NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DEKLEINEBAZAR Sola-Silver D DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Haftings Complete Sorteering groote waarde van publiciteit wordt gelezen in alle kringen FEUILLETON fl BUITENLAND AZIË BINNENLAND NUMMER 90 DINSDAG 1 AUGUSTUS 1933 29STB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaal No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG, Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager H.M. KONINGIN-MOEDER. 1858 2 Augustus 1933. Morgen hioqplb H', M. Koningin. Emma haar 75en verjaardag te herdenken en' zal zijl opnieuw in het middelpunt staan der nationale belangstelling;. Koningin Epmia, diei men in het buitenland iee®|s] heeft' genoemd „de liefst© o.ude dame van Europa", beeft zich in den laoiotpl der jaren zoo, één gelmaalft met heit Nelderlands'che volk, dat men bijna is gaan Vergeten, dat zijl geen Nederlandsche, .von geboorte1 is. H, M. Adelheid Emma Wtfflietmina The- resia,, Koningin-Moeder der Nederlanden, is een geboren prinses1 van W(aldeok|—- Fyrniont. Zij1 ziag bet levenslicht den 2en Aughsitus 1858 te Arofoen, de residentie van heit toenmalige Vorqtenidiom Wlaldeclk1. Baai' ouders waren George1 Viet|Oir, vorst van Waldeck en Pyrmont, ©ni Hellena, prinses van Nassau, wier derde dochter zij was. Zij bad nog jjwee zusters en pen broeder. Haar .o.uidste .zluisltetr kbeeg pp 15-jarigen leeiltijd tering ,en overleed eeuige jaren later. Dit maakte opl de jeug dige prinses Emma, een dielp® indruk eb hieruit ontstond baar belangstelling Voor de lijders aan die ziekte. Haar jeugdjaren 'braoht prinses Elmma grqqtendeefo in da residentie Arohsen dopr. Aan heit hol' Van den vorst vlan .Waldeck'Pyrmpnt werd zeer eenvoudig geleefd. In den zomer verhuisde men naar he;t\ k'asltleel te Pyr mont, terwijl ook buitenllandsche reizten werden gemaahlt. In 1878 kwlaim er pen groaote verandering in het leyfen, vab princes Emma,; zij1 .ontjmodbte toen d,en reeds 59-jiarigen Koning Willem Hl der Nederlanden. Zware slagen hadden den Koning getroffenna den dood v,an zijn eerste eobtgenoote, Koningin, Sophie van ÏWlurteinburg, leefde hij eenigslzins1 ia£- gezonderd. Kort, ma, kist -qerste bezoek van Koning Wdliebr 111 aan1 het. vlorslten- buis tel Wlatóock' volgde een tweede, Waarbij1 de verloving van den grijpen vorst met prinses Emma. bekend werd gieimaakt. Den 7en Januari 1879 werd1 in betj slot to Arolsenh at huwelijk voltrokken en drie da/gen latter betrad de jonge Koningin; met baar echtgenoot te Óldenzaal) voor bet eerst, den Nederlandsehen bodem. Bij1 baar intrede in bat nieuwe Vaderland Werd Koningin Emma door velen hartelijk1 ver welkomd en toegesproken, niet in bet minst door dm Koning! zelf. Hij w.a,s •dieipl -geroerd, dab hij1 zijn gade walk'oin' mocht heafcen opi Nielderlandslch bodem, „Uwe Majesteit", zop, sprak' hij1, ltan trotscb zijn opi de' ontVangsf, welke Uj hier wordt aangeboden. Als; Koning dei1 Nederlanden treft' mij1 dit -aogenblik: diep. Uwe Majesteit kan vexz-ekerd 'zijn, dat geen Koningin, der aarde op dit uur rij ker is dan U, rijk aan liefde, ver,Bering en aanhankelijkheid van, -ae® roemrijk eerlijk, trouw volk". Voor ba,ar huWelijk bad de toekmnsltige Koningin der Neder landen eenige lessen gehad vaar dem Hjaiaig- schen leeraar. Dr. L. Bieijnen, teneinde zich ecnigSzinsi vertrouwd tie maken melt de taal, geschiedenis, nationale; begriplpleinj toestanden, belangen, elniz'. va® haar nieu we Vaderland. Dit onderwijs, had zooveel vruehj gedragen, dat de jeugdige intelli gente Vorstin reads drie maanden, ma haar aankomst vrij' vlot de Nederlandschie ta,a,l verstond, schreef en Sprak. Terstond ma de aanklqmst in heit l'and trok het voirslte!- lijk echtpaar naar het1 Loio,. De vre.ugde om het, huwelijk werd redds spoedig giet* tamperd door het overlijden v|an Prins Hendrik', Koningis, broeder, oipl de® 13ein Januari 1879. De intocht Van de nieuwe Koningin in de Hesidenitje opi den 22en Januari 1879 geschiedde dan ook zeen ■eenvoudig. Bijha,. niemand droeg ei- ken nis van en zelfs de .autoriteiten waren er nijet bij tegenwoordig. D'e,s te luiisibex- rijker was achter de officieele1 intocht ito Amsterdam, welke in April 1879 plaat® Vondde hoofdstad was in feestdioisin 11 ernst in haar stem, de1 vaste wil die ■uil, haar blik' sp,rak, maakten diep® in-' druk op; Ha'ftjngs. Zoo ma,g je niet praten;- daarvoor heb ik je immers geen aanleiding geg(eye® lkmaar lafen we aian ziopietsi niet -denken ,opi omen, trouwdag. Laat mij jto ring nogi «eus zien, Mrs,. Hiailttnigfc. Hij nam ha,ar hand; eer kleinie bevende hand; waaraan dia tro|u|wring zlat. Teriwijl del jongie Hlalfltjqgsl ,er naai- klaek, voelde hij schaamte enzelfverwijt. ;Wja|ti had hij gedaan Wjait voor bron van eindelopfzlti zorg ongeluk had hijl in ©em moment van vlerdWaasd egoïsme vopr zichzelf ,en haar geqplend Dwaas! Dwiaas! H|et: leek beun of dui zenden stemmen hein dit woprd toe- s!chre,eu>wdenhij1 bleek zich qpi de lip|- fonhij wienschte zijn oioue® te, krunlnen sluiten voor die «plottende kreten. Plotseling Bef hij de hand1 van zijn vrouw los. Ma,ar nu, kwam. zijl spontaan op helm toe; ze ging ,opi haar telen® staan en legde met een lief geibiaar haar handen opl zijh ■a.llei straten en stege®. der stad waren «erepoorten en guirlandes aangeikraoht. Melt ,groo|t<e plechtigheid: werden de vor stelijke plersion'en in 'dei o,n|tV,ain!g|S|a,}(o® v:an bat tmenmlaligB Eijlnspporatlaitiion ontvan gen d,oor den Comtniasaris des Koninlgs, baron Hoëll. Twee maanden later Werd bat Oramje-Huii'S opnieuw in rouW geidloim'- pield' door beif plhfeeling overlijden v|ain Prins Willem, den kroonprins. De d^noioux-' oplvoJiging beruBtlte ,to,en bij' dien tweeden zioun vlan den koning, prins1 Alexander, Dclze was echter liobamalijk1 zeer zWIak en algemeen vreesde men, dat bet Oranje; huis ztau uitsterven. Gropib was dau -oiods' uei vreugde, toen opi 31 Augustus 1880 een Prinsesje werd geboren, d-aib bestemd bleek eenmaal' de