DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT wiE»jWÉ PI UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES f IN HET KRAAIENNEST GEMENGD NIEUWS fc rs NS/Sfi'ÏÏÏ tew?-genera,al eter P. 1T. Tl,, irI))aiïi,ine«, medegedeeld, dat do render t© Kioptwijik pK)k na, 1 (Jlannari 1934 ter J>eseliildkinfe van den joimi'oep 0\p de 1875 M. jgiod.fi 'bliijtft. Ncderlaudscli socialist in Diuitsoli" land vermaard? .Vjolgens Hot Volk izlou de Nederlandscihe glaciaal-denuodrat Verin aes, die doior do nationaal-socialistcn te Keulen gevangen igez'et werd en van wien verwacht werd dat biiji lover de grens 'Ziou, worden gezet, iu de militaire gevangenis te Bonnei^Viall ■zfijai vermtaord. Officieel w(o,rdt zielfknoord als oorzaak genoemd. Uiteraard laten, wlji dit bericht \|ojor rekening Van het sociaal-deimodraii- sche orgaan In str'ijld met eed tfl belofte. Na^r verluidt, iz'al 'n Wetsjontwerp, dat aan de regeering de bevloegdheid vferkf:nt ppi leden van de vertegenvVojo.rdigeaide lichamen,* die in (ojf' 'bjuitien da{t lic'ha,a(n^ han delen in strijd m!et de afgelegde e»edcin wn beloften, op1 voiorstiel Van dein voorzit/ter van het 'Vertegenwoordigend lichaam, wlaar van zij' deel uitmaken, de uitoefening Van hun mandaat te ontzeggen, binnen enkele 'dagen "het departement verlaten. Geheime inlichtingendieusl bij i'e werkverschaffing. Op de vragen v|an liet lid der K'ersto [Kamer, den heer Hermia^as, betreffende een kennisgeving van den burgemeester 'van Andijk, terz(a)ke v!an de instelling Van een geheime inlichtingendienst bij' de werkverschaffing aldaiar hee'ft minister de [Wilde fo.ni. geantwloerd, dat de bedoeling slechts is gel wie est de arbeiders, die in uurlpon zloiuidlen Werken, te doen vont ro le eren dh>ior een hun niet bekend /persoon. [Ejen geheime inlichtingendienst kan dit niet w.orden geïueimd, ponder a^n de zaak een te ziwaar adcent te geven; de burge meester heeft zelfs de arbeiders van zijn bedoeling niet onkundig gelaten. Vergeten wiprde o.ok niet, dat de erva- rng hee'ft gelieerd, dat een djojeltreflfende) H>ntrole b'ij1 de werkverschaffing 'onmis baar is. 1 Kla,i' van i*i'li paard. jPinadaigawad kroeg de 'landbouwers- z'oton B. O., wonende Sege-erstwleg, een klap van aen paard, niet heit gevbjïg, dat zijn been at was. Hij i» onder doktersbehande ling gerfield en- isjlber naar het gasthuis vervknerd. Cwneetrt .en StntllvatsHelivliti iv«. Hrf was gietera-viond v|Oioral na da pauiz-a drukker dan anders; bij de miuizdakujityoe- ring op heit Molenwater, Waaraan het vroieger-donkelrzijn pok wel zal mede werken. De aanwezigen he|bh«n gjemoiten van da goede uitvoering met een uitste kend gekozen programma. Het vroeger donker zijn was pok oor zaak. dat da belichting van het stad huis een uur vroeger ontstoken welrd bd nu brandde van ruina kwart wletc neige® tpit ruim kwiart over tien. Dit heeft zeker ook medegewerkt aan een druk beizioek o.ok van de vfetfe vneieim- deingeln, die sommige hotels „uitver- kooht" delden zijn. Dit, maal bleef de tram in da Lange- vielie en bleek ons duidelijk, dat dit oen rustig beschouwen van het Stadhuis zeer fen goede komt. Moge dit ook nog in de komende weken van beöüdhtinlg het gpvkil zijn. Inlevering renlekaarten. jDja K,aad van Arbeid te Gjoes Vestigt in aidivert entte en [aanplakbiljet dezer dagen Ue aandacht (op de verplichting om de- jeentdka'Jfd'en uit 'G(a.es, met de verschuldig de zegels beplakt, iu te leveren. Het plakken der verschuldigde zégels bekoort te geschieden vóór Of' bij elke toonbetaling. Indien de degels blijken niet te zijn geplakt, mpet die Baad van Arbeid heli verschuldigde iu geld navorderen, 'doch dan wiordt het verschuldigde bedrag met ,o/o verhfopgd, toen stelle dus niejt uit. Qjojk degenen, die «egels plakken voor zichzelf |pjf' voor anderen met het oog jp|p naderende invaliditeit mogen er wed mede rekenen, dat te laat