ITS rd-Hollandscb Dagblad NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND lord-Holland I I Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS T'L Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager j DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Eerste Blad GAAT U OP REIS? A.C.van der REST A. C. van der REST HE COURANT ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1933 «He..! ilüa Dit nummer bestaat uit twee bladen BUITENLAND AZIË [~1 BINNENLAND |"1 f! UIT ZEELAND GOES KERKELIJK LEVEN NUMMER 92 29STB JAARGANG Is heerlijke ChineeSc-he- pen keizerlijk architect pel, .waar do prins een» bracht, is thans huis- iilt van «en edelmoedig len eenige uifigtekemda Ier een Ex-Minister vam! I Universiteit' Verbinden, fegbeld 'diopr de pionier |iversiteit Dr. Jinig, is o. a. de vólgende' Üeer- lifcteraituur, Filosofie! |Chinólio|gie). Daarnaast) Sohoone Kunsfe®, Op- I 'n ^ociaal-maaiplchiaplpc- |3 November 1927 werd pr de regeering .erkend. de strenge tpefotings- |t aantal Studenten zich! 1 alls aan de andere Uni- I is toch al over de 400,. leilt nag steeds. K00PINGEN. ENZ. Iiotaris E. C. van Dissel luister avond in „de Prins llieik' Verkocht: lis imet 'erf! en grootte® 1 V. d. Spiegelstraat nu!m- Leruitigtang aan da Ruij- Tö A.; kóopers hiervan 'i P. Wl. Bliek' en J. Les Vaar Ü4242, As met tuin en erf ja,am Inijterlaan, numimter 30, 1; kioopsèer hiervan werd. lenó Handel Maatschappij, |m vopr 112060,- en VtRPACHTINGEM den, De Walde, pkte, hioif'steedje, Oele. Ldde Scihapen, D|e Wilde, (pipervruchten, v'. Dissel.' k, drie hjottbteden, Verbist, ■reinen, pakhuizen, op- bouwland, èmz., Van Inkers. ivan D*E! niet hebt oorstellen ze is s! Neemt alf pondi U Ben afdoende en succwolli na In Noord-Holland boni 't Y? st uve aanbiedingen, tunngii, idnakingen, enz. In kei - - - neut geleien dagblad Ie Noord- nd bonn bet Y, met «ütle's Alkmaar, Helder, Hoon, Pur- nd en provincie - - - - regen voor idrertentleterlmn e nu een de Admlilstrifle FPLEIN - ALKMAAR Telefoon 433 sn 633 - NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; 111 DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS if A Ivertentiëll van 1 tot 6 degels f 0.90, elke regel meer f 0.15; I Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN VAN OVER DE GRENZEN 11 1W3 eekrevue. Over conferenties: behoeven wij' ditmaal gelukkig nieits te mejllden. Dia cooiiLiomisiabe cjopl'erentiie, jsi voorlbpipig te ziele ml welt niet eerder ópgelw'ckt wordbn vóór Rlooiseivlelf vindt, dial die dollar nu genoeg naar beneden is gedruktheel vl'ulg zal dit nielt gsbieiurem, wamt de siptocuiïanitein a la, baisse hebben er net dein smaak vaml beet en or staat ook nog 'n Lilberfcy- leening, vam zi©s milliard diollar aif te las sen! De optwaipieniragsQoinflerenltie is «ven- leien s op, vaoantiie; mien zial \hejt helste ermee dolen di-e zoolang te rekken, tot heit) Kiers|tifle|e|st wederom een verpioozing «mogelijk maakt tlat Pastohiem, want heit staat er allesbehalwel gunstig met die wei nige goed-williendle ontwlapemaars: voior. De „Daily Hierald" wist althans Dion- derdag te vermieldem, daib hieit Fransteh© ministerie van Bui/bemlamidislchiei Zaken in heit bezit is van iele®. nieuw, geheim, dos sier. waarmede .hst voior den Volkenbond afdoende hoioiptfc ta tawijiZe®, dat del Dmi'tsche rijksreigeieriing h:e|t! Verdrag vau .Versailles heeft geschonden en im Duitböh- land verboden wapens laat; flabriceereto. Da verschillende gegevens zijn iin de laatste maanden verzameld en moeten als zeer betrouwbaar worden, beschoulwd. De Fransehe regeering ziau. met do Engelslche in verbinding zijim geit-rede® olm gezamenlijk stjapple® bijl den Voillkeinbloind ta doen, dioich de Brit'sdh© regeiering zou dit voorstel v|oprb,arig hebban geacht. Het is echter waarsldhijhlijk, dat de Frans-che regeering al'leen Zal handeleta en het dossier bij' dein Volkenbond aan hangig' maken, teneinde) ©e® ptoderzioek naar de 'feiten te eischem. Volgens die „Baiiy Herald" zou heit do,ssier laamgevem, waar en hoe in Duifech- lamd tank's, gelVeohtislvlielgtuigen, munitie enz-, worden gefeibbrieeerd 'em onithulldln- gen doen omtrent «em. beiataiainid plan, waardoor dei rijbslwie,ea- in korten 'üijid ver- drievomdigd zoui kunnen worden. Geruisitsltellend klinkt dit ailleis niet W-el moet men bij zulke1 berichten altijd reke ning houden met de® imvloed vlam de wajien-indiisitrie, die het hooigste belang beeft bij het uitzaaien van wantraulwen nieim:amd zal echte' overtuigd zeiglgen, dat de nafionaal-spcialilsten tot zlo|a-ieits nheifc in staat zijn. Nóg iernsti|ger vaor de ontwiaipieninig, itómen de aais-en buiten Eluroipla, eiem keer. De bewiapiemngs(wfld(strijd thisischen Japlau èn Amerilra, gaat weldra Weer beginnen. Nauwlijks heeftj Fokk» zijn vèr-isitrekklemde bepialingem ten delze bekeend gemlaakt, o4 de V ereenigde Staltein kon-digden dein bouw van 21 nieuwe aorlagssiehöpiem aan; 280 milEoien doliar is er Voior de eerste vier jaa-em voor uitgetrokken.! Ja,pan heeft, mem vroeger met alfa geweld de Wlestcrsche ibeschaiving! opge drongen; .ziom. mem er geien gHoieienidjei spdjib over hebbiem?, if En Duitechland Ja, DuitsdMandHeit laatste nieuws is, dat men er voortaan de ter-dood-verooi'deieldien m'et de bijl zal aifaiaken. De guillotine is te machinaal en wait te Framsich. Leve het natiamale h-amdwerk! Over smaak v'alt niaitnurlijk niet te twisten; We zinlien er dag heit .wijgen over doen. In ied-er getial bezit Dnitechlamd voor dit ïugtijbere karweitje thans gelsichoiolde krachten te over. Het) half' jaar nafionaal-soioialiBltisichei overheer- sching is een goieida 'l»ers!cihooï gawiecst vaor de beroiejpisibeulem. De intiernaitiomalle .er.gie rioht, zich bijl de Nazi'a voiorna- aelijk jopt Oostenrijk. Melt alle geweld wil men dit land de z,eigemin|gelni vam 'ti nieuwie krachtrelgime oipldrimgen. Duitaeh vliegers cirkelen geregeld boven Wjeienemi leln: ajn- dare Oostenrijkfeehe -steden en werpen dam vlugschriften uit, die de beivo'ïking opruien telgen haar regeering. Dpl-Musis houdt ech ter de touwtjes! strak. De klaptpen dia men hem geeiflf, .b'et'aaM hij: promipif terug, sterk als hij' ötlaait daoir den ^teun in den rug der andere mogendheden. Dieizte over wegen laivasit maatregelen tegen heit schen den van 's. lands grenizieh dioor bovemge- aoeffide Hitler-v-liegers ,em DioJJif'uss heeft voor -eigen rekfeming in, Stiermiarkiein, da sfcerkslte bnTcht van het nait.