instr. 17, Goes ÏRTS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND WERKEN Eerste Blad DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS INS UITGEVOERD IRIG IGêü .IJK IWSCHE COURANT )- EN TUINBOUW^ zeg....! uikt 's Kruiden' s Pillen. ria Wortelboer. ZATERDAG 22 JULI 1933 Het proefstuk van den R.-K. Jeugdraad. |U" OVER DF. 6RENZEN f! BUITENLAND fl BINNENLAND fl UIT ZEELAND 1~| MIDDELBURG GOES -BBS lenétplielit, is voor de rechtbank1 [iddelburg drie maanden gevan- geëischt. i'in» land- en (ninbouw- crisiswetten. I besluit vnn h,eit bdstuur Vaat I Boieren- en T uindersboind zal I ne vergadering van den bond lebenden worden te Utreehit in Tursgefooiuw op: 31 dezer-. Naaat fidelij'ke ptanten zal aan de orde Lespreking van de vraag of de ]iunbo>uworgianisa,ties op de jiuiste poldoende mate zijn ingegchakéld 1 oering van de land- ein tuin-boiuw ja. Irste Kamer-lid de heer H. Rny- l.-t pnnt inleiden. VERKOOPINGEN. ENZ. Dinsdlag werd alhier door nota- J-rs publiek verkoohit- een woon" Ithuk meit tuin te Goeia, aan de ;endTik'skindere®]S|fcralat, gnopt IA, |a.ao dlhr Leendent Gujljam Over- Goes, Voor f4050. |E. FWioensjcUg 19 .Tuii 1933 w'erd café Lu'ijlk ten ovegsjtaan van' O. van Dissel te Goes, pulbliek! een wOonhuis( met er® en tuin groiot 3 aren 47 centiaren, iveir- In Wi. Rijkte- Kooper werd dhr. loekért part. te IWeméldinge qXft 10. iee van Douwe Dat komt door Egberts heeft ie theesoorten, jlijven drinken! 32 ct. p. ons 94 t, a m-Tea35 'y kwaliteit,! trage ontlasting, slechte spijs- evatte koude, influenza, luste- eid, hoofdpijn, enz., de ■9 in bestaan er niet. ,Pertolan" 1 2,— elboer's Zalf 75 cent. ie I 2,— loeders 85 cent. 3t bij D verkrijgbaar, dan ge- ïa ontvangst van het bedrag door Oude-Pekeia. 653-50 NUMMER 86 29t>™ JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES, I 11 DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS Aivertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; I lil I I Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No, 474 zl" DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS Ti Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager fiROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Git nummer bestaat uit twee bladen 1 D(a;t is onze: R.-Kj. (Jjeugddagt pD|e eerste in iZ,eeia®d. Hét eerste wol- spreikend be|w!ijfc, dait' de jeugdbeweging /vorderingen heeft gemiaakt. Het v(opr iedereen duidelijk© Heit, da.t de organiaalie- geidiaöhte van iZijfl. jE|x. Mgr. Aiemgenant in ousi levend gewlorden is. Dat de (jeugd raad bestaansrecht heeft gekregen. Onze R-K. jjfeugddag- Aarzelend is de idee naar voren gebracht pp! een onzleir vergaideringen in April. Spontaan is z'e pvergenpmen door den voorzitter van den jeugdraad. Velen hebben het plan onuit- 'voerhaar geacht. Die. parochies liggen vetr (uiteen. Er moet geweldig vergaderd wjoir- jden. Er was geen geld!! e En nu zijn we -zop ver! In Vlissingen 'jstaat de extra-trein al onder stRom. In de Idorplen staan de bussen gereed pïn de drommten van deelnemers aan te vjp|ereoi. 