plaikiken pf tfco lftat inleveren der rentekaaxtfen de rentjo in gevaar brengt. Die oudere venztekerden, die geen loon dienst meer verrichten, m(ogen «elf ze gels plakken. Vippr ouderdomsrente kan \dippr deze soort verzekerden met zégels van 25 c'ent wjoyden vblsta,an. Met liet (pp® op invaliditeitsrente en tveduwen- en weez/enrente verdient htt echter aanbeveling zegels v'an hpoge-r waarde te plakken. Opk' personen, die geen arbeid meer verrichten en npg in het bezit zijn penei' rentekaart, zijn verplicht deze pp tijd' in te leveren. I Indien geen zegels z'ijn geplakt, wiordt verzócht do reden daarvan te vernielden. Begrafenis, P. ICakebeehe. Onder -overgroot® belangstelling liad (gistermiddag de 'teraardebestelling plaat, van het stoffelijk oVersclhot van wijle» 'den heer P. Kakebeake, in leven le^raat a-a nde Ambachtsschool, die Zaterdag j.L pp Zoo plotselinge wijize .tijdens een vattin- tie-ïietst,oóhtje in België te Beauraing is pverleden. Onder de- vele aanwezigen wa ren de vporZitter, de directeur, leeraren en een gijopt aantal leerlingen van 'de 'Ambachtsschool. D|e kist was geheel bedekt met bloem' sfcuklkën van fajnilie en vrienden, Van die leerlingen 2e en 3e klas b'i.nkwerken. der 'Amlbachtssiclhlpol, van de leeraren dier Ecih(Dpl, en van het Zeedwsdh Tedhaisoli Instituiut, waaraam de heer -Kak'eibëelke lopk als leeraar verbonden Was. Aan het graf sprak pp verzfoék van de familie .alleen ds. M. v. d. Vis. De a.s. kermis. i Als eerste vtoorbo-den van de komende kermis namen reeds verschillende [onder nemers met hun wagens hier en daar standplaats, Biiji de Klpepaort o.m'. de ge- heele nederzblting van djanvier's amuse- mkntsgelegenhedea Weldra zul de Gitoota Markt 'weer het hart van de 'kermiskplonw zjjn. Naar verluidt is er pok kans op datl de bekende Lilliputiersstad hier hsfir tenten zal |ppsla,an. Schio-re. Op liet apoorweigstatiion VJjak» is Officieel bericht ingekomen, dat h-e,t personcnvervper v-an dat, sltaitioia met in gang va nden winker-diemst (8 October 1933) zal worden 'beëindigd, terwijl heit goed-erenvervber vopr-lioiopig JiU.i'f't gehaad'- ha.afd. Wriiieldiugi', Eiergis.termiiddag sliak bót 5-jarig' dochtientje van de B., alhier plot- aeling de Straat over toen een luxe autp pastt«rde, mpt, het gsvloPIg!, -dat het kind telgen -den auto a a nili-ep en -daardo-ox kwam tiei vallen. Meib een vierwiaudiug aan een der beentjes en een W'JeisBuur a,an de kin word het, kinid -da,b heivig geisölirio|kjlien was, -oipgien-oim-en. Dr. Gnirrelpl klo-n sl'.'eidlit(s jiehte- verwondipgen ..oonsbaiteereln. Do. be- Sjtvuuruer v-an den -auitio, traf'fc geen sdhiujSd. Hansweert. Het fanfarecorps- „Sahel- degalto" behaalde Zondag op het Natio nale Muziek- en Zangooncaurs tg Rott- sendaal een reuze su-ecoes. In de atdeofi- ling Uitmuntendheid .behaalde liet een eersten prijs met het h-oogis-t -.aantal punten. Hierdoor kon men des avonds mode do-en aan den E-ere,wedstrijd. EJlk gezetooh-ap moest hierin -een e-i-gen gelmzie-n vrij .mum mer uitvoeren. Onze- ,,Schcl!d-egaJlmers wi-sten in dezen Eere-we-dstrijd ook beslag te leggen -op- den eersten prijs, wait beslist een prachtige prestatie genoemd kan worden. De P. V. Dc Bjauwe Doffer hiald j.T. Zondag een wedvlucht, vanuit- Soi|gnies 98 K.M. De prijzen vielen o. m. als vjolgit: 1 2 en 7, W'. Krijnsen; 3 to (4, Ft Modde; 5 en (i, ,M. Kromibeen; 8 en 9, L. L.a.vooy10. G. Verstraeten. Dvunihiirg. Eiergis^eren had d-e 21-j.axigo P., inwoner de,zer gemeen,tf, ziali mat zijn zuster in zee begeven. Bieide zijn in cea di-a-aistroom heroolit- gekomen. Op haar geroep, om hu!jpl is men er in gc-sLaagd het, meisje, da,t reeds water binnen kreeg, te redden, doch de, jonge man wais door deD stro-om mee geitro-kken. Zijn lijk is kbrten tijd 'liaiter aangespoeld. Arne-inuiden. Toen 'de bedrijfIsleider van de Cultuurmiaalsahupiipij „Lo-verendal-ei'l