DOUWE EGBERTS KOFFIE Als Gij LIMONADE, Sanapiri"- f I loord-Hollandsch Dagblad RENTEKAARTEN UIT GOES INLEVEREN In de GelderscheWinkel, LVorststr. 88, Goes %JWM«"rtab|etten Beric J. VAN BELZEN Noord-Holland maar dan van „DE BETUWE" Gij behoeft niet te klagen bij Griep en Influenza Gevatte Koude Rheumattek Zenuwpijnen Hoofdpijn Kiespijn Koorls N.Y. Nieuwe Zeeuwsche Courant DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT KERKELIJK LEVEN HSPORT enSPELH Dit nummer bestaat ei 11 VA» OVER DEt Advertentiën Volop van alle soorten FIJNE VERSCHE VISCH Echt lekkere koffie..! Ml U ttn ifriotfltle tn succasiolla riclame la Noord-Holland baron 'IY? Plaatst uve aanbiedingen, aanrragen, enz. In bit - bit neest gelezen dagblad In Noord-1] letland beren het Y, vet edltle's «eer Alkmaar, Kelder, Hoorn, Pur- j| Btrend en prorlncln - - - - Aanrragen reor adrertentletarlirii riekte ven aan da Administrate - Telefoon 433 en 633 - - cö9 tytllêêfv enn f Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen met zegels beplakt vóór 24 Augustus. Wortelboer's Kruiden of Wortelboer's Pillen wormpoeders jjl G Kill (ClII en wormolie Modern ingerichte Boek-, Courant- en Handelsdrukkerij Westsingel te 60ES Vi Grootschc manifestatie voor Haar lems Bissc!h[op. Dinsdagavond had ter gelegenheid v|aw Jlefc vijf-jarig pontifiqaat Van Zt. Hl Etecl Mgr. J. D'. J. Aengenent te Haarlem) een jgrpotsche manifestatie plaats. Daartoe opgeroepen door hot Haarlem- Bche Ciolnité van Kathioiekb Acltie, mar cheerden een groot aantal jeugdverdeinigin- 'gen, meisjes-Ciongregaties, sociale vereeni- gingen, andere bpnden en organisaties, benevens de heeren A. J). Loerakker, lid der Tweede Kamer, piidf. dir. A. A. |3|te- ger, lid der Eierste Ivameir, eénige raads leden vnn Haarlem en Haarletmimiarlïede en vertegenwiraordigers dar politie langs het paleis van den bisschop» aan de Nieu we Gracht, waar ppi het bordes van het paleis Mgr. Aengenent minzlaam de hulde dier org. en bond'en ini ontvangst nam. Op het bordes waren mede aanwezig) mgr. M. P. |J). Möllmann 'Vic|aris-GeneW raai, de hoogeerwaarde heeren plebaan L. A. A. M. Wlesterwioiudt, daken H|. C. (J. Sandaal, offieiaal J. O. Aalbersa en de 'beide secretarissen van den bisschop. He vele muziekkorpsen en de Mefuriget vaandels en vjlaggea maakten den stoiet bot c®11 buitengewoon feestelijk igehjejel, dat gnooten indruk maakte op de duizen den toeschouwers, zboWel katholiek1 als niet-katholiek, Dte manifestatie had een vtot en prachtig verloop'. Nadat de stoet voorbij) het bisschoppe lijk paleis getrokken was, barstte het enthousiasme van de menigte los in lang durige toejuichingen, in een spontaan gte- sjongen: „Lang zal hijl leven" en in eein «driewerf kpiera. Mgr. Aengenent was Zeer lOnder den in druk van deze grootsche huldiging en dankte vriendelijk naar allo kanten. Die manifestatie was een spontane uiting van eerbied en liefde Vipor den bemindëiï bisslchop. i Die Katholieke Kerk' in Mcxido. 