NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Eerste Blad DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS ïuwsche Courant IWSCHE COURANT ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1933 )lt nummer bestaat uit iwee bladen Bericht ourant- en Handelsdrukkerij I te GOES fl BUITENLAND JAPAN n binnenland n UIT ZEELAND [~1 MIDDELBURG VLISSINGEN GOES netjeis ia 't veld kun ilait dlijfki is Kplbtar i>a de mteerdeis - daarna wat tegenslag. WamiJ Itrijlz'en bum. achterstand inhal® ng nemen, W(ordt de boo.ze gee${ Jig (0|vler die van Goes en Dat, eikaar dien m(oed door Weder, I I navijlen Jojvjer -slecht sjel. G«voigj len wterken rustig verder en Ver, j Vim voorspTojag. rust lierneinen de Eioibiur-inlanhea I lij'd 't overwicht. -D|at de ste®, I In de gasten er (ook niet vriend, Iker (cup gewlorden is gaan ze Taai mianifesteeren door eea.l Leter-schjoppen in een ■tJoelpunt I Jten. Die Patrijzen toonden (mieeid Kt en blev'en ook'.in dezksvriend,! lie. Althans de meerderheid, w<ant| lien, keeper en rechts-blaiclk hl.vl, I Itwist al even onsympathiek1 ]ir. samen, een wedstrijd die |Otaa' d^l de geprikkelde stemtaing betei> f gespeeld. J'or IJlPatrijzen II 0—3. sstehen mloied komen vervolge^! fcs in 't veld. Itref't ®|a|blur is 't! mteer een prod i twteede elftal, 't Blijkt HI heel I Lt de kans pp een doelpunt ijl *,n. Eien enkele m'aal weten den Wal t)o!t het doelgebied detl te krengen, mlaar daaumies ig| lat de Ba.trij|zien er niet ih slageal lirsta epeelhelft een doelpunt Hl J a-an de Waakzaamheid van den| lm verdediger te danken, fer na die rust die waak'z'aataheidT zJijn die V^n 's-Heerenhjpeh er f Ipatrij'z'en bïj ffm te dpelyun)feai |>ben de gemiddeld heel Wlat tkl ons van fiobur 't 'bbste vh® hm gegeven. N|og twiee mjaol wordt liman gepasseerd, al honden laatste den tegenstand1 d'aplpter vol, J wedstrijd werd van weerslzlijdeiH Iprettig gedpeeld. NUMMER 95 298t" JAARGANG IEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; I I, DIT BLAD VERSCHIJNT. DES DINSDAGS lil Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; I 1l| B^j'kantoor°M Ï*D LBU RGMarkt 1 en 2; Telefoon No. 474 _l 'I' riFS nnwnFRriARS FN I1FS 7ATFRDAGS I I Conlractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager j' Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meerf 0.15; Conlractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager SROOTE WAARDE m PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Wegens liet f-eeeit van MARIA HL- [iMEiLVAART, zial ons blad inpilaa-tis van [Dinsdag reeds Maandag verschijnen'. De Dineetje. Men lette vooral op den- naam Sanapirin daar deze tabletten wettig beschermd zijn tegen namaak en Vervalsching. Prijs 40 en 75 cl. Proefbuisjes 25 ct. Bjf Apoék ca Drogtat»*- „JJ wormpoeders !ll en wormolie made- en maagwormen, zoowel en. Wormpoeders f 0,85 per dooa. jkrijgb. bij Apoth. en Drogist, of -ma Jacoba Maria Wortelboer. Oude-Pekela. werken rijseouranten igramma's, Wissels antiën, Tabelwerken -Kaarten, Dankbetuigingen ns-Opening, Reclamekaarten nvitatiekaarten, Convocaties e soorten Enveloppes Menu's, Servetten leurendrukken •rukwerken eoncurreerend engenoemde Drukwerken zjjn houden ons gaarne aanbevolen [VAN OVER DE GRENZEN II Wj e e k r e v u e. D,e spanningen in de wereldipfolitiek .dijken even strak en haar aantel var- 'meerdert Wijl den dag. De kwestie Duitscliland-Olostenrijk staat u)og in het zenith der belangstelling. P!e .brutale propaganda die de Nazis voeren nam den Taatsten tijd zulke alinetmgen 'aan, dat Engeland en Frankrijk te Berlijn [officieel geprotesteerd hebben, opl liet im>- itie'P dat de aantasting- van OfoftenrijlUs $p;u.veremileit indruischte tegen het pas- (gesloten viermegendliedeiiverdrag. Beide [landen kregen echter nul »p rekest. Ber lijn wist Zoogenaamd van niets, fte ge heide hetze werd teruggebracht- .tlolt die bezigheid van particulieren, waaijojvjar Ida regeering niets te z'egg'en heelt, Alslof jjde dictatuur -en de dictator niet over mid delen bieschiklken, lom in één handpl®'" Airaai a-a-n die „particuliere bezigheid" jn eind te maken! Om de afpjoeiering Wat ite verzlachten, rwerd later bekend gemaakt dat Berlüj'n id het 'bSjlzlonder aan Italië beloofd had, dat lopruierij1 tegen de regeering-DloHfuss niet meer iztoa geschieden, 'n Beaigszins vreem- r'de uitvlucht, die men niet ernstig' kan nemen en alleen het verm|oed|en dkxelt rijl- atu, dat Mussolini Wat milder gaat den ken lover de Verovering van Opstenrijlk Idloor de nat. socialisten. 1 Die iz'aken wlorden althans op de o-nda manier vjoprtgezet. Als om te toonen, dat 't zich v,an diplo matieke vertjoiogen, zelfs v|an de vriendjes van het viermiogendhedenverdnag niets aan trekt, heeft de D|uitsche overheid Woens- klagavlond Hjalbieht, den (Diuitsehen) N,aizi- inspecteur vioor Oostenrijk gelegenheid ge- igeven te Munchen vlooi' de midrofbpn een Iiieu'w en aanval ,opi Diolïfluss1 te richten. Hij1 beschree1! Diollf'uss als lid van een jbende terroristen, wiens regearing tot al les in staat is, behalve iets goeds, en' zei, 'dat li]ij een berpep gedaan had op „anti- iDiuitsche landen, met pama Frankrijlk" lom izjijh ininisterbaantjo te kunnen behau- Men tegen den wil van de meerderheid van het Opstenrijksche v|olk:. De stappan, 'door de mogendheden te Berijijh onder nomen, izloo zei Habiclvt, Zullen niet dn hninste uitwerking hebben. Waar blijven nu, zlouden wij, wiUen vragen, de geruststellende verzelte.ringen laan Italië?. Habicht izei ten slotte nog, d|a,t er geen vrede lo'f' Vastheid in 'Europa, Zou 'helerschen Èioolang Centraal-Eluiiopa. niet „bevredigd"- is dio.or een Oosfenrijksch-Diuitsrihe ver> eeniging londer auspiciën der N|ajz|iX. Nu duidelijker kau het niet en Enge land ,ZaL met Frankrijjk'. Wel de vlooi- d® hand liggende clonclusies uit deze atffaire •trekken. ?|C Het fascisme is «nok Ierlands dreven binnengedrongen met een onstuimigheid Idie do [onverstoorbare de Vftlei-a leeüijk in het nauwl brengt. D|e stevige positie welke deze leider der republikeinen tot ivloor kört innam, seh'ijht geduidlit nnder- ïn|ijhd te Zijn diaor den eeonamisicheii oor- log, dien Ehgeland den reb-elschen Vrijf- staat heeft aangedaan. D|e binnenlandsclie a-erdeeldheid, die in let groene Erin Weliger tiert dan overal elders, laa,t 'zich op volle kracht gelden. -|C|osgr.ave, de leider vian de oppositie, leeft ,Zich gezwind gewend tlolt generaal O'Dlufffy, den leider der Ierscle Blauiw'- lemdeu, die in Ierland een pupate 'popu lariteit geniet. Beiden vormen zij1 een taaaht tegen Wie het lastig pptreden is, iztonder in