Noord-Hollandsch Dagblad iebr. MULDER ruit-Brandy Rids, Flit, Shell Tox, tennozon, Arbusta ENEVERS FRÈRES HET R00DE HERT" 'PJ.GIerum Noord-Holland Tweede BI d De roman van Robert Raftings PUROL Fa. D. BAKKER WSCHE COURANT e.a. insecten- erdelgingsmiddelen FIRMA Engelsch product or goedkoope inmaak Per literflesch f 1,90. ezoekt tijdens uwe uitstapjes PRINCENHAGE Zoekt U NI tfMS 01 SUCGBSVOllt riclune Is Nocrd-Halland bons 't Y? Pluist iivs tinhledingen, imrropi, bekendmtklagen, enz, Is lel - - - RIMA OUDE KAAS 60 ct. per pond 00DB0L 35 ct. per pond EVERKAAS (fijn) 20 ct. per ons RIMA R00KVLEESCH 20 ct. per ons IUITSCHE LEVERWORST 16 ct, per ons ZEEUWSCH TARWEBROOD. kit neest gelezen digblad In Noord- Hollud boten het Y, nat «ditia's voor Alkmaar, Helder, Hoorn, Pur- ■arend en provincis - - - - Aanvragen voer idteMetirlnu rlchis nen m do Administratie Tolofoon 433 in 633 - PRIJSVERLAGING GRAANMAAIERS NEW-IDEAL Fa. Iz. CAPPON, Heinkenszand Dn sprong owf do Alpen. NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT FEUILLETON b VAN HIER EN DAAR ONTSPANNINGSLECTUUR aeds in alle verpakkin gen verkrijgbaar bij GOES n alle vruchten met gratis ikje vanillesuiker en di- rse recepten voor inmaak. De vruchten blijven tijden m smaak, kleur en kwaliteit ihouden, 31753-26 léén verkrijgbaar voor Zee- nd bij de Importeurs Likeurstokers angedelft - Middelburg Levering franco. het van ouds bekende HOTEL-CAFÉ-REST. ARKT 26 - TELEFOON 3003 Prachtige Omstreken. Centrum van: MASTBOSCH, LIESBOSCH en ULVENHOUTSCHE BOSCH. Speciaal adres voor BRABAHTSCHE KOFFIETAFELS, oor gezelschappon reductio. Aanbevelend, M. LIPS Boor wederkeerlg te koopen bij onza Adverteerders, steunt men ook zijn elgon zaak. PRIMA LANGE VORSTSTRAAT 22 BAKKERIJ GOES HOFPLEIN 8 - ALKMAAR geheel compleet met voorwagen en schovendrager, 395 GULDEN met één jaar fabrieksgarantie. BOOR AOVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. EATERPAG tl JUL' 1933 periseoopjt* iE,r ia 'weinig] nieuws onder, da zpn. W# je da^atijN »Jeéft, hebben duf- zenden vóór .ons( blejeeftl. Ze zagen het Alleen onder n muteren V°De> gebeurtenissen van het leven heb ben allemaal een eigen symbol^; pa herinneren je nan tets; ze maken tets ia wakker - een verlangen, 'n begeerte, musseluen een waarschuwing (Dat trof me wéér, tojm dezer dage® een eenvoudig man fijt 'het yqlk in den trein met een teksj van vfclor den dag kw;am'. 1 I Iedereen had den mond vpjt over dftn tooht van Balbjo', in navolging) v|a» 'peln. diohterlijike .visje, nu, genoemd dftor dia kranten: de iqprong over de alpen- Lang en breed Werden besproken |do gevaren van den tooht, de pindernelmHigst SeeSt en de economisch® waordeqlen; de reclame vqor fascistisch! Italië en ten «lotte natuurlijk de pprzakem vani he)t ongeluk. I-'1 I I 1 (Dia laatste vlieger sloeg) Pta- De lantqte vlieger. Heel dei praChtigji alwerm wafl in een stouitm|oedige( $>'ron]g geland de laabjte tf|a|a,lde. iW|at w]aa er gebeurd! Bat gaf aanleiding tot allerlei gissingen. Er 'waren heeren die 0|ojk gevlogen haddelu, anderen die Wel een watervliegtuig gezien hadden, een ander die er veel over gela zen had, een ander die een vliegenier oyaj: het ongevaj had hqoren .praten iedereen had een mogelijke veronderstelling. Maar in den hoek' zat een, klein eenvpu)- <dig man, die blijkbaar Zijh ooneluis|ies in een 'andere riekting trok' en plfltsjelihg hij) had nog niets gezegd zeida: ,,Alle|. maal lflopen we in de renbaan, één Rechts behaalt den prijs"-. 1 Even was) het stil. Toen trok een dave rend gelach löq bij) degenen, dia zich (blijk- ,baar dezen tekst ,uit het Ziondagsch. episl- tel herinnerden. „Neen, vrind, nou ben je er naust. Dlat moet je nojui m'a,ar a,an den pashqor .over laten. Die tekqt gaat hier heeletaaal nipt niet op-, w,ant de mannen van toe haalden allemiajal den -prijlq en een btethaaldie hem niet. 