OMER ODIG DÜËLËMAN UITVERKOOP! "s BAZAR IE GRAAG De roman van Robert Haftings ypotheekbank voor alle reizen Is buitenland! Tweede Blad drï 5? Sf z"UTr^d«Ung0t TOuh0t PUROL POEDER WSCHE COURANT I 21.550.000,- f 21.400.000,- f 581.052,92 EN tegen beurskoers - GOES Tel. 284 ins wagens irieven. LANDSTRAAT LEFOON 421 rijen en Schilder- potprijzen in alle maten fjke prijzen. fiATERDAfl JULI 1933 NIEUWE ZEEUWSCHE COURANT c t=- FEUILLETON ONTSPANNINGSLECTUUR lüWHOOPDPIJNPOEDERS rerfrischt uw geest met de i per doosje van 35 pillen por namaakLet op de- itape* URG. [f500,— en f 100,— IRECTIE IE. Mr. G. W. A. DE VEER naar: V Lijkv«r')rant''nfl- n„y„ tóen htofltt de „Midd. Crt." zlidh ;n»esplanen.fl om; de lijkverbran- r/z 4. JnpaW*r«b die hoewel door de SfMTin Nederland oogluikend W°41 jneenen wij, dia,h. die gloeiend© jb'etoo- raj de kiaitjholieken niet zooveel indruk' f.ViT maken, 'toch achten wijl het niet kwaad, tienen de vrijzinnige ideeën ap dit r.unfc fcet standplaat der Kerk ta (plaatsen, iBrtils dit» onlangs in „De Kandelaar" werd uiteengezet. De opgravingen rni de oudste aardlagen bewijzen, dait de vroegste geslachten hun dooden begroeven Bijl de Israëlieten was alleen da he- graving in ©eibr.uik. Het Christendom heeiflt van den beginne dat gebruik der Joden aangehouden. Christus zelf' werd begraven. Petrus en Paulus ook. 1 Bij, de heidenen, die liet Christendom aanvaardden, werd, voor zoover zlilks geen gebruik was, del begraving ingevoerd. En zoo bleeïl da begraving 'in heel Europa, gehandhaafd. Op heit. einde der 18de eeuw begon e«n beweiging' vo,or lijkverbranding, maar de,zei .verliep. In hst midden en in hot laatst der 19 de eeuw zette die be,weging op-nieuW in, en hield stand. I Welke beweegredenen haalt men aan dia voor lijkverbranding hoven begraving moeten pleiten.?, jZ© is), zoo zeggen" do vporstajndeto) mooier, goédkóioiper en in het belang, der volksgezondheid. Over heit „mooier" zullen we niet twis ten. Ieder z'n menig. Goedkooper.? Dat zal wel afhangen van wa,fj men er al ofi niet bij! yil hebben, gelijk1 bij elke begrafenis. .Wait da hygiëne betreft, gtaat het we tenschappelijk vast, dat goed-aangelegd 'en zorgvuldig behandelde kerkhoven geen bezwaar voor besmetting opleveren. Ma,ar welke beweegredenen hebben vele voorstanders nogdia 2e niet z|QO| open lijk aanhalen?, Deze: ze willen door de lijkVerbranding getuigen van hun ongeloof aam de on sterfelijkheid 3er ziel en de yerrij-zfenis des vleesches. 'ij Is wel geweldig onnoozeï om de lijk verbranding in verband ,te bxengep met het geloof ,a,an de onsferfelijikh'eid der ziel otEI de verrijzenis! dos vleesiehes! De, ziel, die onstoffelijk ie, heeft met da verbranding nieit® te maken. Da ziel is daarenboven al gescheiden v'am hertj lichaam bij den dood! jEn of heit lichaam' nou' tot asch ver brandt in enkele minuten of tot stof vergaat door geleidelijke ontbinding, da,t blijft voor God bij de Verrijzenis, dee vleeseheis precies hetzelfde. Heeft men ooit' getwijfeld ,-a,an de onster felijkheid der zidll bf a,an do Verrijzenis des lichia.amis,ailB vroeger iemand Ver koolde 'bij, brand?, 't Is wel onnopzel, dat z'e nieit dergelj^ke middelen hun ongeloof in onsterfelijkheid der ziel en in de verrijzenis de® .vlteesêhes willen betjugenl Maar na zei er eenmaal dien toeleg in gelegd hebben, is hat vanzelf sprekend' dat dei Katholieke Kerk tegen de lijkverbran ding verbodsjbeipalingen. heeft uitgevaar digd, a,l is diei iu wetëen nieitj metl