DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES GEMENGD NIEUWS f IN HET KRAAIENNEST 1 hei betrachten en te maken,, dut dei steun beduidend wiordt. Slotwoord van rector Kok, Tot slot sprak' de jgeestefliijk .adviseur, Rector Kok, di «mat nadruk wieeis, op wat ook da beer Ruytier reiedq gelaagd bad, n.l. daf bet van bet grapt-ste belang id, dat- er eensgezindheid tslschen da boeren: en tumaers bo|mit. Vloortlsi wees: -die rector op het feit, dat l).iat niet onwaarschijnlijk is, dat, üe boeren en tuindeirsorganisaitieis1 zeg genschap krijgen in bepaaMia inislfcamltiels om dat de leden, die dan zitting zu|Han nemen ridders zonder vree® en blaam dienein ie zijn. Seciaal-üteoneniiscb urgentie-program der R.-K. organisaties'. De1 besturen dier Algemeen© R'.-K. .Wterk'- geWersttereenigiinig, miade namens hel, R.-K. Vierbond viam werkgevlensvakveraemiginjgteln. van den R.-K. 'Nederlamdsoeben Roerein- en Tuinderslblond, va,n den Nederlandschen R', K. Middeinsliandabioind ein van het R.-K. .Werkliedenvierbond in N-edertia.nd hebben zich in ee:n vergadering vlam 15 Juli 1.1. voor liet navolgend ©economisch .urgenit-ie- program uit|ggÊtplnoik«n I. Door onderling» qaimanwarkijnig eln miat, hulp: der overheid, waar daze noodig 19, dient de aaconcHmische politiek' van oai® land gericht te zijn op bet behoud «n de uitbreiding van werkgelegenheid vtaor de bevolking. A. Rekening houdend mot, do voortdu rende inkrimping van explortpMUgelijkhe- dan, dient, vóór alles .aandacht tla worden gewijd a,am de binnenlandsohla en Indische markten. Del extensivweririg der land- en tuin bouwbedrijven geeft (aanleiding uit t;e zien naar uitbreiding der induslürieelaplnoid|uietie. Om hientjpiei te komen zijn de navolgenda miaidelen onmisbaar a. Het "tarief van invoerrechten ward,a ingericht op, de basisgrondstoffen, half- ifabrikatem -en afgewerkte artikelen. Ten einde tot' stabiele prijsverhoudingen to komen dienen overal waar -dat, technisch m'ogelijk is, specifiek© retdhtpu volgen® gewicht, -en hoeveelheid v'asltigestellld te wor den tot een hoogt», die het da Nederl. Industrie mogelijk maakt ha.ar natuiulijlk afzetgebied tie behouden. Voor dei exppr- teerende induisitrie worde teruggave vjan invoerrechten wp geïmporteerde-, goiadarein mogelijk gemaakt. b. De Nederlairdwba induBtria worde bo vendien beschermd t-eigen viersicihilfemdo soorten vlam dumpling ©n vaLulKaiaoracturre®- tia, speciaal wanneer deiz'e toegepast of bevorderd wordt, door miaa-bregelem van buitenlandsebe regaerrngem (siperamarkim, export,premies, vracibtienploliitiek, enz.) en buitenlandsebe trusts en kartels. c. De Crisisinvoerwet wiorde in de na volgende opzichten gawijzigd 1. Zij v inde toöpiassing niet. alleen bij „oVermatigan" invoer, maar bij' eiken on- geiwemsohten ien ominooidigeu invoer; 2. belt Stelsel1 van pmopontionie'eiLe oontan genten van alle landen kan bij' toepassing van boivlengeinoieimde politiek wiorden verla ten -en verva,ng1e,n door een stelsel waaib'ij rekening kan wonden gehoudeln miet de beboetten van dien Nederlandscheln handel en met de politiek van andere landen1 ten opzichte van onz-en export, miiits dia toe passing geien aanleiding vormt, vlooi- v|er- groiolimp van idiei contingenten t|tn nadeele der Nederlandschia productie; '3. de procedure om tot oomtingentee ring te geraken word© belangrijk ver eenvoudigd, dpldaiW snelle beslissingen kmn- nen worden genomlein. d. D-© regaaring