Koiniagskroom fe zui len dragen. In jle weinige jaren, dai) Ko ningin Elmma mag slechts' hier te iainlda vertoefde, baid ziji reeds, de .algtelmeenb .achting en liefde van haar onderdanen weten te verwerven, niet in, bat miinstt door haar lielltaHigh'eid en symlplalthiekd peraoonlij'kbeid. De wijizle, wiaaroipi zijjhaar ci'OiCbter, prinses Wlilbelllmina, omzie thans reg'e,erende Koningin, heelft opgevoed en bekwa.aon gemaakt, .voior hia,ar hopgie, .vier- anlwoiordelij'ke taak, is ajlgemleem bekend en dwingt ieders bewondering af. En .met hoeveel ,'liefde en toewijding! heeft zij haar -ecbtg'enopt1 verpleegd tijdeus zijn ziekte. Rleieds langen tijd was de Koning lijdende ,a,an elem ernstige nierziekte «in te gen het einde der tachtiger jareai nam® zijn krachten dagelijks af. Koningin Em ma was altijd bij, heim oimi hem tie Verzor gen en de jeugdige; Vorstin, wie gjeiera moeite en geien inspiantningl te veel w,a9, vergde zeer Veel van ziehzlellf. In 1888 raadden de .gemeesheieren haar aan o|m «lenigen tijd ruislb te nieimen. Viergazeld valu del Prinses, bracht' zij tóen laein ibezioiek' n.an haar tante', die Prinaes-weidulwlei vpin Wied. Kort na, ha,ar terugkomst werd da Koning ernstig ziek', Zoo: Self's, dat' hij buiten sta.ait was de regeiering Wlaiar to nemen. Aanvankelijk aamv|a,arddie toeh da Raad van State belt geziag in naam' des Konings. doA cenijge maandein later werd Koiningin 'Emma, tot Rle|gen|tes' bieinpHmd. In het Staatsblad van 14 Norvieimbier 189Q stond d'eiz© benoieming. ,a,f|gleko,ndigd ear dein 23em d.a.v. averleeid de Koning. In rnaa-m (rad toien zijn dochter Wilhelimina. in zijln rechten, doch daar zijl nog te jonjg was Bimi zelf' te regeleren, aanvaardde Konin gin Eimma ddzc vaor haar dochter. Me|t Vaste hand, taet en inzicht vervulde dia jongo Vorstin ba,ar eondtituitipmeelie piliali- ten en richtte izij1 zich daarbij geheel naai de wisselende pioililieike 'oonstallaties, zopda,t zij tijdens baaj: regeering heeft' rekening moieten houden meit dei inzichten van vigr verschillende kabinetten, m-1. het kabinet Maekay, van Tieinhoivien, Tak van Poort vliet, Roëll en Pierspn. Buiitengawoino gaven legde Konimgin, Elmma lijidens, haar .regentschapi aan den dag, nieit irn 't minst' in de wijlzie, waarapi prj. haar dochter voor de. ha,ar wachtende taiak bekwlaamde. E|en groot opgenblik was het in .'onzia geschiedenis, toen Koningin Wlilhelimina den leeftijd had bereikt, waarop zij vol gens! grondWat 'geredhltig(d wias zelf de regeering- over ia nemen. Op, 30 Au gustus 1898 legde Koningin Emma, liaar 2ü« verantwoordelijke taak neer in de volgende proclamatie: „Dandigetnooibeln De taak, die mijl in 1890 werd toever trouwd is weldra geëindigd. Mij va» het onwaardeerbare voorrecht t;en deiel, mijne beminde dochter den leeftijd te zien be reiken, waarop! ziji naar haf vooa-scliriflü dei' Grondwet, tot de Reigeieringi woi-dt gietro-epien. 