Oe roman van ZATERDAG 22 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT f IN HET KRAAIENNEST l~l UIT ZEELAND l~j GOES ALLERLEI I GEKKE GESPREKKEN de parel. FEUILJ O at de demoerat ie. Op het motief dat de werkelijke djemio- pratio gevaar loopt tot een oaricaitujur te worden, pleit „de Gelderlander" viopir het werpen van de ccantaunisjten nit de Volks vertegenwoordiging. •Het blad' verdedigt dit als; volgt: „Toen, eenige jaren geleden, al een rapftillepart'ijl oni een zetel in het parle ment dong, toen daarin vertegenwoordi ger^ werden gekozen en toegelaten, die openlijk afbraak van de bas|ta,ande staat kundige, maatschappelijke en godsdienstige orde aankondigen, toen hadden alle par tijen, die een opbouwende politiek voeren, zich moeten sphrap zetten tegen een zoo danige verwording: van het parlementaire regime. lil1' ZóU een goed 'zakenman iemand in diensjfc nemen, die zich komt ^aanmelden met da mededeeling, dat het hem' er ami te dqen, is, de ondernemenig zot) grondig mogelijk ondersjtbioven tei halen." In het gewone burgerlijk leven is zoo'» geval eenvoudig ondenkbaar. Z-oo'n onder nemer zou rijp wfordea geacht voos.' Mee-- renberg. j Maar in de parlementaire organen van den Staat' sphijht het opnemen van onder- mij nersj vau zlijin gezag" een dofldnuchtere omstandigheid te wezen. Ze krijgen nog geld op den koop toe| plus een gratis sspoiorabonnement eerste klasse. Dien verwondert men zich nog, dat er bewegingen groeien, die aan e.en dergelijke van haar anker® geslagen democratie een einde willen maken; dat de draa|k ge stoken w.ordt met een instelling, welke, zonder zich sphrap te zetten, zichzelf' laat ondermijnen." i «Zoo,aD, d® kwestie liier gesteld wiordt, lijkt lallesl blijlster eenvoudig. In werke lijkheid i^ het een allermoeilijkst geval. Ging men aan het zuiveren in de Twee de Kramer, met als' maatstaf de revolution- naire gezindheid, dan kou men er met het verwijderen v,an de communisten henseh niet Zijn. I i I I De rev. ®oe. party! is niet minder ge vaarlijk dan de comm. groep en aan de «opstandige gezindheid van de S.D.A.P» behoeft niet getwijfeld te wiorden. Zeven ei» twintig Kamerleden óf' ruim 'n vierde deel zou weggebeZeimd warden. Zou men hiertoe gemakkelijk j>vergaan ?- iWjijj geloo- ven van niet. Want dei conaeqentie zjou eischen, dat die zuivering ook toegepast moest worden in de Eerste Kamer, Prov. Staten en gemeenteraden. En neem dan een® gemeenten ,als Amsterdam en Zaan dam, waar bijna of ruim de helft der kiezers rood stemt. LWij' zouden het henqeh niet erg vinden, al®, de verantwiqqrdeïïjkheidschuwende en wanb'eheerende roo.de hoeren aan den dijk gezet werden, mjaar wïjj geloo.ven niet dat dit gaan zou pp da manier van „de Gel derlander", zonder de democratie nog tot 'n veel grooter carioatuur te maken dan thans. Men zou ittoeten overgaan tot een complete dictatuur en dit rac'eptje zou Waarschijnlijk erger zijn dau de kwaal. Die toestanden elders kij'n weinig aanlokke lijke voorbeelden. Aan het gezag en aa;n de ordelievenudie partijen, staan nog wel minder hachelijk® middelen beschikbaar oml de revol. uit- woekeringen wzg te spijden. UITKIJK. ZiOjo gingen de dagien voprbijl en dagen wCrden wieken. i 1 Op een morgen kwam' er iemand bij 'den kok, met de btcodqchap', dat hüjj _ont 2 UUr btijl den kapitein pioeislt kjomeu. „Moet ik nu ïni^sdhien al „katje halen!" ,(S;alarisj beureu). Hleit beloofde weinig goeds, vjopr den !kjpjkf. Hijf iwka Wo(k pp|vallie.nd onrustig, gaf geen antw|oprd, als iemand er over wilde praten pn liep wel 'tien keer die ladder op en af naar 'Leejndeift. Toen hij!.'