DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1933 KRAAIENNEST F n dezte harde waarheden Ivoor ons genoegen en hog I' 'het ons erom te Upen liuur, dien wij als mensch liangenaain te zlijh. 3D NIEUWS ONDERWIJS riRECHTSZAKENl~| LAATSTE BERICHTEN MARKTBERICHTE IM BURGERLIJKE STAND 463E STAATSLOTERIJ SCHE COURANT „1KIWÊ w-nwsCHE OOURAHT Ze handelspolitiek. I Werkgever heeft liet Ka- In en horst een felle aanval Lundelspolitiek welke minis- 1 voorstaat. prst betoogd© 0.m. dati mi- nr mj>et beschouwd WOir- ruaamste tegenstander v|an k verlangens der kntho|iie- lisch terrein. ■vitlrujieke staatspartij! naar 1 sdhfijllt mr. Koirtenhoirstj bireede groepen v[an lien, ^te verkiezingen aan haar ;n, tli,ans rebelsch wjo-rdem rWij' andere «meest IFastelis- - naties, dan behoeft men Iver te izipeken. luiheid richt zich tegen da lalitiek der regeering, waar- llce minister precies het oms |l hetgeen de ko,tholifeh!ij kite. ?en hopen. en in het .beleid op oeicjo-' I is in de weinige maanden, -Oplijm aan het bewind is, Tetaand. lat minister iVerstóhuiur het Igentie-pingram der kathor Iorganisaties niet o-nder-i ■moet worden vastgesteld', Ir lOjpi de meeste punten ftt/u |stander is v'an de aanbeVoi-, ;h dat vo|orz(aolver hfijl do let program hier en .da.at ■«nemen, z'ijln Igeheele wé-zep teert tegen den geest Vftq hordt. i Irnent hebben wij nu Ojnge. l;n lang ede oadonlomüeha Sinister Verschuur, voornaa-, luntrie eu de bevorderinjg betro!f, in aile toonaarden 11 i 1 jeéft de industrie tot den Imdergaug gebracht." et mr. Kj»rlen2iorsfc nogal |n, dat hij aoo uitpakte 'te- -geiiiaot-minister, op ztao'n f- lu wijl met dat genoemde Jjn critiek er geheel maast digdste Katholieke senato- ■nschcit, heeft j.l. Vrijdag *uner b.v. een beekje opten manier waarop wij! done I handeld werden. I ehouden geld dat Neder- Ijureu toekomt wordt, vol-, Inschot, niet de positie den I-bank versterkt, miar imen lie Dujtache werk verschaf-, koopt er eigen obligatiea or terug; men betaalt et ■island mee, ent. ■hot heeft persoonlijk' zich |nd in Duitslehland op de hij, kwam! met feiten, ■rukten minister Vwraftni.fr ■landen ,om zich tegen deze ■en te verzetten, diojdh noch kt°ri^SiaV0,erWtet' W0r(^em dat de eerst-gedupeerdleh stil kunnen honden?, - UITKIJK. terbüjveii en een tweede ïijlijn -openen, ook op de Nedeokmdaobe) op het oponthoud op het mgen, op Au(gujst(uis. ■eft de secretaris van het te ,dhr. Smeding uit Mid- izing -gehouden over „Ben ahtvaart." uwsche Proeessie ar Kevelaer. Processie raar KjeveHianr dus voor den zesden keer, el op 4, 5 en 6 Se|p|tleni,bex. ™d met 2,0 o/0 verlaagd is hoopt het bestuur dat stjjge tijdsomiStandigheden g zullen blijken voor «an aan de beevaart naar ord. f j derheden zullen van dletn biljet in de kmffiwMeta! gemaakt. Bijl 't Inden verdronken- mi waren drie «aan'baden ia de Zanderij-vaart ^J 0 Fhpenberg te VogelenZa^ pngehuwde B., uit de irl Je ülwemmen, verdween P^,0, jTj„ Teute. Dit werd 3 drie geestelijken te water. dammerweg t.usHdhea het' Imdterdam had eergisteir- alfl elf een auto-ongeluk betrekkelijk goed is afge- 0, waarin zich drie R.-K. Beverwijk bevonden, read Haarfcm. Van da tegen- nting naderde een vjraeht- laaradbter we«r een per- iet OiogenhUk, dat de beide -uito's elkaar passeerden, uauito de vrachtauto; vfoor- dit gevaarlijke ooupeenen irvoo i-wie-l van de auto, lijken, zaten, in aanraking -achterwiel van da rou- Heit gevolg was, dat da de auito met da geestelif- kwyit raakte en via het t water reed. Gelukkig is aatse niet diejp, zöodat "de zeli m veiligheid konden den schrik' vrij!, kw'aniein. erging h«t een Ainater- juist op dat pjunt "ppl'heit ®n die wei'd anuigteijedhn. moest da man .'dopr don na,ar het 'TesG^ohade- en overgetbfadhh' -jjaepte. nu ™l/™~eha*de K. wit denz'ang H" eV6nfJm ft fraehtte ldj B. te redden, doch ktoiPte zidh m te» vaat ojndeo' o.ok B- m de diepte vec.