per Eg.- peen 31/2Teemt, kroten 1 21/a, prei 51/2, uien 12:1/2, sieffideria 1/24. knofeeiLderi» 21/23, pletersleiie J/aV radijs 1/2, rameimnaS 1/221/2 oenti, alls! per bos; aawoya ijaoffl 141/2 cent, ipoda kool 2V24, vviftei kdo® 1, bloemkool' 212',' andijvie 1/21V2, k'roiplslta }/i11/2'. koin- kómiimers 12 cent, aliea per s(tiuk; as-' ters 25oenti, gffiaidiolen 14, dhiali&'S 1, hoterdia's 13 cent, alles pex bios; aa- Im'S 7, chrysianthen 13 c., beide per pot. Heden overleed plotseling* te Naarden onze geliefde Vader 1 en Behuwdvader JEAN BONNET, in den ouderdom van 69 jaar. JEAN BONNET Jzn. A. E. BONNET- MARCUSSEN. Goes, 10 Augustus. te GOES is Maandag 14 Augustus afwezig. Notaris VERBIST te Goes is -voornemens op -des n.m. 1 uur (N.T.) in het Koffiehuis van de fam. v, d. bulck te 's-Heeranhoek, ten verzoeke van den heer JAN VAN EU KEREN, in het aldaar, samen groot 52,67,00 H.A., in verschillende percee- len en combinaties. Boekjes met kaarten ver krijgbaar ten kantore van den Notaris. 31894-28 voor 3 jaar of 7 jaar, ingaande rooven oogst, van het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Goes. in de gemeente Waarde, in den Grooten Polder, samen groot 3.56.40 H.A., in pacht bij H. C. Krijger Jz. in de gemeente Krabbendijke, in den Oostpolder, samen groot 3.78.28 H.A., in pacht bij P. Engelse en Joh. Koster. Nadere inlichtingen te bekomen en inschrijvingen in te leveren ten kantore van Notaris H. JONKERS te Goes, vóór of op 22 Augustus 1933, namiddags 4 uur. 31910-21 a contant van den heer B. BOONMAN c.s. te Kwadendamma 31931-22 wassende in den boomgaard te 's-Heer-Arendskerke, aan den weg naar Heinkenszand. Reserve 9 H.L. naar ver kiezing. Geen kosten. Nadere inlichtingen verkrijg baar ten kantore van L. SCHOU TEN te 's-Gravenpolder, waar inschrijvingen worden inge wacht tot op 21 Augustus a.s. Wij zijn speciaal ingericht voor het vakkundig Schoenen Uwer Regeeringstarwe, Zaaitarwe en alle andere soorten Granen, Peulvruchten -en Zaden op onze moderne Schoo- ningsmaehines. Vraagt onze billijke tarieven. VAN DEN BOSCH Co. Graan- en ZaadhandelWestwal 9, Goes R.-K. JONGEMAN, net voorkomen, geletterd, spreekt goed Fransch, niet veel eischend, vraagt plaats: winkel, bureau, hotel of agent schap. Brieven onder num mer 20 bureau van dit blad. PRIMA voor iedere lOe kooper, die minstens éen kwartje besteedt. alleen in de betere soorten. Enorme sorteering LAGE PRIJZEN. GOES - L. KERKSTRAAT 30 OPGERICHT 1843. De zaak met bijna een eeuw reputatie gevraagd met 1 October of eerder, middelb. leeftijd (geen Duitsche). Tractement f 30, Mevr. WEYERMAN, Villa „Woldyne", Epe (Geld.) P vanaf f 100,t. e.be- drag. 6 OOK voor aankoop vee. Iedereen schrijft brief port antw. „DE ONDERLIN GE", SCHIEDAM. het van ouds bekende HOTEL-CAFÉ-REST. MARKT 26 TELEFOON 3083 Praehtige Omstreken. Centrum van: MASTB0SCH, LIESBOSCH en ULVENHOUTSCHE BOSCH. Speciaal adras veor BRABANTSCHE KOFFIETAFELS. Voor gezelschappen reductie. Aanbevelend, M. LIPS DINERS vanaf 40 cent. Wilt U smakelijk en goedkoop eten komt dan bij ons. Wij zijn ingericht voor groote gezelschappen. Ie klas consumptie. 3e klas prijzen. BINNENROTTE 116 - HANS 18 ROTTERDAM. Elke 10e bezoeker die minstens 25 ct. besteedt, een fijne is iets fijns, slechts 18 cent per ons. Ook met zijn wij goedkoop. Op 16 en 17 Augustus a.s. maken wij op veler verzoek een geheel nieuwen en prachtvollen tocht, o.a. naar Luik, door het Qerdal naar Remouchamps (beroemde grotten) Coo (waterval), Stavelot, Malmedy, de la Gileppe, Verviers, Vise, Maastricht. Tweeden dag bezoek aan Valkenburg. Prijs per persoon f 12,50 (met inbegrip van 2 diners,- logies en ontbijt). Bespreekt reeds nu uw plaatsen. Vertrek vanaf Garage 's mor gens 6 uur. Kaarten verkrijgbaar bij den Onder nemer: Nieuwstraat 48, Goes, Tel. 190. -—Wie niet Adverteert,— heeft geen recht op succes Wegens het enorme succes zetten wij onze Twee-daagsche ritten naar DINANT voort, en wel op 19 en 20 Aug. a.s. Prijs per persoon f 10,(met inbegrip van diners, logies en ontbijt). Vertrek vanaf de Garage 's morgens om 6 uur. Bespreekt reeds nu uw plaatsten. Kaarten verkrijgbaar bij den Onder nemer Vertrek vanaf de Garage des morgens om 6 uur. Prijs per persoon f3,—. Van dezen tocht zijn geheel omschreven pro gramma's bij den Ondernemer verkrijgbaar. Kaarten ver krijgbaar bij den Ondernemer: Nieuwstraat 48 - Goes - Telefoon 190 ZEER NETTE UITVOERING TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN Groote financieele Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad- hebben wij een BRIL, SO-EASY of PINCE- NEZ naar Dokters recept. Prachtcollectie in de fijnste Monturen en Glazen. Electrischa Slijpinrichting. Vraagt prijsopgave of huis bezoek wij maken uw Bril naar wenscb. Zie etalage. [Zie etalage. Alle voorkomende repara ties worden direct bewerkt. Aanbevelend, LANGE VORSTSTRAAT 49 Opgaaf van elke hoeveelheid wordt ingewacht bij die tevens alle inlichtingen verstrekt. over gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijsver tering, gebrek aan eetlnst, gevatte koude, influenza, lusteloos heid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door het gebruik van de ▼an Jacoba Maria Wortelboer te Oude-Pekela zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar 60 cents. 13157-40

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3