MERCURIUS HAVERMOUT ril allerlei 111 j gekke gesprekken i ZATERDAG 15 JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT f IN HET KRAAIENNEST SN» spMde hij) 'zïjln pogen open, draaide CENT PER PONDSPAK b LAND- EN TUINBOUW^ LANDBOUW EN VEETEELT Apologetische Vragenbus tevredenheid. Lees advertenties. Die beteekenis van de reclame is voor dezen tijd zón groot geworden, dat men er een bedrijf1, een kunst, ja 'n weten schap van gemaakt heeft. Men ;vindt retelaimebureaux met reclame-chefs, i'ecla- me-teekenaars en reclame-adviseurs; het geeft tijdschriften die zioli geheel aan kle reclame Wijlden en er moet ook .al 'n uni- vorriteit in Amerika) Zijn, die een leer stoel in de reclame heeft. In ieder geval laat de reclame hoe ka,n 't anders van! zich linoren op aller lei wijzen. Dlq experst schfijlven vellen vol of spreken zalen leeg piver dit on derwerp. D|e laatst verschenen gloeiende betongeii handelen over da noodzaak om' p,ok do advertenties te lezen in de courant. „Dte man die, in Zijn etudeerkamer ge zeten, de nieuwstijdingen en artikejen- van zijn courant van A tot leest en <lo advertenties overslaat, streelt zich tijde lijk met de hoop dat hij1 weet „wat er in de wereld ta koop is." Het is als iemand1 die door een straal) loopt zander links of rechts ita kijlken naarde uitstallingen van da winkels» (Zulke menschen zijhl niet wereldwijs. Za zijn studeerkamergeleerden. iZooals aan weerszijden van den ver keersweg de winkeletalages een beeld gie- ypn van alles wat verkrijgbaar is voor ons gemak en genot, voor ppz'e voeding, leering en beschaving) zoo topnen pus de advertentie sde mogelijkheden die we ons door .arbeid kunnen verschaffen. De advertenties1 zijn de winkelétalages idie, ter weerszijden den weg Verlevendigen waarlangs zich het leven en de wereld voortbewegen. LWa.ut gelijk da winkeluitstallingen de jnloderne straat sto'fïberen, zloiodat we pns de stad niet kunnen voorstellen zonder reclame boxden ten lichtreclames, zooi zou de courant, ondanks de rijke sehakeering van haar redactioneelen inhoud, doodsch zijn zonder de advertenties1, i Alen kan nu eenmaal in'deze wereld niet volstaan met het kennisnemen van de be richten omtrent taxiervenooirlog en economi sche restrictie, zonder dat men de realis tische illustratie aan den achterkant van de tekstpagina daarbij1 in beschouwing' neemt. I De advertenties zijn de boodschappen van den handel, waarin de p rad ijk van de economie tot uitdrukking komt." Eoo'n wei-omschreven, goedgefundeerd betoog overtuigt. Terstond) vingen wijl aan met het nauwgezet bestudeeren der iaidvertentiei-pagina's| in de vele bladen; -die onsi toestropmen. 't Resultaat was verrassend! Reeds de eerste annonce bleek 'n openbaring, 't »W oq een ïamiliei-bericht, waarin een mijnheer, genaamd Bloothooïd, zijn on dertrouw bekend maakte men n jnejut- ifrouw Hoed. -W«relden van leering en wijdheid staken in zoo n paar regels. iWie Zal er nu nog beweren dat onze jonge mensjchem geen praetiachen kijk op 't leven hebben; wie zal er nu nog twij felen .aan 't elkaar aanvullend vermogen van het huwelijk! Regimenten misvat tingen slaan op de vlucht na zoef 11 aan- kondiginkja Het bloote htoplf'di zal thans; niet lan ger onbeschut zijn tegen zonnesteek en winterkouhet hoedje zal de besjtemming hebben, die het krachtens} zijn' (wezen toekomt. .Wpt bij elkaar behoorde is bij elkaar gekomen! Schoener bewijs, vo,or het nut van den echtelijken slaat is niet te leveren. jZou men voprtaan 'n gedeelte der cou rant overslaan dat Zooveel bemoedigends en verheugends) bevat.' [Neen nietwaar! Lees) advertenties vooral in onsl, blad! i i i i ITITKIIJ1K. minslei heimwee was. 