i :baaiennest j CHE COURANT DINSDAG 8 AUGUSTUS 1933 Rjonhnjeard op een pastoor. 463E STAATSLOTERIJ MARKTBERICHTEN LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND Diens tij-kei». Arbeidsinspectie epnd pers ©en wiffdloopig vers eld tot meerdere eer e® en tot schande fcren nit de pand'dorpen der bolfdistad. pea ïmJmers vermeten iz/icU snoodheid om tïjdeas da Lan de jeugd 'n pleziertje ©ven aan jongens, die sc i vergunning opt op bun en mee te ijipen, bun vermletelh|eidi zoover, rakjber verjoprt- He met groentoafvjal van 'a p-benja misschien rijn zlijl de Sjlverige Vrijjwilligers te (animleeren. amenstel van verSdhrikkai AmsterdatmlsChe Arbeidat 1 gewppden. Zijl beschouw# jijheid aangegaan Vreugde- jen sehilleboer en stads-i >ruwelij|ke overtreding Van hrtikel negen, twaalfde alii Vanblpven. Zij' Zal dpare waarschuwen doch Verba» He poete hoop, dat de retoh-i bakte p.vertredaos lijsal!ij|kl [ra'fïen. j land hoph w,aax de pieti nog als glorieuze dienst» sentepren en waar de (J|us-. kt pptronntaelen „om die pige' dagen Van het roman- uit den kalender Van de jeugd te schrappen, nrbeidsstohuwheid! er toch' 1 bijl de kinderen, djong gie- Gqen handen uit de [handen in de zlakkem. iDImjk legtijldig, den kop in. Lavp tij1, de baldadigheid en veri por de kinderen openbaart nderlinge Wjjjz'e! Zagen '■echter de ijvler [ambtenaren 'zich liever beteugeling 'der openbare strand, weg'en stra,at, kg toeneemt. belang der jeugd Was mee gediend dan lmëf| Ben van levensvreugd, die kjost. UITKIJK. lezer dagen kW;am Zij pp het l de Borgerstiiaaf, waar rij va» 100Ó gulden in wilde jiostaanb;ten,a,ar bemerkte echi k-, dat het bankbiljet valsc'h i van het bureau, Overtoom bval gemp.eid en stelt thans in, hoe dit bankbiljet v,an pwam tusschen het door de gen geld. Het pyerigè geld, Iqterij' kreeg, is echt. Hat eer slekht pagemaakt en mien met een valsoh exemplaar en. puw, die Zaterdag door den de valsch igeldoentrale der ehoord', verklaarde, Idat Zij den een vrijl- grqot bedrag op een' lot v,an de Lotisicb- li dit geld uitbetaald gekte- hr p;ok het loterijbriefje had winkelier in de m NIEUWS ZSëUWSCHE COURANT L t beweerde, dat Zijl drie 'brief» benevens verschillende bil- bnger waardien in outVahgsfl Het geld had rij verstopt i1»' I iderzoek .bleek', dat bij da ide haar 40-jarige Zoon. DezfJ politie aangehouden en ver. vra,agd (Onmiddellijk, dat hlij die het valsehe duizend, gem|a«lkt. Op een goeden geld van ïzjijjn. Injoeded ga- indat hïj ,liéfheblberij| in fcee- kd hij pen der 'biljetten van eekend'. Het geteekeud® bil- het geld 'zijner mjojedar en er nooit meer naar pm. [tegenstelling intet rijn mpe- man echter Vol, dat dei oude Brie maar slechts twejebrietf- had ontVangen en dat pr geen sprake kan rijh, natuurlijk rekening mjei :eid, dat de oude vrouw VriCh tegenovergestelde Zal althans 1 bewij(zen /ijfn temeer, daar tiw geen enkele getuige kan b haar verklaringen qofu kun-, t* I i :isten beschaten t® Nijmegen, weken lag Zaterdagsavonds ta Nijmegen in de belang. c(olporteereade communisten, fascisten. D)e heeren blijken besluit genotan ta hébben ont d met rust t'e laten. Men iste in vergelijking mot an. i, als Zandvoort. Zutf'ea en :inig meer van deze actie van Zaterdjagavpoid blijken eenige Lhe elementen hun pperatie-l -.ait-st te heblbén naar de Gi;o|e» den .Willetmsweg. Ttoen daae onbekende typen probeerde® IWillejmsWeg (onveilig gemaakt l'akkjaten (op te plakken tegen de kehk jaian de G rioenestraat d'e omgeving liggeude jgfe- rden Ajf verrast door een agent Dlëze die alleen stond tegen een, sojnjmiearde om heen b» de heeren 'blïj(kfbiaaj niet ver- te gaan. loste de poditiemian rsohuiwingsschlpten, waarop de het haizlenpaidl IklbZen. In de- ■"ïng heeft csidh voor