4EIJN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND 3 VACANTIE-AANBIEDING? 0EDK00PER, AGING. Eerste Blad f van OVER DE GRENZEN ME sche Courant DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS |i OPRIL MARKT MAGDALENASTRAAT CHE COURANT ■ONIËN Lage Prijzen, ide ALBERT voor uw levens in profiteert met n opnieuw van NUMMER 89 ZATERDAG 29 JULI 1933 eldig van Augustus Extra aanbieding. it- en Handelsdrukkerij BOES Dit nummer bestaat uit twee bladen f| BUITENLAND |~1 BINNENLAND Waarom zou U ook niet profiteeren van onze Wij ruimen thans, ver beneden de geldende waarde, al onze ZO M ER GOEDEREN op. U kunt dus juist op tijd nog een MOOIE JAPON voor weinig geld klaar hebben. In KRAGEN, CEINTUURS, SJAALS, KOUSEN, HANDSCHOENEN, GESPEN, KNOOPEN, enz. zeer voordeelige aanbiedingen. - U slaagt zeker in: UIT ZEELAND MIDDELBURG GOES aken in Ned.-Indic. it Sterab|a.ja: Bij de be ien Zeiekrijgsraad van de- korploflafal-sdhrfjlver J'. v'. viei aanzetten tot lopz'ette- mhcid ten. laste wlas ge- sn van de uitdrukkingen i Batavia Weten ©r g®en moesten daar de jraote- ns naar beneden gooien'' niet meer verzoeken, wij ïischea is Wel wat scherpy v,an ons o.oW (len heel'en tei snee brood en. de volla heeft beklaagde nog aan. toegevoegd, dat hij ztoo- van den Marinebond als der Koningin Was. Reiki, dat hiji had voorgesteld' Üen 'Hélder ,de pJati'nnaJfe- en 1 (Mpi het hijscjhéh van ehteiwlpgie te la,ten, het-, fwlajijk! was genom'en. Hij slid getracht hebben een id te Cidftenen op1 de söhe- ior hij' voortdurend in con- >t den burger-beritiitede® Bteikl. Kou op Kjerstay'onld igan (mjarinevliegkalni'P') 'n ichepélingen hebfbten geor- üjj ,dfi| officieren en hunna- rdig waren, hetgeen hemt mimen werd en ziqo nnge- nden, dat hijl .{ajLs bestuiurs- ken. »aad> verooji'deelde V. d. L., sch, tot gas mhanden ge nder iajftrek' vhn preventief, ontzetting uit de bevoegd- ■eiwtapende mocht te dienen» 298TB JAARGANG per pondspak 10 ct. per pond 9 ct. >er groot blik 46 ct. per blik 13 ct. per pond 6 ct. 4 pond voor 25 ct. per pond 29 ct. of 1 groot blik ABRI PEREN, met 1 flesch zamen voor 75 cent 3r groot blik 51 cent )er groot blik 63 cent ligste Krui- ederland. AT 6, TELEF. S in iranten ma's, Wissels Takelwerken ten, Dankbetuigingen jning, Reclamekaarten ekaarten, Convocaties rten Enveloppes s, Servetten drukken arken arreerend oemde Drukwerken zjjn n ons gaarne aanbevolen NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; Telefoon Interlocaa! No. 207, voor Redactie en Administratie. Bijkantoor MIDDELBURG. Markt! en 2; Telefoon No. 474. Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Weekrevue. De Economische Conferentie te Londen, -waarop die optimisten, die gelukkig nog niati .uitgestorven zijn, zoo. bou,n|wdera, is Donderdag verdaagd. .Verdaagd en niet gesloten. Waalt bij sluiting -zou mem moe iten erkennen, dat zij mislukt w.aa en dat onplezierige wqord gejbruiklt. 'n diplomaat niet graag; al was 't alleen om de regee" ring, welke hem .uitjziomd ..de onaangena me ontdekking te besparen» dait de tien duizenden voor hem bestede guldens, weg geworpen geld zijn. Dr. Goüjn is echter gelukkig geen di- pLoanaat, voor zooyler men onoprechtheid met die categorie staatslieden veraenziel- vigt. En onzle miin.