ROUWdrukwerken H. VAN OPSTAL, IS VAN NELLE'S GEBROKEN THEE Tb pachten bij inschrijving DE APPELEN EN PEREN De roman va de Oppervruchten, de Appels en Peren RRUKKERIJJI.Z.C., GOES Noord-Holland GEVESTIGD ZEER VERKWIKKEND IN DE WARME DAGEN AFTERNOON-TEA37 CENT GOLDEN ÓUP-TEA 34 PANTER32 GIRAFFE30 PRISMA27 KUBUS24 DISCUS22 VRAAGT UWEN WINKELIER! NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT BOEK EN BLAD 1 nsPORTENSPELH Advertentiën Zaterdag 12 Augustus 1933, publiek verkoopen: het NAGRAS, van: Te koop bij inschrijving Adverteeren doet verkoopen DINSDAG 8 AUGUSTUS 1933 2 perceelen Bouwland, 3 perceelen Bouwland, Bij inschrijving te koop MONO- EN KLAUWZEER. Gebruikt Eureka Zeelandiazalf als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. Zoals! U srr afdoende n succbsyoII* reclame In Noord-Holland boian 'I Y? Plutot uwa aanbiedingen, awwage», iseMnnklngeii, enz. li tel - - - Noord-Hollandscli Dagblad Itet neest gelezen dagblad li Noord- II Holland boren bet Y, nol idltla's II rooi Alkmaar, Helder, Hoon, Por- II lerend en provincie - - - - Aanvragen roer idrertentletorlerei riekte men ue de Adnletotratli - Telefoon 433 en 633 - - VAN HIER EN DAAR TULPSTRAAT 79 - GOES. Abonnementsprijs slechts f25 p. jaar FEUIl PER ONSPAKJE KEGEL20 ■Hi» den vervangen of' na een. E-uro-pieescih ver lof! van drie a vier maanden, naax de on dernemingen terulgkeerem. Beigyij'ptelijkMr- wijlzlei is de uitvoer van de cacao uit Britisidh V\ le-s-t-afrika alsook die van Weisf-Indië dloor ae overal heerstehende fmanci-ael'e crisis belangrijk gedaald. De eixptar-t-voor- radlen vanuit Midden- -ein Z-uid-Amerika -zijn sedert de laatste hel'flfe van 1931 v'an -100.000 balen l»h 320.000 gedaald, terwijl dlel prijs, en vooral de teximijn-ptrij-s, met een aantal piuntten is gestegen. Br. Keuters' Bijbefochc Geschiedenis voltooid. Dr. Keiulera' mioimumentafa Bijbelscbe Geschiedenis is thans volboiodd. Van het standaardwerk is vorige week de laatste aflevering verschenen, wefflke- tolt verras sing dier intaetkenaren ecjn! dubbele was. Door heit 'toevioieigen v'an deze 32 blad zijden (geheel Mlanigjlloios) konden de brie- van der Apostelen en de Oipienbarinig van den H. Joiannes, uitvoierigier worden wteer- g-eigevten terwijl t-avien-s -een afljpfcabetiech register -aan hielt gte-heel te toegevoegd. Met dezie laaifsltei aflevering werd tev'ens verzonden de bijpassende dubra-lelderen band, maar een waardig olnrttwlerp! vaar den kunstenaar Jofel Spieijbrouck, die met honderd pra-chtjge platen deze Bijbeillsohe Geschiedenis illustreerde. Heit Boek dier Boieken ligt nu in vorste lijke uitvp-ering) vó-or de oiqgen van de ge lukkige bezitters1. Katholiek Ned!ei1land kan froitsch we zen op deze nieuwe bewerking der H. Schrift, die aan de hoioigs)te -eisahen voldoet, vooral op Bijbc-ï-wtellen-aahapIpleJijlk1 gebied, door het verwerken erin Van de jongste vondsten -en gegeiv'ens. Niemand zal spijt, hebben zich dit kost et lijk boekwerk te hebben aangeschaft. Hef zial 'n immer wellende bron v.an geestelijke vreugd en rijkdom zijn. Hulde aan den geleerden schrijver, aan den teekeianar-artisrt Speijbi'ouck ein aam da moedige, vak-bekwame uitgevters, J. J, Romen en Zomen, Roermond. R.