'In de dagen van smarf i«iu rouw trad ik' ,o,pi als Regentes van het Koninkrijk, thans schaart zich het geheele Volk1 in yreniglde om den troop (zijbe-r jonge Koningin. God beeft imïji iin' deize jaren .geafe.und, mijh dierbaarste, .wemjsch is vervuld. Aan allen, die mij meif raad en daiad hebben terzijde giaStlaan en, die scliOuders Wlat er .oiok' gebeurt, zied z'e| lang- zaam, ik zal aflltp blij. zijn dat j'e me getrouwd heiht. En ze kbste hem. •Er kwamen tranen in de optgein van den jongen Haftingsi. 'Hij voelde zich' 'ble- scihaamd, Vernederd, maar oiok gleroieird. Ik wil zlop graag goleld voor je, zijn, stamelde hij! met jongensachtige! impiull- siviteit; hij ,b,uikl'ie zich en kueltie hia,ar ooik'. Die rag® had opglelw.uden tpen hij' al leen dooi' het dorpi teruigtreied; een bleeke z'oinnes'tnaal k'wani door de Iwbjkeu gluren ,en toiovërde gouden soliitteringen iinl da kleine p|liaisisien oipi den weig; ©en troiep snaterende eenden vloigeta op na,ar den kant van dien welg. Scott'. de herdershond, kwam hem doiol da oprijlaat iteigemolet rennen. Bflmnt sfoind in de: opien deur. Mr. Eergersloin wensdliib iu| tie gppe- kten, Mr. Bob. Hij zegt dait het heel be langrijk i®. Rob hing zijn ja,9 op veegde aor,g- geweesf aan den oiuldeiii EeijgeBsdu te schrijven w,at hijl bad' gedaan h|oe hijl de lijn van ,zijln ïiervieln Voppr de 'tpeikloimisili ailgieihak'end had. Hef zO|u, geim!akikiel'i]lk geweest zijn te sdhrijlven, maar het stoheen hem vrijtvel loornoxoigelliijik a,les mondeling te verklaren. Is hij, in de bibliotheek.?. mij' gesteund hebben door hunne; liefde en gehechtheid, breng ik' Mijbeb daink. Moiga bet 'ons land met zijn bezittingen en Koloniën onder de rageering Van Ko ningin Wdlhellmimia, wél gaan! Bef 'zij grooif, in alles', wiaarin ook een klein) vioiLk grolob kan zijn. Ik treed af' van de booge pliaats, die ik' in ons Staahs'w.ezien helb be kleed. met. den diepigevoelden wenscb, dat opl Koningin en volk' teziaimeu, door de nauwste banden vereemigd, Gods zfeigein blij've rusten. Ejnmia". Hoewel .Koningin E,mma, met, ba,ar af traden als Regentes ongetwij'fleUd haar moeilijkste ta,ak had' neergelegd, wierd lia,ar Leven er niet, dooi' vargemakkalijikt'. Vanaf' het oo'genblik, dat zij1 de regeiering ia.au haar dochter overdroiog, wijdde zij zich met nolg meer zorg en heJangshellirljj dan voorheen aan de zieken, de ongeluk- kigen en mi'sldeeldep. Een- gsfuiiglaniiEi hier van is het Naderlandslch San-aihori'um vioor Longlijders „Oranje-Nasisau-oord", hetwelk zij in 1898 sti'chtte. Hiervoor slchonk' zij lief a,an haar belioorende landgoed alislmeide dei drie ton, welke ha,ar door da natie als geschenk waren aangeboden. En1 nog steeds, ook in latere jaren, is 'Kpninlgliiiï Emma haar helangsitelliingl blijven bstopi- nan voor maatschappelijke toestanden ©n ondanks haar hoogen leefltijid verschijnt' zij nog geregeld op tentioonistelllin'igjenl wn dergelijke, waar zij; duidellijike belwijzen aflegt va,n mede te JdVen met al hef geen in Nederland en zijln: Koljoniën om gaat. i I l DUITSCHLAND Geheime comm. erg. pnfdelri'. Een