DINSDAG 8 AUGUSTUS 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT f| UIT ZEELAND MIDDELBURG VLISSINGEN GOES KERKELIJK LEVEN GEMENGD NIEUWS f IN HET KRAAIENNEST deffler dagen, een wetaontw'erp tot wering jvan buitenlandsohe .arbeidskrachten hei 'departement heeft veriaiten. De minister van onderwijs heeft gister don cuiaforenoolleges der rijlksnniversitei- ten ie kennen gegeven, dat buitenlanders niot in aanmerking kjoimen voor benoeming tot assistent. jSilechts bijlhooge uitZonde- ring en dan bijl wij|Ze van .overgang .zijn dit jaar pog enkele plaatsen van assistent dofjr ouitenlanders bez'et. Dwodellijlk auto-ongeval. Katerdagavond tusschen half elf en kwart voior elf is een tweeperöoonsfautlo, die een vhij! gropte snelheid had, te Bigge- kerke in een diepe droge stopt langs den weg gereden. D|e wagen is -omgekanteld en vrijiwel geheel vernield. Die twintigjarige Leidsthe student, O. iWi. ..S.chorel, die in den achterbak geizeten was, werd Zopi ern stig gewond, dat h|ij| pp weg naar het zie kenhuis is overleden. Van beide andere in zittende jongelui 'heeft de 19-jarige J]. van Dieinse van hier een vrij ^rnstige luyid- .wonde lOpgeLoo.pen. Hlij! is naar het zieken huis te Vlissingen vervoerd en maakt liet) naar omstandigheden goed. Die derde inzit-' tende, de 16-jarige B. E. Hi. H.eype juiti Oiostkapelle, die achter het staur gezeten was en niet in 'bezit w.as van een rijlbewlijs, bleef ongedeerd. i Het gezelschap was ojpi weg van D(om- burg naar Vlissingen. Die doktoren Dtlijlbc^c en Van der H|a,rst verleenden geneeskun dige hulp. t Elhtellijlke oneenighcid. .Vrijidagnadht te ongeveer .3 uur, is de hulp der politie ingeroepen voor een be woner van de Wintcrst.rafit, die na een huiselijke twist zijn vrouw met een groot mes bedreigde, waarop ziijl -de vlucht nam .eerst naar den Zolder en toen over het dak napr d,a,t v.an de bluren. D|e politie niajm' den man, die bijl h;a,ar komst trachtte (zich -self van het leven te benppiylen, mede papr het bureau. Na opgemaakt pro|c'es-verblaa] is hljjl weer op vrije vlpeten gesteld. D|e kermis. Het was Zaterdagavond druk [pp da .Middelburgsche kermis en het. sluitings uur kwam voior de 'zlak-enmlensc'hen en voor het publiek te vroeg, maar tjoWh heeft )de politie geen moeite gehad niet het sluiten eerst der kermisararidhtingen en daarna 'met de café's. Die kermisweekl is trouwens t|o;eh rustig verloiopen, een enkele maal slechts móest de politie rnzieaoekenden scheiden en op een paar plaatsen hebben ruiten het moe ten ontgelden. 1 I Kansalb'ekerZwem wedstrijd Middelburg—Vlissingen. Die .Vlissingsche Zw-enielub had Zater dag ten tweede m|al-e een wedstijjld in het kana.al doior Walcheren van Middelburg naar .Vlissingen georganiseerd pver eeD a,bstand van 5 Kj.jMi. Precies te twee uiur loste de burgemides- iter van Vlissingen als beschermheer van de .V.Z.G. het startschot §n lieten de 32 deelneme;rs(sters) de startlijn los. Spoedig bleek' reeds het verschil in kracht en kwamen er hiaten in de groep zwemmers en zwemsters, t Nadat ongeveer een half uiur gezwom men was, Waren er drie, die de nndere4 vrijl ver vjop.ruit waren en wel de heer, Kemper, mej. Breukel en de 'heer Sldholtle. Na een uur waren dij nog 'steeds pan den spits, maar nu was hun volgorde: Kern- per, Slcholte, Breukel. Dit Weef $pp> tot het einde. Die heer IWl Kamper van G.Z..CI. ■te Groningen, behield de leiding en kwam evenals verleden jaar no. 1 aan, en wel in 1 uiur, 22 toin. 48,8 sect (v.j.l '1 u. 321 m|. 