NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND Sola-Silver DE KLEINE BAZAR I r».jT^óËsTi l DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS lil f^5tt5$EB^5555Ellil Ijl B" kantoor93 DELBU RGMarkt 1 en 2; Telefoon No. 474 J T DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'l'L Contractregetprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De man van Robert Haftirgs Complete Sorteering DINSDAG 8 AUGUSTUS 1933 :n blad iSPREKKEN j FEUILLETON fl BUITENLAND |~1 BINNENLAND COURANT werkten van qoïri- |innen. NIET WEET- Venetti© wend ia n'aalft ui'tge(g(e|\ilen. haardigde men in Jden in del pudheid Ons e® leder, el yan den Khan l i i In te Sangerhause®, jlan 400.000 ro,zan- opdöte en: grootste ^Id behoort, Wiqrdt gekweekt. (Califlornië) w-oont blaar beweerd fwordt |aai, JSTew Brunswick en vloed Vla® den Bij den springvloed (la.il zeventien meter. Il een visah zijn ige- 10.000 eieren. Iiendruplpieilis [geiméten, waren. De worihtig- Iwr zioovfeir helt: regen |au van het Khasia- rens; van jVloior- en 1 1 I oen Aim'aizlonae-vlolkl Saigos-Eiiandpn laten |hiitend Vrpniwen tole. hnwielijkslvlbloristieMen f gerebhitfed. I uitgerekend} deft een ongeveer 1355 plolnid NUMMER 93 298TB JAARGANG no Vatican*. enen nutatner v!a® dit hls onze teers reeds ra,Vei v|am de V,aticia|aln- Itat Netderla.ndsioh is,, feerd vjersOla|g van de |®is, een seidert 1869 n.l. het. bepioek van li de basiliek van Sint Iten J|U®i, demi dag jna Tretobe® Aptatel. I en klleimei artikelen in |sh,t met 77 tfoHtó y|es- spietaalïe aandacht op: lereldpKfitiek1, de Pan- van Sint Panlusi met die 'basiliek', leien in- over de missieis. «en beeld van da ®t Pieter en 'de twee J ruk van C(u|dle gobelins |atag, i |bd., z.ejbslchaipi v]an handels- Jet hotel jgezWlïlg] bijleen, Innonfcrajd1: „Ik' „tan gfe- zien, menschen", riep L 1 1 nen wij, tlojb omze dpiijit, a." je wel hunne®, a fa je kon ajlb ik", waö het' atfc langle Wopi'd, dait- daar ajt?," vefcker. Als ik er hard in ©e®, hainido)midraai«n' i i r>E MORAAL'. I die twee nog .als jongens lldei de oude heer. „De loipen en, kinap|p|e| jonigm, lui. Die andere was een De luie bracht hot .in liielts, terwijl! do vjajtóge ■zijn dood Vo,or zijn w.e- milliaen achterliet). In ligjtj «en diepe moraia® I direkt' toe, zei een van Ik helb' vanmorgen iga" liie mat do wedplwe ITÏGE AANBEVELING, ld bevalt mij niet. Ais ik fin je nie|liq van mijin ge- i l i' I „Maar dait kleed tpch het l Li IJK. J ibij -een vechtpartij! yer- IgeltajhelM. Toen toen liiem (gebracht,, hwa(m de dokter, liep», „uur zul je vooreerst piliuk'liaren ,h©?," antwoordt J,a<jojW, „niet wear tater ben!" ilOOST. r .raas en tier ja toch zooi?," ik' mijn proces in twee in- ]pw,onne|n en hek nu, bij1 de Moren liqb." leies nou niet atop, afgunstig; la,a,l gewonnen laait nu leenis winne®." TTVOKRBAAR. twam je niet, toen ik je he|fc niet gehoord had." eier gebeurt, dan laom 3® het an, Verstal, jei£'! tO OH® PROFESSOR. ISor kwam' ojpi f>en avond ft, dait hij zich' had Voorge- coülte que öo.ute, te doen; maar nietj herinneren), wat lalt hijbolt ,één uur 'isnaiehfs had gepijinitgd. schoot helt hem hintte® t hij! had zich Vopr- oon nejge|n uur piaar NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De zelfstandigheidsactie in Ned.-lndië. Ir. Soekarno, de machtige oud-leider der Ned.