NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR GEHEEL ZEELAND DE KLEINE BAZAR Sola-Silver Huiduitslag. .1. J, DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS Ji 11 II! B^kantoor MIDDELBURG, Markt 1 en 2; Telefoon No. 474 J I DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS 'l'L Cont actregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager DIT BLAD VERSCHIJNT: DES DINSDAGS DES DONDERDAGS EN DES ZATERDAGS De we van Robatt Haftings Complete Sorteering fSCHE COURANT LLLERLEI IKE BESPREKKEN j |!HfT. i r. i i1 i DINSDAG 18 JULI 1933 feuilleton hiA1pteHngU cl bh^. ZtoeSn BUITENLAND DE BALKAN n BINNENLAND aan!), dan raakt noch ons Jde) Bijlbei ojolk} maar een! ietsjje fS1- .ll l-i 1 I Energie iu alle wereltldeelen. har werden, in Amerika, 2800 Tjeboiuiwd. Het vliegveld Croy.- juden z'ag ia de laatsjte 12 .162 lup'htvaartpftssiaigiers. In zïjh tegenwoordig) 26 ver- 19, sportmaiehines in gebruik'. d vindea tengevolge van het 11712 m'en^ehen hum levens- Tn J|apanl werden! prplpellejsl geconstrueerd, die aan alle |en voldoen. Im Canada hoedt ijk kudden met 'm vliegtuig, "er§, bij) de geweldig groota het overzicht verliesf. Iu I maakten in 1932 86.57.8 pas- I vliegtuigen gebruik'. i r 'che automobielproductie be. Ö32 60.816. walgen^ tegen It daaraan voorafgaande jaar. met Dieselmotor legde tin. P-stand New: YorkLosi Angte- rijd vanl 78 uur em 14 minuten Irefdsnellieidsretoord vopr auto-- Istetog gedurende da laatste 05. |3 op 138. kilometer per .ujuir. I ebe: autobussen vervoerden in millioen passagiers, die trams slechts 207. millioen. 'paausclie Yalsehgeldcentrale wal' eens,, dat men den bok haverkist moet binden. Aan |roord zte-u men kunnen fcoe-, den Val^chen munter (liet angembewaarder!" tW|ant sjnds lijd wordt Portugal zoodanig zilvergeld overstroomd, dat hn ernstige bedreiging Üer stil-, jlatie voordoet. Met alle mid- itte men de bron te ontdek-, Ir tevergeef^. opkf olp het denkbeeld gek|oh Fe in de gevangenis van Lissa- |:en'.3 D|aar vfjnjd! men in eeh cel t vervlaarfdigen Van valsche Iraif'ten man benevens de hoo,-. lseha,ppen, die hem! met behulp |ewaarder, tot het maken van dienden. D|a bewaarder zbrgide circulatiebrengen derf Ivalspha |:n een rustige, voordeelige 1 I I l i lEiNIGiEEN NIET .WEET- |istralië h&eiifc men rond 15 mil- Bn. i Iedere drie gezinnen in ILonden Itwee slechte een gedeelte van in te wonen60.000 gezinlnem |hts één kamer terwijl 135.000 vee kamers hébben. |HD. I I |rw|ij[aer vraagt: „Nu, F,rits|, wat meervoud v,an man!2" Inen. 1 van vrouwlS ■uwen. lvan kind.ü lelingen. pU.W|Ei WtER|K|WOORDi j het verschil tussoben een lach, Jn tortelduif, Elva.?," jEIn de 10- antwoordt k'ort en bondig: he laelhti en de nndere tortelt." vHEID. |„I$ de onderwfijlzer over je te-, lritsj.?," I i 'i LtJja, vader." j „Heeift-ie dat' gezegd.?," ■„Nee, djat niet. Maar hiijl dacht, iille) jongetjes waren aooals ik", wel kon worden gesloten." lik u een kop kbt'fie aanbieden'; |an der Sitroami?" u, mevrouw, ik' drink' nooit ji op-je thee dian'.?," link ook geen thee, mevrouw," Tien een whiskey-sodla,?," Irink ik1 ook' niet. )D|ank' u." 1) DffiS) HUIZEE. Iw (tot haar diens)tm'a.agd)„Mina (mijn man, wat hijl vanavond) wil preek! -al een; paar dagen niet met l„Ik' ooW niet, mevrouw!" Jta -VAN. LUIKEfjDL F zie jlij( er gelukkig) (tit," zei een Ion den boer, die pp een Üopjm-. latj I I •Hat zal wel uitk'onien," luidde) ►oord," ik) was| bezig dezen bbo)m| likken, toen er onweer kwam pp- li de bliksem! m)ijl het werk! uit de liam.". |heb jlïjl het getroffen, maar waar i dan nu op'?,'j vacht ik op een pardbeviukjle, m!ijl de aardappelen rooit," tl VACANT!