NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND c DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Db roman van Robert Haflings >CHE COURANT ITENSPELH DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1933 298TB JAARGANG De Katholieken en het Nationaal Socialisme. BUITENLAND IERLAND BINNENLAND FEUILLETON |e|L,-'wieitléii'stóhia|ptp}ejlijlk( gebie^ [riten erin vlan de jongste hebben zich dit bolstee I hebben aangeschaft. He|), bron v,an geestelijke lom zijn. geleerden schrijver, aan Speijhrouck en aian da uitygevfers, J. Je Roermond. SCHEi VOETBALBON». Officieel. r si v e r g ia d ie1 r i n |g. heif Bioindabfeteltuur vlan dq luwden opgeroepen tjer Vea> 16 Aug, eek. gehouden in beiti te KWaidlendamlme., uur nam. (Wletttel. tijd). Opening; 2. InïihaJjaltiia (ZqeirElerw. 'heer Gt bestuursfuncties en vastotelllinjg weidistrijd- Reteplreking ©om|p|e|bitie s'ei- 6. Va:s|tis|te]ling houidls- ■ete.7. W]a:fl gjelbkadhit; 81, riuitjmig, buitenstaande uitnoodiginjg beschouwen, omdat geen dia bestuursleden worden Secr. CompJeider Everaaj-d,- NUMMER 94 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2: Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN [Dje Kaderdag van de Katholieke .S taats-i partij in Amersïjoprt w,as voornamelijk bij- eengeroepeii oin eens vertrouwelijk te spreken over de bTanden.de vraagstukken van .onzen. tijd. Natuurlijk valt daaronder allereerst het 'p'rolbleein van het snel 'groei end fascisme .ook in ons land. ttjoch is de vraag of tegenstanders van de parlementaire democratie in de talaats- jnartij kunnen blijven en daar de vrijheid krijgen pm openlijk' voor hun denkbeelden propaganda te maken, te Amersfoort noch. cpnereet gesteld, noch concreet beant woord. j)ie „Limb. Koerier", die blijkbaar on der den indruk van de nat.-soc. pi-opiagan,-! da wat zenuwachtig is geworden, is daar over ontstemd. Het blad schreef tenmin ste de volgende, ©enigszins fascistijsjdh. aïlgest-emde regelen: „Men hoopte, neen, menrekende er pp', dat de ka,derdag in Amersfoort ge heel Zou draaien onr de urgente vragen als bujtv. deze: .Moeten wij', katholieken, vechten v'oor het behoud vau het parle mentair democratisch stelsel in bieder- land en derhalve de anti-parlement air[ •gezande katholieken uitstooten, of is er een andere weg, die met behoud v,an de politieke eenheid onder de klatholiie- ken al het gjptede overneemt uit het nieuwe streven naar meer geboiidenhteid in staat en staatsbestuur r „Met andere woorden: zullen de tegen, standers v.an de parlementaire dempcra» tie in de R.-K. Üt&afspiartdjl ruimte en gelegenheid vinden, om met kans op mie- ces v,oor de verwezenlijking, van hun staatkundige desiderata te strijden, of m|opten zij» elders, bij een of andere Nje, derlandsche nationaai-soöialistische b'ewe. ging een onderdak Zoeken om1 tegen de Rt-K. Staatspartij1 te vachten." ,Miedaor één van de klemmende vira- gen. waarop de kaderdag te Amersfoort geen antwoord heeft gegeven." »e beantwoording van, deze z.g. klem mend# vraag kan intusschen niet twijfel achtig zijn. j Het is wel teekend voor de plotselinge aanwas van het fascistisch gevaar dat in het program van de R.