NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND I 1 Bijkantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS TL Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'De roman van Robert Hafliep DONDERDAG 20 JULI 1933 Alien op naar Goes. FEUILLETON f! BUITENLAND n BINNENLAND Zomer sproeten SPRUTOL NUMMER 85 29ste JAARGANG NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Bureaux van Redactie en Administratie: Westsingel 75, GOES; DU BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS lil ot^ Mo/lZ f aïf lil Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15 Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE VAN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN Onder zeer 'grolde belangstelling ®al typt Zondag 23 .Juli ,a.a. in Goes onzé eerste Zeeuwsche R. K. JeugddusS wórden gehouden. Van heinde en verre zulten zie opkomen de jeugdgroepen, hetzij als be staande Jengdvereenigingen, hetzij als voor dien d-a,g speciaal georganiseerde groepeeringen allen onder leiding van be groeide leiders of leidsters. Het geheel zal .een groHntsohen en iuidruikweMtendein aanblik geven èn in de Kerk, waar h»t> plechtig Xjoif' wordt gehouden èn niet icinder langs de straten van .Goes waar men in optocht zal doortrekken, en vooral op het feestterrein waar de vlaggen en banieren zullen wapperen en de muziek luide zal schallen. Waarlijk een opwekking toit .deelname en belangstelling is niet meier mOoidig. Zoo langzamerhand is de mare van omzein Jeiugddag doorgedrongen tot in de verste hoeken van ons Diekehaat ein ovóral in stad en dorp, .opi de pleinen en in de straten langs landwegion ein heggen, oVer- fll wordt er pver gesproken en is men er enthousiast voor geworden. Hel kan niat anders elf onze Jeugddag Zal inh aar geheel genoimen dan organisa- geest in Zeeland bevorderen vlopral ook in betrekking tot de Jeugdvereeni|gimlg|en. Zoo hier en daar ontbreekt etr immers nog veel. En nu mag het waar zijin dat van de .organisatie® .v'an de jengd niet onfeilbaar zeker .alle heiil te verwachten is voor het behoud van geloof! en goede zenen, tqch ligt er in een goede organisatie van de jeugd een groot© kracht tioor de toekomst, vooral in deze critiake tijden, En dat onze Kerkelijke Overheden, Paus en Bisschoppen, ook hiervan over tuigd zijn, blijkt wel uit hun verschillende zendbrieven en vermaningen waarin zij Ouders en Priesters oproepen en verma nen om toch de jeugd in goeden Katho lieken organisatievorm bijeen te houden, opdat zij niet verloren ga vioor de Kerk'. De Katholieke jeugdorganisatie is en blijft toch altijd een krachtig middel voor helt behoud des geloofs en als zoodanig v'ormit taijl een niet gering onderdeel van 't groots zendingswerk' der Klerk door Christus haar toevertrouwd. Geen wonder dan ook, dat da Katho- lieke Kerk in betrekking tot de jeugd organisatie geen staatis-inmlelngii]|gl duldt, maar dat zij hare jeugd wil leiden en opvoeden in de richting ieln volgens de beginselen door Christus in Zijn ziedeleer aangegeven. Dankbaar mogen wij dan ook zijn, dat hier in Holland onze Katholieke jeugd organisatie zich zöo rijk' kan ontplooien. En het is te hopen, dat hielt organiseeren van onzen Katholieken. Jiengddag in oma dekenaat iets daartiola kan bijdragen. Daten daarotm allen, èn ouders èn be langstellenden èn dte jeugdleiders, .hunne- loyale medewierking toonen en van bun belangstelling