-soö. in Oois- teaxrijik, ide mandaten van de'z'e heierera ver- Vallen verklaard. G-amdhi heelt, weer eens van zich ftten toeren en aptieiken. Nu hek Congres er Weinig voor bleek ;t;e vloeien «ml opinieuwl een ongehoprZaiamh-eidsbeWeging te begin- ten is de mahatlma den biaer aplgegaan. Zfl'n miaigere boiljes .ojnhullend' roet bat be- faamde baddelaken, kuierde Gandhi Bti- gelsch-Indie -doior, vergezeïd vlam 32 jeug dige volgelingen, slpieiciaal vlopr dit doel Bedradnd. Engeland behoeft de groate Volksleider echter niet meer zoo, .te ont zien dan vóór eemige^ jaren hcitj geval fas. De Hindoes beginnen populair tigedruktt tabak van Gandhi te krij gen. Hot kasite-'sltelseï is nog te machtig dan dat het zich zonder verzet sloppen laat; de Mohammedanen zijn vdjlanidiger geworden, velen vreezien voor 'n nieu we nederlaag en da meest, krijigshaftigen vinden hef lijdelijk v'erzef een te slapiple boel cm er zich druk over te maken. Bo vendien weten de Indiërs uit ervlarimig dat verzot tegen Engeland da risieoi met zieli brengt alles te Verliezen, waarbij nog komt dat lie|t doorstaan Van de ecorno- misiciie crisis molmienteel een brandender vraagstuk i-s,, dan compieite anafhanke-lijk'- heid. De otnstiandigheden waren dus in het voordeel van Engeland, dat niet aarzelde om er gebruik van te maken. Nauwelijks ,opi marsch 'of Gandhi werd met zijn,„Semi nar is ten" ingerekend. We moeten ons al slterk vergissen, wan neer in de foahomst niet zal blijke®, dat Gandhi met. dezen mislukten tpiciht zijn laatste, Hoeven kwijlt geraakt is. Doe dan eerst uw inkoopen bij Ass. APOTHEKER ZIE ETALAGE! ENGELAND Dks geheime wapening vau Duitschland. N(a,ar [Reuter uit Londen meldt, heeft) men daar in politieke kringen met da groptsto verblalzing konnis genomen van het bericht van da D|aily Herald, als Zoui Frankrïjjkl .Engeland verzlocht heblblen ge- zlamenEjlk' stappen te onderneta-en tegen D|uitsclhiands hefw'apienimg in de lucht en als zton Engelandl daarvan niet hebfcten) willen weten. Djaze publieiatie. heeft geleid tot de volgende redhtzietting„Dte Fran- sdhe regeering heeft geen verzoek in dia, zen 'geest tot de Fjrigelsrihe gericht. Dia k'w'estie, van D|udtscblandls lierwa.pienjng, wielba altSjld een vojorwerpi van nauwlet- tenidiei studie v,an de Eingelte'he regeering is 'gewleest, heeft natunrldjik een verhoogde actualiteit verkregen doior het vooa-stel van het Kijk tot aamkjoppi van luChtWaart- materieel in Eingeland en do,or de invallen van vliegtuigen op Oostenrijks gebied." OOSTENRIJK Arrestatie van Dit.itsclie. journalisten De iWleenSc'he bl.a,den m'elden, dat gis teren 'Cien corretslploindenit Van de Sicherl- blad'en Christopli 3|c!hie[pky en de «or- respondent van de Münfchener Etg. wie- gens hun berichtgeving over Oiostenrijjk zijn gearresteerd. D|e aanhouding z|oiui Vefband honden met de gemlelde ftntddi- king van een natjemaal-socialisil.iSch werf- _loka:aI. Aangdzien Selhepkiy, 'n Dluitseh 'onderdaan is, heeüt het Djuitswhe gezant-, -Sehalpi te hiervoegder plaatse een vertjopg tegen Zijn arrestatie gehouden. Onder 'de andere aangehoudenen is de advoclaat dr. Ottjq iWlaeohter, de tandartjs dr. H. Schneider -en zij'n as(siiistenit dr, Dietz. Gandhi's vcr«»rdceling. Gandhi is gistermorgein tjot een jaar gevangenisstraf veroprdeeld. Die rcc'htelr z'eide, vóór het .uitspTeken va® zijh v|on- nis, da,t hij' volgens de wet een veijwr- deieling tot tw'ee, jaren (z(o|a miogen uit spreken. Met 'het op;g op Ghandi's leeftijld en den staat yam zlijjn gêZondheid, zon hij] echter slechts één jaar eiscihen, in die ho|0p, dat de veroordeelde eindelijk zal inzien, dat geen enkel bbrger, met Welklej ideëele motieven icok, het recht had om da Wet met voeten te treden. AMERIKA Bolivia opent een nieuw offensief!. In een aorlogsscbmïhuniqué, dat gasteren door het ParagujaamsChiei ministerie van,1 oprlog is gepiublicteerd, WOrdt mtedegfedeeld, dat de Bolivianen mlet behulp van vlieg tuigen en artillerie een nienwi offensief! zijn begonnen in de sefftjoren -Gondrfil,! Herrera, Toledjo, Pirizdl en Nanawla. De Vijand' wleTd na een langdurig ges vecht ondier Zware verliezen teruiggew(orj pen ien nam' tenslotte de- vluriht! met ach terlating van munitie, en gew'eren. Het wetsontwerp! tiet bezuiniging »p' het L.O. D|onderdag hieieït de Eerste1 Kamer, m'et wie minister March,ant hot m'indfar moei- lijk had dan miet d« Twiaede Bjamer, het Wetsontwerp' tp|t Wezluiniging op het Eager Onderwijs mteifc alg. st. aangenomen. Crisiswetten, Gister hee'ft de Eensite Kamer zonder hoofd, stemming de LandhbiiwcrisisWeit «n de retorsie-wat aangenomen. CrisisbflternWrk. De crisis-zuivel-centrale maakt bcktend, dat voor de Week van 5 t/m1 12' Augustus de prijs van het erisis-botermerk op, f 1 per K.G. en die voor de veivbpi'sverv gunning van bluitenlandsche boter pp tI.10 'per Kg. is vastgesteld. Kadio-aangclegcnhcdcn. Het (Tweede Kamerlid Boion heeft den minister v.an bdhmenlandsdhe Zak'en de vol gende vr,aigen gesteld: I. Is hieiF juislfc ,da,t de Vara dopr middel' v.an gramiop!h(Oionpla,ten prograiptala's van strijdliederen van Dluitsdha origine nit- ■zfendt, 'w!elke opPs in de D(uitste!he t,aal wor den aangekondigd 3 II. Zopl ja, is de ininister dan niet) (vsin oordeel, dat de verantw|oorde]Iijkheid der regeering, in daZe z'eer is vepgroipt na deze uitzendingen plaats vinden via ;den re- ge'eringsZender KMtlwSjk 3 1 I;H. Is de minister niet v,a,n oordoel, dat de regeeringöbedoeling jpet het tesélhik- biaaxstenen van den KjaotwSjks!c!hen Zender nlamelij'k de Nederlan-dsidhe luitZendimgen tegenover de sterke bfuitenlandsHhe kxadht- zend'exs ook' 'weer over een groot deel diep; wereld te doen ho-oren hierdopr ;a,an verkeerde uitlegging Zal Mopt staan, het', geen Nederland 'bij! de nadere besprekingen omtrent d>e gol'fiengteverdeeling in een Zwlaklklere, positie ;Zal plaatsen?, IV. Aidhte da minister de mögelïjikheid niet .aanwezig, d(a,fc het ■tahereeren van der- gelijke propaganda 'C|ontra-;uibZen!dingen uit Dluitschland in de Neiderlandsiche ta,al kan uitlokken, wjaardppr een aeer .