® middags van den kapitein terug kwam, vroeg, ik! wat er gaande waal. iHiji zóide alleen: „Leendeirt!" en maak te met zijh rechtervui'ft een bewleging alsjot' hij' mijl ,w|o|U doodsteken. 'Een kwjartiertje later jzleide- kijf: „mbrgen Om 2 [UJUT l" 1 1 I i I D'en Volgenden dag' bud de Mojk tegen 2 uur grafts ketel® wiater op het 'vuur .ftaan. Die kok wtts vrqeger slagersknecht geweekt en had van de kapitein opdracht gekregen, Leendert ta slachten. Dfe kok ging de ladder af. Nu ztou' het w'eZen. Die kapitein had het bevolen, en dan Hljl had het me® tusschen de tanden, hij] deed het hekje ppen en daar k'wam Leendert aangehuppeld, hij! Wasj hongerig, w.ant ook hij| was) gerantsoeneerd. -!Nu 'werd het den kok te machtig. Het me® viel hem' iuit den mond. Leendert. likte hem aan de handen. Wie .ftondeu Wijl den, kok en voelden lallen Wlaarom hijl het bevel van den kapitein kon 'Weerstaan. D(e kok gingl naar „de ouwe'1 en wat daar afgespeeld is, heeft geen van beiden ons looit verteld. Den volgenden da.gl kw'am de 'derda stuurman met nog iemand in de keuken. De kok wisjt, wat er nu ging 'gebeuren' en ging daarom na«a,r het voorschip op het bovendek. Een dag later kwam Leendert in den vorm yan ribbetje.®, w.órst en kluif op talM. Het izag er allesj bij'zlonder sma-ke- l'jjk uit. Ook hadden w'e allen reuzen trek, maar Leendert, ons gedresseerd' vapkeju, kon niemand erdoor (krij'gen. Avonds werden we dóior een Japanse)» ftoqmsohip op sleeptouw genomen, dat ons, #(p»edig in een haven bracht. Nu moest de kok bijl den kapitein ko men. j „Kijk eens Flik, als ik gójwót-en had, dat. we Zoo gauw Zouden binnenloioipen^ had ik Leendert niet laten iqlaahten, maar hier, neem dit, en koop er een Eejèndertl 'Junior voor.'1 p i IN DEN OOGST. Zware 'wagens met een koppel paarden in, reden .oiver den steenweg, boog bela den mót. schoven, en den langen later er vast, boven over, dat het graan nog op- piullde. De paardenhoeven sloegen vlug op den kassei: „klep, klap, klep klap!" en de afhangende halmen reuzelden over da wielen. Maar in den lommer van den kerktoren zak Gulst uit- te blaZen opi de tri-amen van zijn kruiwagen, voorover, met) den k'ruiband lois over zijn gestreept hemd, zijn teenen wijd uiteen, en ziijln handen saaien tusschen zijn beenein. 't Wa® een Zware vracht ook' die op zijn kruiwagen lag, en aan Weerskanten hingen de korenaren af tjoit in 't zand. Hij had' den Meester niet gehoord die juist uit de school kwam en vriendelijk op zijn seh'fïouder klopte. Gust verschrok, draaide zijn kop om!, en werd nog roodeir tot achter in zijn haar, lij'W, -een kwajon gen, die betrapt wordt op krieken te stelen. De Meester keek hem een stond min zaam in zijn oogen, zei geen- woord, en waes dan met zijn-kin naar de kerk. Gust bqgreep, knikte dan en zei: „Ja!" ,,'k Heb het gedacht", zei da Mees ter. Door het Venster v!an de school had hij Gust verscheiden.» keeren zien vloiorbij- ri„den met zijn vtoll'en kruiwagen, ein telkens was hiji blijven adem scheppen vlak vtoor de kerkdeur,, ieidesren keer met zijn gezicht, naar de kerk «en zijn haindeu tel zam-en tulsschen zijn beenan, of hij aan 't bidden was. ,,'s Heh' het gedaoolib, Gust. 