doen blijken. D'amk zij' fle vbiortrelfifielijke samenwerking tus- schcn de parochieic-le leiders, iis alles tot in de kleinste bijiZonderheden ein tot in de 'fijnste puntjeis zk»o volmaakt mogelijk voorbereid. Hot waidhtlen is nu o,pi 'de uitvoering daartian door de plaatselijke en parochie,ele .ai'deelingen. Als eenieder zich dan houdt, aan de gezamenlijk ont worpen voorschriften en reglementen vian orde, dan kan het niet anders, of oinze jeugddag zal schitterend slagen. Eén -ding blijft altijd onzeker, en dat is: bet. weier. Laat ons daarom .allien God vurig bidden dait. Hij, in Zijne goddelijke voorzienigheid, Die .allleis leidt en be stuurt, ons genadig móge zijn en ous gunsfig weier mioige bezorgen. En als God mèt ons is, wie zal dan tegen ons 1 zkn Gods heilige wil geschiede in alles! >ok op onzen jeugddag! P. VAN DIEiPEN, pr., kapelaan he Vlisisdngen, voiorz. Dekenalen Jeugdraad e Robert volgde hem. Hij wou spraken ovier Lilian, maar oim de «en of 'andere reden kon hij er niat toe komen. 'Hij wandelde met den ouden man door dé tochtige oprijlaan. Bij het hek zei hij1 m eens kort ai' Ik sprak daar juist over wat ik zal doen, wanneer ik getrouwd ben! Maar welke, vroulw' zou «en bedelaar willen trouwen Geld beteek'ent niet alles, Robert, .tei de oiuide man ernstig. Er zijn genoeg vrouwen, die nog geloovien in W|aaradhtige Usfde. Neem bet niet te tragisch op, jongeigi er zijn nog andere dingen In de Gereld dan geld. Voor een man met hersens misschien "laar voor mij' niet. Wat moet ik' begin- »6n? W]a,t heb ik ooit geleerd, behalve %i vuisten gebruiken? Ik weelt We], dat voor een deel mijn eigen BÓhuld is, Jfer .dat neemt niet weg, dat het ver' "dveld zmjur is. Sij' beet op zijn tanden er kwam een BELGIE De in(crp,ieMa(ics over 't regecringsbelcid. De journalisten en helt publiek, die mis schien verwacht hadden, dat de interpel latie- over het beleid Va-n de mat finan- oie-ele volmacht, bekleede regeierimg, wélke Dinsdagmiddag onmiddellijk na de hervat ting van de parlementair,e- werk'zzaamhe- den aanving tot spannende tooncelen en incidenten aanleiding z-piu- gevan, zhllen bedrogen zijn uitgekomen. Nia,dat de regeering verklaard had on middellijk te willen treden iu het yerztoek ,o,m interpellaties in te dieinen door d-e so cialisten, d-e Vllaamsch-nationalist en an de oomlmunisit.en, kwaim de socialistische lied- der Vianderveldie aan het woiord. Hij zeid-e zekere volzinnen door den miinister-plresi- denit- voor de microfoon vlan den Belgi schen raidia-oimroiepi gebruikt, beslist te moeten afkeuren. Zoo siprak die eersite mi nister van het socialistische petition,ement als van een polibiekein kwajongensstreek, H'i; zlal nu, ajdus Vandervelde, wiel ©en toontje la.ger zingen bij dei «nltvainigst vlan de 1.426.000. handt|eek|eningen. Vamlder- velde's' betoog biaantwoordd-e v'-erder niet aan de verwachtingen en w,as- bijizopider zwak. Hij trachtte het argujment te, -ont zenuwen, gebruikt dioior minister Jaspan, als zoiuiden al' de Eiuropaeiseb© staken op dezelfde wijze den druk Van de oscolmo- mdsóba crisis ondervinden en vlerweeis dein minister Van Hnanciën naar Spanje, Dene marken en Zweden, wlaar de soiciaal-deiUoi- cTatie bat bewind in handen heieflt .am de staten zich belter uit dan nood helpen d-ain in België. Toen Vanderviejde met, nadruk' verklaarde hot m,et de- regeering eens; te zijn op. één