eenigen huis van een politiabën kloe- ;n mehkWaardig ppschri'fteni 'edpeeld. öp de stjoep, voor he# m is. «i.» ralven van welke kleur is niet baaena, g kLoidcrd' „Koopt niet hier. O02® ,maa vwt arbeiders ïn njpprdenaairshanden. is een naZi-hpi.on- 's Nachts daanpp werd M 'bakker beledigende iQpSch"fit venanaaia tot de volgende merkwaardige veihlafnng; „tWij hebben £ns vergish deze man is geen '"'wf Je" gesdiiedeids, dat de bakker •fep wien al deze „gedichten - gem(aakt ijn, m do een staat aangoschreven als een idoïnmunist en «bij de andere een ifjascistv met het 'gevtolg, dat de mjan dpor geen van beide parlijfen vertitofuWd kVoatdt, en in depte iwijlk, waar de beschreven mlan 2hjn zjaaki Jieeft, werd in den naCht yap Zaterdag Pp Zjondag, onrust verwekt door politiek;® plakkers. i Ken goede vangst. yhijdagavond vervjoegde zich bijl den ho telier van het hotel Kloyal te Laren (N-- H.) zekere iJ|. v. K'. uit Amsterdam, die ydprgaf voordeelig de hand op een partij ongedekt gedistilleerd te kunnen leggen. jDie hotelier ging aanvankelijk1 t>p de aan bieding in. ZSjh wantrouwen Wias m>g gejwekt, omdat van K- reeds eerder Wijl hem was igeweest en toen Voorgegeven had inspecteur van de Antó tel - b i e r l>r o uw en ij -te dijtn. - Op verzioek van v. K'. stdLdie de hotelier hem een bedrag aan geld als ygowhot op 'lien k|oopl ter hand. Van K'. vertrok daar- Ua en mioest, Zoo Zei hlij, nog bijl het ba'flé het Bonte Paard aan- Dl® hotelier heek- hem' na, djooh toen v. K|. laatstgenAcmid lea'fé vloorbij ging, kreeg hij argwaan en ptelde zich |onmiddellijjk teld&nisch in'et de Amstelbpoiuwerij in verbinding. Daan' was geen inspecteur v. Kj. bekend. jD|e Larensebe pplitie wist v. K., die de tram naar Hilversuml geniojmlen had, ta [Hilversum aan te hopden. Het bleek leen Jgjuede vangst, want v. K'. stond Voior eenige |Oplichtingen, te [Rotterdam en Am- -sterdam gepleegd, in het politieblad ge signaleerd. Hij is pp transport naar Am sterdam vervoerd. Verdronken. Eergisteravond is te B,aarn in de ge meentelijke badinrichting het 11-jarigo jongetje G. O., uit Amsterdam', verdron ken. De jongen was per liets naar de badinrichting gekomen. Verhit gang* hij het water in, waar hlijl na eenige pjogen- ■blikkcn is gez|o,hken. Spoedig werd hlij uit het water gehaald, maar pogingen pm door kunstmatige ademhaling de le vensgeesten .op te weklklen mbchten niet baten. Zaterdagmiddag is de ongeveer 40. .jarige L. van B. te Npprdw!ij|k aan het 'Npprderstrand .aldaar bijl het 'Zwemjm'en verdronken. D[e NaordwtjjkSche Reddings. brigade heelt het slachtoifler dadellijlk op het droge gebracht en o. ia:. mjet een Zuur- npparaat getracht, de levensgeesten pp ta wekken, maar d'ezle pjogingen waren vrudh- telops Aange,z'ien de mlan kon Zwem'men en zelfs behporde tot de vaste bemanning van de Npordwjijksche reddingbb[oiot, neemt Jolen aan, dat hjijl _d,qor een hartverlamming is getrp'ffen. Van B. laat een weduwe m'et .iZes kinderen achter. Te fWellerlppi is bjijl het baden in, do Maas de '16-jarige Jjaejojbs verdronken. Zlijh- 'lijk is .opgehaald. I Zpndagmtorgen is het 19-jarige mleisl- je B. Olwtijn uit 'Uithuizen in do Wad den tijdens het izwemknlen verdronken. Het lij(k is Zondagmiddag in de Wjadden ge wonden. Brug ingezakt, Die hofLten hrug 'bij het AnkeveeuScha jpad is Zaterdagavoud, juist toen er ee® vrachtauto- over reed, in elkaar gestort. De chauffeur w^s al met de voorwie len pp de 'brug en vqelde de balken! be- 'izlwlijiken. HSv gaf yol gas; toen hij de 1>rng, die 1 z/h M. lang is, over was, Zakte ■de brugvlper in elkaa|r. Vlijjf' steunbalken iziijn geheel vorm.olm'tl. De politie heeft den chauffeur .aansprake lijk gesteld vpor de Schade! Het doorgaande verkeer dopn" An'kleveen .staat