-K. Staatspartij vjopr 1933 over dit vraagstuk in allo talen gezwegen wiordt, merkt „Ons Noor. den'' tereclit op. Et Wiorden in dit program wel alleitti eischen gesteld aan den Staat, er worden wel allerlei verlangens opgesomd, wedka men gaarne verwezenlijkt zag, maar .ove,v |de staatkundige vorm, de wijze waarop deze katholieke desiderata mtoe.ten ver wezenlijkt Worden, daarover spreekt het program zich in geen eakel opzicht 'uit. Indien bij wijze van spreken, de katho lieke staatspartijl zlo;u meewerkten om het parlement naar buis ta sturen en de Ro- geering dictatoriale volmachten t'e gevén pm buiten het parlement om' t'e xcgeeten!, dan kiomt zijl daardoor niet in strijd toet het program. Zeker niet, indien de Ëjameir- ifractie d,oor .aldus te handelen de 'beste waarborgen schiep voor de inwilliging van de in het program gestelde edsichen. Oto|k op: het program' v,an 1922, WaagbSj] het. program v,an 1933 ;zich aansluit, wordt p|m|trent de staatkundige richting, waarin pjns land' bestuurd moest worden, géén woord gerept. Wijl moeten eigenlijk tot 1896 terug gaan en wel tot de inleidende .verklaring ,op het pro-gti-aim!, in die dagen djopr Stchaepman ontworpen, om een uit spraak te vinden Van de Katholieke Staafa partij! over de staatkundige V|orm' v'an het regeerimgsbeleid. Maar ,oiok' toen sleclhts heel vluchtig en in het voorbijgaan. Immers we lezen daar, dat de Wjfee, waarop de punten van bet program moe ten verwezenlijkt wqrden, een kWestib is, waarin allerlei omstandigheden een nol kunnen spelen, maar dat allermeest de samenstelling v,an dte TWeede Kamer daar op van invloed z|al kijh- Ein dan lezten we onmiddellijk daarna, dat de strijd over de ontwikkeling ohzer staatsinstellingen, voor langen tijld beëindigd is en pp. de hoofd punten beslist. i Tpt zbover deze toelichting. Nu is een periode van 1896 tot 1933 in de staat kundige geschiedenis vani ons land onge twijfeld een lange tijd. Maar We gelopven dat er, tp|t voor deer kjarten tijld, het in onze partij) als een 'clomltnunis opinio gold, dat die lange periode van 1896, nog bij lange na niet geëindigd was. Ein we dur ven zelfs plp| dit ©ogenblik de steilin|g aan, dat took nu nog.de vraag, izlooals fla „Limburger Koerier" haap thans stelt, niet anders dan ontkennend beantwoord zal kunnen worden. Imjmers de Katho lieke 3taa.tspartijl is Bk» innig saimeiige- grpeid met het dembératisch piarleto'enthi- re stelsel, Zooals wijl (dit thans nog ken nen, dat het .ons niet möigelijfc lijkt!, dat w^ji leden in onizie partij zouden kunnen toelaten, die het rachti opeischen, bin nen de partij1 de nationaal-fascistisohe be weging te propageeren. Die b'etreltlk.elijlk e negatie van dit pro bleem in pnze programlm|a's vindt dan .ook niet haar oorzlaalkl in de onversidhil- ligheid tegenover dit vhaagstuk',, maar in het eenvoudige feit, dat .hier nooit een vraagstuk was. Het Was to't-nu-toe een Conditio sine qua non, dat het 'lidmaat schap van de R.-K- Staatspartij] inhield, 'dat men voorstander was van de parle mentair-staatkundige regeeriagisypirm1. De rede, door omzien ipartijjvlo(o(i1zittle(i' in do verkiezingsdagen, 'gehouden, lov'ei een sterk gezag en'een gezoncïen staats invloed, toonde «Verduidelijk aan, dat de Katholieke §:ta:atspart!ijj inzlalklci de staat, kundige .ontwikkeling van ons land geen anderen weg wil zien ingeslagen, dan .Zooals een v.an haar meest-bekWaime leden de .onvergetelijke Struytaken - die heeft uitgestippeld! iii Blijk voortrefflelïjf- ke staatkundige werken en redevoieringttta Er kan o: i. geen twiijlfel bestaan, d!at voor tegenstanders v]an de parlementaire demloic'ratie in onZe partijl geen plaats is en dat aan dergelijjke piers(onen Ze|ker geen kans gegeven m|aig worden, olm1 'bin nen het raam van, onze partij! en pipl onz'e vergaderingen hun st-aiatkundige ideeën to ontwikkelen. Om alle misverstand te vloorkbm'en, wil len we hier er nog eens nadrulddedijik Op wijz'en, dat wijl, deze alleen bepleiten voor de R.