'Treffend is de geschiedenis der koanst der H. Kerk in Mexiöo, of liever gezegd de wederkomst, daar haar eerste intjrede in het duister ligt. Toen Ferdinand Corbelzl na. veel moeite liet keizerrijk' der Atztelcen veirolv'erd had, kon men een begin maken ntet de gdeste1- lijke veiiovtering. Hoe verwonderd stond men onder dit gruwelijke heidendom reeds overduidelijk© sporen te Vinden van den godsdienst, dien men kwam prediken. Die kruisvereering was algemeen Ver spreid. Op de vraag, waaropa zijl dat tee- ken vereerden, luidde het antwoord, dat daar een mensc'h aan gestorven was schit terender dan de zon. Ook' kenden zij! jsen doopplechtigheid. Terstond na de geboorte van een kind werd liet in het Water ge dompeld met delzie woorden, die ook onge veer zlop in onze doopplechtigheid voor komen: „Waar Zijt gij, bboze geest? Ga uit van dit kind."- Opi het einde V|an' hun leveu bleledeu zijl hun zonden Wijl den priester, die hen daarvoor" een boete op legde, welke dikkvijls bestond in het of feren van eeui slaaf! aan de goden. Hla zondaar werd vermaand' tot igoede weir ds woorden: „Kleed de naakten, spiij's dg hongerigen." Zelfs de domuiiunie was hun niet vreemd. Het brood, dat zij) nuttigden om zich met God te vereenigen, heett|e|; Teojciialo' d.wvz1, de God, die gegeten Wlordtt Dit en noig vele dergelijke dingen wij1- Zen er op, dat men 'hier te doen' had talet christelijke overleveringen. Wie had hier den kathmliekien godsdienst verkjondigd lang, voordat het bestaan vlan dit land aan Europa btekend wes?. Onder de bevolking leefde de traditia aan een man, dien zijl Quetzalepiatl noem den. Hijl was volgens hun besdhrijfving blank van uiterlijk en had een zWaxten baard. Wie is deze Quetza.tlcloatl geweest i)' •Velen mieenen dat het een" hlblandslcli priester is geweest, die in de 11de leeju'w hier het Evangelie heeft Verkondigd. Reeds in 152'2 waren drie Franlcisca- nen van den Nederlandsdhen stam naar MexicjOi gekomen opi' de bevolking te win nen voor het Hl. geloof. Na 'de verovering cahter der schitterende hopfdstad Tenoch- titlan in 1524 ontstond' een ware storms lepp naar de Katholieke Kerk. Twaalf Spaansche Franciscanen voegden zich bij liuh ordebroeders en werden ten aan- sdhoiuwe der bevolking door Ciortez met de grootste eerbewijzen als koningen ont vangen. D[oor hun ceav'o.uid, linn onthech ting van alle aardsdhe goederen en hun onuitputtelijke liefde wonnen zijl spoedig de harten der bevolking. Eu.- werden vier scholen opgericht, die spoedig elk 900 tot 1000 leerlingen teld'eu. Weldra steeg het aantal Missionarissen tot 40. Zoo ge weldig Was de drang naar de kerk', dat sommigen van hem 300.000 tot 400.000 Indianen gedoopt 'hebben. Evenals bijl iSit. Franc'lsaus XaVeriuk, die in denizelfdcn tïjld in Indië werkzaaani was, gebeurde het heu, dat hun armen zóó vermoeid waren v,an het doopern, dat zijl slap langs hun lijf' nodervielen. Veto bekeerde inboorlingen trokken eir zlelf op ■uit om hun stamgenoo.ten voor d'en nieui- gpdsdienst te winnen. Onder hen was ook de zoon van den vroegeren keizer Mon- tezluma Huiaetepic'. Toen dez'e berichten in Sipanje door drongen, ontstond er een geweldige bfe- geestering voor het bekeeringswerk'. In )1542 begaven zidli 200 Franciscanen naar Mexido om' hun