thans geheel stil. Het Verkeer in dia richting Herstejnnher 's-Graveland gaat jover den Heerenweg. Dje autobhs WeeSpAnkWeenNedier- hprstden Berg moet over den Dalnin'er- "Weg ifijden. Zware brand te Vlaardingen. Gisteravpnd om| half twaalf is 'n gropite -brand uitgebr,oken bijl de n.v. Vereenigde Tpnwf'abrieken te Vlaardingen. De branjd ie vermoedelijk ontstaan juist achter de topnkamer. In eelt oagenblük tiijlds stond echter het gekopw van vbor tot achter in Ichite laaie. Na de toonkainer werd door het vuur achtereenvolgens aangetlalst da opslagplaatsen van hennep met de daar achter gelegen spinnerij'. Die smederij1 is tot dusverre nog virij gebleven toch loopt iy>k ernstig gevaar. De brandweer is pp volle sterkte gere- 'quireerd !z|oomede de drijvende spuit" vhn het havenbedrijf Vlaardingen-Opst, die «chter npg niet is aangekomen. Thans wordt het vuur m'elt 9 stralen aangetast. I i - Brand te Kist. Gistermiddag is te Eist (Betuwe), ten gevolge Van hopibroei, in de hjfstede van de weduwe Van ffialen brand uit gebroken. Het geheele achterhuis is .in vlammen opgegaan, doch het vporhnis kon door de brandweer Wlorden behouden. Alles was verzlekerd. De 93-jarige be woonster is door omWonenden uit heit- brandende perceel gered. Zjj!. is pp last "van een geneesheer naar het ziekenhuis gebracht. Doodgevallen. Tijdens hef verrichten Van werkzaam- neiden is de arbeider H. Jansen te Budel 7^,n Ti"11®6 een ladder gtaval'- 6 ^ir11 ^°P het achterhoofd te en liep «au zware hersenschudding ap. Kort. na hef ongeluk1 is hij pveileden. On«ewtnstht beziek- De marechaussee te Vento heeft .Vrij dagnacht in de nabijheid der Dui'bsdhe grens den ruim 30-jarigen L. M. uif Dud- seldorp aangehouden, op het oogenblik, dat hij de grens overschreed om een be zoek ian Nedearland te brengen. De aange houdene, dia een lederen tach onder dien arm drpeg, welke me(t inbrekeïdwprktuigein was gevuld, is vppr het houden van een nader .onderzoek opgesloten. Het leuke uitstapje. Na 'pnder verdenking Van zljh reismta- ken te hebben gesmokkeld ongeveer vijf weken in Duitsche gevangenschjap te heb ben vertoefd, is het echtpaar S[. te Venlo gisteravond 'teruggekeerd, n}a gistennpr- gen door de rechtbank te 'Ejssen resp. tot' drie weken gevangenisstraf en '300 maiik geldbjoete en een weak 'gevangfepisstrajf pn 50 mark geldbjqete te 'kijk veroordeeld. Na deze uitspraak Zijn beiden uit Re woorloopige hechtenis ontslagen en in vrij heid gesteld. Ontploffing in 'n gemaal. Gistermjorgen Waren de arbeiders L. Bps en A. IHjoendervanger werkzlaam Wijl het electrisch waterg.emiaal van het Wa terschap' Bnpnsvaen te Oude-Pekela. Inteldt 'het „N. v. h.- N|N." Aangezien het vfijj-dpnker was om de werkzaamheden uite te vloeren, stalk Bos een lucifer aan. Gassen v,an jafvjalwa-tfer van de strppclartpn-ïtabriek „Union" hadi den zich in het gebjpuwtjel Verzamjeld rn, als geVplg hiervjan, had een ontplof fing plaats. 1 Dp kleeren van Bps geraalkten in brand en deze wist niet -Weter te djoen darf gekleed in 'het Hhofddiep te springen!. Zijn brandwjphden over het geheele lichaam waren z/oó ernstig, dat dr. Bos wijk pogenbliklkkbLijk1 geneeskundige hulp mpest verleenen. Opk' Hoendervanger had eenige ,brand- wlonden opgeloppen. Verkeersongevallen. Gi'stiermldidag is de 17-jarige wielrijder J. Koenen uit Rioggjel, ferwijlll hij zich vasthield aan een vi-aoh'tlautioi, die over den weg reed. met zijh rijiwiel geiyajliLen. In1 'Zlorgw'ekkendein itpflsltauid is- hij opgeutoanc/n en in zijn piuderlijkie waning 'biutnielngedra- g'en. Men vraeish vjoor zijn lëvein'. GiStlerimiorgen wilden ppl den Rijks straatweg te SasSenhieim' tlwee .autoi'is tejgte-' lijk een anderef-aufa piasseeren. Ejen dier twee kWlam daarbij: 'iop helt 