- De "derde perWn, een >usselW X wel k,on «wffltas». schoot ohiuiddelüijk te hulp doch uu klampten de beide dren- Kvi zdtih aan hein vast. Br. mtetond -Sto water een heftige worsteling, maai' jdfvisscher slaagde er in na eenige mmu- de beide maunen uit het wafer te ha- n. ZAj waren toen reeds b'ewustetops- inmiddellijk 'werd een dpkter ontboden, :e ruim lVa uiir kunstmatige ademhaling ef't toegepast, evenwel zonder resul- nt. De beide mannen bleken pverleden rijn. I., r/ i Gistermiddag is te IvatwiijlU aan He 17-jarige jJ|. GHijisel uit Alfeu jöi.d. Rij11 jij het ibaden verdronken. Over boord geslagen fn v.erdroui.en Gisteravond is te htaarssen in het Mer- edekanaal de schippersknecht Beuker uit tuiden, aan bloprd van het schip v|ah hipper Heeizik, ipver boord geslagen en rdnonken. KSjn lijk) is Vanmorgen uit kanp,al lopgehanlid. Jacht ®p oen siuokfeelaut.a. Maandagavond ongeveer 8 uur werd op jg Hieuwstraat te Kerkrad® een verdachte Eufeffl gesignaleerd. In de buurt bevonden 'i de aidjunnb-iiiisieipitenr der beMimgnt, heer Moorman en enkelie rijksajnbtipnar §ren, eveneens in eetn huitpi. Toen die v'er- |achite auto op Kerkraadsoh gebied reed, bemerkte de dhiauffeiur nï sploqdiig dat lij geVojjgd werd en daarom vermeerderde hij de snelheid. In de, omgeving Van de lunnei bij de "WSjngradht reed de feoale Into, vóór den smokkelauto. De ambtena ren sftapten uit, riepen „hallt, rijksambte naren" en liaajidan helt .stolptvlaglgetje v|oor len ■dag.'' De sjmioikkeliautp reed echter full iapeed dopr, opniauwr a,dbtervoJ|gd door den aseus. die waarschuiwingisactóboit-en loöte. Boen alioeg de simiokkela.utpi den Ham- aolenweg in eu sdlwteln de beasn/bten op ieu sanokkelVagien. Iu de omgeving vlam jjhet slaöhthuis stopte de .anito. Een per son sprong er uit en verdween in het orenveld. Die bestuurder werd gaaii'r-es- .eerd, Dfe militaire politie legde een nood verband en op last Van -dieni Ontboden _enöedheer, werd die man, H. gehieetleo, jen wonende in Sehaesbei'g, maar het zie- kennuis te Kerkrad® gefaraebt. Hij had twee sdhoben in dan rug. Zijin toestand ïeVenSgevjaarlijh'. De auto bevatte 20t) |Kg. Duitedho gesmiokkelide margarine. AI- :'.3es is in beslag genomen. DMor een motur «verreden en gedood. Te .Vi;oomshoorp is gistermiddag het jj- jjjarige meisje B. bij het oversteken ,Van 'den weg dopr een motorfiets aangereden -ten gedpod. ÏDle tolotorfijder, die uit Vriezekvepn kwam, is z|onder zidh met het ongeluk "femjoeid te hebben, doorgereden. Blij het baden verdronken. Dinsdagavjond is in de Hper nabij' de ■Kapel ia 't Zand Wij "Rjoermond de 18- lijiarige L. Munnidks uit K[oennond Wijl het "aden verdronken. Het lïjfki is latei- opg ehaald. AJIsehuwelijke moord. (Wnensdag heeft mien in een greppel op la zoogenaamde Geprent pndier da 'gte- ueente Bergfham pp da grens van da ge-1 neenta Oss bat lijk gevonden Van dan 20-jarigen werkHopzen kistenmaker G. da Biei uit Oss. Gisterochtend hadden de ouders van Da die bij de politie aangifte gedaan, dat hun mon Dinsdagavond ni'et op den gewonen tijd was thuisgefcoimen «n nog steeds niet in het ouderlijke huis was teruggekeerd. GnmiddeiÜijk snelde de pniiitie w uitge- 'breid onderzoek in, dat echter niejt, tot «sparing van den vermiste leidde, Ben zekere van Uden was Wjotónsdag- - ;*aiddag' miet ^ijln vrouw en Ijwtaa kinderen ■•nmstreeks vier uuï a,an