NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND D De romen ven Robert Haftings DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS IWSCHE COURANT 'ingen EN verpachtingen DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1933 van publiciteit wordt gelezen in alle kringen BEAURAING. FEUILLETON fl BUITENLAND 1"| AZIË CHINA BINNENLAND pcadu'dtie op allerlei gebied.-, orden beperkt. Alleen aan dear an granen kan diqor beleimime- den invoer uitbreiding warden- kefziei uitbreiding zal ©ahter nie*. mak-en -da noodzakelijke groo- g van -da viecte-elt (met inbegrip irk-ensheel't), van den verbou-W -en, -aardappelen ,©nz. Da-axoui rwegend belang voor den land- Sr-ooplkraichit. der industrieel© be- Versterken. In die rich-ting is jaren zoo good alls nietis gedaan, kalto in de industrieel© bedrij- erklooshed-d toenemen door in- veleriiei artikelen, die zeea- wel de kunnen worden vervaardigd, de autarkie vian den Neder- ilan-dbou-w is geheel onmogelijk! .den 't|ot volkomen mislukking, erbed-d haar koopkracht verliet* waarschuwden daarotml tog®11 ieislO|tien huishouuding van dea oh en landbouw, zonder dat te- 'eidig de nijverheid door bte wordtf gesteund, leden mis|tei tot zijn leedwezen hs crisaisproidutót genoiemde arti- artikel t;urf. leden betreurden,, da* de re- tevens heeft voorgesteld bapa- larouder belanghebbenden zich rdedigen beg-eui administr-atieVei- otf' ongemotiveerde b'ema,dading, ingen zullein nog notodiger zdjn, «eitsoutwerp wielt is geworden, i'egeering zal dan eein- nog meier- ■die bevoegdheid tot handleden., ziji nu al heelit. wiojonhuis met erf en grootea. Van Diesel, d'ekkleeden, De .Wilde, benskenke, ho&teedje, Oele. ind, kudde Schapen, Dp Wilde* renhoek', drie hpjlfeteden, ,V.efbist# bouwterreinen, pakhuizen, op- (Treinen, bouwland, ènz., Van en Jonkers. NUMMER 91 29STB JAARGANG ilijk niets anders dan het op zaken, inplaats van te tot men tot U zal komen ucces op zaken af!! NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drié maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE Geen enkele pla,ats in België, die opi het oogenblik wellicht zlooveel vreemde lingen trekt als Baauraing. Haar zijn de verschijningen echt, wordt ju gevraagd, als men vertelt, dat men er heen gaat. i i i (De reis naar Bep-Jiraing is nooit te ver- geefsch. Zielfs ,al ziou van alles wat er over Beauraing w,ordt gelegd, nu lieele- ïnaal niets waar tojh, dan nog is ©en reis Inaar Beauraing ©en scho|One dag, want het dorp ligt in de schitterende 'Ardejonten, ■een onvergetelijk landschap en natuur schoon. <H©t is opvallend, dat, nu ex .zjqoveel over Beauraing wp.rdt gesproken, en .zloo veel volk er heen gaat, er (altijd n»[g( zoo veel zijn die niet weten w.aar .het plaatsje Mgt. ,Vopr de verreweg de meiesten .uit ons land Ipppfc de reis-rout© over Duik.