'ïieltispad terecht en reed den 24-jarigen wielrijder R. uit Hoclilddorp' aan. Deze werd op elag ge dood. De autjo' is diop.rgereld'en. De politfcl tracht thans d'e® 'auto-bandiet pp; te spa ren. Gisteravond is op de® AmSberdam- schen weg na,bij die uiit^panpimig „Het Planken-Wlambuis" onder de gemeeuitpi Ede hielt, zes-jarige zoontje'Van den heer de H. uit Oosterbeek dopr iee® aulfco- aangeraden. Het. kind is in ernstige® 'toGsftiatod per ziekenauto naar hat DiaioonleSseuhuis ge bracht, Da auto, die de aanrijding ver oorzaakte, is 'doprgereidie®. Gisteravond' is in de Vissaringstraat te IJmuidan heb 3-jarige dochtertje van de® heer D. uit die straat onder \ean v!r.«)httiutio Van de® expiaditëur v. d. Molen tp B'everwijk geraakt. Helt rachter- votoiwiel ging het kind oVer bat hoolfld, waardoor haf onmiddellijk W'erd gedood. Een 'operatie «nder den grond. Dr Kandjall, een arts .te NjeWdajatle, hee'ft zich dezer dagen büjizjonder onder scheiden dtoor in een mijn 'n 'operatie uit te voeren,waarbij hij'groot geVaiar liep dlopr een Wijlzpnder 'zwaren hteen te wtorden verpletterd. Het gevjal heeft zich als volgt afgespeeld:' Een jongen bediende de 'kooi, waar mede de arbeiders in de mijn afdalen, toen er plotseling een Zware steen v.au gr.opten omvang naarbtenede® stortte. De kooi bevond Zich op; dat moment onder dn den liftkoker; de zware steen ,wias precies iop de kooi terecht gakkanen, dia elk oogenblik in elikaar dreigde te stor ten. Ongelukkigerwijs Was d'e jpngen met de hand tusschen den steen en de lift bekneld geraakt, zoodat hïjl geen gele genheid meer had uit de kooi te sprin gen en groot gevaar ,liep, als -deze het gevaarte niet laue^r zlqu kunnen tor sen, verpletterd! te worden. Dr Kandall, die zich pp dat 'taom'ent in de nabijheid va® den lit'tkjoker be vond en het geVaap Zag, Waarin 'de jon gen verkeerde, liet zich jof>gen'blilk|kel!ijW langs den kabel van de kooi ®aafh'eneden glijden. Onder in den kjokter gefaxmen, wr,ong hij zioh langs .den Zwlaren steen en diende tjoen den .jongen eem dosis chloroform toe. Terwijl hij' groot gevaar Hep, elk oogenblik door den steen dood gedrukt te worden, amputeerde hijl d0 drie vingers vjan den knaap, welke tus schen kooi en lift bekneld zaten, irïj'dens de operatie brak het inles, Zoodat <Jrij genoodzaakt was zijn Werk met een 'bijl te voltooien. Toen eerst gelukte het hem den knaap uit zijn benarde positie te be vrijden. Die mij nwerkersbond Van Nortb- wallhottie heeft dr. KanflaJl een schrijven! gebonden waarin! het beistuur namens alle leden dank zegt yoor RJii heldhaftig op treden tijdens het pngeluk. Alweer «en vlieg'-recopd. De beide Pransiche vliegers Rpssi en •txT Zaterdagochtend tegen vijf' uur uit New-York zijn vertrokken om een aanval te doen op het wereldrecord lange- aistand-vliegen, dat ,op naam Van de Enl- gelschen Gayford e® Nioholettis stond, zijn dakbiaV<>11^ "kki-j Damascus (Syrië) ge- Zij hebben een afetand van 9.460 K.M. afgelegd, waardoor het bestaande Wereld- ,r°r lahge afsr,an.(ïvil,uiöhbe® met 900 K.M. verbeterd is. Ze zijn 54 uren, 45 minuten in' dei lucht Bij B?2en (Tirol) in de bergen is Kater- dag het lijk gevjonden vjan den 'eï-jarigen pastoor Josef Lenparbz van het aartsdici- cees Keulen. I i I l Aanvankelijk' dacht men aan een ,onge- luk; bij nader pnderZoeH vond men echter verscheiden aanwijzingen, Welke pp roof moord duiden. 