't Ia dus ju,ist andersom. Het mannetje zat verlegen te k!ij|kten en «fhudde w,at met zijn hoofd. Hij kón zich moeilijk verdedigenkiom Zijh bedoeling ook niet uitleggen en zweeg verder. En het geqprek ging over na,ar ©en an der onderwerp. i 'Hiji had alleen maqp willen zoggen, dat die -eene qok den prijs had Willen behalen en behouden in Amsterdam Willen aankjo;- men. En hïjj kwftm1 niet behouden/ aan..;. IntuiEjschen gia,an -da gedachten door. E,r ia niets nieuws onder de nop. Dat een 4(1- t.al Vliegers sam^n er op uittrekken is maar een andere vorm vjaji1 een |0(ud Van"-1 qchïjhsel: dat effen zeker aantal ménschan ietq poogt te bereiken hatZij) in hardr loopen, hetzij' in piaiardienreamein, hetzij in Piuta-raeeiq, hetzij) in wielerwedstrijden. pD(e techniek levert een nieuwien Vorm; de gedachte, blijft hetzelfde. D|fe oude K'of- meinen hebben met deZefflda gloeiendjel isjplanning blij| da imlefta gestaan nis da imet paarden bespannen ractewlagens de bocht namen, als) 'waarmee de duizenden Amstier- damtaer^ stonden pit, te turen! na,ar de luchtvloot v,a,n Balblo, dia als) ©en vlucht reuze vogels) ,qver Amsterdam! biji Sjohel"- lingwüude bijl' het dayieren der miqtoren neerstreek'. Alles hetedjt zlijh eigen symboliek. En dat eenvoudige mannetje h«eft omuitg,esproken in al zijn eenvoud de gedachte aang&vfqeid, die «en vliegtocht briwillekiaurig in j'e wakt- ker ma,akit, -de gedachte aan den tocht, die .alle menschen door het leven m'akem naar een einddoel, ergens| in de verte en niet allen k'om-enl wiaar ze kjotaen moeten. Alsj we qojt herinnerd werden dooir de beelden van heb dageüijjkteph loven aan da 'betaek'eniq van het leven, dan is het iwlel door deze lallermbdernsijte vinding Van de techniek helt Vliegtuig, de groot© vogel, 'die een tocht onderneemt. Hoiögt hapgt Hij) in de luoht. iVan tijd - 7 - i I V rouwen waren alilemaal- -eerder, zei hij grimmig bij' izidh'Zel'fze fceferdien zich aBemaal naar den zou-uesehijln toe. Gieeaï dm -er aan dacht, haar lot te -Verbinden aan een man, die pl|0(ti9eli-ng geruïneerd was. j Opl welke manier moest hij) aan dan kost komen f, ,Waa kon een mam -gebruikten, die, z-onder huisknecht, welb-asic!h|0iu)wd esn beelje hulplbehiaevend wak.?. Eenige dorpelingen keken hetó im het voorbijgaan nieuwsgierig aan; hij Veron dersbelde, daib bet nie-uws van zijn onter ving reeds door de bedienden flandegrootle klok wais gehangen. iWlel. wat) kon heit) hem ook scheten'?, Binnenkort aoiu bij geen enkele vriend meer ,qp de wereld bezitten. Hij Zow net zooi ongélulk-kig -en veria,tien Zi> als a] de arme 'Madeanoisedte Etosalie. Arme kleine pneid! 0,ok zij was tpt oip zekere hmoigita in da zlaak beitrokWen! Hij z'iOiu, ha,ar niet. kunnen helpieiner zbm geen liehjtisitra,ail vallen 'in haar fluid®, onge lukkige leven. Zie mo-eisf, vierder ma,ar weer trachten to glimlachen, terwijl haar hart, brak. Hjjl wais ,o'pie®ns nieu)wteigierig wat zij nu ideed hpever zij' en de elowm op sleteen en de hetvende zwarte miainl da geidiuldige flMfaatien nu ial weer vaji bet ™rp verwijderd jzioiui zijn. H.ij kreeg een inval'; Hij zpu| pnobeeren «aar opi to ^pprenl ^Htt( was nog ma,ar vijif! dagen geladen zij konden nog niet ver weg ^djmt tot tlijld zie je e,r een als, ©en sohibtprenldo meteoor na,ar beneden sohieten en ta -pletl- ter vallen. De 'teohnici houden daarna, raad en vragen zich aJfl Wat ier gebeurd is;. Ben- zinef-reservoir in den brand gevlogen •Vleugel alflgjetbroken 3)ehro,eil vernield'? Benzineleiding lek?, JvleppeiL öpiengelaitan,? Intuspchen ,sita,an we jb'ijf den veronge lukte. Een Wflord':- Jiammer! Neen, we kunnen dit technisch! wonder niet b'e- leven zonder weer telken^ te denken aan „de -Sprong over dei 'wereld'-' die- Wij) inakien. Het lie'flejt zou heel dia tocht v,a,n alle mien- sjchen moeten zijn, een ncn-stoplvljuoht zonder noodlanding. Goddank dat er vliegvelden zijn e.rgenq een biechtstoel, ergens een retr.aite- huiq, ergens een kerk' w,a,ar de nq'odlan'- ding kan plaatsj vinden. M,a,ar vaak zia je een meteoor omlaag komen in bliksemsnelle vluaht. E©u lroioge Vluöht, een diepe v,al! Komen 'wij! .allemaal pan iWjia ls!o|mlfc o'm! de mist Wje d'aor een v,al? 