de .Goddelijke geboden b£ mof dei natuurwet in strijd. De Kerk1 kan niet onverschillig Wij ven tegenov'er een beweging die heidens-eb is in opizet en anti-kafholiek' in bedoeling. Daarom heefe dei Kerk volgende bepa lingen uitgevaardigd „De lichamen der laïigesfeirvien gefoo- vigen moeiten begraïvten yorden, en! het verbranden ervlan is verboden. Heeft iemand, ,op welbei wijlzo dan ook, gelast;, dat z'ijn lichaam Zal verbrand wor den, dan is h«|tj ongeoorloofd dezia yife- beschikking nit te voeren. Is deze wilsbeschikking toegevoegd a,an efen verbintenis, een testament el' letetnigia andere neten, dan.' worde z'ij' als niet toegevfeegd beschouwd. (Canon 1203.) Hoeft iemand zelfi de verbranding ge last, an is hij bij dat 'btedljuit tot den dood gebleven, dan moet da kerkelijke begra fenis geweigerd Wjorden, ook al zou, da verbranding niet ten uit!v;oer worden <*c- legd. (Canon 1240.) Verder bepaalde haf. heilig Office, dat met geoorloofd is lid te zijn Van teen vereeniging Voor lijkverbranding. Ook mogen del, laiafeto H. Sacramenten nieitj 'toegediend worden aian geloovigeu, die als ia helt niet uit ongodsdienstig heid om een anders reden gelast hebben hun lijk' hei .verbranden, indien zij, na waarschuwing, dia niet herroepen. Voor hen, wier lijken niet om! eigen be schikking maar, do,or toedoen van, .anderen verbrand worden, zijn, de kerkelijke jlïjik1- piachtigheden en gebeden geoorloofd tien huize en in de kerk, doch niet pp! de .plaats van verbranding. Daarbij, moeit 'ergernis- geven voorkomen worden, iw'flit in het al gemeen zal voorkb-men worden, als; bekend gemankt, wordt da,t de overledene zelf die verbranding niet gewild heeft. Alleen in heel bijteondere gevallen om zeer gewichtige redenen kan liet tegen woordig z'i„n bij lijkverbranding geoor loofd! zijn. iWla moeten de lijkverbranding blijven beschouwen als iets, wat voor ons gelioo- vigen. grof beloedigend is. VAN HIER EN DAAR druk van het «ogenblik af, waar()pl rfj lh!2-|W Tt*® bmnenzweveni, had "2* 'sehad. tonder Mch d» f:10'1 taï nui gezien, bad die 'tW Van diea «kurk, Ulo Iierae, geKiiiquMiei armen daA© i,«, Alh, vrouwen, die Mj tbt nVte^gSd ^•r611 en nefide omringd warden una,ar M .u arme meisje &chmidOTSi^ lelSI'^ Wj'' haJ1"i 0,11 lla<u, o«T ®W°- beeOieimiaal geen reden om' te huil|eiü. tWM Kan 'ik «^VlZ.^ t|B 1, ilqt zlondietr een tot t,m jQ 2t'0l?iripii'aak'. Hief (was ineena -kleine MnT1®6^21^1®11' dat 61 va'le' ame raid mioaster'10^111'6 ®0lsa3*!is f3® we" ,vau de dub T m da|li 1Ben C hun d^fndaa doenieten waS, m dc¥>rmS fflad wa# Jtange^mer Z.H. Pans Pius XI als bevorderaar der eledfo-licehiiiek. Z.H. Paus Pius XI, die op vrijwel êlk gebied zulk -een .groote belangsteilingi a,an den dag legt, heeft bewazten ook de hal- looza vtordeelen der moderne techniek ten volle te waard-eteren. Htet is daarom dan look nieit te verworaderen, dait men, juist in het Yaticaan da nieuwste vindin gen oipi vleet,ro,-technisch gebied vindt toe- gop-aist. Er zullen weinig vorsteïijke r.esi- 'den-ties z'ijn, wdke zloo voHedig en zo,oi tot in de uiterste perfectie da moderne tech niek ha,ar kansen bieden. Op heb gebied dér verlichting lefvbrt de. .geïïïuimo,erde St. Pieterskerk een 'fantastisch schouwspel. De lifit- en verwarmingsinstallaties woraen dleotrisch .aangedreven. E,en uitermate ■goed verzorgde teleHboninstaMatie verzorgt de eomimunisatia tuSschen de verschillende gebouwen van het Vaticaan. De offleieele mgebruikneiming van den