1 Het lijk dqoeg versoheiden ernstige Ver- 'Wfondingen aan hoofd en borst. Men vond -geen geld op het slachtoffer en ook He reispas was verdwenen. Acht nicuschen bij het baden verdronken. Wolff meldt uit Koningsbergen:, dat gisteren in Opst-Pruisen acht baders pm het leven rijn geko'men. Die reddingsbri gade de Raus;ch!en ötond voor een zware taak. Zij' hee'ft aan 19 mCnschen het leven gered. Vier menSc'hen uit KjonrngHterg00 rijh echter verdronken. In het Oiostzeebad Oranz1 zljtn eveneens tien Sn'enSehen gered. Een 12-jarige schjolier vond den dood in de golven. Ook te Neulkiuhren /lijh drie in woners van Koningrifergen Verdronken, dia zich niettegenstaande gewaarschuwd te rijn te ver in zee hadden gewaagd. Tegen den aviond rij!n twee lijken jafin het strand gespioeld.^ Staking van melkboeren in Albany ,Een staking der melkboeren in Albany neemt van dag tut dag scherper VormleB aan. In verband hiermiede hee'ft de gou verneur Van den staat New-York Lehmann de leiders van alle politie districten opdracht gegeven, hulpagenten aan te stellen ter handhaving kan de jorde. Djoor 15000 stakende boeren rijh de landwegen afgezet, teneinde iedtereja toevoer van melk onmogelijk te mlalken. Hier en daar is het tot handtastelijkheden gekomen. In regeeringSk'ringen verwacht men, da:t de staat van beleg "te'al worden afge kondigd en dat de nationale garde zal wjorden opgeroepen, indien de geweldda digheden zullen Voortduren. Een vrouw levend begraven. Uit Opstende wordt gemeld, dat de po litie een pffic'ier-maroonist der m|a|rine heeft 'gearresteerd, die er van wjjrdt verdacht een vrp®w te heblben vermoord, dlooir haair levend te heblblen begraven in de duinen 'Hij Opstende. Den avond va®, den moord, die vorige week' werd gepleegd, had men de vr,onw, 'genaamd Marguerite Slchïj'ns, en den pffieier tezamen gezien. Zijl gingen .uiteen en de man btegaf Zich naar een café in de nabijheid waarvan de moord paats had. Marguérite iSjchijns, verdenking koes terend tegen de tr^uw van haar yriend, was in de nabijheid gebleven ,om hem' te bespieden. T,oen hij( naar buiten .kwam', sprak de vrpuw hem' aan, waarc^q 'beiden naar de duinen gingen. Na.een eindweegs gegaan te rijh, zquden de mian en de vmuw ru'zie gekregen hehben. Plptseling ontstak' de man in wpede -en in het verlangen! rich van rijh vriendin te pntdoen, zou hij 'Zich "jo(p haar geworpen hebben, haar m'et het gezicht in het zand hebben gedrukt in een diepen kuil, dpor kinderen gegraven. Hij haar in deze houding hebben gehou den en z'attd pp haar heblben opgehoopt, totdat de vrouw onder een vloldoende laag bedplven was, hljba een 'meter, om' haar te 'beletten pok m'aar de geringste beweging te maken of zich te bevrijden. De pfficier-marcionist ontkent. De politie hee'ft ook den Zoon gearres teerd van een ambtenaar te Opstende. De beschuldigingen tegen laatstgenoemde in gebracht, zjowlen slechts licht rijh, doch voldoende om rijn arrestatie te rechtvaar digen. In de vlammen omgekomen. Volgens berichtje® uit Oieroetalbsljia is tijdens de lee brand uitgebroken in de school fe Fa,z'yn. 120 s>elmflierien lieltten in de vlalmmen het (lieven. Brandsttichting zou de oorzaak van dezle ramlp rijn. Laffe daad. Te Hilt(bersdorf' in heit Saargabied heb ben gisberemniadht ootrnmuniste® eim .m-an, dia zich inh et gdhaal niet met plolÏÏtaak1 inliet, neergesdholt'en. De oammunishen lagen in himdierifaag te wadhten op een afdieeling HitCler-jienigd, fiolen het slachtoffer aankwam,. Hij" flfatte niet ,0|P bat' herhaald halit-geroep! van de eommunistien, waarop een van diezdn den Schot, loste, waardoor de man dood tar aarde viel. i De mijnwerkersstaking in Pennsylvanig geëindigd. k Reuter meldt van Hydepark'; Djopr per soonlijke interventie van president Roose velt is een einde gekomen aan de staking der mijnwerkers in Pennsylvanië. Roose velt heeft namelijk aangekondigd, dat het geschil izal worden geregeld 'door een nieuwe Code voor de m'ijhen en dat ef scheidsrechters Zullen w,orden benoemd om intussehen elk geschil, dat pntstaat te re gelen. Als gevolg hiervan zullen 70.000 arbeiders het werk