®. jn bekend© in Zwitserland pnt- ,,'Nu, heb je je eindelijk ook) ll gemaakt?," j [ruiend van vreugde): „En iff! uw isj biji haar moeder, de, kindejren ouders), de kanarieivogel bijl een en en het goud en zilver 'bijl tianl" i'. E LOVEND. ■r, de besta rekenaar der jklas, I' de 1©^ van, vandaag het antwoord! Verwonderd zegt de onderwijl- Hoeveel rente geven 50 gulden Va °/oi in 'n halfjaar.3 Diat is) toch a'n moeilijk© isjom!?- tijk niet," antwoordt Isldpor, maar bankdisjetantp van) 5 f/o. interesseert njjl niet!" 1)1 NUMMER 84 29stb JAARGANG I I I NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT Abonnementsprijs f 1.90 per drie maanden, bij vooruitbetaling; Advertentiën van 1 tot 6 regels f 0.90, elke regel meer f 0.15; Contractregelprijs, te beginnen bij 500 regels, beduidend lager GROOTE WAARDE MN PUBLICITEIT WORDT GELEZEN IN ALLE KRINGEN De kosten van het levens onderhoud. Iu een der vorige rubrieken hebben •wij hij' een beschouwing van de daling van de' kosten van heit levensonderhoud d© aandacht erop gevestigd, dat de Vree? bestond, dat door He Verschillende steun maatregelen, welke dqor de Regeering' in het bijzonder vpar &n landbo;uW zijta. ge troffen, de prijtóen van verschillende Vjo©- .dingfjarfcibelen zouden stïjlgem, waardoor de kosten van het levensonderhoud ev!cn- eens; naar boven zouden gaau. Aangezien deze steunmaatregellen thans geheel zijn doorgewerkt en deze dtajb •ging zich dus) had mbeten toanein, is het dan pok intenéslsant de kosten van het levensjonderhpud weer eens' te 'beschon- 'wen. D;aartoe te meer aanleiding, om dat dezer dagen de z.g. indexcSjlforS van de koeten van het levensfmdurhpud y.opr Amsterdam en 's-Gravenhage zij'n gepu bliceerd. i i Het blijkt, dfih deze wederom: een daling hebben ondergaan. Vergeleken met 1911 i1913 100 w.aren de indiejx,c|j(l!er». van de totale nitgaveln te Amsterdam tv|ooj: arbeidersgezinnen in Maart 1933 137.9 tegen 140.2 in Dlecember 1932, 141,1 in Maart 1932 en 168.5 in Maart 1929. Nog belangrijker wa$ die daling1, wanneer rnua alleen de voeding-aniddelen in aanmerking neemt. .Voor die vaedingspiidde'.en was het indexcijfer in Maart 1933 115.5 tegen 119.2 in December 1932, 118.8 in Maart 1932 en 163.1 in Maart 1929. Uit deze cijifers blijkt wel zeer .duide lijk, wette een belangiiijik!» verlaging in deze crisisjaren heeft plaats gevonden. Het valt op, dat de cSjWersj Vftox voedings middelen veel lager zij'n da.n voor; tla totale uitgaven. Dit k^m|t vRor een belang rijk deel door dc geringe daling tof! zöli'l öÜjging, welke in een nahtal belsang- rijke 'posten van het arbeiiderslbudget Elijfa te oon-ibateeren. iZpoi was de gflniddeldo uitgave per week per verbnriklslaenlieid voor huishuur in Maart 1932 166 tegen 158.5 in Maart 1929. Dit was' wel' de bB- langrijksjte post, die het totale gemiddel de hoog hield. Djaarnajaftt zSjn echter nog een aantal (andere pwsjten, die pip' zich zelf niét izMo'n invloeid hebben, doöli toet elkander ongeltwïjifeld het totaalaijlfbr me de bepalen. Zoo was! b.v. Vo;or de fonds gelden bet gemiddelde per Verbruik:s(een- theid in Maart 1933 