DRIE HOFST MERCURIUS HAVERMOUT krï h-ïïf&grtsl tSSu B fl rechtszaken n Te pachten Mi to DE APPELEN E| kerkelijk" leven" gemengd nieuws sssq afwezig Woensdag 16 (ups! zeeuw tarweb Fa. D. B ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1933 NIEUWE ZEEUWSGHE COURANT ^jguWE ZEEUW CENT PER PONDS PAK Advertentië 2 perceelen Boi Bij inschrijvini HH. Landbouw „Be Batavieren"- pp dien dag een f'eest- echieting prganiseeren. Terneuzlen. Wioienadaigm-or.geim k'wamein naar heit Hand. m-ePidt, alhiler twee stu denten van de Oxford University .aan, die in een kleine sio-eipi het Kanaal zijln overgestoken. Vorig® week waren zij v'an Londen na,ar Dover vertrokken, vanwaar zij op 4 Aug. naar Calais, zijn overge stoken. Van Calais hebben zij hun reis door België voortgezet, via Nieuwpioort. Dstende naar Terneuzen. Zij znllein hun inent voortzetten via Dordrecht en be zoeken daarna Rotterdam en Amsterdam- Het traject DoverCalais hadden zij in drie uur afgelegd. Biervliet. Dinsdagavond is onder deze gemeente een ernstig ongeluk gjekhurd. Do 17-jarige landhouwersknecht T., af komstig jiit Hoofdplaat, kwam met eeD geladen wagen -over het, veld naar de schuur gereden. Op' het einde van den akker reed hij over een greppel, waardoor de menladdea- van den wagen brak en hij voorover van den wagen onder de paarden Werd ge slingerd. De dieren schoten nog door, waardoor de knecht den geladen wagen over het lichaam kreeg. De jonge man kreeg daarbij zware verwondingen over liat, gehee-le lichaam en is tier verpleging naar het ziekenhuis te 'Costburg over gebracht. Minister Deckers .naar Hulst. IV o,ensdag is bericibt, ontvangen, dat minister Deckers op 26 Aug. a.s. naar Hulst komt bij gelegenheid van den ge westelijken 1-andslformdag. WEEKLIJST van 13—19 Aug. ZONDAG, Mis van lOen Zondag na Pinksteren, Gloria, 2e gelb. H. Wigbertue, 3e geb. H. Hippodyfus en C-a-ssianuis, Mar telaars. Credo, Praal'. Drievuldigheid. MAANDAG, Mis H. Wlerenfrid-us, Re-' lijder, Gloria, 2e geb. en laatste Evan gelie Vigilie van Maria fon hemeloipinie- ming, 3o geb. H. Enisebius. DINSDAG, Mis Maria ten hemelopne ming, Gloria, Credo-. Praef. Maria. WOENSDAG, Mis H. Joachim, vadier van Maria. Belijder. Gloria, Cbedo, Praeif. Maria. DONDERDAG, Mis H. Jeroen. B-elij'- der. Gloria, 2e geb. H. Hyacimtjiuis, 3 CXat. Maria, 4 Oct,. H. Lauremtius, Credo. Praei- fatie Maria. VRIJDAG, Mis Verheffing ,H. Ea,vo, Belijder, Gloria, 2e gieib. Oct;. Maria, 3 H- Agaipdit,us, Credo-. ZATERDAG, Mis H. Joiannea Eudes. Belijder. Gloria, eigien o-ratje, 2e geb. Oct. Maria, 3 Paus, Credo-. Praef. Maria. GOES. (Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking Hl. Communie om jhall' 7, 7 uur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8 de Vroeg-, 10 ,u;ur de Hoogmis. Nam. 3 uur Lof met rozenhoedje. MAANDAG, geboden Vasten- en Qant- ho-udingsdag. Nam- van 5 tot 7 uur bieehthoioren. DINSDAG, uitreiking H. Communie om hatli 7, 7 uur, na da Vroegmis en 9 uiur. Half 8 de Vroeg-, 10 uur da Hoogmis, 's Av. 7 uur Lof met R-o-z-enholadje. WOENSDAG, 's a,v. 7 u-ur Lof niet rozenhoedje. ZATERDAG, vanaf 4 uiur biechtgele genheid, 7 uur Maria-lof met rozenh. Kani'p ecr-a vont uur. Twee Rioermondenaren, die op een vadantiereis per fiets door België trok ken, hadden bijl do Schelde te St.