-K. ZEEUWBCHjEi VOETBALBOND. Of'ïiciciel. Bie s t u n r sl v e r g a d te r i n g. De leden van het R..-K.Z.V.B. giadering Dïei veraenigiiigisjgieibioiuw Aanvang acht uur ur vian da Ver- 16 Aug. ede. jehiouden in het Ije KWiaidiemdamtae, (WTelttel. tijld). A'gienda: 1. Optelling; 2. InStiaMlaltija Geositielijk Adviseur (ZeieirEierw. 'heer G. Wlc-nnen)3. Vierdeialinig bies|l(uursif!un'0bi'eE;. 4. Bespreking en vastélbeltlkiig wedsbrijd- regleimient; 5. Bieisplreking coimp|c|titie s,'ei-> zoen 1933—1934; 6. Vasllsltellmg b«dlS-< contributie', aompiatifiege-kiein, etci.7. W]at Verder tier tafel Rondvraag «n sluitjmg. Men gelitevta bovtensitaande uifcnoodiginig a,ls .ofHioiaeH -tja bieisidh,ouwen, omdat geen aplartte coinvloicalties1 dp beisltuursfedien worden tloiegeziomdjen. All'er opikbimlst gewiemsidht. i.Sieer. Comp.leider Eiveraard» Heden overleed, na voorzien te zijn van de HH. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Dochter, Mejuffrouw HELENA VERMEULEN, iD den ouderdom van 24 jaren. Hare diepbedroefde Ouders, Broers en Zusters. Kwadbndamme, 7 Aug. 1933. Uitvaart in de Parochiekerk van den H. Bonifacius te Kwa- dendamme op Donderdag 10 Augustus a s. 31923-21 De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des namiddags 2 uur (N.T.) te Kloa- tinge, ten herberge van K. Meul- polder, a cjntant, voor de Heeren J. A. TRIMPE-BURQER, M. TRIMPE-BURGER en C. TRIMPE- BURGER, groeiende in verschillende boom gaarden onder Kloetinge (w.o. achter Drijfhout en Sinke), Kapelle, 's-Gra- venpolder en Baarland. De boomgaarden te Kloetinge zijn jneerendeeis beBpJt?n- Voorts: I. 2.11.70 H.A. (5 Gem. 116 R.) a/d Heernlsseweg te Kloetinge. 1.88.90 H.A. (4 Gem. 205 R.) (Boomgaard) Noordeinde achter Jan Sinke, Véi'uèr eeni'ge perceelen Tarwe en Aardappelen, onder Kloetinge in Jachthoek, vroe ger in pacht bij Johs, Schipper, te weten le perceel: 65,41 A. (1 Gem.200R.) Eigenheimers 2e perceel35,85 A. (274 R.) Tarwe 3e perceel29,17 A. (223 R.) Eigen heimers 4e perceel83,99 A. (2 Gëm. 42 R.) Tarwede tarwe is aangegeven voor de Rijkssteun. Verder in het pruimenboomgaardje achter het Kasteel, 5e perceel94,72 A. (2 Gem. 124 R.) Bevelanders. Breeder bij notitiön, welke op aan vrage verkrijgbaar zijn. 31896-50 tegen contante betaling wassende in de volgende boom gaarden 1. van het Gasthuis te Goes, nabij Heinkenszand in den Ouden Kamer 2. van het Burgerlijk Armbestuur te Goes, in den Smokkelhoek te Schore. 3. van den heer Dl. Boonman te 's-Gravenpolder. a. de Palmboom te 's-Gravenpol der. b. aan Schoortjes zandweg aldaar (met uitzondering van de gemerkte boomen). c. aan den Koedijk te Nisse. 4. van Mej. C. van Weele te Goes, aan den Karnemelksput te Goes (geen pruimen en noten en behou dens reserve. 