jpiunt, n.l. dat welke maatrege len men ook moge overwegen om den ii- nanciaelen toastand te herstellen, in ieder geVal het. infllatdetmiddiel nimm.er meer mag worden gebruikt, vond hij blijken v!an in stemming op: alle, banken. Da spieker 'beknibbelde verder al de maatregelen dloor die rejgeering getroffen inzake verlaging v'an de .quiderdoims- ©n inValiditeitSpensdoeaenvermin dering van den werkloiozenskeiu'n enz., om te eindigen imat een verheerlijking vbn de sociaal- demiocraitie. D"e rest Van den middag w,erd ingeno men door twee andere sprekers, de heeren de Backer, Vlaamsjch-natianialist, en Ja- oquelmoitte. cojnmunist, die ieder Van zijn qstandpunt het beileid van heit kabinet-de qBrocquea-ille scherp Bikeurde. .Woensdag werden de interpeEalliee voort- gezet. Versdieidene soiciali®t,en en Ylaamsch naitionalislten braken dein staif over de re- geeringsmaatregel.en. De miniqter-presidient, de Broqueville, verweet gisteren eten socialisten, alleen a,ajn ja;fWrekende critiek' te doen en geen enkeil opMpuw-end pOan te hebben ontwikkield of voorgesteld, terwijl de regeering, bewust van den ernd 'harer ta,ak, zich inspant om nu vo(or het goheele land bevredigend re sultaat te bereiken. Dje socialistische agita tie vindt geen weerklank bij: de imasjsa. jBett petitionnemiemt biedt geen waarborg van echtheid. Hot mist allo Waarde. D|e mieor- derheid der n,atia hee'ft, bij! de jonglsjte verkiezingen, de huidige regeering goed gekeurd; or zal van het Kabinet niet ge zegd worden dat hot dit vertrouwen hele® boqohiaamd. NieuWie verkiezingen zij'n to taal .overbjodig. Zijl zouden alleen tot een verscherpten politieken strijd' leidien die op dit oogenMik be^t Kan worden g'emist. Bijl het. einde van zijn rede wterdVdo .„premier" dojor al de aan'wëzige Katho lieken on de meeisjto liberalen luide toege juicht. Na hem Kwamen nog vors^heidenb s'pcialisten aan het wipord. grimmige blik' in zijn «ogenhij deed den advocaat zóó siterk' aan zijn viader denken. De ciude Fergerson w;a® blij', de gëlikenis te zi'en. Ralph H|a!ftiugjsl w.ais on buigzaam geweest, hij had leen vechters- natuur gehad, maar hijl was van goed blood geweest en «en man met eieu ijlzie ren wil. en als dezie jangen daarin met hein zou overeenkomen, was dat nog niet zem verkeerd. Fiergersjon wilde niet, dat Robert naar den Keld'eir zou gaan, zioo- als zijn vader vóórspeld had. Robert keerde terug na,ar het stille huis, met e.en gevoel alsof hij: in een en kel luur jaren doorleefd had. Het leek hem onmogelijk', dait het nog maar drie delgen igeleden Wciis*, da-ü ihij; jop ^6n jsihil- lings plaats gelz«ten had in ,&0n rondrei zend eircujs en gelaichen om een rood- neiuzig-en harlekijn! Hiji ging terug naar de jgroote zijka mer ©n ging aan z'ijin vaders sehrijfbuireau zitten; hij nam papier en pen, inaar hij wist niet, 'wat hij schrijven zou. Wat moest hij, zeggen H.oie kon hij haar, de vrouw die hij liëf' ha,d, vertellen van zijn smart, zijn vrees en zijn wanhoop Plotseling' greepi hiji die pen met tril lende vingers letn bejgton te schrijVtenmaar hij kon er niet toe komen haar naam te D,e nieuwe Rijnvaai-l-aelic. Offioieele m ed e d ee li n g. In verband met hetlgeen Wij, eergisltei' aan het „Dagblad van Noord-Brabant" ontleenden over de RijnVaart-adte heeilt de „N. R. Ct." zich om inlichtingen gewend tot helt Ministerie van Bui({.'nla/u|di9clhe Faken. Daar