'D|uiziend in totaal. I Jieugdleid-eii-s uit de parochies: 't igiaa.t gelukken! Die kleine verdrietelijkheden e{i tegenvallers zijn overwpnnenP|e klein zielige tegenwerking van hier of daar is voorbij! En wat tot nu toe tot stand ge komen is onder uw' ta,ai, vastholufileinid <voprtstnw'en, springt Z,ondag a.s. uit de 'ideelneam'ers en deelneemsters los in la,aie)nd enthousiasme. -Wie: weten 't wel allamlaaal, djat 't geen schitterend eerste gang-spel is Idht we te zien z'ullen krijgen. 't Korfbal is np-g niet dat prachtigja diuik-draai-vang-rlglijweg spél dat 't weizen kan. Dle< turu-oeï'einingen wlorden niet uit gevoerd dipor Olympische! athleten en de voetballers1 heibben tpit nu toe allean lau weren geplukt opi de bescheiden Zuid- Bevelamdsche; velden. Maar 'dit is 'gleen hojpjf'dzaak. HojoBdzlaak is dat de Rpomsche solidiari- (feit 't klaar speelde om de gijoepen op! ta roffelen naar Gjojes. H<Xoifldz(aak is te Weten, te zien dat da Rdpmsche saamhoorigheid leeft en e|en daad. stelt. j Uopfü'dioel is- te 'belwijzen dat de Room- scke (lloogd kan georganiseerd worden. Dfctt 't nopdig is hoeft niet meier be- (Weizien. Wie' willen 'geen jeugd-, die tot leerste en laatste dinel heelft 't ïpnd tnar- cheeren in 'n uniform1 mét als hpogste idetaal, de gro|0ithead van 't vaderland. Veel minder een die izich oefent in de Iwhplenhandel. Geen jeugd die doior lecbuiiu- .vereeniging of raidfi/p gevoed Wbrdt met leien geest van strijdvaardigibeid «tegen een qf jandiere waan-ide®. Wij willen den gieest 'der jeugd niet gevuld izien mlet hekromlpen inzichten over rassenpolitiek, superioriteit .van eigen natie bi' iets der,g:elijkb. iW^jj wil len geen fanatieke jeugd, die oplkjotot als een onwie-er pver 't land. Maar Wèl een jeugd, die sterk en vrij' en aelfstamdig, bekromplen inziohten iover- iwlonnen heeft: die de dingen van ras en hati-e en p-olitiejh p-as dp de tweede, plaats noemt. Een jeugd die krachtig vanuit een innerlijke overtuiging1 zingt „R|o:omsclie 'Blijdschap." 'Die in 't volle besef' van het „R|oom- iechen dia/t zijn wlij;", den geest gewonnen .geeft aan de inzichten van zijn Kerk. Dfe, idoelend op! die -geestes heerschappij', z/ingt: „Aan U o Kjonimg der E|euwten Aan U zij' de z®gekro(on!" Het is een gropt ideaal. Het is ook nog fvér laif1. D|e R.-K. Uleugddag, morgen, 'bren- ge 'het w'at m'eer nabij! Stecretaris van dien R.-K. (Teugcl!- raad in het dekenaat Middelburg. Wj e e k r e v u e. Het bewiogen tijdperk dat dit mcnschen- gsslaAt beleeft, geeft weer stof te ovter ifepit bleischouwingen. Dei economis'dhe oonferemfte s|ba/at opi het fciunf verda/agd te worden. De wil om: op «en eerlijke, onbaatzuchtige wijzte uit de moeilijkheden te geraken, ontbreekt bij de meeste regeeringen. Met Duitechiand vooraian, traeh-tlten tienitalilén sitatein door -Blierlei i-mmoreele trucjes aan hun ver plichtingen te ontkomen. Schuilden worden geannuleerd, afbetalingen geroofd em het betaalmiddel! «plzettelijk in waarde vermin- <l,erd. De Ver. Stoten spelen in hall groot: „er opi of ct onder", en volgens da jongste beriohifAm ia er meer ktos op het laatste dan opi hafc eerste. Rog gi-0|0tver ontwrichting, nog ziwaar- Iler rainp'en schijnen ,er moiojdig om de •ütenschcheid' der eenvoudige waarheid bij 1™ brengen, dialt -eerlijkheid het ïangst 'Uuurt en reolhit door zee d-e1 beste koers is. I" IJ'ui.ts'.ohki.nd kan