iCHE COURANT IRAAIENNEST DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1933 HSPORT ENSPELH KOLONIËN BOEK EN BLAD MARKTBERICHTEN LAATSTE BERICHTEN BURGERLIJKE STAND Haag is tevreden. ehiben wiij onz« bsvr&ean- tedrukt dat de burgemees- aandijk, den morgan nadat Ik' Solidair had verklaard [■li va,n „Het Anker", niét van de regteeriug in. zijjn lag mag immers niet dul- |n zijta haadhavlers zich er ïj'ze tegen verzet, i gebleken dat da regeering leer Verstegen >aangek3lo|pti 1 dering en voldoening- Al- I igie dagen verscheen in dei lei mededeeling van den pa- I rgervader, waarin hij1 te- J da dwalingen zijtas Weegs, lie en a,an zijn deemoedig I hiOöggastiemdé uiteenzetting plichten en de taak Van Ier, die draaien «n het' bet giéz-ag, welke v|oior- Ëldelachtib. onder aiLe am- l»t het uitersltie zal verVul- Itonder bemoedigend, hoewel ft diepzinnige inzicht eersjfc Inisterioele botns op de deur, Ir die bekeering 'n weinig I vreest pnwillekeurig voor t en deugd uit angst. beeft echter genolelgjen g'e- Oieldie verklaring, pen zullen niet worden an- Haag is tevreden; tan laatste eigenschap in deze leen onwaardeerbaar bezit lig op moet zijn. Wijl zul- stemming niet storen door en wenscben van, harte, |nbeid stand zal bonden ia en. Duren is; nog immer Ij erg nieuiwlsgierig ©f' da Feiten ook zioo .voldaan zijta |?un den soe.-démocratislche van Noord-Holland, den die zich eveneens, tgn be- roode Mariniers, onledig |i met het zinnebeeld der Itorster heeft nog geen tittel liranderde opvattingen laiteln I de heer Michieïs zooveel' looeten doen om achter de laak van 'n bewindsman to liakt. hij niet zoo vee-1 haast Ie, omdat zijn positie .piet schootsveld ligt der -r©- L L 1 1 frt ons dit raadsel ?j UITKIJK. lOO Ohineezen, hebben n.l, pesljpten met -de XJfa-filaa(i -opr de opneming van ecu ihtj zputden zijl per extra-, Maasstation vertrekken en arriveerden de Ohineezen waar izliji zich in de! derde- ■r neerzetten. Voor Zoovele viel op te maken, was eij pers(p)nen, die de vertoef- n willen tegenhouden. DeZd it Chineezen, die bang zijta, ^nopten zlullen moeten sp©, :ilm', waarin de oorlog i u.s- ,:n China zal worden uitge- in de Chineeiz'en gullen moe- ■opr de kJhpanners. Als trou- srs willen zijl, dit beletten, kamer is het tot een wpor- .©komen, die al spoedig .ont- algeaneene vechtpartij, w'uar* ilair als Wapen werd ge deeltelijk. werd vmiiiol'A en Zijn bij; deze vechtpartij nkele andere licht gewond, heeft na veel irto©ite Me mnen scheiden en twee van weten te arresteejren. re Chineezen, die gevoeglijk ;ls kunnen gorden, gerekend, te ontsnappen, en .zijta verblinden en d© naar Berlïjta moesten, zijn den nachttrein vertijojkkem. fc heeft' anders weer eens rap. den sluier opgelicht dia r de geheimzinnige Ohin'ae» let verbdjfeterendst Was wel an nagenjoeg de geheele Chi- g vjopr het Maasstation Ikjor# fde in de overtuiging, dat da en wtas toen plotseling dria den Waan,uit Zeken een 4Ó-fal er rolde dan uitstapte. Da mirtiddeillijk de hekken van stelde Ach daarachter mlel els pp. Een oogeniblikl later og meer bussen en. taxi's, seld is werkelijk ni©t oven* mderden .C'hineeizen als het den. Hoe Zooveel mensahen ïjks beknopte ruimte bijeen is 'gejWoipn een raadsel, er vpor de politie dreigend n vermoedelijk Zofu hét pok ge pngeragieidiheden izlijta ge niet plotseling twee keurig} aeezien op het terrein vie|r. i, 'die een. paar van hun laindi ela onverstaanbare Wwtondteta Js blij! ljooverslag kropen 'aÜa boen gedwee in de bussen vervolgens naar Kafendréciht danht men dat dé twee neesohe heeran, fltatbtetaaren ilaat Waren maar dit is "later waar te affjn. Vermloadeiijjk) rs geweest van de eenöfl ugin'g. J •e maarten Zijta 108 ChinéeZen and vertrokkjen. Eblkelen van un vrouiwen en kinderen bijl iet g»zel3chap in totaal 137, ttlEUWë ZSËUWSCHE COURANT jylea mleldt la,ter: Woensdagochtend om- atreaks half vier arriveerde te Olden- iiil de extra, trein uit Rotterdam mat 437 Chinaöz'en, bestemd voipr Berlijta, die daar, j^ajs men Weet, in een U.F.A.