eleotrisöheln trein kan binnenkort worden tegemoet geiziein. Do uitvinder Marconi vtond in liet Yati caan volop, gelegenheid zijn nieuwste vin dingen op radiongeibied toe te (plassen. Bij da overdracht van het nieuwe uttrakoirhe- goil'-station bracht sen'ahor Marconi den Hl A ader dan ook' openlijk dank, dat door de Pauselijke mildheid dez,e eerste dergelijke installatie, welke volgens eij-n sysfeeim. was uitgevoerd, tot stand was gekomen, waardqor Marconi tevens in staat was .gesteld z'ij,n studies betreffende dill .systeem te kunnen Voortzetten. Via Huizen liabhen ,o,ok de Noderlamdsche Ka tholieken reeds meerdere malen de stam van den H. Vader door den Vaticaian- zender kunnen beluisteren. Voorwaar een evenement, in de wereldgeschiedenis, toen maal in eigen persoon vanuit Ktnna alle hot Hoott'd der Christenheid voor de eerste volkeren oiv|er da geheele wereld foiesptrak Bij een a udiëntie, welke Z-. H'. in Éeibruari j.l. verleiende ,a,an zeVlem,honderd arbeiders, ambtenaren en, leden van -da directie Van een fabriek in radio-artikelen te Milaan, die den Pa,u® een radio-toestel ten ge schenke had gegeven, legde Z. H. dan ook den nadruk ,o;p da groote voiordeelein, welke de radio biedt) voor bet vlerspirei- den van berichten .uit hat' Vaticaan over aa geheele w,ereid. De aankondiging van haf H. Jaar was thans in enkele min uiten ©var de gdhecle wereld bekend, terwijl' der Paus vroeger vier ipt zest maanden izpui hebben nooidig gehad, om daitjzeWde doal te bereiken I PiuiS Xl sdlionk ,aan ,al de ideeihiemers van deze audiëntie een mie- ■aailla met de bcejltanis van Don Bosqo, waarbij! de Hl. Vader herinnerde aan zijn groote genegenheid voor den .Zaligen Don Bosco, wiens lijlfeprenk de H:. Vader heeiflt overgenomen, oan sfeeds a,an da spits |te staan van de uityindingein der moderne ■tochniek. Ook onze Nederlamdsühc induB- tyic, namelijk de Philips-radio, deed cr voort retffelijik' werk door het p.nitlw'efrpi en uitvoering v|an een uitgebreids gol|uads- versterkings-iiiBtaJlaitie in de Oude St. Pieterskerk. Tpen het vorig ja,ar ta Eiome met groio,ten luister de itieude jaardag Van da Paurikroning werd gevierd, .vjond de plechtigheid niet, Zooals gebruikelijk, plaats in da Sixtij'nsehe Kapel, maar in dei St. Pieterskerk, zoiodaif duiz'enden hier van geifuigen konden zijin. Dainlc zij ge noemde geluidsvers|terking!s-insta,llliaitie kon o.in. de -doior Z. H;. da Paus yoorgelazen Bcoasehap van de „Wiereld door de groot,e soha.ro aanwezigen in hejf geheele kerlcga- bo.uw u,itste|kend worden verstaan. Heit doel van daze insjtallatie is hst Verkrijgen van een geüjlrinaitige geluid-slvierspreiding konden makein, als zij' slechts wilden, Nog nooit had de dchte ©llendffij aan zijn deur gekloplt; hij' had wiel' een$ «en bedelaar «en piaar sjfuivers giegevbn; .eens had hij ,e,en Bri'aat(bengel ujt do modder opgevischt «n ziijn tranen gedropgd met een kwartje. Armioedie en nood .Waren dingen, die hij, alleian imiaar van hooreip z'cggen leende; spoit was hij', er w|erkelijk moe in laanraieing gekamein. Het meisje hief haar beitraand gieizichtj oipi en keelr ham' nieinw^gierig-verbaias aan. Tranen, rouge en ponder hadden haar gezicht me(f smerige; vejgien bedekt, maar toch zag zijl er lief en aantrekkelijk uit. Zij, had zacht, blond haar, die) fijne neiu.s en de kleine mond ware® oinberisple lijk gevormd. j Er was eien smiarteljjlm, schichtige blik in ha,ax oiogienzfij! kieken langs den jionigon, Haftings