58.5 tegien 58.5) in Maart 1929, gas en elektriciteit 34.5 tegen 36, contributie en periodieken N46 tegen (45.5, toilet- en ^chqanmhakhrtikfelen 1? te gen 19.5, ropken 20 ttogten 20, pnbsjpanning, diversjen 59 tegen 62. Djeze posten hqudien, zaoals geiZe'gd, het totale indexöij'fer be- trekkélijlk hoog. i Daartegenover ^tapn enkel» posten, die een aanmerkelijke daling hebben onder gaan. iZm b.v. wa.s| de gemiddelde; uit gave voor kleeding ,per verbruiktpenheid in Maart 1933 33.5 et. tegen 591/a et. in Maart 1929, sichoeisel 19.5 tegen 29..5, ,'woninginrichtiiig en huisraad 26.5 tegen 140. DieZe cijfers tiopnen aan, dat men het indexcijfer van dei kosten van leveas- tonderhioiud feitelijk niet zonder meer mag beoordcelen om na, te gaan in welke mat© Ben daling beeft plaats| gevonden. Immers bij die onderscheidene artikelen is een zoo danig verschil, dat het eene artikel zeer sterk is gedaald, terwijl het andere pirti- kel vrijwel nog geen daling heeft pnder- jgaan tof in epjnmige gevallen, zOioals bij huisènui', zelfe is gestejgen. Bij' het eene igaat dit vlugger dan bij! het pndere, doch wanneer in het bijzonder de loonl^ver-. la.gingen, die in de| laatste jaren hebben plaats gevonden en die waarschijnlijk! (ook nog wel verder zullen moeten plaats) vin den, volledig zijn dioprgleiwerkt, zal een daling worden verkregen, die voor de verschillend» posten niet Zoo, heel veel aeer zal kunnen uiteenloopea. door den geest; schulden die IS irï etad gemaakt had; geldschieters, die hem door zijn tffldahpke moeilijkheden gebolZ hadden, .omdat zijn vader eeja oude man was -,en rijk en hij de laenige zepn uur geleden waren zijn verphchitWen hem zoo klem voorgekomen c.en drun- ®ei m een z'ae van goud; maar nu w„ honderd pond wiais alles; hv,aarmce hiii z;e], door de wereld mowt, slaan - tiw.ee C rd pond was attes |w!at hem scheidde van honger ©n gebrek. hiiT ^ena;m een .andere gedachte hem j a, den adem. Lilian! wait, moest er v!aa met al °h f1" •ljilian' vai1 ""i® JhJ hield, met ai Uet vuur en al d© romantiek Van de wfvT kus op televram b/onden verliaifcen had teen het riep" en 0luid'ei1 Fergerson hem sohiin nu ®-^e®ulslt'6rd ha,d dat het mds- konden trirWl" waaraan ^re,hKn' wat. zij .bedoelde waaraan zij had - het geld, In elk geval blïjptit uit da bovenstaande c'ijfer% dat de vrees, dat het inde'Xclijlfer door de isjteunre|geliugj,en van dé Regeering zou «jtïjlgen, niet 'glawettigd is geweest en dat, ondank^ deze steunmaatregelen, een verdere prijiadaling in den kleinhandel heeft plaats| gevonden. D)it is ongetwijlfeld verheugend, omdat daardoor het nadeal van hét verminderd© vblksjnlkbinen niet zoo 'sterk wordt geveeld en een pampas-1 s;ing .aan het veranderde niveau gemakke lijker wordt gemkaikt. DUITSCHLAND Het artikel van Schcideinann en de „gij.selaars". Naar aanleiding van de gijzeling vlan vijf bloedvierwanten van Sicheidetmianu op grond van oen door 'hem! geisdhrevlen lar- tik'cl in die New York Time;s„ deelt heit bestuur van de S.P.G. te Praag mede: Sebcidemann heéfit reeds ©einige dagen geleden verklaard, dat hij geen artikel iu de New York Times geschreven heetilt. Hél; eenige artikel, dat sinds maanden van zijn hand verschenen is, staat eind Juni in de s.d. Volksrecht te Zurich ta lezen. De z.g. vert,a,ling v)an dit artikel, die naar New York is; doorgeseind, is een gorve vervalseihing. Heft artikel