lioifstieide Ni-eiuwerkerk met zijn knecht- A. -een stier uit den boogaard wiïde halen om ham -o,pi stpil 'tie zëtfcen ,nam de atier plot seling den ba'drijflsl'eader, den heer W'. op de horens en wierp hem da lucht; in, wa,ardo|Or hij bewusf-elioos ,0-p den grond 'o-jiee'f liggen. Den zeer verschrikten knecht gelukte het met veel stokslagen den stier van het sïaeli'tjoi'ffer te verwijderen en de weide Weder in te sturen. Hierna hee'f t; men den bedrijfsleider huis- hui-swaartjS gelbraioh't, waarna medische hulp' werd ingeroepen, die ihwendige kheuzin- gen consenteerde. Uadzand. Ziondag j.l. had alhier te on geveer drie uiu,r een bptsing plaats tus- schen de naar Oiostburg verteekkjein'dei tram en een uit die richting kpinend® Autp, welke den weg nog overstijkich wilde viqor de tram. Die auto, werd ge grepen door de locjamotief en kreeg aan merkelijke sc'hade; persoonlijke ongeluk ken deden izidh njet vipor. Aardenburg. De Raad dezer geme.-nte -kwam dezer d,3®611- bijleen. Hat verzlodk' van de gemeente Sluis io|m op n-anwijzling van Ged. Sitaten een bepaling iu de v'cr- i.ordening op te nemen, waadbïj het uit monden en uitsladhten yan ^'ee in stal len en schuren -z[nu worden verboden, kon b!y ■de meerderheid van B. en W. reeds geen genade vinden. De burgemeester verdedigde dit veir- Uoi op hygiënis'dhe gronden. De 'heer Catsman is tegen een derg|ejlijk yeihod. In dezie tjijlden Van diepe inzin king dienen de mensc'hen niet tot het' maken van kjoslen te worden gedwon gen. 'Hiepop wiordt het voorstal v'an de meerderheid van B. en ,W|. z|p.nder ho|of'- delijke stenïming aangenomen. In behandeling komt thans het ver nieuwen van een plalfjopd in de raads zaal. De kosten hiervan zijn geraamd op 'f! 300. 1 Dhr. Catsman zwu deze reparatie nog eenigen tjy'd willen uitsteKlen met het iPpg op de grqate uitgaven. Dhr. Hpliebrand wil juist nu in dezen crisistijd dergelijke werkzaamheden ,uit- v,oeren, te meer gezien d'en deaolatif|n to)e- stand- van het pla'fotnd. De Voorzitter on- •derschrij'ft deze laatste- meeniug. D;hr. Catsman blijft v(oor uitstel. Hij' stelt vjo-or thans een tijdelijke reparatie te doen ge schieden. Met twee steimlmen tegen, die van de heeren Hpllebrand en Rij'ckaert, wprdt dit voorstel van den heer Qaitsman aangenomen. f Bij da rondvraag will de hoer Raekere wijzen -pp -de te groot-e snelheid, die Ver schillende aut,o's door de koim der ge meente ontwikkelen. Dhr. Hoïïebrand .on dersteunt znlks. H5j' zpu politie-m'aa.tfeigd1 len wensclveai. De voorzitter zal overwegen of een verscherpt pplitieoptredlen noodzakelijik ge acht kan wprden. In de herberg „De Riop-de Deiauw" alhier werd Maandag 1.1. een goed bezoch te vergadering gehouden met het doeil' een R.-K. Kieisvere'eni'gin.g op te richten. Het r&su'ltaat was dat een bestuur werd geko zen bestaande uiit J. Lippens, voorzitter mej. J. M. G. de Rijcke, Spcrata-reslse, G. Lanuaye1, penniingimeieis(ter met G. va-n de Voorde cn C. Vleeschhouw-cr, basiljituns- lëdeD. H|antenisse. De Gomjmissaris der Konin gin heeft benoemd tot- .gum.vefljdwaieh- ter alhier dien heer F. M. Van do VijlVer, thans agent van pplitie te Breda. Een legatenrcgen. Mevrouw -de weld. J. H. Bilum-da Niet, overlodcu iopi 1 Auig. op „Duinivlieit," ta A-agte-berke bij- Domburg heeft-, vrij vhu kosten o. m. de vollgeinde legaten tVer- ma-aklfc: D,e Nederduiitscili Hervormde Gumieente te Schevenipgen f 25.000; de diaconie der Ned. Herv. Gemeente te Sc'hevleuing/ai)1 f' 25.000d-e Ned. Hervormde Geinieiente t-e 's-Gnaveuhage f 40.000; de diaconie der Nod. Herv. geim. te VGravienhage f 40.000; de Ned. Herv. gem. ite üiomburg f'5.000; de diaconie der Ned. Herv. Gem. t-a Dc-mburg f'2.500; de Neld. Herv. Gem. ta Aagtekerka f 10.000; de diaconie der Ned. Herv. Gem. te A-agtekerke f 10.000; del vereeniging voor Ohr. V-otk^onderwija ta Rotterdam 1100.000; de Bond .va-n Evangielisiaiti-en in ejn> -ten bate der Ned. H-erv. Kerk f 100.000; het Ned. Herv'. Weeshuis en Oudelliede-n Gesticht te Sohë- veningen i'10.000; de vereenigjing „Kiin- derzorg1" (vanw-ega de Ned. Herv. Kerk in Zee/ajid) te Middelburg f 60.000, tot het t.oit 'heit uitvoeren Van verschillende wer ken; de vereeniging tot Ohr. Vierzioaiginip van Ki'-an'k'z'ininigeln in Zeepland te Middel burg 125.000, -olm uif; de rent-® deiaer sntn iaan de verpleegden -en aan het v'er- fileigend personeel jaarlijks ven a-ainiglenia.