heien, apgjsfig in de duisternis aohber hem' zoekbnd. .W,e»s| maiar ni-eif bang, z!ei Jidji Zacht. V Ik trek ine van geen vian die schurken nier wat ,aan. .Wlaarom sloeg die man jiejj z»j! Huist'erdei 'gejaagld: Hij Zei, dait ik 'bang was en aarzelde, maar dat deed ik nieif, hoewel ik ier een groo t en hekel aan heib. U. weef niet ho e ik dat vreieselijke trapezium haat. Op leen ^wallen dag zal ik er af! vallen en ster ven. Lr klonk dojoidsiangat* in 'Lgar «iteim1, in de Basiliek' en in da voorhal Van de plechtigheden en van de toiespraken van Z.H. den P.a,up, ook wanneer daze ter gelegenheid van bedeviaarten, officieels be zoeken enZ. voor do microfoon in zijm partieuliers vertrakleen worden gehouden. Tevens lca,n hiervan gebruik worden go- maakt de toespraken van Z. H'. den Paus door het radiostation van heit Vaticaan over ae geheele wereld uif te Zenden. De installatie, waarover Z. H. den Paus vioil lof is, bestaat uit een tiental dl:eatro-dyna- inisehe luidsjrrekers, welke .ep ciroa, IS Meter hoogte zoodanig zijn opgesteld op da kroonlijsten, da,t elk eChoodf'feofc iS vermeden. De imuiziek «n hqt, gesproken xvoord 'worden apgienpimen door zes micro foons, welke zich o. a,. opi den troon, op ■dem preekstoel, lOflsf het altaar «n in hat koor bevinden. Een zaslhomderd iWlatt ver sterker eai micrbflconveirsteirkiars zöa-gen voor de noodigo energie. Dia vtoedingsdra- dein voor de luidsprekers zijn tezamen fjwea kiloimeter lang; cr is echter voor gezorgd, dat, ,alla leidingen voor het oog onzichtbaar zijn, zoiodat da architectoni sche schcxmheid' van haf grootsche bouw werk ongerept behouden is gableven. Ufa Paus te CftsMf-G-Mtdolfo. Geheel onverwacht ia Z. HL Paus Pius XI dezer dagen naar het Pauselijk bui tenverblijf Castel-Gandolfo, gelegen aan. •liet westelijk oevergedeelte van liekmeer van Albano, temidden van da Albaneesphe 'houveto, vertr,ol:l:en. Hef meer van Al bano heeft zich gevormd op, den rand van een ouden krater. Het besluit van' Üen Pand om naar Zijn I zomervertilijfl te vertrekken, Kwam geheel onverwachtst nadat een desbetreffend plan reeds benige malen was. uitgesteld. Reeds meer dan eon jaar was ,er. sprake van, dia,t da Paus het .Viafeaan zou verlaten onr zicih eenigen tijd naar CkjStel-Gandolf'o te begeven, ten-, einde een weinig rust tq nemen, flpfc PajUf iselijk verbHji' te Castel-Gandolfo is reeds eeuwen oud en is| steeds; het meest geliefde ontspanningsoord der verschillende Pausen geweest. Paus .Urbanufl .VIII liet hier een paleis bouwen, hetwelk' hij! voor Zo,- merresidentie bestemde. D'e plannen hier toe werden ontworpen. d|0|0r den bouiw:- meesiter C,arlo Maderno. Sedert de gai'an- tiewet van 1871 is. het 'paleis echter 4j'teeds onbewoond geweest. (Wiel is er eenige jaren een Armeensjch Zusterkloos ter in gevestigld geweest. P,a,us Benedi-e- üos, XV, ha,d het gebouw* namelijk vdp)b deze zusters en ArmeensUhe weeskinderen ter beschikking gesteld. In het ;b'egin van het pontificaat van den tagenwopr- digen P,a,uo, vertrokken de zusters en da kinderen evenwel naar Milaan, waar hun door den Pau^ qe-n ander tdhuis was aan geboden, da,ar Zl Hl. het pialeisj van Castel- Gandol'Bo liet inriditen voo-r een rusthuis voor btosoho'plpen, die wegens ouderdom of ziekten zioli uit hun bisjdoimmieiu had den teruggetrokken. -Een geheele vleu gel van het pateisj werd voor dit dool in orde gebracht. Dit rusthuis is echter tot nu toe qtqeids onbewoiond gebleven, daar nimmer qen bis]s'dhoi)| hier