NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND cSs Evsis: i .1, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS ill I lil III B^'k^toor"mIDDELBURGMarkt 1 en 2; Telefoon No. 474 ü'l' DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De roman van Robert Haftlngs IWSCHE COURANT EKKE GESPREKKEN I r BUITENLAND BINNENLAND bsbö— bladerde; maar hij gingj lang-i 1 opletten, hotorde tensjotbe rus-i j'n gelzioht werd ernstig', eni toen aan het einde wla^, soei hijl op- ;Nee, besjte kerel - Dat zullen we niet verbranden!" is\ djn lied „Adelaide". 1 e een visch aan zijn naam kwam. oude reisbWhrijving vian Kaap Hloiop; date erende uit de eerste 18e eeuw vonden wijl aange- bijl de beschrijving der aldaar inde viasrihen vermeld als merk- bij:zonderheid, hoe een visch aan n kwam en heette Jacdbl livert- I.i. ■a.ngtj zoo luidde het', hier ook' sschen, welke elders roode Siteen- worden geonemd, maar hieir al- latob' Everts'en genoemd worden, raam! de Hleer Pranidsigci in zijin Wlest-Indisdhe Staats- en Lust- den kndisdheni stokvi-sch of Gabel- keerd beeft goegeëigend. Deze ganisldh rood Van kleur enl schub- t veel Hlanwq stipjes; aan de is hij -witachtig of! bleekrood, ioote -rood-a ppgen, met een wit- 5 er dm. In hei) midden staan' ver- e goud-gekleiurdei 'vlakken; een ek is) bezat] met echerpe tandjes. ssCh is gelheefll wit en zeer gloed; igenaam oan te eten. Hijl verblijft >f iaan de diep© kanten daarvan, heit m-eeqt Wordt gevangen. Nog r Sioort v,an delzen Jaoob Elv'entsan, ;av®er dezelfde kleur als- de bo- telde, behalve dat hij groqher is en j kleur «enigszins na,ar het blauw .et korten, dikken en stompen bak', teel rqqd'0 .vinnen e.n blloedrowdeo k, komt in zee vpor esn de be- p z'egt, -dat hij1 ze voor do eerste zien en gegeten heef It op St. Jfllgjo., grootste eilanden van KaaplVier- rigens hetejlltj hij ze aan de Kaap igetroffen en z|qowel gekookt als n zeer aangenaam! in het gebruik n, zpoals trouwens pilo vischöel- const(ateeren. an volgt, dat', ofschoon zSj onder et brasems hebooren .te wor den ge- ij den naajn heeft geërfd van Ja- irtsem, als naamgenoot tan ziekeren der, die den yisch ving op Mau- n wel daardoor zïj zullen dien oh eeuwig in dit land behouden de gemelde schipper Jaclob Eivert- -n klein man was, in l't geOlaajt bbvendien door de pokken gewel- isohonden, waardoor zijn baard tiet kon worden geschoren; ztonder zwartachtige, blauWa weersohijn rt ov'erbleeï en ter porzok'e van de tleur en zwarte vlekken, waardoor genoemde visschen geleek heelt zijn volk den naam niet alleen toen aan scben gegelven, ma,ar ook zopver d, dat. z'i; tegenwoordig vbor altijd Etvertsen zullen h-aaten. iAK MEN ,T NEEiMT. rouw: „Ja verlooide Wil' je Zoa ls ik niet thuis ben, hier in huis bezloieken. Is die man batrpiuw- I I i itmaagd^ „O, zeker mevrouw, die raisihl" ,1 i ELZlNNkG. Kjh vrouw heeiit den geheelen dag ;en woord tegen me gesprokén; otf- het vandaag mijn verjaardag is!" »1 ge'felïcatteerdi i 1UGD.ELI J K IV,OORBEELD, nden die blaffen, bijten! miet." t is moigelijk'; maar honden die bij- laffen niet. Dat jsj zèk'erl" A®EL. .9 dienstmeisje is ,er m'eit de eiera- ■an mijn Vrouw van door gegaan g op vrije v|oet.ein.'