Bezoekt de Zwemwedstrijden DOUWE EGBERTS KOFFIE cö9 &tn cU kwultiei(i, f ROUWdrukwerken drukkerijjn.z.c., goes ii tp li „r.z.c." de Qppervruchten, G0EDK00PE TREIN aan 't SAS OP ZATERDAG 5 AUGUSTUS Suikerijperen. Gebruikt Wortelboer's Kruiden Wortelboer's Pillen. INMAAKBRANDEWIJN DEDRÜKKERIJ NIEUWE ZEEUWSCHE! COUKSNT ïe GOESi DRUKWERKEN Adverteeren doet verkoopen. Noord-Holland Noord-Holiandsch Dagblad DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT |l 1 UIT DE PERS KERKELIJK LEVEN ONDERWIJS Advertentiën Zaterdag 12 Augustus 1933, het NAGRAS, van: INMAAKTIJD. Fa. Jacoba IWaria Wortelboer. Literflesch f2,80, met diverse recepten voor inmaak. 31752-38 DENEVERS FRÈRES ALLE VLUGSMAAKVOL EN GOEDKOOP I.EVERT* Eclit lekkere koffie..! Maagversterkende pij r II Slijmafdrijvende I i l l L11 Dp Amersfojirtschc ICaderdag. Of de Perste kaderdag vtan de R..-K. (Staatspartij' is geslaagd? Het Meest klinkend© en mieest juiste lantwoprd op dejz© vraag werd wel gegeven d«or de tot een ware ovatie aamztwelLen'de toejuichingen, die de 'jjorage energieke voor- Bitter van hef partijlbestiuiur in ontvangst 'had te nemen aan. het einde der slotver- giadering! van den tweeden verga,derings- ïdfflg, dien hij' toet een richtinggevende in leiding had geopend en Met een bijiztpnder krachtige repliek' aan een 20-tal debaters '(geheel had beheersdht. Het werkelijk' uit het hart gegrepen dankwoprd dat de voor" lizitter v,an dien partfrjtftad, plrof. Aalbelrse, pan mr. Geseling en het partijbestuur Ibxaicht. was een uiting van erkentelijkheid Jiyan het kader onzer partij', dat werkelijk had gevoeld, dat het een leider heeft pan het hop'fd onzter piartiijorganisatie, die weet •vrat hij; wil, die Biet Wat hij rien' Moet, waardeert wa,t hij' iwiaaxdearen, ni'(wijst 'wat hiji afWijzcn moiet, al wlordt het met nog izjpoveel aplomb voorgedragen. iWiat ons in deze| 'bdjeenkjomet van het klader onzer partij' zjcro bijzonder aange naam heeft getroffen, dat was het yriji- tttoedig ipl>'treden van jongleren, die ïzjel'f hun positie in dei jp|a,rtij(organisatie innemen, hun taak' in de piartijjpropaganda vervul len. ten daaraan niet .alleen het recht maar ook de bevoegdheid ontleenen om te wiji- aen op hetgeen hun niet bevalt, pto aan te topnen de szijvakke plekken, die zij! juist in het midden van het partöjiwerk en in hun aanraking met het katholiek© ,yo!k hebben weten te ontdekken. Zéker, zij bleven hier en daar niet vrijt vlan over drijving, maar zlelfs dan voelde Men tril len diet liefde voter het werk, waaraan fcij hun jonge kïaicht, en vioor de partij, waaraan zij1 hun ambitie en genegenheid gaven. Merkwaardig was dei aandrang, die uit veler woiord sprak, naar een krachtige centrale leiding, opk' in omzte partiijl, spek ciaal bijl de propaganda. iWfcj; bevelen ten zeerste in de aandiaoht van ons partijbestuur aan, wat pvter een reorganisatie ,v,an pns propagandawerk, over een stevige .ejontrole op de e]apaci- teit van onzie plaatselijke deiders, pvet ©en omvprniing v.atn omz'e „kiesv'ereenilginl- gen"- tot leldhte piartijiafdeelingien werd .op gemerkt. Ook hetgeen igeziegd is over het tijdig binden van do jeugd aan de partij. Dit punt, dit bleek wederom duidelijk', had trouwens reeds de actieve aandacht van ons bestuur. D|a instelling van 'het instituut van as'pdrantledea is in overwe ging. Overigens bleek een steikje drang, en e|en sterk verlangen naar^daden als van afweer tegen het communisme. Zoolang' men .dit ongestpord zijn gang zal laten gaan, izjal