-Indischa Pendidikan National In donesia. (P.N.I.), is opnieuw in arrest igeeteld, nadat' d« pdliitia e«n /jgro-ndig'e huiszoeking bij hem heeft gehomten. D'e huiszoeking leverdia veel materiaal <f Epn grnote hoelveaffieid papieren in de di verse clubhuizen werd in beslag gen olm'», terwijl een 3000-fel1 exemplaren van da bekende brochure van Ir. Spekarnc» efvbm- eens in handan der politie viefcn. De ar- raataitie van Ir. Soekarno ging vboiraifl nnet daaanhouding van dan secretaris der P.ar- tai Indonesia aklm'eda van vier andere vooraanstaande leden der dllujb1. Na, zïju arrestatie werd Ir. Soekarno puair Ban doeng cvergelbraobt. In geheel Ned.-Indië verwekte Soekarno's aanhouding ee® grptolb opzien. Tijdens de, ailegiging van de re- geiaring'sverklariug in dsn Indische® Volks raad, welke gesSiiedde door den^ rsgee- rmgsgema.cbtigde voor de pioliitie Mr. Vonk. was een 'enorms maniSchein|miaSsa alanwszig. In deze verklaring Werd mede- deeling gedaan van de in oivereqn|st(emlmiiig met de nBaad van Ned-Indië tagten da P.I. en P.N.I. genomen ma»tjrejgel:eln!. Voorts werd medegedeeld, dat de oud- leider der P.I., Ir. Soekarno, Werd ge arresteerd naar' aanleiding va® de ver spreiding eener brochure, getiteld: „Men* tjapai Indonesia M-erdikia". WlaarsChij'nlijk zal de beer Soekarno, na aïllbioipi vlan het tjhans gaande plrocesl worden geïnlterneettd, Ir. Soekarno, de oud-vq,orzi(t(fcer vhn da P. N. I., staat hierdoor weder in het mid delpunt! der publieke belangstelling en flllerwege vraagt men zioh al', ha© zich zijn houding tegenover helt Indische Gou vernement z,al ontwikkelen. Ir. Soeklarno is een geboren volksleider. Hij! is aift kctmftig uit de des&a ToaLoengAgoen|gl in Kediri wa,ar hij in 1900 Werd gejbpren. Eeeds in zijn jeugd, welk'e aeer eonvoudta was. voorspelden zijn vriendeaii e®, kie®- niesen, dlat Soekarno een volksJteidier zlou worden, welke voprsTelling taWaiarlwid ia geworden. Beeds vroegtijdig hield hij' zich met, allerlei politiek© vraagistukkte® bqzig. waaraan hij zij® vail1© aandacht sdhouk. op d© H.B.S. ©e® goed faerling w,ae. Nadat hetgeen evenwel nieib vierhinderdlei, dat hij hij eindexamen H.B.S. ha,d gedaan, iginlg Soekarno vloor ingenieur stadeeaien, welken titel hij. ook heeft behaaM. Mft Mr. Sar- tono en Mr. Isitak richtte hij vervblgenia de P. N.l. opl, waarvan hij! al spoedig da grootste kracht was. Ir. Sockaa-noi ver wierf' zich oen groot» bekendheid om' zijn heftigheid en zijn feil© w,o©rden. Verschil lende andere Indomeisiigciiie vereoniginigjcta waren er, dia sympathiseerde® met de P. N. I., welke daardoor uilbgroieid'a tot een machtig© veweniging, waarvlan SloeKamp d© ziel was. Spekarno was er stee«ls op uit om d© kampongs en dedsa's tje' bezoeken, zocdat hij zich melt eigen o.oge® op de hoogte kon sltelffle® van dien toestand, waar in het vlolk ©erklaerde. E,ind 1929 oor deelde heit Gouvernement het eflhitjer no:o- dig, in de werk'ziapmbeid van die, P.N.I. in tei grijpen. Verschillbid© mlaaifcregeilie®) werd'en toen genonne®., Wlaartpei bahoprda het gevajjgenniemanj vla® vier leiders der P.N.I. Tot deiz© leiders behoord© behalve 'ïr. Soekarno ook Kaden Gaitpit Mang- kbeprad-a,. Volgens het vonnis had de P. N. I. het plegen van p|otitiek© misdrij ven fen doel. Bij zijn Verhoor «nltW© Ir. Soekarno, «Venwel