-K- Staatspartij! en -dat wij de geloofskwestie er hier gehe(ei bui ten laten. l j JDIe verdediging v'an ons Katholiek ge loof vordert onvérbidd'èüïjk1 in de belij denis door de Kerk overgeleV'eirde fet- eenheid van zin, bijl oRen en de hoogste volharding. Maar over dat wat to;tde vfijte meeningen behoort, is het geoor- laajf'd, lOip1 gematigde wij|Ze 'en met het! dwel om tot de waarheid te koimen te redetwisten aldus' de encycliek „Im- miortale Hei" 1 Welnu, de vraag: welke staatbluudige vorm Voor een land de juiste is, betrefflfj geen geloofspunt en b|eho,oi-t tot de vrïjé, kwesties. Alleen wanneer de prppiaganda voor een bepaalden staatsvorm, geschiedt op een wij'Ze, Welke zeer diicht de begin selen van het naturalisme i,offl rationa lisme nadert, dan is deze richting voor alle Katholieken verboden. In hoeverre dit met 'het natiothaal- spcialisme ten onzeint het geval is, v'er- 'm.ogen wijl niet te beoordeelen. D(ie taak kunnen wijl met volle gerustheid aan da kerkelijke autoriteiten overlaten, die hier over tot nu toe, ten onzent geen uitspraak hebben gedaan. Het gaat hier alleen maar «ver de vraag of 'het lidmaatschap vhn de Katho lieke Staatspartijl vereenigbaar is met een staatkundige, richting, welke zich beweegt, in een anti-parlementaire richting. En dan mëenen Wijl die vraag niet an ders dan ontkennend te, kunnen beant woorden. VAN OVER DE GRENZEN |1 Wlarden de P h i 1 i pip'ij nen thans o n a f'h a n k'elijk De Phi,lippijnen, welke zooals men weetj onder Ameriklaansteh .protectoraat staan, streven reeidis geruiimlem tijd naar een labsiolluite oonaïhankalijkheiid. Eind Ver leden jiaar hadden ziji het zoover' gebracht, dat de Senaat der Yeretenigde Staten fBu wetsontwerp aannam, Waarbij hun onaf hankelijkheid in heifc vloio.rui'tjzidlit werd gesteld Eén der voorna,amatte piuntem vlatn deize wet is3 dat da WetgeV,endje, lichamen der Philippijhen den miaatregel bininleln dein tijd Van een jaar mioieten goeidkeureln.. Doen zij' dit; niefe dan wordt d'ei weit ailis vervlallen beBchouwd. De Wetlgevendei li chamen zullen dan Ze.li' een gröradWet moeiten siaimenstcllen, wel'kë door middel van een vlofctetlemming moet worden goed gekeurd. Djaarna vofljojt een ov'erganigls- periode van twaalf jaren, Welke automa tisch in de onafhankelijkheid der Philipi- pijnen zial eiudigein. Vereen. Staten van Amërik'a wordein echter niet geheel en al van da Philip- piijhen verdrevten. Bijl de nieuwe, Wiet is bepaald, dat de V. St. op da Philigpijnen eenvl'ootbasis en een bnnkérhavfelni mpgein onderliouden, tlerwijl de immigratie van da eilanden naar de: Vereen. Stetleln tijdens da overgangsperiode zioogoed alfe. onmo,- gelijk is. Öok de vrijfe invber na,ar dq V. Sb. zial tijdens deZa periode, beperkt zijn. Bi; de, nieuwlei w'et is1 teVeins bepaald, dat de regleering der Philipplijnen de pjroi- vinciala en gemeentelijke schulden moet overnemlen, terwijl de belasting opi den uitvoer uit de Philiplpijhen geleidelijk' zal werden verhoogd, opdat die. regeeiring d,ar eilanden uit die opbrengst' hiervan in staalt zial zijn baar schulden te voldclem. Ook het Huis van Aflgelv'aajdigden kleurde deze wet goied. Dia vreesC" dait da toienmalïgie President Heovier zijn Velto. over dit wets ontwerp z,ou uitspreken, tv'erd bewaarheid. Alls reden vopr zijh vleto gaifi .pres. Hoiovetr op', dat dit de eoonomisahto ineenstorting van deiZe eilanden zon beteekleneln en dat zij! dan spoedig Sen prooi zlond,en wordein van China Japan. In zijln: b'oodbcbapi, wa.aiin hij' heit vetloi uitsprak, bieSpiMf Hoo.