medebroeders te helpen den oogst binnen te halen. Viap te voren reeds hadden opk D|ominic|anen en Augus tijnen missies gesticht. .Van deze laato- sten vestigden zich somlmigen onder de meest verstokte heidenen, die zich iWrug-'. getrokken hadden in de bosschen of bijl ver-v'erwijlderde wilde staartman en bnaeh- ten ook velen v'an dazen tot het ware Geloof. Na 7 jaren Missdeaijbeid' waren reeds meer dan één millioien 'heidenen gedoopt. In 1540 was dit getal reeds fpjt negert millioen gestegen. Ond-spoorwcgambtcnaar wordt, Jezuïet. Wie lez'en in de „Volkskrant" Wederom zial' een der oud-leiden vau Sint Raphael' door de genade Gioda het' H. Prie&tersChapi deelachtig worden. Z. H. Exc. Mgr. Hemmens, Bisisehopi van Roermond, ziajl te Maastricht op O. H. Vr. Hemelvaart,, tot pirieistelr wijden bet oiud-lid Th. Pibeif, tot 2 Apiril 1923 oom'- niies: der Nede,ril Spoorwegen te Heiden 1 Gods wegen zijn wonderbaar! Pater Pik'et S.J. werd geboren tiei Lei den 1 Mei 1899 en geloovig-piMitestlant op|- gevoed. Van 1915 tot 1923 wais hijl ambte naar der N.S. In die jaren werd hijl in do. R. K. Kerk' opgenomen. Oipi 21 April 1923 ontving hij' eervtalj ontslag op! ver zoek, want hij- gevoelde1 roeping voor het Priesterschap! Kort na zijn omfciljagl vertrok hijl naar bob. St. Antonins-ooilege ts Meigen voor aa lagere studies:, als voorbereiding tot het II. Priesterschap; 7 September 1925 trad hij in het noviciaat vlan de SoccieltleiÜ van Jezus te Grave; 8 September 1927 deed hij! zijn eeuwige, geloften, s|t,!uid'eierde daar na achtereenvolgens te Oudteinbosch, Nij megen en Maastricht en hoopt nu opi 15 Aug. 1933 viervluilld ito zien zijn zielsver langen: priester te worden in Gods Kerk. Op 20 Augustus zial' pialter Piket S. J. zijn eerste plechtige H. Misi opdragen in diel St. Joizeflsjkierk tb Heiden. Eni. pastoor N. T.oiiridtz f. In huize „Amsfelruist" te Ouderkerk ,a. d. Amafcel is Dinsdagavond, nu vóórzien# te z'iju van de H.H. Sacramenten der Ster venden, isi den ouderdom vlam) ,67 jaar' «verleden de zeereerw. hcea1 Nicolaus Hou- ri'dbz', sinds 1928 rustend. R.-K. Z. V. B. Rub'ur IPatrSjlzCn I 45. Ondanks d© groote Wiarmte waren beide elftallen Zpndlag, z'óó enthousiast vóór vpetbhl, d|at ti.a. half drie de scheidsrech ter de mannetjeis in 't veld kan fluiten, Aanvankelijk is Rpbur in de mceidet, heid. Heeft daarna w'at tegenslag. W]m neer de Patrijlz'en hun achterstand inhal® en de leiding nemien, W|ordt de booze gets) 'weer vaardig pjvteï die van Goes en om, nemen ge elkaar dien m|oed door wtedet] zljldsohe verwijten iWer slepjht spel. Gcvol») de Patfij'z'en wterken rustig verder en va. grooten hun voorsproUg. Na die fust hernemen de Rioibur-majuti eenigen tijd 't overwicht. H|at de mvng tegen de gasten er lopk niet vrieni schapfelij'ker |«p, gewlorden is gaan ze minder fraai mianif'est'eeren door eti paar elfmeter-schoppen in een Uoelpuul lijn' t,e z'etten. De Patrijlzen toomden tmeci Sportiviteit en blev'en ook' in dezla vriend, schaplpielijk. Alth,ains de meerderheid, w'ai| van enkelen, keeper en rechts-baiclk b.v. Was 't getwist al even onsympathiek' vau