eindigde aldus: „D:a,t daarbij uiet aan een Moedi gen oorlog wordt gedacht, spreekt van zelf". De vertaling legt Scheidemann echter juist het 'tegenovergestelde in dein mond, n.l. dat 'het vanzelf sipraekt, „dat dit een Moedigen oorlog geenszins m,agj uit sluiten". i 1 Toit de 5 in gijlzeling, gebo.udien bloed verwanten vlan S;Chedd|emarnln behoioren een doiéhtier met 2 kinderen, een z'ooa van 18 en een docht|er van ^0 jaar, en een soboenzoon, die Scheidemann persoonlijk niet kent. Geien der gijzelaars is ooit o,p politiek gebied wierkzaaui géwieest! ITAL-IE De ondcrteckciiiiig van het vie r-meg en d li e den - v c r (1 r a g. Het viermogendhieidenverdi'ag: is Zater dagmiddag hei Rome geteek'end. De onderteekening van het' placit ge schiedde aam Mjujslsolini's schrijftefel i» het i'alazzo Venezia. Dia Quice en de am- bassa.deiiU'E Van Frankrijk, Ëlr^eland en Dluitsehland waren de olndertieekénaars. Heit piact is in vier exiemlplaren, elk in dé taal der vier groot® mogendheden, .uit gegeven. Die vier oprspixxnkelijike ,cxelm: pilaren zijn in het Paliaz!zoi Venieizia ge- deipion,e.erd. Het verdrag luidt alk .vfoüglt: Art. 1. De verdragslnj'tendia partijen zullen over [alle vV.aag;s|tiukkien die hen aangaan, overleg pi'Jegletn. Zij vórpjiohfen zich. in helt kader van dein y,oilk»nibotilcl naar ©en ioipi den vrede geriehitp politiek van samenwerking thslschen allé mogend heden te streven Art. 2. Onder eerbiediging van de be voegdheden vlan diei YiölkeTibondsprgainjCn verplichten de vier staf,en zich, iaHe voor stellen to feiefeen, die betreikkinlg hehben op de toeplasjsing van hét .Volktenbonicfe- Rtafuut en me)b name van art. X (waar borgen togen laanvalllen vlan bujitein), 16 'isanctiels tegen dien aanv'aller) en J9 (herziening). Art. 3. D© door de ontwapeninigts|cion- terentje niet lalftgedan© onderwierpen die dé. vier moigondheiden in hot bizloindief betreffen, zulllen gameenisohappejijlk' wor den nagegaan; Art, 4. D© verdragis^itoten Vlerklaren om trent alle Eiuropieeiscbe vraagptukken v)an oieicononiischen aard, 'Voornamelijk vbpr zo,©Ver 'zij' heit o,éqonoimmch hers'tel ylan Eiuropla beitreiffien, overleg te plagen >en naar een regeling dezér kWestdies binmietn hc,t kader van den VMktómbond to zoeken. oaf hem zou toobehooren. Zijl hadder) aaarop gewacht, voordat zijl haar moeder hun geh'eam hadden Verbeid, w,anit Mrs, Fane was een Wlereldsch-maberialiisitisohe vrouw vhor ha,ar bestond 'ér maar één ding top de wereld ,daif de moeite van het hebben de moeit,e Va,n het zoeken waard was rijkdom! En nu was de oude man igeslborwe® em hij, Robert, bezat twee .honderd arm zalige ponden om ,a,an de vo'eiten te leglgen van de vrouw, die hij liefhad! Hij lachte sfcihamper. ,W]at ©en lugu bere wreed e grap! Hief kon immers niet waar zijn .aanstonds zou hij ontwaken en zichzélf meester vinden viain het oaida huis met Lilian Fan© ails zijin vrpuw en geen berooide verschoppeling. Met een schok dacht hij' ineens ,aan bet kleine cireu'smeisje. Twee honderd pond zou voor ha,ar ©en vermogen bateekenieii, olseh/ootn heit, .armoede voor hem was. Hij was nieuiwsgierig hoé bet, met haar was wat zlij gedacht had van het haastig ge- krabbelde briefj®, "dat, hij haar gestuurd had op den avond v'an züjns. vaders dood, waarin hjj' haar meedeelde, lwja,aroim hij nijn belofte, ,om ha,ar dien avond te ont moeten, niet kon nakomen. Hét