-fihn zlou- dea ïïgfui'eöröii. Toen1 de trein w!a,s aan* gekomien, werd van Bentheim bericht ont vangen, dat de Ohineezen niet in Diaitsdh- lpnd zouden wlorden toegelaten. D|e men- schen mioeisten in de wagons blijVen tot ongeveer des tmiddaigs. Daarna mochten en kelen de wlagens verlaten. Dlez'e Chineezlen trokken dto stad Olden'Zaal in. Om) izleö puï kwam ?r van dé diredtie der Ncdérland- ache Spoorwegen bevel, dat alle Chineezlen met hun bagage de wlagens mloesten ver laten. Daarop1 wterdl rondgezocht naa|r lo gies besproken. Tegen süeven unr tóvlam er echter bericht u,it. Bentheim, dat do Chineezen zouden wlprden toegelaten. Zij zijn daarop met den trein van 19,1!) uaaj Duitsohland vertrokken. D|e toelating stuitte, naar men, meedeellj, op bazlwlaren vanwege de Dtuitsche regee ring, Welkè veronderstelde dat er lpnde|r de Chineezten 'n aantal icomtaiLunisten zpu schuilen. Het bezWaar, dat de Chineezten in 'de film Zouden ïnjoeten. vluchten voor Tiapanners, is inmiddels ondervangen. De andere- 100 zullen nu <\ok' volgen. Brand te Balk. Muandagnadht is bTand ontstaan in de lunchroom van den heer Hopphiga te Balk. Die ztaon. die alleen thuis was, had' het theelichtje laten branden vqor izüjta broer, dia later thuis konten. Tjoeo de jongen, die bpven sliep, den brand be- mlerkte, stondi het huis beneden- reeds in lichte laaie. Dpor een paar lakens aan) elkaar te knoppen, kiota hïjl -zlich uit het i raam laten «lakken. Het perceel is ge heel uitgebrand. Het huis was verzlekerd, de inboedel slechts godeejlteïijlk'. Een kudde koeien op stap'. Gisternacht ontmoette op den Groenen 'Zo|om te Rotterdami ©en surveilleear^tada hoofdagent van politic een kudde koeien die daar onbeheerd liepen te wandelen. Bij ondterzjoiek bleek hem, dat de dieren er w(aren er 10 stuks - luit een Weide aan den Staale-etlandsehen dijk waren los- -gebroken. Hïjl waarschuwde den eigenaar, den landbouwer jij. Vrijland, die met zijn Zoons en zïjta knetehts een klopjacht ging organise*ren. Die loeien waren evenwel inmiddels via den Breeden weg naar IJte' selinonde gegaan en het klostte heel wat moeite en tijd, ojm hen alle weer te pak1- ken te krijgen. iDie vergiftigingsgevallen te WÜusiujmV Nsar ons th,a,ns (oif'ffoieei wordt meege1' deeld, is bij het te Utrecht pla^felgevon1"- 'den onderzoek gebleken, d'ajt in de onder zochte iuionsters ijls piaratypihus'-barillen1 voprkoymen. ;H;et jaautal ziektegevaRen is opgelloiopen tot 250. Behoudens enkele 'A eer ei'nstige geval len, bepaalt de ziekte zich in hotófdZaak tot braken en diarrhee. Te-r vtporkloming van verdere besmetting, is de foibricjaigja en aflevering van ij's ebap'gazet. Van. die zjijde dter zuivelf!a,b'rieik'en is aüe mlad'e- werking toégazegd, terwijl geen arb'aideirs, 'die uit besmette gezinnen vo|prklo!mten, to;t do fabrieken worden tbegelaten. Diojor 'den burgemeester is bekend ge maakt, dat alle lijfgoederen van de be smetten moeten worden uitgekookt. Dten slagers is verboden, wjorst of gtóhakt te 'maken oif af 'te leveren. Hlet publiek is aangeraden, water, melk, groenten en ook vleesdh vóór het gebruik te kolken. Ten einde de besmetting te vpoTkbrnlen, is de bad- en 'Z.weunnridhting votorloplpfgge sloten. Dia kermis gaat daz'e week niét daor. D|s bijzondere Lagere sclhpol i®, niet het «(oig op dia iziektageiViallen, gasltatein. De openbare sclhjool heeft reeds vaciantie. Nog Vernetoen we naider, dat de ziekte- 'gevallen zich niet tot .Wjnsum' 'beperkt hebben. Od feite Bedum hebben zich ver schillend© gevallen van paratyiphus Voor gedaan Bij) een tiental personen is déze ziekte reeds vastgesteld. Te Baslo