PRIMA ZOUTE VISCH 22 cent per pond A.T1LR0E, St. fldriaanstr. 17, Goes „DE TOEKOMST" PLEZIER AUTO-TOCHTEN! SCHOENEN f 1,90 en f 2,50. J. KOOLE Inmaak-brandewijn A. TILROE, St.Adriaanstraat17, GOES Vacantiemarken - Registermarken Toonkunst. BRILLEN! BIJ M. HOOGESTEGER HOUDT ZE VRIJ Reizen naarDuitschland BANK-ASSOCIATIE Koopt nu Schoenen TANDARTS S. BLAAUW Tandarts PIET BLAAUW Woon- en Winkelhuis „FOCUS" 5 pet. korting Bakkerij KLOOSTERMAN „HET ROODE HERT" theetuin .MELOTTE" WENDPLOEGEN PAPEGAAISTRAAT 12 - GOES DE DATUMS 22 EN 23 JULI NAAR DINANT! met goedkoope Marken. ZATERDAG 15 JULI 1933 UW EN VEETEELT P| RECHTSZAKEN |~1 MARKTBERICHTEN Is tot en met 2 Augustus AFWEZIG. heeft de praktijk HERVAT. OPENBARE LES DER ZANGSCHOOL op Woensdag 19 Juli 7 uur precies, in de „Prins van Oranje". Dinsdag 18 Juli 1933, publiek verkoopen met Tuin Woensdag 19 Juli 1933 Te koop bij inschrijving de Appels, Peren, Pruimen en Noten, Met Uw Recept U fs dan verzekerd van een vakkundige bediening, tegen lage prijzen. FIRMA WITTE Go. OVERGEPLAATST GROOTE MARKT 36, GOES Te koop bij inschrijving de Pruimen, Appels en Peren I Mc. Cornick Zelfbinder Bezoekt tijdens uwe uitstapjes PRINCENHAGE „HOTEL DE L'UNION" VLISSIHGEH. Nu naar de Speeltuin! FIRMA W. SCHIPPER ZOON, TELEF. 10, GOES Alweer goedkoope prijzen bij Wij verkoopen geheel onzen voorraad PETTEN uit tegen spotprijzen. Alles nieuwste dessins. Bij verdienste. LANGE VORSTSTRAAT 84 - GOES I TOT WIJ KOMEN MET ONZE BEKENDE EN ALTIJD WELGESLAAGDE UITSTAPJES! De Ondernemer J. VAN FRAASSEN, GOES NIEUWSTRAAT 48 TELEFOON No. 190 KANTOOR GOES. ZONDAG 16 JULI naar het VLISS. STRAND DONDERDAG 20 JULI naar ROTTERDAM ZONDAG 23 JULI naar ANTWERPEN De OndernemerCORNS. VAN STRIEN, GOES Door aankoop van een groote partij SCHOENWERK, van 't beste fabri kaat „Upertin" en „Oceane", de nieuwste modellen en kleuren, 't beste van 't beste, aan de spot prijzen van Komt dat zien! Lange Vorststraat 50 GOES Ie KWALITEIT JOOSTBALJÉ f2,50 PER LITER Ie KWALITEIT WIJN-IMPORTEUR - GOES 'SCHE COURANT vloeringen ïg ballast, is naai [■IjioMïeiL ami .dpeltoieiffenda s lfunnen bestuidseran. )|e leider der Kroatische eerespiartlij veraMprd. i is in h©t Kroatische d'OffjJ aanslaigl gepleegd1 'op deal 'jmajigen afgevaardigd® idea} renp&rtij, Predtavec'. Uit leiem erd hij getroffen ttaï 'n' buik ©n «el bewnis;tiejl)o|0(S rd! naar het ziekenhui^ US m) overgelbiracht, w,a»r tiij| nader uit Praag, dat pert bwerenleenba.uk, waarva^. efcteur ig, een bedrag van iden dinar seliuldig, Was enl l gisfteren zijin boeltje zopi n aanslag heeft gepleegd. it cc minimis ten gearresteerd. oommunisiten heeft iWloeniS' tracht., iaian del haven te AntJ seen der lading van het Lete nlslcihipi „Ejveredisa" te belet-1 ©wijö van soiariditeiit met ds sopnnunisben, die de iaüige- 1 in hun land hebben aflge' :na hebben de cammuniislteni laan oim da bemanning Van staken van helt werk te be' Anitjwerpisoh'e politie kwam pf t;u!s|stelienb'eiden. Lunisten, o. w. itlwtee Wialenp. 