uitgebreid .onderzoek' yan de po litie te RëoMinghaiUslem hee'flt aan heit licht gebracht, dat tolt' nu; to,e onbëklende c|om- muniatisiche leiders yian BpNijii uit .heb ben ge! ra ebt de leden der vroegere K.P.Di. fa vereienigen in een nieuwe geheime orga- nisaitia der revolutionair1-:'.1 v'ak'vereendigings- oppiosifie in heit geheels rijk. De fijlltollea- ding was er vooral op uit, de acitie dei' oppositie, die door de arrestatie der leadens fo;f sjtiaan was gekomen, Weder te doen herleven. Tel Gelsenkirohien zijn drie ronde func tionarissen gearresteerd. De plolitie was opi de hoogte gebracht van een samen komst dei' leiders uit het Roergebied in een b-oech bij1 Karnap en heeft dei deel nemers met die hulp van S.S.- en Sl.A.1- leden gearresteerd. Eimmerpflennig, de nieuwe coimmiunisbjefche organiHatiieleider voior heit Rpergebiled' kion ev'eneens in, hecli- tenisi worden genomen. Verder zïjb 15 functionarissen uit Essen, Dort|m|und, Ge-1- senkirchen, Duisburg, Gladbeclk enz1., ge arresteerd. Elen groiote hoeveelheid mate riaal is door de politie in beslag gleniomen. Da organisatie was 5100 ingericht, dat ,de ■eene „functionaris den anderen nief kende. Volgens de beklenfanis der geiarrasitieieirdlejn1 was bet hoofddoel de oudlermljhinigi der N.S.D.A.P., welke mef alle middelen wterd nagestreefd. Miet name zon men. trachten da opneming van communistische elemen ten in de N.S.Bj.O. (nat. ®oie. 'bedrijifsfclelleni) te bereiken. In heit' geheele rijk zioni e©u giiootsicheepsthe propaganda wprdien ge voerd. Te Doortmund is een agent'-phoNoi- oafeur Ja,, mijnheier. Hiiji kwam jujsit nadat u, weg ;w|asj mijnheer en zei dat hij: zoiu wiaohfem. i 1 R101 bhing zijn jas opi en veegde zorg vuldig zijn eehoienen ,o,p| de mat ia!; za wanen Iwlel hoeletnlaal niet viijlj, ntaar hij mioieisf tijd winnen. Blupti Iwlaiehtte opl aem. Heb je dien geblotehelden klerell nog gezien vroeg Riob onvlerslchillig. Hiji was er heeltemaial' niet nieuwslgierig naar, maar zijn zenuwaiohtigheid zöcht elen Voor'wend- sel ,0111 wat te zogglem. Blunt fronsto het voorhoofd. Hij' slenterde vanmorglen weer om het huis, mijhheier en nadat u uitgegaan wias, Mi'. Bob, Wjasi hiji zop, brufaal om ia,an de voorde;ur naar u fe vragen. Ziei daif het van gTOot belang w,as,. Aha,, JaAto Riolb. Wat heb je gezegd Ik (z!ei hem', daif u uitgegaan wa,s, Mr. Rob. Hij Zei dait hij' dat' wist'. Hij! had m zien ga,an ;en wou graag wleitonl iwlanneler u t|erügkwiam en iwlaarheien u gegaan wias, too'n bTUifale kerel'. ïk heb Sco|t|b ',olp hem afgestuurd en daarna heib' ik hem nieif woer gezien. .W|af zal ik tegen hem' z'eggen iajs hij! w©er Koimlf, mijtahleierji Rob aarzelde; er k'wani ©en gi'imimige treikl in zijln pogen. Gandhi wfer gearresteerd. Reuter melddlei vannacht uit Ahnwda- b;aid, dat Gandhi en zijp vr.ouw gearres teerd zijn. Een nader bericht mleldt, dat ook Gan dhi's secretaris en 32 van zijn vloiglefl'ingen zijn opigepiakf. Men heieif all® na,ar de Sabarm.atj-gelvangenis te Ahenndiabad ge,- bhaOht, l)|e bcstuiursrcorganisatie. van den R.vK. Middenstand. 