is 'n Zestal personen, die j.l. Dtotaderdag ijls aten, ook ongesteld gewordleta. Ook' te Middelstum en Onderdendam eüjn ziekte gevallen geconstateerd. Autobus van den dijk gereden. Een touring-'oar uit Riotterdam, Wiaairin -zich een gezelschap van 22 personen be vond, op! reis naar Apeldoorn, kw,aim Dins dag, bijl het passeeren van een groioten vrachtauto van den Amsterdanaéclhen Autjo idienst Fritsehy pe Bruyn, te dicht langs den berm'van den Hjaastretehtsteheln- dlijk, waardo)ör da chauffeur den apto niet meer kon houden. Die autobus tuimelde van den dijk' en kwam', (met dei wielen naarboven, tegein ©e.n paal v,an het elaötriédhe nat nata. Gelukkig waren de ramen nlaergjejLa|tein, zolodot niemand dioor gl,assciherven werd gewond. Een Etagelsche daxnte liep een gekneusden ,arm en een he«r een onbedui dende schaafwond pp. Dr Hakkenberg, uit Haastrecht, was spoedig aanwezig en behandelde de gewonden. Eien kraanwa- g&n uit Rotterd(am! heeft 'den awtfo wég- gesleept. i Inbraken te Voorburg. Tijdens afweajgheid1 van de bewoners is ingebrokten ten huize van dhr T. aan den Parkwég te Vojorburg. 'Elen .bedrag van f11400 en penige diamanten worden vermist. Ben niet-onbelangrijik bedrag haelft men blijkbaar niet geizden en is onaangenoterd gebleven. Ook in het perceel Effe-thalaan 26, wel- ka bewoners in het (buitenland, vertoeven, hééft men ingebroken. AUe kasten zijta averhpop gehaald. Elr kan niet worden vastgesteld, of, er iels is gesflolen. Ook is gepo-Jgd in te breken in 'eeta koffieteut, staande a,an het O'osteinde, doch doior de opmlerkzlaamheid van een parti- «ulieren nachtwaker zlijni de dieven, na' dennadhtwaker i nh et go/zScht' te Jmbben verwond, pip dei'vlucht geslagen. WascMiJn onder stroom. Te Hédel is Dinsdagmiddag otoistreeks 1 unr bijl hetcalfé-Ulansen een ernstig ongeval geschied, dat aan do 18-jarigte Joh. Brands het leven heeft geklost. Het meisje toöest, jolm eenige bözloelvers door den achter het huis gelegen tuin te ge leiden, een waschlijn in de hqogte houden. Dbate lijn stond echter waarslcliijnllijjk dtalor ondeugdelijke eleotrische geleiding in het huis ondier stgopm', m'et het ge volg dat 'het meisje dloor den eleatrisldhcta gtrotainl getroffen werd en bewusteloos neer viel. Elen dokter heeft njog getracht, mtet bdliulp van izhuïstolfl-ajppla,raten de levens geesten weer op te wekken, djpclh m'ofcht hierin niet slagen. Kind gescalpeerd. Toen 'het 9-jaxig d|0Whtertj.e van den landbouwer M. in de buurtschap Rekken, onder Eübergen, bij hét spelen te dicht bij! ,de in werking 'Zijnde eleétriséhe haksel machine kValn1, werden haar lange haren dójor een draaiende as gegrepen waarbij het kindl tenslotte m'étf den schedel tegein deze ,as werd getrokken. Eenmaal sl/oelg het kind' luidt de beweging van de us mtee rond tpen heit noodlottige gebeurde. D|o ruk aan do haren was te sterk, (zslodaitl van hi et voorhoofd hot in dien nek het ha,ar .v,an het hoipfdl werd gescheurd tqgjeilijlk toet dé huid. H:et kind, dat een gewéldig bloedverlies had. is terstond per zieken auto naar het R.-K. Ziekenhuis te Enl- schedte Vervoerd. D.e 'toestand Van heit slachtoffer is Zeer bedenkelijk1,- IIe( goud van de Inline. De slcepbpot „Neptunus", die gister- 'mtargen is uitgavaren pto een ondenztae|k in te stellen maar den toestand van tien toren van Reekers' hjoven het wrakl dei- „Lutine", is in Terschelling 'teruggeko men m-eit het bericht, dat het geheele toe stel nog precies staat als vier da,gen ge leden toen het werd geplaatst. Het staat hog loodrecht «n is 'ook niet het minst verzakt. Tot grapte verbazing 'vjan alle Zeelieden, heeft de toren den NpprdWtestfef- storm van de laatste dagen glansrijk dioor-^ staan. Twee djagen lang hebben zwa,re prekers het toestel gebeujkf," vde hpoigo grondZeeën, die af-eta-tjoe tot 'over den top