'eabeexd en ter beschikking echt .gesteld. trie van Factors ontvoering.. ar heeft zich op een Ipolitie' agrange. een van de vloorste' »go, igemeld. Éiij' doelde xnedel- aerders hem in, vïijheid beto" ■hij! weigerde echter te zie®' asgelid betaald was. i It uit Chicago: Die zpon van, hieieflt meegedeeld, dat heti 1.000 dollars aan de onbvloer- v,ader is uitbetaald. einde van een bedrieger. nünde woionde sinds' eemign- mian in een hotel die iis „k'jie rondliep en beweerde, her v|an een S.A.-eorpIs iuit| t.a zijn. T,o©n de hotelier, nandrin.gem geen. betaling va®. rekeningen kon erlanlgert len distriotsloommandant uit' jiongen maar te willen idepti' kWim! .over en ontimaskers in het bïjlzijn van twee ppli' ©en bedrieger. Ypior dn- ehter kon arresteeren siriboiott tloigel dioior bet hoofd .en wa» NIEUWE zeeuwsche courant De. tocht van Balbo. nscha vliegers zijn C.artwrighifc gebleven ien Dioni- vertnofcken met bestemming oipi heit stelhiereiland New n lafistamd van oingelvleer 75($ reiliepi vloit, De daling ge-e tra&nde nzloinn'eisdhijn en. een ■EHet weer iwiais dus heel wiatj. ant het, eskader had v|an\ io,rge ha kampen gehad mek wind. Welangislbeldendeni hebbietn d® sjnioht. Gister ging het »p> ■en morgen. hoopt man in omen. Ernstig' schee [HMingelufc. er de W|olga, is in de na,bij' oislaw een bopt mieit 250 via' imigeslaigjein 'en gezonken, passagiers konden gered wor- ongeluk' heeflt opk balrijlket eëistóht. werden reeds zeventig lij« van het ongeluk wordt dat. de boot ta zwaar belast Schurken,. n schurkerij die thans weer.' Stafen gaat, leidt tqt de on-- lingen. Dezer dagen werden twee doktoren ontvoerd. Der n telefonisch uit hulm hiuitó Eenmaal in hnaden van hum werd aan een der doktoren verminkende operatie uit te sn ander. Hij weigerde, 'wlexcl loroilorm badw,ellmd, in zj)® en op de raills1 van een ejppor-r ^gen dat een sneflltreini aomf kkig werd de auto niet vol slechte door den trein ppziji, >e machinist stapltei en men uatelooaen dokter. BflVendiam van daar de andere dokter, met ieen schotwond in hef. van den dokter ini den auta- portéfeuille vlan het ander®-. 31ijikbaiar hadden de böaVeni d dat in den vernielden autoe lijk zpui zijn ontdiekt vlan ta,ar en beroover" Van den. >t schot in het hop'fd. van een. igjedcclte van den N\ Roftterd. Crt." verneemt1,, ntrale Commissie voor dg lecentrate -een plan in tóvter- men-, :een igjedaeltta van da runderen .te verwarken in n zulks t.e doen geschieden itf'abrikaiiten van, gecouser' hproduot.en. Me't dit plan 1 saldo, van ©ttelijikei mil' 'da schatkist .gemoeid zijn. Ou, men trachten terug te een extra. 'heffing op alle ook op dta reeds beQiasfe, 'leesehprijz'en beduidend zlOiu« verhoogd. BURGERLIJKE STAND >S GRAVEMPPIjDE®. Gehoren: 17, Kara, d.v. Maiin® de Kteter en Pieten- n6OveTden:'t' ,oW?tt6lht f9' 'i onreh 28, Anna Staal, 50 j., echtge note van CorneW Polderman. Kantongerecht te Goes. Dioor den Kantonrechter te Goes zijh veroordeeld wegens overta-eding iZönder vergunning tapen over grond jnet verboden toegtang-i F- L., Go.es 0.50 o|£ 1 d., H'. B- aldaar f 0.50 p£ 1 w. t.sjdi., Ui. iVlj., Goes terug iaan moeder. Met een ,amto de veiligheid van het Ver keer in gevaar brengen |J|- B. te Rotterdam. 