Bezoekt tijdens de JEUGDDAG 'T „SLOT OSTENDE" Stalling voor Auto's, Motors en Rijwielen NAAR DINANT Vacaotiemarken - Registermarken Kousen en Handschoenen MAGAZIJN „DE HOOP Land bouwhu Ishoudschool - Lierop (N.Br.j BOHEMIA i LACKMY-PRODUCTEN - DROGISTERIJ DEN HERDER CAFÉ-RESTAURANT naar Brussel en Omgeving. Prima consumptie. Ruime zalen. Reizen naarDuitschland BANK-ASSOCIATIE Dameskousen. C. J. TILROE, GOES Denk om de bonnen, mooie cadeaux I Dinsdag 1 Augustus 1933, Damestasschen Dinsdag 1 Augustus 1933, Reisnecessaires, Rugzakken, Actetasschen Fa.WED. B. Zonnebrillen, Kijkers, Etuis voor Brillen Fa.WED. B. Een fijne heele EDAMMER, één halve gulden. JAG, L. A. DE LANGE, Langevlele 208, Middelburg met goedkoope Marken. Damns Handschoenen Bij lil, HOOGESTEGER, Lange Vorststraat 84, Gons Geëtaleerd Modern Aardewerk, Potten, Vazen, Schalen, enz. ZATERDAG 22 JULI 1933 |~|RECHTSZAKEN|~| ONDERWIJS MARKTBERICHTEN BURGERLIJKE STAND ALLERLEI Advertentiën NIET DOOR. Een Woonhuis met Tuin en Erf Een Woonhuis met Erf en grooten Tuin FABERIJ DE JONGE Fransche theorie en Conversatielessen THEETUIN „HOTEL DE L'UNION" VLISSINGEN. Nu naar de Speeltuin! FABERIJ DE JONGE gewicht circa 2 kilo, J. VAN FRAASSEN J. VAN FRAASSEN Nieuwstraat 48 - GOES - Telefoon 190 KANTOOR GOES. Deze week speciale aanbieding Bij verdienste. beschaafd R.-K. persoon. 99 99 Langevorststraat 58, GOES. Tel. 256 ÏHE COURANT Brand te Nijtemirdojn. ilp liep1 de mfftpr warm! ran den rijridghbu-wter P. nirdum. Voer men het t,. vatte het in de huinrfc De hwuitiz&gerij ten-de ndden taf. Ook de sane st/ stond en toebehoorde ?ah'er ,was in hloirbetn tijid nim'en. De gehouwen iwa- liet baden verdramkwi. gistermiddag in de. Eem- h-et baden Verdtrlqnkep' lh!o|uiwerslinecJi)t M. v. d. Helt lijk is1 later daoir Onweer. is gistermiddag de blik'* an schuur Van den melk en Bislstiho.ps'weg .aldaar. 1 af. Verzekering WIEUWÊ ZEEUWSCHECOÜRANT ae Slechte Siavjetrfietaem. iaris vloor de lichte in* Sou beeift, naar olifficielup eld,. 17.000 rijwielten in rem, aangezien de iietsen e kwaliteit waren. Niet ij leen belemmering rijn doch bovendien zouden emis; in gewaar lculnnep ►rdf geraamd qp) 250.000 an de fabriek die de rij* Bgeleverd is gearreSfelard. iting van stoomschip met erg. lion metende Engelsïhe hees otf Bedford is op wol naar Montreal' in da in aanraking gekojm&n it,en imis't, die in de omge- had helt selhip' heel ïang- temeer omdat de gezlag- da,t er Ijsbergen in de JientengeVolge Was de bot- z»oda:t het etefliipl onb'e- Niatfeimin mo-est liet eeni- sltilliglgen toltdat de ijs- gedreven. Op1 den vast- arriveerde de Pndhes® of itreal. 