5. van den heer A. Dekker Jzn te Goes, aan den 's-Gravenpolder- schen straatweg te Kloetinge. Biljetten voor eiken boomgaard afzonderlijk in te leveren vóór of op Dinsdag 15 Augustus 1933, n.ra. 2 uur N.T. ten kantore van Notaris H. Jonkers te Goes, alwaar inlich tingen, ook betreffende de reserve, te bekomen zijn. 31886-35 „Goudkust"' kient zich dan.ook,,evieinallsden blodem uitstekend voor de aankweeking. De negers, die in de plantages werkzaam zijn, behoeven bijna geen emikele kennis omtrent het pla,nt,em en oinderho-udetn der ba:men te hebben; zij' behoeven als 't ware niets anders ta doen dan te z'aai-ein en +-e oogsten; voor da rest zorgt. de na tuur. Dat da gnoei van da caeao-oltuluir bij'zio-nder, --snel isi gegaan, blijkt wel uit het feit, dat in het jiaar 1900 da jaarlijk- söhei uitvoer in dit land 500 ton was tegen 236 duizend ton ia 1928 met een marktwaarde van ruim. 120 millioen gul den. In den laatsten tijd zijjn heit vooral' da groot© handelsondernemingen, welke de enorme caea-opiroduiatiei in handen hebben. Daze londerneimmgem hebban honderden ar beiders in hun diensit, mieesbal negers, die den geheelen dag in da zenigeinde z-oin aan de -plantages werkzaam zijn. De uitvoer van de eaieaov'ru-chten geschiedde in vroe ger jaren op een veel primitieivfer wijten dan thans, daar da negers hoegenaamd geen verstand' hadden, hoe zij' da enorma balen -en vat,en naar andere ltoden moes ten overbrengen. In uitgeholde boioonstaim. men werden dei bestelde goederen móest,al geworpen, 'waarna men strooimaif|wlaa;pfs dreef'. Bij ongunstig weer kóu de verzen ding v.a,ak niet doorgaan, -en oindervlond men veel last hiervan. Thans, nu de wegen allengs beter worden -en man van prima ex'portwa.gens en vrachtauto's is voorzien, laat de vlerzending niets meer te wenseh-en oiv-er. Het vloor de niaituurge- wassien zoo- uiterst geschikt klimaat der „Goudkust" is echter minder gunstig voor liiet verblijf der -blanken. Daarom! vtertoe-' ven de geëmployeerden der greote onder nemingen hier niet langer dam één of -twee j-aar, waarna zij- wie-er door anderen wlor- voor 3 jaar of 7 jaar, ingaande rooven oogst, van het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Goas: in de gemeente Waarde, in den Grooten Polder, samen groot 3.56.40 H.A., in pacht bij H. C. Krijger Jz. in de gemeente Krabbendijke, in den Oostpolder, samen groot 3.78.28 H.A., in pacht bij P. Engelse en Joh. Koster. Nadere inlichtingen te bekomen en inschrijvingen in te leveren ten kantore van Notaris H. JONKERS te Goes, vóór of op 22 Augustus 1933, namiddags 4 uur. 31910-21 a contant wassende in den boomgaard van de hofstede „de Oude Brouwerij" te Baarland, be woond door den heer M. DRIE- DIJK, die aanwijzing doet. Inlichtingen verstrekt L. SCHOUTEN te's-Gravenpolder, waar inschrijvingen worden ingewacht tot op 14 Augus tus a.s. 31922-19 voor Spenen en pooten. Verkrijgbaar in porseleinen pot bij Drogisten Van Nagtzaam, Ovezand Tramper, Hein kenszand en Gebr. Mulder te Goes. worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Natte uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. HOFPLEIN O - ALKMAAR Twee «Uwen cacao uit