- ver de driavbudiige verantwoordelijkheid van de Ver. Stalten tagenov'er het Philipi- pijnsche volk, tegenover het Amerika,an- sehe volk en teigemov'er de wereld in het algemeen. Volgens Hoover zlou, de ver wezenlijking van heit streivem der Philipi- pino's naar een vorm! van afzonderlijk o nationaliteit 'bereikt moeten worden, ztoin- dier het volk in 'een eoonomiseheni ein, Sor ciate chaos te dtbrten; Zonder het Am'e- rikaanschi© volk te betrekken in een mili taire actie tot handhaving van d'a bininein- landschiei ,orde en om de Philipplijnen te beschermen tegen inbreuk' door anderen en mieer in hut algemeen «pi eien wij'ze, welke niet n«g meer chaos za.l brengen in een wereld', reeds deerlijk' bezocht door in stabiliteit. Het Congres schoof echter Hoovers Veto. ter zijde:, da,ar bet wets ontwerp in beid'ei buizen door t'wtee derde der uitgebrachte stemmen werd aangenoi- men, ondanks het feit, dat ook Min. Stim- son van meaning was, dat de onafhanke lijkheidsverklaring der Philippijnen een onherstelharen slag zou, toebre,u|geul aan den invloed v!an de Ver. Stalten in, bet verre Oosten. Stimslon zeidte «enis na,ar aanleiding van deze kwestie: „Wüj! zijn een groote mogendheid a,an de Stille Zieie en moeten onze steeds groeiende telanlgem aan de Stille Zee handhaven". De Ameri ka,ansobe hoeren wenschen eehitier sinds lang de onafhankelijkheidsverklaring der Pbilipipijncn, teneinde eein donane-'tarietfl o(p de .producten daarvan te veikirij'gen. Ook de leiders der Philiplpïj'ners zoowel de nationalisten als de democraten heibhein' de laatst,jaren niet Stil gelzeiem «n m.eft .on verminderde kracht den sfirij'd vloior huu onaïhankelijkheid gevoerd. In hteit bij ziender concentreerden zij liuin .aaindaicht op het bewerken der Semaatsieden in de Ver. Staten. Voortdurend gaan de Voornaamste leiders in Amerika, besprekingen handen met daarvoor in aanmerking komende po litici. terwijl ook' steeftei Senaatsleden wor den uifgeonodigd oim naar de Kolbniel ,te komen en aldaar bijfeemkomsten te lead'em'. Zooalls bekend behpprden de Philiplpij'neni vroeg aan Spanje, doich, werden Manilla en omgeving 'bij! het einde vlan den 0|Orl|oig tusschen de Ver. Staten en Splanje (Aug. 1898) aan de Ver. Staten afgestaan. Tij dens den oorljoig tus'echen Spanje ein) Ame rika was de bevolking v'an de Philippdj'neU in opsandt gekomen en werden de Span jaarden geleidelijk aan van het eiland' Verdrevén, waarna da Amerikanen bij' het tract,aat van Parijte' (Dcc. 1898) yloorgloed in heit bezit kwam,en der Philippdj'nen. Da bevolking wasi echter niet v'an plan het Amerika,ansch gezag te erkennen, waarom k'oillonel Aguinalda er in 1899 tjoe over ging eien voorllopipig baStuur te vjestiglpn,, waarbij hij zelf als president optrad. Dezo Aguinalda spieielk opk in d'en tegenwoordi- geJi strijd' een groiolte rol. Bij' de vdjlande- lijkheden, welke meermalen tusSolnen; de Phinipipdno's en de Amerikanen holt uit barsting zijn gekomen, beibhen eerstge noemde siteeds heit onderspit moeten del ven., da,aa' zij' tegen de .overmacht' dei' Ame rikanen niet waiten olpigelWassem,. Toch kam niet worden ontketad, dat ler onder het 'besfurar v.an de Amerikanen veel' goeds op da Phi,lippijnen is tolt' stand glekomen. Voor de volksontwikkeling ien de vlolklsjgeizlond- heid is' .onhteftlemd veel geida,an, terwijl «oir het spaarbankwezen is geregeld. On- aanks alles streven de Philippinoès naar vrijheid en onafhankleilijfcheid, welke z.!ij