het gevaar Van een nieulwlen burgerkrijg te geralken. DieiVaJera schijnt Idan Ook te aarzelen of.' Hij tien npinlarsc|li Itegen Diublin, welken de Blauwhemdem avillen ondernemen, verbieden zal. P'fi Valera, heeft de Unlassa njog opl pijn hand probeeren ta krijgen, door het indienen van Voorstellen, jnet 'n strek king om -de banden tussdhen Ierland en JEpigelaud' nog verder te verztwlaklken; zijln invloed 'is echter zóó 'getaand, dat -hjij) eergisteren in het parlemfant 'gewiopn uit- 'gejjouwdl werd. Niets kan er toch Vot> ftug omslaan dlan de Volkldguiist Engeland ziet rustig tloe. Het kan Wel aevreden zijin ipv'er den gang Van Zaken. j i Japan heeft zij|n grimlmiigheid nlog niet verloren. Na eenige m'aain/den stilte zijl ajiansche troepen wieer aan 't vecjh-- en geslagen in C'hina. Nu mloet de 'Mou- goolsche provinaie Tsjai'har het ontgel- eil> welke ten Westen van het reielda «eraer ingepalmde Jehiol is gelegen. D|a vicvlek dringt Verder doo-r. Men begirïj'pt van te Voren reeds, dat jJiapan sledhts WO'odgedwiongein tot 'zloo'n offensief over gaat. 'H©t smloieaj-ei luidlde ditm-aal, dat da troepen van generaal Heng in Mon golië eommiunistislc'k-ge'Zind zlijin t 'Dlat h'e- liopft voor Riusland, met z'ij'n roode leger Het Vriendelijke vjollkje heeft, om do eigen mensohen alvast vertnoplwd te ma ken inet de lie'flhebÉilerijjen van de imili- tairistisdhe kliek, -een vierdaagsdhen luicht- aanval. lop Tiokio, ondeimioïnen bij! Wijlzle Van manoeuvre. Sldhitterend-geslaiagd heet het -weerzinwekkend speUetje, dat met öyuis- me zoo natuurgetro.uwi mögelijk werd nagebootst. In Amerika w(oj-dt het vechten in do meeste staten nioig niet verheiVen tot e|e|u hlooge w1etensdhap. D|aiar is het meer 'n natuurlijke beh|oeft.e. B-olivië en Paraguay hebben wel otar vi'edesham.iddoling 'ver- ziopht, diodh in alfwialcihting van de a-rbi- trage-c|om!missie zijtn ze Weer mfet het schieten beglonnen. Naar de-reden zal la ter wel een pnderzbek ingesteld word|e|n. Dte Ciubianen, die met -geen mioigelijkheid een biuitenlands'chen vijlapd hebben kun nen aanvallen, |oimldiat zijl als eilandbewo ners ZOf> slecht in hun biureu zitten, zij'in onderling aan het herrie-maken geslagen, fflji Willen met geweld' een anderen pre sident dan Maiohadoi en Maichado- wil met geweld MijVen. D|e geviojgen laten zich begrijpen. Staa,t van beleg en knul-eïï'eciti, 'Die V-ereenigde Sltaten, 'die indertijd de Spanjaarden van Ciuibla jaagden om er wiat meer orde te brengen en 'die dus ZeUp- lijk verplidht zijn viaor de rnst te zor gen, dreigen opnieuw in te grijpen, als Maickado niet vlug izfijjn bieten palet. Tot nu toe lacht Maichadib ,ze echter uit tnat hun aedelïjkte piieht, die hij vrijlmloUdlg betitelt mietl eigen belang. Dia Vcrejemigd/o Stoten hebben zich naimfelijk ï!inan(ciefel sterk' geïnteresseerd in de Oubaansohe on dernemingen) en Machiado vindt, dat zlijh eigen belang niet van mindere orde is, dan jiet eigenbelang van wil'dVreem'den. !W,e 'z'ullen .afwachten wie het wint! DUITSCH LAN D Br. Briming. Eien medewerker van de „Daill'y Herald" verzekert dat dr. Brüning de; ond-kansa- lier in vooiH\durend oontaet staat miet po litieke Leiders in Emgealnd. Frankrijk en Itjajië. Hij is namelijk1 overtuigd dat die regaering van Hitjter in een mieb-vleri-ve'r- wijderde