48,3 seicl.). I' I 1 Die nieuw® haven van Vlissingen. Nadat eeu wet van 12 Jlanuiari j.l. de stichting, van een N.V. Haven vlan Vlis singen heefjt gelast, is daartoe thans alles gereed, behalve de benoeming van den directeur. Aan deden directeur Zullen hofo- ge. eischen moeten wprdien gesteld, indien aan de bestaande verwachtingen Zal wor den voldaan, in het bij|zjonder op tammer- piëel, d.i. oeqonomisch-geQgraffisch gebied, en van de kennis van ten minste D'uitsch, Eugelsch en Fransch. Aangezien die benoeming van dezen di recteur Zeker niet vóór October dal 'kun nen plaats hebben en pa,s daarna over de aan te schaffen kranen enz. zlal khnnen worden beslist en de bestelling en plaat sing van die kranen daarna nog ptogavaer een half jaar zlal kosten, kan -wjprden aan genomen, diat. de nieuwfe haven van Vlis singen ongeveer in April 1934 vjolledig in gebruik zal kunnen Worden gen|>men. Geslaagd. Ta U-treeht sjiaagdei voor acte Fransch 1. o.. mej. Bsteia van Kajimtbouit, Vroagel alhier, thans te Moerdijk. Geslaagd voor heit examen handt-eekënen 1.-OI. J. Vissers alhier. Tragisch sterfgeval. Zaterdag j.l. is de 48-jai-iiaja heer P. Kakefbeelkei. feetraar aan 'die Amiblaclhtisl" sobclol alhier, tijdens: 'n fiieitlsltoclhit door België onwdl gietworden (vermoedelijk door de warmte bevangen) en 's avtanlds in eiefti ziekenhuis je Dimanit reeds' overleden. Zijin vrouw, die te Domburg Verbleef, werd telegrafisch gewaarschuwd, maar mocht haar man niet meer leVemld aantreffen. Het stoffelijk overschot is gister met den trein bier heeagëwolard. Zwemwedstrijd. Da tegien Zaterdagmiddag, door de Gods- siche Zwem'oluh 't Saff zwemf!eias(ten zijn,, mede dank zij; heit mooie weer. een groot succes geworden. Hanige duizenden btaLangstiellleinifdn wanein aanwe zig. Altleis haid, dank Zijl da uitstekende voorbereiding len regeling, «en vftot ver loop. Vellen wanen gekomen ,om die pres taties te zien 'van die NeidjeiriVdstlha zwemkampioienie, rniej. Klaiplwijk. Naar ga meid wordf, Waren die -prestaties, wljke voe mannelijk besfonden .uit allerlei kinnet en duikslprongen, zeer buitengewoon. Kattendlijke. God. Sfai-en hebben be- npemd tot deskundige tot het doen van de schatting der .onzluiver-e opbrengst \jan de gronden in den palamiii«uzlein Jonkvrouw Annapold-er den heer L. Kranenburg, al hier. 1 ïleinkenszand. In da Zaterdag gehouden raadsvergadering wanen maj kennisgeving afwezig de hoeren vSfekatioc en Be uiflori, De genreentenefcening werd aangebodf-m in ontvang Van f 65388,48| ffln i(n uitgaaf vau f53356,24. Dei kaïpifja,al-dienst in uitgaiaf f 28657,65 en inkomsten f25000,90, alzioa een nadee- lid safldoi van f 3656,75. Als commissie voor hef nazien der reke ningen werden benoemd de 'hoeren raads leden. Daarna sPluiiting. Hansveert. Tp Uitrecht slaagde vopr Middelbaar Fransch, dhr. F. Kieimijn, ajjhiiea'. Lewedarp. Zondag hield de1 alhier pas opgerichte P- V. „De Postduif1-" oen wed vlucht vanuit Vilvoorde. De prijzen wer den :als veftgt. toegiakend1, 2, 3 en 5, W'. v. 't Wci^tleinidie4, 6, 7 en >S, J. Koens; 9, J. Mjenhwre. Eerste duif 7.20.9, laatste duif .7.45.19. 's-Heerenluw-k. De P. V. „Da Vrienden kring" hield lOipi Zondag 6 Aug. een wed vlucht vanuit Vilvoorde niet deelname van 163 stukfe duivep. De prijzen werden be haald alls volgf- Oude duiven: 1 -en 2, J. Trommelen; 3. J. Rieimijn, Kwlaidendaimmie4, P. v. Stee. Kwadendarnme-. Jonge duiven: 1, 7, 12. 