- men dag t-e bazlorge-nde, <vtere.enigini^ „Draagt elkanders lasten" tei Middelburg (sufjpf.ati-etionds der Vereenigipg iRo-t Ohr. verzorging vlan Krankzi-ninigeu in Zee land) f 25.000; de Chr. vereeniginig ,-tiotfc stichting cn ex-pl'joiitaitie van sanatoria, en Jij-tters aan tubercuias,e „Zonnegloren," 'te Utrecht f 100.000, olm tie hast-eiden vo,or den hauw v,a,n een p,avil!jioein tot verpleging van lijders aan fulberculoisa en f' 200.000 tot -stichting van aen fonds uit dc reinte waarvan aan Ned. Herv'. patiënten1, die daaraan betooiëflfce blijken te babibem en die in de inrichtingen v-a;n da vereeniging wtorden verpleggd, v'ergtoiedingiên in min dering va-n den verplëeglpa'ajs kunmeu wor den gegevende vereeniging -tolt -stichting en instandhouding vain -eeln Chr. Zieken huis „BetheiSdia," 'te- Yilisfeingen f 300.000. Verd-er benoemde m-evr. d-e wed. J. II. Blumde Niet- onder den last Van vo renstaande 'legaten en van legaten ten ba- hoeve vlan piaiitiiouOli-eren 'tot haar eenige erl'geniamen -de ye-ri"ani|oin|g „Kinideraorgl" te MiddeOlburg en de vereeniging tot sltich- tin-g e,n i-iiislta,n-tllhoudLn,g van een Christelijk Ziekenhuis „Belthesda," te VQissiugen, beide voornoemd. Het conflict te St. Philijibland. Dc landarbeider-s te St. Philipsland heb ben -het bemïddc&ingsvioflonsitel v)a,n den rijtebemidideEaar m-ef algeimeen-e slleiinlmicn fl,a.nva-ard. W|as dit oo-lr geschied doior de bei-rokken werkgevers, dan *wlas belt ge schil via-n do baan -geweest. Door dezb is ech'ier aan helt aiideeOinigsbieistuur van den Chr. Laudai-hoiiderfbond bericht gazondan, dat zij bereid zijn heit uurloon tei bepalen op 23 eent-, mits dit niet wordt vastge legd in een G0at-ra,dt. Wiordt dit door da arbeiders well ge- wenschit, dan houden zij vaslt aa.n een uur loon Van 22 oeinit- Ho-e nu hielt verdere verioiop. der a,otj)a zal zijn v'allt nog niet te z-eglgien. Bi'iii'aandc korpten. Z-on-dag is tei R;o-osënda.all hielt muziek- en z-angoo-ucours vioortigeaelt, dat doior de harmonie. Erato en belt mannenkoor Clon- oordia- aüldaar ,g)e[oievien wiordt 'ter gele genheid van hun bcsit-annslherdelnkinjg. De jury kende a. a. d-e- voCge-nde bekroningein toe,: Fanfare Scheffdegalm, Hansweert., afld. uitmuntendheid ,1e prijs; gemengd koor Door oeflening v'ereoni|gd, Vllieslnlgein, a'fd. uitmuntendheid, 2'ei -prijs. Dc Zccmvsclic ïnixssclle ft in 1932'. Aan het versjag Van den toestand der visscherij in -d-e Zeeuw,s'che str,o|omën en 'zeegaten ,over 1932 is het vblgende .ont leend .omtrent de mosseltecit. Mpsselzdad kwam buiten de Wiester- Sichelde in geen enkel district op dc; publieke banken ,o!f op de perceelen voor. De publieke miosselz'aadJblank-'en in de Wes- ter-Sichel'de zijn pp 13 September o•penge^ steld. Op de derrie waren teen- 95 vaar tuigen aanwezig, -dojc'h de bank viel 'ge ducht tegen, oprdat in de voiorat'gaandjo week 'dlqor 'bet slechte weer veiel >zaad verloren was geg|a,an. Viajx de Zuiderz'eia is weder veel z'aad aangevjoerd. Wiel Was 'het aantal vandaar aangevloierde tonnen mpssel'zlaad kleiner dan in vorige jaren, dojch het «aid was klein van-stuk, het geen voordeelig was. In het district Oiaster-Siclielde, w-estej- lij'k deel, zlijn een pngekiend groole 3i<*e- veelheid halfwas-moisselen uitgezaaid, wvlif- ke z'ijn aangetroffen in d'e Wester-Sc'heldo b'ij 'Terneuzen pp ongeveer 25 