- Duik saelfl is niet mopi, voor ons, eer lijk gezegd, een vuil© stad, die vopr biet gemak van reizigers en autom(o|bilisteU heel wat meer ton- kunnen djoen. (Van uit Luik leppen tweei wegen naar Beauraing, die w,at betreft natuursohopn, ontzaggelijk van elkaar verschillen. Luik, Turby, Marc-he, Ro'clhetflort, Beau raing is d© kortste en Ibeste w.e|g! Vtopr automobilisten zegt men. Haast rechtdoor aiyidt men dan naar Beauraing, maar do andere route is veel en veel schjqoner. piaar ziet men die Ardennen in al zlijin natuurschoon. i Beauraing is op het pogenlblik' een toer drukke bedevaartplaats, waar reeds een massa Nederlanders tojn geweest en waar- keen ook dagelijks vele Vlaming'eln trek ken. Geen winkel, café of kraamtje, tóf men ziet er een kartonnenpapier w,a-ar- op geschreven staat „Men spreekt hier iVlaamsch." In d© parochiekerk, die zlejk'er te klein is vojor die parochie, bij' ld© grot en -de plaats 'der verSchijhingen, ofvera-1 staat na,ast het Fransch alles in het Hol- landsch aangegeven. Het is opvallend, dat de menscbe-n, die aan de pplgrim's een ©ent denken te kunnen verdienen, haast allen Vlaamsch spreken, Ofschoon wij' toch zitten in het hartje van het Wialengebied, waar men nog Vpor kort maar uitsluitend FpajiSch sprak'. Gelooft de menigte, die -van uit allo deelen van Belgi© en ook de velen uit [Nederland, zonder vermindering naajp Beauraing 'blijft komen, dat de verschij ningen echt zijn 11 In Holland spreekt men zijn meening -niet uit, maar in België neemt men aan .'dat Maria werkelijk' verschenen is. Diaar. aan twijfelt het volk geen ©ogenblik meer, ofschpon de Kerk, of de kerkelïjlka overheid aldaar n,pg geen uitspraak hoéft gedaan en ook niets waaruit men zou too. gen afleiden, dat zijl er na,ar overhelt pm de echtheid van de verSohSjhing te er kennen. Ofschoon m'en in België niet twij felt of Maria er verschenen is, gelfopf't men toch in dat land ook' EO-o maar niet alles. Geheel de geschiedenis van Tilman Come vindt ,o zoo, weinig bijvaj, o!f' btete* gezegd mishaagt aan d© meesten. .Volgens Tilmaa Clome zal Maria op1 5 Augustus wederom te Beauraing ver schijnen. Men we-rwateht op dien datum een grop.be menigte te Beanraing. D-'e (Belgische spoprwiegen laten op dien dag '120 expresse treinen lo-ppien om de pel grims, of' te wel nieuwgierigen be vervie ren. Nu komen polk daigel'ijksch/velen uit nieuwsgierigheid, maar op den weg naar -den tuin en in den tuin der versehijniii- gen, komt men tipt die overtuiging dat het gros der menstahen tjorfh. ook tier bedevaart gaat en dit mlaak't op den an deren zo.o n indruk, dat deizen onwille keurig op deze plaats opikl beginnen te bidden. .Wat Zal gebeuren z-po er op 5 Augus tus niets wonderbaars voorvalt? Wlat zou •daarvan de uitwerking efijh op de 100.000 die op dien dag te Beaur,aing zullen ^ijin. 12 Och, kijkt u, eens nadat het testa ment van mijn Vader bekend was, had ik mij voorgenomen om niet in Engeland te blijven. Ik' nam drie Üa.gen geleden ■passage, Wiel verdraaid, waarom zou ik mij de zaken mooier voorstellen dan ze zijn? Hier in Engeland heb i-k' laifgedaan. Ik 'heb meer schulden dan ik oioit kan «ibetalen. Ik zal geen enkele vriend meer overhouden nu ik' zóo goed ajs ©en be delaar ben. Ik' ken de- mensahen. Ik zloui teil anders zijn, maar, wei, laten wij1 cr verder niet, ©|v!er E(p|rek'en. E,n, Miss Fana? De vraag van den pu-den advodaat werd ■Heel rust-jig gesteöd. De, jonige-^ Hjalltingts werd Vuurrood. Hij' lft zijn cigaret op den 'grond Vail-en:. ibons gegeven, zei hij1 Mausfe. En gelijk hiad ze. Ik mlaaik er haar geen verwijt vian. Zij, is niet gelwend aam (,?!