toekolmist zal vallen en dat zijn eigen kans dan weer zal komen. Hitler en ook Von P-alpien zijn op-, de Hoogte van Briining's1 „bewieginig[en", maar zijl hebben tot dusver de hand nieit oip, hlam durven leggen, orodatv zij- zijn -populariteit in het buitenland divehtem Bovendien moet Hindenburg, die Brlining zieer welgezind iis, helm de hand hoven heit hoofd 'hbuden. AMERIKA Be- i-instiiiKl «pi Cuba. Naar Rieuter uil' Wiashingtoin seint, werd in een niet bevestigld telle,flo|Diis'cih! b-aricht uit- Havanna verkliaiard, dat een de,e3i van heit garnizoen Van Havanna aan 'helt (muiten ziqu. zijn gesllagen en dait -presi dent Maohadoi gevluobt gom zijn. Kruitmagazijn in de iuthf gevlogen. Naar .olfficieell1 wordt giHmeld, is bij A"o.kohama -een kruitmagazijn in die lucht gevlogen. Talrijke Voeitgangiers en de wacht van he't magazijn werden gedooid. Een onderzolek wordt van officieels zijde ingesteld. Mien vermoedt, dait men met een aanslag van eanrmuni'stiisiOhie' zijde te maken heeft. Bragi-ammia van liet huldigings- défilé te Amsterdam. Die nationale huldiging wtelke H.M. de Koningin op 9 Bepteim'ber a.s. ter ge legenheid v,an hqt viijfi en dertigste ja-ar fHarer regearing te Amsterdaim1 gebracht zal worden, belooft een overduidelijika de monstratie te wlorden v|an de oranj e-gezlind- heid, Welke lieit pworgroote deel van Ihet Nederlandsche vplk' ikbesterl, Uit ,aRe o-or-- <len van het land kjojnien nu reeds, ieen maand vqo-r den grooten dag, opgiayteD tot deelnamte binnen en wanneer men be denkt, dat velen zich nu, op vlaiciantie b'e- vinden, dan lijkt de Verwachting gerecht vaardigd, diat dezie huldiging in mjassali- teit de varw|achting nog zal ovlertreïfen. .Tijdens oen pcrseton'fterentie, Dbnderdag te Amsterdam mtet de organisatoren vian de betppging gehouden, heeft men het programma van do fteestelijikheden, als mede de talrijke djatoregelen, welkie -mien dient te nemen qui de tienduiiZenden dietel- nemers en baz|oekers uit den lande Snaai de hoofdstad te vervberen, uiteengezle-tj. Naar uit vjorige puMiclaties reedis bekend is, hedft men de huldiging (p-pgaz'et als pen défilé, dat des midd,a@s te omstreeks half drie in het Stadion ngtehoudein -zlaj Worden. Hoewel dte Dam volgens de traditie de iSfjigewezen plaats vjojpr oen dergelijke bki- topging is, heeft men gqmeenld bister tje dp;en door haar in het Stadion, te honden, teneinde een zeer gijp-ot aantal toeschou wers in de gelegenheid te kunnen stelten de betoging mede te kunnen maliën. Dit was te m'eer gewenssht, pfnldat dez'e hul diging, niet een plaatselijk iplf gewestelijk, dlo-öh. een nationaal karakter -zial dragen en dan -ook de ©enige huldiging izjal ^Ijh, 'wtellke de Kjoningin blij! haar 35-jarig regeevingM' jubileum gebracht z|al wjorcten. Bck'kiug van het Slii|0|Sirwlegte(W®rt. Naar de „Telegraaf" weet mee te dee-! len, zal geti-ajeht warden de spoiorweg- situatie te soneeren dioor de invoering Van een extra-behmting pp het autolmplbieljl verkeer langs -den weg mee r in het Wij|z|onder het vrachtvlervoien- en liet a|at|o- htasverkeer uit wtellk'e hteffing een ,iop- brengst w|ordt becijjflerd van f6 a 7 Itnil- ftoen per jaar. Die bedoeling van de'zta heffing is niet alleen het scheppen Van ni&ulwe inkjomsten ter dekking van het te kort, maar