meter diepte. lUit de, Louwerz'ee z'ijn in idit district nog aangevoerd een hoeveelheid van 8125 ton halfwas-mosselen, terwijl dl® totale aanvoer 284.320: ton bedroeg ter waarde van 1170.592. In het district Oioster-Sphelde, oostelijk deel, iz'ijn alleen haltw'as-mlo.sselen gedurende korten tijd pit gezet, iOim bevrijd te worden v'an 'dei zeesterren. In bet district Grevelin^en zlij'n aangevpei-d uit de Zuiderzee, W,ester- Slchelde -en de Belgische en andere dam men: 87.225 ton, ter waarde van 67.7178 gulden. In Zeeland is dus naar schatting in totaal uitgezaaid 371.545 tou mossel zaad, ter waarde van f 236.370. Do,or het zlachte najaarsweer ging nog geen mosselzaad verloren, zoodat het wel wenschelijk -z|o(u Kijn, wanneer de Zuider zee vwor de meesten gesloten b-le4P. De tofale vangst Van de banken in de W-estenSlchelde was 202.240 t'on, ter waarde van f 130.000, welk zaad ,op- de 'Goster-Slchelde en Grevelingen is- uitge zaaid. In het -district Ofos-ter-Slc'helde, oiosfce-- lijk deel, bepaalde de viss'ohers -zich tjo;t het uitaetten der mlossels op de verwa- terplaAtsen ionder Tholen. eu Yerseke, in welke gemeenten de handel g'edurfiide- het geheel® seizken buitengewoon goed w'as. Ook de kwaliteit, vooral Va-n 't Zeeulwseh pro.duct, was uitstekend. Te 'tYerseke is men dit seizjpen met een nieuwe industrie begjonnen, z'ijlnde het knippen van nfessels. Bij' deze bewerking p.ntdoet men de- mossels inlet een schaar van het spinsel, waarna izljl vv|orden sc'hoan- gesppeld -eu iu Zakjes van 50 kg. vtoor verzending gereed gemaakt. In deze indu strie werkten pngeveer 200 meisjes en jongens, hetgeen voor Yerseke Vooral in dezen tijd een opkomst beteekend|e. Ejtn gev-olg hiervan is geweest, dat gluo.te par- t'ij'en miossols' uit andere districten zijn aangevoerd-, In het druksto gedeelte van het seizjo-en z'ijln vanuit Yers-eke ongeve(e-r 2000 tio-n per week van daze aldus behan delde mossels verv|o-erd, in de meestie g<^ vallen rechtstreeks per autjoi naar Frank.- rijlk. E|ohter viel het te betreua-en, dat de prijlz'en, varieerende' tusschen f 1,10 en 'f' 2,25 per bon, izloo laag waren. Olok vanuit Tholen hier zijn ev'en- eens m,ossels geknipt, doch het was' er was er geen suCcles z'ij'n in het ufge- loopen seizoen veel mlossels por auto: ver kuilen naar België, terwijl vanuit B[er- geu |Op) Zpomi ook belangrijlkle verzenldliiL- gen plaats hadden, pok' gëklnip't oï' inge maakt tof per ba-al, door de gebtaoiedeirs van D|ort. In het district Oioster-Srihelde .westelijlk deel z'ijn buit-engewjpoln veel mossels vër- z|onden, al waren zij' in den loop- van het seizjoen niet zoo goed1 van kwaliteit als het vorige jaar. Al spoedig liep' de prijfe van i'2.80 tjrt f 4 terug tot- f 1.40 a, f'2 per t'.on. Vanuit dit district vo<onz|ag men Iersek-e, Thlolen en Bergen op Zoom st-eeid-s vau mlossels, In het distriet Greve-linge'n bleef' do verz'euding, hiopwel niet druk iu het Voor jaar aanbpiuden tot April, met ongevear .1500 tlon per week voor f laf f.75 per bon. Gedurende de maamden (huli en Aug. kwam er tengevolge vlan -de warmte stag natie, dipeh daarna pam de verzending ge- leideÉjik weer foe tot ongev. 6000 ton per week in October, Waarna z'ij in Nov. weer terugliep tjot 3500 ton. De prij's w'as in xlen aanvang v'an f 2 tot f 3.50 per tio.n voor puike kwaliteit; iu het- najaag 1.40 tjpt f'1.75 per ton. De hau-d-el pp Engeland was gedurende het geheele seizloen zeer slap-. Door en kele (ondernemers is ailzetgeb-ied gezocht in Npprd-Brabjant, Limh'urg en Duitsc'h- laud, djolch de oiniz'et bleef te k'lein pto van een suóc-es te kunnen spreken. Ook het knippen der mjossels werd in laatst genoemd district veel gedaan, doch zonder winst,. I I I Mede tengevlolge v'an het feit, dait. zbo- .velo mossels per auto zlijn verzonden van uit Philippine, Ierseke, Thpien en Bergen plpi Zoom, werd Bruinisse gedupeerd. D|e