ZATERDAG 22 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT De burgemeester bleek '11 schrijven te hebben ontvangen vlam den minister van Binnen]. Zaken, waarin deze bewindsman verzocht cm intrekking vlan, het ra-ads- [bösluib waarin destijds Werd uitgesproken, dat da gemeente niet verpdi-oht is, cm de ontstane tekorten te dekken. KERKELIJK LEVEN GEMENGD NIEUWS ThsscIich een machine gekneld. Brand te Nijicmirdoim. Donderdagmiddag liep de motor warm in «lei werkplaats van den rijtuigbiouWer P. Peterson te Nijiamirduim. Voioï men het euve lhad kenmerkt, vatte heb in de buurt staande hout vlam. De houtzagerij en de wagenmakerij brandden a!f'. Ook de sme derij, die er naast, stond en toebehoorde aan den heer A. Fab'er ,was in kkwhetri tijd een prooi der Vlaimlm'en. De gehouwen wa ren verzekerd. Kiekje uit den Raad. (Donderdagmiddag vjondeu de raadsleden jelkaar reeds wieder pin de glipf-ne tafel var- Jzjameld, waarop een kleine en niet bijster belangrijke agenda lag, Waar de vroede, ^vaderen zich ditmaal met 'prij,Elenw:ap,rdige vlotheid doorheen werkten. Hat voorstel tot aanwijzing van nieuw object vppr werkverschaffing, on geveer het voornaamste punt der agenda ontmoette nauwelijks eenige bedenkingen. Het delhvlerk in de Poel zal dus ter hand worden genomen. Hpbgst waarschijnlijk zul len ook verscheidene werklooizen arbeid krijgen b|i| den aanleg van den nieuwen 'tveg aansluitend op het yiaduet bij1 's Heer 'Arendskerke; Daten wij 't hopen. Dhr. v. Poelgeest werd «enigszins cri- tisch 'bijl de voorgestelde verbetering a,an de rioleexing in de Kjorte 'Kiarkstnaat. Die voior A had echter den directeur van ge - meenteWterken in reserve, die de ontnuch terende verklaring atlegde, dat een geheel nieuwe stadsrioleieriug, waar d'lrr. v. Poel geest op gezinspeeld had, een sljordige f 130.000 iznu kosten. Even later bleek het dat men den direc- steur der gasfabriek ook al om 'n hoekje ivotor 't grijpen had, Want blij! een simpel .vraagje van dhr. v. Poelgeest piver de .verlaagde gastarieven bij „Oostende" bleek o.ojk dhr. Brink bij de hand. Eigenlijk is 't zonde van den kostbaren tijd voor deze ijunctionnarissen. Het Wlas 'n goeden dag vpor de gasver- warming. Besloten werd pm behalve in de oj'enb. bewaarschool ook in de Her vormde school gasverwaiming. to laten aanleggvn. Het valt op, hlo|e gemjaikklelijb 3. en W|., mitsgaders de Raad de verzoe ken van de Herv. sohoiol inwilligen. Om dat de kachels versleten toren, had die sohoiol zelf nieuwe moeten bekostigen, wan neer ze zieh bij kachedverwarming ge houden had. Nu viel de aanvraag echter onder de „verandering van inrichting," die uit de gemeentekas betaald moet war den. Het is allemaal volkomen wettelijk en er behoeft niets aohter te steken maar rgls men dergelijke inschikkelijkheid van het gemeentebestuur vergelijkt met de behandeling die andere bijzondere scholen ondervinden, bij oven pf nog dring'ender 'aanvragen, dan vla.lt het verschil onbehage lijk scherp op. Die clou van de zitting wierd weer de belfaamde Gasthuisldwestie. Zooals men weet, is het Gasthuisbeatuiur in beroep gegaan bij de Kroon Neigen deize uitspraak en achteraf' blijkt dit be stuur den steiun te hebben ontvangen v.an Ged. Staten van Zeeland, die het raads besluit 'bij de Kroon bestreden hebben. Er werd in die