circus was biji bat aanbreken van 'dén dag weer verder getrokken. De lejetrsi- volgende keer da,fc hiji weer in hef dorp In de praoambule van bef) vierdi-ag wordt op de yjliobten van de vier mo gendheden al® permanente l'edeto vaat den Volkenblondsraad en ,afe onderbeekenlaars van bat Verdrag van LocarniO' gewiezan, lalsmede op de Verplichtingen uit' hét paof van Btelloigg en de tij'die.ns de ontwape ningsconferentie aflgelegde Verkï|aring, waarin de staten afstand doen van bet gébruiken van gewield. Het verdrag is Voor 10 jaar geslpfen. ('Micenlra(i«kani|iéH vcor Macedonische rcvolntionaircn. De Bulgiaiarsche regeering heeiflb toen nieuw middel gevonden pim een einde te maken aaan de gevechten t uissfchen elkiaar vijandig geKdnde groepen vfan Macedo nische revMufóomairen, die de openbare veiligheid 'in 5© sfiad in gC,v!a,ar brengen. .Wanneer eien reVoluitionnair gearresteerd wordlt en in heit bezit gevonden vi® ver boden wapens1, iwördit bij naar toen con centratiekamp in e|en afgelegen died van Bulgarije geizomde.n Men heeft tweie van diezé kaïm'pien lOpgericht. 'Een Voor de Mihaüowisten en ,eien voor de Protog'ue- rowisten, zooda,t deizte vijandig geizindo groepen elkiaar niati meer kpnnen be kampen. Rieeds zijn talrijke aanhangers dezfer groepen na,ar de cotoctentratiekaimipen' ge zonden. RUSLAND Be volkstelling. De jongste volkstelling Weelflt .,a,ange- teond. dat de Sovjet-Unie bawoiond is door 190 verschillende naitionatitleiteu;, waaron der zich ook bevinden die nauwlijiksg 1000 len ook die, naniwlijik® 100 leden feilen, zloo- als de Cagausien, waarvan er in dia tooiVjet- unia .slechte 844 wionen. Van Idle' W|od. nationaliteifc zijn er slechts 705, van de Sajaten 229, Van de 'zwarte', Tartaren 12 ,en v'an die Bafzbi 7, Oiok dé nafionaliteit .der Budolechen frtoflt an|e,n ia,an. welker leenige verfeg|ein>'wla<>rdi- 'gfrs in de Sovjet-Unie wonen. Ruim 52 °/o van de bavlolking is Rus sisch. Daarna bonnen de Uk'rainer® mat 2'2 de WSt-Ru|s|sien met 3 o/o (ongelveer 5 millioen), die Joden mat 1,7 o/0 (onge veer 21/2 millioien). I -| Vierdlex aijn ,er Taptiaalen, AfmeMeais, Koz'a,kken, Cteorgiërs, ,enzi In hief uiterste Noordien wonen 15.462 Saanpjedieln,, 1630 OiSfjak-Samojeden, 240.000 Jakoetien en 38000 Tsoegoielsen. In da Sqvjiet-Unie woo,nf ook' leen be- trekkelijlk groot .aantal Nederlanders, na melijk 1500. Da Duitfetohiera hebben een groot oo,Dfin- gent van 11/2 millioen. Verder zijn er Vele Zweden, IfeaRapau, Franseben, Albaniërs en ©enige ItodiërB. R.-K. Wc i-kl i ede me r band Da ,V,olIs'skrant meld dat sen buitenge wone bondsvergadering z'a1 plaaifcs hab- 'bein op Wloens'dlag 26 Juli te Utrecht. Bespraken zial worden onze houding tegenover hét extremisme Van link's en rechts, ingeleid door den heer Siepraii'tons. Voorts onze gedragslijn in verband met hst tot sfianid kbmen v'an de B'edrijiflsra- deinwet (hierbij' karnt in behandeling het voorstel Van den R.