20 en 22, J. Tnomimelen2, 3, 11, 16 -en 35, P. Rijk; 4, 5 -en 27, H. Ja,ns|e(n(; 6, J. Dried'ijk, H®ink|einslzland8 -en -25. H. Boollttman; 9, 13, 14, 15, 30 en 32, B. del .Jonge; 10, Polillielt,. "Kwadendalmime 17, 19, 21 en 29, J. Heiligers, Nieiuw1- uorp 18 len 31, Koppens, 'a-Gravenpolder 23 «n '26, D. de Wiintisr, Nis|se>; 24, 33 ein 34, Wi. v. 't Wieafeinde; 28, E. Borden. Eerste duif 8-27-17, laatóte 8-48-8. Alls lid zijn toielgeitreidenJ. Drfedijlk on N. Raas Heinkenisizand iep P. v. Sfee, ICwa- deudamme. Avel. Zpoals bekend is de jaarmarkt, die 'f'etieldjk reeds aan bloedarmoede was gestorven, door den Raad dffidieeL afge schaft. Thans wil de slagersbpnd in Ba- menwerking met den Bpnd van Veehan delaren een ja.arlijkschen boondag van Vee instellen. Die bedjoelmg is dien te houden OP den laatsten Dinsdag van NoiVömlber. St.ijansteen. Zaterdagavond reed de fabrikant K., w|onende te Stoppeldijk, met z'ijn auto, onder deze gemeente, toen Iter hoogte van de Ge.ntsches(traat plotseling een wielrijidster den weg [Overstakeen aanrijding was niet meer te vporko!m[en. Da vrouw, zeklera Van H., WOnenda ,t|e. dezer plaatse, bekwam een scihedelbrauik en is aan de beik|omen verwondingen op Zondagavond o-Verleden. Den chauffeur trëft geen schuld. Overslag. T;oen Vrijdagnacht 1.1. de Rijks- en Gemeentepolitie surveillance diensten verrichtten onder deZe gemeen te, zagen zJijj: een vrachtauto1, beneveiis een tweetal luxe a-ufo's naderen, die in de richting van de Belgische grens ï-eden. 'Die 'Rijksveldwachter v. d. Z. hield een nooid-lichUgevenda Öantaarn gericht o.pi de- vrachtauto, ten toeken dat deze moest stoppen. Aan deze sommatie werd oogen- schijnlijk voldaan, aangezien de bestuur der van de auto Vaart verminderd en met kleine lichten ging rijden. Evenwel in -de onmiddellijke nabijheid van den rijksveldwachter gekomen zijnde, reed da '-chauffeur recht pp den politieman af, gaf ga-s en reed mlat grppte lichten dotor. De rijksveldwachter k(on terna.uwexn.oiod aan een overrijiding ontkomen. Hij1 sprong Oprij, doch kreeg van het achterste ge- deolte van de auto een klap, fengevlolgë waarvan hij met ©en Vaart in een langs den weg gelegen sloot 'terecht kwam. (Do volgende auto werd door deu gemeente veldwachter gesomlmqerd, om' halt te hou den, d|óch dazle pee-d ©veneens door. Ten- sjotte kon men die derde auto, waarin ben drietal pergonen waren gezeten, tot stil stand krijgen. Dpor de politie ondervraagd gaven rij pp niets te 'hebben uitstaan met ■de aufo's die waren .doorgereden. Men vermoedt evenwel te doen te hebben tonft smokkelaars, die op frauduffiefuiz© wijze heblben getracht bjoter over de grens te brengen. De politie stelt 'n onderzoek in. TerneuZen. Opl het alhier in de nabij heid van de trambus pver den oostel. ka- naalarm liggende sfqoimschip „Telegraaf' 15"- van de, Espeditie Mijt v.h. H. Braak man en C^). te Zaandam, is Zondagmiddag .brand uitgeibitoken. Een lid der bemanning bemerkte ipmstreeikk half vier, da.t ea- rook uit het ruim kwam. Hlija Larmaerde direct de plaatselijke brandweer, die vrij sploedig ter plaatse aauweizig -Was. Vfwrdat deze eehter was igeiarriveeird, had reeds de mlotor bjppt vau deu Terneuiaenschen waterdienst een werkzaam' aandeel in het blusschings- werk genjomen en Was onmiddellijk begon nen met uit 2 slangen wiater in het ruim' te pjompen. In betrekkelijk korten tjijd was dit ruim gedeeltelijk onder water gaZef en de vnurhaard gedipiofd. Aan boord werd de zeer 'brandbare lading bestaande uit kjo- len, lompen, brandspiritus, olie eniZ. gelo-stj waarbij bleek, dat de lading veel geileden had van het vuur en water. D|anlc elijf de krachtige hulp van de Waterbjodt ,jScheldie". is men het vuur spjoedig meester -geweest. Zeer waarswhijhlijk is de brand lontstaan Ötaor het springen van een fLaswh, gevuld piet cyaan-kali. 1 iZpndagmidd'Jg pl.m'. 