'k Heb u heel den dag doende gezien met het bin nenhalen van uwen oogst. Ik keu u van als ge bij mij in de sohioio!' zat. En 'k peinsde in miju eigen: Guab bedankt Onzen Lieven H,eer vloor iedere lading van zijnen oogst,!" Gust lachte: „Rechtuit gesproken, Mees ter, 'k zou eigenlijk lust hebben om me,t elke vracht -de kerk binnen te rijden, door den middengang, tusschen de stoelen door, tot) op 't koor,, Ija,, vlak bij! den outer wa.ar Onze 'Lieve Heer 'wloont. En daar mijn kruiwagen eens opschudden «n zeg gen: Dank u, Heer, voor mijn oogst! Gij hebtj het laten groeien. Maar aillai, 'k houd mij in en doie het hier voor da deur. Hij zal het ginder oiok wel hoor,en 1" Gust trok een halm uit een schoof', stak haar in den mond en knabbelde er op. _W,ant Kijn oudste doehtierken Mieken kwam hem tegengegaan met in haar hand een boterham waar de pruiimenspijs een vinger dik op' lag. „Dag Meester!... Vader!" zei Mieken, en ze 'beat smakelijk door den boterham dat de pruimen^pijs in haar neusgaten k'rotop. De Meeslt.er beiz'ag de vinnige oogskens, en de hloizenda kaken van het, jong: „En wat hebt ge toch allemaal g.eponde. kin deren, GueiÜ Voor die m'oogt g,e Onzen Lieven Heer ook wel bedanken!" „Of ik dolt doe, Meester! Diat kunt ge denken! Ik heb' geen wagens of paarden, ik boer maar sjjllekens aan, maar ik! ver dien, Goddank, tpch genoeg, om vrouw an kinderen goied den kost te geven. Ik! kam verdragen dat andere memsohen meer heb ben dan ik, en grootte schuren Vol sta pelen 1 Gust ruisohte een aar jijt, blies het kaf weg en jiktje de> korreltjes uit zijn hand op. „Een dingen gaaih mij! niet, Meeisiter. 'a Vrees maar, dat, ik later, ten eeuwigen dage, met 'uen kruiwagen, mijn oogst zal binnenhalen. Ein dait zlou tioch nieit heele-' maal re'chtvaiardi'g zijn". „Wjaibtei?." .vroeg de Meester. „Wiel ja, dat, afe ik' siberf1, ik oiok maar met 'nen kruiwagen verdiemsjten hij da schuur van den hem Zal aankomen, en andere mensohen daar met wagens en koppels iplaarden zullen binnenrijden". „Peinst ge dla|t gemeend, Gust?," „Peiniz'en wel niet, doch ik betrouw het, spel maar half «en half. D|aar zijn hier ■op ons pia.ro ehia mensöhien die alle dagen naar de Mis kunnen gaan en te Clo|mlmu- nie. Zullen die niet zwaarder geladen zijn dan ik, mat "dJ11 werk op den akker en op de hoifeitee!?. Daar z'ijn ginder die Zusters wa,ar ons Mkken bijl naar school gaat, en die alles laten staan hebben om hier bi' vreemde mensehen sichool te doen... Van u wil ik' niet» zeggen, .anders Zoudlt ge zuur zien... En onze Pastpor! Als dia gewild had, die zou een ander baantje gehad hebben, .en rijk en rutstig ga- lee'ft. En die is hier bij .ons 'komen wonen en die blijft, tfoit hij dood ga,at, om ons naar den Hiemel te leiden', en voor niets anders. Die menschen zullen alel- maal met 'nen zwaarderen oogst naar den Hemel rijden da,n ik. Ik zal daar weer aankomen met mïjln kruiwlagen'tje, Meient gij 'diat ook niet, Meester.?,"' „Neien, Gust, .dalt meen ik niöt. Gij kunt daar Zooveel oogslt binnen breinged als de andere mensehein, want allies is daar gelegen aan de liefde toit God, waarmee 'wij onze zaken doen. Als gij zaait- en maait, en kruit en dorscht, maar dat doet om God, uit liefde voor Hem, ■en omdat Hij' u in uwen Stand gezet heeft) dan hebt gij zooveel verdiensten all® 't is gelijk wie. De Zusters® en de Pastoor en elkeudeen zullen dik beloond worden op één voorwaarde dat zij ,al hun werk doen uit liefde voor God. Leggen zij' v'eett liefde in school-doen en preek en, en Biefcht hoe ren. en Mis doen en de rest., daar wordt hun kar zoo Zwaar geladen a|ts u!w! krui wagen. En anders, ja, ander® weegt u|wt vracht zwaarder I" 1 „Aardig!" mompelde Gust, en hij trok' zijn kruiband in zijn nek. „Luister", zei de Meeister. „Mieken, hebf g'j gelezen eer dait gij uw boterham op ,a.t ,i' „Ja ik, Meester!" zei de kleine, en ze lachte met haar