<>.e- ch bovendien waren Jwij' opg niet _oi«el verlooid. Zij wa,s geheel vrij, ojn W doen wat zij [wikte. Gesteld dat er op, 5 Augustus niets gfe- beurt tóf dfijt op een of andere mianier kou, blijken dat ïilman Come, vail Maria geen 'belofte had ontvangen, 'Zjou dan de eerste verscftiijning ,aan d© kinderen Voisin en pCgeim'bre ook niet ©cht ziij'n?, Of' z'ou daarom het wonderbare van de geneizin- gen, oiok niet tei jaamvaiarden zijn?. f (Eenieder z'iet uit na,ar een antwoord ,op deze vragen: Wanneer zjal dat komen en wi© izal ©en uitspraak' doen?, In Beauraing hoort men ook gevpBen v,an 'buitengewone genezingen, die er heb ben plaatsgehad- Het is opvallend, ho,e diep) het 'bij het volk is doprgedrongen, dat niet iedere genezing, die er geschiedt^ als een wonder mlpet beschouwd wjorde|n. Tilman Gome iz|oji te Beauraing «ook genez'en izlijin van een ziekte, doch een dokter heeft reeds verklaard dat het ge val van fTilmjtn Com© geheel nativurlijlk kan uitgelegd worden. Beauraing is er nog jniet op ingericht om vele pelgrims te ontvangen. Het bezit nog Igeen gropte hotels. 'Men paist 'zioh aodaax a,an pan dien plotselingen on'gewo- nen toelopp van m'ensclien, die dagelijks komen en wederojm' gaan. Het is er 'n komen en gaan; mlaar weinigen, plfstóboon de 'bussen en auto's pelgrims aanvloeren op afstanden van 200 kilometers en ver der, overnachten in -Beaurping. !D» plaats wpar Maria iz'ou verschenen iz'ijn, is in een tuin. Die grot isl gepin! imitatie van die te Lourdes. Ze is'boven dien toer klein en Kan geen aanspraak erop maken dat to mjopi of natuurlijk' is. (Wij1 hadden nog nopit Izbo'n kleine pn kunnen wel toggen, leeJïjlke grot ge- ffiien; to staat in den. kloostertuin der Zusters, .op vier meters afstand van tien ptóblieken weg. Ongeveer tien meters van de grot verwijderd, vlak bijlhet 'ijzeren hek dat de tuin afslnit van den weg, staat de hoorn wparin de kinderen Map-ia. zouden gezien hebben. Men denkte, izich echter i geen (fliriken hoorn; de staan is hoogstens 1,50 nietter en men kan liieim anet de eene hand gtómlaik- kelïjlk omspannen. Zijn ki-uin is al even nietig, een paar dunne opschietende tak- Iken, die nog geen drie meter lang e'ijln. Alles is goed mie* draad alfgesloten inaar .veel grooter tol de boom nooit worden, daarvoor staat er te Veiel ander houtge was. De verscMj'ningien en de plaats der bedevaart izïjn niet in den 'eigenlijken kloostertuin der tosters, m|a.air in den tuin, het park', dat 't klooster 'Scheidt van den straatweg. Bïj' de grot en dan boom der verslchij- ning wordt door de ménigte Zeer devoot gebeden. Zonder dat men gehinderd wordt kan m'en er rustig bidden, tófschopn hieD niet veel tij'd krijgt ,om er te bidden, wpnt steeds hoort men de stem' van twee be wakers, die de menigte vertolek'eai. 