men- nog .geen y-er- uideringen ten- guinsllia w.a.arn-eiuen.. Wiel is Uit ka Cionsltjaiteeren, dait d;e nat. soc. weg der keirk- en gelooifsiviervbl!. rs opwiRen, dloch- voor heit, overige nei- W hardnekkig oiver naar vbel'b'aïsje- arriu r mabhodes, Ms wlederreohiteilijik'e Helhe j verhaupdvlerklaTingenmishan- «"is-tn, doodslagen, Verheerlijking ïain politieke moordenaars, vterkliilfklea-ssysteem. enz. enz1. Hiüer verklaart offitaöel, da,t de re volutie geëindigd is, nietitlemin regent het „eigen berichten" over allerlei knevleila- ri,en en gewelddadigheden. De oifficieelle nnonden spreken ook over vrede, maai de vredesbonden zijn verboden, de paci fisten blijven in hechtenis em deze weiek berichtte Wlol'fï, dait e;en mioitOTi-ijdiör in een groep S. A.-mannen, reed, die vam een na,ehtio»feninig teruigkwamHti- Klaarder be.wijs, dait, men da nait.-soc. militair drift, k'a,n nielt geleverd worden. Heviger weerzin tienen helt nwu'wte re gime opionbiaartt zich in helt buibeinlahd, na, het brute optreden tegen de. familie leden van den ex-rijkskanselier Philip Sobeidamann. dïe gearrasteerd werden, o-rndat Seheideimann, di® naar Praag villicht te. een artiklel tegen de Ka/zi's in een bui- tenlandsch blad geskhreven had. E-ersfc heeft mzen Soheidamann fat 'den beldek-tol' .-gebracht, t-olen riad men hem. olTicie-el aan om zeliflmoord te plegen en nu, imcn helm niet meer horeikbn kap, wreekt men zich op onsehuldigein. Dit alles mag in Duhtschland geen ter reur genoieind- w-grdien. Wjiji veiiimog'en er echter niets ouders in bei z-ien «n wij' hé- klagen een volk, dait. ziooiate mo-e|fc lo'ven als veredelde daden on goedé manierwil In Frankrijk kraaklt heit in de- sooialis- itische partij- en omtstond' er seheui-inig -tusscheu de voorstanders van oipfplositie,- -alueen en de meerbézadigden, die geiön rage er v-eran-tlwiaoird'ëlijkheid schuwen Da Belgische negeerinig is igedwion-glein fel laveeren in den tegenwind v!aja soicia- listisch verz'-eit tagen dei ev'en niao-dzlakeilijka als) ingrijpende bazumiginigsm-aatuelgjeiten. Dei zwakke stae van hei lfabinet-De, Bro- quevilile is, dat het millliai-den wil blijven Ibleisitelden ia,an hdt mniiitairiistee^ diai er. eVen welig toeft a& in Eraaikrijk, Duitseh- land, Pollen, enz'1. Hbiewel ditj uiiét erk'emd wordt, .schijnt Frankrijk bestem,digd-ngi vain ■dei militaire uitgaven te Hunne® eischem/, volgens het, miRbair-gekeimVerdraig, dait het indertijd, tegen heit verbod vla® het Vb-lkenbondsplact. in,, met België affeloof. Eien bron va® agitptiie ia dit verdrag nu voor socialist en communist,, di® ,®a- f.tiurlijik Verzwijgen dat ook de roode, kcipi- stulcken in dit verdr-ag^bewilEgd beibbein. Spanje miag nog ni«b, geniietein van de rust, Jie heit behoef!t. De ©lappie reigeia- ring is alleie® sterk in heit treffen; v-an lanto-gtoidsdienisbiige besluite®, waardoor zij het beste deel der bewolking vla® zich vei-vrecimdt en 'n vrijlbirief1 veirsohaifit. -aan üe si-cdhtpte elementen, die helt land af- loopen om kerken en kloosfcersi fe ,plu®'- deren en te, verwoesbem. Ook in Zuid-Sla,vië gaat de regeering a-an eenzelfde euvel mank'. Hélt, hoofdorgaan der Slowaakhc'he volks ipartijl bevat in haai' joinglslte, niimmea.' onder