mondje vo(ï brood .en pruimensplijB. „H'ewel dan, Gust, dan feilt eikei beet voor den Hemel, manlief, dan eet dat kind ter eere va,n God, net'lijk el|ke< krui wagen van u telt vtaor den Hemeü'. Is dat niet schoon'.?, Elk in zijn glhaat moet alles doen 'ter eere van God. Als gij dan één schoof! verdiensten oplegt, legt God zelf er well' tien b'ij. Als 0e iwiit, zult, ge met een zwanen wlagen nolg niet toekomen voor den Hemel. Zóó is 't!" Gust. knikte en zijn oogen .giDgen af wijder en helderder open: „Ja, schoon; daar krijgt 'nel mensch moed bij!" Hij sfond! opi, schoof den krudband aan de triemen, spaekte in zijin handein en reed voort-: „Meester, vriendlief, gij' hebf er zelf' bij mij al! een sohopf bijgelegd. La,at. Onzen Lieven Heer met de anderen noig maar komen! Vooruit! Nu zpu 'ne mensch nog meer lusf krijgen om de kerk' in te rijden!" Uit „Het Zonnige Jaar". TH. v. TICHEDEN, p. Raadt geplaatst In aan gedaalta van ons vorlga oplage. Gemeenteraad. Donderdag vergaderde de Raad. Afw. met kennisgeving de heeren Jv'. d. Does en Adriaanse-; de laaitpte wegens ziekite. Een verzoelc vjan bewoners dier K. Nieulw'- Stra.at om amaltrelgelen tegen den overlast, veroorzaakt idoor d-e ijsfabriek „de Noord pool", werd in handen ges|te!id van Bi. en W. fpr afdoening. Heit voorstel 'Om gasverwaTming aan ta 'brengen in het bovenlokaal' der beurs, waaraan ook 'n verhioogingt vjan t,arieven vastzit, werd aangenomen. Besloten werd de voormaligie conciërge woning der openb. bdwaiarsohqol itje ver huren aan dhr. Venlfevogel. Aanvaard werd het; voorstel tot 't aanwijzen van 'n nieuiw object in de Poiel voor de werkverschaffing. De voorzititer Vexwachtto dat er bin nenkort 'n groot aantal werkljooz'en te wierk gesteld kan worden bij den aanleg van den weg bij het. viaduct nabij 's-Hj.- Arendskerke. Besloten werd op kosten der gemeente gasverwarming aan te bTengen in de Her vormde school (kiosken 'f2500). Hief v,0|0rsltiel tot vlerbetering der rio- leering in de K. Nietuwstraat Wierd be- criti'seerd door dhr. v. P o elg-eie'sif, die liever eerst 'n overzicht had van de ge- lieele nieuwe sfadisrioilepring. De ontbloden dir. van gem. werken wees op 'de i'inanc. be-Zwaren van een geheel nieuwe rioleering; alles bij elkaar zou zóoiets f 125.000 kosten. In de lijn van dait. .plan ligt heit voorstel van thans. H|et voorstel wierd' aangenomen pn de isjdliadevergoeding aan dhrn. Ziwiartepqorte en v. Paulsen bepaald pjp f 30. Besloten Wierd pok gasverwarming in de openb. Ib'ewaarsjclhool a,an te brengen. (Kos ten f 1300). Tot directeur vau dien Keuringsdienst v,an IW.aren werd dhr. dr. Pos(t benoemd. Op 'n vraag, van dhr. v. P,o el!'getest Kei de voorz. dat hij) Vernomen had dat de Keuringfjdienst in Zieeland niet opgeheven zal worden Aan dhr. v. d. iWjart antwoordde de Voorzitter dat er van o'ffïeileele zlijlde in velrband met da 'bezuiniging, geen bekwaar bestond tegen de benoeming van 'n direc teur. Besloten, werd vqorloiopig in de vaca- ture-sjeheiliundigie niet te voorzien. Tot hoofd deg O.L. sphool A werd bfe- noemd dhr. A. v. d. Hameien tie1 Blotter- dkm. 1 Het voopstel tot vaststelling der gas- tprieven vloor Oosltednd'e werd aangen,omien. Dhr. van Poeilgeeistj vraagt, hoe veel de gasfabriek .^an Ok»st,einde aan Goes kost, Delze gaisfabriek werkt met groot, verlies, maar werkt VoorüiooipAg Jooir. Spr. wil ook nadere gegevens over de re- nult,aten der expPioiltaitjie in de toekomst me(h de. voorgestelde .tarievleu, die venla.