't ICon oiok klein zieligheid dl! zooiete Zijn. Tot pp' in mor gen 'n „Indian"-motlor stilviel' v'por z'n raam. Vaag had-ie-gezien, 'k eterk-gezlonde frissche uiterlijk van den jongeman in leder-uniform, die, aa,n z'n deur kwam bellenKoos Beuuing, 'n feoereuizöioin uitj Oostcamp1. Van verrassing, die pen plotselinge wonderlijke kra.ctul gaf, stond bijl overeind uit z'n ligstoel. Iets zluivte- rends Bitroiopida door z'n bloed, ailééif slechte van heit' onverwachte zien van dezen jongein Koos trad binnen. „Dag, meester „Dag, Koos:!" Meester Van Erflfc had niet da kracht om zoolang overeind te bUijlvtem staan p-ls hun handdrukken duurde. Slapte en zwakte overmanden hem weer ineens.. Z'n oogen werden Weer vochtig; dat vlug schreien had-ie tegenwoordig toch ao,o eng. Koos werd stil van 't oiverschatje-mcester dat-io zag. Hij' was naar Uitrecht gekomen in verhand met d® groote Veemarkt en wilde nu persé meester bezoeken; maar, van ziek'-Zijn had-ie hoelama,al niets ge weten. ;,W,at mankeert: ui dan eigenlijk^ meester.?," Och, dat „meester", zoo,als ie dat dertig jaren lachter-elkaar had gehoord, wenkte al direct tot zooveel vertrouwelijkheid Dat was het oude:, het schopne, het rijke, dat gewrongen ein gevlochten zat door dak labyrinth, dat 'leven heet en zich daarvan, zonder vernietiging, niet laait ficheiden. Meester ging 'f aan Kops uitleggen; hoe het geg,aian was met dat) ziek'-zSjn en zoo; en ten laatste: „De dokter weet niet juisit, wait ik mankeer I" De buitenjongen zegt) z'n meaning zonder veel vlormen of plichtplegingen. Hiiji meende de oorzaak' ineens te hebban ontdekt; en zonder om wegen stelde hij voor: „Komt u terug naar Ocsbcampi, mees ter en 't zal in een-twee-drie gedaan zi;n 1" Deze jneening liet 'm zeker niet meer les, Weken en weken weer. Toen viel eindelijk 't Wesluii. Terug naar Ooat'oampi. .Weer was ie dagen gaan aftellen. 't Viel 'in op hoe kalm men in Utrecht dit ver trek opnam, 'n Nummer minder in du stad. De wereld sltond open. Ieder ging waar ie graag ging. Dan was z'n vertrek uit Ooötoamp iets anders geweest. De. groote roode zakdoe ken waren er a,a,n he pas gt-koraaen. Van allesh adden ze 'm nog willen meegeven. Appels en peren, 'n Mooi poesje. Ze stpn- den toen aa,n hun hekken cm hagen om 'm goeie reis te wensoheu. Hloe had ie toen niet begrepen ,da,t ie, iets deed waar 'Spijt opi volgen zou. Nu zat ie in den trein naar Oosteampl. Zo; zouden 'm natuurlijk1 'n beetjo vreemd aankijken, nu: ie als 'n aflgeistpaflt kind leru.ggeloiopen kwam. Dial iwas minder, l>a helft van hun oude vriendschap was 'm voldoende. Hij vloeide meilj zekerheid: Ooistoaimpi zou, 'm herstel geven, liev'en. Aan 't landelijke, atatioinmeitjc stopte de (rein even. O-ost camp. Z'n beenen trilden terwijl ie uitstapte, 't Berate bewijs van hoogachting gaf reeds1 direct de contröle- man, die, lachend ,aan z'n kapi ijkte. En buiten 't atatioinneitja werd' da ldaffler hem uit handen genomen, voor