-pres;. stak' het dan ook niet onder stoelen of banken, dat hij bar ontevreden was ovter het vrijwel resul- ftajtloos verlpopi. De eenige hooip|, die dr. C-olijn noig koestert is, da.t de conferentie tenslotte zal leiden tot toenadering tus- «rien eenige landen, die mag toegankelijk zijn voor reide en gezonden, zin. Helaas zijn er dait) nag slechte weinigen. Duifschland gia.at voort dein wanbetaler nit te hangen, Amerika knoeit naar har telust met zijn muniti, Eingiellaind torpedeert da overeenkomst vlan Ouichy tusisichem Ne derland. België en Luxemburg, enz. Het eigenbelang spteeft 'n valsche eerste viool en korfzidhtiigheid is de dirigent. De met|hode-Ciojuié burgert zich ook bij da p.olitici in. Die naib.-soic. leiders ,in DuitSchland bezweren thans ieiderem dag, dat de revolutie vjoorbij is .en denken zleikier ialdua 'n .illusie werkelijkheid te dolen worden. Woensdagmiddag werd klokslag twaalf door 't geheel» rijk' en speciaal in de vervoermiddelen een razzia gehou den. Ieders bagage werd opengerukt en uifeiengehaaldallemaal moiesit men zich het fouilleeren laten welgevallen en bij het minste oif geringste zweempje, van verdenking, werd men ingerekend. De resultaten van deize drijfjacht moeiten zóó groot, zijn geweest, dat men .er compleet mee verlegen was. Het, .aantal .gevangenen is daarom niet, vermeld. Het is zoo. gek, wanneer de buitenwereld hoort dat, een voor populair uitgegeven bewind, bij tienduizenden zijn tegenstanders beeft. Da revolutie is vloorbij! Aan de dood straf zal echter gr,qo;te .uitibreidingi wor den gegeven. Wie zijn hand .thans op heft) (tegen .een nazi, zal stomp. Afge- laoipen! De dood ook voor degenen die vertellen of schrijven, dat de nazi's mis daden bedreven hebben. Zulke laster moet in het bloed gesmoord worden. Tegelijk bepaalt de nieuwe verordening, dat iedere misdaad, door de nazi's vóór 15 Juli 1933 bedreven, vergeven zal worden! 't Schijnt idat de logica, tegepijk met de -revolutie werdwenen is. Da eigenlijke .ondergrond van da dra conische1 nie.uwe strafwetten is nabuur- lijk, diat de leiders, volkomen op de hoogte met de terreur van hun wildste aan hangers, aan deze terreur een eind willen maken, zonder die terreur te erkennen. Na 15 Juli zullen ook de nazi's gestraft worden voor Vergrijpen tegen lichaam, le-van en Vermogen. Diait is de gqeda flik ;diö in de vreemde nooit zit. Als men. haar nu maar k!a,n kraken. Ook dielz'e week zijn weer verscheidene gevangenen „bij 'n poging! tot ontvluch ting" afgemaakt De revolutie is nog niet ten einde! In Spianjie nieuwe geruchten van tegem- revolutie. Ook daar massa-arreataties. Volgens sommige Spaansche Bladen had- iaien do anarGhisbeii éleai groiafce revolution- name beweging vooorbereid om te pna- teateeren tegen de nieuwe yet betref fende de handhaving der openbare orde. iMjen vermoedt, dait de monarchisten v'an daze beweging hebben wiïïjen ptafiiiteeren om een riaahsgree© te doen. Vandaar, dat ook_een groot, aantal rectobsche effieimientten in. nedhtenisi werd g'enoimieini. Ande're bladen daarentegen geven als hun meening ,.te kemimem, dait er van. een samenzwering eigenlijk gezegd geien spra ke wa,s en d'at Azana door een denkbeeldig oopiplot de aandacht van de wanheüfo positje van zijn kabinet trachtte af te ..leiden. Arm land, dat onder zóó'n bewinjd zucht. Met bawandenensWiaardigei moied hoeft da nieuwe aartsbisschop: van Toledo, mgr. G"Nna,,in een herderlijk sclhi'ijfvlein de won den van zijn land ©ni deszielDfls beisltijiiur gepeild. Onder da uitwendige oorzlakfan noemt de nieuwe .aartsbisschop in de plaats de werking van den satan, testes' grooibsltlen tegenstander; verder, vrijmiatselarij „oorzaak en geheim werk j®g 'fefviens v|an aiifo