- gingt beteebenem. Dhr. B r in k, directeur der gaisfabriek, zegt. dat voorlooipig het verlias is igeraamid of f 5200 pier jaar. Dhr. C r ui e q deelf mede, dat het ver schil fussiehen de bestaande' en de1 toekom stige exploitatie 'fl 5 a f 600 bedraagt,. De Gasthnisik1 we®t'ie. Hierna deelde dei VworZ mede dait het, ra'plport der eoanmissd'o over de gaflt- huis-expl. is binnengekom'ein. Heit Map! in! 'n volgende Vergadering worden behandeld. Dan la® de voorz1. 'n sohrijVen voor van Ged. Staten, waaruit blijkt dat dit College den minister van binnenl. zaken geadvi seerd heeft nief goed te keuren het raadsbesluit,, waarin werd vastgefcgld, dait da gemeente niet verjrlicliis de tekorten te beltalen. Geld'. Staten achtten dit in Strijd met de Arm'enwat. Da minister kon zich hiermee vereieni- gen. Indertjjld beeïlt de1 Raad de uitbrei ding Van heit, ziekenhuis Jgoiddigekeurd en da gemeente is verantwoordelijk vjoor heit beleid, daar zij de middelen hoeft, om in te grijipien en helt recht, bezit da instelling Op te heffen. Da ziekenafd. is nieit te scheiden van die oudelieden-afd. In overweging wórdt, daarom geglev'en hp|H Raadsbefeluiiit van 12 Dec. jJli. in te trekken. 1 i De voorz'it,,ter wil dit schrijjv'pn Jje* gelijk mat hal raipiport in d'e Aulg,us|t|u|sl- vergaderimg behandelen. Dhr. Visschisr vroeg of ar nog 'een mógelijkheid is er van fujsisch'en uit te komen. i D;e v o, 0 r Z1 i t,:t 'e r geloofd» vlan niet. Bij de rondvraag pleitje dhr. V i s- se he r voor 'n gepn. ste,unreigelin|g. De Joden in Palestina., Er wordt thans te Londen een tentoon stelling gehouden, die vooral ten doel heeft de aandacht ,te vestigen op het ko lonisatiewerk', dait door de Joden in Pa lestina werd verricht, De tentoonstelling heeft getoond! wait daar in veertien jaar tajkls gedaan is: we gen werden aangelegd, slteden gjebaulwd, moerassen droog gelegd en in vruchtbare velden herschapen. Handel en nijverheid zijn ;er gevestigd geworden. .Wlaar de Joden uit. Palesltina wel met da meeste fierheid op wijóen, en niat zön- dter reden, is c,p| de nederziettlfiugen te Tel Aviv, bij Jaffa, het, bekende Joipple uil) den Bijbel. Veertien jiaar geleden was Tel Avivl een onbeduidend gehucht van 40 huizeu; tlhans is helt een Stad met 70.000 inwoners, men schouwburgen en cinema,'® au koffie huizen. En in den qmlt'rek' zijn ital van fabrieken Verreizen: steen,bakke|rijen, oon- atruCtie--ateliers, weverijen, zeapziedelrijen, fabrieken van kunstjzijlde ,en zoo meer. Tel Aviv1 is fhansi hef groioitiste centrum van den smaasialpp»lcull|tu|ulr, die oen der belangrijkste takken van uitvoer van Pa.- leftinia is geworden. Da,ar, in den nmltrek, vindlt men de „groplhe plantages, waardoor dit land thans otp den vierden rang vloor den uitvoer vlan sinaasappelen gekomen is. In heit alf^ieloiopen seizoen werden niet minder dan 4.500.000 kiften uitgevoerd, en ondanks den growterein afstand kunnen del oranjeappels uit Païesltóna than® met die van Spanj», Italië en Algiers oon- curreeren. Vopr 't volgend seizoen w.ordt da uitvoer op zes millioen kiften geschat. De kapitalen in deze plantages belegd, hebben verleden jia,a,r niet minder dan 25 o/0 opgebracht Aanzienlijke winsten Werdiein gemaakt door het oprichten van een groots .sirqopi- en marmeladefabriek. Sinaiaislapipelsi, die van da hoornen vialjien, 'zijn geschoinden en kunnen niet meer vervperd' worden. Ze hebben geen waarde meer en hst daar door geleden verlies kan soms z'eer hoog locpen. Maar voor het vervaardigen van stroop op marmelade kunnen ze nog uit muntend dienen. Het oranje- en citroensap uit Palestina wordt thans naar Ejuropa uitgevoerd. 