ontvangt de be'vtaegld- heid om lagere bestuursorganen over- heids- en semi-overheidsbedrijVen en ges- subsidieerde bedrijven en lichamen te be* letten het Naderfiandsch Fabrikaat, te pias- sleeren. e. De propaganda voor het gebruiken van Nederlandsjöhe producten worde on dersteund door 1. heit beschermen van den Nederl'aad- athen naam en vlag taaien misbrikan 2. het openen dier mogelijkheid om in O-verlog met- handled' e,n industrie., .den maant van he-t land Van herkomst 013 bepaalde artikelen verplichtend v'oior te schrijven. f. Er wosrda -een organisatie gesticht oma de: hand-elsnel!ait;ie0 tuBsichen de Nederland' sohe industrie en helt Indisch .afzetgebied te .behouden en uit ,te breiden, gepaard gaande miet de aanstelling van haindel- aittaché's in Indië. g. Teneinde dien export,. van: Ned.-Inf- ilische producten tegelijkertijd met den import van W|as|fcersiche producten tp be vorderen, dienen tracfciaton1 gesiotemi to werden miet de daarvoor in aanmieria-nlg komende landen, op basis vani v'asfefel- lij! ni van coiitin^eurtietri. i B. de rageering -ontvange de bevlopgd- heiol o-ni de door bedrijfsgemootem -ontwor pen Ofi getroffen neg©lingen bindend te verklaren, indien- iem vioo-r zoover -het algemeen bijlang zUlk'si weinsichelijk maakt, O. Maa'tragelen wordlen gelbroffen, ten einde het aantal hi-e-r tie 'lande werkz-aam zijndei Duit,enlandsehe arbeiders zooveel mogelijk te beperken. II. Teneinde den export- wee,r mogelijk tei maken, worden d-e1 volgende maatrege len aanbevolen a- de buitenlandsebe handelspolitiek moet uitgaan van belt beginsel, dat Nederland alDieen kan koopen 'bij landeln, die bereid zijn ook onze product,en koopen. Derhalve reoipnolcite-i'ts-politieik, in tpgensitelliling met do tolt-nu-toe gehuldigde pnViOorwiaarde- Rjka meestbegunstiging. Tot dait daejll, in richting van pen cnderhainidelinlgsitjarief. toepassing waar noodig van de DeviezenelearingsWieiti en helt dienstbaar maken van de C'risis-invlaerwek aan he't- zolilde- doeJi. h. Exportpremie en exportgaranities aan ondernemingen vain' export,orders1 maarlan den, dia zelf' -die betrokken go-ederen niet oï nie,t in vtoldoende k'w,a|!lill|eiit- pni hoeveel heid naakem Trotzki niet in Nederland. Do Ouafh. iSoc. Partij, die voor Aug- te Soesterberg een v.aoantie-sdhplingsvreek1 organiseert, b ad den b'eruchteu «Russi- schen ex-volksqoinmisaaris, Trot'zki bereid gevonden, tijdens ziijh verblijf in Frank- rijk een kort bözjoek 'aan Nederland to brengen tot hot houden 'van eenig'e voor drachten tijdens genoemde vackntieweak Naar ja-anleiding vau de -daartoe a|ange* vraagde verblij'fsv'erginnning 'heeft het be stuur vau de OiS.P. thans v(an den minis ter van justitie bericht ontvangen, daifj do regeering' geen toestemming zal verleenleU, voor een verblijf' van Trotzki in Neder land. Ilct straperlospel. Vanwege het ministerie van binnenland- stche daken is d.d. -1 Augustus het volgen de aan de burgemeesters geschreven: ,;H|ejt is u bekend, d|at het zi.g.n. üt'rapei- lospel, midt name in pnaa badpteatsen, in toenrtnende mate Wjordt beoefend .Hét liieet-, dat dit' spel niet Zou, vallen onder de verbodsbepalingen v'an de wet ein dus, znllrs met vergunning -v.an den burge meester, zou mlogen W'orden beoefend en geëxploiteerd. Vooropstellende, dat nog gieemszins vast staat, dat het karakter van behendigheid- spel eens en vooral ztou moeten worden aanvaard een onderzoek ter zalka is nog gaande mlojge - ik erop wijten, 'diat- da re'geering geensziasï met ittstemtaing bel toenemen van het aantal gelegenheden tot b'eipel'ening daarvan aauaiat. 