heit braambessen .zoeken in den Genrent te Bergheim, topn eenskïaps zijn houd hevig bejgpn te blaf- ®en. Toen van U-den naderbij kwam oor ie> kijken, wait er ,aan de hand was1, zag -hij een meit bloed' bedekt lijk voorover in een greppel1 ligjgeu. Spoedig kon worden vastgesteld, dat nen te doen had mieft heit laj'k van den 20-jarigen vermisten Da Bie. Da jopgiet- anau bleek heit slachtoffer te zijn geiwor- •iden van een ailsdhiuwelijken moordheit lichaam vertponde diape snijwonden en -| -BteekW.onden in de hartstreek en aam den -hals. De politie heeft met speurhonden dien mit-rek -ailgiezocht, dloch dit heeft- geen resultaat npjgieletverd. Alb eien bjjlzonderheid kon nog wordon j .jgenield, dait. m November Van 1; vorige jaar op, deizeïfde plaats heit lijk1 werd .gevonden van dem 30-jarigen caféhouder J. van der Ban, die door ravjolv^rgoboiea was gedood. Diit misdrijf' is tat-nogl-toe -onopigehelderd gebleven. V. D. melijdlt nader uit Oss In jlen loop van WjoensdagaVcmd hééft de, prohtie den 28-jarigen De B, uit Osa gearresteerd, een neef van den vjorslagPme. -Hij werd^ met hef lijk geaemfranbeerd en -.m naar s-Hertpgiehbosch gahracht. Man dwdgoitpken. Gisteravond onmtreehs 7 uur heeiffc de ■^-jnwge broodbakker K, uit Rofttendam, Sriom oJ ta woont, dm 30- 41 «r vaa-m^J- d® »*skteW Het1! ttv,r' S? «fa ge- enrd Ti af ^"ktoifer is piftr poliüe-br an- Ïïr ?Ltó^-ei?luis öv-ergebranhf. De dader heelft zrah 'naar' hef nidSüa- VetkeersengBvallen. Gistermlorgen is de 68-jarige mevrouw Berrev(oets-van 't Veer, uit Amsterdam, iop 'den Kerkwfeg te Aalsmeer door een autft overreden en gedopd. Gisteravond is op den BossebenWejg pnder de gemeente Berkel-Enschot nabij Tilburg, de 3-jarige Annie Shretsers door een Diuitschen antp overreden en gedood. [D© bestuurder, die het gngeluk bemerkte, is misdadig genoeg in versuelde viaart doorgereden. Gistermiddag pm vier n»r is op den hoek van de Vankévisserstnaat en de Annastraat te Katwijk aan Zee een ern stig auto-ongeluk gebeurd. Elen auto, be stuurd door den heer I\ rl. B. uit Noord- Iwlj'k, kwam met een v,a,art van 40 telb 50 K.M. den hoek' van de VagkfelvSsterstwit mm, juist op het oogenblik1, dat het 3- jarige meisje G. G.uyt met haar 5-ja,rig "bnoertje C. Guyt de straat Wilde ovet'- steien. De kinderen werden aangereden en het meisje werd iap s'la-g gedood, terwijl het jjongetje een hersenschudding en eeni ge beenbreuken kieeg. Uit een .onderzoek is gebleken, dat de remmen van den autp niet in orde waren. 'Het lijkje van het meisje is pp- last van de justitie in beslag genpteren en 'naar het ae&demisch ziekenhuis to Leiden jpvergebracht, Waar een sedtie «zjal worden verricht. Otok het jongetje is daarheen vervjo.erd. Gistermiddag is te Nijmegen op den Gup.esb'eekschendiwlai'sweg een 9-j.arig zbon- tje van den heer Willem® djoo-r een sproei wagen pverreden en gedood. Gisteravond1 lieejPt óp den rijksweg onder de gemeente M,aanbracht een ern stige botsing plaats gehad fusschen een aut(o, ajfkomstig uit den Helder e-n een mjotorrij'wiel, dat uit Maasbracht ikwam. Dé bestuurder vair het mjpjteniijtwiel, zie kere M., Wérd met z'ware verwondingen naar het ziekenhuis te ®|oenn!ond ver voerd, waar hij in den loop Van Ücn avond 'is overleden. De duo-rijder liee'ft een at'inl- ien een beenbreuk ppgeloopen. Djeodelijk ongeluk, De 18-jarige |J. M. va,n Engelen uit Alphen a.d. Rijn, die met eenige andere jongelui onder R'ijpwetering aan 't zwem men was, is, toen hiji van de eene kano. in de andere Wilde ©.verstappen, o.p den rand van Ket bootje gevallen met het gevolg, dat een rib' hem 'd/opr een fijner longen ■dSong. 