-Anneike hum li ampeeertent opgeslagen en alles in gereedheid tot overnachten gehraicht. •Vopr het dioen van inkoopen in de' lvuurt lieten zijl hun 'tent eenigen tijd iC-nbeheerd toen -zijl terugkwamen, was hun heele helbben-en-h-oud/en verdwenen, De kampeertent was afgebroken en m'eje- genomen, eveava(lls de rijwielen ein kof fers, wat vopr ieder een schadepost vjan f?00 beleekent. De politie, b'ij1 wie aangifte van een en ander werd gedaan, mlaakte zic-h niet druk .om het geval, weshalve zij1 zich ten slotte w-endden tot het Nederland- scho consulaat. Alle pogingien om den consul te spreken te krij'gen, bleven vruch teloos, zPodat de Limburgers tzioh j noodzaakt ifogen per trein naar Roer mond terug te keeren. I Verdronken. Te Maastricht is in de Maas de 11 jarige jongen J'. F. IC. verdronken. Hij is bijl het aa.n-wal-g-aan van een plezier boot te water geraakt. H'et lijlk is pp gehaald. Eergisteravond is de 43-jarige G A. Gertel, gewoond hebbende 'aan de Nass,a,uhaven, toen hij; in de Persofons-t haven te Rotterdam een sleapSc'hipl -zlou afhouden, uit zijn roeiboot gevallen. Hij werd bewusteloos opgehaald en naar het ziekenhuis aan dein Coolsingel yervloerd, D'aar is hij' een uur na aankomst over leden. Eenige werklieden, die de Ouden Bo-degra.venschew-eg onder de g©m.©enit|6 Zwa-mmerdam passeerden, bemerkten, da.t in een langs dezen weg) loop-elnda slopfc een kind voorover in ejhib water lag. On middellijk werd de kleine oip het, droge gebracht. Men waarschuwde -een genees heer,d och deze, kon sledhitg den dood dojnsipteerem. De kleine bleek jje izijfir het ll/j-j-arig zoontje van den stohippersl- knecht v. d. Tier. In hat „zeebad" D-ei Duiutljes, isi eer gisteravond de 22-jiariga ongtehuwde C iW. uit Nieuw-Borgvliet (gem. Bergen-o-p- Zoom"1 bij heit, baden verdronken. iWeer brand te Leiden Eergisteravond kwlart-vbor-lO uur is tijdens de pauze van Idee Voorstelling brand -ontstaan in het woonhuis va.n hot Luxor Theater -aan den Stationsweg te Leiden, wielk huis bewoond werd doior de familie van den eigenaar-directeur v*aii de bioscoop, dhr R. Üges. Dto vlammen laaiden dadelijk z'óó, ho-og en fel op-, dat het ernaar uibz|ag alsof h-at '.geheels gebouw een pro-oi der ivlamlmun zloiude worden. Uren in den omtrek was do vuurz'ee te zien. Bet wKwnhuis besta-ad' uit twee verdiepingen, waarvlan detweed|o verdieping was ingenpmen door slaapka mers en een badkamer. VermloedeJiijk is op da aan de aehterzlijde g-elegen 'logeer- kamer de brand ontstaan. De oorzaaiM is pnbekend. 1 Da pers had 'n onderhoud hieromtrent m-eitj m-evroum Ugleis, d'ia toen meedeelde, het gebouw' om ongeveer half-negen uur niet haa,r logé te hebben verlaten. Er brandde toen nergens eenig licht en er stond ook geen gaslkra-entj-e open. ,D© operateur werd door huren ge waarschuwd, dat het gebouw iiu brand sfond. Het publiek werd door de plolitio zionder opgaaf van red-enen uit de bios coop verwijderd. Er was geen groot aan tal bez|oekers. Van eenige paniek was dan pok geen sprajkle. De cabine, waarin de fpp-erateur zich bevond en waarin voor 'duizenden gul dens films z'ijh opgeslagen, is gëlrcel brandvrij' opgetrokken. De-ze werd afge sloten, zo-o-dat de films vermtoedeïij'k niets van den brand te lijden hebben gehad. D|e brandweer was met twee ïhotorspui ten onder bevel Van den clommandaut", den heer P. ,J1. Verhoog, aanw'eizig* en vatte het Vuur zloiolwlel aan do z'ijlde van den Rlijhsburgersingel als pan den voor kant, aan den Sit-atjonsweg, aan. Men kon niet voorkomen, dat het geheele wloon- huis uitbrandde, -Wij- brachten een bezoek aan de par terre gelegen bioscoopzaal, 'foyer, enzl. doch dez'o waren in tapt gebleven, zpodat het bedrijf zelf vermpedelij-k geen stagnatie zal ondervinden. 