1 Ziji lacht het haar plicht, fa wajlzen op de groot© moreela gevaren, varbonden aan het a-anwiakkieren vau de Speelzucht on der het publiek, WlaarWijl vqonal het ge vaar voor de jeugd niet miag worden pivër het hortfd gazien. Het zou ha,ar dan pok aangenaam 'zlijh, of het hpuden van dezie Roeibanken zich indien door u ernstig Wordt, nag'egaa.n, Wel verdraagt: met hetgeen ten dez'e in ons land als maatstaf' wordt genomen en WOrdt overwogen, of de plaatselijke over heid mag bijdragen ter bevordering van een moreel afkeurenswaardig verschijn sel.'! I>e winkelsluiting op 15 Augustus en 1 November e.k. De hoioi'dbesikuwn van den „Nederl. R.-K. Middenstondsiband', gevestigd 'te Uit,recht. en den „Nederl. R.-K. B-omd van Handels-, Kantoor- en WinJtelilb-eidieindcin St,. Fra-ncislcnsi van Assisië", ge|vlostigd to Amsterdam, doien opnie.uw een gezamen lijk benoiep oipi he-eren winbclliersi, otn', zoover zie Katholiek zijn, hun zaken over eenkomstig 'dl© wenskihen hunner Kerke lijke Overheid -otp 15 Augusitji|uuisi (feest* dag vlan OX'-Vi-.-ifein-HiemeJiopnamipaj ein 1 November (Alilierheiligen), welkfe als bondag zijn tie vieriem, te sluitenen1 do nieit-Kat'holieklei winkt|liers, ami het; Ka- thojiek-e personecH -die dagen in de ge legenheid te stcjlen hun plicht ta k'ulnjneu nakomen, om die dagen als Zondag te vieren. Genoemd© besturen doen da.artoe even eens leen dringend ber.oi&pi op de Roomisiohe mannen maar vooral otoüc op de v'rouwieln, om dien dag niet, „extra" te bes.teden aan hst doen van inkoo-peiu, dodi- zich als Katholieken daarvan tie on-thoudeln. Waar dei' R.-K.w inkeliers het offer weten te brengen oim aan heit verlangen van de Kerkelijke Ov'erheiid fa vo|ldoien, spreken genoeimdc beelturen hot verteou wen uit, diait zulks do.or hun gdlóioifsgeiroo- ten ook op prij'si wordt gestéld, w'a,t- niet het, geva.l is, wanneer z'a dien dag ,de ge sloten ziaken vborbijigaan 'en' de geopieinde winkels ingaan oim huu inkoopeu te doen. Do verjaardag Van de KauiugimMoeder. Als sloit van de herdenking vianj dein Tosten verjaardag van Hi. M. de Koningin- Moieder had gisterenavond een concert plaats in de, Abdij' uitgaande van „Uit het; VolkVoor het Volk, en gegeven door het Chr. Muziekgezelschap „Oefe ning na Arbeid" onder leiding v.an dein heer J. C. F. van Kamer. Toen het concert met- het- „Wiilhellknusi" werd ingezet^ wa.s de1 belangstelling nog gering, m-aar tijdens het goed uitgevoerde p-rogramima jiam heit aantal aanwezigaii stleeds toe en toen nai de pa.uz'e de be kende lampen van „Uit het Volk" en -een paar and'ere door dragers bij' de muziek werden hoog gehouden, waren -er en-k'elo honderden, die met belangstelling de num mers volgden en met, applaus dank brach ten voor de uitvoering. Aan het slot beeft d© heer C. Wj. D-huij als vice-voorzitf-er van „Uit bet Volk" den hoer van Kamer en zijn korps dank gebra.cht voor de medewerking opi dezen dag en deze medewerking ook vopr de toe komst. ingeroepen. De- heer van Kamer gaf de verzekering, da,t voer zoover het van hem afhangt, men steeds opi de medewerking zal kunnen rekenen. Mek e©n marsoh en het „Ze'euwséhe Volkslied" bestook he,t muziakgezelsichap hek concert. Dé kermis. De kei*mis bremgk hier we-er heel' Walt vertier. Vooral Van-daag wasi helt druk. Het LiU'ipuitterssitiaidje