deelde men het blad oivër deze aangelegenheid heit volgende mede: De .zakelijke inhoud van het eerste gedeelte van hejt s\tauk', de tekst van helt Ontwerp (er k'an geen nadruk geiaoeg op gelegd worden, dat jj,-?t geen enKelle an dere beteeltenisi dan die van een .qnltwerp 'neefl) is, ziqo werd ons baveiatigd, juist. Deizo tekst wais al sedert eenige weken igeen goheiim meier, want w,el zijin'' ^de onderhandelingen in de oonalmislsie yam vertrouwelijk karakter, maaa- hqt ont werp is, na de eerste lezing .giepusisml te zijn, nu onlaoig® aam veiisdiiilleinide lichamen hier te lande, kamers van koop handel en dergelijke, rondgeaoindein om er hun advies over te höoren. .Wat den ooimtoenitaar van het Dagblad van Nioord-Brabant bbtreft, hierin behoort da nadruk te Vallen niet op de inleideinde beadhou'wingen over de poisitie vlan ons land in de RijnVaartciOmmisisae ena. maar opi het 'tweede gedeelte, da-ar 'wiaar ver wezen \viordf naar de voetnoten in bat ontwerp, Welke do,en blijken, dait onze huidige verteg,enwioordi|gei-s in de Riju- vaarteommislsie geweigerd hebben deel te nemen ,a.an de bespreking en de stemming lover het ontwerp,. Van te vbrein, dit kun nen wij er aan toevóagem, hadden zij ten dnideli jkfebe dioen blijken, dat h©|t ontwerp in dezen voi'm als vjoüikomen oaaamlnetoe- lijk voor ons 'land moest worden be- sohouwd. De, Voorzitter pnzer delegatie, dr. A. G. Kröffler, beeft daarna, toen de bespreking a,a nde orde kwam, medege deeld, da:t hij de vergadering zloiui v,er- laiten om ten duidelijkste te doen uit komen, dat Nederland .mat da nieuwe reidiaiclio nietis te doen wilde hebben. Hjij is, joneldr aandrang van den vloorzititer der commissi©, gebleven afe 'hoehoorder. Onjuist is, diat da Framsoben zich bij' de basprekingen ,als handllangers vain de Bel gen zouden hebben gedragen. W;a,ar het vooral op aankomt is, dait de Nederliand- sohe delegatie in haar gedragslijn volko men de instructies van omzie reigeering heeft gevolgd. Het standpunt, door de Nederlandstóhe verlegenwoiordiigers in de, Rijin'v!a,airtoom- missia ingenomen, is het stanidpmint van de rqgeering, zoo,als mem tr,0|U|wen® reeds, na, de eenige jaren geleiden door minister Beelaerts van Rtokland meit bqtrekking tot het nieuwe régime op, den Rijn afge- lagde verklaring, kan weiteln. Men verzekerde ons, dat tte regeering in het minst niet van -plan is o|p| dit punt ook maar aenigszin® toe te gaven, wat bqkeekent dat hek ontwerp, dat onzor- zijds door een tradtaajt bekrachtigd zóu moiaten worden, in dazen vorm nimmer van kracht zal kunnien worden. Alidus w!as ook' ook liet standpunt van da vórige re- .gaering geweeist tegenover de reteids gfcrui- men tijd in gatigl zijnde pogingjen om het Ri.'nrégim©, in dien zin van uitbreiding van den z.g. conviantiioineeleln 'Rijin buiten zijn tegenwoordig gebied te verwringen. Het kanaal door Z.-B© v el and Die voiorstielling van zaken, "die helt „Dagblad van Noord-Brabant" geiëflt, als of door de „graot-tSclheepteiehe ontwerpen vwr Zuid-Boivleland" achterom reeds ge poogd zou zijn het nieuwe .régime -bij ons violk^ te introdu'oeeren, moet -als vtolstrekt onjuist word,en veiwórpen. De veirbate- riugen in het Kanaal van Hjawsweert ein aan de brug te Vlake hebben met deze zaak niets te maken, maar zijn geheel las daarvan voorbereid, omdat zij in over leer,stemming onder andere met helt advies zetten Mijn