1 De jongen verdween onmiddellijk in da diepte. HJoew'el hij! spoedig op den w.al kk»u wiordeu gebracht, bleken de levensgeesten Teeds gewteken. De fabrieksbrand te Vlaardingen. Betréifende deu brand bij de V-ereenig- de Touwfabvieken te Vlaardingen kiralnian wij nog het volgende mededeelen: Van de tponkaaner, magazijn, pakhuis en hekftlarij is niat\s dan een graote ruïne overgebleven, waarop de brandweer van morgen met enkele stralen op de water leiding nog bezig was die smeulende realen te blussdhen. Van de spinnerij ie die voormuur ver nield, de eleatr-omiofor van dezei .afdeeling is e-rnstjg beschadigd. Twlee andere mo toren, resp. van 80 nn 50 P.K., kregen ernstige waterschade. Van het pand van de firma H. v'. d. Burg, daif .aan de linkerzijde van de fabriek gren«t, zijn deuren en koizijlnem verbrand, terwijll hilelr oo,k een .gliiojójtle piartij fust Verbrandde. Ook de Vari- garage, evleneens aan het. gebouw gren zende, heeft ernstige schade igekreigten. Een muiu' a,an de aohiprzijda is amge- haald; geen ruif van heb pand is heel gebleven. Daarnaastt staan tweie Wlonin- gen redpiactieivftlijk vla,n den heer -,De Willigen en d'en heer De Rijmph, wél'ke huizen aanzienlijke brand- em waterschade hebben oipgeloiojien. Va,n dhr De Willi gen is een groof aantal kippen verbrand. Aan de liek'elarij grensde een looicte van de N.V. Banketfabriek De Vallk, wei- ka door het. vuur werd Vernield. Onk deize fabriek heeft veel1 waterschade bekojmen De verm,ordelijke oorz'a,ak kan als v|olgit worden gereioonstrueerd: Tagen half'-t.waalf1 ontdekte de heer J. Lagerwaard van de .auto-garage Vari kifeaue vlammeibjes in het bankgebouwtje, die zich verplaatsten naar dn spinnerij!. Na een oagemblik schoten de vlaimmen daar hoog oip. In deize tank draait een mechaniek «m de .odiie; in beweging ta houden en vermoedejij'k is de as vla-n dit roerwerkje Iwarmi geiloopen, iw.aardoor de brand kan zijn onibstaain. De laatste arbeiders hadden om tien uur ue fabriek, waarin des nacht® niet gewerkt Wordt, verlaten. Wlat de. schade betreft, kan op hat moment, bij de af zending van dit bericht nog geein juist bedrag worden genoemd, maar heit be loopt; waarschijnlijk enkele tonnen, daar tal van kostbare machines z'ij'n Verloren gegaan. Zweet-vliegtuig Verongelukt Eergistermrddag omstree|k® vier uuir is een zweefvliegtuig vlau de zWaéfcluib .Soesterb erg" .op het zoo-genaiamdc noiod- landingétexrein van heit! vliagjkrmp oipl de Sbompert verongeltikt. Het. toeatd ie ge- vernield. De vlieger, een instructeur uiti Gromngen, werd op slag gedood. Gmtreut de oorzaak van het ongeluk vernemen wij, dial het z.W e af vlieg bui toioals die gewoonte is, bij den start op gang wor(it gebracht door middel van een auto, waarmee hét met een staten kabel ia bevestigd. Blijkbaar heeft: de v-lieiger d®?Q, ?a,1>el aTi-8nel genoeg tegêgboid, mcf het noodlottig gevolg dat hZtoe- afcd toen tegen den grond werd gesmakt. Een aantal' leden van de Zwedfdiub Was geitup van dtt droevige ongeluk. Dr. Tjaptong uit Soejsfterberg en een militaire dokter waren Spo,edig ter plaatse. Zij konden aieohfcg den dood van den vlieger oonsfateeren. Het slachtoffer is de 31-j.arige heer Huizingia uit Murmjurwioiuda (Er.), die dien dag zijn brévet als zweieiMiager Wil de) behalen. Hij waa lid van da Leeuwar der Zweefclub., en hoelwel hij nog gaen brevet had, was, hij ook instructeur Van daza cliib. Het dijlk en helt vernielde toestel zijn door de politie in beslag genomen. Vreenel'ijk familiedra,m:a te 's-Grave.iliage. W]oensdagmdddag heeft de Haagsche politie bericht gekregen, dat in het per ceel Jlpan van