den titel: „Serviisöliei hatoioiginge® ifegen een Katholieken bisschop" een uit- vcterig (gedocumenteerd -artikel, waaraan wijl helt volgende ontle-emen De ha-at der S-okb-ls kent ge-e® greiiz'e-n-. Hét Ka-tholielie volle en vlooral heit .epis- ciopaa.t van Z-uid-Slavlë gaiaib meer -en meer geb'ukit onder den druk va® een terreur, -die steeds oadr-aaglijjk'eu- wwrdtl. Iaa-ereen weet, dat 4-e vrijine|ts(elai-ij in Belgrado de grooite drijlfiveeir ia Reeds in 1929 heeft, de kbning aan dr. Bau'er, den Kroatischcn aarbslbissclhopi beloofd, dat er een concordaat mét heit Vatdcaa® ,zo,u gesloten worden, maiar de vrijimeteellarij ■he-eif dit wet'en ta verhin-deren. D-a bispcihioippien worden opi hun diemsl,- reizen door leden Va® den Soklol1 uAtgefllo,- 'ben en b-esdhimpt'. Ala da beiVo(!ilrin@, ,die vloor ruim 90 procent arfiteir de biisöoliopi- pen sta,at, hun herders wil Weisoharmen en verdedigen, wordt hun optreden: ho- schouwd als e.en streven naar on-afham- kelykheid en 'n aanslag tegen den staat. Wat 'n v'erw,arring delr geesten; Wiat 'n oipizeftelijke Ibboslh'eid' des gamoeds! Mat volle handen ziaait' mén het kwaad en verwondert, zich da® ovler den slech ten -oogst DU ITSCH LAN D Het Couoordaat met hot Va-(ic«an. 'Een D'uits'che journalist, die den vice- kanselier Von Pap'eta maiar Rp-me h-eeift ver gezeld, heeft na de ond-erteekening van liet concordaat ©e® onderhoiud gehad met Von Papen. In dit intea-vieW wees -Vpn 1 apen er op, dat de nieuwe pjolitickia toe- s tanden in Dluitschland ee® goede samen werking tussehen staat en klerk verzleike- ren. Het is juist het Wtezen van. d®| staats- gedachte, zoo-als deizte in Italië en Dluitsch- land leeft, dat alle vruchtbare kraiditen, -dus o,ok de kerk; met den staat Kluiten sa menwerken. Db vioe-rijlkykanselier achtte het va® zelfsprekend, dat met de overwin ning van 'de nationaal-speiolistische revolu tie onmiddellijk' een ppging gedaan wierd -met -de kerken tot tovereensiteinjming- te komën, hetgieen vóór de nationaal-sociulis- tisohe revolutie, niet mogelijk zlou zlij(n ge- Weest. D|ei -in het conciordaat vastgestelde begrenzing van dte invloedsïërem tusschc® staat en kerk', moet natuurlijk' P.o,k gelden' voor de .EiViangelisohei ,kerk'. Vice,-kanselier V-on Papen ga® verdier pis iz|ijn meen in g bei kennen djat het Vati- caa® zondier vertraging mlet het nienWIe iD|iiits«ihla®d onderliandelingen is aange gaan in -d© overtuiging, dat dé strijd tegen het bolsjewismlo en de godlooizten-beweging oen le ven stank is, wélke dei kerk moet «teiunen. 'Het samenvatte® va® het onderteekenen van het pact van vier en eenigie dagle® later van het congordaa-t in de hoolfldstad v,an Italië no-etnlde Vo® Papten meer d|an ©en toierval. Het is het bowüjis, dat -van Dlujts'ehlahd en Italië nieuwe ideeKn zijn uitgegjaa®, wlaarop' het nieiuwe Eluropa ge bouwd zal wprden. Bet belangrijkste ele ment v.qor de niie/uW® orde in' E[ur,oij:|a noem de Von 'Papen het feit, dat Italië en Dluits'chla.nd elk' slechts door één man iWorden geregeerd en niet djoon-' pairlam'en- ten, kabinetten en partijen. Dje beslissingen van dezle piersojonlijkheden betieclklenen thans wereldgeschiedenis. ENGELAND Di© econ. WlMi-idc'oiiiféirentic. Dr. Golijh kbndi|g|de op de, oeooinoimislche' conferentie een ppgingl der Ver. Sltiatem laan ,om te geraken "tot overeenkosmsten tegen oprichting 'va® nieuw© tphnurein en t,ot verlaging via® bestaanide. AMERIKA R|o|osevelt dreigt. Senator Thpmas d© samensteller van d© Wet tot. 