! n ongetatte p.areï du|s;!" IEDEN. laar.om heb je je dochter een viool en'.?, 'Ziji wnu| toch aenpiapphehlbenijj''' n viool kun je het rappi uifepnjltan, iano niet"' i l AG. I i i (uit de kramt voorlezend): „Nieiuwa oefen a,an de Dniveröitleat." „Wlart dqem ze met de pu|dc plu- I I I i ensklxst. i zie altijd sleohts vqor w,aarts." een wonder, mat jo-uM Verleden." VERLOVING. a Schot wil a,an zijn ouders) zijn ving tefegralfeeren. De telegraafbe- e aan het loket zegtl hem, dat het ram drie shilling koat. ch nee," zegt da Schot, „dan breek verloving maar liever af." ZWEMLES. gen een plaal waaraan leen bord ge- erd is, met do waarschuwing erpf boden hier 'te viss'ohen", leupltj een die hengelt. ■n veldwachter Werschijnt en bijt 'den fee,: ;eg, kun je niet lezend Je mag hier visschen!" I k' visch heelema,a!! nipt." laar jo habit toch1 een hengelroede in landen.?,"- j i ïait. is maar een houten lat."- Jaar daar hangt toch een snoer aan I. roch allleen maar een snoer, niet.2" daar aan het snoer zit toch een worm- NUMMER 88 DONDERDAG 27 JULI 1933 293TB JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Ia,, die geef' ik' zwemle^l" I IIJ In het toeken van den Kaderdag. Onder het motto: „iHgt Kader der partfij ivqorgelicht over de brandende Vraagstuk ken van onzten tijld »n in verband daar mede iz'ick beWzinnend ever eigen taak en Iwterkwijlze" hééft het P|ageiijlkfech Be stuur der Stmtsplaftljl het kladieir genojeipeu naar het gastvrije (it- houis te Amers- ïojort, samengetrokken op' den Amersibprt- schen berg, als gold het de gpojote gomer- nnanoeuvre. i Het geldt in waarheid eene mobilisatie van onze meest actieve, van qnz'e m'eest bezielde piarfeijleden, die de partijleiding gaarne om izich heen verz|a|meld zag 'Oto hen v,an nieuiwte „instructies" te vofoxzien om met hen pnged'Wongen v,an gedachten te wisselen over de vragen, de eisohek \van den allerjongsten tijld. Het jongste nummer van pps piartij'- orgaan staat geheel in het teek'en 'van dien Raderdag en van de aldaar te be handelen vraagstukken. Dfe bedoeling daar van is geen andere, schrijft bedoeld blad, dan deze, dat een izöp; groot miogtedijlk' tan ,tal leden der piart'ij! iz|ai kunnen medeleven met deaa Amers'ioortsohe s,ajmehkbm|st, tiw'aarvan de beschikbara plaatsruimte nu eenmaal een gropt piantal onzer plaatse lijke en gewestelijke leiders utoet uitslui ten. JDjtmaal geen noold! iWjijt besohiklken thans over een ander middel Van qontaiOt en medeleven, over een direCte/n wbg, langs Welken wij! pen grdote kern van be langstellenden en aetieven kunnen be reiken meit de gvïgevens en voiojrlicliting, Welke bij' den aanstaanden aiibleid nojo ruiin mogelijk verspreid mjopten zijn. „Het kader" is eamfengeroependit be- teekent in minder Btrijldjbjaro taal: dat de besturen der Rijkskiesikringoirigjanisatieö luit de plaatselijke en gewestelijke lei ders in hun ressort ,een keuZe hebben ge- maait van, en namens het Pdgstöjksch Bestuur een uitnqqdigiag hebben gezonden aan die partijleden, wier bewezen belang stelling en activiteit -voor onze partij!, straks, bij de -uitvoering der Vopngenomen plannen onmisbaar aal blijken en wier na- dore kennismaking met het Werk en da werkmethode jn pnz'e pfurtij! 'in hunnen kring ^al bijldragen en leiden tot d'qel- bSWust werk. .Voorlichting en bezinning over de bran dende vraagstukken vjaa onzen tijld mjoet nu voeren fot doelbewust werk. Zoo Btaat het-, j Brandende vraagstukken zij'n er, iziondei- eenige overdrijvinjg ."