gesproken te hebben1 over de gewensdhtheid vla® het einde va® het Nederlands'oh gezag, waartte de P. N.l. de® nationale® geeft, de® nationale® wil en de national© daad m'oeist aankVee- ken. Soekarno zleid© toen geen, avereoht- sdhen indrulc va® zijn leerlinge® te vïec- zen betreüfendie de vrijheidshelden, omdat hijl boven alles de handhaving der orde stelde altijd naar objectiviteit streefde en de goede zijden va® de® huidig©® toe- 14 Hij' dacht ook aa® Bosalie; maar het scheen w,el of hij al' wat lieflijk en aan doenlijk aan haar berlld was, niet in- zij® geheugen kon terugroepen: d© peinize®1- d©, droiefgleföstige ooige® waarwee zij, zijn medegevoel had opgewekt; de gekneusde polsen, die zij tevfergeefls vioor heimi had getracht te verbergen het zachte haar de klein© roods mond, dia hem aa® zijn moeder hadden doien denken'. Hiji zag alleende grootsloffend© overschoenen, dn© zij bij het o,verstek en vlan hot drae- ®ge veld gedragen had-, den Schunnige® mantel, die de armoedige praal van haar circus-contunim had bedekt, de stoierige poeder ,en en Mn. mujlr meisj.esgieEiehit'. Hoe ztoi Lilian ar^vinden? Wat z.ou Lilian zegajen V'a® ■Avn krJr0UWLIn v«Tbeiel,din,g zhp! hij verbaasden1^^0^™ haar ca^e>n' d,elc idenden treli teKeKilk! medeüj'- harttlktf nHe,t vim smart ©n soha^S Vla^ Hij scheien wel voMagien ,gekl jnéWeeeè too afgetepen week. ffif dafhTTij stland erkende, gelijk het bestaan ',vafi scholen. ^poorwiegHen. .enz., ofsohop®, hiji het systeem aifkteurd/e. Dc beihandeling van deze zaak heeft indertijd heel wait stof opigeworpen en groot» beroeping) gelwekt onder de aanhangers va® de P.N.I. Ir. Seekarno. werd tph vier j,a,ar gelv'angenis'- sltraif veroordeeld. Op 4 September 1931 cyen v'óór hleit aftreden van Jhr. Dr. Gnaief'f afa gouvernleiur-generaal' vla® Ne- derlandsch-Indië, werd aan Ir. Saeik'amo twee jaar van zijd glefv'angenissltraf' ktvijt- gesiöholden, tiarwijJ! Bladen Gialtdit Mangjkbe- pa-a-djia gratie werd Verleend v'an bat nog fa ondea-ganle gedeelte van de hem' opge legde .staaf vioor dien tijd v!an twee j,aar. Dit besluit heietft alierwiege groot opiziem geblaard en hat optreden van. de® land voogd in deize wiexd heftig peeritdseierd. ,e nanen, wegens aa si,acute zuinigheid is geboden. In Soekarno, daif SartjonO: gele- er zo® hebben 'h«mi te o®t- Ovareienklomstig hot besluit yian den ®atod- voio-g;^ werd Soekiaxnio, op 31 Dieeeimtar d.a,.v. uit <fe gdvfanigtenis vrijlgelafen. Eetni- gei wekian, voordat Soakarno, de gejVan- genis zou verlatlem, piuMiceerde heit orgaan van dei Parfai Indion-esia »ein brief tiaar hem aan Mr. Sartonn, waarin werd afge raden hem opl 31 Dieoetober uif. de ge1 vangenis «J te hallen, wegens da staakte tijden, wiaarin zuinigheid is den brief zledd© genheid te over moeten. Aian de gevangenis) werd Soekar no door ©enige vrienden ppgeiwaehih. die iilepi entiiBusiast Verwelkomden e® dei Ver wachting jiitepraklen, dat Soekarloi sfapd- vaftjg z,al zij'n en v'redla zialll breingeni ito da IndonespHchle beiweging. Dtezfe" heeft Soekarno hadden d© overig© leiders' van da vonden, dan foen hij'in 1929 wierd gejv!a®- gien gienotnlen. Na de verooxdeeling vtain Soekarno hadldte nd© overige leiders v'an dia P.N.I. hieit raadzaam geacht da partij te olfnibind'en en leelni niauwa organisatie! te stichten. D»zi0 oi^ianisaitie, .Parfai Indone sia, genaamd', verschilt; in niet. voel meit baar Voorgangster. Ir. hamei sdhijMt van dietse partlij gr deze op ik) voeren tof Dit blijkt dui- wachtinglem ife ncto'ens fe eon machtig delijk uit de voor heit P. I.