hervatten, terwlj'l de bestaande arbeidstijd en lponen izlullen wor den gehandhaafd. Anti-semitisehe excessen te Warschau. In de laatste dagën is het te jWiarschdu herhaaldelijk t,ot anti-semitisehe uitspat tingen gekomen, waarbijl het tot vecht partijen is gekomen. Vooral in den „Sak- sischen T,uin", dus ia het centrum der stad, dicht bij' de Jpódsohe buurt, ging 'het stormachtig toe. Dé politie heeft een strenlg londerzoek ingesteld en 134 personen ge arresteerd, die zich te verantwoorden zul len hebben wegens anti-semitiSöhe agitatie. De gasaanval op de New-Y«rkSc'he beurs. In verband mbt den traangasaanslag (Op de New-Yiorks'ohe beurs, waardoor deze gesloten mbest worden, dijk te Bostona vier studenten gearresteerd. De vennioje- delïjke initiatiéfnemer, de student Eugen Dianiell, wiordt nog gëzjoiaht. Daniell zau de leider rijn van een gqpep jeugdige politici, die oen nieuwe partijl 'Zouden willen stich ten. In een Lokaal van de groep vond de plolStia eenige ingepakte primlriéf ver vaardigde traangarijptalmen, dia geadres seerd waren aan Rloosevelt, Hoover en den stOcialistischen leider Thomas- Men riet in dazte „samenzwering" slechts een1 daad van jongelui, dde gewichtig Wilden doen, doch wier pptreden geen politieken iac'htergrcxnd heeft. I 1 M Rfiuter meldt nader uit New-Yprk, dat een student aan! de Harvard-universiteit, die de ledder is Van de „internationale par tij!-, gearresteerd is pndeir h'esahuldiging de traangasHmbmen in het beursgebouw te New-Y,ork te hebben neergelegd; dit is de vljlfde arrestatie in deze kwestie. Trekking Van 7 Auigtettuls. 2e klas Dte flijOb. 'f20000 16012 f! 1000 1907 8183 i 'f! 400 10721 15861 f 200 13116 17855 f' 100 5956 6593 10316 11647 13971 16334 16433 19266 19838 GOES„ 8 Augustus 1933. 'BiOiber: per Kg. E 1,65, per halve Kg- 'f! 0,82i/2, aan part! "fl 0,921/2fajbr-bolter f 0.90. afwijkende boiter f 0,60 pier pond. Boter van handelaren: Ie ^qonf f 0,80 2a soort. 060. Geen aanvoer vjan la Soort. 'Eieren: per 100 stjiks 2,20, per 25 et: f' 0,55. aan part. f 3,20 p. 100 sifc.eend eieren 'f2,20, pöelje-eieren 1,40 pier 100 atfuk®. Ve embark t. Plein „SjLolt Ositienide". Aangevoerd 100 biggen en 1 kalf. ■GOES, 8 Aug. Eierveilipg „V. P.Z." Aanv. 9835 eieren, prijs f' 2,50 p. 100 ertj. .Veilingsvereen. ZuicT-Bev®l»nd, Goes. Veiling van 5 Aug, 1933. Groete veiling. R,0iode bessen f 7,.30. .zure Kroetaiptpels f! 0,50, Dubbele Prinoeslsébloiouen f.2, alle pier 100 Kg. Kleine veiling. Pruimen: W|a,slhiivgt(on extra f27, A f22—26, B f 19—22, C f8—17, Bete de Louvain -f' 720, Blauwe Wijnpruimen f8 13. C'zlaarpruimen 'f716, Perzikplruim f 1014. Princei pruimen f 39, Wljin- krdzen '12—5, Eng. Krozen f136, ökkfe- laan f 46, MyrabaHlaan 'f 25, Ciitjxie®* pruim 'f 3, 'Biqornipiruim f 3, Kouwelijnei) 'f 25, A'fVal- en UitsidhiolllpTuiime® f2—6, aJILep er 100 Kg.; Peren: TPreCosé de Trevoux extra f25, A 'f 1824, B: E15 19, C f' 8-15, GLapps Eavorita f 11— 21, Oom'skindlere® f1220, Bruin'a Hee" ren'pieer ï'811, Poh'e Madaame f612, Poire de Reine f'35, N.-H. Suikerpeer 148. Rooda Suiherij' f2.4, Groninger Bergamot f 4, Sambrele. f 6—10, Wpltite- broodspeer f'35, Groieimtjetslpiaer f3, Af val- en Kroatpeer 14, alles) per 100 kg.; Applels: PerZeh Raode Zqme,a(p|pE!ll A 1213. idem B 89, idem O 58, Early Victoria. A 11, idem B 10, idem C 59. Oodlin Keiswick A 9, idem B 78, idejm C 37, Yeljfaw Tr,ains|plar,ant 1020, Zo- meraa.gt 57, The Queen 46, Duich, dl'Oldenbnrg 3—5, Afval- en Kroiettappeil 14, lalleis per 100 kg.; Diversen: Rotoida Bessen 611, Zure Morellen 12, Tomaten 214, Moerbeien 21, lalleis pier 100 Wg.; Meloenen 1421 en Perziken 12,60, beide pier 100 rituklsi; Bloemen 2, pier 100 bos; Htming 0,35 per flacon. Veiling van 7 Augu|s|tuis 1933. Bonen: S:tjoiksnijbooin9n f210, Dub bele Princeststeibomuem 'f 24, RioCm Van Heiland 'f 56. Stoktroslprinoelssen f, 69, Pefilerttboanien !f 7. Rhednische Spekboonien f 3, 'allé pier 100 Kg.Pruiimle®Dubbele Boerewitte f'1427, Wiashingtionis f 12 18. OJaarpruimen Ï36, Prinoepruimle® 'f27. Marbelanen f34, Afvajt-pruimeta f2, alle per 100 Kg.; DiVers|en: Rhode bessen f 1011, Tpmart(en f412, Dop erwten f' 9, Uien fl1,20, kleine id. 