Wjcst-Inilic. Naar aanleiding vlam het feit, dak het dit ja,a.r tw-ee eeuwen geleden is', dat de eerste oa.eaöhalen vanuit Wlefeb-Iudië maar Amsterdam werden gezonden, willen wij hier,onder in ha(j kort eien ovetrzicht ge- van vian de cacaoipiroductie in de Zui delijke landen. De eaicla,oihoom, welke hel. menaebdioim de ctioicoladte verschaft, werd heit eerst ge vonden in 1656' oip het eil-amd Martinique1. Na, deiae belangrijke ontdekking kweëktieini de bewoners' van het, eiland uitgestrekte plantages 'caidaflibramen,, welke; bijna .uit sluitend voor den espiort waren bestemd. Deizo bloeiende handel in cacao^ moeihö evenwel niet lang duren/, wiaint toen h«t eiland in 1727 door een heivigo aardbeving werd geteisterd, werd de aanpilantiiig al daar zóó zwaar getroffen, dat men eenige jaren na de natuurramp geen emkelen caeiaoboioim meer in stand klon honden. De weinige goieide ibioomen werden niaar het vaste land v'an Midden- en Zuid-Amerik'a overgerbiacht, waarna men met aanpiam- Idng öoik' op da Wiagb-Indisohe eilanden begon, hetgeen een volslagen succes werd. Vooral Suriname en Brazilië hebben door alle eeuwen heen de mooiste aaöaovruiahit-en vocrtgebranhit. En nog immer is Vlooiral Surinamie in de laankweekinlg vatn oaciao de teerste igeweesit. Bet pxoduöt,. uit dit land geëxporteerd, ondersoheidit zich- dootr -een prima htereidinlglsimethoida en droging- Me nigmaal eichter wordt da oaoao, tenminste wanneer zij voor de bereiding vian choco lade m.oet dienen ,vervlalisieht. Hiervoor 'faeizit men verschillende sloffen, die -door een ondeskundige, onmogelijk kuinm'cn wor den ontideklfc. Tarwemeel, stij&el, reuzel, gom. zwavelkwik, kal'k en gist, zijn da moest gangbare substanties,, welke; voor ate vervlalsching der ciacaoi dienst doen. Do gevaarlijkste, misdadigste, maar gelukkig ook zeldzaamste vervalsching van cacao toil C'hoiuokdte beslaat hierin, dat deizo zwaard-er 'wordt gemaakt door het bijvoe gen van lood- en kwikzlonten. Deze stofl- l-en zinken spoedig naar den bodem van de vaten. Toen deze intrige, waarin- voor al d-e negers bedreven zijn. we-rd ontjdeklt, gebruikte men langen tijd een microisaoopi, waardoor mem bij vervals-ching kleine moo ds -streepjes in de cacaopoeder ontdekt. Thans -echter ia deze maatregel overbodig, dia,ar de cac-apbnlen, welke voor den explort zijn bestemd, steeds door de ragaeringen worden gekeurd. D-c z.g. „Gouldkufet" ge legen in "Bri-fcsch Wlaslt-Afrikai, brengt eveneens een groot pensent,ago cacao vruch ten. .op de wereldmarkt. Vóór enkele jaren was dit percentage zelfs tot 55 gestagen. De naam „Goud-kust" is afkomstig van do ou.de zeevaarders, die in dit land goud hoopten te vinden en dit inderdaad' mok' vonden, inh-oofdzaak sbofgo-ud. In dein tegenw-oordigen tijd kan deze na,am echter beter worden veranderd in „caclao-k'usit" do bewoners van Britfech Wlast-Al'rika vinden bijna, allen hun basfaan in het' produoeierc-n van uacaohoiomen. De eerste vruchten ,olp Wiesit-Al'rik-aanisltlien bodem kwame-n uit Mexi-ooi, het 1-an-d, da,t evenals