^rngewen- «elite radio-,oorlog zioui ontstaan, Zoo|aE dhans reeds tussdhen D|aitsc!hland en Oos tenrijk 'het geval is? V. Is 'de minister niet van pord'eel, dat iw-elk'a gevoelens het p-vergroota deel van het NederlandSclie volk ndkl jegenjg bepaalde toestanden in Dluitschland mjogen bezielen een dergelijke hamdeliwïjlZe volstrekt lontoelaatbaar is en is Wijl bereid daaraan ten spoedigste een einde te mla- kenü ci Djc Gonisclie actie tegen vollcs- vr r wilde,ring. In de lalfgelqopen Weken heeft zich reeds eenige malen vqorgedaah, dat „d|ajm!es',l zich vertoonden in de meest miodernje bad- 'dostuiuim's iop den op|enb]aren w'eg te 'Hil versum. Die aard v,an deZe badclostiutulmls iwordt hot West getypeerd djop-r de mpdedee- ling, dat het in D|aitste!hland verb'odcja is 'Zich in dergelijke ikleediijj pp, ba:dï»laa,tsen te bevinden. DieZe had-costuums wjorde® echter in Holland to^gestaa®, nie(tf slechts in de biai'dgelegehhpden, zlelf, maar klaar- bSjlkeljijik oLok getolereerd pp iden opemWarein ,'w'eg. In dei te .Hjilversulm' gesjgplaleardla gevall'en liot de politie achterwege, han delend ,oip te treden. I Die Gooisehie iadtiegroep heellt (hierinl aanleiding gevonden iz'ih te richten toj) den burgemeester, als hoipifld der politie, mét een adres, Waarin wordt geweZen, dat ,de uitdagende gedurfdheid van deZe klee- dij', vooral blij] de vrou|w|elijke perponjen, in stfij'd is mét alia regels van wtelVoiege- lijkheid', diiej opk voor den öp,enb|arenl Weg gelden. Die plicht der overheid isda instandhouding van gqed'a (zipden en volks gewoonten te handhaven ,en de biutala longeuege-erdheid van person,e®, die zich' in bladc!ostunl^l, in de drukste winkelstra ten van 'Hilversum Vertopnen, behoort niet dqor de overheid te Worden geduld. Overtuigd, cle vertolkers te zïj'n ylan tienduizenden ingezétenen, doet de actie groep hieit verZoek tot den burgem'eiestiei!", de ïnfflcht waarover hijl beschikt te wil len kantelenden jn het belang, Van Ijle overgrppte meerderheid' der ingpztetenlem;. Auto-rcizlen. Wij Verwïjk'en belangstellenden naar de annoncé van -den heer (Jj. van F'raassen in dit nummter, wlaarin' dieize o.to'. weerj twee Zijher bekende tochten naar Dina®f en leen d'agrit naar Brussel aankhndigt-. Eixcnrsit. Een grpep leerlingen van het, Zaeuwseh! T'echn. Insltiithnit heeift déz'er dage® ei&n int(eresean,t'e exenrsie naar den, Bosch «n naar Zaltbomméjl! gemaakt- Bijl ,de laatelte piaatg' werd', een langdurig héKbekl ge-' bracht ;a,an dé nieuwe bruiglwérk'e®. Zeldzaam. De vorige maand is geem enkel inge zetene van onze stad overleden. Voior z'ccver men zich O,pi de aid. Burg. Stand kon herinneren, was dit nog niet voor gevallen. TROUWr EN VERLOVINGSRIN