4 uur reed de heer Kokosky op rij'n motorrijwiel langs het nieuwe kanaal. Ter hjopgte van het Woonwagenkamp kwam hiji te vallen -en bekwam tWee ernstige hoofdwonden. Per soneel van de in de nabijheid liggende 6leepb|0f>t „Merc'urlus" en een der bewoners Van het wjponwiagenkam'p1, verleenden de eerste hulp. Iu zorgwehkenden toestand is het slachtoffer met een ftm'bulancewagem naar het ziekenhuis vervoerd. Zeetnvsche polder- en walcrschaps'biüpd. In dq Zaterdag in T,erneu|zen gehouden vergadering van den ZeeuWsdhen polder en waterscnapsbond bracht de vqorzitteji", mr. P. Dieleman, hulde aau de nagedach tenis van den heter A. v. d. iWeyde als be- stu|ursli-d der vereeniging, een man van kennis en ervaring op watersdhnpisgiebied, wiens adviezen isteeds op ho.ogrn prijs w'erden gesteld. Als bestuurslid 'Werden herkozen dhr. C. Plasschaert te Et. jJ|a:nssteen en dhr. I. IJ'. Risseeuiw te Oostbuurt en gekjqzen in de vacature J;. Hast te pjuivendlijk dhr. L. Simlonse te Biggekerke. iEien vertegenwIclDxdiger der n.v. Limvlalt hield een rede over het dlopr die maat schappij in den handel gebrachte product Voor gesloten 'wiegbedekking en de heer Grijns, adj.-secretaris yan de vereenig-ing Het Grondbezit, hield zijn reeds elders gehouden rede pver de verlaging v'an de waterschapslasten. D,eze inleiding gaf' aan leiding tot een geanimeerde discussie, 'wlaaraan deelnamen d-e heer Dlorst, de heer Hast en de voorzitter, Waarna werd aan genomen het bestuiursvpprstel, dat de bond zich Zal 'wend-en tot Ged. Staten van -Zeeland met ihet verzoek middelen te ovler- Wegen, -die kunnen strekken tot verminde ring van polderlasten. Dlaarblijj-.zrit pjnder meer 'wiorden in p.verweging gegeven het instellen van wegschappen; om! mtet mede werking van -de colleges van andere pro vincies 'bij: -de regeeringaan te dringen op het verleenen van steun vpior de ter tiaire wegen, en de mogelijkheid te schep pen, dat meer objecten in aanmlerking Zullen komen voor aanslag iu de polder- lasten, met pame pp;k béb'uwde grond, o'pdat een ruimere verdeeliug de lasten zullen kunnen worden verlicht. Die verschillende malversaties bij pol ders hebben da noodzakelijkheid m pet licht gesteld van scherper contilole op het kasbeheer, welke de poldeiblestmijeii z'elf niet v-olkjomen kunnen uitoefenen. Onderhandelingen z'ijh giaanda met ver- trouiwde acaounfantskantören om zich daar voior tegen niet te beZwarende voorwaar den beschikbaar te stellen. Eveneens-wordt voorbereid een gezamenlijke aankoop 'van grint en steenslag, hetgeen noodzakelijk wordt geoordeeld tegenover de tii'ustvloir- ming van een aantal leveranciers en steen groeven in D[uitschland en 'België. Biji ruime deelneming vopr groote kwantuims meende de voprzitter, dat men buiten 'de trust nog 'wel zal kunnen slagen. Den polderbesturen werd aangeraden, maatregelen te nemen vopr de verzorging van de polderarclhieven, aangezien anders van hoogerhand zal worden ingegrepen en 'de kosten dan