ën het wierk in vele onzer partijgelederen kan dpelbCwiustea'. O os diat is niet weersprpken. .Verscheidenen onder pps z'ij'n opge schrikt, vooral nu in onzie alleruaaste om geving e'en harde, ïhtafe slag is toege bracht aan de democratie, WaiarVcpr ,dui- iztenden Katholieken met minstens evenveel eerlijke en redelijke overtuiging gestre den hebben ols onze ]iartij het in pns land gedaan heelft. Die snel op elkaar Volgende gebeurtenissen in Dluitschland moeten pns iets^ zeggen, en gelukkig dat 'zEj' ons, IiatbJ>lieken in Nederland tijdig iets kunnen zjaggien. iZqo ooit dan nu moet ons volk jzich bezinnen opl die W|are, evenwichtige .demo cratie. Als dezle elders schipbreuk ge leden heeft, mloet er aan da,t ^even'wicht Wat ontbrplken hebben, aap het evenwicht toet name tussohlen het gezlag der overheid en de vrijheid der burgers. D|e heïtigte reactie op de demlocratie en hare pailementiaiire instellingen da-eigt thans links en rechts een gezaggopvatting m te 'leiden, welke de op recht en, prde gëb&seerde vrijheid der fo!u|rjgjeu*s Wil p(vhr- roonpelen en overrompelt. IWjaair het even wicht tusstehen gez|ag en vrijheid Verstoord wordt, lijidt alras heit reofit geweld. Dp luni- atormeerende en „gelijkschiakelende" MpVat- ^a:a zljh en heit Hoe! Van den EUILLETQN de wereld - ik mijnV^ voren af ,aan beginnen. Zou jei - I!® je met denken dat het 't beste was als wij samen kouden gaan, yer Wieg?. De hand die de hare vasthield,' was nu rustig; hij koos zijin woorden mat over leg- Hjj voelde ha,ar vingers trillen ;n zijn -greep; zij week' achteruit, voor zo0. ver zijn greep dat toeliet. Wia,t bedoelt u? vroeg zij; de woor den klonken hijgend en heesch-gefl-uisterd. Robert gunde zich niet den tijd te denken; hij was als bezieten door zSjln plottselingen, heftigien impuls. -Trouw jnat mij en laiten wij qaanen naar een vreemd, nieuw land gaam. HOOFDSTUK IV. Helt was bijna middernacht toen Robert Baitings de auto terugreed in de stalleD ',an bet groote donkere huis. Bo stialjongen kwam hem tegieimoet, hperig en geeuwend. Hjj keek nieutwls- Bg naar zijn jongen meester; zijb ge- Staat heeft in de, praktijk' 'van <le laatste jiaren reeds geleid tot vrijlheidsknechting, iw'elke met 'de orde in den Rpcihts|stjija|t niet is overeen te krengen. iZiedaar het tbeimia van de inleiding, wla,armede pTof. Mr. iEi. jJ|. J- van deir Heyden, rector Miagnifïqus der Ratlh|oiieike lUniversiteit te N'ijknegen, den Kaderdag 'zjal inzetten Djat Ide vraagstukken van den dag ,vojor een aanzienlïjlk ideel hatar ontstaan dan ken aan het vpaagstulkl der maatschappe lijke orde in den Sltaat is een if-eit, W|aar- mede „zelfs" de N.ationaaliSpcialistisldbe pluitsChe Arbeiders-Rartfijj bij haai- löon- structieven arbeid aan den nieulwen „To talen Staat" zal te maken krijgen. Pen feit is'evenzeer, dat dit Vvraagstuk op da parlementaire -democratie den last van een z'ekere onmacht heeft gelelgd. Het ver langen van breede yolk'sgijoepen naiar een prdening der socjalv verhiquidin'gfan, langs den parïementair-democpatiseheu Weg, heeft naar sneller wierkendie middelen doen grij pen. Mididelen die aanpasten aan het i ex periment van den „Djwiangstaat." -Oas inzicht in de maatsohappelijkie or dening, volgens de p|a|usel!ijike directieven, laat dén Rechtsstaat intact en behejort -dit te doen, /omdat ook en juist de sociale 'orde -en vrede berust pjpi 'de harmonie tus- sohen een -doehhatig gezag v,an de piverheid ,en de lerdelijlkie vrijheid der buggers in hun talaatsohjapip-alSjke groöpeeringen. Over dit onderwierp z|al in Amersfoort onze fractieleider, pijof. mlr. P. J;. iM. Aal'b-erse, sprejken. Het zijn vqprts allerlei radicale shroio- mingen en daarop min pi' ameer -do-ordacht geboulwde stelsels, welke in pnzën tïjd opgeld dioen ,e-n zioh riöhtenn tegen de parlementaire democratie en in haar ge volgen de .ord-e van den Rechtsstaat zon der ©enigen twijfel