ia 't zelf goed begreep. Ze. hadden zoowel zi'n rech ter als zi'n tinker-hand gedrukt, geknepen!, geschud. In 'n ommezientje.' aait ie in do landauer van „KJIaivterstpin.". Kooisl Beu- ning zelf Zat; .oipi .de® b'ok. Toein (ptaisj zajaJ ia wie er -aan 't station 'waren samengek»- jen. Louis en Piet, J,a,a;pl en al de knook- ten van z'n binderij', Giel en Frans met z'n twee jongens, en, hij' kon door z''.n tranen de gezichten niet meer onderschei den. Hi,1 maakte 'n slapl gebaar mat z'n hand. Taan zette de landauer zich in beweging. 1 Aan die deuren en 'deurtjes, over de hagen en afrasteringen, Btondein ze uit 1© zien, de oude en de jonge inwoin|ers' vain OiCstcamp. Vriendelijk' knikten ze telgen meester, even v'riendelijk alls vroeger, wuifden lieim 'welkom. Schudden triest hun hoofden over ^zoov'ael verouderd jn zloo'n korten tijd!" T Was 'n triomftocht. De koster zwaai de met z'n Stofdoek' vanaf de kerkdeur. De, schoenmaker groetje over z'n hor retjes. De smid stond aan de deur van z'u smederij, hief z'n jiongSfe spruit de hoogte in om meester te kunnen zien. Aain de deur van 't gezte)llig,e huisje op 't eind der straat waar ie wionen ging, iwier- aen nogmaals z'n z'wa.kke handen stevig! geprobeerd. Zo zouden 'm wel iga,u!w ge zond maken. Bij kon uit hun tuinen alleg hebben. Vruchten on groenten en fruit. Versche melk van him koeiein. Eoom. Hij ha,u maar te spreken. Haf Ü-uinitgie zouden ze voorloopig1 keurig! onderhoftwlo'n. tof ie zeilt weer sohofMen en liarklein koin. Doodmoe! zat 'mee:s|ter van 1'!rit. dien eersten avond mot «enige «uicle bekleindlani onder 't. groen vain 't iplrieel. Doodmoe en loeh beter, veel 'beter dan-ie in maanden zich had gevoeld. Dit volle had 'm gelieerd, dat pensioen alleen geen goeden ouden dag maakt,,. Er wordt in het leven ook' 'n ander kapótaall' vergaard; en. dat, had-ie,, jaimmer genoeg, gatracht ,om te: wisselen tegen ,aindeiiB v/,aarden, ielts Wat niet gaa,t- Wiaardeering! voor wait gedaan Wérd, ook dat doal 'n mensoh leven! Dankbaarheid moet nieit altijd Ihlot vaoropgeizeitte doid ziijn, maar het is zoeil haar te ontvangen Hier was men geen pgepansionneerde" hier was 't gedaan ,meb 'n nummer te zijln hier bleef men „meester" dia titeil1 verwierf men zich door de hitte van den dag te dragen. De schoonste titel, weflike qo kraohtige middeleeuwen met hun jiuisto arbeidswaard-eering hadden uit te reiken... Meaéter van hef volk. (Schcklbêsit.) C'. L. POLDEEVAAET. DE WEEZEN. D'e sjaapziaal is overvol van zieke kin-| deren. Eieu ziekte-epidemiq iq een geesel geworden voor het stadje... .Wat een onophoudelijk hoiesten en een piijlnlijfco z'uchten. ..1 Het schijnt wel, of deze kinderen dezen leeftijd hebben bereikt oan te; lüjlden! Over al trieste en zwakke gezichtjes! [En toch de oogen zo® vol ernSt 1 Behoedzaam gaat een zuqter doior ilo lange zaal en geeft ieder kind een lepel drankje. D;e kinderen sluiten hun pogen en knijpen hun neuS dicht en Zoo slikken zij' de medklijh, terwijl het lijden op hun gezicht te lezen staat. D:e tong van da kinderen, die Zoo naar zoetigheid verlangt, die droomt va.n lekkernijen, wordt ge kweld door bittere; drankjes. Ongelukkige kinderen! Buiten klinkt een vroolijke bel, die de gezonde kinderen naar do sjpeelpla,at9 roept Er zijn er slechts weinig, het, ge schreeuw