1 Énkele jaren geleden moestpn schier alle levensmiddelen nog uit bet buitenland ingevoerd worden; tegen'wóordig kan Pa lestina, reeds vioor een groot gedeelte in eigen behoeften voorzien. Talrijke fabrieken zijn opgericht: een groep 'Eransche Joden heéflt «en grooite cementfabriek gebouwd, apodal men zijn eigen cement fabriceeren kan; ook een lucifersfabriek is in volle werking. Haïjia, aan den voel, Van den Karmel- herg, is op weg de groot,» haven v|an den nieuwen sfaa,t te wórden; daar komen de buizen uit van de petroleumleidingen die henderden mijlen ver door dei .woestijn naar de petroleu|mhronnen van Dak' vloe ren. Daar wordt da .petroleum overge- piompt in de tanksdhe|])|en, die hefb produldt over be.el de wereld iv'oaren. De exploditpltie van de Dood© Zee, die eeuwenlang heit zinnabeeilld van doode vler- latenboid is geweaslt, is nag maar in haar begin. De Pqhasüh Maateiiapipliji van Pa lestina ia begonnen m-eti heb uitbuiten; van de minerale en scheikundige stoffen! die hier in grooihen overvloed aanwezig Zijn, Hier hooplt men binnen kórt gelnoeg chemische meststoffen uit heit water te t.rekken om een grpoit gedeelte van het land vruchtbaar te maken. Zel'f's de wateren van dein Jordaan wor den dienstbaar gemaakt en verschaffen nu oleetriseh licht en drijifkbaicht aan een groot gedeelte van de ^teeek. Ook de wereldorisis!, dia reeds sedert ongeveer drie jaar over zpowat de .geheele wereld woedt, heeft indirect tio,t den bloei vian Paleislana bijgedragen. Talrijke Joiodscha ondernemingen, die door de crisis getroffen waren, hebben bun bedrijf naar Palestina overgelbraoht, Door de vervjolgingen van Hjitler zijn t,alrijke Diuitisehla 'Jpd-en naar Paleaiim» ■uitgeweken, die er anders nooit a,an zou den gedacht- hebben hun vaderland te vier- laifen. Ved1 van deze uitgewekenen, zlijin kapilaalkrachtiga lieden en hebben dade lijk bun gejld 'in versohillende onderne mingen gaftoken. Ook dit koimlt Palestina alweer ten gioede. iMuziek-anecdoteii. SiOhaljapin moeift -eens, tipen hij! o(p| reis 'wlas, op een postkantoor een bridf hallen. De poftbeambita Weigerde d'en ibrielf! nf ta geven, alq hiji geen legitimatie te zien (kreeg. 'S,chajjapin had geen dodumenfen b'ij1 zich. ,1 iZonder pm permissie te vragen, h'egon de Zanger de. aria va,n Mephisto uit Eaust ten gehoore te brengen. 'Nog nooit had het pwjtkantoor zoo gedaverd. Da beambte werd a.anftonds vriendelijk en gaf den zanger den brief'; zoo'n geweldig geluid kon geen tw'eode bezitten. Beethoven zat vruchteloos op het ta feltje te klop'pen ,om de aandaoht vau dien kellner te trCkiken. 'Eindelijk! ha,alde hij een muzdekboelkje uit zlj'u zajk eu maakta notities}. Toen k'wam da fc'allnermaar Beethoven hoorde hem niet, !wla,s| totaal in zijn motieven verdiept. I);e kellner, „dia hem wel kende, ging heen. D|a componist, ging steeds meer op' in zijn arbeid. Plotse ling sjpïopg hiji .overeind, klofpt» driftig en riep: „Kellner, afrekenen!" en hij! keek buitensporig verb;aasd, to;en hijl hoorde: „U hebt'nog niet eens; w;at besteld!'' 