1 pte-or weg ongeluk in Italië. ijn, naar Reuter uit Bene- het station te SioHotplaea •einen tegen elkaar giëüoo- len werden gedopd ein tfwin- toclit van liet Jt aliaauM'lie tnig-esKader. Lb'o is Donderdag mlet zijn te o'ffioieiietn in 12 vliegtui- hinston gevl-qgan, waar hij .et Witte Huis door evelt onbvlangen en. geluk* dien. Na, de pif'fïcieele pfach- «en onceremjoniaeiliei lunch', che -vliegers werden te eit 19 saluutschoten ontvam- ha-rtelijikie pvaties; begroet. eetie van de ©erewacht na- n zijn pf'flcienen wat rust en daarna begaven zij' zich mmaal pp het Witte Huis, It Balbo met teen hartelijken ping. zijn b'elzbeken gebracht aan nageerinjgsanisfanities ein vbmd f*g jplaatp pp Jhiafc h'elden- gtion. Gister vloog men naajr :rug. Ernstig misdrijf. iljhia hebben bandieten ge- ©esfcer te makten van een lieer iaifcehy, brqeir en compagnon izenhiouwer ien tmak'elaar in nd van dein millionair Clatphy. allen P. A. Clafcchy stelde e wleer tegen zijn aanvallers, siehoten en helm. zware Ver- lebraiohten. Uit Beauraing. ing, waar, naar de Belgische rneme-n, deize week' Wieier elan en 'stom zijh, dia tengevblge ■breulk1 reeicte -vlersiöheideinie ja- ken liejpi, wordt iojpl 5 Augfte- bengelwone toeloioipi van badie- Verwaichlt. Niet mindeir dan len zullen dien dag het eta- hraing hinn-anloiojiien. IT.eBrus- lelie andere öfeden is Voor 5 e>en enkele toeraiutp- meer te Eis op gewone dagen bifijflt. het ie Beauraing., iéjihiinie. z.U|s(ter van kwninlg ies Clam,entian van België, de prinses van Bo'urbloin-Siiciliët. inei, bissiehoipi van Löqppl'dville, qglgeplaafcste personen hebben tijd een bezoek' gebracht nan bedevaartoord. Armee zacht list. ve wijiae van optóhting js la ingepast. kwam -er deaer d%gen bij, een ■ett htet verzoek',, pijnloos .een :n te trekken. De tandarts het v'erzoek, spoot het tand* doim. de kies', in e;n verzöcM -even in wachtkamer te dat d'ei plek' geheei gevoelloos itusaohen zou hij een lainderen iien. De man ging laohter niet Lohtkamer, doch naar een an- ,rte in de huurt, aan wieim hij kies zonder v'erdooving ia slechte de halïlfc kost jnloos trekken. tig vcrkteersongclnh Wij: Keulen, acht van Wioensdag otpi Donder- Keulen een zwaar gela- ïuto in volle vaart in botsing lötristhei tram. De auto werd field en de chauffeur op- slag .•wijl een na.asjt hepi zittende na aaankumslt in het zieken' huis overleed; Van die tra •werd nieimiaad erasitiig1 - V!fln foh tgewond. Hoewel Ben motorwagen geheel wer liepi de wagenbeattunrder dlaPhte kwetsuren op'. Een priester en «H' hinderen verdron en. it t> j,0^ ,„i Bolurges MtehRi is nP Naar Rent r - Sauldrei een boot mttm4jftien kinderen van ^et Jiafronaat met "prieafer, die hen Be- gSdï, .oorzaak. Alen vielen in hleit, diepte mteer. [Vier kinderen wtetieto zWemrnenlde den 0^,er te bereiken, maar de 0m4ar gn gif hinderen zijn verdrMjJdan. Brandend k'ratcrgas in Zevenbergen. De bladen maken mleWing van een teassentrand in «en vulkaankrartjer bij Eopsia in Zevenberglein. Omtrent het ontelfcaian van dezlrn grwntem Sbrand, voor welks biludsohing uien ^ans vier NederliandiSchte ingenieurs heeflt laten komen, verneemt, de corresptondeht vlarn.^ de Pesti Napió hat voDgendie van een herder, .flia in de buurt zijn schapen pleegt te ta weiden: 1 O,p| een dag, terwijl de herder ate, ge- woopnlijk met zijn Scha,pen op Weg w!as, Elag hi,: ploltpeilints, dialfc iets verder de Iblodem- instorttta en dat ler gas .uit te iViOic rstóhijn IkWaim. Hij reaudö daaj?o,pi naatt? •Jde "fcbforp'laa.t^ en vei*ljell!dei den boorfbaa^ wat hij gazien had. Daarop! gingen zij beiden 'na,ar de plaats, terug en zlagen' daar iats, wat hij zijn geheele deVen met zloiu vergeten. 