is geen uitbarsting van vroolïjk- heid; het isj niet liet; l lawaai van do daverende jeugd. D'e luicht hangt Vol heim wee, hun speelmakkertjes zijn ziek! Pater J,aume pakt «en qtapeltje hci- Ijgeuplaatjeq en g-aat na,ar de ziekenzaal, want hij is bang, dat het belgerinkel een weemoedige stemming zal veroorzaken bij do kinderen, die in hun bedjes) liggen. Dia kinderen, .waarvan enkelen half slapen en anderen glimlachen, vragen den Pater om een heiligenplaatje, en hijj deelt ize met een vriendelijk woord rond. De Kusjei* en de Pater staan stil voor «en bedje, waai; een stervend kindje iu ligt. LW,at een moei lijk zuchten! W,at een wezenlooze blik! De waas voor do licbtlooiZe pogen is zicht baar, bet iq of ze nu reeds de donkerte» van het lcomendo graf weerspiegelen 1 „Wat dunkt de ziusfer van dit kind? „De dokter zegt, da,t het vrij) zeker den dag van morgen njet zal halen." „Geluk'skindl Morgen zal het dan in den hemel izlijbl" En de Pater ging- verder met het rond- geven van prentje^ en de Zuster hielp' de kinderen hun draakje; naar binnen krijgen. Het broertje van het stervende kindjo lag daarnaast in ,een ander bedje en had het gesiprek gehoord. 1 NEDERLANDSC'H FABRIKAAT zij'n hoofd link's) en raohts, keek' goed rondl of men ook na,ar heiml keek', wipte toen ;op den grond, ging naar zij'n broertje..., riep hem.... siohudde hernl en fluisterde helm iu het oor, terwijl hlij| liemj Zijtn heilige prent je gaf: Jiiei' broer, gedf| dit aan Alocdeir, als ja strak al in den,' hemel bent." I)« keuringen van iuiuliouwgevasiSen Een lancïboiuwmedefwerker sc'hi'ijït.:: lW(iji heibben eenigeni tdjci geleden méde- gedeeld, dat da Ned. alg'qmeene keurings dienst (N.A.K.) da verschillende keuringen van tuinlbouwgaw,assen vereemigid! heeft en in verband daarmede; heeft ingesteld eon regelingsoomlnissia voor del tuinlboiuwk'eu- ringen, die is, sam'enlg'eSteld uit) vertegen woordigers; van verschillende! organisaties, tei-wjijil er lbij| do samenstelling tevens naar gsetree'fd is, dat de verschillende) etreken er in vertegenwoordigiil z)ijh. ypoirzittea- is ir. A. lW|. van de| PlaSjSdhe te) Goes', secre-t taris ir. Jl. Siiabenga tet iW|ageningen, met .als leden dr. Erandk, J;alcl. Groen Az., ia Heemstra, ir. P, Hus, ir. ,W'. G. van dei- Kröft, Ei. L|ijls.ten, ir. N. van Poeteren, dr, I. Eietsema en prof. Slprenger. Die N.A.IÖ. heelt) nu een handleidimlg A'oor de keuringen van tuinlboM|Wgdw,a(s;sftn uitgelgev'mi, waarin de, beteekenis. van) diez'o keuringen uiteengezet wordlt. Evenals' bij de landbouwgewassen ZaL naimelnls de N.A. |K. gedurende; da Zomleimlaanden een keus [ring te veld'a worden gehouden, waarop dan nog volgt een partiijkquring hiji da ,,allevering. Die eerste is noodlzlak'eKjlk mal de rasecht heid en de gezondheid van het gewas) tq kunnen waarborgen, de) tweede om zorg \te dragen dat wat goedgekeurd' werd, ook in een goede staat wordt afgeleverd. Als waarborg wordt een oartifidaat uifgereili|t terwijl boomen en struiken, hebzij| p.Pztxn-. derllijlk, het.zdjl in massa van een plomlb'o worden voorzien. Dioor middel v,an dezie. keuringen zal tevens geistreéfd worden naar een 'bepeir- king v,a,n het sortiment, waf reeds eterls tot uiting komlt in da siamengeatelde rass senllijlst voor fruit. Ook Zal men langla ide.z'en weg de