1 1 Beethoven kreeg Óp «en ochtend bleZoek van den hofzanger Barth. „Goeden mórgen," Zei Barth, „hebt u nog ietsj nieulWs?," II „Hier," antwoordde Beethoven, en hij ;ga|f den bezoeker een mapuis^ript. „Ik| hetb het net ia!f, en het i» een geluk, dat) de kachel zóó 'flink' brandt dan kan 'ti er meteen in." „Mag ik even zien?," Barth nam het blad papier, las, probeerde een passage, la|s verder. Eindelijk zei hij: „Zal ik (het even doorzingen?. Als [u het tenminste hooren Wilt." 1 1 „Zing maar op, als, je zin hebt." Barth begon, terwijl Beethoven in zijn .papieren bladerde; maar hijl ging lang. zlamerhand opletten, hoorde tenslotte rus tig toe., züj'n gazioht werd ernftig, en toet de zanger aan het einde wuq, mei bijl op gewekt: ,,Nee, besite Skierel! D|a.t zullen ws ■toch maar niet verbranden!" Het wiasj zijn lied „Adelaide". Hoe oen visch aan z.'iiiu naam kwam. In een oude reisb'eöohrijving van Kaap de» Goede Hloopi, dateerende .uit de eerste jaren der 18e eeuw vonden wijl .aauge- Weekend bijl de beschrijving der aldaar voorkómende visachen vermeld als merk waardige bijzonderheid, hoe een viseh aan zijn naam k'wam en heette Jacob Eivert- sen. 1 I Men vangt, zoo luidde het, hier ook rood» visis'ohen, welke elders ropde Steen- brasems worden geonemd, maar hier al gemeen Jacob Elvertsen genoemd worden, welken naam' de Hleer Franiois(s|ci in zijn Ooat- ,en Wleslt-Indfedhe Sta.aits- en Lust- gaarden den Indischen ftokvisclh oft. cabep jia.u verkeerd heeiflt goegeëigend. Dezi» viseh is ganisrih rood vlan Meur en schub ben, met veel Hla.uwa etipijesi; aan de buikzijde is hij witachtig, otfl bleekrood, heeft groote .roode oogen, met een wit ten kring er olm. In heb midden staain' ver schillende goud-gekleurde 'vlakken; een kleine hek is betZeh met scherpe tandjes. Hat vleasCh is geheel! wit en zeer gloed, z'elfs aangenaam 01m te eten. Hjiji verblijft in zee of aan de diep» kanten daarvan, wa,ar hij: het. meest jwordf gevangen. Nog een ander goort v,an dezeu Jaoob E|Vertaen, van ongeveer dezelfde klleur ;al>s de bo venvermelde, behalve dat hij! grooter is en de roode kleur eenigszina naar het blauw trekt met korten, dikken en stompeni bek. mat geheel roode -vinnen en Mioedroodeo onderbek, komfj in zee voor ein de be schrijver z'egt, dat hij z» voor da eerste meel gezien en gegeten heeft op St. Jago, een der grooftto eilanden van Kaap.Ver de; overigens heeiftj hij ze aan d« Kaap enz. aangetroffen .en zoowel gekookt ala gebraden zeer .aangenaam! in het gebruik bevonden, zooals trouwens pilo vischliief- hébbers constaiteeren. Ein dan volgt4 dat, ofschoon zij onder da s teen br asems hehooren fe worden ge steld, hij dein naapr heeiflt geërfd van Ja- ooibl Èvertseiu, al® naamgenoot via» zieklereu zeevaarder, die den (visch ving op Mau ritius en wel daardopr zij zullen diei naam ook' eeuwig in dit land behouden - omdat de gemelde schipper Jadob Eivert- son, een klein man was, in ('t geïaait rood en bbvendien door de pokken gewel dig geschonden, waardoor zajin baard naast niet kon worden geschoren, zónder dat ee:Q zwartachtige, blauwe weerschijn daarvan overbleef en ter oorzake v.an roode kleur en zwarte: vlekken, Iwiaar.dooi hij opi genoemde vissohen geleek heeft rijn scheepsvoilk den naam niet alleen toen aam del visschen gegieVen, ma,ar ook' zoover verbreid, da.t z'i; tegenwoordig vóór altijd Jacob EVert.sen zullen heeten. Bureaux van Re( Telefoon Interlo Bijkantoor MID AL NAAR MEN ,T, NEEMT. Mevrouw: „Ja verloofde wil' ja Zon dag, als ik niet thuis ben, hier in huis komen bezoeken. Is d« man betrouw baar.?." j 1 Dienstmaagd^ „O, zeker mevrouw, die komt, vaift!" DUBBELZINNIG. ,Mü)n vrouw heeft den geheelen da£ nog geen woord telgen ma gieisiproken|, ,olf- schoon het vandaag mijn verjaardag is!" „Wel .gefeliciteerd!" ONDEUGDELIJK VOORBEELD. „Hlcnden die blaffen, hijlteni niet." „Dat is mogelijk; maar honden die bij ten, blaffen niet. Dat j® zèk'erj" „Ons dienstmeisje is -er met de siera den van mijn v'rouw van dqor gegaan en nog op vrije vbat.em." „Ean ongeivtaitte parel duisj" 1 DE REDEN. .aarotm heb je je dóchter »en viool gegeven'.?, Zij- wou) toch ©anpiano.hebben'.?" „Een viool kun je hat raam uitsmijten, een piano, nieit." i VRAAG. I, 1 Hij (uit de krant voorlezend)„Niauwa leerstoelén a.an da .Universit'edt."