Hloornstra,at 31 te 's-Gra- venhage, béwiopnd door den heer H., zich een dramja, had afgespeeld. Gebleken is, Idnt djaor een dulbbele mioord en een izélfmioiord hebiben plaats gehad. Diaarvan zïjh siachtjjlffer geiwbrden do heer H., zijn vrftuiw' en een 6-j,arig zoomt/jé 'Men vermoedt, dat de mjan ziijln Vrouw en zjoontje hiee'f't vermoord en daarna dé hand aan 'zichzélf heeft gesl,agen. flen echtsclieidingskwtestie, waarin de vrpuw niet wilde btewilligen, zJou de oorzaak van het dramia Izlj'n. Omtrent dit vrees olijk dramia, vérnflinen wlij1 hog 'nader het volgende: Genoemd per ceel wérd bewoond door den luitenant ter .ztee Ie klasse (Jl- Wl A. A. H., pud- B'eemacht-adjudant van den minister v!an Dldfénsio en laatstelijk wéfklzlaiapi1 op het Dieipartement -ran Déflensie. Toen het meisje gisterenmorgen tegen 11 uiur op haar kloppen aan de slaap kamers v,an den heer en meviphwl P- Eeen antwoord kreeg, maakte iz'ijj zich ongerust en Waarschuwde een vnouwellijlké kjennis in de buiurt. Samen iziijh zij tjoien naar Woven gegaan. De deur Van de slaap kamer van den heer H- bleeik' niet hfge- siioten en toen zij: die deur openden, be vond izich niemand in de kamer. iZij 'kijn daauop naaa' de kamér vajd mevr. H. gegaan. Dlaze deur bleelc ech ter van biunen hf'geslptan. Groptere on. gerustheid maakte zich nu van belden meester. Zij', riepen de hulp iu de Buiurt, die to zamen de slaapkamerdeur fjprcéaLl' den. 1 I'll Tpen .zijl de slaapicamer binnengiedi-om gen 'waren stonden zijl .een oogenblik ver slagen dloor het vreeselijk sclioulwöpel v|qoï hen. Badend in hun bloed troffen zijl Haar den heer en mevr. H. en hun 6-jarig o(o,ontje ,aan. Het bleek, dat de levens geesten reeds waren geweken. Onmiddellijk Werd' dé politie en de Eer ste Hulpdienst gewaarschuwd, die een puderzjoek instelden. Bijl dit onderzoek! is 'komen vast te staan, dlat niet dioior iemand v.an buiten aïl .deizte driediujlilbelé mjoord is geploegd, daar de vensters ge sloten Waren en de deur ,aan do Ibinnein- ^ijlde gegrendeld -sylas. Van de vipuW en kind blelkén de her sens te 'zlijin ingeslagen, tefwijl de heer |I. dpor een revplvérsclhpt' Was gedood. Paging tot oinknopriüjl. Dpi 4 'A,ugustuis j.l kreeg e.en iij|kteamh:- tenaar, die een klein salaris verdient, het aanbjod van f3000 om opgavén te ver strekken vioor het derde gedeelte no,tarief, j staats-examen. Hoewel hij' in behoéftijga |pmstondigheden verkeerde Wéés hijidit aahboid van de hand en mjeldde dit ffeit aan zijn directeur, die daajjpp aangifte deed Wij de politie, m!et -als gevolg, da.t gister middag de verleider gearresteerd is. Tragische toevalligheid. Men 'z!al zich herinneren, dat die ablt ■van de „traplpe" van Briqueb'ecl in Njor- •mandië, pia,ter dé Kervigant, bij' terugkeer van de plechtigheid te Cnjutanlches dein) 3den J|uni j.l. bïjl ©en autp-ongeluk om is gékojmen. I'M Dé Imonniken knzteu een nieuWéin ®.bt Pater Raphael, die zich gisteren per auto naar dien bisstehplP1 van Coutkniches wild© begeven, Vergezeld' van deu peoélureutr generaal der iprde Dpm' Fabden. Zpo juist' is te Pafijs bericht ontivlaiu- Igen, dat de a,ufto ter hoogte van la Haylg du P.uits, dus; niet ver Van de pla^tsl van 'het vtoegere ongeluk, dpoi' een vracht wagen is [aangereden. Diom Eabien werd op slag gedjpod. D|e abt Raphael en pater BeifcPilmans, die de autjo bestuurde, verkeeren iu hopgst izJoxglwekkeudJen toestand. Et schijht geen kans pp hun btehoudL Later wardlb gem'eld dat ook Dom R,a- j'ihaël Gofuraiud aan zijn kwetsuren isr be zweken. i i I De toestond van Dom Berohmansi, oud- abt van de, trappie „Port du Saliut" is| noig steeds zeer