'f25 of IQ d.h. fTe IWemeldinge parkeeren op ®en ver heden plaats: |Jj.' L., iWiemieldinge lf'0.50 olf 1 d. h. Te Goes vonten zionder vergunning: hl, N., ®|ottercl|a|m', f21 2 d. h. Overtr. Tprwewet: |J|. V. D., Bofssele f. 5 of 5 d. h.A. R|., Oveziande f 1 pf II d.h., M: 'W, Wjaarde 2 m'aal f 10 of 2 mlaal 10 d h. Met motorrijtuig rfjlden zonden mjbewij'S,; J:. RL, OvcZanda 'f 10 tóf 10 d. h. Met motorrijtuig rijld'en zionder rijbewijs; )Ji. R., OveZanda f 10 pf 10 d. h. Met ©en fijfwiel d-e veiligheid van' helt verkeer in gevtaaï bren'gen; 0. lTO. L., Middelburg f5 af) 5 ld. h. 'sAvond'S fietsen zionder licht? [Wl. M. Slchore f2 offl 2 d. h. Fietsen zondier bels HI. v. d. ,Vl., Ami- Isterdiam: f 3 of 3 d. h. DronlcenschapiWI. K1., Kiortgene If 10 OÏ 10 d. h.; P, ML, Goe|s| if 15 pf 15 .d.h, Te iWolfaarbsdSjfk venten Zonder Ver gunning: M. O. Hl, Middelburg f'2 o(fi ,2 dagen hechtenis. 1 I I .Vcilingsvcrcen. Zuid-Bevcrand te Gflocs. 13 J|uli '33 I Groote veiling. iZ.w.arte Bessen 22,5022,60, id. natte 10, Rpode B.es|sen 4,20—6,10, Aardbeien LJlu!c|unda 9,50, allek per 100. kg. BLleine veiling. Kersen: Klerken 2025, Eierlijrieiken 18, Rpnde Krieken 1618, Limburger Krie ken 18, Zwarte Blanlcha 1719, Ronde Blahche 1214, iZpebs Morellen 1619, Kura Morellen 18, Zwarte .Vleesöhk'eirsen >1822, |S|p|aan's|dhe LWljiikersem 13, Ziupr- tjes-Eersen 1314, .Uitstehot'-Klersen .4 .9, Yellow Transparante! eerste eoort 10 16, idL tweede sport 6.10, id. A'fv.a^ 2.Vroege Oranje-Pruimen 510, id. tweed© ^oprt 24, Okkelanen tweede sjoort 23, Engel'sdhe Krolzlen 5, Blaiuwe( .Druiven 68, Kruisbessen 27, IWiitte Bes sen 810, Rjopide Bessen 5!il4, id. tweede sport 24, Framboizlen 1432, Aardbeien 814, lalles pier; 100 kg.; Bloemen 5 lil pier 100 bos; Meloenen 2.125 en P,erzdkken 17, bedda per 100 Btulke. Kleine veiling. Kers,en: Klerken 11222'5, Eierkrielklan, f20, Zoete Morellen f 15, Zwarte Vleiesjcb'- k'ersen 'F 1617, Zwarte Blance 413 15, Limburgers) f 16, Ziure Moirellen ff 16; 17, nit^chot Kersen f5, Kruisbessen f25, Riopide besjsen f410, .Witte bes'< sen f 9, Aardbeien flO14,. Frambozen f1727, .Vroege Oranje Pruimen 4i .9, 'E,ngels|ehe Krozen f 10, Dloperwten f! 7j 8, Sitamisriijbaojien f2130, D|uibbele Princessen f! 222'9, Vroege Wlagenaars f 1726, Rjoemt van Holland1 36), Perfect f 32, Gele boontje^ f 1416, ffiuinboioneni Tl 27, Tomaten f919, Poi^teliean f'5 8, Spinazie f5, Zilveruien f7, Aardapjp©-' len f0.701.50, idem: poter^ D0.5Q1, alles per 100 Kg.Meloenen f. 1536, Witte Komlkioimlmerg f 15, Groiene idem) f24, Augurken £0.290.40, Bloemk|o|ol f 816, 2e sport f 1.507, Rioiode kopjl! f46, Siavoyekpol f55.30, EnopsjLa 0.501.50 p.er 100 situks Wortelen f59, Kipten £3, 'Ppiotuiien] f 0.60—5.40, Selderij' 1.60, pier 100. bos,; Bloemen Ï28 pier 100 bptsj; Bloemen f li p;er 100 pot. DAM - MIDDELBURG Q'n half pond cocos- gaufrettes en n half pond fruitbonbons of f n half pond cocos- janhagel en 'n half pond mocca's of £'n half pond thee moppen en 'n half pond babbels Denkt aan X Premie"fLj4!wl bons! Lpfll^f Directeurde heer Otto Lies. Entrée 25 cent plus sted. bel. Plaatsbespreken 10 ct. p. plaats. De Notaris H. JONKERS te Goes zal op des avonds 8 uur N.T., te Goes, in de -Prins van Oranje", ten verzoeke van den heer J. A. WITTE, diens te Boes, aan de 's-Heer-Hendriks- kinderenstraat nr. 38, groot 1 Are 99 Centiaren. 