officieel© st,ukken druk gewerkt- met „burgerlijke instelling ,van Weldadigheid", „bedoelingen der Armen wet" „ziekenhuis en gasthuis zijn één" enz., 'allemaal waarheden als koeien eD door niemand bestrede®, maar hot kardi nale punt: de manier waarop de tekorten zijn ontstaan, de redenein waarom, werd Vrijwel genegeerd. Da.t, er aooiots is ge- Weest als 'n kras rappprt van de vbreeni ging van Nelderl. gemeenten, is blijkbaar vergeten te Middelburg en niet doorge drongen tot den Haag! In elk geval is het rechtsgevoel door heit ministerieel sckri,ven allerminst, bevhedigd. Bovendien ihad men de raadsmeerderheid toch gele genheid moeten geven baar standpunt te verdedigen. Uitschakeling van het hoor en wederhoor in Zoo'n ge'wiohtjge z'aak is 'funest. .Wanneer de paad zichzelf' res pecteert z'al hij dan ook niet dit verztoek kunnen inwilligen. Al zijin practjsdh de knikkers reeds verspeeld dowr de garant stellingen de oer hoeft men er toch niet bi,, cadeau te doen. B. en W'. die indertijd meegewerkt heb ben aan bedoeld raadsbesluit,, bepaalden nog niet hun ^banidpuinitwij' zijim er nieuwsgierig naar of' zij, voet bij situk houden, dan wel zich laten duWen in de richting van het: „.Voorrecht gaat vóór reidiih" AUTDZEiGENING 30 JULI. Sfj. OhrislioffellpCaquietfen vanaf fl, [Verkrijgbaar in SIMONS' GOUDZAAK. (Adv.) i De R.-K. iJerigddag. Dp route die de optocht na het Lof izlal nemen, is als volgt vastgesteld: [Kerkplein, Sdngelstraat, Klokstrapt, Gan- zepoioxtstraat, [Jboob-Yalckestraat en ver der dojor de Dle-Ruij'terlaan naai- het terrein ya,n dhr Krijger. Db toegangsprijizlen zlijin slechts 15 en 10 cents. Auto-zegening. Op initiatief -van de R.-K. Midddb- sbands-Federatiie. vopr Zeeland Zal Zon dagmiddag 30 (Jjuli a.s. een auto-zlegening plaatshebben voor ons tóedkgebonw. Ook motorrijders Worden velrwa-cht. Alle Ka- 'Ibholieken izijn Wblkjom; ook zijl dus, die geen circulaire ontvangen hebben. Aanrijding. De groenbenb|oer De jJj. kwlam gister middag, fietsende op de Gnoote Markt, in aanrijding met den driewieler van de Wjasseherij' „Die Zon", Waarbij hij ver wondingen aan het been opliep en zijn rijlwiel tamelijk averijl kreeg. Cursus. Dppr de Koninklijke Nederlandsehe Autouirliielcliib (K.N.A.C.) is een cursus geopend voor rijks- en gemeentepolitie. In een zestal lessen, te geven dolor een ambtenaar van de K.N.A.C., zal aan de deelnemers onderricht gegeven w'prden in motprenkennis en in het verkeer. Dpoir on geveer een 50-tal 'politiemannen, verdeeld io twee ploegen, wordt liiera.au deelge nomen. WIJ HEBBEN NOG VELE KOOP; JES. Zend ons een briefkaart en wij komen U gaarne bezloaken. SIMONS' GOUDZAAK, opgericht. 1846. Tel. 338. (Adv.) Toelatingsexamen IWjks Hoiogere Burgerseliaal te Goes. Ciandidaten voor de le klasje: 34. Gedaagd: (I. Si Bedet, Goes; J. D. van Mariij, Goes; C. M. Israël, Goes; Eith. Sp.' den Herder, Goes,; J. P. J. Ropleliaars, Gops; ^T. O. de Hullu, .Gjo|es; 'Ei- tde Goojqer, Goesj; P. L. Schipper, I's Heer iiendriksjkinderenM. Schipper, P. van Sbhaik, G. M. die Schipper, allen te 'sHeer H'endrikskindere®G. van dor 'Wa®, 'siHeer Arendskerke; Ma. C,a. Pa. Lokersp, P. Ki. Snoep, beiden te K|a- pelle; C. Dl. Ott'ei, Heinkenaz'any.T, Niji^se, Borssele,; |J,a,. jEia. Smit, Bprs- stolenTh. J.. Visser, iWiemeldinge; J, P. B. V. Polq, Ierseke; M. A. KpreLe, lvxabbendijkeL. de Rao;, '4Heer Ahts- kerke; J, van NieiuwenhuSjLen, [Kruiningen |J, Iia. Boon, P. den Herder, beiden le iWolfert^dlijk(J. Ei. iW. 