zorgwekkend. Balblo béreikt de) Azuren. Dinsdagavond 19.2'5 Zijn 9 vliegtuigen van Bialbd's eskader te Horta, opi de Azh- ren aangekotaen. D|e andere 15 vliegtui gen, waaronder dat van Bal'bo, zlelf, Zijb doorgevlogen naar Ponta Dledgada. Dfe overtocht over dien Odeaan is in 11 nur uuur en 45 minuien volbraleht. Balho is voornemens na ©en v'erbRjtf van tWee dagen op de Azbren Verder te vliegen naar Lissabpn. Van d» Azlofen wlordt goed weder geméld. Die Italinansche kplonie op de Azoren verwachtte 'de aankomst v^n het edkader in grpote spanning. D'rie ton post mét1 bi- zondere Balbio-zegels zijn op, de vlucht medegenomen. Die 9 vliegtuigen Van liet eskader-Baib|o die eergisteren te Hprta «zlijin gediapld, zijn gisterochtend reeds opgestegen oan zicli te Voegen bij die 15. andere vliegtuigen. v,an het eskader, die naar Ponta, Dfelgada wa ren doorgevlogen; v'aindatar Zou men ge- «eomenl'ij'k den tjpéht in de richting Lussa,- 'b(on voortzetten. Uit Bonia Delgad'a «wordt gemeld, dat Wij' het vertrek Van het oyerige deel van het eskader één vliegtuig in z'ee is ge vallen. i HierWiji werd luit. Squaglia ged|ood. [Vier leden der bemanning hebben licht© kwetsuren ppgekwpen. Het ongeluk is ge schied nog bonnen de pier. Het veronge lukte toestel sloeg om' toen het op Wffldie vliegen. {Het verongelukte toedtel Wlordt gede monteerd. Gistermiddag 'heefft het eskader Lissabon bereikt. I i D|e gebeurtenissen te Beiuraing. iDie Brugselsche „Standfiiard" meldt op: gezag van vérklai'ingen van den heer Pieter Ply sou, vader Van den op 5 A«ug. te Beaur.aing genezéne 22-jarige juMipuiW Malviua Ply®pn, uit Koekélare o.a- het volgende: Malvina liep Isedert tien j,aren mlet kruik- hen tengevolge v'an een «beenderzw(ctiei.aan het linkerbeen. Dit «been Was 12 c.M. kor ter dan het rechter. «Het Imeisje 'hield mét haar twee j.on- gere Zuster® eeu npiveein ter e;eftiei v'an O. L. Vr. vau Be.a.uraing en Verbrpjk Z'atelrf- ■dagmiorgen 5 An|g!- mét een autobus met pelgrims naar Beaurajng. Zaterdagmiddag p|m®treeks 4 uur ikfwami er een telegram' uit Beojuraing, meldendie( dat Mhlvina genozien Wlas en haar krulkltóen te Beauraing .aan O. L. Vr. had' ppigei- pifferd'. f Vel© inwfoners van Koek'elare gingen de autobju®, die Malvina terug moest bren gen, staan afiwlachten. Malvina. slapte uit de blus ponder hulp en ging naar buis. Het zieke been is nu n(og slecjits centimeter kjorter idan heit, pndere, in plaats van 12 c.M. korter. D,e kathlplieihe blgjden meldeii, dat onge veer 200 bedevaartgangers te Bep,uir,aing p.nder 'wie «een geestelijke van hipt kloostelr te Isegem-, E(andag .op hun b'eurt de n'.g. versehij'ning van Beajuraing hébhen ge zien. Die bedevaarders zagen eerst die mei- d(porn, w'aarin de verschijningen steeds hebben plaats gehad> daarna Zegen zij' de verschijning in drie fasen; eerst Zagen zijl een onduidelijke menscheljik'e' vorm', vervjolgens een aangezicht hetWelk' van hemelsché Sohioonheid wlas en als derde fase Zagen zljh ©en kplosaal standheel'd, dat de verschijning vporstolde mét het kind JleZus ippipi Hen s'cholot. De Wea"-! schijning wlas lobjeotief, want, Zoo .ver- verklaarde de aalmjoezéiiier, er Werd e(e,n hand vjoor miijln oagen geplaatst en toen Bag ik de verscliïjbing niet méér. Hfji be sluit hieruit, dat Zijl dus niet allieen, in zijn verbeelding hestfmd. Aanslag «p een grafkelder. Blijkbaar aangelokt dioor de geruchten lover graote schatten, die er in ■vterboogem zto;uden zljh, 'hébben 'inbrekers te M'ün- chengraeta getracht den grafkeldeir yan graajf Albrecht Wialienstein, den veffidheér uit den 30-jarigen poxlog, te «flarclearén. Diaar dit