hqoger zullen komen. Iu .Westelijk Z-eeu'wsch Vlaanderen is men {reeds gekomen tot een streekarchief. Na de lunch hield de bond met. zijn gas ten een autofoer naar Za-amslag o-ver Axel naar da fabriek der Comp. d'Azjote Néer- landaise te Sluiskil, welke inrichting mlet belangstelling onder geleide van §enig'e ingenieurs werd 'bë'zfóhtigd, waarna het gezelschap in oa,ntine wierd -ontvangen djoor den directeur, den heer Casqale. D|e vopr zitter sprak daar een woprd van danlk' ei) de heer Hommes, namens de directie spre kend, wees er op, dat de piolderbond nauw verbonden is met het landbjoiiWbedrijlf en Sprak -de hopp uit, dal dit bedrijf1, Waar onder de afnemers gevpmden Worden voor 'het product van de faibliek, apjoedig ibefere betere tijden zal beleven. De voorzitter ontbond daarop het ge zelschap, wlaarna de terugreis werd aan vaard. Pastoor rjj. M. H. Sipwrman. f Zaterdagnacht is plotseling overleden de «eereerw. heer J. M- H. Spcpinnan, pastqor der parochie van de HH. Antonius en Cornetius te Dfen Hpiorn. Vrijdag voelde pastoor Sipioörman Zich weer niet lekker, maar de dpjkter Zag den toestand ni-ejt| ernstig in. 1 Toen de dienstbode Zaterdagmorgen den pastoor ging Wekken, kreeg Ze geen ge hoor, Waarop de pafer-assistent w-erd ge roepen, die den pastpoi' dood aantrof1. Daar het sterven kort t'e vloii'en inoeat hebban plaats gehad, werd nog het 'H, Oliesel toegediend. Pastoor Spoorman werd gebloxen te Lei-, den 2 Mei 188.1 en priester gewijd den löder Augustus 1905, achtereenvolgens Werd hi, benoemd fof kapelaan te C'astri- eum (21 Oct. 1905), vielaris te Vieeqe ki,17 April 1909), kapelaan te; Rotterdlam (H. Anl. AW, 21 Sept. 1912), benoemd tot pastia^.v te Kafwïjlk a. d. Rijn (5. Per1. 1925), tot pasfopr te Halfweg (19 Aug. 1929). In 1932 werd hij benoemd tot rector van het St. .Willibilprdusgesticht fa Wassenaar, waarna begin Mei zlij'n be noeming Volgde, tot pastoor t-e Dien Hoorn, De gebeurtenissen te Beanraing. Zaterdag heeft er te Baauraing een 'reusachtige bedevaart plaats gehad naar de grot, 'waar Verscheidene persionen vefr- scMjningem van Maria Zeggen te hebben gezien. Er W|aren 35 extra treinen inge legd, dia ongeveer 30,000 bedevaartgan gers naar Be,auraing brachten. Met die genen, die per auto pi' andere vervoer middelen Waren gekomen, kan het fotaal •wel op ÏOO.OOQ mlenschen -geschat wjor- den. - i Beauraing is van uiterlijk totaal ver anderd sedert tfa-nuari. Die politie had uit gebreide verkeersmaatregelen getroffen. Auto's mogen niet door de stad rijden pn Worden ver er buiten geparkeerd. 'De bedevaart is min oif meer spontaan tot stand- gekjmuen, nadat de metaalarbeid der Tilma-nt Come, die Zegt wjonderbaar-. lijk te izijn genezen, bekend had gemaakt heden een onthulling te izjullen dolen. Hier-, door ontstond e«n vloedgolf van nieulWs. giërigen. Vrijdagavond 'w|a,s er in de ppi' geving van Beaupalag geen enkel hotel meer vrij', 'Zoodat velen den nacht in hun aiuto |0-f' ,opi een stoel in ,de opein lucht doorbrachten. 