31749-20 Aanvaarding hij de betaling. Notaris J. C. KRAM te Kapelleis voornemens op namiddags 2 uur (N.T.) in de her berg van Mej. H. Hanson te Kapalle, voor de Erven van Mej. Ma. ZEGERS, publiek te verkoopen: onder Kapelle, Kattendijke en Kloetinge Perc. I en IIBOUWLAND a/d Goeschen straatweg, groot 46 A. 75 c.A. (1 Gem. 57 R.). Pachtei Hubr. Zegers. Perc. IIIWEI- EN BOUWLAND bij „de Haoge Heul", groot 85 A. 74 c.A. (2 Gem. 55 R.). Pachter JohB. de Jonge Dz. Perc. IV BOUWLAND, grenzen de aan perc. III, groot 56 A. 10 c.A. (1 Gem. 129 R.). Pachter Jan Stevense. Perc. V BOUWLAND, tegenover perc. III, groot 37 A. 90 c.A. (290 R.). Pachter Mars. Eversdijk e.a. Perc. VI en VII: BOUWLAND aan den Postweg, groot 1. H.A. 34 A. 45 c.A. (3 Gem. 128 R.). Pachter Mars. Welleman. 31780-36 Combinaties voorbehouden. Betaling 15 Augustus 1933. Nadere inlichtingen verstrekt de Notaris, te wiens kantore de kadas trale kaarten ter inzage liggen en bij wien notities verkrijgbaar zijn. a contant van den heer DAN. BOON MAN te 's-Gravenpolder wassende in den boomgaard aan de .Mooie Staak" te Nisss. Inschrijvingen in te leveren ten kantore van Notaris H. JONKERS te Goes tot Dinsdag 18 Juli 1933, n.m. 2 uur N.T. 31794-15 naar: van den Oogarts Fa. A. R.DE MUYNCK LANGE KERKSTRAAT 9 GOES Grootste sorteering BRIL-MONTURES. Met ingang van HEDEN is de handel in W IJ N E N, GEDISTILLEERD EN LIKEUREN van de v. 'S H. HENDRIKSKIND.STR. 38 naar Van 15 tot en met 22 Juli DOOR ADVERTEEREN ALLEEN ONTKOMT MEN AAN ONBEKENDHEID. PRIMA OUDE KAAS 60 cl. per pond R00DB0L 35 ct. per pond LEVERKAAS |fi n) 20 ct. per ons PRIMA ROOKVLEESCH 20 Cf. per ons DUITSCHE LEVERWORST 16 ct. per ons Wie niet Adverteert, heeft geen recht op succes Si contant van den heerL. GOENSE te Driewegen (met uitzondering van de gemerkte hoornen) wassende in den boom gaard bij de hofstede „Tilburg" aldaar. 31784-17 Inschrijvingen in te leveren vóór 18 Juli 1933 n.m. 1 uur N.T. en in lichtingen te bekomen ten kantore van Notaris H. JONKERS te Goes. TE KOOP: een gebruikte in goeden staat verkeerende M. ZUIDWEG, Telef. 12. Heinkenszand. PRIJSVERLAGING GRAANMAAIERS NEW-IOEAL geheel compleet met voorwagen en schovendrager, 395 GULDEN met één jaar fabrieksgarantie. Fa. iz. CAPP0N, Heinkenszand <w Vanille Wafeltjes en ons banket zijn een succes. Onze Cake is ook iets fijns en niet duur! St. Jacobstraat 13, Goes. het van ouds bakende HOTEL-CAFÉ-REST. MARKT 26 TELEFOON 3083 Prachtige Omstreken. Centrum van: MASTBOSCH, LIESBOSCH en ULVENHOUTSCHE BOSCH. Speciaal adres voor BRABANTSCHE KOFFIETAFELS. Voor gezelschappen reductie. Aanbevelend, M. LIPS Wederom nieuwe attracties. Vermaak