'om' door te loopen. - Keeds velen hebben Beauraing bezocht maar steeds komen er dagelijks iwedenm anderen, naar 'deze nieuwe bedevaartplaats. In Beauraing bemerkt' men .algamefen, welk een gemjakkelijik, goedkoop vervoer middel de putobus is. Verreweg/de m'eeste pelgrinte komen pier nufjebus. Wij' .waren er op een tijd, dat Vreeds vele pelgrims wederom wertrpkkien wianun, maar wlanneer wijl daarnaar een schatting,m'oastenqdp'en, dan izouden wij, geneigd Zijn;te gelcoven 'dat er minstens lederen dag"t4000 mon- schen naar Bepjiraing komlen en ,op 'Zon dag is het natuurlijk eens top 'drdk'. Het zijn niet allen' "goede, degelijke katholieken, die er 'kfainen, Im'apr mjeij krijgt toch vanztelf den indruikdat dq menigte op d© plaats der versohijiniiigen wanneer izlijjstaat bij' den ibojou1 of 'biij| 'de grot Maria's hulp en vioorspli-apk' \yra!a;gt, en voldaan naar huis terugkeert. L STEP FT. LODIEiRS, O.Cisit. Zoo, zoo, Stilte. Mise Fpne Zo,iï wel met je ge.trouWd zijn, als ja Vaders testament anders geluid had! Btóbert fronste het vpprhopfd. Ik veronderstel vpn well. Maar ik maak er haar geen Verwijt. v|an, viel liij uit. Wtaroim zou ze met e'en bedelaar trouwen? Hoe moet ik' haar onderhou den? Ik kan nog niet can's voor mijzelf zorgen. En dus ga je naar Australië? Ja. Toch ben je er nog niet, Rpbert. De jonge Haütingis bleef' voor zich- uit staren; hij lachte schamper. bk dacht we-1 dat u, m'ij niet zoud-t willen gelooven. U denkt zeker, hij' .is took niet genoeg ma,n oim zich in een vreemd land -een bestaan te gaan sic'h-epiplan, is it. met? Hier is mijn reisbiljet; overtuigt u zich maar. Ilïj haalde eenigie papieren .uit zajin zak en wierp die op de tafel, maar greep ze direct weer terug. Hij had er zoo gauw; niet aan gedacht, dat hij twee bedden gereserveerd bad. .Wiel .beschouwd, was er heelemaal geen reden, waarom hij den ouden Fergerson bet nieuws van zijn huwelijk' zou verteüien. Het zoiu alleen RUSLAND De liisschcjipcn sp|rekien. In verband met den hongersnood iu sov jet-Rusland heelt het geünieerde Grielkstólb K'atboBeke- episcjopa,at volgend herderlijk schrijven uitgevaardigd D|e Oekraïne ligt in dopdstrijKl. De be volking sterft uit van honger. 'Het m-ensoh onteerende systeem van het staatska,pitja- lisme, da* gebaseerd is op' onrechtvaardig heid, bedrog, (ongeloof en todelooeheild, heeft het eens zojo rijke land aan Üen rand van den volslagen ondergang ge bracht. i Ha|t Opperhopïü der- Katholieke Kerk, P.aius Pius XI, heeif't reeds 3 jaar geleden «en plechtig protest dp;en hooren tegen liet bolschewisane, da,t lijnrechtin strijd is met God, Christendjojm1 en de mChsche- l'ijke natuur, en 'de H. Vader heeft toenj reeids gewaarschuwd tegen de gevolgen van dit misdadig systeem'. De geheejte 'Katholieke, .Wereld en p;olk wij! hehbie|n ons aangeslpteh 'bij1 ,het protest van den H. Vader. Thans toep we de droeve ge volgen van de tyrannie v;an het hjolsche- wisme: de toestand is vrecsel'ijk en wjordt met den da;g slechter. Als m'en delze misdadigPieid van hot bolsc'hewistaei besdhlouwt, verstomt de «nten- schelijke natuur en het 'bloed stlolt in do aderen. D|aar wijl Zelf' niet in staat Zijn onzen stervenden broeders pok maar op eenigelr- l(,i wijize. op stoffelijke