weg SteenbergenAnna Jlacjolbiapolder ia namelijk ,z[oo slecht, dat vrachtauto's deze niet kunnen berijden. iZjoolang verbete, ring van dezen weg aphtefw'eg blijft en Br-uinisse dus niet hare, mjossells v,an Anna ■Jiacobapolder p(er a-ut-o. kan verzenden, wordt 'deze gemeente in den zomer door Tholen en in den winter door Ierseke ge heel met genp.emd x ervbermjddel ovleirvbk- geld. De -drie nieuw aangelegde pereeejkoi iu het Mastgat schijnen wel iets te be loven, doch op de 20 ni-e-uWIe "perc'sjlen in Ide Grevelingen ging alles yedfoir-en. In het district iWiester-lSichelde zlijn geen injpssels gekwoek-t. Alleen in iden Braaptoiian bevinden zich 'vferwaterplaatsein., van waar uit men in den isomer mlossels verzend, terwijl pp eenige peri»Jen in het HK(Ifl|et- gat een proef is genomen, die mislukte doch waarop het dit jaar met eenig kle-in ziaa-d uit de Zuiderzee wiat beter schijnt/ te gaan. j De handel ging in het y;0-or- en pajaat hopfdzakelTijlk over T-erneuzen en maar weinig ,o.ver Philippine, terwijl ook te Bresliens tamelijk! gijopte partijen zijn ge lost en per aut,o paar België v.eijvpefrd'. Gedurende -den zjomer ging de handel via Philippine en een weinig pver Boucha-ute. Dó handelaren te Philippine ondervinden ieder jaar meer condurrentie van Ierseke. Ook dit seizoen voeren wekelijks onge veer -ztes Vaartuigen van Ierseke naar Tef- neuizen en Gent. De perceelen in het Slpe en iu .he't Dellegat slikkten steedis lueer pp; enkletó perceelen in -de !W,ester-B|dheld|e on de perceelen in den Braakman vei:ziand-en ge heel. Zccuwst'be vereen. sier het vlieg'wezen. Bijeengeroepen door een voorloflpig co mité had dp hedenmiddag te MiddeÖ- burg eene vergadering plaats om te. komen tot oprichting yan een Vereeniging Voor hel, vldegwezen in Zeeland. Op een 500-ha!' nitgeizon-de-n cdroctilaires hadden 88 piersomen bewijlzein van instem ming, geigeven en vele -daz-er uit verschil lende -doelen v-an de- provincie waren naar -da vergadering gekomen. Da voorzitter cte heer C'. A. vlan Wjoel- deren, burgemeester van Vli-ssingen, meen de, da,t men de- Vereeniging als, opgericht kan beschouwen /ein hoapt., dat deze geheel Zeeland zal pimvattje». Mocht echter de op Schouwen reeds bestaande vereeniging apart willen Mij'ven, dan hoopte hij-, dat er geen verdere vlersnipiparing ztaï pdaatis 'hebben en de vereenigin(aj er een aal' zijn voor Ze-eland bezuiden de Oiostorscihelde. Spr. hio|T|pita cn rekende verder icitpi een aan- genaime s.amie-nwerking' me,t de Nederlain-d- scha vereeniging vlotor de luchtvaart. Als eontributie yoor de nieuwe vereeniginja) noemde -spr. f 2,50. De heer v. d. Pauw, Vertegenwioordlgeir de-r K.L.M. ha,d gediejgenheid te verzekeren, da-t deze maatschappij- met bel'angsteBing het werk van oolmité cn Vereeniging volgt en med'e te deden, dat de Zoeuwsohe lijn niet ullc'ein te evpjtod'teere» is[ maar ook rendabel. Aan d'e hand Van, statistieken- toonde ®p'r. a,an, dat het verVoer op' dezte lijn seder-t 1932 z'eer is t'oegieinom'en. Was er -een vlisgv'eld in Wtot Zaeiuwlsich- Vlaanderen. dan kon jnian- oos een ilus- tohenlandinig -daar maken «m1 als er een veld komt; te Goiesi en oen irii Dtawt eeuws'ch-Vliaandere-n, dan zal de K.L.M. Onze handelspf>liti-ak. In de R-.-K. 'Werkgever heeft het Ka merlid, mr. Kortenhoicst een felle aanval gericht op de handelspolitiek welke minis ter Verschuur voorstaat. Mr. Kortenhorst betoogde o-m. dat mi nister Verschuur mt>et beschouwd wor den als de voornaamste tegenstander Van de wensehen en verlangens der katholie ken top ettmomiseh. terrein. Wanneer de k,a-th!plieike staatspartij' naar oorzaken zoekt, schrijft mr. Kou'tenhnirsti verder, waarom breede groepen Van lien, die bij de laatste verkiezingen aan 'haar hun stem gaven, thans rebelsch wlprden en heil zbeken b'ij andere -me-est faslcis- tische flpnnat-ies, dan behoeft men werkelijk niet ver te Zpeken. De 'ontevredenheid richt z'ioli tegen de p.economische politiek der regexring, waar in een kal'hjolieke minister precies het Mi keerde dóet van hetge.