-congres, hetwelk' te baia werd gehouden, heeft uit SiogIv'9 ï'üiOr ooïQ)s|t:ai?e}el'd:ei Jü|0G3ü j 'd'ciit' lTOGfw&l uiterlijk in onoenigtaid lievepid, d© radi- caial-nationallis'tBn in wëzie® door ©e® een hei dsVuur zijd bevangen ©n beloofd© z&er krachtig tie Zul)lon streven dat de P. I. e® do onaifkanbelïjkte vereemigingein, in een groote radicale Vereeniging zouden W|0(rden ondergebracht. Sprekend over de splitsing in de Goliongan Merdika en d'e P,art,ai Indonesia, zeida SpiekiarnO'„Wtelka zijde moiet ik kiezlen?. Zoolang ik feef, zioolang ik Soietearnn helaf, kies ik geen partij', want d© geheel© sp(liitsin,g is slechts ©en gevolg van een mislvlerstjand, dat ik ten, bate v,am Indonesia Merdik'a (Vrij Jndië) zal wtagne- men. Een vrij Indonesië ka® olVer 10, 100 of eien millioien jiaren komen, do-ch. Indoniesië moet vrijBieida groepen dienen ©en modern Indonesië fln, beide groepen eenzelfde doei. Zoo moge H|od mij steUien dit doel t© bereiken. Denk a,an die wajang, Waarin de strijdende broe ders door D,ewi Soieibrada fjoit ©lklaar Wer den .gebracht;, wier flaak ik ondanks mij'n mindier lieteliijk gelaat, zal overnamen" zich- daiarop tot da jongeren wendenjd, sprak hij1: „Gij, hebt, die itoieikiotmlafc, gij; kunt, dte wereld in de. Vuist hquiden. vraag ik hulp v|o»r de vrijheid van ons geboorteland. Duizend ouderen kunne® der Smeroie verzeitte"1, dwh tien jongere® kun nen de wereld omverwierpen Ir Soekarno, «is ©e® uiterst gevaarlijk persoon en heit wekt daarom geen verWjon- dering. dla,t het gouvernement, nj| d© agi- tritor 'n steeds scherper wordende actie voortzette, 'eindelijk streng ingWeiep. zichzelf', dat hij niet méér ve'rantwoiord|e- Hjk w,as voor zijn daden dan iematnd dia tijdelijk' zijn verstand vleitonen ha,d. W|aa het billijk ,dab men hem altijd ©en ver wijt van döz'e daad zou maken Zou hij nooit in staat zijn die: ketiemle® af ts schud den. die hij' zichzielf om die plolisen gebjondeln had l ^Tot (1© dood ons zjaj söbeidien." D© plechtig© woorden schoten plïotee- hng d:oor zij® geheugen; i® zttjlri Veirbeel- ding ziag hij zich waar terug, in da kleine sc-he.mier - donkere kerk! met den ouden koster aöhteT hem Rosalie's bevende hand in d© zijne. Hij' zag weer het oude venster achter beiti altaar, do witte lelies in d|e vazen; hoorde de een tonige lijzig© stom. van dan geestelijke. In een opwiaUing va® sieptimelnte'el me delijden ie® ïaf zelfibeklBg, had hij zich z'eil' gebonden m©f de ketenen die aiicön door den do,od verbroken konden wordem. Hij 'kp® heit. geheim verbergen vloior die we reld en yooi dien ouden Pergerso®, hefc feit zelf was «r niet minder werkelijk om. Hii kon dit meisje, waarmieia hij getrouwd was, negeienen ,zijl ble'etfi niattemiin zijin vrouw; Lilian Pan® Was ©vie® buitien zijn bereik' als wanneier zij dood geWieeat zou zijn en hijlzelf had dielzie® nieuwe® en <moverklom©lijken hineijrpaali tusschen ben opgericht. BEL.GIE Rfgcpringswij/igiiipjiii Opnieuw dloien als iernö|tig blewhou|Wde geruchten de ronde, da,t voioi' de pplening van d© nieuwie