wjjlzc hulp' te ver-. sish;a!ffen, -doen wij' een heipep °P' gtlopyigen van onto H. Roioim&tóhe Kerk met (de dringende 6mleeking, den liemtei geweld a,an te doen dpor glebed, verster ving en andere werken van Chi-istelljlkla naastenliefde, als er op -aarde anders geen liopp -op liulp! en bljfetapd Imlogelij'k' is'. ■Voor het aanschijn der gaasiche wereld p'rotesteeren wijl tegen de verdrukking' van kinderen, armen, zwa.kken en onschuldigen en Wij' dienen een aanklacht in tegen deze onderdrukkers Wij' den rechterstoel van den Almachtigen God. 'Het bloeid der arbeiders, die honge rend de 'zwarte aarde der Oekraine be werkten, sChreit ten lieinel om' wraak en de stemmen der hongerige maaiers klinkt dtjor jot den God van Su-btópith. Wij' richten ons tioii de Christenen der 'geheel© wereld, tot alle mensohen die in God gelpjoven, tot -alle arbeiders on boeren eu yporal to,t onize landgenotóten, om toch aan te sluiten Wij' dit pmJartfeUijilr protest, ppdat ,doiZe stom 'weerklinkle over do gwheele wereld. i Ook jaan 'de radiostations v(erzloekien wij met 'den «leesten a,andrang him deelneming en protest in den aether te doen weerklin ken, opid|at dip wiporden opk' doiordrin'gen !>>t in de hutten van. (pnZe arme st.ervendo broedprs. Het w,are te w'enschen, dat tojl temidden van hun ontZettjenden honger en eUeinde, vóór izlj' 'den vreeselijfcen honJgcrs®tK)d sterven, nog de t'ijldin'g1 ©rlangen, dat hun broeders cn Zusters hun vreesdijte ]pt kennen, met hen 'bedroefd tojjn, vjoo-r hen verstjerving en l'ijlden. Merd-uren ,en tot God hun gebieden pp'ztenden. JDjat zal 'hun in hun vraeselïjk' lijden een tr<\ojst en sterkte aliju. (En gij! b'edroieïde, hCHgccige broeders verheft uw blikken tot den allcrbarmhar-. tigsten God, jonizcta Verlosser 'Jezus Chris tus: de beproevingen tojn welisWiaai' vree- selïjk mhar draagt Ze mét geduld pils uitbtoeting uwer izlpn-den, voor d© z)opdcn van uw volk en zegt met Christu(s: „Mijb; hemelsChe Vaider! Uw wil geschiede!" D|e> dejod, dien wiji uit Gods hand aapnieto'en!, is ©en heilig offer, diat, verbjonden me|t het tóffer van Jjesus Christus, U den hemel en het volk de VJ»rlfcssdng .tzjaj. ijren- gen. i I Onto hobp' is o,p God gevestigd." m,a,ar aanleiding geven tot een oinvCr- Irwikkelijké disc,UElsi'e en hMgstlwaarschijn- lij'k zouden ze jükaiar na morgein nooit weer terugzien. Hij' zou het hem' wel schrijven. Hij' stak de papieren weier in zijn zak; o,ok zijn trouwakte 'was ,er bij, viel h-em in. De boot vertrekt om vïjf' uur zlei hij verlegen. Maar je zult, er niet mlee vertrek ken, zei Mr. Fergerson 'glimïlacheind. Dg jonge Haitings haalde de sicho.uders op. Ik kan u paiuurlijk niet dwingdn1 om het te geloovlen, zei hij' scherp. Hij stond ,op van de sitocllauining. .en liep naar het raam. H,et was ,een zionnige namiddag, de wolkten en de regen van den morgen ware nverdlwieinem, een merel zat te fluiten in de hooge; bo,omen. Onwülte- keurig ztehittle Rob; het was nog nooit te Voren zoo- te't hem doorgedrongen hoe sterk hij toch eigenlijk w,el aan dit huis gehecht was, ho-e prachtig helt toch' |wel was. Oh, als hij toch