-n de lvafholijejk'c| kie zers hadden mógen hopen. Het vertippwen in het beleid op oeic|a- npmisch gebied is in de weinige maanden, dat het kabinet-Colijin aan het bewind is,, izienderpo-gen getaand. Niet alleen, dat minister i Verslchuur het loeconomiseh urgentie-pTogram der kattin- lieke sociale organisaties niet onder schrijft, ook moet warden vastgesteld, dat deze minister ,op de meeste punten fëifo verklaard tegenstander is vlan de aunböVo,i len politiek en dat v-oiorzjoioiver Wij- de •woorden yan het program hier en .daat 'Zop kunnen overnemen, z'ijln geheele wfezjep in opstand verkeert tegen den geest vja,n wat gevraagd wiordt. 1 i Wij schrijven deze harde waarheden werkelijk niet vo.or ons genoegen en noig .veel minder is liet -ons erom te Hoe» minister Verschuur, dien wij' als mensch hpogaehten, onaangenaam fe zlijln. In het Parlement hebben wij nu onge veer vier jaren lang '-de oedonómiSeha p-clitiek van minister Verschuur, vioorzioioi ver het de industrie en de bevordarinjg ■van den export betrof, in alle toonaarden bestreden. i 1 Dat beleid heeft de industrie tot de» rand v-an den ondergang gebracht." Men heeft het mr. Kprtenhorst nogal kwalijk genomen, dat hij «oo uitpakte 'te gen een partij-genoot-minister, op zloio'n agressieve wijze. T-o.ch gelooven wij niet dat genoemde schrijver met zijn critiek er geheel naast geweest is. Eien der beizladigdste Katholieke senato ren, mr. v. Lansc'lar-t, heeft j.l. Vnj'dig in de Eerste Kamer b.v. een 'beekje opfon 'gedaan over de manier waarop wij! door Dluitei'hland behandeld wurden. Met het ingehouden geld dat Neder- landsche crediteuren toekomt wordt, Vol gens mr. v. Lansc'ho-t, niet de positie der Duitsc-he Reiehsb'ank versterkt, ina-ar men 'financdert er de Diuitsch® werkvarsdraf-i fing mee; men koopt er eigen ob-ligatiea in Holland voor terug; men betaalt er Amerika en Rusland mee, enz. Mr. v. LansChot heeft persoonlijk zich van den toestand in Duilsc'hlajid op de hoogte gesteld; liij kwam: met feiten. Die Kamers drnkt-en minister Verschnulr de wapenen in handen -om zich tegem deze unfaire praktijken te verzetten, dolch noicih «learingswet, noch crisisinvoerwet werden tot heden gebruikt. Is het wonder dat de eerst-gedupeerden «ich uiet meer stil kunnen houden E - UITKIJK. zeker niet, achterblijven en een tweieilei Ze-euwscbe luchtlijn op-enen. Gewezen is ook opi dei Ned-erliandlslcibei rondvlucht en op het oponthoud op hek vliegvleM V'lissiagen, opi Au|gu|stjuis- Ten slotte heeft de secretaris van hot yjoorloopig comité ,dhr. Smeding uit Mid delburg, eene lezing giehoudan over „Ejan kwart e-euw -lu-ahtvaart." Dt Zeeuwsche Processie naar Kevelaer. De. Zeeuwsche Processie naar Keivdaor aal ook dit ja,ar, dus. voor den zesden keier, uittrekken en wel' o-pi 4, 5 en 6 |Siejpjtteim.l>er. Daar het reisgeld met 20 °/o verlaagd is kunnen worden, hoopt het bentang dat del minder gunst-iig® tijdsoimiskandiighedeH geen belemmering zullen blijken vooir eem i-linkë deeluam-e aan de beevaart naar Ma-ria's genade-oord. Nadere bijzonderheden zu-llen van dieta kansel en per biljet in de kerkpjoirtailefn' worden bekénd gama,abt. Auto met drie "eestelijkcn tie water. Op den Haarlemmerweg tnsachen hat kruithuis- en Amsterdam had eergister avond tqgen half elf een auto -ongeluk plaats, dat nog betrekkelijk goed is aijge- itoopen. Een auto, waarin ziclh drie R.