'Opleens blegióin zich- dte aarde onder hen t.e bewegen, iom|gevteier -.drie meter ging de bteidelm in Ide -hoogte en daarna bfego-n die in een krinlg met eetn Straal van ongelvber dertig mater te gol ven. De hloorbaias rende weg, oan de directie ,op, de hoogte te brengen en hi| dreef' zijn kudde bij,een en verwijderde uicih zoo sn-el mogejijik. Hij wias nog geen zeshonderd metier wo eg, to,en plotseling geweldige steen- en aardmaslsa's bbgonne in de lucht te vliegen. Naar de correspondent Verder btericlhlt', heeflt helt Vuiur blijklbiaar die bijproduöten verbrand, zoodat de kleur v!an de thans Ibïjna, 100 M. hooge vunrzluil nu geheel zuiver is en die ook 'geen reuk mieier h-ebflt. Intussohen is die Hiltte sinds dien .nog toegenomen, zoodait hat than® reeds nieib meer mo,gelijk is, nader dam 200 M. te komen. Het is' een geluk, 'dait hei gais Ic.issehen vier heuvlells is luitgebfokcn. De kra.oht: v,an den wind Wordt' door die heu vels gebroken. Hierdooor wordt de ge heele omgeving vloor eien catastrophe be hoed, waf nitet Wegneetmlt, dat men toch vreest, da.t het bolslcsh in de buiuri zöc'er niet zlal te redden zijn. Uilj de diepte komt een zWiaar loeiend geluid da,t door de omgevende heuvleïs wordt teruggegeven. y.oio.r de manitislchappij!, wier eigendom het. gas vormt, bateeiktent de brand ©en verlies ,vlan millioienen lei. Dagelijks gaat millioen lei aan gas Verloren,. tnillioenem Ictót het MuiSSehingswerk, ter wijl bat, feit', dialfc men mat htet werk niet voort, kan gaan, o,ok weer -een sehada v'ain millioen-en beteeikent. i fVoorloopig bfeteekent dei brand voor da plaatsjes der omgeving een grooit vbor- deel, 'aangezien zich reeds- ©en reusach tig vreemdelingenverkeer daarheen beieflt ontwikkeld. Van heinde ten Ver koimlt1 men Oml dei vuurzuil aan te !zien jen reeds is oen nieuwie -herberg opgericht, die als bijzondere aitjbraatie aankondigit. „dat jnfcn 'daar bïj het, licht van de (yluiurztuiJi kan ba,arte,pielen." Kantongiereclit te Goes. Door den Kantonrechter te Goes zijn veroordeeld wegens overtreding: Zonder vergunninlg vep laten l.oopen over een anders hooiland: P, M. Dl-, Elle- Woutsdlijk ï'5 offi 5 d. h. Overtreding Crisisl-ZuivteiwetC. Di-, Kloetinge f 15 of '10 d. h., P. iV. Ploho,e 2 mral B 10 of 2 maal 10 ld. h. jl. d. Di., Driektegien io bf' 10 'd. h., JVl- 'A-i pchore f' 25 pif 10 Jd, h.P,. v. d. iM'., iWfsl- senkerkfe fl'B of 5 d. (h., G. Li, laldaar, geen ®traf toege'pte.st. (Tie iWiemieldinge venten Zonder vergun ning: H. (1. H., Amsterdiafm', vrijiglesprokfen. Met m'otorrijtuig zbnder numm|erbeWEjfe rijden: C. A. v. 'd. B., 's'lH,ae'I'eIlh|ote'-i, 12 of 2 d. h.: 1 Atevoren rijden zjonder rij'bewïjfeiWj. 'P. v. G., RÜland-Bath f3 of 3 d. h. Met motorrijtuig de veiligheid van het verkeer in gevaar brengen: pj. B. D-, Bpf- gen op Zioom, vrijgeslproken, G. |Tj. de |G-, Goes' 'f15 jol' 10 d. h, Met mbtórrijtuig ifijlden zonder minstens twtee go,ed werkende remm'en: tJi. J, O., Bergen op Zloom' f 5 of 5 d. h., C. Sj£j.