naamsverwarringen kunnen doen verdwljlnen, hetgeen, voor de foaoin- kweekefijl van groote beteekenis. is omdat' bij' algeanie'ene toepassing; van dez'ek'eurin,- gen hetgeen niet) voorradig ist Zonder kang op vergissingen, van «lders zal kunnen worden betrokken. Natuurlijk is, het welslagen van het pP.an afhankelijk van de algemeene medewer king van de kweekers, en van hef publiek', dat door naar goedgekeurd materiaal te vragen en zic'h' bereidi toonen! hiervoor oen iets hoogeren pkijls te betalen, zijn waar deering kan uiten voor werk', dat uiteinde lijk in asijn belang verricht wordt. Het be$tu[ur van, de N.A.K.' heeft thans vastgesteld, hoe do keuringen Zullen ge schieden en daarvoor een reglement opge maakt; voor klein-fruit en voor pit- en steenvruchten izlijln bepaalde voorschriften vastgesteld. Voor klein-fruit (aal- en kruis bes)sen, 'frambozen en aardbeien) zal bij de veldkeuring gelet worden opj rasecht- heid, gezondheid en verzorging; de Kiek ten .Zijln ingedeeld in ernstige en minder Schadelijke; .ook! aan de verzorging zal aandacht besteed worden. Kweekeiijlen, die een Verwaarloosden indruk maken en waarin veel onkruiden op de te keuren perceelcn voorkomen, worden niet ge- keurd. .Verder woeden vooa^chriiten ge geven over ziektebestrijding, die moet plaats hebben. i Blyl de pit- en steenvruchten kan de keurmeester bepaalde planten doen ver- w'ijiderenook bier wordt gelet o.p r.as- echtheid, gezondheid en verzorging. Voor wat de eerste betreft, worden nauWlom- schreven eisehen gesteld en zal verg'elijl- lcing met de 'standaardcollectie, aanwezig op het Laboratorium vopr liuinbouwplan- tenteelt te Wageningeh, iu gevallen Van twlijü'el den doorsjag geven. Het van iederen geregistreerden boom afkomstige materiaal moet afzonderlijk worden opge kweekt. Ook voor appel, peer. pruim en kers is de aantasting door schadelijke, dieren gelimiteerd terwijl kweekerijeu, die door 'onvoldoende ziekte- en onkruidbq» stxijlding of door wanordelijkheid «en ver waarloosden indruk mak'en, niet gekeurd worden. Voor verdere bijzonderheden ver wijzen wij naar de betreffende publicatie, die verkrijgbaar is; bïj dei N.A.K'. te ,Wla- geningen. Met het oentraliseeren en reorganisce- ren van dezq keuringen is; een nieuwa gewichtige stap gedaan in de richting van de gewensphte rationalisatie van onze fruitteelt. Gelzien de samenstelling van de regeling'sjcOmmissie kan men zeggen, da,t het wetenschappelijk element thans de richting aangeeft, waarin onze fruit teelt Zich verder zal ontwikkelen. Ojr welke. wijiZe kan onze pluimvee houderij het best worden geholpen?. Deze vraag behandelt de heer D. jT'. Ilolsteijn in het jongste nummer van Die Pluimveebode, Hij' meent, dat moet wor den gestreefd naar een lageren kostprijs van de eieren, die het eierverhruik e;limui- leert en ons bovendien een g.oedo kans geeft op het behoud v,an ons expprtgjebied. Hij' acht een lageren kos,tpriji's heer goed bereikbaar, door, opruiming van Üe improductieve hennen. „Die pluimVoedes;- kundigen," ;aldu^ sohrijlft liij:, „die hun oogen stee-dis de klost hebben gegeven, die daardoor „,o»g op de kippen" hebben gd- kregen, zjijn er in g'esjlaagd, kenteekenen te ondersiebeiden, w,a,aruit tot zekere hopig'- te kan worden afgeleid, of' een dier al of niet productief is). H-et Zijn