'depreciatie van den dlollar, heelft naar Vazi Dttap im'eldt, "bekend ge- imlaakt, dht Ro|bse,v(sLt d'a mlogelijkheid over weegt, kradhtigj in Wet beursvefkaeff in te grijpen, Wlanmeea- de beurde® niet tei'fi miaatregelen nemen om een ,greaïzle|p|ci|zl0 spieicuiLatie te-gen ta gton. Dje kans tzkm ■z'elfe bestaan, dat R|o(a'90velt de beunzje-n zbu sluiten, wlat hij CChiMnas piersoonllijjk niet gewensoht züu nöhten. Toch W|as het Rjoosevelt z'elf -dde de speculatie mét de dollarwaarde .gjoedgte- ke-urd heeft. Tweede Kamer. Over zlioht. 'n Ongestoorde zproervacantie hebb-ea de Kamerleden niet. Ook deizp wieeik' wer den zij', opigeroiepen Voioi' de beka,ndejlingj van eenig© spioed-pjitwierpieai. Dlonderd'ag ving: de zitting aan met 'n conüm. verzoek om; vragen te stellen plvier ©en mishandelingsaaak' in den Oost-, VieOke reeds voor het gerecht aanhangig is ge maakt. H©t werd gteiweigerd. Dhr. Knottenbelt (lib.) vroeg daarna verlof om dén minister van jj]ustitie vra'- 'gen te stellen over die wlensaheilj|kheid van maatregel,en tegen de leden der pitja-- ten-Gen-eraal, de Provinciale Stallen v/en de Gemieenteraden, die- de eeden en géi lofton ingeyolg1© de GrondWiet schenden (ontzetting vap. actie® en piassi-efi kies- „recht en v.an het lidmaatsahjapi viap. hun college). Hierover zal in een volgende 'yerga-- dering worden beslist. Overgegaan werd tot de vervulling van de vacature in den Hpogen Raad. Als no. 1 plaatste men pjp, dé voor dracht oud-minister D)onner. Aan de orde ktohm tojen het wij|zigingk- ontwerp betreffende het invoerrecht benzine (miengverbod). Die minister van Finlanciëin zied, dM) het pllcen gaat om! bescherming van het lijk en de pjarticu/lieren tegen vefkio)o[0 van een minderwaardig product, 't Wlets- ontwerpi w|oa-dt -z. h. s. aangenomen ,(oom- munisten tegen). Ook het wetsjpntwerplp da,t gijfzeling mogelijk maakt van onwillige belasting ontduikers, wérd met bijna algem. stem men aangenomen. !Het belangrijk© retorsie-ivetsontwej-p, dat de regeering eindelijk de m'aéht geëft om iop 'het gebied der internationalla han delspolitiek met gelijke wapenen paa'a tegenstanders te treffen, ontlokte weinig disousies. iZouden de eenzïjidige vrijhanidelaars vroeger ©en stprrni v;a,n verontwaardiging tegen zulk 'n ontwierp hebben verwekt, thans aten zliji uit -de hand, mufwi 'geslagen als hun diwaza theorie werd d(oor de onbarmhartige practijk. Dhr. Kortenkorst, die jarenlang vo*« de-ze wet streed, geloofde echter dat Imen er goeddeels .te laat mee kwam'. All/pen de drie communisten steunden tegen. Die alg. beschouwingen /over de wijzi ging van de Lagcr-Ondervvïj'swet, doipr sommige bladen ter redhterzïjjde -wiel wat al te hard veroordeeld, werden gebplemd 'ijs-spleciajiteit der Ri.