eiens kion ontwaken pm tolt het besef1 tie któmen, da,t hij1 gedroomd hau, da*, alias 'een nach'timterrie' geweest was, het fezten van dat onbillijke teis- liament, de brief van Lilian Fane, zij'n Gegeven te Lamberg op het f'eest der •H'. Olga ,1933. AMERIKA Hen „ke(op"-fia,nipagnc. Ten-einde de consumptie te doten toe nemen, hetgeen van essentieel belang is voor het sutóoes van Rioasevtelt's pogingen om -de welvaart te herstellen, heeft Jjojhn- eon, 'de leider van de campagne vloor in dustrieel herstel, een nationaal p-ijo'gra-m ontwerpen om! het publiek aan te moedi gen tot kloppen, onder de leus „Klopplt nu". Hen bemoedigende laan'wSj'Zing is, dat het aantal Ctómmercieele faillissementen ige. durende d» week, die 27 jlfuli eindigde, 6lechts 333 was; Idit is het laagste cijfer dia,t in 1933 geregistreerd werd; dezelfde Week van 1932 bedroeg het 609. Dje alcohjojsmtóklkclaars te New lYoi'k ondersteunen pp .ypatriotistehie" wijlZe Roo sevelt's pogingen pte die juijlztein te ver- hojogen, aldus schrijft d© Ntówi York' Eve ning Post Satiristeh; zijl .hebbeln n.l. den prijte van 'whiskey met 50 pet. verha|ogd. Gandhi. Gandhi is gisteren per trein van Ahme- dab'ad naar Poon-a overgebracht, wiaoj.'' hij' Weer in de gevangenis van 'Jerajvd-a is opgesloten. I iZ'ijh aanhouding is geschied pp grond Van de 'bepaling v,an -de Wet inZake de bij zondere héV)0iegdhed»n in het resident- dohiap-Boin'bay v,an 1932. -Vjoigens deto Wet kan een gevangene niet langer dan twee maanden worden vastgehouden, ■Uiterlijk na jiwe<e maanden wordt hij' vrlij!- igefe-ten met 'een htevel 'zidh van onwettige handelingien te onthlöuden. Overtreed Mj dit btevel, dan kan Mji doior den i-eohter tot twee jaaar gevanglenisstraff wiordteli verolordieeld. M'en verwacht nu, dat Gandhi dadelijk dit bevel zal krij'gen, en dat hem dlan tevens een bepaald© streek affls Ver- 'blij'f|plaats zfel worden aangewezlea. Over treedt liïjl het hlevel en wordt hij1 weet' tot gevangenisstraf veroordeeld, dan zal hliji niet meer de gunsteh kunnen ge nieten, die bij' yorige 'gelegenheden zijn deed waren, toen hijl iigevangun w,as geztet op gpond Van de oude bepalingen van Bombay van 1857. Weer krijg in Jckol. Dei Japiansch-militaire auitori.tedt.em heb ben aangekondigd, dat ie.en nieuw offfein- sieif zal worden ingtezef in helt uiterst-a Wles(t-en van Jiehol in de richiti-ng vlam Diolonor tegen dia Chinetestehe. itroeplen, -die piuler leiding van maarsdhaük Eelntg Yoe Tsi,ang dien strijd tegen Japian blijven voeren. Actie tjegen volitev'er wil (tering. In de Gioioiisohc la,n-dStr-eek. De n<»dzCkielijkh-eid van handtleind o,pë treden tegen ontaarding vain vWkSzedetn cm geWcpnten heeft een aantal kdthio|lieke in gezetenen uit hef .Giopi bijeen doen kjomtelnt tien-einde te .beraadslagen w-ejlkte. miaaitreige- kumtoien worden. Na meende de Verga dering, dat niet langer Ejidledijk mocht wor- doio hdalfc ernstige en krach- worden oinderniO|me|n, teneinde op kortien termijn tot resultaten te genaken. Die aangewezen we|g liiert'otó is allereerst 'een beroepi op .de .gemleientelbe- sjtjiren, omidat de