Biotour. Alles te samen, een wedstrijd die pta J, warmte en de geprikkelde stecdming befci niet Ware gespeeld. Rob'nr IIPatilij'Zen II 03. Met ï'riss'chen mloied komen verviolgij de jnnipres in 't veld. (Wat betreft Rjolblur is 't mCer een prs) v,oor zijn twCedo elftal, 't Bhjikt alï Jiec gaulw', dut, de klans pp, een doelpunt uitgesloten. Eien enkele maal WC,lien i het met den b'al tjolfc het doelgebied de Patfijizen le .brengen, mlaar daaumce 't uit. Dtt de P,atrij|Zen er niet in' slago I in de eerste speelhelft een <loe!lp;lunt t maken, is ,a,an de waakzaamheid van dei Goesschen verdediger te danken. Wanneer na, die rust die waak'z'aamhei, verslapt, viijn. die ^an 'sJH)eerenh[oek cj als de ^piatfij'z'en bij pm ,t,a doclpluutfn Dan hebb'en de gemiddeld heel W|ait tt nere jongens van Rlotolur 't bteste v|an la krachten gegeven. Nlo'g twiee m|a,al woiS( hun dioelman gep|ass©erd, al houden Bureaux van Redactie Telefoon Interlocaal N Bijkantoor M1DDELB I De spanningen in d( f blij ven even strak en meerdert bij den dag. Die kwestie Duitsehlam npg in liet zenith der b .brutale pnopiagandla die nam den laatsten tijd 'iaan, dat Eingelaud en E tjot het laaitste den tegenstand' daplpler v«l| Wïïcieel geprotesteerd li D|ez'e wedstrijd werd van weerslzijdeij vljot en prettig geslpceld. groote waarde VAN publiciteit Wegens heb leest va meilvaart, zal ons h reeds Maandag" K Dinsdag V Getrouwd JAC. J. C. JESPERS en nelly m. m. stieger. Goes, 10 Aug. 1933. De Heer en Mevrouw JES PERS—STIEGER bedankeD, mede namens wederzijdsche familie, voor de belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Vocantie-aanbieding Alle soorten wafels 20 ets. per half pond met 1 ons Fruitblokjes cadeau en verder bij 1\ ons Demi-lune, Marie, Vanille-cro- quets enz. van 15 c. of bij 3 ons Social- Provincial biscuits van 15 cents, 2 cocos- macrons of 2 eier koeken cadeau Denkt aan F.-K. JONGEMAN, net voorkomen, geletterd, spreekt goed Fransch, niet veel eischend, vraagt plaats: winkel, bureau, hotel of agent schap. Brieven onder num mer 20 bureau van dit blad. te verkrijgen bij Ganzepoortstraat - Goes maar het is dan ook Koffie van DE Wanneer U D*E Koffie nog niet hebt geproefd kunt U zich niet voorstellen hoe geurig en smakelijk ze is! Inderdaad iets héél bijzonders! Neemt ze in huis! Van 25 tot 60 cent per half pond. HOFPLEIN 8 - ALKMAAR lijdt aan trage ontlasting, gal, slijm, koortsigheid, maag- of hoofdpijn,geen eetlust,slechte spijsvertering enz., neem dan en gij zijt spoedig weer her steld. Verkrijgbaar h 60 cent bij Apothekers en Drogisten De IIS.IUI is het ideale adres voor net en accuraat druk werk. Neemt eens een proef met een order en U zult tevreden zijn!! per flesch per flesch 55 en 60 cent Aanbevelend, W. JOOSSE. over gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijsver tering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, lusteloos heid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., want door het gebruik van de van Jacoba Maria Wortelboer te Oude-Pekela zijt ge binnen enkele dagen weer frisch en opgeknapt. Probeer ze maar eens, en ge zult tevreden zijn over de heilzame uitwerking. Overal verkrijgbaar a 60 cents. 