nn eerlang hlolplen te yeroiv'eren. HieWtjou heeft het Philippijhsche.Huis van Afge vaardigden in zij'n laatste zifting Eeinl motie a.angenomien, waarbij' aan, hef Con gres der Vier. Stalten wondt verzocht den Philippijnen „éen onmiddellijke Volstrekte en volledige onafhankelijkheid" tpe tp staan. Het is echter zeer de vraag oif! aan dit verzoek zal! worden v|o,ldaan. Voor Nederland is dit, ni'et te wenschen want onder Amerib. b'elwind vormit de eilaudengrolepl een machtige bescherming tegen Japan. BELGIE 0|i'nienw zilveren gcldstuhkeuj In het ministerie van Ednainioiënl zijln' alle maatregelen, die reeds waren genomen voor da uitgifte vian nieuwe nikkelari geldstukken van 5 en 20 f'rS., in|gatroik- ken cu het i's zeer waarSohijhlijk, dat do nieuwe geldstukken noioit zullen Worden uitgegeven, daar de Rtegeering sedert de Londemsehe oonferenitje vain opvlaftlng ja veranderd en meent,, da't het Voiordaeïigefr zou zijn zilveren geldstukken te slaan, waardoor de gouddekking niet zloo hoog zon behoeven te zijn. De (Vlonm' van geldstukken z'oiu' dezelfde blijven, alleen '.Ou heit huidige stuk van twee francs eeai waarde van vdjifl francs krijlgen en' dat Van vij'f' francs, zou twintig francs waard worden. ENGELAND Met vertoog te Beidijju. Wimimer, die Ooislienrijkfeicbe ziaiakgelas- lagda te Londen heeft cergis!termidda|g eien beB:oek gebracht op bet deiplarteiment, van buiitenlandsiah© zaken, waar liijl verniam', dat da Enigelscbei regeering Zandagl van de Italia,anseha had vernomen, dat da Duite sche rageering a,an de Italiaanschc de ver zekering had gegeven, dat zij!haar best zou .doen voortaan invlaHlen vaiu van vlieg tuigen uit D'uitschland op Ooatenrijbscb gebied te voorkomen en de propaganda/ tegen de Oositenrijksche regeering door dis Duitsche radioisltatious te beletten door e,e.n kiiaialiitig censuur. De Duitse che regee ring had ëveneens haar afkeuring uitige- sproken over da daden van terreur, begaan tegenover de Oositenrijkëche regeering. hoewel zij' daarvoor niet aansprakelijk' kon worden gesteld. Onder deze omstandigheden was heU recbtstreekbiobe doel van de EngelsCha regeering. 'bereikt en Baisj'l! Newton, dei Engel'siobe zaakgelastigde te Berlijn heeft zulks Maandag aan de1 D'uilöohe regeering meegedeeld, waarbij' hijl tevens' de viertaon gen meedeelde, die hij' anders zou hebben gehouden. i Men zei den heer Wimmer, dak, gezien de verzekeringen vlan de Duitslohe regeei ring, 'de EnigeQIsche regeerinlgj hoo/pte, dat deze gebeurtenissen zich pielt Zouden her halen. l 11 Fascistisch relletje. Eergisteravond bnakén to Dlulblin .ern stige onlusten uit die tot gistermorgen) Voortduurden. In oen danslokaal kiwiamen leden van de Op'pjpsitie .in botsing mof leden van de fascistische organisatie der llaiuwhemden. D© pplitio greep in, maakte gebfuik van den gtumtoistlolk', m|aar kon niets uitrichten. Heij geheele ptalitisclorpa van Diublin wps ter .plaatse. Vijftien per sonen werden gewond1 en velen gear resteerd. Tioen Cosgrave, de leider der O'pp'ositie, met .zijn auto, arriveerde, Werd deze gebombardeerd met eeu .hagel van steenen. Opi 'aandringen van de ppjitie is Cos grave t,ot vroeg in den morgen in het lokaal gebleven, gezien de .dreigende hou ding der menigte. Tweemaal is getracht het geb'ouW te 'bestormen, doch zlonder re sultaat. i Getracht is de tramrails te vernielen, Tp,gen den mjorgen is de menigte 'Ver spreid'. AMERIKA De opstand opi Cuba Volgens te Naw-York' ontvangen be richten, is de toestand Op /C'uha noja ernstig. De houding, v.an het