voor Oud en Jong. munten uit door lichte trekgang, gemakkelijke bediening, mooie grondlegging, eerste klas materiaal en LAAGSTE IN PRIJS. Verkrijgbaar voor één en meer paarden. AGENT VOOR NOORD- EN ZUID-BEVELAND: Prima VETTE KAAS, per kilo32 cent Beate KOMIJNE KAAS, per kilo32 cent Een groote VETTE EDAMMER KAAS p. stuk 50 ct. Een half pond BOTERHAMWORST15 cent Een ons eerste soort ROOKVLEESCH12 cent Een ons SCHOUDERHAM 12 cent Een ons PLOCKWORST14 cent Een ons ONTBIJTSPEK10 cent ALS RECLAME EEN FLESCH INMAAKWIJN speciaal gekruid en gezoet, per Liter 90 cent. EEN FLESCH KRUIDEN-AZIJN VOOR DEN INMAAK voor 30 ct. Een pot Augurken, Piccalilly enz. enz. voor 20 cent. EXTRA LAGE PRIJZEN IN BONBONS! 3 ons fijne BONBONS25 cent 2 ons VLOEIBARE BONBONS25 cent Een half pond ZUURTJES18 cent Een half pond STERKE PEPERMUNT20 cent GROOTE SORTEERING KOEKJES. LAGE PRIJZEN. EERSTE SOORT BOERENBOTER per pond 80 cent. TIEN GROOTE EIEREN 25 cent. Als extra reclame: ZEVEN BESTE VLIEGENVANGERS voor 10 ct. PETTEN met rubberklep, onze reclamepet, 50 ct. Serie I rubberklep, leeren band, zijden kap, 75 ct. n II n n n r> n c'- n m n 71 v n ®t. De nieuwste peau de pêche PET, garantie voor kleurecht, f 1,40, pracht-pet. JONGENSPETTEN, rubberklep, 50, 60 en 65 ct. ZELFBINDERS 19, 39, 50 ct., reuzensorteering, dat is bekend Extra, geheel echt zijde, van 150 ct. voor 98 ct. Restanten waschzijde KOUSEN, fijn weefsel, 49 ct. HANDSCHOENEN vanaf 19 ct. Daar onze zaak nog pas kort bestaat, is het vanzelfsprekend dat wij géén overjarige goederen hebben. Groote financieels Instelling wenscht in elke Parochie aan te stellen, beschaafd R.-K. persoon. Aangename werkkring. Flinke commissie. Brieven onder no. 75, Bureau van dit Blad- iederen dag versche Haagsche Leverworst p. ons 10 ct. Fijne oude Witte Kaasper pond 50 ct. Nieuwe Haring en Mossels per pot 20 ct. 10 groote Eieren voor 23 ct. Mooie blanke Zoute Visch per pond 25 ct. Rookvleesch per ons 12, 14, 18, 22 ct. Voor reclame een half pond Ham voor 25 ct. DE EERSTE REIS IS OP Met bezoek aan de vermaarde Grot van Han, tevens prachtvolle tocht door de Ardennen en oponthoud te Beauraing, plaats van de verschijning! De reiskosten met inbegrip van verblijf in Dinant: logies, diners, lunch en ontbijt, bedragen TIEN GULDEN P. PERSOON. Kaarten reeds nu verkrijgbaar bij den Ondernemer en bij de chauffeurs aan de Autobusdienst GoesMiddelburg. Vertrek des morgens uit Goes (garage Nieuwstraat) om 6 uur. Wij zijn regelmatig af geefster van beide soorten. Vraagt onze brochure met volledige inlichtingen, die op aanvraag GRATIS wordt toegezonden. (Bij genoegzame deelname). Vertrek Goes 2 uur n.m. Vertrek Vlissingen 8 uur n.m. Retour f 0,60 per persoon. (Bij gunstig weder). Vertrek Goes 6,30 uur v.m. Vertrek Rotterdam 7 uur n.m. Retour f 2,00 per persoon. Vertrek Goes 9,30 uur v.m. Vertrek Antwerpen 9 uur n.m. Retour f1,50 per persoon. VOORSTAD TELEFOON No. 91 De verkoop begint a.s. Dinsdag, 2 uur, in de achterzaal van „Slot Ostende".

Krantenbank Zeeland

Nieuwe Zeeuwsche Courant | 1933 | | pagina 3