pajileméntaira zitting, dat is voor 17 O'dtjpibw, de premier de heier de BrcqueviEe zou onitplag neimten en' zou) worden oplgevbifed of' wiel' door Jaspar, mi nister van financiën of door Tsidhioififen, minister va nkoloniën. H!et WlaaJisWh» Ka merlid Bovesisl© zk>u alls minister vim ju stitie in d© ragteeringl wordeai oipigjemolmie®' ■en P'O'ulléitifc ztoul bmnieïilaimdseihe zakem a.an van CauWeïaert af'slfaan. Ook' wordt ylex- klaard. ,dat d© heier Dcvezë, minister v'an landsverdediiging, zlalï ontslag memo®, in dien er geien gevolg zbti wordën gfagëvew a:an de opvatjtimgen, welk© hijva® zijn ministerschap heeft, namelijk verwelzfenldj1-' king van dei maatregellen die hij noodig ■acht voor de landaverde,diging. DUITSCHLAND Nadere berichten over de sta puien der mogendheden. Na,ar de Britsehe ambaSslad© te) Berlijn zijn instructies gezonden, om samen mei da regeieringien van Italië e® Frankrijk ©en mondeling vertpog tioit die. Duitecha re- gecring te riolïte® betreifflfauda hat uit werpen van Nait, Socialistische' blroëlhuMS door Duiftoh© ylie,gma;ehin,eS boivbn Oos tenrijk en heit verspreiden doior dié Duit- sdha radio van redevoeringen, waarin ge- eischt werd, dait Obëtenrijk zij'n tegenwoor dige reglaering verj,a(agit. Havas meldt, dai de staplpen di» d© Engel'sche getziant bij da Duiitsche ragee- ring zal doen een vriendschappelijk! karak ter zullen dragen ©n dat zij mat instem ming ;yan Frankrijk en Italië 'worden ondernomen. Volgens een bericht uit Rome zou Italië zich niet bij de sitaippen te Berlijn aan sluiten. Uit olfficieuse, doch bevoegde bron, Ver neemt Beuter echter, dat de regaering van Italië reeds officieus 'ta 'Berlijn in verz,o|e- neinclen glae^h tusBehcmbeide is gekiome® te® den raad heaft, geigeven tot matiging e® vcorziohtigheid'. Stefani spreiekf echter heit beridht tegen'i dat Italië te, Berlijn slappen zp® hebben gedaan, welke, giemloltive'erd zouden zijn door heit vliegen vlan Duiitscha vllieg(tuiiigen hoVem Ooetienrijkfeoh geibiied. De Duirbsdhe ambaslsadeur te Parijs, dr. BoLand Koeftier- ha,d Zaterdaigmiddialg gen Conferentie molt 'den Secre|taris-Giepera,al van heit 'Franscb© departement vlan b'ui- tieinlandsche z'akian, Lëgor. Wolff mlcödde giisitenaviond uit Berlijn De Fi-ans'clie ambagBadteur heeft) hedenmor gen opi hef d'elpailltlelment van buitenland- sicih© zOkeh,, onder Verwijzing paar hef visr-lmojgendilieidenvérdrag. d© meaning van FMnscli© regöering verkiandigd1, daif da Diuiitsdhe propaganda Iten aanzie® Va® Oo|s- fenrijk in bepaaldtei, in de® faaltsitel® tïjld v'oorgekbmien gevlaïLen nie,t te vereenigen is! met de bestaande verplioihitingien uif dé verdragen. j I Men hetilf den amb!ass|slad©ur gieanitwoprd, diaf, de rijkferegleering ©en fpepaSsing Van heit vier-moigendhedenlvterdriag in dejzen vorto niet jmisitJ .ao-hf, dait v!an Dufljscho op geienerlei wijz© inbreuk1 bp( Ver- Iemiand klopit© bescheiden ,o,pi de deur. Blunt t'rad binnen; hiji keie& zijb jongen me©ster bezorgd aam. Is er iets wat ik voor u doen kan. Mr. Bob, nu u mprgem veritaakf, Mr. Rob 8 Robert stak1 zijn trouWakt© haaetig in zijn z'ak. Hjiji veieigldiei zijin klam-blezweef voorhoolld me|t zijn Zakdoek af; hij had een gevioiel lafeéf hij! stikken Zou. Neen, dank' je, Blunt, Elr is| pljatsie- ling vcnandeTinigl in