'Het belendende perceel Stationsweg no. 17, Wlaarin een filiaal van de Eleotifolllux stofzuiger MaatsAappSjl is gevestigd, heeft zeer -ernstige Waterschade. In mindere mate w|as dit het geval met het pand Stationsweg 21, waarin het siga.renmaga,- zlijh Imperiaal van de firma M. V. Zijl gevestigd is-. Ojok daar waren de bew-oners afw'azig. Behalve een sigarenmagazijn is in dit perceel pok een bijkantoor 'der (piaste,- rijen gevestigd. D|e brand werd met Ongeveer tien stralen gebluscht. Verzekering dekt de Schade. i j Per rijwiel naar Rome en Lanrdes. Donderdagavond 8 uur arrividarden te Oss d-c haeren C. v. d. Lee -en P. de Reu" ver, die oip 3 Juli een ïiofetJobbt nanr Rome ondernamen, waar zij door Z. H. den Pau-s in audiëntie werden oint-vangen. Z. H. schonk hun een gede.ukpcirailing. V an Rom-e hebben zij hun reis- voortgezje-t na,ar Lourde-s, waar zij gellijk mtet Neder- l-andlsclie pelgrims waren. Aan de grens d'er gemeente O-sis had zich een grootte menigte verzameld, terwijl zeer v'eile gemicentenarein .hen in die rich ting 's-Bosch waren tegemoet gered-en. Voorafgegaan -door het muzi-ekkorpis der Kon. Ta-pdjlfcilabriek Gebr. v. d. Bieirgh, werd e-en todht door de gemeente geimaakt. Door den voorzitter van Oss Belang, dein heer Marijni-ssën. werden d-eln pelgrim» bloemen aangelbo-deu. Doodgevallen. De 70-jarige landbouwer A. Overmars t.a Raalle is -eergisitermid-dag in zijn wo ning van dein z-ofider gevallen.. Een uur la,t,er i-s hij a-an de gevolgen overladen. Botsing insschen motorfiets m auto. Gis-tiermiddag i-s de 22-jari'ge- J. C. W,alle uit Den Haag t'e Velp rn-èt zijn mo torfiets in botsing gekoim'en met- ©en auto uit Winterswijk. Hij Werd van zijn mo torfiets geslingerd en bleef m-at ©an ern stig© schedelbreuk liggen. Een half uur later is hij aan zijn verwondingeln over leden. Da jongeman kwam de Rembrand-fean algereden en zwenkte den rijksweg o-p- in do richting Rlieden, waarbij .hij den boOh-t afsneed. Heit lijk is* in be-slag genomen. Doodclïjk ongeluk te Nijmegen. Bij den bouw v-an hot -dlectris'ohe gem-aal aan do Me-ersl'ui-s te Nijmegen waren .gis teren twee mannen oimd-er lai-dimg van den voorwerker B. Udo b'eizig. een bowlen a.an den wegberm liggend 1500 Kg. zWa-ar toesteil. waarmade pial-en W-orden uitgetrok ken, te VerpfJaiatsan. Da 60-jarige de Haan stond als belang stellende bij het werk', tot plotseling hef toestel ©en eind vooruit soho-ot- en Va.n dan berm dreigde tile v-allen. De Haan trachtte te helpen en kwam met. het bovenlichaam onder de machina tedeoht. Udos die- ham fa hulp schoot-, werd a,an den rug getrof fen. De Haan overleed -enkele minwtkin ïalter. Udo werd door den gemeente-arts vooilpppig geholpen en daarna naar hief. Canisiu-siziekenhuiiis vervoerd. Zijn toestand is ernstig. Door een tram overreden en gedood. ^Opi heit Stationsplein t-a Z-eisf wilde eer gisteravond een ongeveer 50-j-arige gp- h-uwde dame uij Amersfoort in d-e .tram voor Amersfoort, stappen. Dsz-e tram was ©clh-ter roeris vertrokken. Mjell stonden op', a„dus -ontleenem wij aan heit U. D., het emplacement nog drie tramwagens, dis door een loco-motief gerangeerd werden, doch deze wagens waren juist te .voren van da uit Driebergen gekomen tramutreim af gekoppeld. De dame- meende echtte r, dat de/ze rijtuigen naar Amersfoort gin gen. Ze wiPJde in de rijdende fra.m stap pen do-ch daarbij is ze waarschijnlijk uit gegleden 'tenigevolgja wa,arv'an z-eonder e-en der rijifiuigen geraakt© en qp slag