geen henl- teekenen, die voor 100 procent zekerheid geven, doeh in de1 praktijk toch wel -.ge leerd hebben, dat 2025 procent van da kippen opgeruimd zal kunnen worden^ waardoor de kostprijs der eieren nanzieri- lijk daalt. Hiervoor zijn bewijzen te over. Dioor die improductieve hennen oipl te ruri men, verlaagt m'en beduidend do Voerrékd- ning, zoodat het onltoisitencijfer daalt, ter>- wijl de eieropbrengsjfc vrijwel dezelfde blijft. Pefsjaonlijk heb ik op Ü-eze wijze toornen geselecteerd, waardoor de kost prijs per ei tot zelfs een halve cent toe de laagte in gebracht werd." Maar de tegenwoordige rijkspluimved- teeltconsulent voelt, zio)o| zegt da beer HoJ- eteijn verder in tegenstelling met Zijln voorgangers Beaufort en Westerik, niets voor het systeem van uitzloeken yan kipl- pen op, het uiterlijk, zoodat er vanwegQ [den rijksvoorlichtingsdienst vloor dei pluim veeteelt geen propaganda; voor gemaakt wordt. En tooh is het, volgens den schrijf- ver, in de praktijk een uitstekend systeenl gebleken, waarmee de kippenliouders) ten zeersite gebaat zijn, en dat verre te ver kiezen is| boven afslachting, zonder meer, van een zeker percentage van den .pluimi- veestopel. Bij het (artikel zijn een aantal attes|ten attesten gevoegd van kip-penhouders, bij wie de hennen op het uiterlijk z'ijtn gesieb leeteerd, en dia zich over de resultaten daarvan ten zqersita voldaan toonen. Bij allen werd een vrij! belangrijk percenl ta.ge van het aantal kippieU uitgeschoten, zonder dat de leierprodu-otie achteruit liep. D'e voerrekiening werd aanmerkelijk! lager, en het zelfde eiergeld k'w.am' in het laadje. Vragen worden ingewacht bij die redactie. .V raag: Ik hoorde een Allerzielen- preek, waar Sterk da nadruk! werd gelegd op deu blijlsjtand, dien we vooral aan de zielen moeten verschaffen. Is hetgeen We na het overlijden voor do lichamen doem dan allemaal bijlzajak.ï I Ant wo'iord: Non, iu zekeren zin| wel, miaar dan toch in alle geval een biijlzlaak, waaraan we onsj niet iriogem onttrekken. iWant die stoffelijke beslommeringen ver schaffen toch de overledenen indirect pok -weer voordeel. Die rou,WcirC|Ulaire;s[ spa ren immers de geadresseerden aan ont te bidden en noodigt hen naar de Uitvaart- Mis, Velen geven daaraan gehoor en bid den daar voor de ziederusjt van den over ledene. D;e bidprentjesl hebben dezelfdd bedoeling. Terecht "wordt erop gewezeu om niet te veel geld te besteden laan) lijikkisjt, rouwkleedieren, grafmonument of bloemen. D|aar heeft de overledene niets aan, ofschoon het toic'h wel pen trojost voor de levenden iq. Nuttiger wordt dait' geld besteed .aan goede wérkten. Ei be staan gedrukte formulieren, die men bij wijize van deelneming aan de familie zendt en waarop- vermeld staat, dat men in- plaats van bloemen één of meer H. H'. Ali-sen zal laten lezen. E;en zeer katho lieke gedachte. Vraag: Hééft de P,au:tj de wapena die in den oorlog gerbuik'tl zlijln, gezegend? Antwoord: Allo wapens,, van alle oorlogvoerende landen? Ik denk' wel van niet, hé? AlisSChien de Italiaansohe wa pens,? 