'Wie vliegt zich te pletter?, I We kunnen ouq vragem stellen. Balbfa, zeide da,t d» jjilo'ot \v!at onvoorzichtig was/. 'Dfe teohnistehe installatie was prima- Die tbrmuleering iq voor ons nipt kw'afld'. ;Dfe sprong lover da wereld! Eien gloiede geetsJtlelSjk-teehnischB installatie en de noo- dige v,oo,rzichtig'h«id.'''' In den vliegdiensjt v,a,n het leven z'ijin dit de 'bel,a,ngrij'kte nwanenten. H'. DE GEEEVR Si- J- Hoic de wereld er in het jaar 2000 zal uit)zien. W[ij: leven te'genwioprdig; in de ©euwlvian wetens|ch,a|p en tachniek' pf beter gezegd in de eeiuw v,an de -uitvindingen. Onwille keurig rij'qt de vra,ag:) ho,e Zal het ©l* .in het jaar 200Q .uitzien. Bijl de beantwioyr,- ding va,n dia vraajg kam men pp] twiefs manieren tei werk gaan. tWlijf kjunnen zoio,- als )J|ules Verna pnze verbeelding den vrijen ]|0;0lpi laten, plfl wiijl 'kunnen de be staande tflestandien en strevingen bsstudeief- ren, en tot lpgisfche gevolgtrekkingeinjdpor- vpieren. Die l-a,ats|te methjOjd© lijkt verreweg hét verstandigsttoch zij'n degenen, -dia dezen lij'n hebjben gevolgd, nog alfijld te kort geqclhioten. Inderdaad hééft da «ersta weg zel'flsj geleid! toit resultaten, wlelka niet half1 Z°lP' belangwekkend zijin als de werkeBj'k'heid zel'f'. Hioiéwél Jlulesi Verne een verbeeldittgtfkraicht had als dat van een waanzinnige, zïjln zlijln bo.eken tegen- wOiO.rdig ontnuchterd jn vergelijlrimg met de werkelijkheid. Van degen-en, die een toekomstbeeld hebben geleverd pp grond] van bestudeering van het heden, mopt ze ker worden genpemd de Ameri'kaansph® isjchrijver Bellamy, die met zlijin boek „Ljp- king IkuCkwardlsj', w'at in 1890, is ver schenen, grapte, opgang heeft gemaakt. Bellamy, die in 1850 in Has|sac'huse,ttsil werd geboren, br.acht een jaar in ffiifflr pia, door en werd' ten zeersjta getnoijtfen dopr de ecionomi-sjche tegenstellingen voor al in de sjteden. Dit opende zijd pogen v|0|0r de toestanden in Amerika, welke tvel niet zóó. erg waren, maar top'h dqziel'f|dia neigingen vertppuden. Hijl beqtudqerde de maats;chaplp5j' zorgvuldig en sehetstei to,en ioji nuchtere wiijize den weg van ejojc'iala evolutie. Hiij' wdde, een togis]clh© voorstel ling geven v]an de, maa,ts)chiappiij| in den tjjd, w,anneer de demfflcTatie vplktomen zou zegevieren. Als middel k'ofls Mjl den ror mantisphen vorm pim zeker ta zlijln, dat zïj'n werk Zoiu w'orden gelezlen. Z|ij)u,( hfejd is Jiulins W]eét, de dertigjarige zopn van rijke fluders^ té Bpst-on. W|est liijfdt pan ®laipeliO|Osheid en Iieéft onder zijn huis teem gewelf laten hoiuwen, zqodat hijl tegen alle geluiden van de sjtad 'kon, zijn ble-. iqchermd. :M.a,ar z'elfls' dit hielp niet al tlijld. Tiaen het te erg werd riep hlijj des avondq da hulp in van een hypnotiseur en liet zich de]s| morgens dopr zijln knecht wekken. Efensi. pp een aviond riep1 hjij weer dfen hypmoftisjeus te hujLpf. Ppzlq raadde heml a,an naar hét' Emiden te trek ken, maar Zo;u hem! eerijt in elaap miaken). Eenige nren na, het vertrek van het hyp notiseur brandde het geheeld huis af. Pe knecht k'w.am in de Vlamlmen pm en men meende, dat Wies)t hetzelfde lo,t had ge- Hiiji keerde io.pl ,zijn schreden terug erf duwde de deur open van d© ©enige her