werd gedood. De. j-uisite toedracht van het ongeluk is echter nog niet bekend a,ongezien er slechts écn getuige was. die zoodanig geschrokken was,, van aen .Verhoor neg geen slpraka kon zijn. NEDERLANDSCH FABRIKAAT Het stoffelijk' overschot is per zieken auto naar heit llij'benhuisj-e van het zieken huis -aldaar overgebracht, Boerderij' afgebrand. Donderdagmorgen hebben eenige kinde ren een vuurtje gestjppkt bij'dé b'o.erdeli'ijl •van den landbouwer ,J. Van Z-andvoo-rt in de buurtschap- .de Witte H[o,cï' te Oss. Tengev|olge- Van ovei'wlaiaiende vonken stpnd de boerdeiijl Weldra in lichte gaie.i 'De brandweer, die spoedig aanwezig was, kon wegens gebrek aan bluschwater niets uitrichten, zjoodat de boerderij' tot don grond is afgebrand. Nagenoeg ,dc ge- heele inbloedel gang verloren. Verzekering delrt de schade. Be moord Oss. Naar aanleiding van den mpprd, wtelk'o -opj een afgelegen weiland opa de grens van de gemeenten Berglieim en Oss is geploegd, kunnen Wijl uog het vo-lgtende inededeclen Uit het pjolitie-.on-derzioek' is gebleken, dat het slachtoffer op -de plaats- w'aar iiet lijk is gevonden, rnbet zijn Vermoord liet misdrijf vertoont sterke o Vereen- komst met den mbord, Wtelk© in Novem ber j.l. op- dezelfde jïlaats op den café houder U1. van der Pas is gepleegd. Het bl'ijlft echter een mysterie, wat de heide mannen kan hebben bew|ogen, zicb in het diepst van -d-en nacht pp; ©en, afgelegen wei(and te begeven. Een aantal personen is ©en verhoor afgenomen, dioch zij' zijn allen op vrije vloeten gesteld. Eien neef v'an den ver slagere, de 19-jarigej P. d-e B., wiens gelaat en handien schrammen verljooneu, is gearresteerd en met het lijk geclon- fhonteerd. Er z|ou reeds meermalen twist tusschen beide bloedverwanten zlijn ontst-a.an. Ook z(o,u onlangs een vechtpartij' hebben plaats gehad, waarb'ij! een van hen messteken opliep-, waarvan de litteekens nog 'zicht baar zijn. Ook zbu de vermoorde op- den ayoud vla.n het misdrijf in gezelschap van den bewustcn neef' gezien zijn. Dc-ze blijft echter alle sdliuld pntkennen. Dë politie zet het onderzioek voort. Inbreker geval. Te Groningen is aangehouden de 23- jarige A. S. aldaar, een bij do politie slecht bekend staand peraopn, onder ver denking van verschillende inbraken te hebben gepleegd. Hij' .zpu uit een woning aan het Nieuwe Kcrkhplf'©en geldkistje met f' 140 hebben gestplen, -door zich toe gang fot de woning te verschaffen door het trekfouw' van de Voiordeur door de brievenbus heen te grijpen. In de Pijp- straat z|ou Irij: óp dazelfd-e w'ijlzte twee spaarb'usjes, die daar pp de beddeplank stonden hebben gestolen. Men heeft in z'ijn wpning een opengebroken geldkistje gevonden, maar hij ontkent iets met de inbraken te mak'en te 'heb-ben. Er is bij- de pplitie nog ©en groot aan tal aangiften gedaan van insluipingen, waarbij de insluiper nu eens binnenkwam met een valsch-en sleutel, dmn weer door liet grijpen d-oor de brievenbus van het trekto-uw'. Onderzocht wordt in hoeverre de aangehoudene daarbij' ook betrokken is geweest. A;it» verbrand. Eergistermiddag is op den Noolschen weg te Laren (N.H.) een vrijwel nieuwe 12 cyc-linder Cadillac, vermoedelijk door kortsluiting, in brand gevlogen. Die -auto, werd bestuurd door deu eigenaar den heer T. Vogel uit Amsterdam. Men heeft eerst getracht het vuur met emmers water te 'blusschen en daarna met minimlaxeu en pen slang op d-e Waterleiding. Men kon echter niet v-Qorkotoen, dat de auto op ide banden na, is verbrand. De Waarde v'an den