-K. G'raphislchen liep, lag de groot,e wedde verlatten; aMpern de diepe wielsporen in de modder merkten da plaats waar het gestaan had. Arme kleine Mademoiselle RoSafie! Vreemd, dat hij' nu ,aan haar imoesf den ken, terwij hij hier aan belt Ihoplfd van de lange taifiel zat, in het weelderige huis, dat nooit het zijn© ztou worden, met den drei genden ondergang voor oogteln. Mr. Fergerson begon woeir te ®prék'en. Robert probeerdé t-e luisteren, m|a,aa' hst was moeilijk. Hij had ©en wiee gevoel in haf hoofd hot klamme baself van het noodlot, dait over ham gekomen ,was. Natuurlijk, Robert, kun js hier noig can heelen tijd blijven. Heit zial maanden duren, voordat alles geregeld is ter wijl niemand Iweet, wat er nog igabeuren kian. 1 De jonge Briton keek hem verwezen aan; hij vond het eenvlouidig dwaasheid wat de oude rechtsgeleerde daar als schrale kroost zei. Je kunt nooit weten Iwlaf er gebeurt! Hij wisf heel goed wlat er zon ge-beuren! Lilian Fane z'oju' mot iemand andlers ttro.uwen hoogst Iwlaarsohijhlijk mef den ouden Querne ,di» kaalhoofdig was en millionair! Hij' étond op mat een igevoel fllsoili hij ziou sfjkkem. De rij zwijgende bedienden kfeken hem met deelmeimende bé3|amg.sfel3in|g - aan. Band) en het watsfomrtiW'ërp hoedende or ganisatie van de opembare organen, b'elaet met d© uitvpering v'an de spciale ver zekering. Kathflick-Bemoeratischf PartijL De Katholieik-Deimioieratóslclho Bondheeflt Ziaferdagmiddag in ©on t© 's-Heitogenbosch gehouden congres met algeméén© stieim- miein baslofen, ,een 'fusie aan ta gaan mef d© R.-K. "Volk'épartiji, clpl da voorwaarden die in vo|orbesiprekingeln gemeeinsiohiapipi- lijk wanen vastgesteld. Gavörmd iwordt de Kaïtholieb-Demoicratisiche Partij. Voorzit ter zal zijn proif. dr. J. A. Veraart;, vioe- voorzitter da heer Houtsjma,, eenslba .sacirio- teris de heer O1. D. jlVieislseling, .plenning- meeater da heer F. El. Evers. D© df overige bestuursleden z)ullen door de fu- sioneerende organisaties worden aangtelwto- z'ein. Haf weekblad „Onzto Vaan" |wordt voorloopig .djoior dq nieuiwa plantij' oVer- genomen, onder radaoti© van prolf. Ver aart, verantwoordelijke leiders O. D. W'esseling en mr. A. Peters. Prof. Veraart, zal du|s coiinpaglnon wor den van dhr. Wiegeling! jjo» lang) zaJ da,f duren'? Wasch de aangedane plaatsen met warm water en Purolzeep, droog daarna voor zichtig af, doe er dan wat Purol op en strooi daar overheen nog wat Purolpoeder. Her haal dit eiken dag, zoolang het noodig is. De nati' naal-so ciaiistisolic beweging in Limburg. De zgn. gouwleider dei' N.S.D.A.P. in Limburg, Conrad ITykfer, wien hét Ver blijf op Nederlandséhien bodem was ont zegd', had ,aan de politie meegedeeld, dat- hij, zich Zaterdagmorgen op het politie bureau 'zon vervhégen en zich ter 'be schikking van de politje ,z|ou stéllen- Hij' zflul dan m©ti het gewione transport van vreemdelingen per tpein. na.ax Heirzoigleh- rafih worden uitgeleid. T.oen Tykï'er pm half acht nog niét op hef piolitie,bureau was versohenen, heeft, na,ar de Limburger Koerier meldti d© re cherche -een huis'z.o.eking in zij'n woninig verricht. Hij wasnergens te vinden. Of Tykfer nu op! eigen gelegenheid het land heeft verlaten, dan wel dat hij' zich hier nog ophoudt ,is onbekend. 'Er wordlt, natuurlijk ©en onderzoek inge steld. Aan Tykfer zouden in Aken kam'ers tier beschikking Zij' ngestield. Het schijnt da,t van Aken uit de propaganda der N.S. D.A.P. in Limb.ung v'erder zal worden ge leid. D© .uitigeaetifce gouwleider behoiudt, na,ar hém is meegedeeld, den rang, die hij hier in de partij had. 1 De nie-nwe Rijinvaarlacfe. O nhhpili'i ngoin. ,W|ij le^en hef Volgende in bef .„D-ajstblad van Noord-Brabanf" onder het opschrift: „Heit geheim van Z;uid-Bieiv!eland"^ Na, vergeeilsdhto ,ptogingen te hébben /aangewend om in Nedierland fe, wtoten fe komen, ho© de tekst er nit zief van de nieuwe Rijhvaiart-acte, w'elk'e in Noivfem!