Zij'n in trek in hqe'ft genomen. Twee) ja,ar geladen igialf: het bekeer v,an de, Apioe-jt. Paleizen op- ■dralcht het paufiielijk vprbEjifl te Oastel- Gandollk) met de beide aangenzende vil la's geheiel te restaureeren. Die twee vil la,'*sj, Oybo en Barberini, behoorden aan vankelijk! niet bij| het, pauselijk verblijl),, ■doHh zijn doo-r den It,aliaan®]oheni fitaatj aangeköiclxt en volge-n^ het verdrag |van L,ateranen aan diea P.au|S( ten geschenke gegeven. D;e vei-vjallen toes|tand, waar in 'het kanteel verkeerde, eischte gron dige hersjtiellingswerken en niet minder dan 500 werklieden van Rome en Gastel- Ga,ndol'fp werden icr onder leiding) v,an (architecten uit du ,Vatie!a,ans|che stad Ite werk gesteld -en hoewel men het laatst® anderhalf jaar gesjtadigl hieteft doorgewerkt, is de restaur atjq ternauwemoiod1 v!oilto(oid. Aanvankelijk dalcht het beheer van do Apost Paleizen, dat d|» herstellingswerk- z|aamheden in w-einig tijld's^ gereed Zouden kunnen zlijln, doich lil 4'pedig! bleek', dat deze gtedaldhte geensjzins het geval Zou kunnen Zijp. daar in de la,atsfe 6CR( jaap niet® a,an het kastpel was gedaan. Men kan w.el Zeggien, dat door de restauratio van binn,en allesi is veranderd. ]Het eerst Wierdien die meubel® en schilderijen van het Pleis] na,ar ROm-e overgebracht,, (waaio Zij; of werden gerestaureerd of ofpjgebojrgen in do magazijnen van dp Yatieaapjstad.. terwijl de meesjtq fehilderijlen een plaats kregen in dia PinalcJotheek. Odki de go,be- lins, bfeeheon v,a,n ©en groote, waardei, werden van dia m'uren genoimcn ten dopr nieuwe verviapgen. -j Njadat op deze wïj!z« het geheele paleis 'Eens probeerde ik' weg tic laopbn, maar ik had heeleimaal geen giell'd en liij .Sherny vond mij', ©n Zij; hield op; baar -oogen bleven g'o'vles- tigd op hejt raam boven de geslotep deur van den kermiswagen. Haftings volgde 'haar blik nieuwsgierig!; tussclien de korte roode gordijnen zag hiji de kwaflidaardigq o,o|gen van den bochel. i liet meisje sloeg ha,ar armoedigiem man tel om zich heen en dqad een s|ba,pl op Zij, Ik' moet gaan; zij' Zullen begrijpen, wat ik tegem u Zag'. O, laat mij alsf'fc u blieft gaan, herhaalde ze, toen die jong.o Haftings haar wildei teigenhopdep. Hij liet baar voorbijgaan. Ik Zal vanavfond hier terugkomen, dm negen uur. U. mag hier bij dezie mensehen niet lan,gier blijwan. .W|illb u op mij wachten om negen pnrj, Zij antwoordde iets onverstaanbaars ei rende o.vex 't doorweiekfa V|eld. De jonge Haftings stak een sigaret op. Hjj voelde, dat de gebochelde nog steeds napr hem stond te kijken; maar vrees had hij nooit gekend - en kende hij ook nu niet. Hij, gooide den af(gebrande(p luoifer in de modder en wandelde kalm weg. J Er was ,ee-n vreemd, gelukkig gev'oel zijU lvart. Voor de eerste maal in zijn leven begijaapl hij, dat hij dankbaar macht was leeggeruimd, werd een onderzoek in- gesfeld naar den toestand der ïlundamejn- ten, waarna da muren werden' versjborkt. 0,ok de zolderingen werden geheel ver nieuwd, terwijl de, meesjte kaksteenan vloe ren hebben plaat® moeten maken vootr marmeren. De vensters Zijp opgeknapt en vernieuwd, do detirea uitgeuomen en voor zpo,ver z'ijl geien pudheidloundige waar de bezaten, naar Rome gebracht. Nadat alzloo het algeheele interieur grondig Waja nagezien, werd do installatie gemoderni seerd len naar de eischen des tlijds inge richt. 