-Kj. iSjtontspartiij-, dhr Suring, die in een maitigd' betoog, zijn redelijke bezWarei luiteenzlette. jSlpte. erkbnde miet de Re 'geering, dat in deizen abnormOlen t)ij|d •beperking van die uitgaven vopr het L.O. noioidzakélijk is, mits geen vitale belangen -van het onderwiijb Zullen w[orden geschaad -Dlaaronder verstaat spa-. Speciaal de vrij heid van onderwij's. Tweede vioprwaarcÈe is, dia,t de o-fifers gelijkelijk van het oppnbaar- en het bijlzionder ondefwlj's zlul- len worden gevraagd. Db minister is aan verschillende be- ziwb-ren in het vaorlolopig .verslag! ge noemd tegenjéetgekoimen, met a:une wat betreft het instellen van een - 'beroeps instantie in art. 11' en het hojoren van den onderwijsraad ten aanzie® van an dere artikelen. Niettemin blijjven er nog enkel© be zwaren bestaan. In art. 3 heeft de mi- nsiber „ander© gdwiöhtig-e omstandiglie- idlen" ingelascht als voorwaarde- kot het verleenen van ontheffing van de U-er izlwlaard© minima-. Moeten diei w(aorden o-ok1 niet worden ingevoeig'd in art. 2 te® béh|0:evte Van het openbaar onderwljls Eien twfeelde vr-aag betreft d'e uitbrei ding van bestaande scholen. Qfok hier moet het bjj|z|onder Onderwijs niet nadeeli- ger worden wtoj-den béhandeld dan het oipienbare, w'at tgéh zou volgen uit het verschil in redactie van art. 2 en art. 3. 'Een derde vraag is: Hoe staat het nu eigenlijk met de aanschaffing', van nieu-wb schololMeubelen Dlie kunnen toch niet uit de exploitatiekosten wiorden betaald?, In dte vierde plaats vraagt sp-r., of do overgangsbepaling wel juist is. NarUOIIC en overspannen, onrustig llCI VGUu en slapeloos. Men gebruike hiertegen zenuwstillende en zenuwsterkende Mijnhardt's Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten. Thans komende 'to[t dei ho-ofdstrekkinjg van het wetsontwerp1, merkte spr. £p'> ^,ait de-Ze is dei beperking van de .uitgaven V0|0:r den scholenbouw'. Is -da,armee bedoeld het zojoi goed) mögielijk distribueei-en van toekomstige teerlingden over bestaande scho(olgeboiuw'en Hia-d dan de: minister niet kunnen volstaan mét 'n wij|ziging van art. 77 dier L.-O.-'wet?, Als was Voor gesteld de- leerlingien die in een bepaalde scho/ol niet konden wprde® geplaatst in een beschikbare leegstaande oj)|ehbiafe scho|ol onder te brengen?, Dian ware web licht de storm' niet opgestoken, die in het ontwerpi e-en ernstig© benniaidjeieling v-an het bijzonder pnderwijs ziet. Thans hééft da minister het ge/zo,clit in wlj'zi'gin'gj v-an piaragraa® 11. Ei zal nu •geen niéuwe bijzondere sch/0|ol worden ge bouwd, als er niet een voldoend aantal leerlingen zich hééft ganigieinleld V0|0r de aavangsk'Ia-ss©, terW'ijl da-arv,otor nog de minima, van art. 75 m'et 50 °/o wérden verho/ogd, terwijl bovendien niet moge® Worden meegeteld teertingen die ree|ds (op een andere schopl van' dezlelfde- richting gaan, off vpor Wie binnen den afstand van 5 K.M. pla-ats kan worden geyondea. D|af is voor spr. een onoverkomelïj'k1 beZw-aai'. Ook tegen andlere artikelen heeft hij ernstige beizwlaren, o.,a. tegfen art. 7 e® tegen art. 5, in wélk' laatste artikel on. noiodig de beslissing wlordt gëlegd inlian-. dien v,an do Kropjn, o-fl vergoedingen kun nen wlorden verleend. Sp'r. betwdjlfel'die, of hij| a,an deze wet izlijin stem zlal kunnen geven, ids niet die minister -zich tot na-dei- pyerleg en gunstige Wijziging berend' zal to/ojien. Ook de wioordvoierders v4an de