op de Markt is wel een der -aardigste dingen op de.ze ker mis en trekt vaal bellla-nglsteililing; oolc cir cus van BeiVer op hafv Molenwater kan ziek daarin verheugen. De1 Middrlhurgsehr vaeantiestlioul. Had Dinsdag d-e hevigle wind dein eer sken uittocht van de M.V.S-. dolen uit stellen. gisltiermorge-n was het: wieier ziOiO mooi als men het ma,ar kan wienschen ein te. kwart over acht vferzdmelden de iéi- ders zich dan oiok mek de ongeveer 400 kinderen o-pi het Molen waiter, waarvandaan te half negen voorafgegaan door een hoornblazer naar de Iiosk'ade is geteok- lcen, waarbij de politie -een oogje in. het het zeil hield' oin .ongelukken door heit: ver keer te voorkomen. Op de Roskade zaten del kleinen in een oogwenk, dank zij- do goede regeling, in de tram en even vloor neigen zietlte deze zioh in beweging naar Koudekerke, waar t.e voet- Verder js ge gaan naar hek eldorado' ,duin ie® s|tramd. 's Avonds 8 uur keerden allien vwldaan terug. Geslaagd. Vo-or hek examen hoofdaktej slaaigda gister be R'danr dhr. J. Wlietgel, affihier. Concert. Gisteravond heeft „Hpisaina" c-pi de Gr. Markt een vollk(sc(,>1,'cei''i gegeven ter ge legenheid van den verjaardag v'an de Ko ningin-Moeder. Het is wtoer eens een oud-erw-etsch ooncert geworden wat de be langstelling betrof; die was verheugend groot. Alles verliep ordelijk. Ve rkc c r sni a a l rage le 11 Men bericht ons, dat alle toegangswegen tot het terrein van den Ziwamwiedstiijld, .uitgeschreven door de h:'Wenilcliulb 't Siasi, uitgeschreven door de ZWemiclubl H Sasi, op iZaterdag 5 Augustus, iZullen wjorden afgezet, zoadat alleen toegang zal zijn over den Westhav-endiijfc (linkerzijde van de haven). D'e kaartverkoop, ook' v'oor in zittenden van auto's z'al plaats hebben even voorbij' d® 'brug te W-ilhelminnidorp. Geslaagd. Te Utreelht sliaagd:er voor het examen van de Viereenigingj V. V. A. en Q. C. V. A. in 'het monteerea van automlolbSjeleni omZe staidgenoob dhr. Jj. van Wjilligjen,, thans werkziaam' bijl auto-gjaffiajglei JJ. vap Fraassen, alhier. Gevonden voorw'cipien. In de maand Juli 1933 zijn aan hek Bureau van Politie te Gaest onderstaande voorwerpen al§ gevonden, aangegeven eu zijn aldaar verdere inlichtingen betreffen.-* de deze voorwerpen te bekomen: Een kinderbril, tien poirt'emioininiaiies miet; en zonder inhoud, tweie gummib-alten, een dep van een benizdiniatiaink, kwee huissleiu- tels, drie rijwiellbleilastingm'erken '32'33. drie mantelceintunrs, twice zlaWmeasen, een dubbeltje, een ijzeren haimer, ta» pa,ar voetbalschoenen, oen manteltje, een ptoBtduif, .een biankbiljab Van f' 10, twee rozenkransen, twee muiteen,, een hond, een etui met k'am en sjpiiegeil. vijl' kaartjes- wol, een p.enbo,uldler mek pen, een koffer mat monsters, -fw-ee boie'ken, een vulpénhoudér, een kloris, een haarkam', ©en HweralemP, t(we,e patten, drie lloltjot'sj, oen za.kdoiek, een basehje miet- inhouid, 'een sigaretten koker, -een piasBerdoois m'jk, inhoud, een bascule, een taaoh, -een giumimisahoenit-e, e-en ring met; sllepbeHsi, een bads'chdoieintje. ©en broiche, een Liplssleukf, oen hand- sohoien, e.en glojuidlan cloHaer, een badpak, ba.ddo.ek en elen paar kouisen, een blok meit; sleuteils. iaën K.M.