berg. die h,et dorp rdjlk' w,as'. Een grooitj vroolijk hnaipjplend ho|u|t|v|uiur brandde in den haard. D© gloed van do vlammen weerkaatst© fiipi d'e rijen glazten en oi'crpullen en hetj glimjeanuid gtepolijsitp blad van «en fluïde .eiken hallel'. Juist kwam' een glimllacbendoi vroiuWi uit 'de kaïmer adliiter het buffet. H,e-bt u ,al lang gewaoht', mijnheer M'n heele dag is in da war! Mijn docktét is dat vervloekte oiroulsi laahterna geteob leen. Stapel is zie op die 'tr,apeziu|m-.toeren z'ij! praai(|ta giawoon nergiens anders meer over! .Wlat bli'éft u, m'ijinheier.? O, Kei z'ijn nu naar Alpiertjom gieitroikken;, aiehit; mijl verder. Tim. de ivhaidhitrijdiar, naim' haar me'e, ,en hij. zei(Wiel, heb ik' v;an m'n leven! met ©ein gestameld' excuus was de' jonge HlaiDtinois verdtvieniemi. 'Hy lieipi snel terug naar helt groote sjoim bere huis onder da 'b'o.oirn'cn ©n .ging] recht- stre'ekls na,ar die stallen, waar ©en plaatsje ingeruimd Win» voor da (mooie klein© auitfl, welk© hij uit Londen had meegebracht. De nude Halltjnigs 'had ©en hekel gehad aan alle® wat mlqtor |w|a®i; Mjl 'wlaS dlol op paarden gemeeah Bij' had het Hubert niet fcuunen vergavlan,, dait dez© paardeh: lang zaam' ,ell omid'erwiatsch vlond. Een atialjiengen kwam' .aaingielqopiein:. Eau ik ui isjojmjsi helpen, mijnheer iWibert 'had den rnotior .al aan dem gaing gebraicht.. Hij' antwoordde afViezig: i T ?a' Mar •é-lpertan. Ik zali nieit laat, erugkom'en. J,e kuin'b wel op mij wachten. Hijl WU;S heit sifcalplein al overgestoken snel den weg opgereden, voordat de jopgein had kunnen antwoorden. 1 Bet was donker; de kopge heggen aan trosten. Meer den een eeuw ging] yoprbïj;. Eien zekere Dir. Leeitel liet zielh pp de ^jiiaats, waar eens het huis van West stond, een woning bopwen. Bij] de opgravingen vond mén het gewelf van den slapenden man. Met mioieit© werd Wijl gewiekt, pit is| het jaar 2000. NatuiuriSjk' troif W©st een lalgeheel veranderde -qamienlevihg aan. In dien tuiqsehentSjid w,a.s de maatsc'happellijlke vrede geqloiten. Onderlinge strijld,' haat en afgunst waren verdwenen otm plaata te maliën voor een genot van verbroi©de(- -ing en eensgezindheid. Dit was' gnopten- deelq bereikt. do,or oen meer (ge)tijk[e behandeling van alle leden der samen leving. Het kapitaal iq niet langer in handen van enkelingen, ma,ar wordt 'be heerd doior den sjlaat. Hot valk' is de eenige kapitalist, de ©enig© grondeige-i naar en pok de eenige ondernemer. Daar tegenover isj van staatswege ee;n plge- meena burgerlijlke .dienqtpliaht ingevoprd, waargan zoowel mannen al© vrouwen on derworpen Zijn,, maar va.aii'blijl ran eeni ieder de vrijheid gelaten iq om' dat soort werk te kiezen, waarvoor hïj| het meieeste idee hoeft ©n de miaeqte aanleg wteiont. Hij. eeen w,andeiing diopr Boston herkent ,W.oS|t nauwelijlks de stad; er is nergens een teeken vanl armppde. iWinjklels] en banken z'ijin vp|Of goed verdwenen. iVoor elke wijlk v.an de sjtad is een giflot maigar Zijn opige,ri'cht, waar de bevolking kan koopen en earn groot resita^'.ant voor de genen, dia niet thuiq willen! eten. Gevan genispen Zijh e,r pok niet meer, want elk inisjdrijlf wordt als een geival van gees-, teazwakheid bekandeld. Alle bu.rgers ont vangen een vereemvic(u|digjen vprm v.a,n hooger onderwïjis. Ook ten opzichte van de medh|api®|eh© .ontwililkelinig heeft Bel lamy. voorspellingen gedaan. [W|iji zullen Bellamy nu laten rusjten en ons bezig hoiu- den met de meer moderne voorspellers, Over het algemeen meient men, dat de pen en griffel plaats] zullen maken voor de isc-hrijifinaioMne en de ingewikkelde re kenboeken v.an onze qeholen zullen moe ten wijken vppr een rekenmaicliine. Eenige jaren geleden heeft! dia Emgielstehe .uit vinder Low een boek geqehrevian, waarin