Ctongrea belteekeut volgens de te Nieiw-York gel dende oipvaktingein een nianw bloedregira# van de. troepen v'an Maobado, het' CbngreS en de pioültiei, waartegenover de gehc«l# bevolking vijlandig staat. Maphadoi heeflt het 'hoofd der politie tel Havanna, wien hiji te-mitcS-optreldéBl verweet, afgezet en de politie onder com mando van da legerleiding gebracht. Havanna maakt; ©en Verlattan indruk. S ter- ka militaire en ptolilie patrouilles trekken door d© Mad- In éen der stadsparken 'heb ben de militaire troepen hun k'amipi op- Het aantal 'dooden, dat wordt, .op Verkorting van den arbeidsduur. 1 Naar de „Volkskrant" meedeelt beeflt het Verhbndslbestuur'Z ich tof den minister van S[ociale Ziak'en gewend mtet liet Ver- l^oek' wel te willen nagaan o,fl de regee ring aanleiding vinden (kan maatregelen te nemen als in bet r,ap|p|ort betrekking heb- ,Wend io|p verkorting Van den arbeidsduur als middel ter bestrijding der werkloosheid, dloor den Hjoioigen Rlaad van Arbeid voor eenigen t'ijd behandeld. Knotvij[k blijft luescihikbaar. In 'een onderhoud' toet een redaidteuT van het Alg. Handelsblad hee'ft de direc- N CONGURREERENDE PRIJZEN 15 Hiji was nieuwsgierig hoe zij heit zou epnemen; of zij.' zou gaan schreien, of zij ecu scène zou maken of zij! er op zou staan «n als zij'n vrouw erkend te wor den of zij zou weigeren hem te helpen in hef geheim houden van hun overijld huwelijk. Roib kende teen man in Londen iemand die ©en fj'tel zou erven en een inkomen van vier cijfers!, die in zijn on bezorgde ien roielkelooiZia jeugd het meisje getrouwd had, van wie hij1 zijn sigaretten kbcht. Zij was knap gew'e'eSt, meer niet. En de man met den toékomstigtenl titel haj gauw genoeg van haar gekregen; maar zij had niet genofeg gehrelglen van den toekOmsfigen titel en zij1 had tóeim een ©Bendig l|Wen beiz'oirgid. 'Rob vroeg zicihj aifl of Rosalie ook zoo 011 voeldla zich. beseha,amd alleen at bij de gedachte. Hij' z'ag Jiaar pein" zende, mOoie oogen en hoorde haar gevoe lige, geernotaomeerde stem toen zij! zei: UcLe v- meT-'r> dat je .er slpij't van hebt,, ©f j,e voor mij schaamt, kleeft 't tevën vooi inii ffeen waard'1? De, jtongfe HaÜi^o;® voielde1 zicli eJHendig' ha,ar S|tem had zioio- erasitig! o^eikToirdaeiii,, er was ziOKj'n Vastibeisloitien tneïk' lOipi haar giei- ziehitv geweest'. Eta nn reiecls sicha.aimdia hijizidbl vtotor naar, schaamde z&cihi voor de hleivlielgingl, die hem mieifc. ha.ar liad deen trouwen, diie eg'Oïs.tisich'ö heviiielging: het wais immers" niets anders dan die eenzaamheid, die; tle- leurs'teling gieweeKlfc en die vrees' v'oor da toehioim.slt, die hiem gedreven had ipim zioli va,n iemands vlriendslclbaipi len ifcplewijdinlg ite ver ziekeren. Al's' hij: tech mia,ar één dag, maar één uur gteiwachtl had! In ieder genval moteisrt\ hijl de sajtlnaitie mi der de oo»gen zien. Hij1 mioes/h olf1 naiajr d'ergerscin gaan en hiettn de waarheid Ver- .en daarmee voorgoed aftsitand vlam rij Jï'dom ien van het. geluk v|an dei -weejlidiö dolen, oi hij moest hielt meisje zien aifl ha kooplen. Een man kent zijini .eigen kraoht niet!, oif} zijn zwakhieid., toitdait hiji 'pilotisjellinig otvier- val-ien worditi door de vlerleiding. Robtert Battings was van naitur© ©en eerlijk mianmaar die versrimikkeEjlkb keu- z'e. waarvoor hij! zich Zoo onverwachts gesteld zag. nam den grond onder zijln voieiten weg en vlertroehelde zijn zuiver inzicht. Als hij1 maar tijd' voor J Y Uiur i-iauicoin tiljj had gehad, maar dat( gunde hij zichzeït - - -. -zS,c, z.ij CnGix nauwiciijus. Helt