tevens om een principieel meen.' gelijke verdeeling van la.sten tusschen de. -verschillende middelen v'.an vervppr te land in het leven te no-ep-en. Die leidende gedachte is hierblji om' alle transportmiddelen meer dan tot dusver geschiedde te dp;en bijdragen in de. kosten van het Verkeersup'paraat in zlijn geheel. Naar aangenomen w'ordt aal dez'e hetere verdeeling een gunstigen terugslag! pp het spioorwiegverkeer uitoteften-e-n, dat Volgens berekening in 1930 reedis een nadeel on dervond vian de auto-cionteurrentie dat op fill milljoen wordt gesteld. Djoor dezen maatregel Wordt het moge lijk geacht, dia.t de spojorwegenl, mede aan de hand van verder in te vppren bezuini gingen en rationalisatie, ziuUen kunnen fcfc>- inen tot het opstellen van een sluitende e xpljoitatierekening. Grondvc^oflp. f Zpoals in dte jongste ra-adsvergaidering bleek, kkmden de besluiten van 10 'Mei tjot verkoop van gemeentegrond' nabij de Griffiioen en -de Meidoo rnlaan, in tegen stelling met viorige geheel gieljjkl|uidiend(a 'de goedkeuring van Ged. Stoten- niet er langen. De reden Wiae, dat blij K|0k- Lier sluit van 7 J|uni 1932 is ksnuen cvjast te staan, dat verh|p|opisiv(oorw,aarden gelen bepalingen m|o|gen .bevatten, Welke men materie regelen, w:a;arv|opn' de woningwet een p u-bliek roclht ei'Ilijikie regeling vtoirdiert. Ten aanzien van het 'blaulwherreiin aan de Griffioen had dlan pok krachtens het bepaalde in art. 36 van de Wjoningwleit, eene herziening van het uitbreidingsplan btehppren vooraf' te gaan, omdat dit ter rein niet in het uitbreidingsplan is inpge- nomen, terw|ijl daarbij tevens oivjereenkom,- stig het bepaalde in art. 39 der gempem- de Wet, de bebh|uwingsvo,orsohri'ften had den mloeten wlorden vastgesteld. Dierge lijke besluiten zlullen als njoig ten vast stelling wjorden aangeboden. Ten aanzien van het terrein aan de Meidjoprnlaan is een herziening van het Uitbreidingsplan niet niopdtekeSjlk, omdat dit terrein in het uitbreidingsplan is Jop- genjotnen, terwijl waar genoennidl terrein vrijwel reeds geheel is- behlpuwd, vlast, en Wjniet naoidz'aktelijlk! me&r voorkolmt. 'Zijl steRen voor de beti'dffende raadsbe sluiten in te trekken en nieuwle, waarbij de 'bepalingen, Waartegen bezwaren be stonden, 'zijn weggelaten, te bekrachtigen, 'Waar de inspecteur der V-olksgelzlO'iid- heid zich miet een ,en ander kan vereieni- gen, vertrouwen B. pn Wi., dat ook Gefd. Stoten tegen goedkeuring geen bedenkin gen 'zlullen heBb'en. Be automarkt. Don-de rdagpiiddag is de -eerste .auto markt gelhnudiMi, waarmede de raad be sloot eien proieif te nemen. Aangevoierd waren 12 persionem-autioi'is, een vraiCbt-.a-uto -en -een autobus. Er was veel belangstelling vaor deze markt. Of er zaken gedaan zijn, kimman wij1 niet melden. I'jcn 'prettig uurtje voor de oudjes. Belt m-aig zeker een loif'waardig streven worden genoemd van versohiHenda ver- eeniginigen om af' -en toe aan afwiisasling te bezorgen -aan de verpleegden v:an het Ouda mannen, ein vrauwegnhuis aan de Heetengradhlt. Eiergist-eren heeft de mnziiekVereeniglng „Oresoendo" ondier leiding vam den heer P. C. J. de Graaf dit gedaan door 'het geven vian -een concent in den tuin van bet giesfich'ti. Die oudjes, het verplegend personeel en -de damlels regentessen, melvr. S-chTüteir en