GEN, fabrikaat Drijfhout. Heit adres: SIMONS' GOUDZAAK. (Adv.) Geslaagd. Te Postierh|olt slaagde voior het eind- e^amfen der LandWouwhuishiondschopI mej. G, Schneider, van hier. Geslaagd voor Mercuriutsdipifahia boek houden. gehouden in Juli 1933, de heeren M. Bo,er en A. M. dei Brem', beide te Gdeis. Dhr. Boer slaagde bovendien v|oior bejt- exiamcn hoakh. afgenomen vanwe|g|e de Ver. v. Leer. in hert) Bpekh. te Amlsiter- da,m. Zij genoten hun opleidinlg; bijl 'dhr. W. de Grliaist, leeraar hoekliauden, alhier. VcMCJUgiiig vna leeraren in do Handtl'swcIjMischapIpclii Voor 'de praidtijk'-exaimens, alhier gehou den va® 35 Juli 1933, zijh de vfoffigehdei personen gesLaiagdd. i 'BoekhoudenC'. Sandersie', Ierseke; C. M. Van Wieefa em L. M. Moertmia® 'tel Wjott- IlaarfadïjkC. F. Looy 'tei W|aarde; O. F. del Jonge te Ove|zland e® A. Vermiaaf te Zierikzee. Lujtsehe HandelsIcPrretslpondenrtiej P. Schipper te Witeenkérke. E®gelsch,e Hlandelsleorreséondenrtie; P. J. Meise te. Gides. NOG VELE KOOPJES, SIMONSi, Lange1 Varstetraat ,82, Tielelflop® 338. Opgericht 1846. (Adv.) Baarland. De eomimiis|Saris der Konin gin hoef|t ingaande 16 Augustus benoemd tolt VeldWaéliitér ajhier, den he'er A. Koolé, thans imiaréchauisisóe,. Hansteccrt. Dbor den heer L. Leendertsé ialhier is aan Geld. Sltaten van Zeeland gevraagd om! vler.gunninig v(qor een dlagei lijkSchen :a®toibln|sldien:st van: den aanleg steiger v,a,n den Pravitóaleni S|to|o!m!bloot- dienst op dlei iWiesterZchelde te Hansteéerf naar het spoprwleigstation Vlake é.q. het spoiorw'egstation Kruinihge®Ierseke en omgekeerd. Hélt. fanfarecorps „Scheldégaïm" zal morgén (Zondag) deelnemen' aam belt Grpolt Nationaal muziek- en zangoo^icloiurs te Rol'aendaial. Zij' zal uitkomen i® de a!f'd. uiitmnnfendhedd. Wijl wenisichen omp oorps' goled aucoeisi rtioei. TerncuZcu. IWpehsdjagmiddag bad aan de 'Axlelécbe brug een aaniijlding plaats' tutechen dia Vrachtanito v,an deu lieer B. van Philippine enl de wielrijder A. V. alhier. D|« wielrijder kwam' ondeir de autio terecht en Werd met eenige kne®|Zi®geni Ban de beeneni opganiotafen. Het voorwiel v,a® de fiets w'as ingedrukt. Het ongeyal liep dus goed! af. f H]ulst. Te 's-Gravenhage glaagde dhr. E. L. v. dl. Epde, va® hier, Iv'oior het exjamen Boekhouden M. O. iS'tojomscliip' aan den grond. Op 'de ,W]estetech'edde nabij!Walsoorden in Ztgeuwlsch Vlaanderen is, waarschijpliijjls door de mist, heit Griektehe stoiolm'schip Alaria, in aanvaring gekomen toet het Dluits'che stopjnischip Wlastsee, d|a|t na dq [aanvaring op ée® 'Zan'djpjlaat is v|a^t)geraak:t, Die [Wiestsee, ëiroa 6000 ton gr®,ét, is ppoe- dig vrijlg'ekomlen, d|0|eh de Miaria zit na bij fWalsoprden vast. Vij|f( slieiép]blooten vah 'de Union 'de Remjorqutjage et de Slanvetjagq te Antwerpen verleenen assistentie. Gistermiddag is 't gelukt het' schip vlot to steepen. Het landWotfw'cionllict tc SI. Philipsland, Op| 2 'Aiulgiisttte is onder leiding yapf dei) rijlk'sbeimiddelaar jnr. P. J, M. Aialberse, een bespreking gehoude® tuStehen verte genwoordigers van