bedreigen. |En' fascisten èn nationaal-s/ocialisten èn marxisten èn communisten, _j;a /elfh de gelegeniheids- lilinkerds" van Wpsterman doen tenslotte hunne bewegingen steunen op1 een Ibe- wUsten .of! onderbewusten afkeer van het ,(meer-)plartSj!en-stelsel in het piarlemient/air ■democrafisclie regiem. Hun hervormings ijver. vertOipnt in wleiZen alle kenteeli'enan van de „gelijkschaklelend© verlegenheids- Btaatkunde'. Verklaarbaar v-qqr groepen, welke tq rechter tSjld nimkner kans zagen, nim mer een poging nanwenddeu ppi 1aan ule politieke en dem|0cratisc-he Echoling harer volge-liugen eenigen beginselV,asten inhoud te gevenDjarenlaug hebjben ,zïjl geen raad geweten met- en zich vèr gehoudeh van de graagstukken Van pblitieke en sociale orde, voor wulk e Zijl 't-hans plotse ling een oplossing, willen Ibreeeren. Dit geheel v,an radicalisme Van buitenaf (af iz'al -de heer P. K|aisteel, jpiariementair redacteur van „Djei Maasbode", in zijn inleiding ontled/eu, |0jm er d-e lessen ,voor onZe -piarbijl uit te trekken In oekeran zin heeft het radicalisme van -buiten -af zijn we'e-rslag gieVond-en in een sqorb radicalisme in den boezem van het Katholieke) volksdeel. Het betreft liicr de dissidente groepen van Katholieken, -die op qenjof pndere wijjze den oneven- wiohtigen tijdgeest ondergaan en zich qp-- 'Werp'en als vqortrekklers in het nieuwe tempo, iz.g. recht o|pi 'het doel af. Ten ppizirihte van -delzle- groepen zal oniz'e pjartSj1, in 'het verbland v'an het geheel der vraag stukken haar hquding hebben te bepalen. Over 'dit onderwierp zial de ondervoorzit ter vian het partijbestuur, mlr. Jj, J. A.H. Houben, een inleiding houden. Ten slotte, Wjaartqe jteze samenkomst van ons kader, dezle revue Van aetueele problemen, W|a,arpVer wijl allen, die be- -wtast „in den tïjjd Btaan"|, denklein etr spreken onder den diepien indruk' vafl. nieuw'e toestanden en vei'hpju'dingen, Van snelle reacties en verrassende omwente lingen in het staatkundig demlken ein doen zicht was zoo rood en zijn pogen hadden zoo-'n vreemden glans, 'sl Morgens vjertelde hij den stalmeester, dat Mr. Rqb: dronken van Alperton t-eruggekomein w,as. De stalmeealtier gaf hem een klap om zijn ooren. Jij ztoudt, ial dronken thuis bómen, dank ik, als je ook maar half ziopveel zorgen swdt hebben als. Mr. Rob, ziei hij. H;et gebeurt niet iederen dag, dat een jonge man een fortuin verliest. Neem je tong pen beeltje in acht! Maar het waren opwinding en esn gevoel van ellende geweest, Waardoor in Rqb's cogen zoo'n glans en op zijtn ge zicht zooveel kleur waren geweesjt. Het was hem .alsof -een nachtmerrie hem be kroop, toen hij van d-e stallen naar het groote huis terugkeerde-. 11e bedienden wiaren allen ,al lamig maar leo; leen licht hrandde laag in de hall; een grijze, korlharige herdershond o-p de mat. onder aan de trapi, hief zijn hole ®P en trcimde toen de jonge HiaStimgS r-® ,^aur «pende. Daarop kw.am het dier kwispelstaartend naar heim tóe. Robert streek hem mat een afwezigen blik lief- keozend over den kop; hij hield van bees ten en dat schen'èn zij- te merkbn. Sctoltit stjon-d ua-ast hem en jankte zaohtjw vain vreugde. De jonge Hiattings trok zijn Welke ©en evenwichtige ontwikkeling van het openbare leven zpjo niet verstoren, dan toch merkbaar schijnen te 'belemme ren? V,an alle k(anten is die. juistheid van het uitgahg'splunt van 'het D|agelijksch Bestuur onvieprwlaardelSjk ondcrsölii-eivenOnize par tij; die haar wterk grondt op beginselen v,an meer dan tijdelijke wao-rde, wacht een gowel-digie taak. 