'k .Weet niet, ofl sla aan E|ijlnje| Heiligheid ter zegening gepresenteerd zlijln. Diat de koning of z|ij!n officieren daar|ljo;e( opdnaicht gegeven hebben, heb ik nooit ge hoord. Sommige wapenen1.? Ik weet het niet. Wel we.et ik, dat in het' heele Bjtu- eel der Kerk, met zlijln! honderd en: zooveel zegeningen, geen enkele wapenze|geri£or- muul staat. D|at maakt das het lieele feit al zeer onwaars;ohiijfnEjk- ^:on hot Rchter toch gebeurd' zfijln, dan hleéft de Pansj niet anders) willen vragen! dan de zegepraal van het reriht. E,n daartegen zal wel blij) niemand, die hef goed meent' met dé in'en- .s|chen, bezwaar kunnen bestaan. V raag: Ik la:q laatst da,t er somis bij opgravingen mensphieHijlUo overblijlfselen werden gevonden, wier ouderdom1 op twin tigduizend, door anderen op honderddui-i zend jaar geqchat werd. Dat kan tooh niet? W|ijl hebben .altijd geleerd, dat da wereld ongeveer Zesduizend jaar bestaat, A a t w.Ik betwjijlfel of u dat alüjid geleerd hebt. Aliqdchien liebt n geleerd dal er sinds Adamg seliepping ongeveer pen! zesduizend jaar Zoud'en verleppen zfijh. .Vóór Adam had de wereld tientallen eeu wen, misschien nog wel voel langer, be staan. Dje geologio (aardkunde), bewjijlst dat. Omtrent den ouderdom! van hot men- '£)chel|ijk' geslacht weet de wetengchajil niets met mekerheid. Een bewiijlq daarvan heb in hetzelfde bericht, dat ui laa. De -oen 'Spliat die overbllijlfselen op twintigduizend jaar, een ander op honderdduizend! Dat -s|cheelt nogal wat! Ook dei BSjlbel leert, ons daaromtrent niet^l. Hot is troulwens' poll de bedoeling van den Bpjibel, niet, ons; in to lichten over natU|Urkunde, sterrenkunde, enz. .Zlijln taak is; een andere. AVil mefn trachten, den tiijid van Adam' tot Ghrisjtlii'a te bepalen cloor een opteil|jO|nHhetjci van de levensjaren der aart'SVadersi en hunne yelo nakom'elingen, dan zlijln we er nog lang niet, want, dia geslachtslijsten Zijn! hoogst waarsjclilijlnlijk zeer onvolledig in den! Bijbel meegedeeld. Maar alweer n het isf de taak van den Bijlbei1 niet, ges|lachtslijstcn pver te leveren. Zpu, duis( vandaag of mlorgen 'de wetenschap niet hypothesen, maar met stellige zekerheid uitmaken, dat het men- sjchengeslaeht enkele honderdduizendtallen jaren oud isj (het komt er op een ipltap nulletjes! niet aan!), dan raakt noch ons geloott', niOcih de) Bijlbei dok miaar een' ietsje in het gedrang. I I Energie iu alle werelddeelen. Verleden jaar werden in Amarikh 2800 vliegtuigen gebauwd. Hef vliegveld Croy don Mji Londen z'ag in de laatste 12 maanden 70.162 lup'htvaartpa&sagiers. In Zwitserland zïj'n tegenwoordig 26 ver- keers;- en 59, aiiartmaphines in gebruik'. In Nederland vinden) tengevolge van het vliiegwezPn 171® menïjchen hun levens onderhoud. In |d|apan' werden propellers! van bamboe gecionsitrueerd, die aan alle verwachtingen voldoen. In Canada hoedt een herder rijd kudden met 'n vliegtuig, daar hij' anderq, bij| de geweldig groote 'weilanden, het overzicht verlieqt. In Duitschland maakten in 1932 86.578. pas sagiers van vliegtuigen gebruik'. I Die Canadeeisiehe aulomobielproductia be droeg in 1932 60.816 wagens) tegen 69.22.6 in het daaraan voorafgaande jaar. Een autohu'is met D|ieselmotor legde tm- langs den afstand New VorkLoé Angte- les in den tJijd van 78 uur en 14 minuten af1. Hiet wereld'snelheidsracbrdl vnou." auto.