men zich trouwens ook vruJch- telops tegen ander extremisme keei'em. Abyssus abyssiulm invocht'de leen© atflgnpnd roept den anderen pp. Aangedrongen werd pp het tegengaan van groepselgioisme, splinterpartijt jes, wou- wenarbleid, viopral van de gehuwde vimiiw op het handhaven en pmhoogvoeren zoo' no,odig van het peil oraz'er kathbliek^ verteigenwO|ordigers in de publieke lidha men, lenz'. Klanken, die onzen 'legers niet vreemd in de oppen izlullen klinken. D|at is wel hlet grapte voordeel van ©en dergelijke vertrouwelijke bjijjeenkóimst van het leidend deel oazler [p|art<ij', dat men vriji- moedig len ppenlijk uitspreekt alles wat men op hlet hart heeft. En ,ajs wij' ëén wensch heblben voior volgend© kaderdagen, die zonder twijïlel zullen volgen, diam is het 3aze, dat dan iztoioi mogelijk nog1 toeer en nog ruimer ge legenheid wordt gegeven tot het naar voren brengen Vian allerlei wensch en al lerlei 'critiek. ftuist in een dergelijk!© bij eenkomst klotot naar voren de critiek van mannen, di-ei hun persoon en hun werk a,an de partij! .'geven, die toet de werkelijkheid in Contact komen, die spreken uit de vol heid hunner genegenheid voor de partij', waaraan izijl zich gaven, 'en die mogen eischen, dat hun woord worde aanhoord, zoo noodig iaanvaard, met diaa'elf'de zui vere intentie, waarmede het wordt geuitl Die parfi|Voiorzitter gaf' hier §en wol zeed' gelukkig, voor een enkelen aanwezige ook nog wel leerzaam ypprbleeld. „Wanneer men zich Zuiver rekenschap geeft van het karakter van een knderdag'j wanneer men daaraan geen eisohen stelt, die met dat karakter in strijd gijn; wan neer men izich realiseert de moeilijkheid van alle blagin, diam Mal men over dlefcid eerste proeve tevredten, en Mefejr dan tft vreden kunnen .zijn, oojk al hing er aan hot eind van den eersten dag, ondanks een paar inleidingen, van groot© instructieve en propagandistische waarde, n,o'g een druk kend gevoel van onvoldaanheid. Dit werd vermoedelijk mede veroorzaakt doordat Jiet debat, dopr ©en vrijiwel onmogelijke split sing van een nauw gamenhangiemde m'ate- rie, izlioh op dien lavjond nog niet voldoende kon (ontplooien. Dlah gevoel is eohter den tweedeu dag geheel weggevaagd ,om plaats te jolaken voor een sterk gevoel vlan vertrouwen in voorzitter en biestpiur en: in de „toe komst! ,Er 'blijft vjopr onze partij' ©en taak te verrichten die rij aan kan en die rij aan durft. Wij zijn er dan ook Zoo innig mja'gjeillijjlsl v,an overtuigd, dat djtIZe eerste kaderdag' rijke, vruchten Izlal afwerpen, en' dat hij via het kader op heel de partij! pp! de meeat gelukkige wijiZe bal inwerken. Overeenkomstig de btedlpeling) van het bestuur ien den aard van deZe bijeen komst, Igeven wij, daarvan geen verslag'. Wij tmoeten ons tot .dit korte woord be perken. Wiji twijfelen echter niet, of er zlal in ons partijjorgaam nog wel het een en ander over worden gezegd. „Msb." Be k'ath. Rcisvereeniging jjpl audiëntie blij Z'. H. den Paus. P.ater Jloh. van Dinter S-J. schrijl® uit Some. d.d. 31 Ojuli: Heden audiëntie bij! iZijta Heiligheid den Paus. Als taenSchen-uit-een-kleiuj-landi da'chten wij' weer verloren te gaan daar opzlijl bij Sint Piet/er tusschen die groepen Spanjaarden 'en Amerikanen en mejer. Maar als opi 'n wiachtwpord: Olan- desi bracht 'een wacht ons door die groe pen hteen. Dan een grapte, memschenvolle «(Udiëntie-izaal. En 'w'eer bekroiop ons dat gevoel van verloren te gaan tusschen de menigte. Maar weer dja.t wachtwoord en Weer werden wijl