- ber van bat v|orige jaar in leersltia lezing vastgesteld is diqor de R;ijiiv|aartdommis- siei, zlooiafe d©zfe einds haf verdrag yan Versailles is saméngestiMd, zijn wij er in geslaagd in het buitenland inziage te ver krijgen van hét belangrijk officieel Pro ud", Do inhoud van "dit merkwaardig Stuk overtreft nog w-at de meest argwanende Nederlanders van de annexionislfiiischa plannen der huidige R:ijhvaar.feo;m!mis]slie hebben gevreesd. Zie .hier -de latiterilijikie feksjt van hef begin van het ©nltiwerpi: „De huidige Conventie .is ivian toepas- siug, onder voorbehoud, der hetsohikkin- Hij was een gould-gehtouwde jonge man slank en breed geschouderd. De keu kenmeid, die zich nog zïj'ln molader kon herinneren, barstte in luid snikkeln uit. Helt is -een schande dat is het «en goddeloo-zto schande! zei z'e heftig verontwaardigd. TerWfjl wij allen dach ten, dat Mr. Roderick onzen mieösfer ztou worden. Zijl werd door den def'tigen huisknecht huilende de kamfer uitgeleid; de-ze voleidie zich gewichtig door ©en legaat Van hon derd jtond da-t hem was toegekend; de an dere bedienden volgden hem in een me- laneholieiken stoet; Robert en Mr. Fer gerson bleven ailteen achter. Dq jonge Hlalftings liepi haar hef ven ster, en keek n,a,ar den somhoren tuin, weer gele bladeren over het, grasvleld dwarrelden; plotseling begon hij: 'heésoh Kif) lachen, p j |j Eigenlijk bad ik op zoo ietisi moéten rekenen. Hij heeft -altijd een hekel' aan mij gehadIk' had er zoo half -en half op voorbereid moefen zijn Mr. Fergerson vouwd-e eenige papieren zorgvuldig op. Je vader was -een harde man, 2ei hij langzaam. Hij kon nooit) vergeven, of schoon wij .aliéh, God wjéet hejt, vergif- 'fenis nooidig he-bben. 1 D« jonge Haftings trok ©en strak ge- gen van alinea 2 hiennavlolligelnd lc. op d-cn 'Rijn ®tr.oiomopiwaartis Vanaf de h-aven vian B,azel (kil. 1,9 terrein der P-ont Central) tot -aan Gorindh-em) kil. 949,5) te -een'er zlijids Krimpen -(kil.- 131,18) te landerer zijdei, die Lek en da -Wiaial heseho-u,wd -al® deel uitmakende vla» den Ri, n 2e. op :al d© séheeplvaaritvwegen die ge woonlijk gabru-ikt; worden dpor de Rijn- sohaspvlaart Ibjanal! Gorittohem' ©n Krimpen] ■tolt a-an de open zee; 1 3e. op de scheepvaartwegen, Gorinohean met do JYessfemheldie verbindend, die g©- woonlik -gebruikt wiord-en door de Rijn- scn-e-cpvaiart -om naar Antwerpen te ga,an of van daar fe komen." Aan het slof van dit eerste artikel, in de twee alinea wordt dan gemeld, dat ,e,en -aautpl besohikkingem. vaan de pie-uw© Ri.invOiartaote nie-t van toepassing ?ijin op -dé waterwegen vermeld onder 2e en 3a, niét van tio:épiais|sin-g d'uis qpi het Rij'nmoln- dingsgelhied da,t nooit tot den oonlvtanitiioi- ne-elen Rijn beeft, beh-oord en op het T;uls- schenwaitergèhi-ed. Wiaartoe de kanalen van -Vliasingen naiar V-eere en van Hlanisweerlj naar Mjemeldinge behooren. Daarentegen vermeldt het ^Hofprotocol op pag. 28 van hef, nieuwe RljuiVaartacter ontiwerp' letitertijik „D-e Oeverst-a-af is er te© vlerpliehf da Scheepvaartwegen hed-oield onder 2e en 3e van de eerqte alinea v]an heb eierétia artikel, te hoiu-den in ©en zooid&igam staat dat; li-ijl beantwoondt;, op ieder o-ogenblik laan de béhoefltien -der scheepvaart." De Rijnvaartoommisjsie is bijgevolg nie-t l-anger tevreden meti haar