-telier en e-en sJle|U|tieilkjie.' Kioieiinge. Te Rotterdam slaagde- voior heli examen Haofldakte de heer G. van da Zand©, onderwijzer aan de O'penlb. school alhier. Heinkenszand. Gist-ern.aiclit dmtisjtionnd een begin van brand i® de woining' v'an dt n manui'aet.urier dhr. C. de Jonge alihietr. D© bewoners lagen reedlsl te bed. Eien buur meisje, diait laicliit Zag in de woning, h-eefk de mensohen gewele't. Met' emmers water is de brand gebluecht,, zoodal de brand weer niet behoefde uit te rukken. lersek'e. Da ra,ad vergaderde, Maandag, Dit, was de laatste vergadering, 'waarin de -oude seicretiarisi, dhr. P. de Yeij, de nollulen voorla®. Da nieuwe secretaris, de heer Via.n V-eenendaal, uit. Amiersfloprt, werd nu beëadigd en door den voorzitter toege sproken, die na hem- gelukgewemslchk te hebben, de verwaichting uitsprak', dak een goiade samenwerking mocht hieersiche®. De heer Van Ve'enendaal sfceflidei het o|p prijs in .iteze eei-Stie vergaiderin-g zijn dank uit, tie spreken n,a nden raad voior zij® bu®oiemi®g. Spr. zal in het belang der gemeente on partijdig werkzaam z'ijn. Da.arna werd de nieuSv1© ontvanger, da heer P. Dominieus van Wiameldin'gie, be- eedigd. Ook hij werd door dan vioorZ. toegesproken, dia ham alle gloedsl tio-e- wemSchte. I I De;ze gelegenheid werd doior den voorz. aangegrepen, om' opi tie merlfen, dat de nieuwe salariëering geien grqohenl vooa-- uitiganig voior dazen ambtenaar mueibTaeht en dat deze versobering in den Vervolge geen uitzondering, ma,ar regel zal zij®. Hij -bracht den heer Doiminicus voor bek ge* ven van dit goede voorbeeld hartelijk dank. Ook de heer Dominions1 dankt» èn' voerz. èn raad. Daarna werd afkcheid genolm'ein van tien heer P. de Vieiji, die gedurende 42 jaren het ambt van secretaris ein ontvan ger heeft; veiVuld... De voorzitter, burgemeester Gunning, sprak den scheidende hartelijk toe, roemde' zijn getrouwe- plichtsbetrachting en achtte zich gélukkig den he'er De Veij1 namens! "f® Koningin z'ijn bElnoeming tot ridder in de orde van Oranje-Naseau te mogen m-ede,- -deelen. De beide wethouders en vier raadsleden spraken eveneensi den scheidende t,ae. Iersekle. In den naoht van Zolndag oip Maandag is door t.e. v-e'el water op den puit -te laten ©en gedeelte der kreeften in de, kreeftenparken kunnen omtemaiplpen. Er zijn ongeveer een 100 Kg. buiten, den dijk' geraakt.. Ongeveer 200 atuksi kreef ten zijn, a.lhoiewic|ll geboeid, torih wegge- lcp.jien. Hans weert. EMenalsi vorige jaren zal' o.uk thans1, d.w.z'. 5 en 6 Augustus', das a,.a Zaterdag en Zondag alhier een bUzar worden gehouiden waarvan dei oiiJlbrenigisk' ten goede zal komen aan de R'.-K. Na,ai- veraeniging, welke sympathieke v'ereeni- giug uitsluitend werkt voor de armen en die missie. Hoewel meff dit docili voior mogen een speciale opwekking fait bazio'ek a,a.u daze bazar welhaast aeh-tertvéga kan blijven, wordlf nog medegedeclld dak Wat opi dlelz» ha-zar bijna gratj® (door middel van vierlotlingen e-njz.) -eni goedlfo^ipi to •Verkrijgen zal zijn, verrei ziall' overtreffen hetgeen vorige jaren dez-e hazar t-ei zien gaf. Er z'al nog door twee Missie,zujaters o-.a. worden aangeboden een prachtciofciatie raffiawerk en hand-borduurWieirk, veTv'aan" digd door Arabisiche: kinderen ondeg lei ding der wifte zUster®. Moge- het bezoek aan de biazar groof zijn en de opibrengR daaraan evenredig- Tholen. Tijdens het opwinden, vain1 het halfslldgwerk va nden stadliuisitor-en-, brak plotseling de staaldraad van het zWare gewicht en viel rakelings lapgs de® klok kenist, den beier Voet®, en drong een eind den vloer in. Indien de heer V. ©enige e.M. verder ha.d gesifaan, waa hij1 Zeker verpiabetrd