wais bijha negen uur, toen hij' de kleine aute weer den wïeig naar AJplerton opreed. Hij, wisf, diajt op lie|fc oiogenblik', dat hiji het. circus zou bereiken, Rpsalie j'uisit' m'elt haiar Voorstejling klaar zloiu zijh. Hij haid goed' geraden. Zijl verliet, juist in baiar kalen mlantelll ein, veel te groolfa oversohoiemen heit circus, toen hiji d'a weid© ■overstak na,ar dei opening vhn da teffiit. Zij' zag hem oogenhlikkelllijk' .en stlond stjl meit ingehouden adem en ©en pfto|tiSe- lingem blos' op! haar geizicht. Miaiar zij' sprak geien woord totdat zij, buiten bereik waren van de mlemiglfe ron dom de tent tof zij! in de schaduw waren van do gele flikkerende lichten. Toten greep zij' zijn arm mot haar beide kleine handen en (legde haar wang teigen zijn mouw. Oh! ik ben zoo, blij', dat je ©r bent. Do dag is zoo lang geweest; en Sherny en Bunch. Zij huiverde. zij: laten mij geen «ogenblik1 miett. rust, dan toert da een, dan de ander. Is het ook yoior jou zoo'n lange, dag geweekt VerfHangjde verlangde j.a ook mijl ta zien? Zij praatte verlegen, zacht en stametend. De jonge Hafltings had een .gevoel aillslof iemand hem .een klap, tegen zijn voorhoofd gegeven had. Het leek onmovdliik. dat bij' naar ooit in staat geacht had om een scène te maken,,ta pirboeeren afpersing te pleigen. Vóór hiji nog kon anitwoordelDi drong het tot hem door, zooals liij' daar stond met den zachten druk van haar wang tegen z'ijh arm1, dat Wat hijl haar ook zou zeggen, zij' nooit ztom aandringen, dat zij nooit aanspraak op helm zou ma ken, dat, als hij: dat wensch'tle, zijl dien avond konden scheiden, v|opr aJltijdl En dit besef maakte: het nog moeilijker voor hem. Men kan, mlet meer of minder goed reobt een vijand slaan, die zich wil verdedigenmaar hoe kan een man, dia no<g een greintje ridderlijkheid bezit, een vrouw slecht behandelen, die zelfs niet zal schreeuwen bij! den slag?, Het leek hem een eeuw voor hij' zijn stem terugvond. Ja, ik' verliangde je te zien; mlaar Rosalie11 er is. iets gebeurd, date heelK onverwachts. Hij' greep met zijn hand naar zijn boord; hiji had een gevoel ailsof hij' zou slikken; hijl praatte haastig voort, zonder haar aan te zien. Ef js ©en ander testament gevonden, ik' hen niet langer ©en arm© man. Hij ademde vrijj op teen de woorden er uit wa-ren. Hij' had het geivael' afeet! een groot© last van hem afgev'aill&n was. Ma,ar zelfs nu begreep zij het' niet'. Zij slaakte c-n korten bkjdan lach. Oh, daar ben ik blij' o|m. Nu zullen wij! niet zoo hard behoeven te Werken. Ben je erg blij Natuurlijk. Weer kreeg hiji dalt ver stikkende gevoel. Hij ztou er alteisl vloior over gehad he|bhen, dat er iemand langs hemt gekomen was, die hem wild© trap pen. Het egoïstische besluit om fortuin en positie niet ta laten glippen,, wankelde; zijh eergevoel kreeg de ©vierhand. Wlanho- pig jging hij! vtoiort: Er is ieitsl gebeurd. Alsallis het bekend is, dat ik getrouwd ben, raak ik alles weer kwijt. Dat is de vocfwlaarda W|aicht Ratalie bad rustig zijh arm1 loislgelaljen, Zijl ging een stap achteruit in de duis ternis; zij! sprak geen woord, mUar hij kon ha,ar gejaagden aidetmi hooren gaan. -Het is natuurlijk alleen maar ©en kwestie van afspraak,ging da jonge Hafl tings haastig voort. Kijk ©en®, nie mand weet dait' Wij, geitrotutw'd zijh. Later kunnen wij: immers olpmieulwl trouiWeln in 't plublieb. Heit' zial' voor jon geen verschil makenjiji bent mijin Vrouw daaraan kOu niets veranderen, maar waarom zè© je1 niets? ("WTordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1