13157-40 verdrijven zeker en snel spoel-, made- en maagwormen, zoowel bij volwassenen als bij kinderen. Wormpoeders f 0,85 per doos. Wormolie f 0.85 per flacon. Verkrijgb. bij Apoth. en Drogist, of n ontv. van het bedr. door Firma Jacoba Maria Wortelboer. Postgiro 17039 Oude-Pekela. Boekwerken Catalogi, Prijscouranten Tekstboekjes, Programma's, Wissels Rekeningen, Quitantiën, Tabelwerken Huwelijks-Circulaires en -Kaarten, Dankbetuigingen Modekaarten voor Seizoens-Opening, Reclamekaarten Adres- en Visitekaarten, Invitatiekaarten, Convocaties Briefpapier en alle soorten Enveloppes Briefkaarten, Menu's, Servetten Alle Meerkleurendrukken Rouw-Drukwerken Spoedig en concurreerend Voor de levering van bovengenoemde Drukwerken zfln wij speciaal ingericht en houden ons gaarne aanbevolen üat de aantasting' .uvereiniteit mdi*uiseht IgesLolen viermogendhed (landen kregen echter mi lijn wist zoogenaamd 'V heel© hetze werd teru bezigheid van piartieuli regeering niets t© zeg 'jd© dictatuur en de diet,a kielen beschikken, lom idraai aan die „piarticiuli eind te maken! Om de afpioeiering iwerd later bekend gemla bet bïjizlonder aan Itali" ppruierij' tegen de rege meer zlou geschieden, 'n ■de uitvlucht, die men nemen en .alleen het v Een, dat Muss|olini Wat ken lover de Verover! Jdjoor de nat. socialist© Die iziaken wlorden al! manier vjOjortgeziet. Als iom te toonen, dat imatieke vertoogen, zelfs van het viermiogendliede. trekt, heéflfc de Duitsch 'dagavond Hia'bieht, den inspecteur vioior Oostonri igeven te Munchen vtaor jaieu'wen aanval ©p D,c Hij1 beschreef' Diollfuss 'bende terroristen, wiens les in staat is, behalve 'dat lijj een heiiOiep ged: Diuitsclie landen, met lom iz'ijin ministerbaantje 'Men tegen den wil va van het Oiostenrïjksclie door de mogendheden momen, 'Zoo :zei Habici huinste uitwerking hébto Waar bl'ijven nu, vragen, de geruststell aan Italië? Habioht izei ten slot vrede lof 'Vastheid in F' Eioolang Centra,al-Eluro, is dio.or een Oostemjij eeniging' londer auspici Niu duidelijker kan land iz|al met Fra.nkr'i tand lig; Ireklaen. IHet fascisme is m binnengedrongen met Idie do lonverstoorbare in het nauw) brengt, (welke deze leider der ivoor kort innam, sch" tnljhd te zijn door de~ l)og, dien Emgeland dx staat heeft aangedaa- D|e binnenlandsche tet groen© Elrin wieli0 elders, laat z&oh op -Cjosgrave, de leider beeft zich gezkvind g- O'Dlutfïy, den leider d 'hemden, die in Ierlanc lariteit geniet. Beide Imaeht tegen Wie het izlonder in het govaa. burgerkrijg te geraket dan look' te aarzelen c. tegen Diublin, welkei (willen 'ondernemen. Die Valera. heeft. Jztjn liand prpbeeren indienen van vloorstei king lom de banden 1 ^ingeland, nog verder invloed 'is echter eergisteren in het pa: 'gejiouwdi werd. Niet: vlug omslaan dian d Engeland ziet rusti tevreden 'ziijin joy'er d ilapan heeft zlj;n Vfirlïoren. N,a ©enige ~a Japansehe traepe ten geslagen in Chin &°ólsche provincie welk© ten W, eerder ingepalmde (Olievlek dringt vlerd

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4