% KT,abbemdi]ke ft 10 ,of 10 d. li. Pietsen izbnder bel: P. v. |E|., Bergen np| Zoom' f 3 of '3 -d. li. Met m'otjprrijtuig rij|ien dies' aVonds -zon der aohterli'chtC. Hl., iMiddielburg 'f 0 60 0(0 1 d. h. 's Avonds 'fietsen zionder refector: Kl ld. UI, 'e Heeremhoek, terug ia,an (o,uders. 's Avonds 'fietsen zjohdier licht: U1- H'., 'a Hl. Arendskeridei Jl 5 of 5 d. h.M. J£l., Goes! ft3 |of 3llii.; P. d. P., Goes, C. Oi, Goes' 1' ,o|f -1 'd.M. v. 't' 'Wi.p 's Haeren- Ihoek 'fi 1 of 1 w. tvseh. 1 Dronkensdhalp': Hl. (J'. Hj. v. d. E., R(o;er- m'ond f 15 pf 15 d. h.L. iV., Oud-BepLjewf-i land ï'15 of 15 d. h. - Hao'Idacte-cxamlcns. Geslaagd te Rbli/terdam de beieren jSf. J'otte'e, Sepopskerke; P. B. Hamel, VQis- singen; N. O. van D.alse, Kaplelle-Biezel- ling'e; J. Janse, Middeltlurg; S. A. Doo laard, Iers;eke. yeilingsverccn. Zuid-Beveland, Goes. Gropt'e veiling Van 20 U|uli 1933. Zwarte bessen f' 18.50, Rogdie /bessen E4.104.30, idem' afwijkend© f2.90, per 100 Kg. 1 I Kleine veiling. Kersen: Klerken K2233, jEierldriektett Ï1921, Bitterkrieken f11820, Z|w|arte ïl 1215, (Bpode Blanco f 10, Zure Mo- Selen; Th. U;. VisSer ^Wiemteldinge(0|. rellen 1423, uitsdliot Kersen f'414 Blies per 100 Kg. i Pruimen: .Vroege Oranje Pruimen E2 10, Ohk'elanen 38, Marbelanen tfl 47, Prince Pruimen f37, Engelsöhe KroZe f:1410, Citroenpïuimen f'3. Afval Prui men 126, alles per 100 Kg. Appels: Yellowi Transparant© extra f21—24, A f13—20, B f 10—3 7, idem O 'f'511, idem' afval flG, alles per 100 Kg. Peren: Zomer Lo;uWtjes f48, .Ooms- kinderen f 15, Ulahb'aadpeer f 6, Itahgstelen f! 6, Beekhuispeer f 7, 'Kleizierinniéin f 4,6j iRiOode Sjuikeijijfein ï'45, Afval- en Kroet- (piereu f'l4 iper 100 Kg- Diversen: Iöruisbassen f24, iRjc»0!^ bessen f29, iWjtte bessen f27, Prajm'- boeten f 24,28, Aardbeien S9, Tomaten ff 3—11 per 100 Kg.'Meloenen f20— 31, Perz'iken f'25, pier 100 stufcb; 'Bloem'en f 14 pier 100 boa. i I Grqote veiling Van 21 Ululi 1933. Riolode bessen [fl 3.804.40, idem' af wijkende tf' 2.20, (alles jp»r 100 Kg. Kleine veiling. Kersen: Klerken tfl 2532, Zlwlarta Vleesehktersen ïl 1213, Zure Morellen f 4 14, Rionde Krieken ïllö, .uitsohjot Ker sen f4, alles p|er 100 Kg. Pruimen: E|arley Lax-ton 'f 16, Vr(o|elga Oranje ï'57, Elngelsobel jKrozlen f7, Okk'elaners fl 67, Prinöej Pr.uimten f 7, A'f'vlal Pruimten f26, ,per l'OO Kg. Diversen: Kruisbessen tfl25.40, Rpolde bessen f'69, iWjttei bessen f5, Z|w|a,rte 'bessen f 8, Ppamboizien f 1926, Aard beien Bil, Tiomlalfcen f613, D|opterwten ï'410, ICassnïjboipneitt f' 2326, Sltaml- snijibqonen i'7—12, Perfleotboonen f 10, Rpem v,an tHpJland BIS'13, Dlulbbelie' Prinl- oessen f510, Vroege l"W|ajgenaars f4 10, Gele Boonen f24, Sjalotten fl 1.60, Postelein tfl 27, Zilveruien f 9, Aardappelen tf 0.401.40 alles ^pier 100 'Kg.; M'eloenlen tfl9—29, 'Witte K|omkbm)-i mters ï'48, Groen© idem' f67, Augur ken f'0.240.35, Bloemklo-ol f410, 2e sqort tf 1.505, Gr. Stóvoyektaol f-23, Rqoide kool f 1.102.70, 'Andijvie f2'.2'0 2.90, Kropplia tfl3.60, Perziken fl6 pier 100 stuks; Wlortelien W28, Kroten ï!3, Rjaidijls f 0.80, Pqotuien f'0.101.40, RJiaharber ïl 0.80—1.50, Sleldlerijl f'0.70 11, Bloeta'en tfl27. pier 100 bios. MIDDEiLBURG, 20 Uuli. Kleine Vailing aardbeien 1218, tomaten 211, ronde kruisbessen 24, wittel kruisbessen 25, igele kruisbessen 35, roplde bessen 211', witte besSen 48, maidelein-en 614, idem}' latfVal 13, Ëlrley Victoria. 