'Er werd waterleiding, centrale ver warming en eleictri'S|ch licht aangelegd', terw'iji ook oen teleibpukabel naar het kasteel werd geleid. Niet alleen het Pauselijk buitenverbliijlf, doich ook de beido aangrenzende villa's werden aan een grondig onderzoek onderweirpen. De villa Cybo is door een viaduct met het pause lijk paleis; verbonden; in deze verbin- diugsgiang werden lift aangebracht, welke teven® voor lnet Paleis dienst doen. Dieze verbinding tusschen do verschillende 'ge bouwen maken dia bezittingen tot ,een harmoniqch geheel. Aan het eind van de verbindings]gang, welke naar Albano is gekeerd, werd een grootsjck monumentaal ipntree in den 'tej'l der Rlomeinslclie villa,'s opgericht, vanwaar de prachtige allee naar hfe&rJlijU tterfo&eêznct bijzonder verzachtend, opdrogend en reuk- wegnemend. werkt bij transpireerende oksels en voeten. Strooibussen 60 cf en 1 gld. Bij Apoth. en Drogisten. het ka,steel' voert. Dlaaracliter strekt zich het piark ,uit, waarvan de eeuwenoude boom en nog uit den_ t'ij'd der Barberini 'stammen. Gin iii de behoeften van do bewoner® v,an liet kasteel, wat betreft versjclie groenten, melk' en zuivel, te voor zien, wordt er «en groota m'oesjtuiu en ©en klein landbouwbedrijf verzorgd. Tijl- dens de herstelliugswerkziaam'hedeni heutt men zoiowel in da paleizen als in de parken tal van archeologische rmtdek-y kiugen gedaan; deze overblijfeelen heelt men zooveel mbigel'ij'k gespaard. 0.im. werd aangetroffen «en groep, voors;tel- lende een ruiter en Zijn pa,ard, een beeld van keizer Dlomitianusj, «en beeld wan ,J|un» en ©en beeld, voorstellende ©en bacchante. .Verschillende dezer beelden Zijn in de Romeinsebei miusea ondergebracht. In het dorpje Casfcei-Gandoltoi zelve heersicht groote vreugde, dat er na -Zoo veel tientallen jaren wederom' een paus) zijn intrek bp het kasteel heeft genomen, daar dit ongetwijfeld vopr hek plaatsje vele voordeelen met zich mede Z;al bren gen. i i 1 MEESTER. Langzaam ging dei trein in beweging. Do borden van 't, station 'Hapten omileeis- baar voorbij. De; ovbrkajiping van ijzer en glas bleef iachter en vrijiuib Stuwde -de locomotief z'n stojiP^ïP'^P da lucht in. Nog, w,at Wissels werden met veell geluid gepasseerd, daarna werd 'tj rijden gelijk matiger maar sneller en tenslotte ging het rumoer ever in de regelmatige cadans geluiden der wielen. Regelrecht diei Ve- luiwe binnen. l, i Maeqber van Erft zatte zich in 'n hoekje. H,ij ha,d voor niemand zich moeten buigen buiten 't ptortierraamiptje, oim te wuiven. Enfin, 'tj was geBnakkelijik, öf- sehoion-ie niet begreep, dat 't vertrek' uit Utrecht zoo zou k'unneu ,zijn. 't (Wjaa toch z-'n geboorteplaats. Toen-ie, dertien maanden terug. z'p. piensioion kreeg, was'-ie er teruggekomen, oim 'n rnstigen ouden •dag t-ei vinden. Dertig jaar lang was-ie onderwïji'zer ge'w'easit, de laafete jaren «choolhoof'd, in Oositoamp' op* de Veiluwe, Jaren en jaren had-ie gehunkerd naar '4 OiOgenblik. waarop! hiji gepiensioneerd in Utrecht zou terugkeeren. lederen ltear, waarneerie mef, vaeantie kwiaim, zei hij tegen z'n Utrechtsrihe bekenden: „N,og zoioiveel jaartjes" en dan. Nog dria jaar tjes. daarna „Nog twee jaartjes". Als 'n klein, blij kind, dat voor St. Nicola,as de nachtjes-noig-te-slaji'en aftelt. Da dag, kwam. En gaarne1 had-ie 'm zien koimen, Driei dagen na den dafupn van z'n eervol zijn voor den rijkdomL die heim wachtte hij was vol verlangen ,dit arme meisje anlelt haar beitraanda oogen, diei hem zoo diaden denken ,a,un zijln .gei®torve® mo,edier, te hel pen. j i i Heit begon weer te nqgenen toon hijfhe't ,groo|te sp,mbere huis onder de tjoeimlen Be reikte. Hjji versnelde ,zijn pias. E|sn auta niet graoto voorlampien qtond v(oor lieit open hek. Terwijl hij binnentrad' kwiaim een man een dokter ujt dia hall op da atoepde ou.de Eergersoiu, de i!a,milie- aidvooagt. v'olgdei he|m iop! de hielen. B|eide mannen bleiven sril sltaan-, itoeta. ziji den. jiong-en BaliltingS' ziaigen. Hij rende de ®toepi oipl naar hen top. Goeden avond, dokiter; hoe gaat het me,t vader beter.?. Hat wa(S; 'dei oude Eergerson, dia ant- wo,t rdde'. i Uw vader is overleden, Robert... zei Ui, opi ierns(tigen toon, Ui. 1 li Er heersöhte een beklemimende stilte, toen da flude Fprgersion klaar was taiief leaen, en oiVer zijn goud-omranden bril geagiteerd naar den jongen Hjafitingfei Üfeek, -dia .aan heit -einde van de lange;, «alkeni tiafiel zalf. Zijfa gezicht was; blaak' en grimmig, ter wil zijn handen de leuningen van zijn qtori Oimklejnden. Het flp|ij!t «nij, 'Bjobert, aaeei; dan ik ontslag verliet'-ie Ooeteaimp. Hjiji giagi z'n pienisiaeaiitj'e' in Utrecht leven. I Ein nu dertien maanden later, veruiet-10 .Utrecht. Niemand aan 't station oim. m .uitgeleidt; te doem. Ziekelijk was-ie len zwak, finaal opi van tobben en piekeren. Een ding leefde slechfe z'n lichaam! voor- uillj, één ding leek1 hemt do komende stra lende verlossing aan den naderenden ho rizon. Oosteamp'! Terug naar Oosteamip'. Daverend joeg da trein door da Gelder- sélie heuvel-v'ail'ciein. Als 'n film ging t allemaal door 't dankende hoofd van dein gepensioneerden onderwijzer in 't hoekjie van da coupé. Da eerste ti„id in Utrecht was! nogal vlug voorbij gegaan. De vrienden ruejt hun k'riuge|tjes, die wandelingen door de par- 'kandij eifc nieuwe, het -andere. Maar iu dein achtergrond bleiefl altijd die grijzigheid der onvoldaanheid. Dal, kon toch aan da stad nie|t liggen 't WjnS ier allies perfect naar de ciseben. Uit die zalf-iaifvraging was 't gepieker ontstaan. Ben 'k hier wel op m- n .plaats? -En idaaropj aanvankellïjk 't' aot- woiord-van-'n-VraagWlaarom' nieit.?, 'En itjenmaal in 'n uur die vraag <en dait Iv-raag- antwooxd. Om dpi te worden. Db leegte week ni'eh ze groeide. De vriendieinkringet'- jds verloren 'hun aanltreJckelijikheid. Conv.en tie, stadspolitiek, verwaandheid, qoOB-aulta- xiteiten. In 't park! «rgeirdei hiji zich ,a,an ',t zondei'-groeiien-eliklaar-vooirbij-ilioiopemi deo.' ma,s»a. Och, waaropx feck? Dait iwist ie toich uit z'n kinderjaren. D« stad was de stad) en 't ipdatfehind was 't jplliaitteland! Elkaar groeten in Utrecht. iWlat betee- kënda 'n miansidh iu zoo'n stad?, 'n Num mer in 'n i-egisitor- -W|aiH maalden za hier om 'n gepiensioeerd scthoollioofd.?, Daza vraag boorde weer dieper. Geen lotr na- 'fuiurlijk. 'n Stofje van 'b groojte geheel. UitJ Er woonden Iwiel zWaarder gepensio- den, die evenmin de aandadhtj waard Wer den geacht. Neen, dam wa® 'n riuislteind on- derwi„-zer, 'n rentenier op 'n klein|are pla,a;ta meel' in tal'. Maar hier.? 