'Eien taak', welke uiteinde lijk neerkhmt (pp herstellen van vertrou wen, vertrouwen in de geiz|onde democratie, in den gezbnden vplk'sinvloed ma-ast een sterk doch redelijk! p-verheidsgezag. Vei-- trouiwten in eigeh beginsel, in eigen kracht en invloed. Vertrouwen in eigen bewust streven maar het geven Van vorm en in houd aan de staatkundige democratie, 'w'elke niet is een stelsel .van stelsel)toiu-ze cn teugellqoiZe invloedsh-edeeling totdat da -veranfw!qordel!ij'khcid zoek1 is. jWaax de faactie zicli tegen dit verschijnsel gekeerd heeft, heeft -züj1 goeicl, dqch half Werk 'ge daan. Constructief, ppbouweud bleef' zijl in gebreke. Onze ta,ak moet hat Zijn, polk het ver- trouwen van het v|olk, ons volk' te hejr- Btellen in -zijn onbetwist vermtogen zijin leiders en voormannen qan. te wijlzen en hun de behartiging! zlijher belangen toe te vertrouwen. Onizte taak moet het Zijn qoik' het ver trouwen te herstellen tusschen het violk en izlijin leiders, tussèhen de kiezers en de gekozenen. Dlaartjoe dienen beiden eikjaar ■dichter te naderen. iZqo verstaat de Katho lieke Staatspartij! haar eigen taak, dat zij 'met het qog op die onmisbare „verstand houding" bewust laamstunït pp verbreeding' en verdieping, op inzicht en schlpling), pip kennis van theorie en van feiten, pp rich ting en leiding! haxer led-en, onvefsrijld, met kracht, gestadig. Dit streven vraagt hulp en ctfferviaar- dige medieiwerking vopral van hen, die in direct, j-a dagelijkselh Contact met de ikie- 'Zers, geroepen -zijn gbw'estelajik en plaatse lijk leiding te geven, dqqr te geven, aan te Ipassen aa-n plaatselSjlke behoeften, en «lie daardolpr in staat zijln, de leiding en vqo.rlidhting vlau'uit het ctentraJje punt als het Ware uit te spreiden' óver de gehqeila partij1. Het Kader dichter bijl do leiding, de georgianiseerd-e kiezers dichter bij! het Ka der, de aangesloten leden dichter hij' hun plaatselijk^ en gewestelijke leiders fl.iliamjgs dien Weg d» Katholieken dichter bïji de pfeirtïji en haar werk. Djaarom pnZe Kjaiderdag-1933. DUITSCHLAND Geen vliegtuigen v|oar de Duitsche politie. Naar de Londansohe draudliqoize diemislb meldlt,. heeft de EpgePfiche relgeeainig -thana lamtw-oo-rd ,ga|g|even aan Gioering, den Prui- siscihen eerste minister, die ifcevems rijks minister van lufhibvlaart is, jen die «nliain'gts aan den Eingielselhen ludhbVaarhialtitaohé te Berlijn had meegededl'd dab. Oostenrijk enkele lEugelseh-e Vliegltiuiiigen vian mili tair type uqop-r politiediensten had .aange schaft, Hij qplperde tevens! de mogelijk heid dait Duitaohland taestcjlen van helt- Zelfde type en vopr dezeffifde doieiieindiïD z-qui kciopen. De Engclstah-e regeering heeft, hom nu lat|en micedeejen da|t gieen vliie|g|tiuigan vjan het. bedoeld© typ© aan de Opsfenrijkblche regeering zijn vers|trekt en d|a|t de .Ërnjgel- sche regeerimg. niqt bereid is! tqe te stem men in een afwijking Van de in 1926 te Parijs aangegane luiahtVaart(o|v|ereleni- komst, kraehtene welke ia,an 50 leden van de Duitsche, .politiemaichit wordt ver gund vliegonderricbt :t® krijgen opl vloor- w-aiard-a lechiter dat dit pcütiecloirpis geien luichtdicnslt Verricht -en ni-ett in heit bezit komt van vliegtuigen. schoenen uit en hing zijn ov-erj-ae op; Üe hond duwde zijn kouten natten a-ejuB te gen de hand van den jongem t-aas, als om diana -aandacht, te trekken. Toen Rob de trap opliep, kwam de hond hem n-a; hij 'bleef upi de onderste treden v-an de trap sltaan, terwij-1 hij1 hem mqf zijn verstandige oogen nakeek. -Roll-ert