revoluties, in het pzonder y,an die welke zich in Spianjie ontketend"vervolgens, »ein foome- ™s inteÉeot|uia|li|Sime, hielt politieke laisis- "W; en tenslotte het Kodailfeme melt zijn ;ma.terialiStisohe opvatting van het Beven en va,n de geschiedenis,. Als inwendige oorzaken van den. .travi- rigen toieabaind, waarin de Kerk in Spiamije api hot oogienblik' verkeert, noamt migr. Gomma de lauwheid in heb. geilhof, lieit gebrek aan ware godsvrucht^luiheid en de Siplaansch lafheid «toe KathoiEelken. Van regeeringswega is gjeZeqd, Schreef mgr. Gamai, daib Spianje nieit Kahholieik meer is. Spianjie is wel Katholiek, maar het is 't in geringe mate. In plaats van de levende rote Van ons <quda gefoof iis heit losse zand gekomen van eein jgodsdienst van 'bijgeloiof, v;a.n gevoelt en slepr. De godsvrucht vlan velen .onzer is gerin|g„', wijl zij nieif wlorteilt in een 'dieip! geloof. Echt.e gadtevruich't .vraagt offers en daar deze offervaardigheid ontbrak, sloeg men heb werlc der niaulwe wetgevers Zonder eenige bezorgdheid ga.de alsof' het d!e ge woonste- z.a,ak van de Wereld gold. Met nadruik wees mgr. Goma dan 'er óp, dat de Katholiek zich niet kan splitsen in den persoon van den christen en dien van den Staatsburger, daarbij blijkbaar tens,pielend .oipl de bonding van 'Al'cala Za-mora Wiel zWaar moeten de Spanjaarden boe ten voor liun halfslachtigheid. Hun Schoo ns land, met die prachtige traditie, de speelbal van de roode ravioluitie-mannien1 Gister werd bekend, dait de regeerders van Spanje de .regeerders Van Biotvjeif- Rusland zuilen erkennen. Prachtige coa litie. 't Cam.pngnonsch.npi van RplBert en Bertram herleefde! Ook Portugal heieft na eenige jareD rujsb weer zijn normale beroering, .gekre gen. De. schuld wordt ditmaal! geschoven opi de. fascisten, die aldaar heit blauwe heimd ,als kieedingstuk en omderscheidinlgs- teieken kozen. Na 't aombere Italiaan- senei zwart en 'f viez© Diuiteiehe1 bruin, kan dit blauw, wanneer men 't pmi da blijde tinben hoiu-dlt, .een fleurige aiflwis geven in de politieke-hemdeH-baWeg, Als strijdlustige lieden zij hun heit ko gelt jj es-blauw aanbevolen Het piatroleumgeisehil in den Gran Ohaco t.uisschén Bolivia en Paraguay .loopit gelukkig naar zijn eindje. Beide partijen schijnen te gaan zien, dat zij' .gebruikt worden om de kastanjes uit het vuu,r te halen voior 'n paar spleculatieviei concerns en yterzochten eierst. den ViolkeWboind om t.usschenkomet. Laiter vonden zij h'elb Vei liger oiin dit; hooge college buiten hun affaire te houden; gaven hun vloorkelvtr te kennen voor bevriende buurstaten als scheidsrechters. Die verstaan het klap pen van het zweepje beter en bovendien is het meer in den .geesit van de lepr, die da groiofe J.a,mes Monroie, Verklondigida: geien EuroipeieiSch'e neus in Amterikfaiata|- scha zaken! AMERIKA Dc occontmisthe dittal.i.ur. iv.aar Reuitier uit Washington meldt, neefit; j resident Biooeeveit, aangemo.eidigd 'dóiL'-r den weerklank, dien zijn campagne in de St|aiten heeft gevonden, beslotein zich nieuwe volmachten te verschaffen tegen lien, die achterwege blijven zijn „oodes" tos te piasiSen. Naar men aankondigt wil da president VoUmaicht hebben om zelf na, 8 Augus'fjuis. na hét hooren der befrokker piartijen. de Iqonen en werktijden te. bapla- len in sim badrijVen, die zijn code1 inieib hebben toiegepast.. De Kan. familie niet naar Orange. Naar wij vernemen hebben de Koningin, na Prins en de Prinseis eena uitimoodiging van het gemeentebestuur vian