't Adres voor de bestellers, „gepensionaerd" met wandelstok', kaanriei oil ,piap|eiga,ai, vioor de buitenwereld, officieel':, 'n mupi'mer!, Meitj re|gelma,a!t trokken de geda-cibtjen terug opi Oosfealmpl. Wat i© vroeger nooit aardig had gevonden, leek heim! nu- ineens mooi ©n treffend in 'b Olosifeiampisich© 1'eWen. Als ie 'n-sl niadjacJih hoa de manschen 'm d,a,ar met ierkentelij|ldieid bojegjendan. Hoie de .dankba,aarheid voor -een olf! Binder x'rij' onbelangrijk' i-e|ts, uit hun toen en laten blééf spreken. Am ie 'ns terwg-mijimerde over z'n mooie tuin'bj© met de booimen en da ne-sfblokken met' meezen en wintlerkb- nink'jeia Sjonges'. D,areige-limiaitig-ruistip/ gangetje van dat eenvoudig leventje. Ach teraf bej-ien toch gevuld) met 'ZboVeel) ver- sichiMiende mooih-eid. Do wandeltochtje® door Utrecht Werden gestaakt. Met 'n boek o,fi 'n krant bleef ia maar liever binnen. Zei kregen 'm d'x nieitj geimakkelijker meer nat. Zpu kWaim dei winter, meit z'n grijlze dagein in 'n grijze K|tad- En mat ziekte. Verkoudheid, 'n Beet je t:aai. (Wieken aan één stuk. Geen lust, gieten opgewektheid. De dokter kWia,m'. Ge weldig, 'wat- 'n vei'tehi! tjitoschen 'n huiis- bisizoek van 'n dokiter hier ©in in Op-sfeamp!. En toch waren ze naar Scihaitjting -even] ouid. De dokiter kwain meerdere malen. S'tedidie z'n omgeving ',n paar vkagpin. „Iiciefit meneer mispidhien nabestaanden, waarvan ie tegen z'n Iwil gescheiden (werd'.? Oil kort geleiden 'n zwagr verlies gehad, ste-r'fgiqval' oif! 200L?" „Welnee, dokter. (Wie tonden fenminste niqt we!ten Wat". 1 j i „Eigenaardig! 'Toiflh lijlkjt liij' imaji owey iefei te piekeren". ,11, Overigen®, opi leeftijd en ivf ij zWaar ver kouden, dus 'n Kwakklel-lwiiniteptje. Maar da;b piasseerde dan ook' wel. Do verkoudheden paisseierden. „Ifet am dere" blééf. De ©e|t}|u|S't! kwapm niet terug, ViioKSgen ze h-em ppifl ie iefe 't'e korf had, dan ontkend'ö ia nadruikkelijlk. Ze waren immers zloo, good voor 'm. 't Zoiu, ondank baar zijn 't zloo te igaan voorstellen, dait 't kleine Veiluwe-dorpi Oos)t\oam!PI 'm; meer pakte dan Utrecht, dat notta beino z'n geboortestad nog was. .Wja,b tonden Ize liiem flauw vinden. En ,zeil!£tziuchtj.g. D,aarbij jaren ,a,an één ®t|U|k had ia, hier en in Opst- ciampi 'n groeten mond gezeil over „rente nieren in Utrerahii". Ko,n ie nu wel terug.? Belaclwili.'k. Ze. zouden hier dmalemd de sdhoiuders ophalen en in Ooisfelaimip!? 'f Ge-' wonei volk wa® eenvloiuidi-g, jna,ar opieinilijlt. Hloei zouden ze 'n main teruglonitvanlgeln, die drie dagen na zijin datjupr Van eervlol-anift sla,g naar Uitrecht vlujahttei, terwijl i-e deir- ijg jaren Oioateampi achter den rug had;?/ Hiji moest zien dit heimwee te boven te komen. Dait was alles. (Wlanineer 'f ,ten- j*ei kan zeggen, zëi hiji hortend. Er klonk r.precnit me-egeivpiel in zijn stem. Ondanks lvet perkamentach'tiglei en sltijlf-dleïtigie dait hem als een taaie huid omgaf, wias er steeds een zwakke ple|k in zijh hart ge weest voor den jongen Robert, al Wias 'h-i; dan ook altijd eien z'wart schaap! gewteest, - Nog ,een week geleden heb ik je vader vier zocht, oiml zijn besluit te her zien helaas -tevergaeïfel Dq drukkende stilte was er wleier. De gr©olie, -deftig© huisknecht, zittend aan het einde van' de lange rij! bedienden kuchte beseh'eidenhet zWaikie geluid klonk hol in dq stilte. D© blozende keu kenmeid veegde «en traan vlan haar glim mend geziehtj en fluisterde tolt Lat' bin nenmeisje ,diait, heteen schande wais. Dq jong© Robert maakte zijn droge lippen vochtig. H'jjl voelde -zicih duizelig; hek was alsof hij -droomde. Met moeite kwam hiji overeind, laundo mek zijn armen oipl de tafel naar voren, en staarde naar Mr. moeite kwaim hij! overeind, leinde met zijn armen ,o(pi d-q tafel naar voren, len staarde naar Mr. Pergevson. Maar maar wat is in godsnaam twe-a honderd pond voor mijl? stamelde hij, hee-lem-aal van stre;ek. 1' i (Wordt vervolgd.)' K,

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 5