auto, die verzekerd is, wias f 15500. I f Die Alkaid. Uit Mjpskou wordt gemeld, dat de red dingsboot Siovnarkom te Arclhangel -20 leden heelft aangebracht van de beman- nng van. het Nederlaindsche stioomdcliip Alkaid, da,t -.onlangs in de Witte Zee ju nood heelft verkeerd. j Kapitein Koukole'f, gezagvoerder van het Russische gjoiuverneimentsVaartuig Soonarkom heeft, naar men nog n-ad-e-r uit Mpsk'ou meldt, eenige bij(aonderheden me degedeeld ipmtrent. d© redding van de be manning van d-e Alkaid, in de Witte {See. D© Alkaid vjoer in den mist. Toen hal schip de kust naderde, pntdekte men een lek, maar k[on di'ijjvend© b-lijven. De Sloonarkom kwlalnt omstreeks 3 Aug. in de buurt van de Alkaid. Men begjojii gezamenlijk die lekken te stiop-pen. Er Waren lekken in drie ruimen en d© ma chinekamer. Men kjon evenwel de Alkaid niet vl(ot brengen omidat het schip mid- dielerwfijj 2 y]oet diep in een Zandbank was vastgefoopen. Het bergingswerk w erd voort gezet tot 8 Augustus; het Werd ondejr- bnoken door stormweer. Die S(oonark-om heeft na <jen deel van die bemanning aan t|Oord genom'en te heb ben en l'l led-en van haar eigen beimafi'- ning aan bjoord van d-e Alkaid te hebben pidhterge^aten, kjoers gezet naar Archan gel iolnl 'materiaal te laden voor reparatie van "de - Alkiaid. D© positie van de Alkaid is zëer on gunstig; bij' Iden eersten den besten storm kan het schip in tweeën breken. Deadellijjk ongel-ik alp- een station. Eergisteravond is de conducteur K©m- perman, op het Station te Dtoelt-inclie^nl, toen hij! uit ©dn trein wilde springen, ge vallen en (Onder den trein geraakt. D'ö man wias lonmaddellijk dood. K. was- 59 jaar, gehuwd en vader v'an 9 kinder-ejn. Overval ofi1' een bank. D[ondefdagmiddag is te Deerlijk ©en man -met 'een revolver ggwjapend d© bank La Lys binnengedrongen. Bij' heeft den administrateur een revjolvier vo-orgehou-- den en hem verbolgens een met chloroform! doordrenkten doelk onder den neus geduHvd. T-oen de administrateur bewusteloos was, werd Wijl aap handen en vloeten gebonden. Die bandiet h-eeifjt al het geld, dat in de bank voorhanden Was, gestolen, .evenals de effeciten. Men w:©et niet, lwevejel. Bui ten halo et een medlaplielhtigo d-e waidhfc hebhen gehlou-den. Eg is niet het minste spoor van de daders. I Tw'te kinderen in blak'bers-kjar \6.-ln-a»d. In een steegje achter ©en bpoiodlfabrielk nabij HJolblorn te Londen, wia-ar gewoonlijk bakkerskarren en wagens v,an d© brood fabriek W|orden neei'gez'et, bralk Donder dagavond brand uit in een der bakktersn' karren. D|e br-andl had niet ve.el pox he(tj lijf en toen hij bemerkt wlerd, sehiotepl beivjoners uit de omgeving toe, die met eenige emtaers water het vuur djpoflden. T)oen men daarna edhter de kar opendfe' v(ond men tot ieders groote onteltSteaiii^ daarin de verldoolde lijkjes Iban tWqe knaapjes, die klaarbllijlkolijlk toet lu-cïf'erg hadden gespeeld en in den wagen waren gekropen, waarin wat houtafval -en oud papier lag. Waarschijnlijk kjonden d-e kin deren, tjoen de Wagen vlam vatte, het dek sel van de kar niet meer (openen. BalWo's eskader. Generaal Balbio heett gistermiddag zijn gfficieren aanwij-zingen gegeven om alles gereed te maken voor het vertrek- -uit Lissabon naar Rome, dat hedenochtend 5 uur z)»u plaats hebben. Het b'ij- de landing te Lissabon licht beschadigde vliegtuig is weder gehee lhersteld. De bliksem in een vai tutio-li-oUii'e geslagen. In een vacanti-e-kfolonie te Ooutandes, waar (ongeveer 700 kinderen uit Pa-rij's en andere