keek naar h-eit dier. Koest, jongen! blijft liggen, Soutt. De aanhankelijkheid van heit hqest gaf' hem een vreemd gevoel van dankbaarheid! Hij had zioh er nog wel alltijld op be roemd meer vrienden te hebben dan hij w-enschte. Boven aan de trap hing een lelvemsgrop-t portreit van zijn vader; het was kort ge leden -daiar opgehangen; de zwaarvergulde lijst; stak door zijn glanzende nieuwigheid siterk tegen andere portretten of. Robert, -bleef staan. Hij liehltlte den kandelaar dien hij in zijh hand had oip, 2-qe-dat h-elt kleine flikkerende Vlammetje spiOictoaichtige glanzten wierp op h-elt grim mige. geschilderde gelaait. Z-oo-als hij daar stond, was de gelijkenis -fUssehen d-e beid-a mannen, vader en zlqon, die- d-e quid'e Kergersp-n ook' pplgamerkt had, wel hee|l slljerk; strenge qotgen kdken in strenge oogen beiden -hard, bitter en zond-er gena,d-e.. Razzia in het heclc rijk. Op bevel Van da geheime staiatspo-litie is Dinsdag van twlaialf uur af iu heqt Pruisen op .ajle spjojorlijhen .en wlegien. vqor het autoverkeer een nautoteurig on derzoek naar persionen en goederen inge. steld. Die overige Daitscbo -landen hebben zich -daarbij aangesloten. Alle plersonen, -die hi-efbij1 verdacht wer den van vïjiahdige beidoeliugi'en .tegen den staat, -zïjh 'gearresteierd. Vojolr 'die luitvo-efinlg va,n deiz© notie op groote schaal waren aille politie-organen van het rij'k, de hulppolitie cn gedeeltelijk qoltó Si.A. -en Si.®, opge commandeerd. 0-ok de Bpoqrwegbewakings; dienst nam aan de laotiei deel. Men beeft bij het onderzoek de belangen van het ver keer ziqoiVe'el miogelïjik! ontzien. Het dloor- -zloek'en van die treinen was in het heele rijk om' 12- n. -40 geëin-digld. D'e raizlzia, -die vojox hleit eerst «en derge lijk gropten omVahg had, 'heeft ],laa.ls ge had om mëit alle «n|acht de qo|m!munistiadhe en andere tegenover den stapt vijlandig ge zinde a,cties tot staan tie brengen. Vpprt- durend reizlen in opdracht van vijlapdige organisaties kjqeriiersi door Diuitsehtand. In het. belang van da mlgemeene veiligheid iwjas -daarom1 dqzb actie uqo-dzlakelïjik- D|aar dien liaatsten tijd «en groiost aianfal automb^ hielen gestolen ziijln, h-eelft men tevens V,an dieizie giel-eigienh.eid gebruik' gemaakt om' npar •die verloren Voertuigen te izloekën. BELGI E Het financieel beleid van het kabinet goedgekeurd. Iu ide Ra(mer is Dinsdagnamiddag ge stemd over d,q mptie Van vertrquwien iq het ïïnaneieeje beleid van de rege«|ring. Drie mtoties W|aren ingedi-ead: de eerste (een motie van pnVoorwlaardelijlk- vertrou wen) komend© .van de {katholieke en libe rale fracties, -de andere twee, tegen de] re-, geering gericht en uitgaaad-e vja.n de socia listische groep' en van de drie cjoïnmunisti- sche .afgevaardigden. Nadat de meerder heid der Rapier zioh had vereenigd |met het voorstel, in d-e eerste plaats, over do katholiek-liberale jnlótie van vertrouwen te stemmen, werd deze motie aangerjom-en met 97 tegen 79 stenjmlen en 6 onthou dingen. SPANJE M assa-a r res tlalics. De- Spaansehie a.u|t|oriteiltlein bewaren heit strengsltle 'Stilzwijgen qVer den aard der beweging, die t;oit arreisltaiti'a van ongeVeier 1200 li-eden hqe-flt; gejüeid. De minister van Binneulaa-dsohie Zaken1 heiettlt. alleen vea-- kla-ardi, -da.t. miem gen^o|0'dzaall!it, was -eien ■groiotja zuivieïimjgshactóe t|a on-dierneimCn. Hert weitsontwierp- op dia openbare o-rde, dart de-zfer dagen dioior dia Cortieis, i® aan genomen, st(elt dlei Rte|geerin|g in ataat, stgeingei maatregeilien tegen d-e (gtartesltieeir den ie tr-efflen. Men neemt aam, dat mien fo. dioen heielflt mat een typisch jfaid- oistiisldha beweging. Helt groioiiste aantal gieair-eerteierden -droieg k'eniteekleniei van 'n orglanisairtie', genaam-d ïlaacdistis-clbei. jie/ugd, welke lorganisialie nogl in staat van opt wikkeling i-s-, AMERIKA De oorlog tusschen Paraguay cn Bolivia. Na mcneizianie. onderhandelingen is ,de raa-dsconunis-sie van drie, gavlormd uit. de -erin geslaagd de vioflkehblondsoomlmiisisi-a raadsleden van Iciïland, M-exiöot «n Spanje, «amen te dtel-en, die. pivereenkqm'sitig heit besluit van den vloCken-bondisraad van 3 Juli en met toestemming van 'de .beide oorlogvoerende partij-en zich naar het Cihaida-gelbied zia! begeven, om daar den toestand te besrtudeeren, en meit dia re- ge,eringen van Rolivië en Paraguay onder- Jli-andelingen zal voeren, diq gericht zull-eui zijn ojp een gelijktijdige qtajting -der vij andelijkheden len i^üuiting vap eien arbitra- ge-oompromis to-t definitieVè regeling vian ■tiet Ohaoo-gesqhil lang^ vrqeidzhmen weg. Rbbert begon pnversehUJig te 1-adhen. Hij ha,d helt, gevoiel ajisqf d-e dood© man wist wat hij gedurende de laatste paar uren geidaan had en hij wa®, blij! - bfliij djait in sta,at -gewieaSt w'asj, leem iflink-en klap rtagen -den fla|miIie4t'rolte itei geven. Hij had het gevoiel, dialt zij helt .ajllen wisten, die lange statege rij van vlqorvadieren, diq nu opl hem, den laatSten van h.uin geslacht, neerzagen mert, grimimiigei afkeurin-gi Wieer lachte hij onverteliiMig toen hij den kandelaar li-ert z'akken; hij bliea het klein-e vlammetje pilt ;ep ginglin het don ker verder anax Jhov-en. Blunt, de qtijf-deftigeliuiisiknech-t, bracht de koffie binn-en, «n tr-ok zioh ma-ar het ibutf'I-ejt terug, met een sjlhiuxachltjge uit drukking in de oogen. Bob ha,d den heelen nacht geen o-og dicht gedaan; zijn hoiolfd barstte; hijl had het gevoel als een man, die op een mooien lentemorgen gewekt Jwprdt dopr gquden zonnestralen die opl zijni gezicht schijlnan -en tot het beseif) kjojmt, diat het de dag van zijn executie is! Hij dronk zijn kop koffie in één teiug laejg -en keek maar Btiulmt. Deze keek heit ra,am uit met een eigen aardige waaklzlame uitdrukking op zijn ge woonlijk strak gezicht. De oam-misislie is samengesteld uit: bri- 'generaal RiObertaon (Engellanid), J Alvarez dleü! Vayo, amibasisiadeux v'an Spanje in Mexico, brigadc-gieneTaal Fa- galda (Frankrijk), graaf Al!dgO|v|andi, .ge weizen lid va, nde aoiinlmis|sli|e-lQntjtjoii in Mantsjoerije, (Italië), "de kapitein Van de genie Riv-era Flamd|eisi (Mexi-cioi). Twee ambtenaren van helt vlodkeinlblqnidstacrelt»- riaat, (de- Franschman Vigilar vian d-e poli- fieke lai'dqeling en de Urugeas NoigUieira va-n -de inflormlatle-afldeleling) zjuHetu het secretariaat daz'er dominislsie vervullen. Ridcscvclt's code -vlqor den arbeid. Rleiuifcer meldt uit -Wjasihingtion, dat Roo- sletvelrt de co|d|a v|an den arbeid \in de seiheeplSbOiuiw-induisltriie hleöllt ;af|gek!ondjgd. E|r wordt eien miaximulm van 32 uren peir weiek' in geval v!an ar-bleid vqor da Re- gtepring en vian 42 urieln viopr lauderem -arb-eid vais|t|geisfeld. Dia mi-nimujml'oiouen ziju 45 -oeutp per uiur in het Noordlan en 35 cieadg in heft Zuiden. i i I In ,e|en bpojdJscjhiap door den omroep tot 'helt congres van gqëvërnieturs der sta ten -te San Franaisicio. haeiflt RlotcteielVeM geizlegld, dait. -aen van da groptbe viraagl- qttikken, waarvoor -die iV.ereienigde Starten zich gejpLaaitelt rilen, iis het1 vasitistjejleri