1 1 Ppnderdiag hebben te Utrecht de bijeen komsten plaats gehf^d van da verschillen de bestuursorganen van den Ned'. R|.-K|. Middenstondsbiond, Wapr de relprganisatie van bet bestuur van dien N.R|.K!.iM.j pte gevolg yan da Versterking Van het ver band fusschen stands- en vakbrganijs^ti-e in da kafhoRokte( middenstandsbelw|elginig,, hgar besfag, hae|£lt giekragen. Allereerst hield da thans opgphavan ,Vakra<ud van den N.R|.ïö.M. een vergade ring tot sluitipgzljlner iwerk!z|a,amhedeh. In deze druk beitobhte varga|d)efi'in|g( heeft do vqorzitter van het VakbestUni', da heer C'. (J,. N.otenb(opm' de Bruyn te; R|oosendaal, ontsfa,an en lwerklzla,amheid Vfin iVakbesfuui' en .V^kraaid gemeptoreerd. Het besfaan van de|Ze vakinsfantia naast het eigenlijke bestuur van dein N. R. jK|. {M. (w'erkte steeds oan'slabhtigniet Btajld wits even duidaLijIk, 'Welke vraag stukken in da vakinstanties en wfelkle in het eigenlijke bestuur 'der organisatie thuis hoprden. Spreker juichte djan qo[k! -het afsterven v|an den Yak'raiad en izlijln opgqan in het niaulwe Centraal Bestuur .van dan Bond Jien Zeerste toe. i (Die, heer Notenboom! da Bruyn dankte jalla ledlen van d® Yjaikraad vqor de ond®- vonden samenWlerking en in het b'ijlzpndeiL' de heeren Pt. Jl. V,an Beurden i©n Mr, van Hsllenberg Hubar, led® van die B|Ure|a,ucoimimssie van die N.R!,K!.M. Die haer O. Sitruyjokën ta 's Giiajvlen- h|age, heeft namens liet Ho|ofdbestuur van den NjR|.Kl.M, den heer 'Notenlbloom1 dq Bruyn hartelij|k dankl 'geizfegd vopr de door helm' gedurende izbpivala j,aren aan .Vak- bestuur en Vakiaaid ge|g'ev,en leiding. Hierna werd hief nieuw© Centraal Be stuur van den Ned. R!.-K|. Middenstands!; bond, Wiaarin 'zitting hebben twieie ver- -tegenWoprdigers van iedere dioidesano stands'oi'ganimtie en één vertegenw|opr-, dig® van alkl® landeBjlkon Vakbond a,aln- gesloten bijl dien N.R|JË|.jM'.j dj0!01' den af-, tredenden vqorzitter van d® bond, dein heer Btruyakten, geïnsfaltoerd- In zij'n installatiereda Zette de heer Strnycken uiteien, hoe dia gesteglen be langrijkheid van de valkorglaniSatie' in het geheel van de Nied^rlandsche 'R|.-Kl. Mid: denstandsbewqging, aanleiding was geweest om iaan da Vakbonden, in plaqts van enkel advise erende bevoegdheid, medqz|c |o',, genschap1 toe te| k'enqen in de leiding van den N.R|.K|.'M'.; I Spreker uit den w'ensoli, dat de nieuwa bestuursorganisatie z|af ledden tjpifc ver sterking van de katholieke middenstands organisatie en tpt krachtiger behartiging v,an het middenstahdsihelang. Vervolgens werden dppr de v®"tegen- wqordigers der bijl den N!.R|.K|.M, aange sloten .Vakbonden, die1 de zopg®aamde „Erkenningsverklaring" hebben ontvangen als vertegenwoordigers van de viakargani- satie in het niieuWe Hqo|fdbestuur van 'd® N.Ri.K;.M. gekoton da heeren H. J|. D. Klein Slchiphorst, te Hiaarleim1 (Ned1. Rj.-K|. Bond van BloiuWpatroons), J;. H. van Lan gen te DML'f't (Ned. iRl.