mijl® planae® gieikja- mten. Ik' vertaek nilef. Dait- doieit mij verbazend vleel ple zier, mijnheer, ik wildie, daf u hier al tijd kion blijyen. Er kw,am ©en gefotröeerd' glimlach,j© o,p Robert's gezicht,. Dial zial ik ook. Mr. Feirgierson heleft een later totlaimenf gevOnde®, dat mij: ■als universeel erfgenaam aanwijst, Ja wilit heit zekler Wtel aau alïe ander© be dienden zeggtep. Ze kumntep alfamlaal in dienst blijVen, alls z» dat wiBlen. Blunt sfraaïd© van blijdschap. Wat ben ik: daar blijf om, Mr. Bo,b; en ze zullen hief allemaal wel héél pret tig vinden, mijnheer. Wenischft u siolmi? wo® iels Mr. Éloib'? Nieft, dianlf je. Eén .poigepblik. J« kunt wel even een telegram' v|opir mij versturen. 1 Rob ging aan da schrijftafel van zijin dragon is begaan ten dat, Duitedhlamd da,ar: om dé'Zë inmienging in dei .D'MbsKjh-OWteEI rijksche aan.geleg,enhe.(lep nieif toellaaitibiaai' awhitl, Dte Eugelisicibe ziaiak^ejl|asifig,de,, dia beden- middag ©en zlelfda veidippog hi'rpld, onthing hleitWrde ,iuit|wo|oj',dl. FRANKRIJK De Fransche onderwijzjers en dc oorlog'. Heit Congres Van den Frapsdhem Onder- wijzai-sibond' heeiff meit overwteldigendio meerderheid een resolutie aang©®oimlfflt waarin verklaard WOtrdif, dait ingeVaill van oorlog tjojt' allgeméenei «(taking z'al worden overgegaan. Een ander vqors|fel', om jngevlofli van oorlog dö aianwijlzinjgen der infeirmaitionalo organisatjieis, i. c. helt I.V.V., te Volgen, Weï-d verWorpien m,eif 669 teglen 61 st. Versi^ieidteno (spreikters wezen ,otpl da noedzaklclijk'hei'd om nielf aan heit mobi- lisialjelbieVifll ta voldoen, zoodait, indien da aung'eisloten Heden zich werkielijk achter da aangteuotoiieii refiolufie adiaran, 600.000 moibilisiaitóe-bevlElfen omWeianlfwoiOTdl :z'oud,ein( blijVen. Het vlexzie|t tegie® de mobillisiatiQ diend© voprWerei'd te worden, z,oodia|t men iingeval vlan ooiijl)o|g| ters|tiopd: fat' fe|g©®,- mo^bilisatie zöu kunnen ovlarglaan men handelend diende op te treden, te'ga® mupi- tóa-i|albriek(en, ©ileftriciitteitisJeenteaEteis, Vliagj- velden, .enz1., teneindte op deze wijze dein oorlog fe sabpf'eeiren ©n onmio|gei5jk' 'te maken. i ENGELAND Een niemv vfti'.tifrogramlml' Vaz Dias ontleent a,an de Sunday Dis patch, dat de Engelsche minister va® ma rine een belangrijke uitbreiding vop de Engelsche vloot wil vborstelïën. O.a. Zou den er plannen béstan® fot d©n bouw (van versoheiden kruisers, foa'pedebbotjagars ©n diuikb|oot.en. D|e Engdsclie admiraliteit 'is van (opvatting, aldjus dit tariclh,ti dat deze uitbreiding der 'Eingelscihe vloot nioodEakelijk' is ter beveiliging v|a® da voorziening Van Ejngeland met levens middelen. Dez1© nieuwe schepen z>ouden niet pnder het Londensche vlootverdrag vallen, dla,ar zijl weliswaar vfpor 1936 TTp stapel gez'et, mjaiar eerst na 1936 afge leverd! zullen worden. De Engelsche re geering aldus veryolgt het blad houdt voor «ogen, dat de ontwiapenings- e.