Verdea- geleid, ,z|alen dqor, de laatstei Baal: de eerste die Ziju Heiligheid zou bezoeken. Na, een uur verscheen Zijde Heiligheid. Wij Werden toegelaten t(ot den handkjis. Wij mdnsöhen- iuit-het-kleine-land, wij waren gelukkig*. (Toen, voor Zijh Heiligheid de zaai ver liet sprak Hij! ons tp©, vroeg of' wij beter Eransch of Diuitsch verstanden, heett.e ons dan wellsoto, prees ons vooral om al ons werken vpor de missie, hoopte, dat het bez'oek aan Rtptoe-dit-jaar, ons geloofsleven nog op zteu voeren, en stil bewogen, rij'k- -ontrperd luisterden wij' toe, wijl meuschen- uit-een-klein-land, maar met een gr opt gelopf', niet verloren onder de massa, maai' bijzonderlijk nog door ons aller VadcJC geztegend, volgens Zijn. eigen woorden: ,TJ en de Uwen en allen die gij 'bij Üw intentie, insluit. - Be Kathcliehle Universiteit van Peking'. Peking, de hoofdstad van heit voorma lig© Ohineesolie keizerrijk, bezit niet al leen tal van bezienswaardigheden uit z'ijln roetorijk verleden, maar opk Verschillen de inrichtingen zoowel Voor lager als voor hopger pnderwijis. D© onlangs1 ge storven coadjutor v'an Peking, mgr. Ea- brègneis. deelde, in Zijn verslag v'an '24 '25 aan den Kardinaal Prefek't der Propa ganda mede, dat Peking alleen reeds 29 Universiteiten telde, waaronder 4 groote Proitesfantische. D,e katholieken waren he laas nog ver achter: De eerste katholieke Universiteit vlan Peking moest nog ;ge- nipiend worden. Het werd hoog tijd, de Kerk had groote behoefte aan degelijk ge schoolde krachten, die het Ohineesdk-Ka- tholieke volk klonden leiden. In Februari 1925 echter wetrd de wensch van mgr. Fabrègnes vlervuld en kreeg Peking zijn katholieke Universiteit, „den Ta Hsieh" is haar naam en ze wordt bestuurd door AmeirikaanSch© Bene- diotijnen. Gelukkige omstandigheden stel den in staat het winterpaleis van Prind Tsai Ta,o op zeer voordaelige wijze aaD tel koopen. Helt is heerlijke Chineesiche bouwkunst, door een keizerlijk architect ontworpen. De temipiel, .w<aar de prins ©ens zijn wierookoffer bracht, is thans huis kapel. Door de ruime gift van ©en edelmoedig Amerikaan bon men ©enige uitstekende geleerden, waaronder eien Ex-Minister vanr Onderwijs, aan de Universiteit Verbinden. Het program ,oplg,esiteld doior de pionier der katholieke Universiteit Dr. Jing, is uitstekend ©n bevat o. a. de vblgende leer gangen: Chineasch© litteratuur, Eiüjosofïe en Geschiedenis (C'hmolojgie). Daarnaaistl leergangen voor Sohoion e Kunsten, Op voedingswezen en 'n .sociaal-maatSichappia- lijlce, eursuB'. Bij decreet van 3 Novlembei' 1927 werd de .Universiteit door de regaejring .erkend. Voornamelijk om de strenge, toelatings- eischen breidt hai aantal studenten zich' nielk zoo snel uit' ailg aan de andere Uni versiteiten, maar is toch al over de 400, en het aantal groeit nag steeds. AFLOOPVERKÖÖPrNGENr ENZ. GOES. Daor notaris E. C. van Ddsisel ta Goes werd ©er,gisteravond in „de Prins van Oranje" publiek verkocht: 1. een woonhuis met 'erf en groioltem tuin aan da D. P. V. d. Spiegelstraat num mer 29 mat achteruitgang aan d'e Ruij- terlaan, graplt 2.9G A.khopters hiervan werden do h'aeren P. W,. Bliek' en J. Raynhoiut te. Goes vaar £4242, 2. e,en woonhuis met tuin ©ra erf ja,ara del M. A. de Ruijlterla;an, numto'er 30, groot 1.19 Aren; koopster hiervan werd de, N.V. Algemeen© Hlandel Maatschappij „Presto" te A'dtaim voor £2060, VERK00PINGEN EN VERPACHTINGEN Augustus 8 Goes, dekkleeden, De Wilde. 9 Hbedekenskerfce, hofsteedje, Oeie. ■11 Baarland, kudde Schapen, De Wilde. 