andei-e rechtsche groepien, brachten ïi(0;g ©enige beéwhren naar voren, maar wijj gel/poven /niet, dat die d(\or den minister 'Zoo zlwaar Zullen worden gesteld, dat bijl er iniet aan tegemoet iz|al wiRen kjojmen. Meer moeite z|al mr. Marohant hebben niet de Rnberzlijde. Dleze aanvaardt /de wijziging ,zóó gra-ag,, dat, zij wel genieiigjd lijkt om te gaan tornen a-an die geMjjkstel- ling. Die gezindheid Zal m-eer Kaïmlerleldeto kop'schinw1 miaken voor „wïjjzigingle®", da® -de plannen van den minister, waarin wijl een eerlijke poging blijven zien, om te kosten van het Onderwijs in zijn (geheel, wat te, verminderen. m de zititing van gister legde dhr. Sneevliet nu hij in vrijheid is gesteld, de vereisldhte belofte -af en neemt zititing. D®r. Knottenbelt (Ho.) .trot zijn in terpellatie-aanvrage betreffende maat®e|g(ft- len tegen de leden der Staten-GieWeraal, Provinciale Staten en Gemeenteradetal, die hun oif|gele|glde eeden en b-efflo-ftteu scihanid©n, in. Dit geschiedde opi ladvieia v'an den vlori'zititer. diaar heit niet unieer in dez'e zit ting .behandeld kan worden, Voertgazét werd hierna, ,da hespr. over de wijlziging van de Lager Onderwijswet. Minister Marchant verdédigde helti ont werp. Het standpunt van .de oivierheid sehetiaen-d, hetioiogde spreker, dat: bezuini- gnig noodig is. Verséhilende laimendeimen- tem hebben in de eerste plaats theoretische heteekenis. Principieel verandert het ont werp in den bestaandem tjoeistond nietjs. Slpr. stelde, er po-ijls: o|pj helt uijfeg van 5 K.M., in het .onitwerpi opgenomen en i® het deillait -genoemd, te .beihonden. Hij' is bereid uit ntr. 2 de sahoojmeubiel-e/n fe laten vervallen. H-e® vraagstuk' van de onderwijizerssa- larissen ,ten b-erde gebracht door de anhi- pia.pisben is niet aan de orde. Dhr. Thijispen ,(S.D.) tgok zijn amende ment op art. 2 in. Dh,r. Suring (R.-K.) v-erdedigde zijn aimendeiu'ent. -strekkende onder jnieer oma d» bepaling der 5 K-M. fe veranderen in 4 K.M. I D'e minister nanï bet aimeindeimenrt-iife Geer ter verbetering ,v|an aiftikel 2 over* Dait van den heer Suring ontried spneiker. Hierop trok dhr. Suring heb in. Aan nog -eenig, ininid'er injgrijpiemde ver langens kwam de, minister hierin tegemoet, waarna "di© eindstemming plaats had. M«t, -op, drie na, algemeen© atcimimen ging hat Wi'sts-on'tiw-erpi, 'dat. tot 1935 geldt, -er door. Alil/eon de communis^® Stemden te gen. - L <a, n dl b' a ui w c r i s i s1 h Ook minister V,ersichuiir heeflt! sudoaa gehad m,et, z'ijn wijziging van de Lanld- bDuwcrisiswielk -mat welke wijlziging .bed) oorspronkelijke ontjwerpi wesrd h-eirstellid, dait) d|a Kamer eenige maanden geledieni, ofJs voel t,e in-grijipiend vérwierf. Melt, algemeen© stemmen werd thans hieD nnlwe-rp aange-ncmen. Bijkans: alle lanid- 'Loiuwpncidut>t|en valü,en onder daz'e crisiislwelt ■en de regeering kan dus overal terstond! ingrijpen. 