1500 zieleen waren aangevoerd en 'wlerden gnoiepsgewijZe in den kloostertuin toegelaten. Omstreeks 9 uur was de drukte voor de grot geweldig D|an verscheen Tilmant Come in gazel schap van priesters en dokforen. Hot dé filé voior de grot wordt gestaakt. Tilmlant Com'e begeeft zich eerst naar den 'Mei, doorn, wlaar de verschijningen, gezien zijn 'en daarna- naar het kapelleitje in den kloos tertuin. D|an komt hij- Weier terug öp den straatweg. Hiji Spreekt voortdurend dodl) er is ni-ets van te verstaan. Elen üeit dok toren belicht 'zij!n opgen met een Zaklan taarn, Wiaarna !haj' met de hand-en vqor izijm loogen beweegt. Om! 9 uur 7 minuten is zij!n visioen geëindigd. D|an ontstaat -er een hevige woeling onder d-e bedevaartgangers die trachten te weten te komien wat de man heeft onthuld. H|ij| bëw'eert de ver- sehij!ning opnieuw te hebben gezien. O. L. Vroulwe van Beauiping verplaatste .zich riu naar den spoorweg, die a,an den overkant van den straatweg ligt. Een leger van engel-en begeleidde haar en hij hojorde mu ziek. Wat Tilmant Come gezegd heelft komt op het volgende neer: Dje verschijning .Zeide, da.t in de rich ting van den spo[orweg een eenvoudige kerk te harer eer-e- mc-est wórden gebouwd. Oj> het hoogaltaar moest 'Zich een 'beeld Van 'het Heilig Hart bevinden en wlaarvlan 'de voeten dloor het tabernakel mioiestlelD zijn verbórg-en. Op hetzelfde altaar mjoest een beeld worden geplaatst vau O. L. .VrouW va.n Beaiuraing en Ro ven de beelden Zou een duif' mioete-n komen, mlet de vleu gels uitgespreid over beide beelden. E(i loogen van de duif mloesten zidh vestigen in de richting van het beeld van den Heiligen 'Joseph. Blpv-en dit alles Zou een schitterende -ster moeten horden. Ebzi. eniZ, Verscheidene details izijn v,an dien aard, dat men ze mooilSjk vo-or ernstig kan 'nemen. Come is in het kllposter aan een kruis verhoor onderworpen, w5aar zlijh verklarin gen een sceptisch onthaal vianden. O-ok (de vermelding van zijn wonderbaarlijke gene zing, .die zou hebben plaats gehad in (ten tuin van het- kloplster, Wordt hier slechts onder voorbehoud aanvaard. Uitreiking missiekruizen. Gistermiddag is in het missiehuis van do S. V. D.-ciongreg|aitie te Sbeijl (L.) de- .plechtigheid geschied van de uitreiking van de missiekruizen a.an de priester- missionarissen en broeders van die con gregatie, die in den fqop van dit jaar aaor de verschillende missiegebieden Zul len vertrekken. In fpit-aal werd aan 80 paters en bhoederS een missiekruis uit gereikt. Bij' deze plechtigheid was tegenwoor dig kardinaal Jjoseph Siehulte, aartsbis schop van Keulen, die bïjl gelegenheid van dit bez|oek op p'ffïci-eeie wijlze door het gomeentebestuiur van Tegelen en dfaor (la geestelijkheid van de pappiehie werd ontvangen. Ook de superior der Si. V. Dl.-Congre gatie, pater Jjoseph Grendel uit Rome, liecft de plechtigheid bijgewoond. Kerk' en sport. 1 t In een herderlijk' schrijven, dat Zon dag in aRe Kiathplieke kerken hier te 'lande, is voorgelezen, dringen de geza menlijke bisschappen in Nederland aan pp meer steun aa,n 'de Rjoomsche sport- vereenigingen. Hst episclppiaat Verklaar de, dat er fo.t'nu in da ekringen van da sportbeoefenaars in onvoldoende mlate re kening Wordt gehouden' met den wensch der bisschoppen, de neutrale .^ploirtVer- eenigingen t-e mijden. Niet zelden ook Wordt om futiliteiten bet ■vereenigihgs- verb'and verbrpken, om' over te loo-pen naar een neutrale sportclub. (Het belang van geloof' en Zeden eiseht de confeesia- neele sportvereeniging. Geen enkel Ka- thpli-ek mag nog langer een leidersfunc- tie in dë neutrale spqrtbeweging ('bleklee- den ipf aanvaiarden. Tenslotte manen de bisschoppen tot giiootere -eenheid in eigen kring aan. Nederlandseh schip vergaan. Het Nederlands'cihe schip „Alk,aid" ver keert in nood aan de m/ojidinig van, de Wit te Zee. Om aan de „Alkaid" hulp te) ver