mét bheékijjZers niet ging len daz'e afknapten, hebben zij' gietracht miat dynamietpiainonen 'de dekplaat te laten springen. Dé lading, wlas echter te zkvakl. •T|oen de knal de be'woners uit den ijotail- trek [opschrikte en deze kwanten toége- eneld, namen de disders de vlndht. M«en hééft hen njog niet gevonden. Dé dan als brandstichter. Men Verdenkt de fcton ervian, dat Zij gisteren brand heeft gesticht pp Horik'- li'ffe Grange een eeuWenpnd1 buitenhuis te Luton. Vermoedelijk heeft een ruit als brandglas dienst gedaan en is toen «d|opr de hitte een gordijn in een der salonq in brand geraakt. De heele ïlamilie beVopd izicb in den tuin en pjntdekte den brand pa® tjoen ruiten sprongen. Dé kamér stond toen in lichtelaaie. D|e btandW.feer 'was echter spoedig aanwez'ig en wist den brand tot die eene klamter te hieperklen. D'c «opheffing van hel drankverbod, Arizlona is dé 21ste staat, die «het Wets- vloprstel heeft bekrachtigd, waarbij' het alcohol-verbod wordt aifgeschaft. Slechts een vierde deel der uitgebrachte stem men Was voor handhaving van het drank verbod. i D,»»r een vloedgidf weggespeeld. Te Rockawhy Beadh bij! New-Y.orkl Zijn 50 ipjpi een Zandbank' spielende kinderen plotseling door een vfoedgpiif Verrast. 15 kinderen werden weggespeeld. Stfand- Wdchters en pplitiemjannen ijlden onpiid- 'dellïj'k te hulp, en slaagden er in dé ten déren wéér aan den vasten wal te bren gén. Vier moesten echter in het zieken huis 'wiordlen op'genomén en een is reeds gestjorven. - - i Geslaagd. Viool' het examen Hoofdakte sPaagidén te Riotterdajn de heoren J. v. d. Spek te Mid delburg en W. C. P. M. HiuijlslmanB1 t© Vlissingen voor het examen Eranis'eh 1. o. slaagde te Utrecht dhr. A. R. van Mas- savelde te Koewachtvoor het examen Duitso'h 1. o. mej. C. Siebenga te Middel burg; voor heit examen Engepfech 1. ia. dhr, N. J. Schuurmans te Hulslt:. Gister slaagde nog voor de hoofdakte, mej. R. de Joinge te Vüssingen. Eaillissementen. Door de Reeht[ban"k te Middelburg zijn op 9 Aug. j.l'. failileit verklaard: P. J. Keizer, werkknan t© Kapéllle. Ri- ebrnm. Mr. Th. Portheine, redhlter; Cura,- tor Mr. P. Vogelvanger, advjojetaab ,te Middelburg. i O. J. Warrens te Ternenzen. R.-Goimni. Mr. Th. Portheine, reehtefr; curator Mr. G. Tichelman, advocaat te T.erneuzén. AFLOOP VEBK00PIW6EW, ENZ. lERSEKE,. Door notaris1 Et C. van Dissel te Gole®.. Werd op Wioensdag 9 Aug. 1933 te lersieik'e in café Noléit plubliek verkocht!:. i I. Ten verzoieike vfen de erven I. Gé- schiere: Eten wopnhuis mat sch,u,nrtje, kip penhok en Dein erf' en, tuin .onder Iersleka, aan dien Zoutewag ,-wïjk D nu|mmer 47 A, groot 7 laren 6 5eenjtiaren. Koopter hiervan wterd de heer 'J. O. [Wave rijn, «timmerman en aaninemex te Ier' seke, voor if 2506. II. Ten verzoeke v!an de heoran J, Bom, C. L. zn., en O. L. Bom J.zin. to Ier seke oasterprulltieii aan de Haven te lenaeikle, .alsmede lood® iem dijik groot 1.82 Aren en 83 centiaren. Kooper hiervan Werd de heer J. dier Koeyer Jz., oiesterk'weeker te Ienspikei vaor f 4000. VLISSINGEN. Hedenmorgen is alhier plotseling overiedlen de beer M. C. Braak, in «leven diraetlenr «vlan de N.V. Vlisaiing- sohe Mineraafo'lie- en Asphalt Ra.ffmadej- rij' ,,de« Vliisjmar". De overledene was o,.a. ooimmiisöaris vlan. de N.V. „Haven "VMsisdngen" eni .bereikte den 55-jarigen l'efilfltijid. Gisteren geraakte een badgast uffi Amsterdam ibij het1 baden aihier in nood en riep' oim «hulp. Hek. personeel van het badbedrij'f madht ér in dlagen den man behioud'en aan het strand .té brengén. MIDDELBURG. Hedenmorgen is een «stplling. 