mej. Ermterins en de regenifc, dte hefeir H. R. S-truve hadden mleifc noig enkele ge- niOiOidigden aen pilaatoj-ei gezoiChf og de ruime klinkerblestiraltin-g voioi' het huns en zij hebben daar knnnien genieten van de gotede, zeer ,op prijls gestelde mhziek van Crescendo. Bet, was eien voor dezen avond uibge- zachtt programma, dat behalve enkele -op gewekte mflischei), een twleletal ploitpiourries bevatte vian allerlei mleloidiën van oude diatou doch daarom voor hen, waarv|o,or 't concert zioo -geheel bela-ngkioisi gegjewen werd, juist v-an pias. Y-erschillendie der ou-djies gaven dan ook deer hun medeleven blijk, het -geboidei» zeer opi prijs itia stallen en de heer S-hruve was zeker aller tialk toen hij den heer a-a Gra-a-f1 en het' ko-rpis d.ank braohif vooa" dit concert en in liiöt bdjlziouider v'oot het hein -gehqone brengen van zloio-vteel' -o-u-dia be kend-en. Meifc een tot weerziens zullen de oud jes de muisiceerende weldoeners hnbbten zien vertrekken. Ook buiten bet hek heb ben vrij vielen de muziek aangehoord. Gemeenteraad. Even-als in de meeste an-dere gemeenten helbben ook hier B. en Wl. een Oin-twerp- bouwverordeiiing -a-an den- raad -ov'erge- legd, waarbij het moidcl opgemaakt do-or den direobeair-generaia-I -en den haofdih- sipie-cteur der Yioilksgezon-dheid is gevolgd en rekening is- (gehou-den met -de plaatselij ke omatanidgheden en met de -leemten, die de besjta-andte verordening be-v'at. Naar aanleiding van Vragen- van- den heer van Spanning betre'f'feinidei het in Hun vacantieltijid particulier Werk uitvoeren door S-öheijbeler en de Kat-, werklieden van het giemaente-lijk waterleidingbedrijf', luidt heit antwoiord van B. en W|. dat bedoelde arbeiders het werlc heb'beoi Ver laten en dit nu in kamden is van aen werkloozen loodgieter. Hef verlaten vian 'heit werk ge-Sohiadde op uitdrukkelijk ver langen van een der wethouders. D-ei te.r vloioriioioipiige vastisifceliling. aan geboden rekening over 1932 wijst wiaf den gewonen dienst -aang-aiaif aan in omtvangst f 1.895.412,54 en in uitgaaf f 1.838.421,25, altzoio. -een batig slot van f56.991,02, welk bedrag aan den dienst, 1934 tem goied-e komt. Ove-r 1931 was| bef 'baitig Slot f 125.109,74. De kaplita-al'dienst- sluit in ontvangst imet f 1.971.263,09 en in uitgaaf met f' 2.201.610,56, alzlo-o- me-t -een nadeelip slot van f 230.347,47. Hieronder is begre pen een bedrag groot, f'114.946,34, wegens uitgaven over 1931 en 1932 voor onder steuning van werldioozen, welk 'he-drag over -e-en periadie vian 5 jaar fein last-e vian de ngew-ooien di-ensf wiordt gebracht. Gemeenteraad. Donderdagmiddag- drie uur korait de [Raa-d b'ijieen tot vaststelling van de nieu we hlpuwverord-eningdit mloest vioo-r 19 Augustus gebeuren. Autotochten. In dit nummer kondigt dhr. J|. van Fxaassen Weer een drietal aut|o-tocihten -aan en wel naar Dinant, na-ar LuikVal kenburg enz', -en naar Bmissel -en lomjgeving). M-en izie de dedbetrelffle-nde onnionlclefs. Nieuwe zaak. De. firma. J. de Graag gaat zich thans ook toeleggen op d-e meubelbranche en vestigd-e deiz-e 'nieuwe ,a,fdeielin.g vlam haar zaak' in pland 7 van de Bl-oksltraaf, .alwaar 'n gr-oote voorr-aad vian all-erlei meiubel- St,ukken aanwezig is. Dei nieuwe eitala-ge is z,oo- ingericht, dat een sma-akvol overzicht, wordt gebodeD