-E. Bond vtó Loodgieters- en Kpperslagerspiatj'oons), C, Burger te Amsterdam, (Ned. Rl-K. Hanzen bond v,an Melkhandielaren). Zeg hein, zei hij', dlat' ik' mioa'genimid- dag naar Australië v®*ttrekl Mr. Roib! mijnheer! het blpiziendia geizjcht van den ouden Blumitvlerblieiek|t|e|, hij'1 stpud zijn mëiesiber melt opl® implnfl aan te kijken. Major .dat melenf ui tod» niet, Mr. Roib. 1 Toich wel, Zei deze. Hij' draaide zich om en liep maai' de bibliotliieiek', Blunt verbijsterd achterlatend. HOOFDSTUK VI. Robert 'bleef lean opgenblik1 in de' gang staan, met .zijn hand op de kruk van de gesloten de,ur van de, 'bibliotheek, zijh hart, klopte, hem in de kjeiefl'. Hijl Voiel'da zich helelemiaal' nieiij oipl Zijh gemak; d© oude Eergerepn haid zulkle doprdripgendo opigen. Hij wist hieel gloied dat> de oude haer zich hefitiig zou fcanitien telgen z'ijh huwelijk. Toen R|ob eindelijk die dejui' qp®dlei en de klamer binni®it.rad, deed hijl dat met het hloloifd .uitdagend in d® Pek, dei man in den gropiten gemakkelijk,en sitoel bij: het vuur. moeft wiel den indruk' krijgen vlao ei® schooljong®, die zijh straf in pmt- vapgst kWajn nemen en die zich groot wilde houden. De advocaat stond pp en kwam hem tegeimoiet met een v'riendelij'toem glimlach. In de pauze kwam het Hoplfdbéstuur in zijn nieu)we samlenstelling ibijieen in eerste vergaideringi vqo|r het opmaken dhr voordracht voor de benoeming vlan een nieulwen vqorzitter va® de Ned. R.-K|. Mid'denstjandslbhud, Dfe heer S|tr|Uycken wenschte in ver- blapd m'et zij'n gevorderd® leeftijd niet in laanmerldnlg te klom'eii als voorzitter van het gereorganiseerde Hpo'f'dlbestuui. pqor de voortgeiZette vergadering v'an 'het Centraal Bestuur werd1 overeenkom stig de voordracht van het Hpofdbestuiurt met .overgqaota iheerdeirheid tot .v'ooiiiz. van den N.R|.KI.M. gekbiZen de heer Jjos. Meaj'ring, te 's-H,eTtoge®b|o;sch, voprzitt® van den Bosslche» Diolclesanen R. -KL Mid denstandsbond en tot dusverre 2© voor zitter van den nhijuml Financieel© plannen der regeering. Ingrïjlplenda mqatreigeilen, D|e minister van financiën heeft bijl de s'chriftejljj|ke behandeling, ,e® het daarna gevolgd© m|ondcJinge overleg in het .af'dëe-; lingsonderzlpek over heb wetsontwerp; totl heffing v;a® ee® OmZetjbelasting 'gelegen-, heid gevonden, ©enige mededeelingqn tpi doen pyer plaqUen dei', regwingl op! finan cieel gebied. Kort samengevat kOm'en deze 'hierop) •neer: OnomstoptejUjk' st,a.at vasit, dat bij handhaving van alle bestaande tijdelijke heffingen re;ed!s op| een tek(oft va® .om streeks if! 100 millioen pp| de begroqting 1934 Zal zijn te reken®. Diaarnaiaist za) de crisisdienst aan begrqoting 'zteer Zwlape eischen ga,an stellen, omdat d© financiering van deze uitgaven ten htete v,a.n liet gewone budget k[omt. Om een en ander te dekk'en Zal de O m- Zetib1 eliasting ministens 85 millioen moeten ppbtengen. f Daarnaast overwfeegt de regeering le. Maatregelen om het spqorwagtekdrt mop, spoedig mögelajlk' tei doen verdwijnen 2 e. heffing van een crisisinkomstenbé'' laating 3e,. invoering van een qqup|onbelastin;g( 4e. verdere be|Zuiniging| op| d® Staats dienst (ft® ppi salarissen). 