'die aan baken hing op' eeto hoogte van 9 meter in de in aanboiuw zijinde, Werk dor Gerei, gemeente, in da Segeerskeaat' naar bemed'en gashort: 0«pi de stelling atomi- den 9 pieraoinen. Twéé der piersonén wnstoo. ziöh vladt te grijpen. Van de andere zij«n 'el vier gewiond. De, 16-jiari|ga G'. is mek. 'WV dijbPénbreuk na,ar het gaslthuiisl vervbeïd, de overiigq, die rasp- «een gekneusd'© rib', ■aen 'hoiofdwiond'e en een bcaniwiaii.de haddien, konden maar huis wordén gabraoht. De polli'tie Stelt ©en onderzioak' in. Met de provinciale boot Breiskenst Vlissingen zijn heden 2450 paissaisiers-«n 135 auto's overgezet. Ook da goedkoopa trein bracht veql' bezoekers. Aangevoerd door Wjaildherseliél boe rinnen: boter ,f'0.93, kipeieren f3,15, ééndeieren f'3, kajkaeneiieram 14; aangle- voerd dPor handelaren: botes' f'0,91, kip- ederen f'3,05, ,eend«ederen f3, k'aillkaeinlaimtelin '14; .particujlier© prijs,boter f 1, kipcieiren f 4. eendeieren f 4. Veilingsvercen. Zuid-Beverand te G»cs. Veiling van 8 Augustus 1932. Gnootle veiling. zure Kraetialppeffis f 1,10, Dubbele Prim oaseeboioiien 'f!23,20 per 100 Kg. Kleine veiling. Peren: Pneocise de Trevoux «extoa f22 —26, A f' 1722, B f13—19, C f6—16, OLapps Favorite extra 'f' 1821, A f 17— 25. B f14—21, O f7—16, Beurré Gif- ford A f 14, B f 12, C f 9, Beurré d'Arem- berg f36, Petite Marguéritihe £78, Veiling van 9 Augustus 1933. Bonnen: Etoksnijboonen f210, Rlhea- nisohe Spék'boionen ï'2, StoktroSpirineoasselni 1811. Peffeotlboonein f58, Roem ylain HioMand f' 5, Dubbele Prinoessaboonen; f 2 4, Vroege Vaensche SnijWotontem f'5 per 100 Kg.; Diversen: Riooidé besseoi f9, ffla- miaten f 29, Spinazie f 1, AardappelLein f 1,102,50, anils per 100 Kg.Worte len f 3, Riammenas f2,602,70, Kroten f 1,90. Bfamen f2, all© per 100 bos; Mo ltonen f' 622, wikte Komkiomtaers f 0,50) 3, Augurken f'0,060f19, Bjllaeimiköiol f 1,506,20, Rood® kool f 2,202,50, groene Savoyeikoiol' f' 1,102, Kropsla fl 2 4,10, Andijvie 10,503,10, ail© per 100 stukfe. I Veiling' te Middelburg. 8 Augustus- FruitveilingPeren: olaip» 817 cent, bruinekriekpeer 110, ooms- kinderen 322, préoose de «trévoux 213. «bergamotte 1, langeteel 4, N.-H. suiker- peer li/2, roode suikerij! 12, dirkjespeer 4. vij'gapoer 4, opuitjeis 35, afVal peren 58 dent; appieHs: ma-delednan 515. ear ly Victoria 2, glaaappei 6, zoete St. Jan 312. zure st. Jan 25, zuméfpfrijs 6, «Kuan kelswick 16, ztomeraagt 49, per zik rood© zomenappelï 48, hondsmuü 59, küaasje|s,ap!pal 36, mr. gladstonia 58, keiizérinn-en 1, andré deisiporta 616, dOminisea 56, afVaü-appeilis! 12 oent, alles per Kg.; Pruimen: plrinca410cent, bÖiauw© 717, oranje 710, rood» .5, witte 2138, burbank 16, Washington 7i 29, ozaar 1316, oeéeélanen 3, reine viotoria 1627, belle de ïowlain 814, tragedie 1213, -eier 520 cent? per Kg.; diversen: tomaten 211 cent, frajuokem- thaler druiwn 4344, moerbeien 16—18, roode kruisbessen 14, witt® kruisbessen 2, roode bessten 722 cent per Kg-J n©t- mdtonén 1225 oent, suikennOloteoieitt 20 35. .perziken 29 -dent per stuk. Aarda,p)pe(Ilveiling: mitiOtikiams 364,2f oent. pjolters 1922, bonken 38, blauwe eigenheimers 3753 cent ajüles per 26 Kg. GOES'. Elisabeth, d.v. Jan Geensen em Janneitje Bliomaard; Theodoruisl Cérnelifl, zl.v. Oorueii'S Verwater m Amnia Maria Van der Made. Gehuwd: Jaicobup Johannes Co-rnejliia Jesipers, 27 j. jm'. ke Breida en Öarnejïia) Maria Margarcïha Stiegieg, 26 j. jd. Trekking van 8 «Augustu®. 2e klas. Ba lijkt r f5000 14015 f2000 1591 f11500 2227 527-2 f1000 2864 5191 20761 400 7202 7453 18129 If 200 706 2794 13554 100 614 5766 5802 9298 112Ü0 15504 II

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3