liepen, hebben het'toestel niet kunnen verwrilsiken. iValsche rijksdaalders. Dp politie te Amsterdjam' heeft gister avond eenige beschonken personen aan gehouden, die in een auto reden en pan het potverteren Waren. Bijl •'ijpjülleeiriug werden op één van hen 'Zekere Die BB'. -valsohe rljlksdaajders gevonden, welft vrijlw'el v,an echte niet te ondiersdheiden Wtaren. Aanvankelijk! weigerde de "man mede te dteelen, op> W'elkte wijlz'e de vaischQ later op den avjpnd viel üiji door den mand munten in zijn hte-zit Waren gekomen, dp«ah en bekende, z'e ontvangen te hébben van een zwager, -zékeren L. v. d-. P. te Aar- landcrveen (gem. Alphen a. d. Rljta. Djaar van de te Amsterdam gearresteerden in middels t'wtee personen in vrijheid waren gesteld', vermioedde men dat dez'e v. d. P. tijdig zlouden Waarschuwen, waaijplm! eenige rechercheurs van de valsch-geld-lclenttiiale zich onmiddellijk naar Alphen bega,ven, w|anr Zijl in samenwerking met de plaatse- lijkte politie in den lalgellpopen nacht een onderZotek hebben ingesteld ten huizte van 'v. d. P., mlotjprhersteller, die bijl Zijta schoionmoedier in de Dorpsstraat te Aar- landerveen wopat. Op den izlolder werd een installatie gevonden vppr het Vervaardigen van valseh geld. Twee tjalkschepen gezonken. Op het Amstelmeer najbijl iWïeringen Zijn gisteren tijdens het stormWeer twee met puin gielalden tjalk'schepen, welke ach ter een sleep voeson, losgemaakt. Tenge volge v.an dien heVigien golfslag miaaktea beide schepen slagZij'. iZijl kragen water binnen en «onken weidra. De opvarenden konden ziteh tojldig in d& bfo|oten begeven. jD|e gaztenken schepen izïjta de Op: Hjopp van Eegen, schipper O. dte Gro«?t van Rotterdam en Metje, schipper W. Klin ker, van Amsterdam'. j De Qrotot ;uit [Rotterdam, had Zijn vroiuiwi drie kinderen en een knecht aan boord, en da tweede schipper Zijn vrouw, twete kinderen en een knecht. Gefraiéht zal Worden de Schepen, welkte in ongeveer 10 toeter diep wlater liggen, te lichten. Smokkelarij. Duifache commiezen hebben aan de grens bij Venloi na ,een langdurige ach tervolging e.en smokkelauto aangehouden. Op het waarsehuWingsBein gaf' de bestuur der vol gas en reed door, waarop te hullp geroepen beambten «en achtervolging in stelden. Door een landweg in te silaain Wis- wisten de beambten wederom den groeten verkeersweg te bereiken en zoodoend© vioica' den ,a.ut,o te komen, doch meit een angst aanjagende vaart snorde de smokkelauto a,an de oogen van dei beambten vloiorbij'. Ofschoon er karabijnvuur op den smok kelauto werd geopend, w'aren de smok kelaars spoedig uit het gezicht verdwenen. De heele omgeving werd daarna ailgeizooht met als resultaat, dat. in da nabijheid van een woning de auto. werd opgespoord op het ogenblik', dat' de: smokkelaars een nieuwen band om een van de achterwielen wilden leggen, aangezien de oude band tj'-- stukgeschoten. Bij het naderen van de' beambten staken dei smokkelaars hun a ulo' in brand. De tjpegesnelde beambten konden het' vuur echter blussic'hein en beide, beruchte smok kelaars arresfceeren. De gedeeltfiiïjk vernielde a.uto, met 400 kiloi teibak is in beslag genomen. Zeven mannen in auto vermist. Gisterenmiddag deed de pplitie per ra dio mededeeling, dat een auto. gemerkt G 74436. waarin zeven personeri gezeitipD waren, Werd vermist. Da mannen, zijln Maandagavond vbn Amsterdam in de ricïn ting Andijk vertrokken, doch tot -op he den heeft men niet® meer Van' hen verno men. Aanvankelijk dacht ;men. vdal' et acht personen in den wagon gezeten had den, doch gisteren is een der vermisten, uit de Palmdwarsstraait 10, genaamd Uillkema, teruggekeerd. Hij vertelde, met 'een .an dere ploeg mee uii vissichen te zijn gegaan en niets van de zeiv'en anideren af 'te wetlen. De chauffeur, a,an wien de w'agen tge- behoorde, is de 28-jarige