leenen zlijn uitgevaren de jSovjet-Riussisich-e |ijjsbreker no. 8 en het reddingsVajaatuig „Ro.urevestnik". OokT het schip ,,-SÓvnar- Éom" begeeft -zi-clh naar het in nood ver- keerenide sdhip. Naar gemeld wordt is de toestand va,n de „AlÈaid" hopeloos'. Die geheele bemanning 'behalve de kapitein heeft het vaartuig verlaten. Eon onopgehelderd geval. In 'de zweminrichting aan de Liesbiosch Wijl Utre'dht is het li-jarigmeisje Annio K'., uit de Amst-elstraaï, iopil het leven ge komen. Het staa(t echter nog niet vaat, olf het kind een lanider ou-gelukl beklomen heeft, of verdronken is, want toen het lijkje .werd (Opgehaald, vertoonde het een flinke Wionde aan het achterhoofd. Pogingen om de levensgeesten alsnog op te wekken, faalden. Het vermoeden is, dat het meisje is gevallen -en niet aleer blijf mjachte ge weest iz'al dijln (lm' te zwemimlen, wat1 BÏj Zeer goed kón. Een geneeskundig onder, zoek zal de juiste oiorzaak1 wellicht kun nen aangeven. Vslsche 'bankbiljetten te voorschijn gekimen. 'Een tachtigjarige vrouw tje Amsterdam werd eenigeu tijld geleden verblijd m'et do meded-eeling, dat ziiji in eau particuliere loterij op een twintigje, de 100.000 ,hai ge wonnen. Tot iop hed-en gal' Zij: het gleld niet Diensiftjlv'.en D® Amsterdamfeche Arbeidsinspectie ïpnd aan de Nederl. pers gen wijldloopig vem haal, samengesteld tot meerdere eer en .glorie van haar dienstlijvjer en tot schande vaD de seliillebperen luit de rtand!dorpen der vaderlandsche hpofdstad. Die schilleboeren imlm-ers vermeten .zich ia hun snerpende snoodheid om- tijdens de vacant-iemaan-d aan de jeugd 'n pleziertje te gunnen. Zij geven aan jongens, die er om soebatten, de vergunning ojtnl pp hun wagens te klauteren en mee te ijijjden, S,oms zelfs gaat hun vermetelheid zoover, dat zij: zoo'n w,a.tervluggen rakker verioolii- l,ov-cn een mandje met groenteafvial van 'n bovenhuis te lialen; j,a, misschien zijn zlij) «top geslepen om de ijverige vrijwilligers tot zulke assistentie te [animeeren. Dit igehaele samenstel van verSChrikkb» lijkheden is de Amsterdaimmhe Arbeids inspectie t-e erg gew,orden. Zij besohodwti het in v,olle vrijheid aangegaan Vreugde,- Vftrpoud tussehen schiU-éboer en stads- bnaap als een gruwelijke overtreding vjaa t'e Arbeidswet, artikel negen, twaalfde ali nea, vierde regel va,nb|oyen. Zij' zal daar om niet meer waarschuwen doch Verba- li s e e r e n, in de z|oete hoop, dat de rech ters de aangepakte pvertredeos ijlselijk] rwaar zullen straffen. 'n Gez'egend land toph waar de piet luttigheid zidh nip'g als glorieuze dienst ijver durft presente-pren eu waa-r de (Jus titie zich laat ppfrommelen om die schuarsehe z|onnige" dagen van het roman- L'slch® avontuur uit deu kalender Van |de Am'sterdumSche jeugd te schrappen. Brengt de arbeidsstahuwheid! er toch vooral vroeg in bijl de kinderen!. JfoDg ge leerd is :o;u-d gedaan. Gejen handen uit de jnpuweu, maar handen in de z|aklk!ein. Drujk de energie vnoegtijldig den kóp in. LaV© de straatslenterij, de baldadigheid en ver nielzucht! I D|e liefde voor de kindereu openbaart Zich wel (op zonderlinge Wij'z'e! :Wjj' voor ons zagen 'echter de ïjvfer der [opsporingsambtenajr-en zich lievea- richten jojpi een beteugeling 'der openbare Zedeloosheid langs strand, weg en straat, die met den dag toeneemt. Het waarachtig belang der jeugd Was daar waarlijk meer mee gediend dan me# het -onderdrukken van levensvreugd, Hie wat inspanning kost. UITKIJK. ,uit, do'ch