van hetgeen ateoo- ite bekomen is1 Bc Kermis. Al is -de Grqo-te Markt niet zoo eivol als andere jaren: het is to|öh nog 'n ker mis -geworden die er wez'en driag. Ei' is afwisseling genoeg voor hen die amuse ment Zloeken en keuizie te over vlo.or die genen die 'zjich 'n kermislefkfkternlij; jof1 fn karmis-souvenir willen aanadhaïfen. .Vele louide 'bektenden Zagen wijl weer naast enkele aieu'wleilingen. Janviei's Huna-parb neemt, 'n groolt deel der Marlet in beslag. Pakkend vermlaak biedt lOO-k de Miniatuur Racte-lbaian vam Adr. Huij'gens Zoion, waarin 'tevens 'n ViOfitbalma-tch mtet verrassingen gehouden Zal Wlogden. Die „Gezjondheids-Apotheek" van de wed. Evertsen, aan de Oiojstzïjfde der Markt, zal 'het beslist (Ook daZe ke/rmis niet aan „patiënten" (ontbreken, evenmin als do igereuppimieerdie suik'enbii-aam van G. v. de Leeu'W (haar na-aste 'buur) ge(brek aan klandizie izjal hebben. D|e Hio'llandsche gébakkra-am van Laami- h|orstHarmls bergt i'mlmei" 'n versclio viporraad soeZen, wafels eniz. 'Dicht in haar nabijheid! bevindt Zich de npugaü suikerkraam van F. G. vim der Leeufwl met 'n keur van lekkernljien, en bij het- Stadhuis tenslotte kunnen de liefhebbers van 'n hartig beetje 'terecht in de paling- kraam van imiej.iWiarnai'. R-ijfepostsipiaarbank. Opgave betreffende helt) postkantoor Goes, oyer de miaand Juli 1933. Aan bioivengenoemd kantoor werd "in den loop der maand ppi sjpiaarbanibboeikjesS inatel-qo'd f'31.849,43 en werd terugbetaald f 39.859,17. Derhalve minder ingelegd dan feru'gtefbaialld 'f' 8_.009,74. Het. aantal nieuw -uitgegeven spaar-1 bankbo-ekj-es bedrag 19. Steeds meer vraagt men VKRLÖr VINGSR'INGEN. fabrikaat Drijfhoiut, om -de miooie kleur, modellen -en lage I-rijzen. ,biij SIMONS^ G-oies., Lange Vorst^ straalt 82. Opgericht 1846. Grave-oren gra-t-is e-n mooie geschenkieinl. (Adv.)! 's-Gr-ave-nplaldcr. Bergiisbeira-vond kwam! da gemiaeniteiia-ad in openbare zitltinlg bij een. D-o voorzitter doelt miedede-eling, dait benoem-d is tot lid va,n den gemeenteraad, dhr. A. Lokerae. Dtee heeft -evlenwal nog geen beslissingl genomen. Ingekomen was een verzoek Van M. da Bart oon in aanmerking te mogen ko-mani voor schilderwerk'. Goedgekeurd is doioir Geld. Sltaten de geimeensohappieilij'kle rega ling inzake1 0en geimeenlteige|n«esliieeT. Eéin bericht van hefzieilfde college inzake Het niet goie-dfeeuren, om qok hier vlteesch uit te p-onden. Wlath. Schouten wit direct een' besluit nemien om niet in beroep te ga-am. Dit wordt aangen/omen. T-egen dhr. Ver hulst. Deizte meienit, -omda-t dit niet op da agenda slt-aat en de raad niet Voikalliig ia hierin mok geen bas|lissiii|g mag w-ordenf genomen. De secretaris mteent van wd'. Thans kwa-m ter tafel e-en verzoek v'an den Chr. La-ndarlwidersbond en den Chr. Bonwvakarbeidersbon-d -om werkv'erschafr ling -of Steunregeling. B. en Wj. hebban ge-en voorstel. D-hr. Vermue keairt het af, dat er geen voorstal is v!an B. en Wl.. Er mteeit wat gedaan worden en nu is het de -tijd. Wlefch-. S-choiuten zegt, dan moe ten wij eerst geld aanWlijpeii, Wlan-t dit kan niet mleer gevonden worden. Dhr. Ver- hulst zegt, dat zelfde smoesje hebben we hier al jaren gehoord, als- er wat voior de -arbeiders gedaan moet worden. Na llang praten wo-rdti besloten, zioo spoedig helt ïio-odig