Orangeiolnit- va.ngen om tegenwoordig te zijn bij da piöchfige viering v'an dien 400s|fcen gejboior- tadag van Prins Willem v!an Oranje, wel ke aldaar morgen zal .plaats hebben. D.e Koninklijke flamiilSe is tot Baar leedwezien verhinderd .aan dia iuitejaodi- ging gevoilig te gevlen. Hiar.e Majesiteit heefit aan Hiaar Groot meester ,en Opipie-rcereimomieimjeiesltiar graaf Du Monoea.u en den ri(;maeis|t'er der huza ren baron Sintema Van Groivlesltóns opge dragen om Hare Majesteit bij deze 'her- denKingsftpsten te vertegenwoordigen. Crisisfcatermcrk. Da OrL.sjs Ziuiviel Centrale maakit be kend. dat voor da waeik v|an 30 Ju]i5 A.ugustteis de prijs vian helt crisisbotennea-k ■ép 1 1 pier Kg. ien van de vervoerveirguji- mng van buittenlandSche bolter o.p 'ft 1,10 ■per Kg. is bepiaiald. H«t gcbe.urde aan hoord van de „De Zeven Provinciën". In de M. v. A. inzake de begrooitiinvs- afd. Marine wordt bevestigd dat acht.tïen officieren strafrechtelijk z'ul-en worden vervólgd in verbond met da muiterij aan boiord van da ',De Zevlen Provinciën)". Da verziafnielmg van gegevens voor heit WjtJjOiek is nog niet' beëindigd. De judsite daltum der berechting iis nog nieit vastgtelteM, doch dat de berechting te Soerabaja geschiiedt, schijnt thans zeker te zijn. Concentratie van scholen. Uit Friesland bereikte de redactie van „Het Volk" heit bericht, .dat de opheffing van niet minder dan 600 scholen in het geheel® land en 58 scholen alten in Fries land, voior de deur zou sf,aan. Na, informaitje aan het depiarbetmenf van onderwijs, kunsten en "wtelteinischaplprai, kan .de redactie van het s.-d. blad daaromtrent helt) volgend» miededaelein ring in 1 de^schrifl'telijk'e'' Jtukkm i^lake'de pia,s door de1 Tweede Kaïmer aangewezen wijziging van de Lager Onder WjlsjwieitheieflÖ heief't, 'Opgemerkt, en uit de overweginglem, dia ten grondslag: 'Kgglen aan gemoeimd weltsontwerpi, beraamt de regeering, welkd stia plpten zij kan nepten om te liomefn tolt dc opheffing vian die scholen die zoowel om redenen van oaderwijs|böla|nig als van ex ploitatiekosten, daarvoor in aanmerking komen. In het bijtond-er he,eft men daarbij opi heit oog de. kleine aehoilan (één- en ittweee mans-schioilein) in die gevallen, waarin con centratie mogelijk is. Cijfers daaromtrent zijin nat den aard de r zaak in een slfadiuim1 van o vier weging en Voorbereiding nog nieit te geviein. Verboden rgiitiisalii'- voor am bleu a ren. Onderstaande Ibrielfl vph minister Co- lijn laian de ministers van de verschil lende dcpiartemienten is doior „Het Volk" gepubliceerd: Ik moge UweEïscellentie verzoekén, de ïn het Algemeen HSjksamlbfeniaren-regle(- m'ent .aangelbraëhte wijizigingen en den inhoud v.an m'ijn htebijgaande Beschik kingen ter ken'nis vlih' de onder Haiar departement ressorteerende ambtemaren te jbrengen. Dlaafbjijl Warei nadlLiukklelijik: de gandacht erop te .vestigen, dat de amb tenaar, die v,an een vereeniging, wlaarvan .door mliji is verklaard dat zijl 'de behopr- Ejke vervulling v.an zijn plicht als Bmb- tenaar kan in gév.aar brengen of' schaden, lid blijft of wordt, of die op eënigerled' Wijze medewerking of1 steun verleent aan een zondanige: vereeniging of gap. van haag uitgaande optie, ierop mjpet rekenen dat hem ontslag luit den dienst zal wpyden verleiend. Volprts wiaren de hoofden van dienjst uit te nowdigen, dergelijk© ambtenaren, alsmede ambtenaren die op gpond van het eerste lid van artikel 97 b viqpr veawijj- dering uit den dienst in aanmerking' ko men, aan