hliji probeert .aan te toonen, ho:e de weii reld ex over 1000 jaafe Zal uitzien. Even- Ms Bellamy heeft h'ijl geprobeerd prn die l'ijhen van onz'e cultureel© putwiklkia- liug c|onS|equeiit dopr te trekken. (H!ij meent, da.t heb leven van de mepmiclhen dan langer zal Zijln; niet omdat hijl meer jaren leeft, maar omd|a,t hij! minder ql'aap nopdig zai hebben ©n nyu]wellij!k:9 drie nachten van iedere week in bed zal zal doorbrengen. D,« zakenman z|al rustig op Zijn kantoor zitten en besprekingen voeren met collega's], die duizend© talijlen van hem verwijderd zitten; hiij| Zal Ipch-' ter niet alleen hun ^temtaen hopren taaar hen even duidelijk kunnen zien als] wa ren Zij' vlak bijl hem'. Die liefhebber v.an 3pi,rt zal geen voet buiten de deun be hoeven te zetten; Zijn huj^bioscioplp ,)z)al hem natuurgetrouw alle sportgebeurtenis. sen van de wereld laten zien, (teijwlijl deze laan den gang] zlijh. .Vppral het stads leven zal een algehueie Verandering] on dergaan. Die voetganger zal niet langer aan de genad© yau den m'oitqrrijlder 'Zij|n overgeleverd. Speciale qtraten zullen vfloir hem worden gema,akt met een glazen dek om hem' tegen régen en zon te. beslcherman, In het midden van de qtraat zullen twee banen z!ijn aangebracht, Wejlke z'ic'hl voort durend in tegenovergestelde richting bewe gen, zopdat de voetganger Zij'n beeuen slechts beho(éft te gebruiken oim! op ids baan de istajppen en weer er af te stappen! In de ander© sjraten worden! de rijtuigen TOiortbewog'en dopr middel Van eleötrici- teit. Dlezje rijtuigen zullen zopi gtoedkopp worden, dat da menschen het lpopcfti. geheel pjfleeren. D'e „Neuie Wiener Jio|urn,aI" heeft een tijd geleden vorsiehillende technische bouw meesters en schrijvers gavlraagd, hoe 'Zij zich dé wereld in het jaar 2000 vopr-i stelden. Eerdinand Diautelmjo'ser, een der voornaamste hedfijffisleidera van de O.os- tenrij'ksche Luiehtviaartmaiaitschappijl, hééft op de verbazende voioruitgan'g van de luchtvaart gewezen in de eerqba vijlf en twintig j.a,ar van Zij'n beq^an;. Die eerste vliegtocht Vijf en twintig] ja,ar geleden, 'dluurd© Rechts twaalf zeoonden. Tegen- weersf-vden va ndieu weg lekleu 'flpl hem af te kamen., toen hij! zoo -sniel1 reed de baomen bewogen ha,ar kala ifakiken boven zijn hoofd, alsof Zij waarschulwénd wilden Zegg'cn: ga, feruigt ga terug! Heit drong toit Eptoerb dopr, da,t. de war© raden van zdj.n flverhaasit vertireb' egoïsime was; hi, vierlangd© naar iemands Ver trouwelijkheid jini was heb ook maar die van e©n cirCuistaeisjie. Zij] wist, iwjait' zorg erf verdriet; was; zdji zipu, met' hem kunnen meevoelen. Hiij voelde zich haefema,al neergadruik]t„ nag' pcfht in zijn leven had hij 'u teleur stelling 'ondervouden,, laiaf ataain ©em ramp als; hem nu, «verbomen was. Hiij 'had Heftig ,m©4elijidein mét zichzelf1. Om a:c'hit uur kwam Mj, in Aipiertlon; .achter de vendbera vla.n de| dorpuhu'iisij-es bramdden de lichten; het ©orvc.rscheureiiid geschettter van ©eu muz-ieklcpfpls Eueed dlopr da na.uwe ©Laatjes en eeu gele lichtgloieid tegen de luchit Wees hem den Wieg]'maar heH graat© veld1 waar hqt circus iw'as P'Pigieslagen. i Hij reed er langzlaam voorbij. Hieit) was dezelfde fleuit. Daar was d© man met. zijp sohunnigeu hoflgen goied., sdhneeuwand tegen het pulbliak: Kam (binnen! De gél|o groo't.e k'enmiswagens bevonden, zich p,p den achtergrond en de geltraüeda hooien;, waarin .sulffia leeuiwen en sijuipflnde piam- tiers dien healen dag op-en-neer lieplein. De schitterende laanpiakbiljeitten, waarop do naam van Anlla Biasalie vioorbwam in letters van minrftenis vier duim, 'trokken het e,erslt zij'n flog. Hij liet. de a,u|to achter op] do binnen* plaats van eien klieinei herberg, waar men op ©en gnooite dr,u|k|te rekende, zbolang