Suriname do audisfce leverancier is d-ez-er gazond-e en uiterst voedzamei drank. Bet verbouwen der oacaoboomlen in Britaoh West'-Afrika staat op een hoio-g pleil; de vruchten hier geikVeekt', w|orden door des kundigen m-eermalen gelijkgesteld -aan dé vruchten uit Suriname; het klitmaat 'dier ADMINISTRATIE- EN BOEKHOUDKANTOOR Inrichten, controleeren'en bijhouden v. boekhoudingen Opmaken van Balansen en Winstberekeningen Reclameeren tegen te hoogen aanslag in de belasting ALLE ZAKEN WORDEN ONDER STRIKTE GEHEIMHOUDING DOOR ONS BEHANDELD! Nadere inlichtingen worden gaarne persoonlijk, zonder eenige verplichting uwerzijds verstrekt! Bureaux van Redactul Telefoon Interlocaal I Bijkantoor MIDDEL! GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT De Katholiek Nationaal S< 0D|e Kaderdag van de| iparlij in Amersijoprt w,i ctengeroepen om eens Spreken ever de bram van. ;onzen tijd. Natu/ui allereerst het pljolbleem end fascisme tepk in o:, Hjooh is d-e vraag oi de parlementaire damp partij kunnen blijven - krijgen pui openlijk vc propaganda te maken cpncreet gesteld, no- wpord. JJte „Limb. Kjo-erite: der den indruk van d da wat z-enuiwiaohtig piver ontstemd. H-et ete d-e volgende, e oJfgest-emde regelen: „Men hpop-te, nee pp-, dat de Iraderdag he«l zjoju draaien om; als bijv. d-ez'e: .Jloet vechten v!oor het bel m-entair dernocratisch land en derhalve d gtezinde katholieken er een andere weg, de piolitieke eenheid; ken al het gö-ede] nieuwe streven naar iu staat en staatsb-e „Met andere w,oorj standers van de pa' tie in de 11.-K. Bit gelegenheid vinden ,1 ces vo-or de verwë staatkundige desidej Jn|o-eten zij elders, b- deïlandscho natic-na: ging een -onderdakI de R.-K. SitaatspaiJ ,Jdiedaar één va» gen. waarop de kal ge#». antw,oordl De beantw.o-ordin; Jniend# vraag kan i aichtig zijn. Bet. is wel teeke aanwas van het ïai kei program van ViOior 1933 over d talen gezwegen wloi den" terecht ,op. Eir Worden in di eiscihen gestold aan ■wel allerlei verian men gaarne verwez ide staatkundige v deze katholieke dj waz-enlijkt worden,! program zich in g Indien bij wij-ze lieke staatspartij z parlement paar hu. ge-ering dictatorial; ptn buiten het paid dan kómt zijl daar ket program. Zekei Ifrac'tie door .aldus waarborgen sahiei van de in het pro Oiojk op het prol' het, program van pmtfrent de staafelj pjns land1 bestuul woord gerept. W 1896 terug gaan .verklaring ,op hei djopr Schaepman spraak te vinden partij! over de sta| regeeringsbeleid. Maar ,ook toei en in het v-oorh'ij Imtmers we 1-eij waarop de piunte: ten verweiz-enlijk Hij- was nieuv cipnean-enof zij een scène z-oiu, mil staan -cum als zij den o.f' zij zon in het geheim 1 huwelijk. -Bob kende ie iemiand die een inkóimen van v hezc-rgde ien ro getrouwd had, ktadht. Zij was I En de man n had gauw ge: m-a.ar zij had den tockóim-sitig elflendig lieven Bob vroeg zkm zijn en vi lal bij de ged; z-end-e, mloioiila oi lige-, geemioitaioi Als ik hebt;, of j-e voo: voor mii e-een

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4