geweest. St. Jansleen. Ged. Staken hebben be noemd tot schatter voor de aan te koiopen gromden voor de- Verbetering Ya® het' Ooist elij'k gedecllbe weg Philippine.Drie kwart en voor die, vjoior de vepbieltaring van hot gedeelte (Vest) PhilippineDriekwart dein heer O. II'. M. PlaSsdhaertj, alhier. Pliili|iij!liiie. Hatt lhslsien -ein verzemde® van da mioiseelien gaat( alhier achrikihare-nd aichteruit. Moest de maan-d Juli een der beate mlaandlen dezer eampia-gn-e zijn, tham® blijkt, deize één der minst» te zijn. Er -zijn deize miaand geiloiat, mi verzion- dem 4366 balen tiegem 6112 in daztfl'fde maand in 1932, een Verschil vlan ,1746 balen. Dat er zoo, weinig gelost worden is grooitfend-oelis het gevojlg vlan de gtqoptte coineurreniti-e Van Iorseike en Tiruinislae. Thans helbiben d» handelaren ook w-efl! te lijden van de grooitia hoevetlllhed-en die pr momentclel .gelost worden -aan de: Bou- e-hautsche haven, lretigeen andere jaren niet hel geval waa Luchtvaart iu Zeeland. De hoeren C. A. van Wioelderen te Vlissingen en S. S. S|miedin|g fel Middel1- ourg, hebben 'een circiulaira in Zeejljand bezuiden da Goistersiohelde- doen versiprei- den, met 'hiet dool omi in navojllginig vlam de Vereieiniginig tolt bevordering vlam het vliegweren op Schouwén en Duiv;e|l|and, te geraiklem 'tot dl© oprichting Van e-en vier- eeniging t-qt 'bevordering via® het vlieg weren v-oor Zealand bezuiden de Oos- tierscbeld©. Moielhit fn-en in Zeeaiwsoh- Vlaanderen mieer 'gevoclein voor een af- z'om-derljjke o-rganisiakie, 'dan zou helt kun nen zijn een vereeinighig. v'oo-r Zeeland t,u,s- scbein Oolster- len WleSterscihelde. Goedkoop© Ireiu. Woiensda,g 9 AugMtuS a.s. rijdter we derom van Zeeland uit e,en goedkoop» trein naar Utrecht-, Zeist, Rïotteirdam, den Haaig, Scheveningem en Amsterdam. Men zie -annonce! I i 'i Een landdag vau het vlerba-ud Zeeland van den B. V. L. In het laatste van Aug'uötiuis zal te Hulst een groiok© bijeenkomst pfiaatls' heb ben van het. Verband' Zeeland v'ato den Bijlzonder VrijlwiHigen Landstorm. Hier aan zul'len deelnemen' de afdeeJingfem. in Oostelijk en WitisltclKjk Zeeuwsch Vlaande ren en ten minstei de vaandeldragers met luin vaandels van de overige der ruim 100 Zeeuwsehe- afdeelingen. Naar wij vernemen zal ook een- afvaar diging van dei Kon. Marine uit Vlissd®gein' de b'e'tooiging kómen opluisteren en' zal ook een, algemeene gaaisMhietjng .plaat® hebben, welke de Vereeniging „de Bata vier" in samenwerking met da B. V. L. organiseert. Binnenkort kolpien wij enkele naider© bij zonderheden ta kunnen madedeellen. Bericht van onze adverteerders Nieuwe Tellcfnnkïnplalen. De pr-oductia v.an nieuw© TalefunkeW- plaiten gaat igeregejld voort. Het, reper toire diat bijkans, akte oude glans-, sue- öeis- en klassieke nu|mlm'er.s bevat;, wordt) thans- hoofdzakelijk aange.vullld met nieuwe C'olmpioiSitieis. Wij noemen hiervan „Bonita" een. t.ang-o van Miehete Ortits|o, waarin de toonkunstenaar zelve leem guitaarislofla geeft,; een ilKju|Sjtratie die mien zich niet bielter wenschen kan. De am-dera zijde van die plaat, 'bevat „Wlenn dia ersten RtoBen blühn" een wall's1 van Klennler en Shilk'rek Ook hier kom't «■- guitiaar-solo van den virtuosen Ontuslo in voor. Het klankge- halt,é van diez» ,oplmterk:#jke plaat is zoo- als ni,i a|Re Telefuinklen-pTOiduCtem - van voortreffelijke kwaliteit (A 1370). In dezielfde elerie verscheen de „Minosa- walz-er", licht-mou-sBieerende