(onferenti© geen programma, tot beper king van de vlpten van ©enige betedkenis tpjt stand heelt gebracht. AMERIKA De stakingen op Cuba. Met het pog op de als resultaat van de algemeene staking dreigende anarchie hééft president Machadjoi tegen morgen een speciale zitting van het qongres bij eengeroepen, om een machtiging to krijt gen fot het uitroepen van den sta,at van beleg. Hij vreest, dat de bevolking, tut wanhoop gedreven „door den honger, als gevplg van het uitblijven Van den a^n- Vjoer, uit den band Zal springen.. Dé spoorwegarbeiders helbben Zich bij 'het verdere transpjoptpleirsoneel nan'geslo- ten en gistere® zij'n clubs en restaurants! gesleten, vanwege de moeilijkheid oma' aan levensmiddelen te kjomen. ■Volgtens lljateil® tariieihiten is het leger ook in opBtgnd gekomen. Ongeregeldheden opi werkt erschat'fingcn, Naar toén verneemt, is toet slelligHeid te verwachten, djait in verband! mletl moles tatie en ongeregeldheden, Welke zidh dien lantsten tijld: op verscheidens W'erkver-' Sohalfïingen hebiben vo,orgeda,an, met de meeste gestrengheid: izial wprden ppgetre- den. Elementen', die ongeschikt blijïken te izijn en den geest bederven, Zullen onver wijld worden verwijderd. Het spreekt van vader ziften ,en krabbelde bev'end een telegram. Laat dadelijk' wieglbïeugen. J,a mijnheer. Blunt nam helt formu lier >a.an en s|tapta waardig naar da deux. Neietot u mij niet kwalijk, mijnheer, Zei hij, zich omkeèrend, ma,ar ik heb dien boiöhel weer om heit huis zie® zwer ven. Ik' geltopif, Mr. Riob, daitj w,a die politie ©enq 'n oiogjie in 't zeil toooten lafe® houden. Onzin! viel Ro,b uit, De herinniering -aan den gehorfieldiei gaf heirn ©en onbe hagelijk' gevoieï. Dia kerel is een idioot, anders niet, 'Ik hoordie in het dorp .over hem praten. Hij bqorde bij, dat circus, dait de vorige welek1 hier wias. Hiji zal geen k'waiad diaen; laaf hiem maar gaan. Heel go,e:d, mijnheer. Blhint verliet da kamer ,en deed da deur achter zich' dicht. Hij' wa,s «en uilisfcakiend badiende, maar had ook da zwakke zijdia di® de meeaten van zijn „ambtsbraeders," bezit ten. Het fierste wat hij deed tqen hij alleen was, ,was hef telegram lezen wia.t hij' Versturen m,oieisb. En wat hij las, deed hem' groote oogen opzetten: Annuleer beide bedde® o,pi Orient boot. 'dile morgen veririekt. Hlailtóngis. Beide beidden! Blunt klabde zijn onderkin. Ik ben benieuwd, wlaf We nu( zullen Dele ven! zlelf dat 'werklopléen, die om een dergelijke reden uit de werkverschaffing moeten worden verwijderd, 4>|ok geen aanspraalkl kunnen maken pp uifkeeringen ingeviolg® 'de steunregeling. I D'e muiterij aan liciord v,an de Dte Zeven Provineit'n. i Aneta mteldt uit Batavia: D» J(teva* Bod© verneemt, dat de behandeling van da zaken der muiterij! aan b'qord ya® de P|a Zeven Provinciën y©rm()f©delijPc' zlal wlore den vertraagd, als 'gevolg Van verschil lende omstandigheden', Ipi-ja- de opneming van een bblangrijkea hop|flcl!g(6tuige (de la officier) in het gesticht vfeor ge|aSt(e|S- krankën te Rononlg. i I Dte rijksheg renting voor 1934. Het N ed>. Corresptondentiebureau; vopr dagbladen te 's-Gravenh,age meldt: Naar 'wij vernemen, heeft het ontwerp- rijksbëgroiofing voor 193.4 het deipartelm!enli van financiën verlaten. In verband! hiermede wordt ions va® btevoegd© zijde mtedegedaeld, dat biet tak stel van het bhdlgefair evenwiöhtl is Ver- 'ziekerd, wanneer verschillende dpoir de Rpgeering gelijktijdig m'et da btegrpoti®aj in te dienen maatregelen doior de Staten, Generaal zlullen ,zdj'n aangenomen. Handel met Rusland. In het weekblad Vissöherij' Nieuws van 5 dez'er teen wij: I i „Naar wijl vernemen, m'aak't een hqoga Sovjet-autoriteit, di© te Sicheveningen Ver toeft, van dezi© gelegenheid