A. v. d. Kort, Tuinstraat 260, Amsterdam. De andere inzittenden waren: de drie gebroledere Waftingen, Koster, Hendrilft en Arzib'aeh. Voer de woningen der vermis,ten vleir- dringt zich een mentechenmenigte-, die het ernstige geval bespreekt. Men is ervan overtuigd, 'dait de wagen ia Verongelukt en in een der ka.nialein van NoordholM'and moet zijn verdwenen. „Het Volk" weet te meflidea, dab de burgemeester vian Andijk Dinsdagavond half-6 een zwart,en Wagen heeft ontmoet, waarin zeven viasehers Zaten. De -wlagen' reed in de. richting H,o|orn. Een kwartier later zag de bui-gemorste1 den auto weer en wel bij1 heh oaifé „Centrumi". Daar stond hij Stil; die visteöhers war.en bezig, hun visdbt.uig in tic pakken. Moord in een Brussel'schc voiorstad. .Eergisteren ie, in, de woning v.aiu den 63-jarigen .audgediende vian haf Olosttln)- dische leger, J. van NieuwenhoiVlein, ,a,an dé Neerpiedeet.raiaf. 'te Anderleoht, het mléfc bijHiagen afgemaakte lijk gevonden van diens 67-jarige -echtgenoote. D« man en een zoon uit een vroeger huwelijk1 vlan da verslagene1. die mét) haar opl getaplannen voet leefden zijta gearresteerd en opge sloten. Beiden beweren echter onslchuildig tei zijn. 1 De hitte tci NieW-Tiorik. Del vochtige bitlte, die nu fll eenigje diagen te New York' heersch'tl, hepflt op nieuw a,cht slachtoffers geëiseht. 25 per sonen w.erden door dei hitje bevangen. In totaal heieft de warmte in de vier laia.t- sté dagen negentien _slachto!Ifers gemaakt. In de versöhillenda badplaatsen langis de kust zijn verscheidene personen Verdron ken. Op heit, land verschroeit dei oogst en in de bmssehen br,eiken herhaaldelijk bioisldh1* branden uit. Eergisteren steeg die tem peratuur toit 351/2 graad Gelldus. V-oioir gisteren w,erd een geringe alfkoieHngl ver- wa,cht,. Eien -nandelpier, afgebrand. Een reusachtige birandi hetef't Mnamdag'- nvond de 150 M. lange wjandelpier van de ',b|aidpla^t.s Moredambe aan de kust van Eancashire geheel verwoest. In een unr tij(clis had het vuur, dat werd ftangeiWaJk- kterid dopor elen 'feilen storm», de geheele pi]e(r mtet ialle daar op staaudiet geblonwen, eert toiuiziek-piaviljoen, een dancing, een klein tobdel gjojlfbaan, c|a|fé's, winkels en' schiet tenten, Vernield'. D|uiZenden toesahpluwer" sloegen van 'bet strand1 den ,b!rand gade. Die schade wordt pp 80.000 piond sterliiig geschpit. 1 Inmiddels stelt dte politie een nauwkeu rig onderzoek paar dis oorZaaik vau den brand in. Dit is BI.1. de vijfde brand dié d'eizen aomter en dia derde die deze wfejels in een Engelsche baoidpiaats aan die West kust groote schade hééft aangericht. Dit seiZoeu heeft een brand gewoed oipi de pier van Llandudno, te Hjaplpyvalley en tweemaal tei Clolwyn Ray, 'izjppdat het ver moeden is gerezlen ci'at, ifcjpp men al njelt' 'mlet inisdiaad te doem heeft, misschien een ïlanaticus of waan'zdnnige zich het stich ten van branlden in dtei Engelsche badplaat'- een aan de IWjestlvlujst den 'doel heeft ge steld. Een geneesheerlijife vergissing. Drié-en-pegentig j.aar geleden werd een meisje van 7 ja^ar .apgenptoen1 in een tfer Londensche 'ziekenihuiZen. iZ'ijl was zjop, ziek1, dat de dokters haa,r geval als bopaLobs beschouwden. Gisteren hééft daitzelfde meisje, nu de weduwe H'. jjjamfes, haar honderdsten verjaardag gevierd. iZljl -is al blijna een halve oeuw WeduWIe en wopnt .Samen infet een dlochter en haar jlogsten, -,60-jarigen zofm. Otadler dé gelukwenselhein was een briéf van denl premier, die jaren .geleden met haar a,an socia,al werk heeft 'deelgenomen. Mevrouw |Jhmes herinnert izich lals kind, even vqoj- zljj zielkl werd, een openblare terechtstelling te hébben gezien in do Old Bailey. Dje explosie ie Brrienn. Het, politiepnidlerZoeK naar de oprz|aak van de ontplfoffing in het hotiel „Eluroplai" heelft aan hieit licht gebra(cht, dak de op kamer 7 verblij'fhouidpnde ,,Ad|ol£' Bauer" (die nog steéds niet gtevipnden is) in wer- 'ïeHyikheidi de werklcipizte 31-jarige Xzdenko Knop is, die b|étrekkingen .onderhield mtet ziekere 23-jarige Irma Zwieselba,uea". Men neemt aan, diat deze twee Zedff- mlc|ord hebben willen plegen door hel doen lontploffen v,an een ecrasiet'-pafroon en dat dit dié oprZaak is Van de ramp. - Het aantal personen,, dat bij de ontplof fing om het leven is geVunen. is nog steeds niet precies bekend. Naar schatting bedraagt het tien. J Het pacifisme onder de Engelsclio studenten. 