1 Hci-w onncu Levenskracht. D'e speldjesdag voor Herw. Levens kracht bracht eergisteren f 221.671/2 op. D,e ziekte van Weil. Rcerls eergister liepen in de stad al hier geruchten, dat zicheen geval van da ziekte van Wieil in onze gemeente heefffl voorgedaan. Gister heeft de burgermeester een be kendmaking yan den volgenden inhpud uitgegeven „De burgemeester van 'Middelburg deelt ïné-de, dat zich hier ter stede heeft voor gedaan een g-eval Van de ziekte Van Weil bij een 'persoon, die in liet kanaal Middel burg—Vlissing'en heeft gezwommen. Het kanaalwater is dus besmet mtet da oorzaak van deze ziekte. Ondanks ide maatregeten, die hiertegen worden genp|- men, blijft voor iederen kanaalziweminien de mogelijkheid van besmetting bestaan.'' Wcgcnvcrbeteriiig. Reeds tal van jaren zijn er hier Bakteir, z'e,er gez'zonde klachten over den toestand! W|o,arin de Blatuwendijlk en' de Poeienda/Lel-: singel verlseeren. Dit is niet alleen, ae® ■plaatselijk belang, mjaiar niet minder een v,a® graoten interlocal©®. a,e,rd, omdat olie ve,rkeer van Vlissingen .na,ar Gioeis l|an|ga 'dit deel van Middelburg de kortste ven- binding vindt. Aanvankelijk kwamen deze wegen niet op het Provinciaal wegenpiplan voor, m/aar, sedert 1930 is dit wel het geval. Na lang durig© onderhandelingen en meermalen ptai- Wterken v-an plann-en, komen B. en (Wj. thans mot een afdoend plan bijl den raad, dat in totaal S1450 zol kjpsten. Dje -proi- vincie draagt 75 o/0 -bij in dat deel' der, kosten, dat f'64450 bedr., dus f 48,377,50, en -zal de gem'eenbe nog1 vlojor een uitgaalf komen v-an f 33112,50, wlaarbij- dan opto' 'aanleg van rioleerinig enz. is begrepen. Dit bedrag z'ou uit ©en leening 'gevtoudien moeten worden met ©en 30-j,arige looptijd'. Bepaald zal o.a. Wi.orden, dat de aannemer 'Middelburgsche wie-rklieden moet aanne men, voor zoover die .directeur van d© ar beidsbemiddeling niet verklaard hééft, dat ',er geen geschikte personen te Middelburg beschikbaar .zijn. I Burg. en We til. ontveinzen izich niet, dat vpor een en ander dé gemeente ean ■zWaar offer moet brengen, hetgfaen' in de huidige omstandigheden dubbel telt. Anderzijds is de toestand van beide Wiei- gen -zop slecht, dat een verbetering Weir- kelijik niet langer kan Wordlen uitglesteld!. Burg. en Weth. moeten inderdaad 'dn daarover bij herhaling géhioarde klachten ten volle beamen. Nieuw gebouw. De Provinciale Zee-u-wsche Vereeniging tot bestrijding der t.b.c., die in 1913 k opgericht, opende in 1923 in -een oiwd' daarvoor ingericht gebouw, een Provin ciaal com-SiultoltieibTireau,. 1 Dit: voldoet echter geens|zina ia,an do eisch-en, -die m-en er ia,a® steljlen »mag. Diaarom hebben 'inspectie der Vofkisge- zondheid,h et hes|tunr der Go-dshuizén en- dat der genoemde vereeniging samen gjp- werkt om tof een afdoende verbetering ta komen. Gïstermidadg ia ók gevoffig daarvan in den fuin v'an hafc t.b.c.-pavül-' j-oen, hehoorende bi] het gasthuis, een keurig gebouw geopend, dat, in modern® srtjjl is oplgeltrotoken, zonder verdieping er op, dait binnen veel dicht en luiciht heeft en .eenvoudig do,ch netjes k injge- richt. Aan de opening ging eeini samen-' komst van h'eteltuur en genoioidijgde'n v|opraï, waarbij versohilfcnde heeren het). WOogd! voerden, en ,a:a. de 'heer Hoorweg, die provinciale t.hte.-artlg cje wordings|geisic4iia- denis van de ooais-ulfca-tieb'ureauix en) hum' nuk nitaenzette. Collecte crisiscomitc. De opbrengst der ©olleate voor h'eltl crisis-comité br-a|c'ht dezfe iwteek f 58.20. p|pj,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1