d-eelen van Frankrijk hun vacantia dioorb-rengen, is gistermorgen tijdens ecu ionverwac-hts opgekomen onweer d-e blik sem in een gro.ep van 150 kinderen ge slagen. Een jongetje en een verZorgeh w'erden gedpod; alle andere kinderen knie- gen zenuwtoevallen; 17 v(an hen waren er ernstig aan ijoe. Brandslichiiiig als weldaad. In de streek van G-e&fow bij P-oitsd'a,m kwamen sinds geruimen tijd voiortdur-en-d branden voor. Diaarvowr is nu een ver rassende verklaring gev|onden. Een troep jongelui uit Potsdam, mleest tot aanzien lijke families beh'oorend, is gearresteerd. Zij- beweerden dat z-ij liet natuurreservaat Giolin voor de regeering wilden lesohermten en teneinde lieden, die zic-h er eve»tu«4 zjouden willen vestigen, af te schrikken, stichtten zij vportdurend branden. Instorting in een Limbhegsckc mijn. - In de mijn Zwartberg te Genk in Lim burg 'heeft -een instjorting plaa-ts gehad-, die later dlopr een plpeg v-an vier ars beiders werd |opgeruimd. Bij! de opruiming heeft zic-h een nieuwe instorting gedaan, waardjoor de arbeiders, onder wie drie Piolen, werden afgezonderd. D;e ploegba-as wist z'ijn 'makkers pp te beuren en moedig begonnen zij te werken aan hun eigen be vrijding. Een ploeg redders begon vlan b-uiten a-f (o:ok spoedig te graven en na versi'heid-ene uren Was men er reeds in geslaagd een luchtpijp aau te leggen en 'den begraven mijnwerkers vloedsel te \fer- schal'Ten. Gjansich den nacht 'Werd d'0|oi'ge- iwerkt. Dlond-erdagmiddag waren de m-ijn- werkeis njog steeds niet gered, maai- men hoopt er wel in te zullen slagen. Ecu interview met In een interview met eenige pc-rsvbr- tegcnwioordigers te Lissabon heeft gene raal Balbjo de vlucht v;an de A-Zoren naa.r Lissabon gesdhetst. Voor het grootste ge deelte was het traject afgelegd pp ee,n hoogte van 2000 {Meter. Men had een ion- weerzione van een uitgestrektheid v{an 200 K.M. lontm-oet, die men ondanks alia mloeito niot 'wist te vermijden, totdat do gezagvoerder Van liet Italiaansche mail schip Opnti di 'S-avoia, draadloos seinde, dat in Zuidelijke richting ©en rustige zpne was Via' de Conti di iSjavoia had' Balibia tijdens de vlucht naar den tpestand van zlijn gezin te "R[ome laten informteeren en na vier minuten reeds had het schip hem! gemeld, dat thuis alles in prde 'Was eu dat z'ijn jongste zqon toet verlangen ojp deq hond w achtte, die zlijn vader op N;ew foundland voor hem gekocht had. Op de vraag of Balbo de A'zoren een geschikt steunpunt adhtto Voor een trans- atlantischen vliegdienst, antw'oordde hij', dat voor het dalen Van Watervliegtuigen 'op de Azoren eigenlijk .geen geschikts plaats aanwezig was. Niettemin zóuden de eilanden in de toekomst een Zekere bfe- teekenis kunnen Ikrijgen, wanneer Portugal het rocht 'om, te landen niet slechts reser veerde voor een particuliere 1 l-uehtvla.art 'onderneming, doch alle landen hiertoe het recht gaf. Balb'o verklaarde nog tenslotte, dat op het Noordelijke traject, dat hij op dtj terugreis had vermeden, het slechtste wte|e|i" heerschte, dat men er in de laatst© 120 jaar had gekend. Ciosljjlns' straiasfcergondcl uit elkaar gesprongen. Gisteravond meldde het blad -Dernière Heure, dat de constructeur van de gondel voor den stratosfeertocht Van Cosijns er in geslaagd wias, dezfe te herstellen. Cfos'ijns had daarop toegestemd in het nemen van nieuwe weerstan-dsproeven fnfct de gondel, die vo-lgens het blad bevjredi gend zlouden zijn. I I Later pp den avönd kómt nu een be richt uit Brussel, waarin medegedeeld Wtordt, dat