'Beth, OvelzUnd; C. J, He'ijboer, Kortgene. Heresamen: 5; afgewtezlen3. Zonder esamen toegelaten tot de 2e klasselW, Proper, Kruiningenzonder esamen toegelaten tot de 5e klasse: A. P. Schrier, Colijnlplaat. 'n Meevallertje. Bij den ontvanger der directe belastin gen alhier, 'is naar wij- vernjajnen, als „göwetensgeld," onder de letters N. N., het reusachtige' bedrag van tf 79.688 inge komen, wfegems pver voorg'aande jaren te •wéinig betaalde 'belasting'. Ook voor de gem'eente-kias, die aan spraak maakt op 'n belangrijk deel dier storting, een aardigi ibeievallertje. Auto-reizen. .Volgens achterstaande a;nti;opces organi seert dhr. Ji. van Praassen, wiederom |nieu- Iwe tochten naar DjnantBe|a,uiiaing en naar Brussel met Omgeving'. Men lezle de nadere bijzonderheden. Bevolking. Ingekomen: S|a, da Visser, dienst bode, van Heinkansgand, Vlasmarkt 6; hl. I, Laven, dienstbode, van Wemeldinge, Sba.tionslw'eg 16Ca. v. d. Made, dienst bode, van Heinken-jzand, Klpefc.Weg 5a; Aa. de Dolod, zonder beroep, van Kopelle, Molendijk 24; P. Westveer, ba,kikers- kneebt, van Kruiningen, L. Vorststraat 22H. de Graaft', verpleegster, van Bla- rioum, Oogtwal 31; A. M. die iWjtte, zon der beroep, van Breda, iWiesjtsingel ,71 jJ,. C. de Pan, dienstbode, van Dien Haag, M. Bmalleg.buurt 4; Dl. H. Schuitmaker, onder.vjjlz'er, van Leeuwarden, VpSmaer- [Straat 8; L. J. Pronk, klerk, van Snoek, iMiddelburgs'chestraat 4; IJ, T- .Vissej'- öimonto, z'onder beroep; van Kloetinge, M. A. de Ruijterl. 52; \AViad. :H. A. Gerretsjenvan Woede, van 's-Grav(ea- polder, Vpsmaerstraat 3; P. Kribbe, dienst bode, van 's-H. Abtskerké, Vpsmaerstraat 3; J, Beeke, dienstbode, van Kattendijlkie, iNieuWteitraat 110. 62; H. M. |J, |Sm'olders geb. Martens, z. ber. van Breda, Lange .Vorsltstraat 35; P. de Kok, slagersknecht van Utrecht, 'sji- H.k.dijk 27H. van de -Velde, Zonder beroep; van Amsterdam, KloetngsjcheWedg 28; J. de B'onde, ven ter, van (Jou,da, Sit. J,aéöba|traat 22. Vertrokken: M. iJ. A. Reinders, Jdnderju'ffrou'w1, naar Kampen, Oudesitr. il66; G. [J,, de Brhijn, dienstbode, naar 's-H. Arendskerke F 189ff. A. Remljnse, tuinman, naar Diepenveen, Colmschate<M. Bareman, muziekonderwlijizerest naar W,ol- 'lerts|dij'k, Naz'ereth A 199; E. C. tJiansen, |a^. apoth. naar Bloemendaal, Prov. Zie kenhuis; P. E. Schrier, dienstbode, naar Arnhem, Diaconesjsemhuis v. (Nispenstr. 37 A. M. Boujnan, laboratorium-aas. naar 'sj-Gravenbage, Rodpfstraat 49; M. M. (Nieuwenhulj'Zien, dienstbode, naar Vlis- sjngen, Koudefcerkscheweg 0;ost 2Ui Dekker, bakkersjknecht, naar Kloetinge, B:choolS|traat A 170; A. de Coninok, sla- gersjkneeht, na,ar Zegwiaard, bij L, J'. Iden Elzen; E. Ileiijboer, teek. (kadasjter, naar Breda, Marathonsjlraiat 47H. Rejack, los werkman, naar Delft, Frisoplein 30 A. Dirrik®!, dienstbode, naar Amsterdam; Archimedeqlaan 37,C. M. W|e.st[pl.ate, dienstbode, naar Kloietinge, Marktplein H. P. Goubin, fo;tograat, naar Breen-- donk (België) Dorpstraat 7,Wf Goeman, 'zonder beroep; naar 's;'Hear Abtskerkie. 