vader is: gestorvlen. Bij testa ment heeft hij mij twee honderd pond nagelaten de rest is voor liefdadige instellingen. Je weet dat hiji mij altijd gehaat heeft. Wiafc moeit ik je nog zeg gen? Hoe Kan ik nu nog iets van j® verlangen? Schrijf mij, Lilian. Hi; la® de weinige regels1 niet over. Hij zette zijn naam met bevende hand, verzegelde de envóloppe, ien bllejef voor zioh uit staren in den somberen tuin. Hij herinnerde .zich opeen® de woprden van den ouden Fergerson en het was ialsof ze een vage ho.op deden trillen, in zijn hart: Geld is niet alles ien er zijlu nog wel vrouwen, die in wierkelijlke liefde gel oo ven. Hij trachtte zichzelf' te overtuigen, dat Lilian één van die vrouwen Was na tuurlijk w,a,s zij dat dat kon immers niet anders! Maar diep binnem-im zich, wist hij, toch wel da,t hij zichzelf maar wait probeerde Iwijs te maken, en dat aan zichzleil1 bekennten kostte hem een pijn lijk© zelfstrijd. Hl. Het antwoord van Lilian Fane kWiam pór keerende post, juist terwijl Robert v'an de desbetreffende subdoimimissie, uit de Kamer van Koophandel «n Fabrieken te Rotterdam vopr het vórkeier van en naar de NederlandSohe havens, dus voor da Neiderlandsch© scheepvaart, van belang geaoht werden. In Noord-Brabant wil men blijkbaar uit voorliefde vbor het bekende plian-Bongaertis m,öt de zeehaven Beqgen op Zoolm aan delz-e plannen een draai ge ven. ,om het te doen vóórkomen alsof z!e een gevaar vioor de vrijheid van handelen voor ons land ten opzichte v'an het Riijin- vaartrégime -zouden vórmen, maar objec tief gesproken beislaalt <Rt verband niet. Hek is onjuist, bet ontwerp als „het nieuwe traotiaat" aan te duiden en, wiat onze regeerinig hafcreft, "hoeft het ook nimmer ©enige Kans dit te worden. Mein is bij ons vastlbeislolten het been stijf te boiuden, zóoials in de Riijlnvaart-comtais|sie reeds is gebleken. verdwijnen spoedig door een pot Bij alle drogisten. De omzetbelasting. Naar ,d,a- (a.-r.) Rjoitkerdamiinea' verneiemt zullen -als gevóig van het pverleg .tu®-' schen regeering en Kalmerpotnimheiei in-' het -ontwerp der Omzethel-asiting Verschil lende wijziging-en Wiordem aamgeibracht. Zoo zól het bedrag van één tot vier pro cent! worden verhoogd, doch zlal dejz'e belasting slechts éénmaal, n.l. bij! de bron worden geheven, whardoor aan tal- van bezwaren wórdt! tegemoet gekloimein en de controle z'eer zlal w-orden vleireeni- Vo-udigd. I De .omizetbelasting op lu»e-artalk'ejen wordt tot 10 pat. verhoogd.' Daarnaast zal de- lijst der vrijsteBing'en worden uit gebreid. Do Fóz'niniging b'ijl de Ke u ringsdiciiisllcn. In de memorie van antwoord aan d'e Tweede Kalmer .betreffend® de wijziging v-a,n de begroeting 1933 (hoofdstuk V) deelt de reigeering m,eie, de ealariëarinig van hek personeel biji de keuringlsldienisten 'te willen zien iu verband met de voorge nomen lalgem-e'eine wettelijk© Voorziening -be treffende de bezoldiging van gemeente ambtenaren. Minister Slotemaker vindt de vóorge- ®t,elde ealariskorting te drastisch. De andere bezuinigingen en, plersioineels- inkrimping wordt uitgeqteld fok 1 Jan. ,a.s. Herwonnen Levenskracht. Heil! nieju-we Sanakorium .„B'erg en Bosoh" a,an de GaziclhMaan te Bilthaven, gebouwd onder architectonische leading van de he.eren Koldeweij en Van Moiorsel, is gereed. 