de werkgevers in het ïandbioutehédrijtfi te iStt. Philipsland en va® den ChristelljPién LahdarbeiderSbond. Overeenstemlming kon niet telordén be reikt. Dloor den Rljlklsbemiddelaar is een vojorstel ,a,an p|a®tfi.j|en geda,a®, Waarover daZa zich nader Zullen beraden. Dit komt neer opi een unrlloon va® 23 cient. Jn verba,nd daarmteüe is hiet ultim!atn(m! ver lengd tot heden. Nieuw1 spoor weg via(lnct bijl WOcnsdrecht. In het blegin yah deZen Winter z'al een aanyang worde® geimaajkt mét den b(o®w 'va® een nieuw' spoiorwegyiadiutet blij] Wodnfel- 'drecht op de lij® Bi-ajbantZeeland. D|a bésfaanda overweg ter plaatse is een wa,ar verkéorsoh!stia|kfel. Men iZal dézen pverwég vqorlotfpig nog laten liggjen; het viaduiet komt |olp ©enigen aifstand -jaarvoor en aal vojornamélSjk dienen voor het groote Ver keer. P|e fwteig wordt dian tevens releht dloélr- getrokklen (op den Zeedijk. Hét iz|al noodig izljh diaarvojor den spporwteg ter plaats© een 70 'c'.M. hpoger te leggen. Het Wlerk' wordt jjitgevloerd déor de 'spoorwégén voor rekbnin'g van Rijkswa terstaat). J 'II Een leeningslï'wMlic. Voor den Raad van Sittate is dazer dagen behandeld haf beroep van de gemeente Hulst, tegen een besluit van Gedepiuitëerda Stjaiten van Zeeland, waarbij, goedkeuring is onthouden aan een1 raadsbesluit, tot het aangaan van een leeming Van f 70.000, voer onteigening vla® gromde®. Het gp- meentebefefcuor heeft in verband' hiermeie gewt-zien óp een l)w!eieledig doel, daiti be oogd wordt, werkVerschaffing én uitbrei ding van de woongelegenheid. VbillgieMS Gedepht,eerde Staten m'oot de .gemicénte Hulst in deizen tijd oen soberheid betrach ten, welke in hat raadsbeSl'uit niotl is te ontdekken. Behalve' een bedrag Van 170.000 z'al er nqoddg zijn f105.000 voor aanleg van straten, pilantisocnem, e. d. Do rapporteur mr. Limburg, vroeg aan den burgemeeisrtjer van Hulst, den heer Truffino. ,o#, als heit pessimisme van Geid- Staiten wordt bewaarheid en de omteigen/da gronden niet verkócht worden, de gei- meeate verp'licht is t-oit de tweede nitgaVe, die Van 11105.000. Die 'burgemeester antwoordde, dat, als! de gronden nie't verkócht ZO'iute'11 worde®, men ze op .eenvoudiger manier bouwrijp zqn kunnen maken. Er looprt; all' ee® weg door heit land heen en eigenlijk tejj® ier nu al gegadigden. Er ia een wioninig(b,ekort in heit) plaatsje Er iisl eigenlijk nooit ©en huis vrij. Rlaplporteiur Limburg merkte ,op, dat mén voer de tweede uilt|gavla miisSOhien minaier da, nf' 105.000 noo,dig heeft, maar dia,t) men in elk geval' meer noodig zal' hebben dan de eerste njltgava Van f 70.000. Dö griffier van de provinciala sitaten Van Zeeland, da heer Tellègen, z'eide, dat Gedepluteerde S|tiat,en twijfelen :aan de rea liteit. van het plan, al is da werkv'er- sehaffiagsigadaahit.ei, die eraan ten grond- Voor een goede BUIKBAND, BREUKBAND, SPATADERKOU S of ander BANDAGE naar Ass. APOTHEKER Aparte Maatkamer. Bezoek aan huis! ligt', sympathiek'. Spr. Zette uiteen) ölartl helt bij de f70.000 niet zal blijven. Staatsraad Kooien vroeg, wiat