5, auikerijlan ij 2, Iwtes'ttflries 714, (JJan Baas 25, i 'tframbbizten 1327, m|orellem 823, zWIarte bassen 19, Eingelsche kraZeti «15, g|eile( plruimtem 5 e., suik(erkriie|klen 21'24, alles pter Kg.; m'eloieinen 935, perziken "19 cent beiden pier stuk; explortveilin'g rppde bessen 23 dent pier Kg.zWIarte bessen 17, aardappielen 75—80 cent, beide '-piece 100 Kg. //l'! i Aardaplpie! veiling Miejtlotians 19:2'7, paters 1920, bon* ken 22, blia|u|wfa eigenheimlers 39—54 denlt piles per 25 Kg. 1 f Er-uitveiling: mlaideleane 814, ideim' aifh val 24, ro(qdie kruisbessfen 3, 'witte krui3-1 bessen 25, gjele pruim'en 710, EWglel- sche kroiz'en 11, Wlesttfries 3, jiantaas 29, suikerijlen 13, sptaitjteS 2, ojohtókinde-' ren 511, tihe q-u|een 1', tfrankenthfliller 34 58, tompiten 1013, rqodie bessen 39, Witte bess'en 3 cent alles Kg.mleloenlen 1528, pterziken 15, beidie pier stuk. MIDDELBjURG. HuW.-aangiften: Wl. H. 'Hendrik'se, 56 j. en C'. Spaeter, 48 j. U'. Kqole, 19 j. -en A. Boekelaar, 18 j.O. Slt'eijn, 32 j. en M. Dl ;W'. Siohotel, 18 j. Gehuwd: A. Hnttem|an, -26 j. «n UI. 'Reijrihoait, 20 j. Bevallen: G. CorbijnBjont, z1. IEiRiSEKE. Ondertrqniwld: WilhehniuS Hetrmanus van DJongen, 2'2 j. jmi. te Krabi bendijke ©m Ulazina de Leeuiw!, 2;5 j. jd. HuiW.-atfkondiging: Gerrit v. d. Driest (2(8 j. 'jmc en iPrancina Gejensen, 2(5 j. jd. t<» Axel. 1 i Overleden: MJaria Matthij'sse, 66' j., wed. van Gornelis .Verbqom'; Geertruida van da Pïais&e, 74 j., wed van Andrie® Stek'etee. Kauwgom' is 'gezjond. Zelf'si de felste tegenstander van het gebruik' van kaïuWgloni1, dat tegenWjoordig lOiok in onsi la,nd aanhangers(sters) vindt, zal niet ontkennen, dat dit product een niet te overschatten vqordeel biedt en wel voor de fabrikanten Van het artikel. 'Een der groiotprodUdenten dezeir 'Amieri- kiaan^dhe industrie, hee'ft op grond van de vettle ink(otodten die 't kaïuwgoin: Iheitt oplevert, tihanS leen plaats in de rij) Vain de tien financilegeweldigein ingenioim'en, die den Amterikaansjelhlen staat de sappigste ihkWmStenbelasting hiatalen. Wat ïn(oet het gioiedgelloovigte mensfdhdom1 fcoch- al bij! el kaar gekhuwd hebblen pril den CraSuld laan den anderen oever van den gpootem plais zulk een ren)saichtig vermjogen te do-en verdieneni De verkooping op 31 dezer yan het huls, tuin en erf te Heinkenszand, bewoond door dhr. J. J. FRANKE, gaat Notaris VERBIST. Voorloopig Bericht. In de maand Augustus zul len in het openbaar worden verkocht DRIE HOFSTEDEN te 's-HEERENHOEK, samen groot 52,67,00 H.A. (134 ge- met 67 roeden), bewoond door de heeren VAN EIJKE- REN. 31846-17 Notaris VERBIST. De Notarissen E. C. VAN DISSEL te Goes en J. L. VAN DER HARST te Middelburg zullen op des avonds om 8 uur, in de Prins van Oranje" te Goes, krachtens ar tikel 1223 B.W. publiek verkoopen: onder Goes a/d M. A. de Ruijterlaan numrn. 