gemiaeinteibeislturen in deto vlu'gjgte-r nog dan d-e Jiaudsregaering tolt ingrijpen in Staat zijn. Uit de aanwezigen vormden zitóh de Gooisoh-e Acltjiegroepi te|gien wolLslvterwilid'e- ring. Heit VotorzittexSahiaip vjan d-eZe jageep werd !a,anvaard dopr den heel' mr. M. do Ko-rt te Buspujm. Als lelden tradien tot het -ciolmtié toe de heieren: K. v,an der Erve, Wj. vtan der Erve, beiden te B.us- huwelij'k vanmorgen in de kleine Scheme rige kerk, wakker worden en weer rijk, en gelukkig te zijn en vrienden te heb ben. Robert In -elk gevat moest de ond© Bergensen niet merkten, dat helt liem allemaal eigen lijk zoo a,an heit hart ging. \Hiji zou) laiC'Hieiwl en uitdagend zijn ballliinglscihap dragen. Hij -ging teru|g' naar -den, haard. De, oude man keek hem rnelt glinsteren de oc'gen fl,an. Veronderstel eens, zei hij' plotseling, dat -er een .andea' testament gerVclpdlen wordt, W|aardopr jij heer en meestér van de heele boei hier bleef', Robert. Dan zou je niet, meer over Australië praten, de.nk ik'! Robert lachte droevig. Veronderstel, waartoe dient het te veronderstellen. Dit is geen kiinider- sprookje, of -eien goedkoop romannetje. Neen, zei da onide Fergerson, nu geheel .ernstig. Het is de zuiver© waar heid en soimis fe de werkelijkheid nog romantischer -dan de verbeelding, Robert. De jonge Hiaifltin'gS, draaide zich lang zaam om. Hij had in heit Vuur staan sljaron. (Wat bedoelt u -eigenlijk'l sum; A. Wl. M. HeSl-e-nfellld te Na,arden; B. P. C. Slagheik' tp Bussuim, terwijl de keer C. M. J. Alevlen te Hjl'v'ersium zich met heit secretariaat hclasltte. VastgeslilUd werd een puoigi'am van werkzaamheden voor de' te, -ondernemen ia,ötie. De Raad van Zaandam capiluleerl. In den Ra,a,d van Zaandam1 is «en Voor- Stel aangenomen melt 158 stemmen, om alsnog Ojp d© begroeting te vinden ©ein soni v'an 111.000 gulden; de debatten 'Re pten hooliteakielijk over de vroeger rtods mcie,gedeelde plannen eenier straat-belasting-, die 56.000 gulden zteui opbrengen en een verhaal v!an de pensioenen op) de ambte naren >en arbeiders in gemeöptjediencit toifc een bedrag Van 20.000 gulden. iWlaiar dei comnmist en de O.S.P.-,er geen liat op dtezC voorstellen zonden gévten, Wa$ het van btelang, hoe de fraotia ,der S.D. A.P. zicli zo,u houden; vier spö. helUben Ijenslotte vóór gestemd. D» katli. hoeren cn tuinders vergaderen. Ondier voorzitterschap vian den heer J. T. Verheiggen vterglad-erde in hat Jaar beursgebouw te Utmeiclit d-e- Katholieke Nedci'landsche Boteren- en Tuindersbkmd. Na, de gabriktelïjkei jiaarversPiaj^en werd doior 'de nheer H;. Ruyller. lid van da Eerste Kamer een klonte inleiding gehou den over de vraag Oif' de land- en kuiml- hlouw-organisatieis op de juist© wij'zle en voldoende in de crisisWtot(ten zïjh inigeseha,- Rieeds het. aan dia orde Stellen, aldus zeide de heer Ruyter, bewijst, dat men nieit tevreden is. Ons geheeie land- en tuinlboiulwbcdrijl' is dour de wereldcrisisi aan leen einde gekte- men. Het bloediend© veredeilings'bedrijf kan nie.t meer worden vo,ortjge|z'eit, omdat heit buitenland de pirodulcten niet meer wil. "Spr. gaat dan na htóe het met de