oplereitte-tnui-, ziele van Sidney Jones, len da „Mikado walzer" van Komzak. Pakkiende motisivtein, zeer melodieus uitgewerkt en in onberis pelijke weergave van La.jois: KisS en or- kelsiti (A 1372). Tenslbtte noemlen wij de- khap oipgeiziette flqxtrot „Ieh maidh' mit Dir am. Sonntag ©ine Landpiart-ie" van heit triw Bibó', Reis- feld -en Marb» gespéêlid door Sehindlers dans-orkeisit mieit gesahoioldei refreinzlamg van Hiartung en bat geeistogei „Dir mocht' ioh -einm-al im Moindschein begeg,ne|n..." e«n Sehunkelwalzier van May en Bd'edh, eveneens- vërklankt, doior Schimdlers orkest en gekleurd doior Hart.un'gs talenten (A 1377). Het vaicaniti-e-suppikiment van Telefunkein' bevat é,en rijke verscheidenheid van opge wekte ontsjplaninnigfemuiziek. Daar zijln-bijtv. als A 1453 -die; prikkeffeindl© foixtrotlsi Van Riawix „Tanziend© Sterma" en h'at geëlec- trieeerde „Fertag, Loei!", ongedwongen en in precies plassend kader uitgevoerd doior Hans Bund «n 'zij® -dalns*orke.st. Dan nog (A 1398) ©en atiemimingisvolEle wals Van Wdga, „Nia wieder" an de- stfeersoheppende fangioi „Wiann koimlsft du" van Stolz, in glanzende reproductie van Barnaba® Vain Geczy met orkest. Een veldslag bij het MaaAstatia-n. iEergisteravond is een zeer gijpot aan tal GhineieSz'en mtet elkaar slaags geraalkt in en bSj! het Majasstation, te Rbtterdato'- Den H*a,ag is tevreden. Vorige week hebben wij onze. bevreem ding erover uitgedrukt da.t de burgemees ter van Koog Zaandijk, den morgen nadat hij: zich openlijk' solidair had verklaard met de uitwerpen van „Hef Anker", niet zijn ontslagbrief van de regieerinig in zijln brievenbus viond. Een sterk gezag mag immers niet dul den., dat een van zijn liandhavlers zich er op: .stuitende wdj'Z» tegen verzat. Achteraf is gebleken dat de regaering wel bij den "heer Verstegen laanigeklojpti heeft -otn opheldering en voldoening. Al thans vóór e-enigie dagen versldheem inj da pers de bekende mededeeling y-an dein aoi- oialisfischen burgervader, waarin hij1 te rugkeerde van de dwalingen zijtas weegs, ongelijk erkende en aan zdjin deemoedig „pecüavi", -e-en hooggestemde uiteenzetting knoopte over de plichten en de taak vlan ©en 'burgameieEter, die dra,aden om. het' hoeg'liouden van het. gézag, welige vloior- name' zaak Z.Eldelaehtib. onder ,alLe oim- standigheden tot hei uiterste zal vervti'l- len. Dit, nu is biztonder bemoedig,end, ho.ewel het feit-, dat het diepzinnig© inzicht eerst kwam. na de minisferie.elei bons o.p de deur, da vreugde oivler die bekeering 'n weinig tempert. Men vreest .onwillekeurig Voor slaafsoh bercuw en deugd uit angst. De r-eigeering beelf echter genolepjen g|e- nomen met b-edoieldei verklaring. Verdere sifiappien ztallien niet worden on dernomen. Den Haag is tevreden; ten volletevreden. Nu is die laa.fc.3tie eigenschap in deze Slechte tijiden een onwaardeerbaar bezit wa,ar men zuinig op moet zijn. Wliji ziul- len da.arom die stemming niet sitorem d-Jior critisch ge-peil en wenschen van harte, dat, die tevredenheid stand zal houden in lengte van dagen. Duren is -nog immer 'n mpoie stad! Wel zijn wij erg nieuwsgierig lOifl da hoogste autoriteiten pok zoo voldaan zijln ten opzichte van den sae.