is, dei werkv-ersc-haiffinig Weer te doen ingaan. Een verzoek vlain dezelfde aifideeTingen om een lokaal der openbare school tot liet houden barer Itweemaan- dalijkseh-e verga-deringen werd affeieiwtezen (tegen: Mol, Bakker 'en Schouten; voor: Vermue en Hulslt). De circulaire voior moreiele wea-Mioioi- zenzorg vanwege d'e kerken wterd vho® kennisgeving -aa-nigeniom'ein (tegen: dhr. Verhulst). Bez-a mteent, dat wij hier werkelijk -ook moreele plichten helbben. De' Bouwverordening wordt gelw'ij'zdgd in dien geest, dat' er vrijheid zal bestaan om bedsteden te bouwen -en men zial! .vrij zijn, of men do waterleiding zal namein: on -een regenbak'. Dhr Mol' n-oeanf da waterleiding een afzetterij *w!alt ook' an deren beiamein. Vopr dit voiorsltal waren dhr Verhuist, Mol en. bakker; 'tegen Ver mue en Sohauiteu. Een verzoiek vian de brandweer (turn eenige b'enoiodigidheidwi, wordt ingiewilligd. Daarop wordt da gemeenteretoening '23 aangeboiden. Ontvangstm f 29.322, uitga- van f28.172,66, batig slot 'f 1149,34. Burgerlijk Armbestuur ontvangsten f 7977,78, uitgaven f! 5608,60, saldo 'f'2369,18. Men was -echter begonnen met leien saldo, va-n f3076,12, ziowdat hier een Vermin-d-ermg is vian f 706,94 -over 1932. De. begroeting v-a-n helt B. A. wordt aan gebeden in ontvangst ein ui-tigaa'f "Van f' 8482,07, met een post onvoiorzien groot f 2488,01. De v-oorzitlter wijst in de oo-mimissae tot nazien -der rekening aan dh-rn. Mol, Ver mue, en Verhuist. D-lir. Verhiu-lslt bedankte echter, hij wil niet onder den duim v-an Schouten zitten. Hij zal de -rekening persoonlijk nazien. Nu wort melt twee leden volstaan. Hierna sluiting. Kruiningen. Woensdagmiddag had een vergadering p-ja-ats ten gemeentehuiz© al hier Waar de dagelijksehe besturen der gemeenten Kapelle, Wemeldinge, S-chpre, Ierseke, Waarde, Krahbend'ijike en Ril land Batli vert-egenwjoordigd waren. D'aar- in heeft drs T. van den Hptit eecr. Euider- distriet der Landelijke öóm'missie ter be strijding van de gevlojgen der jeugdwerk loosheid het do-el en de wterkwiijsze dezjefc iciom'mïss-ie -uiteengezet. Met den spreke)r. Waren rallen het eens dat ten plat|tenfllaudo dit een lastig probleem is. Drs V. tl. Ho;ut gaf verschillende inlichtingten en de volle medeKverking aan de gemdehite' besturen. Burgemeester D-e Mul dankte den spreker voior zlijin uibeenizfetting. jSt. Kruis. In het -Sit. JjansliioSpiteM te Brugeg is de 37-jiarige ioioidigji-eter A. N. uit deze gemeente binnengebracht die va® den foren van Balgerhoaöke Wij! Eieclioio gevallen Was, waar de man hersteMïngs- Werkzaamheden verrichtte. Dq ongelukkige kwam1 van 16 m(etejr hoogte op de straatsfeenen terecht en had verscheidene ledematen -gebroken. Hjij is nog denzelfden avond o-vlerleden. (Set slachfolffer la-at een wieduwe met twtee kinderen acliter. - IHtilst. Woensdag is bericht ontvangen, dat minister Dlec-kers op- 26 Aug. uo-ar Hulst komt Wijl gelegenheid van den ges westelijfken landst-ornidag. Dien dag iZal qok' een afdcclmg mlagi^ niers komen, di-e een turn- en gyinJnastieHi [uitvpering anl|len geVen. D'e feesteJjijfkhedien zullen plaats heb ben [op het s-chietingsfterrein der Bata vieren buiten de Bagijjnepjoprt. Oiok -zal de Kjo-n. handbhoigmaatschappïjl

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1