de gondel bij deze weprst-apds- proeven uit -elïkaax gesptrongien is. Eua- arbeider is gedood en een -ander is zwaar gewpnd. De constructeur van de gondel Werd licht gewpnd. Cosijhs zelf- bleef om gedeerd. i -1 I Alcohol smokkelen per torpedo. Het siü-ok'kel-eii van stekken drajdc aan de Einsclie kust neemt steeds mber t(oe. Die afgelpppen 14 dagen hebhleu de Fiu- sehe kustwadliten 1624 gallons gesmok kelde alcjohol in beri(ag genometo. De jjongste uitvinding der smokkelaars is een metalen buis, in den Vprml vlan een tor- dp, die met alcohol gevuld kan Iwtorden. Met een fou-w' verbonden aan een motor boot, wordt de torpedo onder water naar de gewensekte plek gesleept. Nadert een kustwlacht, dan laat men de tprpedo zinken en duidt met een kleine bloei aan, wapr hij! ligt. Bij een gunstiger gelegenheid wiprdt do alcohol dan later w'eer naar hoven gehaaid. Vliegtuig-ongeluk, Te Honolulu ziju vij-f militaire vlie gers van de Vereenigda Stpitfeu bij een1- vUie.gtmigo-nigeluk g|edood. Een zesde is liohh -gewond. Locomobiel ontploft. Men meldt, uit Belgrado,: Bij Kowin is -een stoomlloiaoniohi-el ontploft. De brok stukken der machine: kwamen in een om trek v-an ongevleer 100 meter terecht. Het (aantal dpoden bedraagt 5. dat der ernstig gewonden 9. Een groot, -aan-tal arbeiders werd licht gewond. De pn-tjpfüoffing w-a,s zpo hevig, dat zij opi vier killo-moter kon worden gehoord. De nafrinmverlichting van de Sclicldctuuncl. Hel perslbuneiaiui Indu-s'tria te Eindlio- veu meü'd-t In aansluiting o-p hietge&n is gemeld om-tren't d© verlich-tiug v'an de ruin. 2 K.M. 'lang© nieuwie Soheldetun- nel te An'twierpen door middel van 560 Pliil' p-s Philora- wisselstroiom-naitriumlamh p-en, kan nader worden meegcdeteld, dat de i istiallaitie thans- vvijw-el vblitaoid is en ©tn gedeiellt)© reie-ds heeft p-rflëfgbbra-nd met -uitstekend resuSlbaat, wa.aruit rae-ds is lcoanen vas-t, te staan, dat mat natrium* la-mp-en de meest rationaele oip(loasin,g van het vraagstuk der itunnieHVerliehtiniS ,mo- gelijk is. Dei genreen-te An-Lwerpen liie-ert verder besl-oiten, o-p de Rhijnp-laats vóór de mon ding van de tunnel 'eein naitriuimverlieh- ting rneit 300-wa-tt Philora driephase.-wis- sefetroimlampen te la-ten aanbrengem en tevens den grootten verkeersweg,, die toe gang t.afc de 'tunnel geeft, de Italic-iei, een d-.-r bellangrijk'ste boulevards in de gemeentel, met 100-waitt Philora wissel- stroo-m-naitriuinll'am'pien -te v-erlich-ten. De o-fficieele 'inwij'ding van de tunnel en den nieuw verlichten to-etgainjgsw-eg zal Zondag 10 September geschieden. Merkwaardige luchtspiegeling aan de Adriatische knsi. In de Zuid-Slla,vischo sfad Senj aan de Adrialisehe kust luee-flt de bevdlking e-en wonderlijke luchtepiegeling Waarge nomen. Gedurende slechte korten tijd was de stad Noivi zichtbaar, die gedegen is op een afstand van ruim .30 K.M. en zelfq bij het helderste weer niet gezien kan worden. Hef leek, alsof deze stad een oegenblik o-p het water dreef. Dit is d© cerate ma,all, dat zich- zulk ©en verschijnsel a-an de Adriatjisehe kust heeft voorguda-an en men schrijft dat toa aan de intense hi-fte. Hccirndc olie uit fossielen van vissollen. Iii het Zuiid-Slia-visch-e district Lika is een vr-e-emdsoprtige industrie- geviasltigd, nanielïjlv lief winmein van elie (Uit de fioiss-i-eli-en vau visseben, die meer dan 300.000 jaren geileden jgss-tprveai zijn. Aan den vo-et van d-an berg Flasij-ivi'tz'a zijn uitgestrekte beddinigen met foslsicfiein van vi-ssc'hen gevlonden, een