een dezer dagen kw|am z'ij Pp het postkantoor in de Borgerstuaat', waar zij een bankbiljet vau. 1000 gulden in wilde wisselen. D)e postambteuaar bemerkte ech ter onmiddellijk, dat het bankbiljet valseh 'was. D|e politie van het blureau Overtoom werd in het geval gemoeid en stelt thans een pnderzoek in, hoe dit bankbiljet van 1000 gul-den kwam1 tusSchen het door de vrouw ontvangen geld. Het pveriga geld, dat zij van de Iqterij1 kreeg, is echt. Het bankbiljet is izeer elebht pagemaakt en mea kaD direct zien met een valseh exemplaar te doen te heblben. D® .oude vrouw, die Zaterdag doior den ambtenaar in de valsch geldcentrale der pjolitie werd gehoord', verklaarde, i dat izij drie jaar gel-eden een vrijl grpot bedlrag had gewjonnen op eenilot van die Eotisi'do- loterij'. Z|ij| had dit geld uitbwtiuald gekfe- straat, die haar pok het loterijlbrief'j-e had gen door een winkelier in de (Rozten- verkjocht. ,Die vijouw beweerde, dat Zij drie brief jes van f 10C0 beneVeris verschillende bil jetten van geringer waarden in |0(ntVa|ngst had genflmen. Het geld had Zijl verstopt in haar wpning. l Uit het [onderaoek bleek', diat btijl de vrpuw inwoonde haar 40-jarige ztoion. Deze werd dpor de politie aangehouden en ver klaarde desgevraagd (Onmiddellij'k, dat h|ij het was geweest, die het v,alsWhe RuiZend- guldenstuk had gem|aia|kt. Op een goeden dag had hij! het geld van izlijn mjoeder1 ge- vionden en omdat hiji ,liéfhebberij| in fcee- kenen had1, had hiijl pen der 'biljetten, van f 1000 nageteekend. Het geteetkende bil jet had hij| Wij) het geld izlijner moeder gedeplon-eerd en er nooit meer naap om gekeken. In tegenstelling met zijn mjqe- der hield de man echter vjol, dat dd oude vrpuw niet drie maar slechts twepbrielf- jes van duizónd had (ontVangen en dat fr dus van dieMsfal geen sprake kian züjfn. De politie houdt natuurlijk rekening m!e£ de miogelijikheid, dat de oude vrouw \zich vergist. Het tegeupytergestelde Zal ialfhans wel pooit te beWij|zen ^Jijln temeer, daaf de ipude vrouw geen enkele getuige ban aanwijzen die haar verklaringen ztoju kun nen bevestigen. i Anti-fascisten beschieten te Nijmegen. Vioor eenig-e weken lag ZalerdagsaVorids de binnenstad te Nijmegen in de belang stelling van clptporteereade communisten, socialisten en fascisten. Die keeren blij-ken nu het wijze 'besluit gepomen ta helbben opl de binnenstad met rust te laten. Men merkt tenminste ia vergelijking met an dere plaatsen, als Zaudvoort. Zutf'en en Zaandam', weinig meer van deze actie van extremisten. Zaterdagavond blijken eeniga anti-'iiasciistisohe elementen hun pperatïer1 terrein verplaatst te hebben naar de GrjO|e- nestraat en den .Wallelmsweg. Tipen daar een tweetal jp-nbekende typen probeexdcla na eerst den iWilletmsWeg Ipnveilig gema,akt te hebben, plakkjaten (ojpi te plalkken tiegen de muren Van de keiiki ppn de Guoemestraat en eenige in de omgeving liggtende gfe- blouwen, Werden Zijl Verrast door een agent van politie. Djeze die alleen stond tegen over (meerderen, sommeerde om heen tl ■gaan. Toen de heeren blijkbaar niet ver kiezen heen te gaah, loste der politieman eenige waarschuwingsschoten, waarop de onbekenden het haiztenppid kjoiZein. In de zelfde omgeving heeft Zich. v-oor eenigen tijd vjOor het huis van een politiakén kioe- kebalkker een merkWiaardig ppeehriften- spelletje afgespeeld. Dp de sijoiep voor het

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2