'f 0,80, Sjalotten f 1,20, Aardapiptelle® f 0,90 —2,40. ial®eis pier 100 Kg.; Krotten f2,10, Wortelen f 38, Radijs f 1,50, PLatierseli'e f0,10, Bloielmien fl3, allle pier 100 bios; MteLoemien f 1023, wit|tle; KomkonMners 1113, groene i'dlelm' fl3, Augurkfeh 1! 0,06—0,19, Kropsla f2,'10—3,70, An dijvie' 'fl3,10. Knoïs'el'derijlf0,80,Bloem- köool f 1,504,50, 'Roodé kool'f 1,50 2,60, Savoyieklool f 11,70, alles per 100 stuks. i Veiling te Middelburg. Fruitveiling Van 5 Augustus,: toma ten 212 cent, frankentikaieir 5055, oomskinderen 715. spuitjes 4, suikeriji 1, keswick 1, precoBe die trevoux 36, beur- ré giffiard 3, sf. Jan 1, Oranje pruimen 811, prinoa pruimen 48, Washington 1525, 'blauwe pruimen 410, witte prui men 1227. vijgen 5, rood® belsisen 46, witt-a k'ruisbeislsen 5 cent, alles per Kg.; suikermelaenen 1039 cent, n'etm'eloeine® 926. perziken 38', talbrikoizen 1 cent-, alles per stuk; EkpiartVeilingMifloitlhdams 90 cent. idem groir 1.07 c. per 100 Kg.; OtomBikinderen 711 cent per Kg. 7 Augustus!- Sp'inaizie 26 Cents, .augurken 110, suikerboionen 26, stoksnijb'oioule® 213, stiaanZnijboonen 28. .sttekpriinicessicboioinieln 211. st)amprinjqe|s|sl0bioio®len 69, roet® van hOlliand 510, dioplerwt-eu 36, peeën 2, uien 2, ailveruten 410, rentegeVerd 612. oapucijners 10 cl., aHieis1 per kg.; peeën 2i/26, krotpn II/23, uien 22V2, selderie 1/22, knojljsielderie D/2, peitpir- selie V21. ra,mienas 131/2 c„ allies per bols; sayoyiehoial 13, rqodle koicfl! 15. bloemkool IV27, andijvie 1/2IV2 króp- sla 12. koimkómmiers 14 0., allies per stukbegonia's 23, impaltienö 2. coleua 3 cent, laïle per poit; gladiolen 12, yvon- ne 2y, cioliio|oipies X c., alles per bo®; gladiojlem 1—2, chrysanten 2 c., beide per 10 stuks. B,OTTERDAM, 7 Augustus 1933. Veemarkt, Aanvlder: 533 koieiien en ossen, 385 veltte kalVei-cn, 908 schapen en lammeren, 643 varkens. Prijzen per halve Kg.: koeien 1618, 22Va—16, 271/2—29; ossen 16—17, 20— 22, 2325; vette kalvfere® 20221/2,271/2' 30, 321/235, overjarige lammeren f7 10 per s|t.uh, zuiglamlmeren f78; var kens p. pi. 151/2', 16, I&1/2' ot. Zaden: La Iplatia mais f60 per laat; lijnzaad voer 67, koiollzaad 1112,50, kaïwijlz'aad 2425. Vlas: 45000 Kg. Hol- gee 0,400,55, 1000 Kg. dauw root 0,350,40. Weinig vraag, gedeeltelijk verkocht1, Prijzen in voordeel vt d. koOpers,. Aiardapjpielën: Brfcllsdha eigenheimers 2, 21/2, Zeeuwslchla id. li/22', id. blauwig 3, WtestJ. kjlleinie 221/2, «vtermiaaisisch'a 'eer- sfcelingen I1/22, WleiStfl'. ronde 34, blauwpfttte®-iy22.1/2, LWlesttjl. nieralwg kleil ne 11/22 pier Kg. Gtaanmarkt. Gerst 44,50, Haver 4 4,50, Kleine grielen» erwten 99,75, schok kers 1012, allies per Kg. GOES. B. en Wl maken o.m. bejkend:j dat d'a jaarmarkt pf' kermis dit jiaar zal' aanvangen Dinsdag 15 Augustus -a.s. »u 'eindigt, op Dinsdag 22: Au@uislt|u|s d.a.v. en dat gedurende de kermis' dia paisisag.a mei# rij- en vaert.uigein dow 'het Rijlflelsitaaaitjel en de Btal^traat,, almede over da Vlas-1 miarkt en de Zuidzijde van de) 'BéeSteni markt zal gedtremid rijn, imlett die® vc.J stande, wat de VlaSmlarkJt ibeltneift, dait detzia laltden m:aig worden bereden vauui# hetl WiaterZtra,a!tje naar de WijlugaagclStka)^ in recht» richting. 