overblijfsel uit de dag-en tpen di-t gebied noig door de ze-e bed'eik'f w-a-s. Eenige j-aren geleden is lOiutd-eibb, dat uit deze fossiel-en een olie ko-n worden gewonnen, die zich bijzonder goed leende voor medische doeleinden, zto-oals heit hee- len van wonden, rhie-umafiek e-u andere kwallen. Tijdens den Russi-sch-Ja,piansebeli oorlo-g werden door heit Ja-planscha 'leger groote hoeveelheden Van daz-e olie besteld ©n in d-e hospitalen gabruik-t. D© olie ui'f deze fossielen werd vroie- ger in Duitsohliand .gewonnen, maar sedert den oorlog is een fabriek opgericht in Zujd-SHavië t-e Bih-atsj en de vlaag naar dif produet neemt gestia-dig toe-. yciliugsvcrceu. Veiling van 10 AmgSf Gro-ote vealin Z\re K^'T!O-3,56 cesseboonen 1 veilir f 21 26, B f 18-21, A'Esperen 1 ly- A q Br d'Areimberg p l 15 Dirkjespeer i 4- q >T -H. Suikerpeer f 5 ^er f 4-6. S-eharlakenpe.' Liespeer i 3—4, Rao-de S Igudballen f4, Spekpei rf-en Kroetperen 10,50 Kg.', Appels: Manks God Heden overleed plotsj Naarden onze geliefd^ I en Behuwdvader I JEAN BONNET, in den ouderdom van JEAN BONNEl A E. BONNElj MARC' Gobs, 10 Augustus. ie GOES is Maandag 14 Aui Verkoojiing Hot; Notaris VERBIST tj -voornemens op 1 I-Hes n.m. 1 uur (N/1 Koffiehuis van de tf I Bulck te 's-Heerenf - verzoeke van den I VAN EU KEREN, in het openbaar te verk aldaar, samen groo H.A., in verschillenc len en combinaties. Boekjes met kaa: krijgbaar ten kantor Notaris. m AFLOOP VERK00PINGEN, ENZ. HOEDEKENSKERK-E-. Woensdagmid dag werd in het Siteigerhuis ten Overstaan van notaris M. O'eïe J-z. te 's-Gravlenpol- der, krachtens art. 1223 van he-t Burg. Wetboek publiek verkocht I. Een hofsheedjei meit -erf -en tuin te Hoe-d-ekenskerke, -eigendom v-an F. C. de Jonge. Kooper hiervan werd dhr. C. de V'lintier, landbouwer te Baarland voor f 1210 dien hoop; IJ. 43 A. 55 cA. bouwland aldaar. Koo- per hiervan werd dhr. C. de Winter, vbpr- noemd voor f777 d-en hoop. IIi. 28 A. 60 o.A. bouwland aldaar. Koiopter hiervan werd dhr. H. de, Regt te H-Oiedekénskerke voor f 399.67 den hoop. voor 3 jaar of 7 jaai, rooven oogst, van net ARMBESTUUR te Boes: in de gemeente Waa" Grooten Polder, samen H.A., in pacht hij H. C.| 3 perceelen Bo in de gemeente Krabben Oostpolder, samen groot in pacht bij P. Engelse ed Nadere inlichtingen en inschrijvingen in te kantore van Notaris te Goes, vóór of op 22 namiddags 4 unr. a contanj van den heer B. BO te Kwadendamme wassende in den b- 's-Heer-Arendskerke -weg naar Heinkens Reserve 9 H.L. kiezing. Geen koste Nadere inlichting- baar ten kantore van TEN te 's-Gravenpi inschrijvingen woi wacht tot op 21 Ai Wij zijn speciaal i: het vakkundig Schi Regeeringstarwe, Zaai andere soorten Granen, «n Zaden op onze mui ningsmachines. Vraag! tarieven. VAN DEN j Graan- en Zaadhandel V| Kaaiongerecht te Goes. Door den Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens overtreding; he-t -zionder noodzaak Jinks houdem: D. W|. W. v. H., Gouda, 113 of 3 d:; mat mof-orrij'tuig rij-deu zö-ndeir go-eden spfogel: M. S., Kapell©, 15 «ïl 5 d.; te Wlem-aldinge venten zioinder vlergun- ningJ. II. H., Middelburg, f 1 of 1 d. 'fietiseu zon-der lichlt-: A. K., Baarland. f8 df 3 d.; dronkenschapN. J. v. d. V., Gees, O. A. -d. R., St. Philips-land, f 10 pf 10 d. A. v. d. E., Heénkenszand, f 15 of .15 d. R.-K. JONGEMAN, r geletterd, spreekt goe veel eischend, vraagt plaats bureau, hotel schap. Brieven mer 20 bureau va PRIM LANGE VORST BAKKERIJ

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2