30, groot 1 A. 19 c.A. Eigendom van C. van Hese en in huur bij J. J. Trimpe voor f17 per maand. Voor zien van gas- en waterleiding. Voor bezichtiging zich aan te melden bij den bewoner. 31829 23 in nieuwe modellen en kleuren. De Notaris E. C. VAN DISSEL ie Goes, zal op des avonds 8 uur, in de Prins van Oranje" te Goes, ten verzoeke van -zijn principaal publiek verkoopen onder Goes a/d L. P. v/d Spiegelstraat nummer 29, met achteruitgang aan de De Ruijterlaan, groot 2 A. 96 c.A. Voor men van gas- en waterleiding. Te aanvaarden bij de betaling. Voor bezichtiging zich aan te melden bij den bewoner, den beer W. van Hoorn. 31830-23 in alle maten. aan zeer lage prijzen. Lange Kerkstraat 26. NAAST DE R..K. KERK. aan huis door gediplomeerd leerares. Matige prijzen. Brieven worden ingewacht Bijkantoor „Nieuwe Zeeuwsche Courant", Markt K 1-2, Mid delburg, onder No. 5. Wederom nieuwe attracties. Vermaak voor Oud en Jong. in alle prijzen. Groote keuze. Lange Kerkstraat 26. Onze eerste reis is geslaagd, daarom zullen wij onze tweede en derde reis laten volgen! De tweede tocht gaat op 30 en 31 JULI a s. en de derde tocht gaat op 5 en 6 AUGUSTUS a.s., de groote dag te Beauraing. Prijs per persoon 110,met inbegrip van verblijf in Dinant, logies, diners, lunch en ontbijt. Kaarten verkrijgb. bij den Ondernemer Nieuwstraat 48 - GOES - Telefoon 190 Onze welbekende dagreis op 28 Juli a.s. BEZOEK aan de Stad, Waterloo en Ter Vueren! Vertrek Goes (Garage Nieuwstraat) des morgens 6 uur. Prijs per persoon f 3,—. Van dezen tocht zijn geheel omschreven programma's bij den Ondernemer verkrijgbaar. Wij zijn regelmatig afgeefster van beide soorten. Vraagt onze brochure met volledige inlichtingen, die op aanvraag GRATIS wordt toegezonden. Zijde met macco 45 ct. Zijde met Fil d'ecosse 59 ct. Waschzijde, heel fijn weefsel 59 ct. Matt-zijde, moderne kleuren 69 ct. Zware Mattzijde, prima sterk 89 ct. MOOIE ZIJDEN ZELFBINDERS Mooie kwaliteit, geel met zwart 39 ct' Zware kwaliteit, geel prima duplex 75 ct. Mat-zijde, moderne kleuren 75 ct. Bemberg-zijde, breede kappen 98 ct. 35 cent KINDER POLO-HEMDEN45 cent HEEREN- EN DAMES POLO-HEMDEN DAMES SKISOKJES, wit en gekleurd KINDER SKISOKJES, prima wol, mooie kleuren, alle maten DAMES SKISOKJES, wol, mooie kleuren 75 cent 25 cent 39 cent 50 cent H Groote financieel© Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad- INTERNAAT VOOR JONGE MEISJES. KOSTGELD 1150,— PLUS (30,— LEERGELD. VERDERE INLICHTINGEN VERSTREKT DE EERW. OVERSTE lederen dag verscbe Haagscbe Leverworst per ons 10 ct. Fijne oude Witte Kaas per pond50 ct. Nieuwe Haring en Mossels per pot20 ct. 10 groote Eieren voor23 ct. Mooie blanke Zoute Visch per pond25 ct. Rookvleesch per ons12, 14, 18, 22 ct. Voor reclame een half pond Ham voor25 ct.

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3