1 Dfe Rngelsiehe studenten, die eenige maanden geleden de wereld verbaasden met hun moties jopii niet meer de wapen^ op te vatjte11 voor Koning en Vaderland', hebben opnieuw vaml zaüti laten spreken. Een 215 a 30 studenten uit Oxford, Cam bridge en Londen! heeft 'gisteren geza menlijk' het News Theatre, een bioscloop in ®iZftesbtary'-avenue ibeizlochf en met spreekkoren en gejolel geprotesteerd! tegein elke ïilm of enderdeel -van een ifllm' met wapens o'f! militairen. Toen er een beeld verbood werd van Matatsjoerij'séhe kinderen, die gedrild wea-- den, riep een student:'„Heden vrede, mor gen oorlog," waaropi het 'heele koor deZe wolorden overnam'. Toeml er later een op leidingsschip voor dei marine op' het doelt: verscheen, riéclpen dei ztudêmton:: „Sibudié- beurZen, geen slagtechepenl (in het En- gelsch: Sjcholarships, np battleships) wij wiUen nieit vechten vop.r 'Koning en V.a- Merland. Uit het publiek' werd geroepen: „Hioor, hoor!" en ,',Houidl je mlond!" Toen <Ja: studenten echter een film' van de «Dcfodédhe belonging tegen het Hitlerisme toejuichten stemde het heele publiek hartelijk! m'ee in; Het personeel waarschuwde de jLongelui eu toen het dreigde den aanvoerder uit de Zaal te zétten vertrok hef heele geZejf- schap. Slakings-ineideuten in Pennsylvania. Naar Reuter uit Broiwnzvillio in Penn sylvania meldti, zij'n daar bijl botteingert tusachen .stokers en politie in de buurt van de kolenmijnen, 10 menschen door kogels giewondl en na-ar hof ziekeiDlhuiis •gebraioht. Er sjiakiein mieier d'an 20.000 mijnwerkers en ruim 20 mijnen' zijln) ge- elofen. De mijtawierker® eisohen erkeinlning van hun vLak'veraenigi'ng. d'e „United Miné Workers of Amerioa,", h'eitgaen de, meetaté patroioin® weigeren. Gouverneur Pinchot hééft den feite lijken staalt van beleg afgekondigd en een sjberk d'eltjacheiment Vain de nationale garde, gewaplemd rnelj mitrailleurs en ge weren, is ha hulp gferojepen. Eien llaifer bericht .splreekt van 16 ge wonden, vian wie één giead-s zon zijlui overleden. Heit aautal .stiakersi wioirdti na der op 30.000 geöchaitj Munitiedepot in de lucht gevlogen. Naar uit Managua, de hoofdstad van Nicaragua, wor'dt gemeld, is daar het haoï'dmunitiedepot Calnpioi de Marte in de lucht gevlogen. Het ongeluk gchieurde Dinsdagavond, terwijl de bevolking deel nam aan eeta! feestelijkheid op het Santje», D!oming|0-plein. Dertig leden vau de ci- exp'losiei veriporzlaakte iu de stad 'n ptaniiak, vielte garde werden gedopd of gewond. De daar de bevolking] oorspronkelijk in da meening verkeerde, da,t er een aardbeving plaatshad. BalWo's vertrek. 'Die meteorologische omstandigheden 1 aldus een Reuter-beriteht uit Sfaoal Har'- bour Zijn zoodanig, dat het zich ta-at aanzien dat het vertrek van Balbta's eska der tot Vrijdag uitgesteld zal mjoeteil worden. Indien aldus een nader bericht vóór 10 Aug|ustus op den Atlantistebeu Gtaeaan geen gutastig'weer heerscht, Zal Balbo dóór het ktarten der dagen gedMon- gen Zijta, 'den.' Weg over de Aizloiren te. nemen. Hïjl 'wil in ieder geval een daling t» y.alentia in donker vermlj'den. Spoorwegongriuk. Tengevolge van V'erkeerden Wisselstand zijn bijl Bologoje in het district Nplw'glo- rod een goederentrein en een passagiers- trein met elkaar in botsing