1 Ileit kómt onder leiding Van dr. Bro-nk- horst als gemeesheer^direateur. Eli- bevinden zich- vlersrih'eidene .pavil joenen, lighaRen voor v|olWasiSe!nein# «n kinderen, laboratoria, operatóeHziaiat, .een Rontgenkamer, «ein zusitex-kloioister, een Naizorg-.afdeeling,, hek Ek»noimie,-gebou.w, waarin de sanatoxiu|m-biblioitheiek is on der gebracht. I 1 De instelling wordt ujlt.,eigen middelen ig'elflnancdeer-d, dank zij1 de iriedcwerkkig1 van andere instellingen Van het R.-K. ■Werkliedenverbond, zópials de Levlensver- zekeringsniiaatecihapiplij1 „C:on«ordia", de Centrale Volksbank en 4a U,tre-oht,sahe R.-K. Spaarbank'. Het beieft een ruimte voor 400 pa tiënten. Dinsdag heeft de opiening plaats gehad. Toen alle genoodiglden tegenwoordig Wa ren, zong een vierstemmig gemianlgil koor, onder leiding vjan den heer G. .v|an Koo ien, uit Utraah't, het Sacerdois; «t Pontifex en het Veni Creator, waarna de lieelr J. ,aan tafel zat. De deftige huisikheehk bracht den brief op, een zilveren blad binnen en vroeg zich nieuwsgierig af. waarom de hand van zijin jongen -mees ter zoic, beefde,, toen hij dien 'brief opnam. Het was e,en lange brief; Lilian had vier bladzijden nqodig om fe ziqggen wat ze wel in vier regels had kunnen sante|n- vaitten wa,t Robert Wist nog vóór hij vier woorden gelezen had! Zonder geld kon ze beui niof gebrui ken! Dat was de korte inhouid van hek heele -epistel! Op kieseba wijze herinnerde zijl taan verwachtingen, Waaraan den bo dem ingeslagen wterd. Zij, hield aandoen lijke beschouwingen over ©euyigdiuirenide liéfd-e en sprak heil\ vertrouwen uit, dat zij altijd vrienden Zouden blSjlvfen; Zij! ,^ei- dei dait zij blij was, dat hun verloving nog niat openbaar gemaakt wa® en vroeg of zij don ring mocht, hó.ulden, dién zij een® van hem gekregen had den ring, dien zij nooit in hét p|u|bliek .gedragen had den ring die aan t,wee honderd! piond geklost had, nat zóóvele! als n,ui zijn geheel© rijkdom op, het oogenblik bedroeg. Robert frommelde den brief in elkaar een ©ogenblik ziag hij, die wereld als door een waas. De stijve huisknecht schrok van 'zijn hle-ek gezicht len haalde haastig een Th. Niklamp1, voorzitter van „Herwonnen Levenskracht", een welkomstiwóord richtte toib den minister van soiciale z'akan, J. R. Slotemaker de Bruine, den Aartsbisschop van Utrecht, mgr. A. J. Jansen, het ge- me, entébeétnur van De Bilt en de vele .afgevaardigden v'an r.-k. organisaties van hek R.-K. Werkliedenverbond en die van de instelling van „Herwonnen Levens kracht". Hierna, verrichtte mgr. A. J. Jansen dei .plechtige oifficieele opiening met een Wor-rd van dank' ,vioor de groote Opoffe rende liefde, weïk'e hier mét de tia,ad .getoond is. De minister van sociale Zaken prof'. Slotemaker de Bruine, begon met de mededeeling, dak hek de Koningin had be haagd dr. Bronkhorslt, g.eneesheetr-dired- ■teur van hét instituut „Herwonnen Le-' venskracht", te- "benoemen tot officier in de Orde van Oranje Naslsau. Z.E. hield daarna- een beschouwing iOver het n:u|t v'an de bestrijding den t.- b. c. ên uiti» een w-oord van dank baarheid voor het werk, dat doör da r.