gejbruik, pml onderhandelingen met piarticluliera hande laars en pok met onze regeerinlg aan Ha knoppen over d© levering Van verschillen de waren. Die regiering stelt aieh op het stand- plint, dat yan öredietverleening om' dezla aanko|«pen te 'finanicieren geen sprake kan ■zijn, doch dat een wedenzlijdscbe levering van wagen en verrekening jnet gesloten beurzen wellicht mogelijlk' z(otu' 2$. Die Russen zouden dan vooral hout en rogge kunnen leveren, terwijl pnizerziijda vqoral vleesch en pekelharing vjoor leve ring in aanmerking zJon k(o|men- Reeds zouden stappen zij'n gedaan pto tot den verk(oop, van ©cn 'btelpn'giiijkle partij haring va® dezie teelt aan ftevjet-,Riuslancï te geraken.''- 1 .Varkens en spek tegen Contant gel dl. Een za,ak met Bnsland, die inderdaad tot stand is gekomen en wel tegen gereed geld, doch waarover reeds sedert geruimen tijd met de „Eftportóhléb," te Riotterdatml onderhandeld w;a^, ia) phls ter oore geko men. Het betreft den verkpop door de Varkenscentral© va® 300.000 k'.g. varkens en 350.000 kg. spek', waarblijl de firma iWj, de Kroes, te Oversdhie, haar bemiddeling hééft verleend. Bnitcniandsche arhteidskrachten. In den Arnhemschen gemeenteraad is gistermiddag bij interpellatie de aandacht gevestigd pp de geruchten, als zonden Ibijl den aanleg van de iqpritten v)oor jd© Vaste brug. (oyer den Bïj|n D|uits'che afbteïds- krac'hten te werk' gesteld W(o;rden. Van de zijde v,a® B. en !W1 werd mede gedeeld, dat bij( een pnderdeel van het bruggewerk thans reeds enkele Diuitsetars in dienst zijn gepomen. Tpen B. en IW'. dit vernamen beblbem z&jf zich telegrafisch fot den minist er van waterstaat 'geiw'end en de zen verzopht in de bestek'vb|t>ijwaard(&n van de Nflordellijlkte en Zuidelijke opritten van de brug (welk© aanbesteding ,o)p I Augustus j.l. in Dien Haag plaats vond) de bepaling ,o|p! te nemen, dof geen buite®- landsoh© 'arbeiders z(o(uden m!ogen worden aangesteld. Aan dit verzjoiek' kon in vier hand met den k,orten termijn tusschen liet' tijdstip van heb verzjook en de aanbeste ding geen gevolg} worden ge|g|év!en. Het dolloge heeft echter vernomen, dat HOOFDSTUK VU, De rest van dien dag, kkopipl vtoorbif; bet leek ©en eeuwigheid tot den avond. Bob was e»n stuurloos schip iop| ©en zea van ©miotics. Zieïflvlerwijit, schaamte «n woede bekropen hein in Wilde wiatreling. Zijn ©iten raakte hijl bijna niet aai®. Blunt haid' hem' voorgesteld een tllesdhl éhaim- paigna te 'drinklen, o\m hielt onverwachte goede nie®wg f© vieve®. Robert1 beett helm' mef onderdi-ukle woleide toe: „Ik haat dab verduivieldie gjopidiJ" Ma,ar hij: dronk ©en half gilaa plur© whisky. D'af ischeen zij'n ze®tiw)en fort bedaren te brengen; hij! werd rustiger; hij -kon weer kalm. nadiankia® a® plannen maken nadenken olvier wat hij' aam Bloisialia zio® zeggen, ,ato zij lelk'a-ar zou den ontmoeten. Er wnis natuurlijk geen reiden meier oan de eersfe (bifslplraak te honden. Hij mpest ha,ax vopr dien tijd spirekennog djenztelfden ayloind haar' vertellen was; dab zij! morgen niet zouden wegreizen; dat hij' niab langer leen anm© biedielaar was; dpfi, toh', duizëud en één dingen, die;, hoe later helt werd, hem hoe langer hoiei mioeffijber sehenein om behoiorlijk onder woorden bei brengen). (Wordt vervfolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1