d'e vpoTsfellingen dujurden, en wajndeldq tor.ug n,a,ar de wejdp. wraprdig z'ij'n er wiel vliegtuigen 65 p,ar aan één 'S|tuk in de lucht gebleven, terwfij'l onafgebroken reizen van. 2000 mijl werden afgelegd. Die gnopte vliegtuigenfabrieken Zij'n thans] beiz'ig mét hei bjoiuwen van machines vopr het vervoer van veertig en zestig passagiers. Dieutelmpfaer meent, dia,t li'ij alleqzins gerechtigd is om' te vpor- ispe'llen, dat in het jaar 2000 pi hat massa verkeer dopr da lucht zal geqchied-en pn wel dopr middel v,au vliegtuigen,; welke ,a,an hpnderd plfl tweehonderd passagiers plaats -Zullen bieden. In pla,ats van plie p'f petroleum zal een nieuw© p;nuibp!utt©l'ij(ke kraohtqbron wprden geblruilkt, wélk'e pl- geheele zekerheid' waarborgt. Dleze reuze vliegtuigen zullen v]a,na'f! den grond wor den bestuurd dppr eithergolven, Welke| Hun weg dopr de lucht zullen bepalen en vei lig de piaptsj van bestemming! doen (berei ken. Men 'Zal' tflt pp nog toe ou-gekenjllo hoogten vliegen, Zoodat een vaart van ongeveer 1000 mijl per uur een gewopn versp'Hijhsel aal ziijln. Het g,evolg| hiervan is,, dat een reis ro,nd de wereld een pit- Istapje voior een weekend Zal zij'n. Profes- sjor Adplph Sichw,aiger, dirOclten,r van! het Biadio-iSltation te. Wecnen, wijiqt er op., dat men nu reeds) ethergofven' gébruikt vopr de ;a,anwijlzing van prtsen^ petroleum enz. in de aard©. 'Hij| meent, dat de moge lijkheden van de dr.aadlopize van zulk' een Zonnebrand. Smetten en Stukloopen van Huid en Voeten, verzacht en geneest men met Dooi 30-60 90 ct. Tube 80 ct. Bij Apoth. en Drogisten .aard is, dat slechts een man ta-et de fan tasie van J|ules Verne zich aan een be schrijving daarvan kau wagen. Professor TheisjSe, voorzitter van de Oostenrij'ksche vereeniging v,an Bouwmeesters, meent, dat er in zjjn vak sjterke Am'erik,a,ansche nei gingen beqtaan. Nog vopr het jaar 2000 z,al het wterfkuiq 'geheel „gestandaardi seerd" z'ijn. Npig voor het jaar 2000 Zal het woonhuis) niet meer gebouiwd, doch aan elkaar word'en gezet. 'Vensters, muren, deuren, daken, enZ. z|ullèn in de fabriejkan worden vervaardigd. Biij! al deze voiorsjpel- lingen van een Vijftig of honderd! jaar geleden lezen, dam vinden Wij', dat alleq toch beter is) uitgevallen, dan flmze fan tastische voorouders ons voorspelden. M,aar het leed en de spiral© vraagstubk'en iziul- len, hoeveel verz|a]öht opk, to'ch door, geen techniek ppit kunnen worden verhol pen. Iemand van het ja,ar 203-5, die omzé voorspellen -Zal le,zen, zal wa:arschij;nlllij!k hartelijk lachen ©n z'eggen, dat men het de mensichen va,n 1933 D.o|k' niet kwalijk kan nemen, dat zij1 over hum technjelb dachten. Hoe 'konden z'ij oolkl weten van de uitvinding vlam P, in het jaar 1967 rif van A. in het jaar 1985? Alleen zal Hij' niet kunnen begrijpen, koe wlij) zonder nl die .uitvindingen- toph door het leven E'ijh giekomenII- LEENDERT. Vitcusj Wa® een pracht st'oomWopt, waar mee 'wie ,al heel wat redzien van Ep|eih|bti.3|a napr Peiling hadden gfelm|a|a,k|t. D!e bemanning 'wlais' een 'gezéllig stiel Zeelui, da mleesjfen ru|W van bluitem m'aar' zapht .alls een lam1 v,a,n binnen. Die kapitein, „de fluiwe," kopal'q we hem- m'ee^t,al ondér elkiaar noemden, wiaö eien streng gete!gVl0:e:r|ier, dia Zojolang als hem alles naar den Zin ging, een blesto biaas Wlas -dia .ons alles gundié, svaartlop hij) Wijl mkehte 'was. 