-democra.tislciha Gedeputeerden van Noord-Holland, den heier Miöhels. die zich eveneens, fan be hoeve, v'an de rood© Mariniers, onledig heeft, gehouden met liet zinnebeeld der hope. Dez® g'ezagstorser heeft nog gjeen tittel of jofa van veranderde opvattingen lateln blijken. Zou de> heer Michielsi zooiveel' meer moeite moeten doen om achter -do plicht en de taak van 'n bewindsman te komen. Of maakt hij niat zooveel haas® meit die studie, omdat zijn positie .pief direct in hef schootsveld ligt der >ra- gecring Wie ontsluiert ons dit raadsel?. UITKUK. .Ongeveer 200 Ohineezien, hebb'en n.l, een contract gesljpt-e® meti .da Ufa-filmp miaats'chappij) vopr de opneming ,van ©en film. Gisternacht Zouden zij! p.er extra- trein van het Maasstation vertrekken ©n tegen half elf arriveerden de C-hineazea bij! het station, waar izlji zich in de derde klas-wachtkamer neerzetten. Vopr zkjoven: uit de verhalen viel op te maken, wta.s e< een groep van pers|pnen, die de vertbelk'* 'kende C'hineeizen willen tegenhouden. D|azja' groep bestaat luit Ohineezen, die haag zijd, dat hun landgenoipten ztallen moeten spe len votor een film', waarin, de oorlog tus- schen JJapan en China izlal worden uitge beeld en waarin de Chineazen -zuRen moe ten vluchten vopr d© Jlapanners. Als trou we vaderlanders willen zijl dit beletten. In de wachtkamer is het tot egn wpor-t denwisseling gekomen, die al spoedig ont aardde in een algemeene vechtpartij, wiaaM bij! het meubilair als wiapen werd ge bruikt en gedeeltfilijlk, -werd vepmeld!. Twee Ohineezen zttjh. bijl deze veehtparty vrij ernstig, enkele andere lioht gewond. De politie1 heefti na v.eel irioeite Ma vechtenden kunnen scheiden en twea vau de indringers weten te arrestee|ren. Zeven lander© Ohirieaten, die gevoaglijM tot de belhamels kunnen Wjorden gerekend, hebben weten te ontsnaplpen. D!e geiwonden zïjh verbjópden en dé helft yan. dia naar Beriïjta moesten, zdj-n tenslotte met den nachttrein vertnojfkan. i Het incident heeft' anders Wéér eens even een tip van den sluier opgelicht dia nog altijd ojver de geheimzinnige Chinee* zlenstad' ligt. Het verbijsterendst was wel de aankomst yan nagemjoeg de geheele Chi- neez'enhevolking vjpor het Maassta,tion IkjorK na den slag. Iedereen leéfde in de -overtuiging dat da zla,ak lafgelpopen wlas toen .plotseling dria taxi's arriveerden Wtaaa-uit .zéker een 40-tjal Chineez'en meer rolde dan uitstapte. D|a politie sloot onmiddallSjik de hekken van het station -en stelde'iziah daarachter ïpjal getrokken sabels pjp. Een ooigenblik later kwamen er nog meer bussen en. taxi's, die 1 het beeld is werkellijW nieit over4 dreven (honderden Ohineezen. als het wiara uitspuwden. Hoe zlooveel m'ensoheni in een dergelijke baknopfe ruimte hijeen kunnen zijn, is gawopiu een raadsel. Het bagon er voor de politie dreigend uit te zien eu varmoadieliijlk z|oiu het ooik' Wel tot ernstige (ongeregeldheden zlijh ge komen als er niet plotseling tlwae keurig gekleede Ohineezen op het terrein vè(r- sahenen waren, -die een ppar van hun1 laind- genqoten enkele onverstaanbare Wqordeu toevpagden. Als Wijt tooverslajg knopen aÜa geda broeders toen- gedWee in de bussen en taxi's, -dia vervolgens naar Katendrecht reden. i Aianvankelijlki dawht man dat de twea bewuste Chineestóhe heerem, ambtenaren van het consulaat Warein maar dit is latter gebleken niet waar te izlij'n. Verm'aedelijjk! rijn het leiders geweest van de een of andere vereeniging. 'f Naar wlij vernam'en zlifn 108 Chinëez'en naar Dfuitschland vertrokkiein. Elnlk'elein Van hen hadden hun vrouwen em kinderen bijl zich zbpdat het gtezalsdhap in totaal 137, mènsehen telde. j i

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2