-k. arbeidersbew,eiging tot sltand is gelblr.aoht. .WJ.u.igiiig Landbonwcrisislwiet. IVersohenen is de memorie van ont- woord ,olp heltj voorloop,ig -verslag dar Tweede Kamer over het weksontwerpi tot wijziging der LandboiuWterisislwet. De regeering zek daarin uiteen, dat zfj' nieifj dan meit lood in het hart destjijlda genoegen heelflö moeten nemen miet de denafiureering v-an haar ontweirp. Met een zóó beperkten oipzeit als haar ten slokte dioior de Volksver-tegenwoordiginig werd gegrond, is zij nooit, voor het forum ge treden. De regeering verdedigt uitvóierig de hanteering van de haar tot heden ge- geVen machtsmiddelen. Tégenover het, oordeel vón versoheiden leden, dat land- en tuinbouw bij de on derhavige regeling weinig baak zullen vin den. omdat daarin geen garantiebepalinigen izóke, stepn voior bepaalde producenten zijn opgenomen, vestigt de rqgeexin;gl de aandacht -op het doel van title o,pi daza w-okte bazeeren maartegelen: dak de- land en tuinbouwers Zooveel mogelijk hun pro- düiotieikósten zullen verkrijgen. Als mid delen om idaifc belangrijk doe-1 tei bereiken vraagt de regeering de wijlde bavoeigldhe- den, welke 'in het ontwerpt zijn neerge legd. Reeds eenigen tjjd maakt het vraagstuk der distributiekoisten, welke de bron vor men voor de hooge marge tu-slSöhen het geen de producent, ontvangt en de Consu ment betaalt, een onderwerp van ernstig onderztoek uit. De beperking van den veesta pel zal', voior zóov'er slecht® eenigszins doenlijk is, langs vrijwilligen Wég tot stand komen. Eiventueel -zall bij' voorkeur da weg van indireoten dwongi worden ge volgd. Hét ligt in d-e ibedoeling da tarwewét' té handhaven, waarniaaét een systeem ona de prijizien van haver, gerst eai rogge op een loionend -plenll te hrengen., in ernstige overweging 'is. Dé kuinbouWStelunWet zal Iwórdeu uit gevoerd en wel fob het daarin genoemde maximu|m. Steiun aan d-e arbeiders. Dc r-egeering ,a,oht hek niet ondenkbaar 'dait hat ter bereiking van meit eenige Steunregeling beoogde- doel, noodzakelijk zal zlijn,, de arbeiders in de gesteunde bedrijven «©nigermiaite te laten piarticd- peeren in de vqordeelen, ten 'bake v!an hak bedrijf verkregen. Behoorlijk o,tier- leg met ld© -arbeiders za lgeëischit worden. Bot ex-e-x po r t. Door den -export van boter naar Enge land is hat mogelijk' gebleken, tegen de aanvankelijke verwachting ip, heit groote aanbod van boter in de Mei- -en Juni maanden uit de markt te nemen en daar voor een afzetgebied te vinden. De ge- exporteerde boter is echter no,g niat gehael glas cognac. Ro-berk duwde hot loohter opizij. Hij stond ,o,p, ataplte, de kamer .uit, -zonder hat etlen ;a,an te roeren. Hij 'ging door da hoiofddeur n-aar hui- item en sloeg -die, mat' geweld achter zicih ■dicht,. J)e koele Oétoberwind bracht het bloed naar zijn wangen terug. Hjj stond een «ogenblik duizlelig in de duisternis, met gesloten oogen en opi elkaar geklem de landen. Hij had niet gedacht dat Lili an's besluit heen! ,ten slotte nog zóo'n pijn zoul doen. Want, hü had niet baker ver wacht dan dat 'Sm haar antjwioord zou zijn ,al had liij misschien anders ge hoopt. Heit zou dwaasheid -gdwleeist z'ijin te verenderst-elllen dait zij' terwille vlan hem armoede zou willen lijden. Hjj wlas heele- maal niet da soort man oim luit eigen kracht snel fortnin te maken hij: was niet ..knap, noch van hopifld, noch' v:an -gezichthij had nooit zijn brood behoe ven te vierdienen en kende niets. Voor. haar was hij, nooit iet-s anders gewleest dan een rijke jongen en dus koutte hek haar niet véél moeite te geloovien, dat zij van hem hield. Hij! liep door den met afgevallen bla deren beziaaiden tuin, konder hoed; ppi- e-e-ns sloeg hij den weg naar het dorp in, - (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1