y|opr grond he|t is. Del burgeimaeisiterT.uinderijltjeiS Van ar beiders. die da,ar ,e,en eigen huiiajia hebben- Spr. wisjfc nog nielt ,oif' men de® geheejetal grend ineens zial moeten! aanpakken, zooi- dat dei tuintjes meteen moeiten verdwijhie®! of dat aanvankelijk een deól! der tuintjes Zal kunnen voortbèis(tlaa» ;eta remt© gaVe®. Spr. deelde voorts mee op vhagen va® staiaifcsraad Ko,ole®, dat er buiten de wal len nu ook al!' wordt) geboulw'd. Het is lintJiëb'OiUwing. De bdboufwing geBohiedlÖ niet volgens een Vooraf vaiatgeisteld plan- v\'|orden de gronden miert) verkócht, da® blijven de t'uinfejiels. I Da Koninkjijke bleslliisBimg volgjt later) Polder Walcheren. H]e|fc Polderbefcituur Van Wlaléhieren houdt! Zaterdag 19 Auguisjfu® e'en algemeen© ver gadering ter behandeling van da vlolgtends piuntenr ia,. Onderzoek' der geloofsbrieven via® de, herkozen Qoimmisisla,rissen b. H,e|t Dlag. bestuur Stielt Voor, te be,- sluite® tot het ,a,angaan leiener gelld'teendnig, groot f' 100.000, ter dekking va® da vol gende uitgaven: a. he't aanbrengen va® eeml pakwerk aa® den voet v'a® heb duin ta Zoiuitela®da f3.275; b. heit vervangen Va® VilVoordlsiahe gHooi- ing door glooiing va® Zuifelnblaisialt aiam da Zuidwiaitering 11.683; o. werken .ter va'beltel-ing v|a® de af- w,altering van heb gedeelte vlan de® Polder bëooaten belt kanaal doior Wlallcheren, ge raamd olp f'18.500, waarvan 25 pof. voor rekening va® 't rijk f13.875; d. Wierken fat Verd'eidiigiing v|an ,de® 'ondlerzeasohen peVer aa® de Zuidwaile- ring, waarvoor doior de Veu-gade'ringi op 29] April j.i: een cneidiek. van 11114.000 werd Verleend >e® welke' werken Voor f80.719- zijn aanbesteed', rond f82.000, dnis' fotaal! f 100.833. Dia laening kla® geipl'aatslt wor den bij het Allg. Mijnwerkersifondsi tagea 4V2 pro'öent, f Nicnivc spoorljcug bjj Vlake. In verband met de verbétering vdn het kanaal dolor Ziuid-BeVeland' zal de Rijkk- Twiaterstaaf vojor rekening vam^jfa Neder- landsche Spöpfwógen ©e® niéwe spoor brug 'btoiulWen far verv,a®giulg( vgn dö be staande braaibrug. Dtezla brug, W'alkéi ^al kómen in dé) buiurt van Vlake, Zal op »en ^opdaniga hoiogte. Wórdien gelogd', dut het scheep- va,artrverkle«r ei- geen hinder v|ap z'al on dervinden. Globaal ,z|al e'en miljioen kubieke méteB Zand nqoldig zij® om dit werk uit te voe ren. Het pla® b'estaat, om' dit) Zand tei be trekken uit de iZanlderïj| der spoppwégenl onder dia gemeente, iW|p(u|w'. D|o bóssthenl ter plaats'© Zouden djah mjoiete® wórde® geropid. WEEKLIJST van 612 Augustus. ZONDAG, Mis van Gedaanteverande ring d'els Beeren, Gloria, 2a igab. en 'laatjat'a Evangelie vjan 9,em Zondag ®a Pimklgtere®, 3a geb. H. Hy^t®a ien Gazelilen, Marte laars. Credo, Praef. van Kepatimip. MAANDAG, Mis H. CiaijeitanuiS', Belij der. Gloria,, 2e gelb. H. Don.af®,5. DINSDAG, Mis' H. CyriaouS, LargujS. en Maragdus, Martelaars, Gü]o)ria, ,2e gab« a, eunctis, 3 H. Gaeslt. WOENSDAG, Mis H. Joannes Bapt, M. Yianey, Belijder. .Gloria, 2e geb. e®

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1