1 VLISSINGEN. De piolitie heellt 'n man' aangehouden, die: Zondag uit oe® cabinlef van het badlbedrijf :qen portefeuillle meife hankpaipier heeft geStolen van een der 'daders. GOES. Go'boren: Johanna Hermina, d. v. Josephus Abraham Rottier en Dina Maria van Leerdam; Pieter, z. V. Maxinua Snoek en Maria Cornelia Hoogerhieide. Jacolb Jolhanniis;, z. v. DaVld da Puijt ■en Camelia, Aagtj» Wlesteltrate. Overleden: Hiefona Juliana Vermeulen', 24 j. te Hoiedakbnsjkerke. MIDDELBURG- Huw.-aangiften: J. F. Burgs. 28 jr. en J. Deen, 28 jr.; J. A, van Dialen, 25 jr. en A. B. Dronkex,s, 28. j. Gehuwd: P. J. Poortvliet, 27 j. en O. Dingemanse, 24 j.; O. Strijn, 32 j. m M< D. Wl Schotel, 18 j.; W. H. Hendrikse, 56 j. en O. Spiaeiter ,48 j.J. Koiole, 19 en A. Boekelaar, 18 j. Bevallen: P. Pan PeemeVerhage, z.; Wi. Smit;Roest, d.A. J. Wielemaker— ader, 2. Overleden: .J Louwerse, 6 j. Z. (VrouJ w epolder). S'CHOREl Gebaren: 8, Qornelis 2, V- Marinns Meijier en Carnielia Zuijldweg,: 12, Jan Nicolaas z: v. Sitövén van Kqe- veringe «n Adrian'a Mi'eras'. Overleden: 13,, Jan NieoOiaas', 1 d'ag, Z. V. Sifc. Pon Koewaringe en A. Mieras; 19. Jan Sin'ke, 72 j., 'eohtgenootl Vaa Jannetje Glerurn. NISSE. Geboren: Maria, d. v. Jaooib van 't WjCSteinde en Geertruida vjan! ■Eijkeren. KRUININGEN. GehuwdAdriaan Cok- :23 j. m Krina Adriana Wisse, 21 j. KLOETINGE. Gehuwd: CorneliaBeen-i hakker. 28 j. en Adriana ARemeikinders, 24 j. Géboren: Jaicob, Z. v. Gerard fLiou LelijVél'd en Morgaretha Hendrik'a Eirkel; Jacob, z. v. Hubrccht vjan -Dalen en PieherneRa Jobae; Cornelia, z. v. Wil lem de Klerk 'en Gathaiina Jacoba Taze- laar; Johannes Pieiter, z. V. Piater Staal en Joriia® Johanna van de® Berge; Jan na d. v. Cornells de Jonge eu Marind dei WStlte. Overledle®: ta Goeis, Jauoiba D'elkker, 5 U j.. «htgenooiia van Jphannis Halleisiteill'e. O'VEZAND. Gebaren: NieieHtje Jannétj« d. v. J. Goomse ign A. Ars; Jon Johanmieia- z. v. O. Oitta en N. Hoogeisteger(Maria Oatharina,, d'. v. J. O.ositdij'k en B. Witikam. OverledenElisiabieth Zuidhoif, 84 j. KATTEND!JKE. Gehuwd: Jan Mari- nus van Kléuluen, 26 j. letni Maria da Dre.u. 26 j.; Isaau Veéhage, 29 j. an' Maria Matthij!s|3e|, 26 j. ta .Nisisiei, onlangs te Goes. 1 I HOEDKKEX8KERKE. Géboren.' Ca- ■tharina N-eielltjle Mariiei, d. v. Jan Boogaard en NeaLtj» Van der Lind»; Adriaan, z. V. Hubreeht Reimdjln len Helena Doggen- 's-HEER ARENDSKEjRKE. Geborens Maria Antonia, 'd. v. Jacob WleRleman Ba Geertruida de' Korte; IieVen Jan, 21. v. Pieter Vierschrtage en Griétj» Van Belzen; PietternicJilla Jolzina, d. v. Corn'élis Adaanse en Janna WlestiarweielëMaaitjte Piebernél- la. 'd. v. Wtai'em Riamijn :an Maatje Ver- muë; Francia®, d. v. Adriaan de Jager en Johanan Cornelia DékkërTamtoeitjei, d. v. Johannes vlan Schalk en Ooraeliai Slaibbefcoorn. Overleden: Wiésa de Kok, oud 5 maan-1 den. z'. v. Pietier da Kok en Lanai Dekker» Gehuwd: Abrahaim Sandersq, 2 5jr. jm. en Merrigjé Rhestj, 25 jr. jd.Jacrajiuls van Ows;t»n ,29 jr. jm'. en Johajnina da Koe'ijer, 24 j'. jd.Kornielis Marinus Kikt 23 jr. jm. en Lenint(jte Traas, 22 j. j'd.; Oornelis Goedhart,. 24 jr. jm. 'en Adria na Kornelia Proost, 18 jr. jd. IERSEKE. Ondertrouwd: Dirk Jaxwbufl Rietveld de Hlondt, 34 j. jm. te' Amster dam en Wilhelmina Corstaana da Roodj, 30 jr., jd. Gehuwd: Wilhelmus Hërmanus' van Dongen, 22 j. jm1. te Krabbendijke e® Juzina, 'de Leeuw, 25 j. jd.Cornells Ja-col) Pekaar, 28 j. jm. en Adriana Hoi- lemans, 27 j. jd. VEBK00PINGEN EN VERPACHTINGEN Augustus:' 1 I 9 Hoedebenskerke, hofsteedje, Ode. 11 Baarland, kudde schapen, Da Wilda» 12 Kloeitinge. oppervruchten, V. Disseü.' 16 's-Heerenhoek, drie hofsteden, Verbist. Goes, bouwterreinen, pakhuizen, op- elagterreinen, bouwland, èmz., V*» ~J Dissel en Jonkers.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3