'Hij! had een goeie naam', w|a,t de. menage 'betrof en was scheutig m|e]t| verlof. I I 1 Miaar al's) de reis slecht ging, oW als er Wlat niet in o,rde waq mie't de bemanning1 D|an 'W.aq e,r geen recht m'ee ta sohieten, istohelden al-s dat he.er kon, dan wia,® het Over den maitten grond zatte hij koers naar dia waonlwiagens; van Rosalia konj hij echter niets onltdelkk'an. Tenölotto b'e- taalde hij, z'ijn sliiïling ,en gjnlg da teint binnen. I j Hleit was precies deéel'f'de vertaoning, dezelfde moppien, h©te©ïfde .bijhclikiaiar-gé- raapte muziekkarpisde heele voorstelling had vopr hem' nieibs aantrakkelijikis meer. Bij wachtte ongeduldig, tpitidat Rosalie 2io,u opitreiden; het leek hem 'n .eeuwigheid voordlat zij da tent binuemZweelfde. Hij vtoigdie in Spanning élke beweigiing van haar zag haa^? de dunne touw ladder opklimmen tot naar het duizeling wekkend hoog, bordes, terwijl ,zijn hart helm in de keel' kllqpte. Als zijl eenia uitgleed en viel Piobseling, leek deza kleine acrobaat 'hem ©en heel' welboroi) vriend in zijh eenZam©., Sombere stemming. Hij 'had ha,ar maar «enmaal gesproken, maar intuïtief vlaeld© hij', -dat zij ten minste zich niet van hem z'oni afkoeren, ©in'daC hij nie|t langer rijk man was-. Ieder- -een ziou' .diait do.en, niet alleen Lilian! dat had da ondervinding hem w,eï geleerd. Hiiji ha,d 'flmkere mannen, dain. hijizielllfl buiten ©en Izioogenaamden vriendenlirin.3 zien stfloten,.. |iajlleen omdat 'het npoidM kans gezien had! .eten Stree.pl te hallen' door h,im bankrekening. Met zijn haojfd achterover leunend, stia.arde hijl .naar hot slanke figuurtje in het .tutlle caStuum, raet. da -garneering van papieren rqaen. Hlijl hield den ,adem iu, toen zijvan haar kleine sfaarplllaatig ho.og bovien d'e gropfe ruimitc heneden haar zweefde; hat wiais, .olf! zijn hart stilstond bijl het hoioren van den roep: „Beni je kla.ar.?. Ben j« kllaark Spring!" van den man beneden iu 'heit ©ircusj, in wieM hij den bruuti di© haar kad wiLcn slaan, •miaar 'de veiligstew'eg,onder z|ijin ppgeni weg te blijjvcn. 1 1 I I i Drie dagen geleden hadden Iwle de haven van Sperabaja verlaten, de reis) w:as fat heden vqorqpocdig jgewteest. OnZe kók,jJ|an Elik, kad ru)sjt en dan wias- hijl maestpll be zig Leenidcrt k;unjs|tjes te leerem. Leendext wa.sl een varken. D|© kqkkad hem ials) .zéswieeksohe big ergens met kaart- isjpielen gewpnnen, en zjqoi langjzlam'eirhand wa^L leen-dert van big varken- gewordlen. iHijl kende leen paar ©envqudigq kp;i#jeis. Zopi icon 'hijl vlug eeu boterham met ifjp]ek opsporen en wist met zijn tong heel kam- dig dé) jam van het qcheep^bieschuit pf ta likken. i - D© voorstelling, 'hqglon pis gewflohllijk, -De kok 'deed het hekj© van het ho[lij qip|en, ging er op handen en knieën vjopr liggeju, en met .een Vlugge sprong wi|pte Lean,d|erli over den kpk' heen. D|anrna hapte h)ij| dan de koklsfmuts v,an het hop-f'd van rijk 'baas ,af en versjtopte die aékter da to)e.seho[u- iwersi Nu- wierp een der machinisten! jefen handje vpi tabak vopr hem. Op tplkak wiaq Leendert verzot. Hij) -verbond dq taibak -direct. M,aar Leendert kreeg flr een hoesjf' bui v,an. Nu ontqtond er gekibbel tu)sséhen den kok. ©n .den machinist. i „Niemand mocht Léerfdër'1 vperen. Hlat geleerde varken waq rijk eigendom! en ieder ander bleet! er m'et rijk handiein tóf1", Intuqsohen w|as Leendert p,aar rijn blaas geg,a,an en gafl do.or km'tq kko.rrétje^ rij(a goedkeuring .oyer deze iwpprden te kennen. Hiermee, wa^ dq vqorstelling al'gjeloo:- pen. 'ill i ;i Twee dagen later hegpn de lucht leelïjlb te betrekken. Tegen den ,uvond kwlam( d© isiform 'opzetten en het Zoiu, een k'wiaide naéht -worden. Ppnder ©n blikspmi waren niet van de lucht. 'Een gie-reud© stonn'wiud nam ,alle% w'at niet pl tq vast izlat, ïnee .over boprd. Hppg© steeën n,amen 't edhip op en lieten het weer neerp-lplfiten, nu weejr biakboiord, dan weer Sjfcunrblopird, j^ng het sphipi volkomen stnurlóps, overgegeven aa-a de grillige wflede van den hevigsjten sfo;nn in -den qtikdonkeren nacht. Die bok gaat met een plie-lantaiarn d'a Lidd-er .af! naar het hok v,an Leendert. Bet gaat langzaam, want Mjl m|qet zioh t^fcaetds met een hand vasthqud-en aak de treden, omdat Mjl met de andere de lantaarn vasthoudt. 