5c. Aan 't vraagstuk der belasting Va® het vermogen in de dgo d© hqnd wordt mede aandacht geschonken. Een vqorstel tot heffing-in-eens oven te gaan is vpn de reige®in|gi niet te ver,< wiaAten. 1 1 I ak 4: Gelijk doior het Kabinet aqnstonds na Zijh qp,treden is v©rklaardt is d© Riege|e- ring v,an qopdeel, dat ,bïj| de bezuiniging zqoyer mogelijk 'Z(al inbeten worden ge gaan. Dlaaribij! Zullen qofc de nitgaVe|q| voior leger en vloot niet buiten beschou wing worden 'g'elate®. De ZiensWüjlse, da,t zonder b'elastingver- hooging- de oplossing hier Zo® zijh te Vin den door iiikrimp|iMg Vqn het Overhedds- appar,a,at en verfaigihg van 'de salarissen, kian de minister allerminst deel®. Irik'rim'- ping van het Overheidsappawf 'Zal Zeken onvermijdelijk zlijjn, d°ph de .problem®, w'aarvqo.r Zijl de Regeering stelt, zijh aller'- minst zqo eenvoiu|dig, als die betrokk® le den schijnen te meen®. Ook zie men niiet vjoprbij! dat Zoplw'el in 1931 als in 193.2' maatregelen Zijh genu- mén tot eien niet jonaanz'ionRjke verminda- l'ing v,an die salagi®3^ van liet Rijksper soneel. Bijl de® z|orgelijfcën finiapciqelen toestand izal een verdere verlaging p®vfer- mljidelijk Zijln, dooh hier is het dan pok na, alles w®t in de vorige jaren .reeds, ge- .tcllicd 3,]^1 pjpti i yi lynyip.TrnlijlH pJlljilcli^i fT da,t de rechtvaardiging van deZen mdatj- regel Zal kunnen' Zijh gelegen. Op de vraag van enkele leden of! mijat' mogelijk Zal Zijn, d|qor e® w|ij|zigïhg van (1© inkomstenbelasting tegeaqo;et te konten aan de gr.qote gezinnen, Zou de minister op dit qogenblik het antw|oord schuldig Willen blijven. |Hfjl is biereid ,a®n dit vraag stuk aijn ernstige aandacht te g!ev©n, Wan- Wfei, Robert? Rob ging opl de L®- ning van een stoiel ziibtle|n meif zijh ruig naar he.t lichb; hijl haald© tiashend zijn oigarettenkbker vioor den dag ren plres®- teerde Mr. F®ge|rson. Ik ben blij1, dat' ,ul gekomen bent, zlei hij! met e® vaste stem, dia weinig in overeenstemming wias nleib zijn innerlijke gevoelens. Ik had hl juisi vanavlond will® schrijlyen. Hij zwieeg. AVerkelijk? glimlachte Mr. Fergeir- son. Robert voelde zich, geïrriteerd diootr (lien glamlach en ging haastig vqort: ik nad ul wiljllen schrij'v®, dat ik mlorg® m'elh een v.an de, Orientboloten ®a,ar Auisitira- lië vertrek'. Hot' is vtoPkoimien doiaHofo^ voor mij om ®og langen hier te bliijvi®. Ik' mloet zien, dat ik mijl o,pi ©en qf .andere manier door het leven sla. Hij, dacht wa|t d© oiude, Ferg®so® Wel zoul z'eggen, als de woorden, die ham! Ver der op de lippen lia,gen, eenmaal uitgespro ken zouden zijh, mtaar de oude Pergersc® liet hem geen gelegenheid het slmsabia- neele nieuws te Vertellen, Wlaut hij viel hem in de rede: Een tamelijk plotseling belsjlui't, vind je niet, Rqbert,? (Wlordt vervWgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1