hondierd jaar oude tiaiak: te waken over den oonivienitio-' nieelen Rijn vian Biaz'el' tpt Gorepm -etm Krimpen» -aan de Lek. Sinds de Riinva,artao|mjmiasi'e .tengevol ge van het dictaat Van Versailles -oindeï Fr.anSch-BelgiiSiclbe leiding .gek'-omein is, kan Nederland blijkbaar niet, (Langer in dbaat w-orden gaa-cht om zijn spmyereiniteit ovler het; Ri,nmondingsgebied -en olver dé Zeeuw- -sChe TuisSclh-enwateilem in harmonie jmiët hetj E|uropieesicih 'belang uit te oefenen. iWat goed voor -Eiuropa was teen het D;uit- slehe keizerrijk da ,gr,ootislte maicht in da Rijhvaiartoommissie was, is dat niet meer na, Frankrijk en België de.plaats van he(t' Dnitsche keizerrijk hebben ingenomen. Ne derland mo-eti ontitroond worden in' zijin be heer .over de eigen nationale wateren; Ne derland moet over het Rijhmondinigsgebiied ©n over de tiusiSchtenwatenen vlanaf het Hellegat tof in de iWla^tiersdhiéld©, toezicht ©n m-edezieglgenSChaipi diuldan van 'm vreemd lichaam, dat door geweld geWlorden is wa-ti h©t is, zond-er dat ons Wolk ook maar bek geringste misdaan heeft; en Nederland wordt gedaagd om' onz-e zee-,armen en onzle. kanalen dopr Wialcch eren en Beve- land, op eigen kosten, zoodanig ti© -onder- hoiudien, dartj zij in de hoekomét immer z-ullec voldoen -aan de behoéfiten der Bel gische Rijnsicheepivlaiart. Met geen woord wlordti zelïbi opgemerkt, -diaft daz© Belgisch© beh-oieften niet bui tensporig oif' onredelijk mogen worden; ho© meer België er in sfllaagt dank tiji Fransoh© kali-gunsten» dank zij dan gede- pisiciëerden frank', dank zij, adhtierlijke sociale toestanden, dank zij oöimpenisatie- hijsla.gen -en alle anldler© «lehkbare du)m- pingïpmdtijken ,om .Rlotiterdam van zijn natuurlijk Rijnsch©ep|v,aart-aandeel te he- ropven, -des te m-eer zial Nederland eigen geld ten koste mpiefen teiggen a,an dei verbetering vlan de Nedèrlandsche water wegen, langS welkte 'Frankrijk en België ons gastvrij land nadeel berokkenen. iWielken .oorlog heeiflti Nederland dan verloren, walk smiadelij'k „vkedeto"-verdrag hee'flt Nederland dan moe-tien teekiénieln, dat het door de RijnVa-arbcoimlmissie als teten overwonnen stiaati behandeld wlordt,? Gelukkig toonen de .Voetnoten in he(t zicht. I U bedoelt z-ekter mijn moeder',?, U meent, dat bijl nooit k)on vergaten, dat ik ha,ar zoon ben Je was te jong, Robert, om tie 'be- séfflen, ho-e jie vader er onder geleden heeft, dat zij: zich de laatste jaren voor haar vroegtijdig©11 dood, geheel Van hem had iafgewend -en als een vreemde, boos en -zwijgend, maiast hem voortleefde in zijn ■eigiein huis. Hij dwong ha,ar daartoe; hij behan delde ha,ar als «en gevangene en hijzelf wa,s d© cipier. Hij verwaarloosde haar, gaf! haar geen liefde en speelde de baas over ha,ar alsof' zie ©en klein kind was. De oude Fergerson schudde het hoofd. Je begrijpt het niet, zei hg. Je be grijpt het werkelijk niet. Men behoiéft geen zestig jaiar te zijh, om te weten hoie een vro,ulw behandeld moet word'ea, antwoordde Robert héfftig. 'En ik hoop', d-at, ah|si ik getrouwd hen, ik mijn vrouw beter zial behandelen» dan mijn vader deed. Die ouide Eergerson siLooti Izijh tasHh-. - Ik hoop dat je dat Zufi, Robert, nel hij ernstig. Hij stak den jongen man zijin hand toe. Adieu, ik moet mijn trein plakken. Je weet. me te vinden, als je mij' noodig hebt. I i ("Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 1