van da gleizia,menlijk|a vlerantwoprd-elijklheid van de bonds- en 6]tiaatKre|geierin[gan vloo-r dpi iiitvotering v'an d-e vele ztakén, die de grooite teak van den dag vbirmien. De- ipèitroleumlPlrodiuOtiB mpert -bijvo-or- belel-d bezien en geregejlid wordien vain hert etendpiünt Van -da tiqtjalla (productie en consumptie -dies landis, mat overweging vian «en ruimier en dioisilJtyeiPflaiideir geibruib vata heit, land over -aitjgasltwekrt )ge|bied in ma- funrlijikle oenhleidien ladis' TennieiSslae; ArkatrG sas), Missouri, Columbia cn hat B-ovendial Van de Onze a.ardapipeluitvotr naar Ëaigelaud. Die „Dfajly ]Ep:press" van heden beivjatf «en uitvoerig artikel jpjviei- den noodtoestand: Her lEngelsche aardjaplpellsWeelbers, w.aai'in O.»,, de ibësohuldiging Iwjo.rdt geuit, dat dopx middel van dumping de Nederlanldscih-q sardaplpelen da gevaarlijk® oonclurrenten vqor he-t Fngelsdie jprodiujct zpuden zijn gewordein. De jbeBitea-nde- (Bnjgelsche tarie- Aren zouden tei gunstig zijn en. in hert artikel Worden hppga invoerrechten 'gle- eiseht oml de iEtngjelsche aardiappelenkWiea- kers tegien de buitenlahdsolie teumejurremtia te beschermen. Het unif ormverb'od. ingadiend is 'n weitisioinlfiw'erp tot aanvul ling van het wetboek' ivian strafrecht met het ojog op kleedinglstujkjken en onderschei dingsteekenen, wtertke uitdrukking! ^if11 Van een helpiaald staartfóndig streven. Aan ide memforiiei van belichting wprdt ontleend, dat den laa.tsten tijd zich in ltoenelm|ende mjate het versehijhsel v(o|ordo-et, dart -aan ^tiaaitkiu-ndig, Brtrav-en. iin het opdn- ■fcaar uitdrukking wordt gegeven idpor het dragen, of vjqeren, tan kenmerkende klee- dingstukklen of p]ndersoheadihg!st.ee(lienen. Het verschijhsel is, gezien de eryarihgten in versohillemdia midden-Ejuropeetehe Sta ten en ojo-k' hier te loude opgedaan, niet zonder bedenking. D|e straf bij' overtrading is bepaald pp f 150 bbeite pï' '12 d. h-eohtenis (mjapc.). :Voiorkenr vaar Duitseh persiancel op- Nedcrlandsche Kj.vnschrpirn?. Da Centrale Bond. yan Transportarbei ders heeft'-aan da readers in de Rijnvaart den volgenden brief geiziondem Hert is om® gebleken, «lalt er in aanzien lijke mate gevaar bestaart, d-art opl ond-er Ne-derlandsobe vlag v|arend-e .Rijnslchepen en Rijnbooiten Nedierlandsoh-e- arbeider® tan achter worden -geslbeld bij «li-e yan Duit sche naitrtonaliiteét, een (toestand, welke Wlart voor den duivel g-ta je daar zoo te koekeloeren Vroeg Robert geïrrirteerd. Blunt kwam naderbij. In zijln tqqn klonk b-eleedigd-e waardigheid. Sind-s vanmorgen Vroeg sluipt er een man om hqt h;uis rond, Mr. Rob. Ik helb beta al eenmaal weggejaagd, maar ik zie hem nu jui-sjt weer door de heg glu ren. Zijn manier van kijkeln s|t.aat mij! nie|t -aan, Mr. Rqh. Zeker een bedelaar. Neen, dart denk' ik niet, mijnheer. Ik' geloof' ni-qt, dat hij een van die gewone bedelaars is, die m-easital hier voorbij komen. Hij heeflt een bochel, Mr. Rob. Een b-och-el? Rob- schrok; hij stond -pip! 'en urturd-e naar buiten. Ik zia hém niet. Aan welken kant van het hek Was, hij Z Hij is nu we-g, Mr. Rolb. Ik -geloof «lat hij zlag, dat ik naa-r hem keek. Hij' is den weg afgegaan. Stuur Sooitt op hem af, ais: hij weer komt. Ik wil niet' dat hier lajidloo-pers rondslingeren. Ep. laat dan wagen voor komen, Blupt; ik ga naar Londen. Ja, mijnheer. Blupt keek eetiigslzina bezorgd naar zijn j'ongep meester. Zult iu zluilt u vafljavlond-.terulg zijn, mr. Rpbl A Zeker! j - CWordtyeryiolg^O

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1