UwieEixMillenti'e vo|or ontslag voip.r te dragen. Ik Wijs in 'dit Weikamp, op het bepaalde: in het derde lid van ovengenoemd artikel. .Viopr sommige iqategjorieiën van ambte naren, dqor- ofl vanwiegei het Rijk ganp' gesteld, geldt niet het Algemeen Rijks ambtenaren-reglement, doch zijln afz|onder- lijk in hoofdzaak 'gelij|kluid'ende ambte naren-reglementen vastgesteld. iVerboden LOrg,anis.aties viopr .alle departementen. p|e minister-president verklaart: ten eerste, dat de na te .noemen weir- eenigingen, te weten ai, da Óarnmunistische Partij HjoRand met den Communistiseihien .fffeugdbfond, den Revolutionnair-jSocialistischen V roiuWieai- bond en .alle communistischei zoogenaamde mam.teiorganisB.ties b, hat Landelijk Verbond vau S|ociaal- Anarchisten, de Alarmgroetpen en het lan delijk venbiand van dia groepien, alsmede de Bond van Anardhp-S|o;cja!isten c, het Nederlandsch S^ndicalistislch Viak:- verbond met da daarbij aangesliotem Vak groepen en gijn ianbeidersjeug,d-|o|i''ganj! d, de Onafhankelijk-Biociialistisidha Partij met haar jeugdveifoond en arbeideirsWleeir e, het Niederlandsch Arbeids-P|e|clreibai.'i|J' aat (N.A.|S|.) en daarbij aangesiotieb. vak groepen, da N.A.iS|.-iHaugdlb[ond, die N.A.Sj- .Vro,uweiib|ond, de Vereeniging voor V|olks- onfwikkeling, het Anti'fjo, alsmiede de Revoluti(onnair-|S|oiciaRstisellie Partij1 f, de Nationaal-sjoirialistische Nederland- sche Arbeiderspartij' (N.S!.D|.A.(P. Amster dam) g, de NiationaaJ-iSjolcialistisfche Nederland- sehe Arbeiderspartij (N.|Si.N.AiP. i groep Smit en Hadghton, Den Haag); h, da Algemeene Nederlandsfeha F;as- cistenibiond (grpep .Baars) i, Verbond van Natijonaal Siolidarisi en in Rijks Nederland (groep Sinclair de R|o|clhe- mont)I j. Verbond van Nationalisten (grolep dr. v. d. Myle); om ld© 'dpeleinden die rij( njastraven, dfl de middelen die rij' aanwenden, de beliojorlijke vervulling dqor den ambtenaar in rijks dienst van zijln plicht als ambtenaar kun nen in gevaar brengen af schaden; HET STOFFENHUIS - GOES Vo|o;r het departement van d efiensie. Ten 2e. dat dei na te .lnoemein vere/epi- gimgen, te wieten de Snciaal-D^mjqekatisch© Arbeiderspar tij en de organisaties, aangesloten 'bij! het 'NederlandSch© Verbond van. Vakvereeni- gingen (N.V.V.) om de doeleinden die zijl nastreven, of de middelen die zijl aanwienden, da behoorlijk© vervulling -door- den ambtenaar in rfjjks- idienst van. zijin. 'plicht als ambtenaar kun nen in gevaar brengen of schaden; Wijlziging van dc Crisis-invocrwct. Na,ar De Mlaasbada verneemt, is bin nen aflzienbaren tijd te verwachten de indiening van een ontwierp1, dat bedoelt ■de Cxisis-Invoerwiet, <jie dateert van 23 Djec. 1931 ,en uiterlijk 1 J|an. 1935 ejou wervlallen, op, andere leest te soh|0(ejien. Terwijl tot heden de dontingenten voor alle landen gieiijk w|aren, aal vojïgens 'dit ontwerp de acntinlgentaering voor alle lan den weliswaar gelijk zijn, doch pp ©en laag niveau, terwijl daarnaast de mogelijk heid geschapen wordt vtor Wijzjondere lan den een haoger percentage vast tje1 stellen. Het is duidelijk, dat dit laatste alleen geschiedt in Verhand met tegemoetkqm|cjpid'e gedragingen van andere landen. Blijkbaar wordt met dit wetsontwerp d'us een belangrijke ruimte toegleklehd aan den ruilhandel, die technisch als de „do lut des-politiek" wordt' aangeduid. iZijn wijl goed ingelicht, dan heeft het Wetsontwerp, bereids het departement' van oeolonomiscthe zaken verlaten. Minister CWijn over (le drooglegging, van de