crisis- w-etben -en crisislmiaiartregelen is gesWld. Hiet Verschil tusislehen de CrisistarwelWet en de CrisiszUivelwet is zeer -groot. Bij de Tar- welwct otófent de rejgeeringsiciommislslariis toiezi-olit uit, tierwiji bij: de Zuivejlteentrale den regeeringsicoimtoislaariis bijna, -diotato- rale macht is verleend. D-e methode van de Zuivelcentr-ale is de juiste niet. Het gaat niet ,aan. .dat de regeoringsooimmislSaris gelden, die den btóe- ren toekomen, iu oen fonds kan houden, omdat de boieren anders niet bereid zullen aijii hun veie, vrijwillig of to geven voor de n.Gcdz«k!elïjk geia,chte beperking yan den ruziaVeiestiapeL E-an primiaire. f'ouit 'bij' de Ro'g|gesteunwet .acht spr., dat de verantwoordelijkheid v|oioit da uitvoering daarvlon «>p d® schouders der torwe-organisafiieis is geleigd. Bij de rund vee-centrale lveeïlt de re-geexin(gisclolmmi|s|- saris weier t-e gnoiofa bevoegdheid ten klopte van de commissies en zbnder daik dei orga- nisalieis zijn erkend. Spr. concludeert, dait 'de insobakeüing onvoldoende is. De Landboiuwmaohtlgintsjs- wet is moedig, Wlant de bedrijven mtóelten' geregeld word'an om zie te behouden. Op ae uitywring klomit heit cdhiter aan. Een 'g.edaiOhtenwisSeling Volgde na :dez-a inleiding i Nadat door enkelen van de rondvraag was gehru-k gtemaiakt, Worden twieje moties viaorgelezcn dopr de secretaris, uur. v. Hiaiastert. In de ©eiSt® Werd 'geoonsteteerd, dat ex, wat betreft de erkenning der organisaties inderdaad gebreken zijn, waarom de ver gadering den minister in oVerWegingl geeflt teen commissie ttei benoieimien, waarin ook' de centrale landbouworganisaties zijn verte genwoordigd. In de tweed© molti© Wordt geconstateerd,, 'da* d© ©ntztetltondei nood in deta. „tuinbouw in 'souunigte sitrak-en cataoltrophale aifmetin- gon heeft aiangeniopien. Dankblaiar werd kennis gemoimen van d© mededeielin|g vjan Ranter Kok, dat het beschikbare bedrag van i'5 mill, zial warden vlerhopgd. Bij Z.EiXc. wordt aangedrongen om met den in uitzicht 'geshelden sjtejin den moesten spoed Ik bedoel, dat ik toch- nog een an der cn later testament onder jo vader's papieren heb gevonden, Robert, waarbij' hij' alle vroegere beschikkingen herroept en je ttót eenig erfgenaam maakt. Er viel ©en tastbare stilte. De jonge HaUtiugjs stond met naar voren gebogen hoofd, doodsbleek cn met verbijsterde oiogen na,ar den ouden advo caat te staren. Is is liet wa.arj?. Stamelde hij hecsch. -- Houdt houdt u mij niet voor den gek,?. Mr. Fergerson sfpnd o-p en legde z-ijn handen Vertrouwelijk ,op de schouders van den jongen man. Het is de- waarheid, Robert, de Zui vere waarheid. He* testament iWerd niet dooi' mij -opgemaakt, maar het is; abso luut; wettig en Wijst jopx -allis eeni'g erfge- na-arn a,an. Je vader is altijd een eigen aardig man geWeest; m-en kon nopit we ien, walt hij van dien ee-nem dag opi den an deren zou doen. Goddank', dat hij ten slofte het. eenig juist© 'gedaan heieft. Roterf wankelde -een paar schreden achteruit. Hij leunde tégen de tafel', nog ongeloovig v|o©r zich uitstarend, (Wordt wervblgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1