-K. geestelijken uit Beverwijk bevonden, read in'de richting Haarlem. Van da tegen overgestelde richting naderde een vjraeht- auto, en kort daarachter weer ean per sonenauto. Ongeveer iop het otoganhlik, dat do beide eerstgenoemde auito's elkaar passeerden, wilde- -de personenauto de vrachtauto vjoor- bijrijden. Door dit gevaarlSjlke ooupearen kwam het linkervooi-wiel van da auto, waarin de geestelijken zaten, in aanraking met. het linker-achterwiel van da rou- peerende a-nt.0- Hat gievolg was, dat da bestuurder van de auto met da geieatelij- ken zijn stuur kwijlt raakte en via bat rijwielpad in het *<vater reed. Gelukkig is het daar ber plaatse niet diep, zoo-dat da ■geestelijken zich zelf in veiligheid konden stellen en met den schrik vrij! kwanten. Minder goed verging hek, een Ainafer- damsch agènt,, die juist op dat piunt o|pl heit rijwielpad reed en. die werd aangereden. Mek beenwonden moest da mandoor den- G. G. en G. D. najar het ;Tës«|eijswliade- ziekenhuis worden overgeibradhiti Blij' 't l,a Eergisteravond wam baden in de -Zonde J lüpenberg te wngehuwde B., uit d (Zwemmen, v«rd.weeri P 'fliepte. Dit wterd Itaakker, de 30-j^S Npgelenzang. H« g 'de vissdher slaagde tn de beide Jen ZÜ' waren toen ie - .Onmiddellijk 'werd ee"r ,|dic ruim lVs uur kuustrn heeft toegepast, evenvve- -'tait- D,e beide manue» te zlij». t —Gistermiddag is te l .de 17-jarige dl- ^ijisM uV pij 'het baden verdtonke. Over b'i/ord geslage Gisteravond is te Ma,ars wedekanaal de sehip'perski iZuiden, aan l»ord van «hipper Hee-nk, pver bo lyerdnonlven. 1 j u .-hot kanp,al -opgetaaM. Jacht o-P' e Maandagavond onge'vee Ids Nieuwstiiaait te Kerkra-- lauto .gesignaleerd. In de >Bich de adjunot-ins|apti;ur Kdc heer Mioiorniian en enk -ren, eveneens in een a,uit> Machte lauito «p K«rkraa, Ibeunerkte de dha-uiieut :hij geVoilgd werd en da,ar hij de snelheid. In dei '-Sfeiinnel 'bij de Wlijngraóli' auto vóór den gmlokkdaiu! ren siLa,plcn uit, riepen aaren" en haalden höf S •idea datg1- De s^micxMceiLaaart speed dioior, lOipnieuw Jsövta. die waaraehuWtoi Toen -sloeg de smokkelt lyyvQ'lMiw&g? ia ^a ödluoibeia -iden smokkel'waglen. In d het sla,öhthuis' s'topt-e de ao-m sprong er uit «n korenv-e-ld. Die bestuurde teerd. De militaire -politic verband en oip last- Va geneesheer, w-erd die ma ten wo-nendle in Schaeisibei .kentiuis -te Kerkrad® gei kwee seliiatien in den r" ris levensgevaarlijk'. De 3Kg. Duitechie geamioikkei .fes fe in beslag t°jeno|me~ Dwnr een inotar ove Te Vrppmihoop is gi /jarige meisje B. bijl he 'tien weg do.or een moto '«n gedito^- i De toSotorrijlder, die kwam, is tonder zidh .'hemjoeid te hebben, d' B'ijl het b Dinsdag!xjo nd is in d Kapel in 't Zand bij f jarige L. Mnnnicks uit 1 Ibaden verdronlien. Het diaald. Ai'stli Woensdag h-eeifit mien i •Jda zoc'-gena-amd-e Geonen .jneent-e Rergheim öp' de :imeentei Oss heit lijk g ',20-j-arigcn w-erk'lloloZ'Cn k Viei uit O ss. Gisterochtend hadde-n Die, bij de pioliti-e nangiilt) ;z;oon Dinsdagavond ni'eit tijd was thuisgekomen c in het, ouderlijks huis -Onnnddclllijk stelde de 'breid onderzoek in, dai -tïp'sporing van den verm Eien zekere v,an Udei raniddog! miet_^ijh vrouw omstreeks vi-er uur a,a-n .zoeken in den Gcroont, -eensklaps zijn hond hev .(feu. Toen v,an Udep. m -. te kijken, walt er -aan Ihij een me,t -bloed bedt in een greppel liggen. Sploedi-g kon worden -jenen -te doen had mjert- 20-jarigen vermiis|ten D-t man bleek het. slachtof'J jden vun een aSsdhuwel: lichaam v-eripi'mde dien .steekwonden in de harti 'hals. Do politie heieif't met -omitrek -afgezocht, diocl re>uia.aat opgeielverd. Al's een bjjlzonderheid jgemeld, dat. in Noveml Ia,ar op- dez'elfde plaa gevonden van den 30-j J. van der Past die do was gedood. Dit mfed onopige-hclliderd gebleven V. D. meldt, nader ui Iu den loop vau Wp de politie den 28-jarig gearresteerd, een nerf lïlij werd met het lijk -,ia naar 's-Hertogehbos Ma Gisteravond omstreed '30-jarige broodbakker die tijdelijk te Nijlmegi jarigen Coenen na een v hatj huis van mej. J. jmeit een mos in den ri idood. Heb slachtoffer caxd naar heb rfekenj De dader heefft;'zich bureau begeven, waar 'heeft vertrfiL

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2