gekomen. Vtan den passagierstrein wterden' eenige wiagons vernield. Het aantal do.oden bedraagt zteer Wlaarstehijnlljk 18. li!.! Bestrijlding van dé wilde dierejn. In Siberië z'ijta, volgens de „Pra|w'da\ speciale brigades van jagers opgericht om de toeneming van het aantal wilde dieren tegen te gaan. Die groote troepen hon gerige Wolven en beren veroorzaken Slov1- jet-Rlusland een jaarlljks'ohl verlies 'van ■30 millioen roebel. D|e reden volop de toeneming van het aantal wilde dieren 'wtardt (toegeschreven aan het tf-eitl, daf sedert de bolsjewistische revolutie geen I particiuliera jaöhtlpartïjjen meer Worden ge houden en dat' de bóeren geen Waperig toogen bézitten. R.-K. Z. V. B. Tusgchen Vios H en Koekoeken \H werd Zondag j.l. een vriend'schaplptellljk'e wedstrijd gespeeld. 1 Beinkénislziand' drukte zijn meerderheid uik in een 81-overwinnjmg. Ir. Soekarna gearresteerd. Elergister is op last van het gouverne ment del bekende leider vau de inlandsche nationalistische befweginjz, ir. Rlpekjarna ge arresteerd. Hij! z'al vermoedelijk geïnteir- neerd Worden wegens vjoprtd'urende op ruiing der bevolkingtegen 'het Nederl. Ook enkele van zijta assistenten zijn in gerekend: 1 Belangrijke uitgave. „Achter de Schermen der internationale Financiën", een Nederlandslaha Vertaling van „Behind the scenes of international Finance" door den bekenden' Elngels|cheii Financier Dr. Paul Einzig, zal bininiein- k'ort verschijnen bij' die firma I). Van Sijh en Zonen te Botterdam. H'ek, doel van dit boek is, té .bewijzen dat. de financiëefe oonllog, door Franklrijk gevoerd om die politieke maidhit in Europla ts verkrijgen, da Voornaamste oorzaak ia geweest van da tegenwoordige financioele crisis. 'I 1 Deze meesterlijke analyse van da finan cieel© situatie zal zeker in breeden kring da aandacht trekken. .Veilingsvereen. Zuid-Bev^lind, Goes. Veiling Van 1 Augusts ,1933. .Groot» veilirtg- .Rciode, bessen f6,806,,90, Dubbele Princesseboioonen f'3,305,20, beide per 100 Kg. Kleine veiling. Pruimen: Wiashingtons' f 1625, Dub bele Boertewi'tlte fl 25, BllauWe Wijtaprui- men f 14, B'eKfei da LouVain 915, Early Last,on 10, Përzikpruimen f. 13, A brikooispTuitnien 15, Eldensicbe; BlIauiW© 'f5'—9, Oztar Pruimein f615, Vroiega Oranjepruimen f'311,. Tragedie: fll, Engelsche Krrtzlen f!29, Prinoa pruimen 'f!2'11. Gkkela,nen f28, Marbeltanen f 2 7, Wijtakrolzien f 38, Kouwelijirten ïl 2 9, SierpTuimeu f124, Uitsohoit'-pruimten f 24, jalte per 100 Kg.; Pieren: Pracosa te TreVoux A f 2022, B f 1318, O fl 613, Oiolmstkindieren .extra f 1722', A 114—18,' B f11213, O f 59, Souveinir Madam,'e Tryve f'712. .Clapp^ Favjorite f' 1015, Bettjlte Marguerithe1 f 58, ,An' dré d'Etepiortieis f' 711, Bruine Htaefre- peer 68, Sambree 6, Langstelen 46, N.-H:. Suiklerpeer 48, Rioode Suikerijen 13, Zomexloiuwtijes 25, Groninger Bergemoitifen 24, Sebarlakianpteeir 5. GoiudhiallHen 2, Afval- en Kxostperein 0,5(} 2, allies pier 100 kg. Appels: Yelloiw Transparant extïa 19 21. idleml A 1619, idem B 812, idem G 45, Elaxly Victoria extra 910, idem! A 78, idem B 57, idem C! 37, Bieauthy of Beth A 15, id'em B 8. Codlow ReSwick A 78, idem B 56, idem G 35, Mr.-Gladst.on« 58, Prof. d'Olden- burg 46, Zomiereagt 46, zpeto St.- J,a naappiel 39, Afval- en KroetajplpeiLs 0.502, alles per 100 kg. Div,ersien: Framiblo|zlen 13, Roode Bea-' sen 310, Kruisbessen 2,104, Zure Moe redll'en 18. Tomaten 212, Bl'auwa Drui ven 3654, alfe p|er 100 kg. 