Zuiderzee. Reuter meldlt uit Londen, dat Cioüijn, voor 'zijn vertrek vandaar, verklaard ztou hebben, dat Nederland niet geflloioflt, dat uitvoering vlan publieke werken vain re- geeringswege de .qploasang 'kan brengen van de huidige .oeoanomische moieilijkliö- den, ma,ar dat het toch in de bedoeling va,n het nieuwe kabiniet ligt, .am de droog legging van de Zuiderzie®, .affls onderdelel v-a,u zijn programma vloor wetrkversahafl- i'ing, voort te zetten. Hij deelde imlede, dat thans berekend is, dat de ten uitvoer legging van de plannen nog 90 milliqein gulden zal' eisichen. Die Ouden van dagen er op, uit. Gisterenmiddag zijn ongeveer 140 quden van 'dagen uit het 0(udle Mannen- en Vroul- 'Wenhuis, het Diaconiehuis, hofjes en ook particulier 'wlonendem met 45 antp's en eem Biutobias er pp uitgetrokken. Met de léden der ciomtaissia, regen» tessen van eerstgenoemdgeptiéht, hel pers en helplsters en bestuurd,e(i's der be- langlops ter beschikking gesteld© auto's een totaal van ruim) 200 piersjonen. .V,an uit 'Klein Vlaanderen reed de stoet de stad uit, dm langs Arneimhiden en Slpe» dam de eerste stopplaats Lewedprp1 te be reiken. Dia tocht ging verder pver 's-Heen renhoek, Ovazande, Hwadendaimlme, 's-Gra1 venpolder naar Gaes en terug. Te Goies werden verVersohinigen aan|ge- 'boiden. Dhr. de Vos dankte hier de aute- eigenaars en milde gevers. HandelsavoJidsHvi ol. Die aangifte van nieuiwe leerlingen vqor bovengenoemde sdhoiol is w-ederom open gesteld bijl :den directeur, den heeir M1. van Breen. Bijlzlonderheden vindt men in de desBe-i treffende annonce. Zwemongeiallen. Dtniderdagmiddag heeft D. v. H. bij het; zwemmen a.an het z.g. „Zweimtplekje" in ©.en at,uk glas gatrapit, waarbij' hij! ziqq ernstig aan zijn voleit verwond Wlerd, dat geneeskundige hulp moest worden inge roepen. Des avonds trof een alhier logeerenden!' jongen uit Vlissingen, op d'ezélfide piaata 'n dergelijk ongeval. Ook vbor hem moiestt 'n dqkter ontboden worden. 1 Toen Donderdagmiddag de jeugdigs M. V. ©en duik' deied in helt Sas, bleef hij ziaa la,ng onder waiter, dat andere zWieimimera ongeruat werden ©n niaar hem' gingeiiil ziqeken. Men vond he«n inderdaad op den bodem liggen. Aan wal gebracht bleek hij een Moiedende hooofdwian.de te hébben. Toen V. weer hij zijn positieven! was, zei hij, met; z'n hoofd op 'n steen terechtgekomen te zijn. Vrienden hebben den OMËortjiinlijk'eln] duiker naar 'n daktpr gebracht. AÜTO)Z|E|G|ENING 30 JULI. Stj. C'lirisltioiffelpllaquietten vanaf fl, Verkrijgbaar in SIMONS' GOUDZAAK. (Adv.)' Leeraren H. B. Bij Kon. besluit van 26 JiuR rijn be noemd ftt Jeeraar aan de R.H.B.SL te Goes H. M. van der Slpqel en ij. Smit, thans tijdelijk als aqodanig werkzaam én is wederom' tijdelijk benoemd aan dia schqol tot leeraar H. Za.ndvqqrt. NOG VELE KOOPJES. SIMONS' GOUD'ZAAK. Ook aan huis te ontbieden. Telefoon 338. (Adv.) Reeds voor f 8,40 pier maand kunt Hl rich thans een Philips rad&o-instollatdiei aanschaffen. Vraagt inlichtingen bij' J. M. Polderman Goes. Tel. 129. (Adv.) 'Waarde. Donderdag Vergaderde de raad. Het ligt in de bedoeling om een nie(ü)wiai bouwverordening, uuifbrm vqqr verschil lende gemeenten in ;ge|bruik' te nemen. Aan de hand van een ingekomen ad vies, .uitgebracht door da Gezbndheids- commissie, werden de verschillende! aan gegeven wijzigingen en nanVvullingem hqofdziakeïijfc aangenomen. Plaarop wer- den ze vastgesteld. De gemeettterekepiag der gemeente,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1