6 NIEUWE RADIO-TOESTELLEN (N.S. F. en Philips) vanaf f129,Ziet de etalage. Hoofdagent: J. M. Polderman Goea. Tel. 129. (Adv.) Wo.pbaartsdijk. Donderdag gebeurde al hier een ongeluk, dat nog goed is nlgeloo- pen. Onder doior den Bijsterweg zou n.l, ',een nieiuw'e duiker worden gelegd. Tjoen een der buizen, Wegende p'l.m. 1800 Kg., in den takel ging, om naar beneden te worden gelaten, sdliloof een der opstanden acl) Ier uit, wat ten gevolge had, dat da take] los sclipot en terecht kwam tegen het hoofd van den timmermanszoon W. Boschaart wat een diepe hoofdwonde ver oorzaakte. D|e buis viel naar beneden en trof' in zijn va.1 Ook' den werkman, Nagelkerkci van VHeer Arendskcrkte, welke eveneens vrij ernstig aan het hoofd •werd gewond en verschillende kneuzin gen aan armen én beenen opliep. Dpkter A. Geill, die onmiddelLijk ter plaatse was, liet laatstgenoemde bij P. van den Berge binumira.gen ra legde een voorloopig ver band. Eerstgenoemde, die zlöer lievig bloedde, wierd per ftutp van dr. Geill na.a.i: de apotheek vervoerd, waar hij werd vjeir- bonden, terwijl laatstgenoemde na.ar zlijfn •woonplaats te 's-Heer Arendskerke werd vervoerd. D|e. toestand Van beide gewonden laat izicli tot nu toe gunstig aanzien. Ierseke. De vereeniging Ierseke Voor uit alhier hield Woensdag een rondrit Imlet 'de ouden van dagen. Elen 20-tal autlo's plus een groota bus reden oen '80-tal pei(- sonen via Middelburg naar heit strand en terug langs andere, wegen over Schope. Bij den ingang van ons dorp1 (werden ze opgeWiacht door het muziekkorps „Mo* zlart." Axel. Donderdagmiddag, wierd alhier .op gehaald 't Jijk van den 50-jarigen. P. v, E- Ds mhn was desmorgens naar izljln werk gegaan en is door onbejkende ooijza,ah (to twlafer geraakt. H|ij' laat een vrouw en zies kinderen achter. 1 Bres'kens. Zoo|als men zich zal herinne ren strandde heit vorige jaar bij' Ijle haven 'plhier liet Belgische pleLziervaartuig jYode. Verscheidene Breskensch» visschers red den toen mét gevaar voor eigen leven velen van da opvarenden; alle schipbreu kelingen (hoofdizhlcelijlk inwoners van do VBe'lgiséhe gemeente BBraine 1'AlleWJ) Wer den bij' aankomst te Breiskens liefderijk ontvangen. Als bewïjis van dankbaiarbeid ^al nu morgen de harmonie; uit Brainie l'AUend komen oonoei'teeren. Gadzand. Donderdagmorgen wierd in de duinen alhier liet lijk gevonden van een onbekenden, naar schatting, öd-j-arige pude man. Op liet lijk, dat naar het gemeente lijke lijkenhuis is vervoerd, Werden na schouwing door een geneeskundige, menige Befgische franken gevonden. Het lijk wia,s aangespoeld. WEEKLIJST van 23—29 Juli. ZONDAG, Mis van 7en Ziomidag „na Pinksteren, Gloria, 2e gek., H. Apldllina- ris, 3 H. Libioriup, Creidioi. Praiéf. Drie- vuldigheid. MAANDAG, Mis H. Bemulphus; Bis schop, Belijder. Glbria, 2e gek1, en la.at|slte Evangelie Vigilie H; Jacobus, 3e gab. H. Christina, DiNSDAG, Mis H. Jacobus; Apostel, Gloria, 2e g-eh. H. Chriktlpphoirus, 3q Bisschop. Credo, Praef. Aplostelen. WOENSDAG, Mis H. Miopdej.' Anna, GliOiria. DONDERDAG, Mis H. Pantaloon Martelaar. Gihoria, '2e geb. a- eunatis, 3 H. G eest, 'VRIJDAG, Mis, H. Naziaj'ius en G,ez'el- len, Martejaars, als gisteren. ZATERDAG, Mis H. Martha, Maagd, Glo-rin, 2ie g.eh. H. Felix en Geizellen, Martelaars, 3 a cuncltis, 4 Pauls. GOES. (Parochie H. Maria Magdalena.) ZONDAG, uitreiking H. Communie om half 7, 7 uiur, na de Vroegmis en 9 uur, half 8 de Vroeg-, 10 ,uur de Hoogmis. 