'Veiling vain 2 Groote veiling. Roode beiden 'f'6,406,80 pi. 100 Kg. Kleine veiling. Boonen: Etpksinijihaonein 'f314, Stem* snijboonein f2—5, Dubbele PrinicaSseboio- nem '136, Roem van Bolland f 30, Perfect (zondier 'draad) 1814, Vro-aga Wagenaars f'2, Uien f 1,10, vraejge Aard appelen 10,901,80, latia id. f22,70, Tomaten #613, 'Kriis'besls|en f2, Rjcpdié bassen f'512, Vroieigo Oi-anjelptuimen f9, Afv.alpruimen f4," alles pier 100 Kg.; Bloemen f7 pier 100 p|oit.; Bloemen fl' —3, Wortel© nf!37, Krolten f2,40—2,50f per 100 bos; Blcem'lftiol E 1,504, Rood© kfltaj f 1,502,10, Groene Savoyi® koioül £1 2,40, Kropsla, f 1,203,20, Andijvie f 0,503,40, AndijVieplanten f 0,04, Me loenen f13—37, Witte Komkómmers T0,5Q -3, groene idem f 12, Augurken f 0,14 0,12, Perziken f 1,50, aRe per lOOstjukta; Honing f 0,35 per flacon. Veiling te Middelburg. 'Veiling van 1 Aug. Aardap'pdfvleiling: initloibhiians 2136 cent, .patersi 19, bon ken 25. Mawe eigenheimers 1942, gei!© eigenheimers 2127 cent, alles'per 25 Kg. Fruitveiling: ma,deleine 212 cemf, tar- welappels 48, roode a»pipirils 2.3, kes- wick 13, eiarley victoria 3, koningin Etama 1, oamskindienen 418, grultijea 26, Sifc. Janpteer 214, krielpeer 13, zlomter .perzikpeer 311, hondjpeer 49, suikierijien 13, claplsl 7, rcnode bessen 9 20. wifte bestem 1113, roode k'ruisbeis- slein 4, witte kruiisbessen 25, pmn.ee- pruimen 58, oraopjie prulimen t912,tp- mtaifen 212, eggteisiche krozen 7, .blauw© eruimen 16 ..f'rankenitlialer 5355, fram bozen 2436,. abrikozen 11.. moreEen 5 —36 eemt ajffies per Kg..; natmeloen-etn 1632 cent. perziken 14 ©ent. jjeida Dier stuk. 1 Veiling van 2 Augustus. Doperwt en 221 cent, rentegevers 79, zuring 1, tuinbon,nen 12, spinazie 0.18, ptefceleini 0.15, augurken 1—15, wagenaarsb'oonen 0.12, «uikeirb'oonen 0.12, stpksnijlbioio- nen 310. sitamstaijboioneiu 0.17, sltok- princ©ssenb'oonen, 27, stemprimtoeissetaboo- nan 5, roem van HoÉand 57, peëu 4, zilvciruien 410, uien 23, capMicijnera 26 cent, aJfosi per Kg.begonia's .4 cent p;©r pot yvonne 23 cent, mammy sivtara 3, dahlia's 12, gl'adiolen 13, asters 4. oRasi pier bos; gladiolen 1 cent, dahlia'a 2, chrysanthen 3, afc pier 10 StuWs; peën 31/25oent, kroiten li/22, uiten ÏVZ— 2, selderie li/s3t/2, k'noHseliderie 31/2- rabarber 0.12, rammenas I1/22 de®E alles .per bas; savoyie k'opl 35 centj, rooda kool 45, bloemkool 0.15, andijvie 1— 31/2, kfopisla, 1/2IV2, ko-miktammefa 0.1 5 cent, allies pier Stuk. MIDDELBURG. Gisterenmorgen reedl op den Nie,uwlundsohen weg een aufo met drie personen, pie bestuurder, die eert in de auto staand© bloemenmand goedl wild© zetten, gaf het stuur even voor ftan ©en mede inzittende. Djaarbljl is de auto tegen een tweetlal Wopm'en1 en toen van den dlijlk Afgereden in een tuin. Het bleeï gelukkig bij maberieele schade. MIDDELBURG, 3 Aug. Aangevoerd! dcor hoerinnenRottier i' 0,88k'i|peie(r)e|Q f 2,80, .eendeieren f 3, kalkoienéierein f 4. Handelaren: boter f0,86; eiea-en allta boven. Partiouliere iptrijs: Botteir £0,95, .kip eieren f 3,50 en eendeierem.' ©vtanleléüs f 3,50. MIDDELBURG. Mat d© prov. bjooli Breskens^Vlissimgen kwiam-en hedilein 1303 piassagiers en 84 autp's over. D© vermiste auto. Naar vrij: vernamen is heden' gebleken diat d© vermiste auto nabij! Purmerenil in het diep© Npoird-Hollandsoh© k'an|aal! is gereden. |Dle wpgen is reeds gpvonden pn opgehaald. Alle z'even inzittenden 'Zijfai verdronken. GOES., Géboren: 'Adriana Wlilheölmina, di. v. Jan Adriaan Dekker ien Hiéndrina Gerretsen; Johau Wlilhellin, z'. v. Krijrt Adriaan Mijnsbergen en Tammetje Torbijta- Gehuwd: .Alexander Anitonie .Roost, 27j jr., jm. te Rotterdam .en Magrietha Fgan- cina, Koen., 26 jr., jd.Andreas' Nonnekéa* 23-jr.. .jm. en ^Eüisabeth Maria S-ampon. 22 jr., j,d. Huw. -a ang.Marinus Anthonjj Van dpr Heil, 28 jr., jm. ©n Dina Franciua Kam pei, 25 jr., jd.Gerrit Piateir Axi© da Ronde, 21 jr., jmi. en Lavina Eranoinia den Herder, ,23 jr., jd. MIDDEEBURG. Óndértrouwd: 'J. II* R. van Hécke, 22 j. .en J. Th. Verheuvfal, 27 j.; B. Kle-injan, 19 j. en M. A. v. d'. Broeebe, 21 'j. Bevallen: 'Poortjvlietd© Veij', z.M« C. WieletoakerMeerman ,d.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3