12 Kloetinge, oplpiervruchten, y. Dissed.' 16 's-'Heerenhoeb, drie hjotflsteden. Verbiste Goes, bouwterreinen, pakhuizen, op- slagterreinen, höuwlaiid, ènz., Van Dissel ©ra Jonkers. De Notaris E. C. VAN DISSEL te Goes, zal op des namiddags 2 uur (N.T.) te Kloe tinge, ten herberge van K. Meul- POLder, a contant, publiek verkoopen: voor de Heeren J. A. TRIMPE-BURGER, M. TRIMPE-BURGER en C. TRIMPE- BURGER, groeiende in verschillende boom gaarden onder Kloetinge (w.o. achter Sinke), Kapelle, 's-Gravenpolder en Baarland. Voorts 1. 2.11.70 H.A. (5 Gem. 116 R.) a/d Heernisseweg te Kloetinge. 2. 1.83.90 H.A. (4 Gem. 205 R.) (Boomgaard) Noordeinde achter Jan Sinke. Verder eenige perceelen Tarwe en Aardappelen, onder Kloetinge in Jachthoek, vroe ger in pacht bij Johs. Schipper. Breeder bij notitiën. welke op aan vrage verkrijgbaar zijn. 31896-35 van Vlissingen t/m. Roosendaal naar Utrecht, Zeist, Rotter dam, den Haag, Scheveningen en Amsterdam op WOENSDAG 9 AUG. a.s. Strooibiljetten met alle gegevens kosteloos aan de stations Deze en volgende week ontvangst in zakjes aan de wagons. Opgave bij J. F. JANSENS, Tel. 72, Goes en JACOB SLABBEKOORN, Tel. 61, Kapelle. BOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. tegen gal, slijm, maagaand., trage ontlasting, slechte spijs vertering, gebrek aan eetlust, gevatte koude, influenza, luste loosheid, koortsigheid, duizeligheid, hoofdpijn, enz., de en Beter en goedkooper middelen bestaan er niet. Tegen Kinkhoest en Asthma „Pertolan" t 2,— Wonden en Aambeien. Wortelboer's Zalf 75 cent. Rheumatiek. Wortelboer's Olie f 2, Wormen. „Fermitan" Wormpoeders 85 cent. Overal verkrijgbaar. Indien niet bij U verkrijgbaar, dan ge schiedt de verzending franco na ontvangst van het bedrag door Tel. No. 50, Oude-Pekela. 553-50 Maakt thans in door de goed- koope fruitprijzen Frambo zen, Morellen, Zwarte Bes sen, Pruimen en ook voor het zelf maken van Advo caat met onzen van ouds hekende speciaal voor het doel gestookt van roggemoutwijn. Gratis wordt bijgevoegd een pakje vanillesuiker, bevattende preparaat volgens fabrieks geheim voor tijden goed blijven, smaak en kleur be houden^ per Alléén verkrijgbaar voor Zeeland Distillateurs Langedelft - Middelburg Leyering franco. gVKNDE Ui „W.V. moor he* is dan ook Koffie van DE i Wanneer U D'E Koffie nog niet hebt geproefd kunt U zich niet voorstellen hoe geurig en smakelijk ze is! Inderdaad iets héél bijzonders! Neemt ze in huis! Van 25 tot 60 cent per half pond. Eischt dit Fabrieksmerk. van L.J.GROOTENDORST Apotheker, Utrecht. Zuiveren het bloed, verdrijven gal en slijm en bevorderen den goeden stoelgang. Bij hoofdpijn, zoo vaak een gevolg van trage ontlasting, kunnen zij niet genoeg worden aan bevolen. Zij munten uit door hunne zachte werking, zonder kramp of eenige nadeelige gevolgen, zoodat men in staat biijft zijne gewone bezigheden te verrichten. Prijs per doos met gebruiksaanwijzing 27Vs cent. 30242-30 Verkrijgbaar: te Goes bij GEBR. MULDER. EISCHT VOORAL MERK „GROOTENDORST" Wacht U voor namaak als: CIRCULAIRES, KAARTEN, BIDPRENTJES, BRIEFPAPIER, ENZ. worden met den meesten spoed en tegen concur reerenden prijs recht streeks geleverd door de Nette uitvoering gegarandeerd. Vraagt volledig monsterboek. Zoekt U nn afdoende en mcmolle reclame In Noord-Holland boren 't Yï Plaatst uwe aanbiedingen, aanrragin, enz. In bel - - - bet meest gelezen dagblad In Noord- Holland boren bet Y, met iditle's roor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur gerend en prorlncln - - - - Aanrragen roor adrertantlelarlinn riekte men aan dn Administratie HOFPLEIN 6 - ALKMAAR - - ÏBlBfooü 433 SB 633 - Bureaux van Redactie en Telefoon (nterlocaal No. Bijkantoor M1DDELBU GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT Dit nummer bestaat uit I VA» OVER DE GF i Over ©orafieriftraties' behoex gelukkig niets te raeiMen. dop'ferentia ia yooxlioioipig zul well niet eerder olplg vóór R;o.ois©velfc vindlf da.t geraoeg' naar beneden is ged: zal dit. nie|t gebeuren, want a la, biaisse hebben er nat beek ©n ©r stla,at ook no leiening yaai zies milliard dn laens oj P B ermee dolera dia haf Kersit&Hst w©dierom mogelijk ma,akt tftt Pastel etaa.4 er alfesbielialviei guusl nigd giOied-wHiemdle omtJwiad D© „Daily Hieral'd" wis) derdag te vieranieldem, dak nunieterie van Bnakemlaiiid heit b'eri't is van ©lem nieu) sier. waarmed© .hat voor d aldoendie hooplt be biewijl Dui'ts'C'he rijkBr-egeiering! hel Versailles heeft g'eischomd'erj laad verheden wiaipiens 3ja De verschiliemd© gegeiv^ laiaiste maanden verziaimelÜ zeer 'b©troinwba,ar wioirden De Eransohe negeiering Engelsjche in verbiradirag zij gezamenlijk sappen bijl d< ta do,en, doch de Britsdh© dit voorstel vloprbarig hel Het. is1 echter wa,ars|clhi Fransche regieering al'leen en het dossier bij' den Vc ha.ngio' miaien, teneimd© eJ naar de 'fleiitten èe ©iischen. Volgens die „Daflly Hei' dossier a,arageve!n, waar era li land itjankls, gaVechtigvRegit enz1, worden g©f!ahbrieeea*d gen doen omitnemk ©ran li waardoor de rijlkislwteelr in k drievo'udigd zou, kunnen v Geruisibsltellend klinkt dit moeit men bij zulke bericht raing houden met den in wapen-indiisitrie, die het' 1 heeflt bij heit) uitzaaien vai niemand zal echter «vertui dia niatio,raa,al-E|aciaJLilsben t-oj in staat zijn. Nóg ernstiger voor d Eietoen de zak,en buiten E De bewa.p,enin:gs|w©dlstrij'd èn Amerika, gaat. weldra Nauwlijks beeft Tokio, zij bepalingen ten deiz© beki dei V ereieraigde Sbalten kom v,an 21 nieiuwe aorloigslsal miRioen dioJfliar ia er vo,or| jaren voor uiihgetrokkea! .J,a,pian heeft m,en vroi geweld de Wiesbersicbe b drange'nzou men ,er spijt over hebben?. Eh Duitschland Ja, Dj laatste nieuws is, dat m d'e ter-dood-veroordeelden afmaken. De guillotine i, en wait te Fransich. Lev handwerk! Over smaak ni©b te twisten; We ztd! zwijgen over do,en. In i© Duitschland vo,or dit luigu thans ge'sichoolde krae'bt,en| half jaar natfonaahsoicialis sching ia ©en gpieldei lg,ei] voor d© bero,e[pisib'e,ulen. D, energie richt zich bdji da melijlk oipl Oostenrijk. Melt men dit land de zeigenin|g,aj| kraclitregime ,oipldring,en. I cirkelen geregeld' boven l| dere Oostenrijksche steden vlugschriften uit, die de bei tegen ha.ar regeering. Doll) ter ,de t.oiuwtj©is| strak. I men hem geteft, .btetaalt hi] sterk als hij' slfc'aat door dq rug der ander© .miogemdh'ec wegen alvast maatregelen i den van 'sl lands greraziefn1 noemde Hiitler-vliageTs1 .en Voor eigen rekening in E sterkste burcht van het nl tenrijfe, de mandaten van d] vallen verklaard. Gandhi heeft, w.eer eiensj hoeren en apteken. Nu Weinig v,o,or bleek ft vloei een oragehoiorziaamh-eiid'sbew hen is de mahattoa dan Zijn magere boitjeis .omhull1 fa,runde beddelaken, kuier gefeeh-Indië door, vergeizelj dig© volgelingen, s,peicia,al gëflnaiiid. Engeland beho Volkislieiidier ©chitjer niet m< riem dan vóór ©enige ja Was. De Hindoes beginm higedruktt tabak van

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 4