's Middags, olm men mu,r plechtig Lof met. predikatie ter viering Van den Zeeuw* seinen Jeugddag. MAANDAG, slechts één H. Mis om 7 uur. DINSDAG, 's Av. 8 uur Maiia-Co-ngree gatia voor de grootere jongens. WOENSDAG, 's a,v. 7 uur Lof miet rozenhoedje. DONDERDAG, 's av. half acht Con gregatie der II. Familie. ZATERDAG, vanaf 4 uur biechtgele genheid, 7 uur Maria-lof met roizeinh. V erkëersimge vallen. De 'Ongeveer 23-jarige H.ermanicltels; die Maandag bij1 ©en batting tusisehen Alk maar en Bergen meit, aeu anderen motor rijder ernstig gewond wiard, is giateirmid- dag in het oentraaal ziekenhuis te Alk maar aan zijn verwondingeu pverleldein. De andere moiltoirijder maakt het vrij goed. Te Midwoud i>s het 5-ja.rig daahi- tertje van P. Appelman door een yjoorbij- rijdende auto, toen zij achter een stil staande auto vandaan kwam, aangered©® en gister aan de gevolgen oivferleden. In de Krimstohe. Veenen is „eergisteren da arbeider 'Deuizeman bij zijn werk zaamheden aan een' persturfimaiohine met zijn heen bekneld geraakt tuisadben de messen. De man werd erniStig gewio]md na,ar helt. ziekenhuis1 te Hoogeveen ge- hraicht, waar hij' in den loop van den avond is overleden. Als 'n arfisl. geld heeft! Paris-Midi méldt, da.t de Nederlandi- acha schilder A. B., hoen hij in 'een naitfhit- inrichtjng van Moinitipiaainasse naar de. wascliigelegenbeid jgingl door drie negens omringd werd, van wie er tl Wee zijn armen' vasthielden, 'terwijl de derde een biljet van duizënd frank' uit zij® partefauillé stal. Daarna nampn zij de viluicht. De politie stelt een onderzoek in. Inbraak te Alkmaar. De 70-jarige J. Volkers van die, Oude Gracht te Alkmaar heeft dazer dagen aangifte gedaan dat .te zijnen huize een geldkistje, inhoudend f3000 was gastolen. Diti geld werd 'in «en kist in da slaap kamer bewaard. .Het is1 da politie thans gelullet den vermoiadeRjken dader van de zen diefstal, den 53-ja.rigten J. V., aan He houden. Hij is naar het huis van be waring te Alkmaar oyergebirachifc. Hieit geld werd gedeeltelijk verstopt fierugigle- vonden in een pakhujsi. Vrijwel heit. ge- hfiele biadrag is thans1 terecht. Blijkens liet, onderzoek heeft V. zich Op klaarlichten dag melt e-en ladder via den voorgevel anar dien zolder van het huis begeven ien helt. geldkistje wegge haald, terwijl d;e bewioners thua®, waren. Een hefkraan gekanteld. Eergisteren is lie Amsterdam bij heit verwijderen vlan tjwlee hefkranen va® do ijzerconstrudti" voor de nieuwe brug oyer het Merwcdeikanaal, Wlaaivfan hat transport naar de plaats van bestemming gistermiddag ,zoui gesieliieden, een ernstig ongeluk geschied, zOnder dait zWk per soonlijke pngevlalllen hebben vbiorgedaain. Op «Ik van do uiteinde® van de brug was n.l. bi; den aanvang v|a|n do .coins,tru'c1- tja een ongeveer véerligi ton weig|e®|de Imfkraan aangebracht vio|or het pp hu® plaats brengen van 'het zware materiaal, dat bij' do cunstrue'tie werd gebruikt De brug ael'f' rust, thans op -Stellages, welke op hun beurt w,e.er opi fwiee planton® zijn aangebracht. 