- laisfwagiens steeg gedurende de laatste 35. jaar van 63 op 138, kilometer 'PPr De Londenscihie: autobussen vervperden in 19.32 1650 millioen passagiers, die tram'a daarentegen slechts 207. millioen. Spaans'che Valschgeldcentrale Alen zegt wel eens„ da,t men den bok niet aan de haverkis|t moet binden. Aan dit spreekwoord zbu men kunnen toe voegen: „en den Valqc'hen munter piet aan den gevangenbewaarder!" .Wjant sjnds geruimen tijd wordt Portugal zwodanig met valsich zilvergeld overstropm'd, dat zich daar -een ernstige bedreiging der zil vergeldcirculatie voordoet. Met alle mid delen trachtte men de bron te ontdek ken maar tevergeéfte. (Wie zon nok oip het denkbeeld geko men Zijn die in de gevangenis) van Lissa- •bon te zloeken.? D|aar vpinjd men in een cel wegenq liet vervaarjdigen van val9che munt gestraften man benevens de hoo- dige gereedschappen, die hem met behulp van ziijn bewaarder, tot het maken van valsich geld dienden. Die bewaarder zorgde voor het in eirculatiebrengen der( Walspha muntstukken een rustige, voordeelige zfe,ak!|, I .WAT MEiNIGiEiEN NIET wWiEET- Iu Australië heeft men rond 15 mil lioen schaplen. Van iedere drie gezinnen in Londen hebben er twee slechte een 'gedeelte van een huis oirn in te wonen60.000 gezipnem hebben slechts één kamer terwijl 135.000 gezinnen twee kamers hébben. MEERVOUD. il,, De onderwlijizer vraagt: „Nu, Eritsj, wat is nu het) meervoud v,an man!?" Mannen. I En van vrouw? Vrouwen. En van kind.? j Tweelingen. I I HET NIEUWE' .WERKWOORD; „Wiat is> hef verschil tussohen een lach- duif en een tortelduif, Eva,?," Eto de 10.- jarige Eva antwoordt kbrt en bondig: „De eene lacht en de andere tortelt." I Vader: „Iq de ond«rw|ijlzer over je te vreden, Frits|?" i Eritsi: „|J|a, vader." Vader: ,,'Heetft-ie dat gezegd.?" Erits): „Nee, dat niet. Maar hjijl dacht, diat als) alle jongetjes waren zooala ik, de -school wel kon worden gesloten." VERDACHT. L „Mag ilc ui een k'op koffie aanbieden, meneer van der Strooon?," „Diank u, mevrouw, ik' drink' nooit koffie." - „Een kopje theo dan'.?" „Ik drink ook geen thee, mevrouw." „Misjs-chien een whiskey-soda?" „S|oda, drink ik ook' niet. D|ank' u." DE, HEER DR|S| HUIZElS'. -Mevrouw (tot haar diensStmiaagd)„Mina vraag jlijl mijn mhn, wat hïjl vanavond) wil eten; ill -sjpreek al een'ipaar dagen niet met hem" Alma,: „Ik ook) niet, mevrouw!" TOPPUNT VAN. LUIHEjfD'. „Wat zie jlijl er gelukkig jiit," zei een kennis van den boer, die op een boom stronk zat! ,JJa, dat zal wel uitkomen," luidde) het antwoord," ik waq bezig dezen bbeN om te hakken, toen er onweer kwam jolp- zetten en de bliksem mjijl het werk uit de handen nam.", „Dian heb jlijl liet getroffen, maar waar wacht je dan n.u- otp?,'-) „Nu wacht ik op een aardbevinkjie, dat voor m!ijl de aardappelen poojt." IDEIALEI VAC'ANTfE. A. (een bekende in Zwitsierland ont moetend): „Nu, heb je je eindelijk ook eens vrij! gemaakt?" B. (stralend van vreugde): „En ofI Alijh vrouw is bij ha,ar m'oeder, de kindejren hij; mijn ouders;, de kanarievogel bij! een der buren en het goud en .zilver 'Wijt „Oom'e |Jjan!" VEiELBE'LOVENDI. Isidoor, de beste rekenaar der klas, bllijlft bïj de- les| van vandaag het antwoord Piehuldig. .Verwonderd zegt de onderwliji zer:" „Hoeveel rente geven 50 gulden tegen 2Y2 o/0i i® 'n halfjaar? Dat is; toch niet aoo'n mloeillijkei ejotmll'r „Aloeilïjk niet," antwoordt Isjdoior, maar bijl een biankdis|etonta van, 5 L°/o interesseert 2}j£ 0/0 mlijl nietl" _l

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 6