11 Leendert b.onqt juist met rijn rojnde riig tegen -den izijkant van zijn hok', maar nu' Mj| Zijn biaia,s( met komen, kralbbelt hSj(.iWieer op. Hij lop.pt na,ar het hekje en nu glijdt Mji met iz'ijn qnuit tegep, de traliesj weer opslaan, Mj' knort van "kwaadheid 'bonsj, met rijk hammen tegen d®11 rijkant nog een© pro'beeren, weer pjlpïb hlijf t©g|en het deurtje. i i I D;e kok grijlpit hem Wijl eien ppr en na heel -wlat vruchtelojqaei pjogingen gelukt het eindejUjlk', Leendert oen tqulwl opol Ü'en nek te slaan en hem Zqq ftan da tralies vaiqt te binden, Koiodat hij nipt meer keieln en wie-er kon pollen. De kok' p-rpat nog eten ekkiel Woprdj© ifatet hem; ^arm© kferel, wij] menskhen- kunnen onq tenminste nog vap-tboinrien, maar jïjl!" Lcendtert knort Ikjort; hij] begrijiri 'z|ij|n „GiU, jong, mjo.rgen zal ik j© wieer los;- ikaken.'® j Toen id© mlqrgenzlon eindelijk1 doprbrak, 'wlau ier niet veel goeds mepr |olp| het sehiji-, Alleia 'wlas overgoten met jzeewatier, veel Wais. bedorven; in dlei machinekamer W|as een ketel gesprongen lejn pplki W|as de radiot. ins-jtallatie onklajap gewjordien. SEinllriel© tatan- i^ckapjpien hadden verwondingen pf hlaiiwe Plekken op'geloppen. iBij) het pppèl man keerde niemland. Toen beval' da kapitein met een 'ijjrig-klalim© stem', dat al het fielt- bare voedsel !bfij| den hfopmeestjer mMat gje- bracht worden. 1 'De dagen verliepen, allen- |wlerkt©n om het schip weer schopn te krijgen en ftie herstellen, 'w|at stjuik' igeslag.en wa®'. Intusschen kw|amen w,e geen mieter voor uit. Ook -w|ais! er nergens een schip] tiei ztien. De ketel was stuk' em scheen wiel 'mietj ge repareerd tie kunnenj iwflrdien. (H]et begon l,a,ngza..ami jaan iviervielend te wlorden, vooral, toen de, kapitein b'egqn t© r,antsoene|eren. Eprst Iwflfd lepn derde gePteit dat ging nog ecnigarins, miaar nu iw|a|s het rantsoen qpi de helft terugg(elbra.chjt.c En den heden dag niets) doen, en niet vo|oruit libme-n, -en hpngpr!.!, herkende. Zij lief den reksfqk! llqa ,en sprong na,ar ©en ander hra©aziwi dat veel lager- 'langzaam' heen ©n weer z|weéf|d©, Hijl ademde p|as| op, toen zij weer gped ,en wel' #pi den igiwnd stand. iVflOTd-aiti zij buigend heit circus verliet, wasl Mjl ial naar buiten gelgaan en jwaehtta haar op in d© 'Opening van de fent- Zij- liep langzaam m-©t slependen- tred en gebogen hopfd. Zij woq heml 'bijna .al gepasseerd, toen hiji .zijn hand uitstek en zei: Eloiqaliie! Pas veel later herinnerde hijl zich -den piiOitlsélingen blos op 'ha.ar smal gezichtje bij deze ontmoeting; de gretigheid, die klonk in haar verr.aqt-en uitroepi: „U, 1 Op aiaife oio'genblib w.as Mjj tq verviiilld van zicnz'elf. t(a verlangend naar symplaithia Mji had er da .acht, mijlen vqor gereden om dat opl ta merken. Direct -echter 'kwam 'de oiu'Üc vree? weer bij li-aar opi; schichtig kaak zij rpnd. Ik kan hier niet mat ui sprqkein als zij mij kunpjein zien. Een beetje ongeduldig antwoordde Mji; Z-i zullen n niet zien. .Wfj „gotten gaan waar n, iwilt# maar ik' mqat :ii spra ken noodzakelijk'! Ik! ben hier na,ar toa gekomen, om u to opreken. Z-i; ia,arael'de een oogemblik' dan, met een impulsief gabaar, greep zijl hem 'bij da band en troik' ham' van da tent weg in de duisternis. Als izaj aens wisten, d'a,l n hier bent, zo aou.den |u vermioflrden, zedda rij!, tril lend op' haar beenen. Sherny, z'alj ,u nqcit wergavl'en. Noen, nee®, hiji heiaflt mij' niet weer durven slaan. 'iWiatl ia arri LWiaap om bent ,u geklcmeni? Mi„h va,der ia gaatprvien. Dat schreef ik u al. U, hebt mijn briefje foiahl gek'rejgenlï I (ffiordt vqrv)oilgd.J

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5