'Aldu® is een drijvend ge vaarte ontstaan, dat eergisteren uit een der dokken van de Nederlandsehe Dok M'aaitsehapjpij; 'die de geheele ijzierclonstruc- Le beeft vervlaardtgd, naar heit IJ ge- sletept ter verwijdering vlan de kranen. Hiervoor waren twee blokken gerequi- reerd; één van de N,ed. Scheepsbouw Mij. ■en één van do Am'sterdamsciho Droogdok' Mijt Beide kranen werden gelijk opige- hieuwd, zOodaf, ton zij, los van de bruig- constru;citie waren, de pontpne tlwin/tig cen timeter waren gexeizen. Bij ,h,èit la,ten vieren -vla® de beide kra nen, op de.n wal langs hel, zijkanaal van de Ned. Dok Mij., is de kraan, die in de tallies van de bok der A.D.M. hing, waarschijnlijk doordat deze tallies niet ge lijk gevierd werden gekanteld en met «en slag, die tot in verren omtrek' hoorbaar was terecht gekbman tegen een ,aaai dein wal staanden loods, die gedeeltelijk ver nield werd, evenate da kraan zelf. Fabrieksbrand 1c Rotterdam. Gistermorgen vroog heeft in het fa- briekspfau'd van de N.V. de Heer'e banket-, biscuit-, chocoladei- en suikerwerkfabrieik, staande aan d" Galvanisltraaiat te Rotter dam een brand gewoed, die zich in den beginnen vrij ernsfel fielt aanzie®, maar die tensliolfte beperkt, is gebleven toit de bovenste verdieping, waarin voorraden eim'hatla.ge waren opgeslagen en wiaar da cartlomnagewerWpiaalts ie. JÈ'e® derdei ge deelte van deize, verdieping is geliael uit gebrand. De eerst.ei verdieping, waar tal van kostbare maöhine® en vloorraden «itlaiam. kreeg zieer veel waterschade, i^vraals de benedenverdieping. De brandweer, -die met groot materia,al was: 'iiitgeruklt,, \v|erkte met 13 stralen. Twep mioitorspiuilen namen aa® dei bluiss'ching derf. De oorzaak is on bekend. De berging van het Lufime-goud. Men meldt uit TerschellingNadat be slopen was bij het voortduren vlan höt mooiu zomerweer de .bérgingstoren, wa,a,T- meide men wil trachten heit gio.ud uit de Lutine te halen, naa,r buiten te bremige®- werden gistermorgen in de vroeigte de uoo- digel vioorbereidiingen geitroffen. Tegen 9 uur was alles voor heit, v|enbrek' .gereed en werd oen begin gemaakit met de expe ditie. Tegen half' tien werd de berging-s toren doior de sleeipbioolt „Hoüland" van de rétpderij Doeiksen naar buihem geslieieplt e® .om kwart voor tien Wlas men zonder ongelukken builjen de haven gekomen. Hei!; transpiort sltlaat onder leiding' Van dein vertegenwoordiger van de firma Dinos op Texel, de® beer N. C. Tailor Kraay. Da b'elangstielUing voor bet vertrek' van den berginglsitpren van de zijde vain het publiek was gnoiot, Do b,e,rgingsf(oren is Vrijdagmiddag om 2 uur op de plaats van de Lutine aange- kplmien. Daarna is' men begoinnein 'den tioiren te laten zakken oip; het wrak. Het w«e,r is zeer gunstjg en de zee is zeier kalm. De we,rkzaaamheden kunne® daar- dioioii' vlot worden uitigeyoerd. Zoo spoedig mogelijk, waarschijnlijk heden zal eem aam vang worden gemaakt met het leegizuig^a) va,n het wrak. Voor de locomotief' gevallen. In de bocht van den nieuwen wegte Poeldijk is de 70-jarige heer Sch. uit Dén Haag doior een locomotief va® de iW;. S. M. gegrepen en geddod. Die heer had per fiets, oen uitstapje gemiaakt doior liet iWjesüand en was op weg naar huis. Hij' piasseierde .de scherpe bocht aan de rechterzijde van den weg doch stak niet dadelijk! de tramrails jojver, die daar ter plaatse vlak vofpr een caïÓ liggen. Volor den ingang van dit oalf'é 'wilde de heer S. de rails overslbeikfen, Wharsoliijnijlk heeft hij eerst op het laatste moment bemierkt, dat nit de richting (Mon ster «en loqomotie'f' yan de W. g.'M. in