- Zi,„Wlait doen ze met de oude plu- chen.?-" LEVENSKUNST. „Pk zie altijd sleohts voo.rwa.arts." „Geen wonder, mat joulW Werleden." DE VERDOVING. Een Schot wil a,a.n zijn ouder® rij» J verloving tellegraifeeiren. I>e talegxaafbe-f .ambte aan heft loket zegt hem, dat het telegram drie Shilling kosit. „Och nee," zegt d® Schut, „da.n b'reelf ik de verloving maar 'liever af." DE ZWEMLES. Tegen een paal waaraan een bord gt Spikerd is, meit de waarschuwing erC „Verboden hier 'te vissohen", leunlt man, die hengelt. Een veldwachter 1 Verschijnt en bijt'den man toe,: „Z|eg, kun je niet lez'enjj Je mag biet niqt vi®schenl" „Ik viseh heelamaal! niet." „Maar j» hebt toch een hengelroede i» te handen.?" „Dait. is maar oen houten lat."- „Ma.ar daar hangt toch een snoer aan! „Toch lallieen maar een snoer, niet.?" „Maar a.an h'e.t snoer zit toch een worm. wait.?/' j 1 i 1 „Ja, die geef' ik' zWemles/l" 1 -1 I I j GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT In het teeh Kadi Onder het mottp ..voorgelicht over de ken van onzen tójÜ mede zich belZzinnei .twërkwljlze" heef stuur der Staat spiar naar het gastvrij» ïoprt, samengetrokk .scben berg, als g-olc manoeuvre. Het geldt in wai van onze meest act bezielde partijleden, gaarne om iz'ich he hen van nieuwe „ii om met hen pnged'v te wisselen .over (J \van den allerjongst, Het jongste nun orgaan st.aiat gehet dien Kaderdag en handelen vraagstukl van is geen andere, dan deze, dat een z'« ,tal leden der partijl niet deze Amersfoii IWBarvan de beschik eenmaal een groot lijke en gefwestelijlkt ten. Ditma,al geen n thans over een and< en medeleven, owe: langs welken wijl oei langstellenden en 1 reiken met de goge Welke bij den aanstg mogelijk verspreid n „Het kader" is se ieekënt in minder de besturen der Rijk luit de plaatselijke ders in hun ressort 1 maakt van, en nan Bestuur een uitnoodi aan die partijleden, stelling en activit, straks, b'ij' de uitvos plannen onmisbaar 1; dare kennismaking 'werkmethode in p; kring .Zal bïjldragei bCwlist werk. -Voorlichting en b dende vraagstukken nu voeren tot doelb hef. Brandende vraags eenige overdrijlviugl onzer partijlgeledew Oos dat is niet w»e .Verscheidtenen o schrikt, vopral nu ii geving een harde, bracht aan de dem J Kónden Katholieken eerlijke en radelijkl tien hoblbten als on land gedaan heeft, fvolgende gfebeurten: moeten pns iets zeg 'zijl ons, Kathjoliekei iets kunnen zie'ggen Zoo ooit dan nu bezinnen op' de W|ar, eratie. Als dezle e leden heeft, moet e iwnt ontbroken heblbn taiet name tusschen h ®n de vrijheid der b D'e heftig» reactie hare parlemónfaire fhans links en recht: in te leiden, Welke gebaseerde vrijheid rompelen en overran Wicht tusschen ge-zus wiordt, lijdt alras het iormeerende en „gelï fing van het zijp Rosalie, wij hel vrienden. Ik ben nu de wereld ik' xc voren af' aan bagini je niet denken dat wij aamen konden ga. De hand die de h£ rustig; hij koos zijn leg. Hij voelde ha,£ zijn .greep; zij' week' Ver zijn greep dift te Wat bedoelt u 'den klonken hijgend Rotiert- gunde zie denken; hij wa® al plofeolingen, helftigei Trouw m.eit mii vaar ,e-en vreemd, ni' HOOFDS Hef wa,s bijna midi ■tJaiitinga d.e anio te: biet groote donl- -D-o sffialj'Oingen k"s i^perig .en geeuwen gierig naar zijn jon^

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6