Lalme vaart de kruising plapseerde. Biji het oversteken, dat pp een paar meter pfstand 'Vqor de locomotief geis'clhiedde. kwlam het 'stuur van die 'fiets van de® heer Si. in aanraking mét dat va® e-en metgezel wjaar- dolor de heea- S. kwlam te vallen. De machinist remde wit alle macht, doch kjon op - z'ujjlt, een korte® afstand de izivlare machine1 niet tijdig tot stilstand brengen. Brandstichting. Onder verdenking van 'brandstichting, j.l. Woensdag gepleegd, is gisteren mlej. (S, te Diidam gearresteerd en gevankelijk naar Arnhem gepleegd. Het aardige uitstapje. Na behandeling dqor de rechtbank te Krelfeld zijn gisterochtend de dames C. en T. uit Venlo, dia te NeuSs pen reis- cheque hadd-en verzilverd en verdacht Werden zich aan d&vie2e®.smoklk'e(La.rij ta hebben schuldig gemaakt, in vrijheid ge steld. Zij hadden drie weken in voprloo- pige hechtenis dporgebrachtMej. |S;., even eens uit Venlo, die gelijk' met de pndero dames is gearresteerd en Verdacht welrd te voren reeds een reis-eheque te he|bben geïnd, werd tot een 'maand gevangenisstraf en 3000 mark' boete veroordeeld. Noodlanding van een Nederlandseh spiortvliegfnig in DiiiLrhland. .Wloenslda,ga-vond hebben luitenant Asjes ien de lieer Roel-ants met hun spiortvilieg- tuiig een noioidlain-dinig. moeitieln uitvoeren nabij Bonn. Bij de landing werd het toe stel geheel vernield. De beide vliciglerls kwamen er zonder FeiLs'eil Af'. De oorzaak moetv worden gazloicht in het 'feit, dat een drijfstanglager van den mo tor gebroken was, Waardoor men gedwon gen was een noodlanding uit te yoeren. Luit.enant Astjeö en de heer Rqelanits waren voor een vlucht naar Oostenrijk onderweg. Na.ar gemeld wordt, lieblben luitenant Asjes en de lieer Roelant(s zich per trein van Bonn naar Amsterdam begeven. Biil liet baden i-crdrajikexi. Ta Eemnes is gistermiddag in da Eem- mossarvaart 'bij' het baden vterdir|o®kein:' de 35-ja,rige landb!o|uiwers,knecht M. v. d. Veer uit Nijk'erk. Hét lijk is later doop baders opgehaald. Onweer. Tc Amersfoort is .gistermiddag de blik sem geslagen in een schuur van den meflk- slilker K., aan den Bisl9clio.pisweg aldaar. Do schuur brandde geheel af. Verzekering dekt, de schade. Slechte iSavjeFfietsea. Dei volksüoimmisisaris vbior de White in dustrie te Mosikou heeift, naar offiicdéuls wordt; miedegedeeld,. 17.000 rijiw'iölen in heekig laten namen, aangeizian de fiétislein van zeer slechte kwaliteit waren. Niafc alleen zouden z'ij een belemmering Zijn voor heit verkeer, doch bovendien zouden z'ij jpemsehenleweins in gevaar kunnen brengen. De schade wordt geraamd pp 250.000 roebels. Dei directje van de fabriek die de rij wielen beéflk afgeleverd is gaarresiteferd. Ontmoeting van stoomschip niet een 'ijsberg. H«tt 20.000 ton metende Engelsche sltwimlsiehip Dueheiss of Bedford is op weg van Liverpool naar Montreal in do Straat BieR isla in aanraking gekomen me't «en ijsberg. Door den dichten mislt, die in de omga- ving heersichte, had bet sdhip heel lang zaam gevaren, temeer omdat de gezag voerder vreesde dat er Ijsbergen in de tuurt ware®. Dientengevolge was de bot sing heel zacht, zoodat, het swhipi onbe schadigd bleef. Niettemin moest het eeni ge® lijd blijven ^tillliglgen tótdat da ijs berg voorbiji was gedreven. Opi den vast- gestelden tijd arriveerde de PxiehesE oif Bedflord te Montreal. Spoorwegongeluk in Italië. Gisternacht zijn, naar Reuter uit Bene- vento meldt, op1 het station te Solopaca twee j'ers,onentreinen tegen elkaar gtellioio- pie®. Zes personen werden gedood en twin tig gewond. Be tocht van het Italiaansehe vlieg tinig-cskader. Generaal Balbo is Donderdag mleit zijn tien voornaamste officieren in 12 vliegtui gen na,ar Washington gevlogen, waar hij en zijn geleiders ,qpi het Witte Huis doior vresident Rioioisevielt ontvlan-gen en geluk- gewenscht Werdien. Na, de pfficieele piliech- tfgliedd volgde «en onceremonieeJiei lunch. De Italiaansehe vliegers werden te Washington meit 19 saLuutisehoiten ontvan gen en door hartelijke ovaties begroet. Na, de inspectie van <te «erewacht na men Balbo en zijn officieren wait rust in hun hotel en daarna begaven zij' zich na.ar heit noenmaal opi het WitAe Huis, waar Rioosevelt. Balbo met leén hartelij'kën handdruk ontidnig. 's Middags zijn belzheken gebracht aan verschillende ragecringsdnistenties én vlond een kransleggtog pSaatjs op heit helden- kerkhof Arlington. Gister vloog men naar New York terug. Ernstig misdrijf. Te "Philadelphia, hebben bandieten ge poogd zich meeister te makten van een heer Frank A. Olaitch-y, brqeir en ocmipiagnon van den huizenbioawer ra makelaar in onroerend goed van den mitlionair Clatehy. De aangevallen F. A. Clatehy pfeldte zich «ichter te wieer tegen zijn aanvallers, die' op' hem slclioten en hem zware Ver wondingen toebrachten. Uit Bieauraing. Te Baauraing, waar, naar de Belgische couranten vernemen, deize week wieier e|au vrouw genezen zlou zij®, die tengevolge van een beenbreuk reads verscheidene ja ren op krukken liep; wordt op 5 Augus tus era buitengewone toelooipi van bede- vaartgmigters verwaoht. Nieit minder dan 50 extra-treinen zullen die® dog het Sta tion van Bieiauraing binnanLoiopien. Te Brus- siel «n in vale landere sitleden is vOor 5 Augustus igeen enkele toeranitp (neer te krijgen. Zelfs o|pi gewone dagen blijft het zeer druk te Bea.uraing., Prinses Stephanie, zuisiter van konimlg Albert,, prinses Clementi-a® van België, de prins ien de prinses van Bourbloin-Sieilië^ mgr. de Cleene; bisSchoip van LeoppiMvïlle, en andere haoiggeplaatete personen hebben den lan.tsiten tijd een bezoek' gebracht aan heit nieuwe bedevaartoord. Armoe z,oickt list. Een nieuwe wijze van ®pliiohti®)g js ta Boedapest, toegepast. Een man kwam er dezer dagen bij een tandarts, melt hét verzoek, pijnloos „een fijner kiezlen te trekken. De tandarta voldeed 'a.^i hef vlerzoek, spoot het tand- vleesch rondom de kies! in en verzocht den piafiënt even in d® waéhtkamer ta wachten, totdat de plek' geheel gevoelloos zou izijn. Infussdhen zon hij een anderen piafiënt help'en. De man gii^s «chiter niet naar de wachtkamer, doch naar een an deren tandarts in de buurt, aan wien hij verzocht, de kies zonder v'erdooving J;e trekken, hetgeen slechte de helft koist van liet pijnloos trekken. Ernstig verkeersongelnk bij Keulen. In den naohf van Woensdag op Donder dag kwam nabij Keulen «en zwaar gela den vrachtauto in volle vaart in botsing mef de eliadtristehe ,tram. De anto werd geheel vernield en de chauffeur opi slag gedood, terwijl een na,as|t hem zittende vrouw kort na aaankomslt in hét zieken-

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 2